Johdanto

Tämä katelevitin on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisten ainesten mittaamiseen ja levittämiseen erilaisissa kosteusolosuhteissa ilman, että laite tukkeutuu tai olosuhteet vaikuttavat levittämiseen merkittävästi.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g029965

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Yhdysvallat: Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöön liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä laite synnyttää ja käyttää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä oikein eli tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiovastaanottoon. Laite on tyyppitestattu, ja sen on todettu olevan FCC:n luokan B tietokonelaitteelle asetettujen rajojen mukainen yllä mainittujen FCC:n sääntöjen osan 15 aliosan J määritysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite kuitenkin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi havaita kytkemällä laitteen virran pois ja sitten takaisin, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:suuntaamalla vastaanottoantennin uudelleen, siirtämällä kauko-ohjaimen vastaanotinta suhteessa radion/television antenniin tai kytkemällä ohjaimen eri pistorasiaan, jotta säädin ja radio/televisio olisivat eri haarautumispiireissä.Tarvittaessa käyttäjän tulee ottaa yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televisioasentajaan ja pyytää lisäehdotuksia.Seuraavasta Federal Communications Commissionin valmistelemasta kirjasesta saattaa olla apua: ”How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (”radio- ja televisiohäiriöiden tunnistaminen ja ratkaiseminen”). Tätä kirjasta jakelee U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Varastonro 004-000-00345-4.
FCC-TUNNUS: W7OMRF24J40MDME-perusyksikkö, OA3MRF24J40MA-kauko-ohjain
IC: 7693A-24J40MDME-perusyksikkö, 7693A-24J40MA-kauko-ohjain
Käyttöön liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Japanissa
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Meksikossa
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Koreassa(tarra toimitetaan erillisen sarjan mukana)
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Singaporessa
Käsikäyttöinen:TWM240008_IDA_N4023-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024-15
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Marokossa
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
NUMERO d’agrement: MR 14078 ANRT 2017
Delivre d'agrement::29/05/2017

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Turvalliset käyttötavat

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin, turvamerkintöihin ja laitteen oikeaoppiseen käyttöön.

 • Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Älä käytä laitetta, jos lähistöllä on sivullisia (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Älä kuljeta mukana matkustajia.

 • Konetta käyttävien ja sitä huoltavien henkilöiden tulee vaatia ja saada ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta. Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:

  • Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja keskittyneesti.

  • Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

   • pyörien riittämätön pito

   • liian suuri ajonopeus

   • puutteellinen jarrutus

   • konetyypin sopimattomuus tehtävään

   • piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta

   • virheellinen kiinnitys tai kuorman jakauma.

Valmistelut

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkäkaasua.

 • Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Rinteissä ajo on aina vaarallista. Ruohorinteillä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Kaatumisen voi ehkäistä seuraavilla tavoilla:

  • Älä pysähdy tai lähde liikkeelle äkillisesti ajaessasi ylä- tai alamäkeen.

  • Pidä laitteen nopeus alhaisena rinteillä ja jyrkissä käännöksissä.

  • Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

  • Älä aja rinteen poikittaissuunnassa, ellei laitetta ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

 • Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

 • Ole varovainen käyttäessäsi raskaita laitteita.

  • Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruuttaessasi.

  • Älä vaihda peruutukselta eteenpäin ajoon tai päinvastoin pysähtymättä ensin kokonaan.

  • Käytä vastapainoja tai pyöräpainoja kuten käyttöoppaassa kehotetaan.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

 • Kun käytät lisälaitteita, älä ohjaa leikkuujätteen poistoa ihmisiä kohti tai päästä ketään laitteen lähelle käytön aikana.

 • Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset tai suojalevyt ovat vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, että ne on säädetty oikein ja että ne toimivat kunnolla.

 • Jaa kuorma tasaisesti, kun täytät lavalle hiekkaa. Kun suppilo on täynnä hiekkaa, aja vetoajoneuvoa erityisen varovasti. Vältä kuorman kallistuminen pitämällä se tasapainossa.

 • Älä päästä langattomaan kauko-ohjaimeen vettä.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä vetoajoneuvon moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

 • Ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysähdy tasaiselle alustalle.

  • Vapauta voimanulosotto ja lisälaitteet.

  • Vaihda vapaalle ja kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 • Kytke lisälaitteiden käyttö pois, sammuta moottori ja irrota virta-avain

  • ennen tukkeuman poistamista

  • ennen laitteen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

  • jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

 • Kytke lisälaitteiden käyttö pois, kun konetta siirretään tai se ei ole käytössä.

 • Pysäytä moottori ja kytke lisälaitteen käyttö pois

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen säätötoimia, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

 • Pienennä kaasuasetusta ennen moottorin sammutusta ja sulje polttoaineen sulkuventtiili, kun lopetat käytön.

 • Pidä kädet ja jalat pois suppilosta koneen käytön aikana tai kun vetoajoneuvossa oleva hydraulikoneikon moottori on käynnissä.

 • Pidä kädet pois suppilo-spinnerikokoonpanosta laitteen käytön aikana tai kun vetoajoneuvossa oleva hydraulikoneikon moottori on käynnissä.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa katsomalla taakse ja alas.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Käyttäjän on kytkettävä vilkkuvat varoitusvalot (jos on), kun laitteella kuljetaan yleisillä teillä, mikäli tällaisten valojen käyttöä ei ole kielletty lailla.

Kunnossapito ja varastointi

 • Kiristä kaikki löysät mutterit, pultit ja ruuvit, jotta kone on turvallisessa käyttökunnossa. Varmista, että katelevittimen kiinnitystapit, saranatapit ja hydraulisylinterin tapit ovat paikoillaan ja kiristetty.

 • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuussyistä.

 • Vapauta käytöt, siirrä vaihde vapaalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

 • Pysäköi kone tasaiselle maalle. Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla ja että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa.

 • Pidä kehosi ja kätesi kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä. Etsi vuotokohtia paperin tai pahvin avulla, älä käsilläsi. Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Asiantuntevan lääkärin tulee leikata ihon alle joutunut neste muutaman tunnin sisällä. Muuten seurauksena voi olla kuolio.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal119-6809
decal119-6808
decal119-6818
decal119-6854
decal119-6853
decal115-2047
decal119-0217
decal119-6820
decal119-6855
decal119-6856
decal119-6804
decal119-6805
decal119-6810
decal119-6817
decal119-6816
decal119-6815
decal119-6814
decal119-6806
decal119-6819
decal131-6766

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Koneen perusmallin käyttöönotto

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Suppilon suojus1
Pyöreäkantainen pultti (1/4 × 5/8 tuumaa) 3
Lukkomutteri3
 1. Poista perusmallin kone kuljetuslaatikosta.

 2. Irrota kaksoisspinnerin takaa pultti ja mutteri, joilla koneen nostolaitteen kuljetustuki on kiinnitetty kaksoisspinneriin (Kuva 3).

  g013203
 3. Irrota kaksoisspinnerin edestä kaksi pulttia ja mutteria, joilla koneen nostolaitteen kuljetustuki on kiinnitetty kaksoisspinneriin (Kuva 4).

  g013204
 4. Nosta kaksoisspinneri pois suppilosta tarttumalla kaksoisspinnerin ulkokahvoihin ja aseta kaksoisspinneri maahan (Kuva 5).

  Note: Tähän työvaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

  g013205
 5. Irrota kaksoisspinnerin jaloissa olevat neljä ruuvia. Nosta kaksoisspinneri toisen henkilön avustuksella ja poista pakkaustapit ja vaahtomuovi (Kuva 6).

  g013207
 6. Asenna suppilon suojus mukana toimitetuilla pyöreäkantaisilla pulteilla (1/4 × 5/8 tuumaa) ja nailonlukkomuttereilla (Kuva 7).

  g030044

Virtajohdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Virtajohdinsarja1
Istukan kannatin1
Istukan kannatin, raskas1
Lukkoruuvi2
Laippamutteri2
Ruuvi2
Laippamutteri2

Vetoajoneuvon virtajohdinsarja antaa virtaa koneen ohjausjärjestelmille. Asenna tämä johdinsarja ajoneuvoon, jolla konetta aiotaan käyttää. Jos koneen kanssa käytetään useampaa kuin yhtä ajoneuvoa, osta lisää virtajohdinsarjoja Toro-jälleenmyyjältä.

 1. Kiinnitä istukan kannatin osoitettuun kohtaan vetoajoneuvon takaosassa yhdellä mukana toimitetuista kiinnityskannattimista (Kuva 8).

  Note: Varmista, että kannatin ei joudu kosketuksiin minkään kanssa, jos vetoajoneuvo on varustettu lavalla.

  Important: Varmista, että yksikään johto ei ole irti tai minkään mekaanisen osan tiellä.

  g013261
 2. Vie ja kiinnitä sähköjohdot akusta sähköpistokkeen kannattimeen (Kuva 9).

  g013262
 3. Vie johdot istukan kannattimen läpi ja asenna johtojen päälle musta kuminen läpivientisuojus (Kuva 9).

 4. Kiinnitä istukka istukan kannattimeen pulteilla (1/4 tuumaa).

 5. Kytke punainen johto (virta) akun positiiviseen napaan ja kytke sitten musta johto (maa) akun negatiiviseen napaan.

Suppilon jatkosarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Suppilon jatkosarja edestä1
Suppilon jatkosarja takaa1
Pultti9
Laippamutteri9
 1. Poista suppilon jatkosarjat laatikosta ja laita erilleen etu- ja takasarja (Kuva 10 ja Kuva 11).

  g013263
  g013264
 2. Kiinnitä suppilon jatkosarjat suppiloon käyttämällä mukana toimitettuja välineitä. Aseta mutterit suppilon ulkopuolelle.

  g013265

Suppilon kiinnitys hinausalustaan

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti6
Laippamutteri6

Note: Jos kiinnität koneen suppilon muihin laitteisiin, katso laitteen asennusohjeet.

 1. Kiinnitä nostolaite suppilon sisään kiinnitettyyn nostokannattimeen (Kuva 13).

  g013209

  Vaara

  Älä yritä nostaa lavaa ja suppiloa, jos liitettynä on takaa vedettävä hinausalusta (Tow-Behind Chassis), ProGator, Workman tai TDC-alusta. Nostokannatin ei pysty nostamaan koko konetta.

 2. Nosta suppilo hinausalustan päälle nostomekanismin avulla.

 3. Kohdista kuusi kiinnitysreikää (kolme kummallakin puolella) ja asenna 5/16 × 1 tuuman pultit ja laippamutterit.

  g013949
 4. Irrota nostokannatin suppilon sivuilta ja asenna pultit suppilon sivuille.

  Note: Säilytä nostokannatin myöhempää käyttöä varten. Älä hävitä sitä.

Välijohdinsarjan kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Välijohdinsarja1

Kytke välijohdinsarja koneen virtajohdinsarjan liittimeen (Kuva 15 tai Kuva 16).

g013946
g013948

On/Off-riippujohdon kytkentä

Vain malli 44701

Vaiheeseen tarvittavat osat:

On/Off-riippujohto1

Kytke On/Off-riippujohdon liitin koneen liittimeen (Kuva 17).

g013947

Kauko-ohjaimen kokoaminen

Vain malli 44751

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kauko-ohjain1
AA-paristot4
Magneettipidike1
Pienet ruuvit6
 1. Irrota kuminauhat, joilla kauko-ohjaimen molemmat puolet on kiinnitetty yhteen, ja irrota takakansi.

 2. Aseta paristot alustaan ja huomioi polaarisuus. (Jos paristot asetetaan väärin, laite ei vaurioidu, mutta sitä ei voi käyttää.) Alustassa on merkintä kunkin pariston oikeasta polaarisuudesta (Kuva 18).

  g028875
 3. Varmista, että teräs- ja kumitiivisteet ovat paikallaan kauko-ohjaimen urissa, ja aseta takakansi paikalleen (Kuva 18).

 4. Kiinnitä kansi kuudella ruuvilla (Kuva 18) ja kiristä ne momenttiin 1,5–1,7 N·m.

 5. Asenna kauko-ohjain magneettipidikkeeseen, kiinnitä kauko-ohjain liu’uttamalla molemmat puolet yhteen ja kiristä magneetissa oleva pultti (Kuva 19).

  g028874

Langattoman kauko-ohjaimen kiinnitys

Vain malli 44751

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kauko-ohjaimen teline1
Langaton kauko-ohjain1

Aseta kauko-ohjaimen teline kuppitelineeseen tai vastaavaan aukkoon vetoajoneuvossa ja säilytä langatonta kauko-ohjainta siellä. Langattoman kauko-ohjaimen magneetti kiinnittyy myös mihin tahansa metalliosaan.

g030466

Laitteen yleiskatsaus

Jalustan virtaussäädin

Vain malli 44701

Hydraulinen virtaussäädin säätelee kuljetinhihnan nopeutta.

Korkein nopeusasetus on 10 ja se on tavallinen asetus värikoodatun käyttöjärjestelmän kilvissä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Käytä matalampaa asetusta hyvin kevyeen levitykseen.

g013344

Lisävarusteiden virtaussäädin

Vain malli 44701
g013345

Hydraulinen virtaussäädin säätelee lisävarusteen (kaksoisspinnerin) nopeutta. Spinneri-kuvake ilmaisee ainoastaan langattoman kauko-ohjaimen nopeusprosentin – jos kyseessä on vakiohydrauliikka, ohjain on asetettava sopivan värialueen pisteviivalle ja nopeutta on säädettävä värialueen rajojen sisällä tarpeen mukaan.

On/Off-riippujohto

Vain malli 44701

Käytä kuljetinhihnaa tai lisävarustetta On/Off-riippujohdon kahdella kytkimellä (Kuva 23). On/Off-riippujohdon on oltava käyttäjän ulottuvilla.

g013346

Hätäpysäytyspainike

Vain malli 44751

Kun lopetat koneella työskentelyn, paina aina sähköjärjestelmän sammuttavaa HäTäPYSäYTYSPAINIKETTA (Kuva 24). Kun aloitat työskentelyn koneella, HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedettävä ulos ennen kauko-ohjaimen käynnistystä.

g013347

Vianmäärityksen merkkivalon toiminta

Kun HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedetty ylös, vianmäärityksen merkkivalo (Kuva 25) syttyy viiden sekunnin ajaksi, sammuu viiden sekunnin ajaksi ja vilkkuu sitten 3 Hz:n taajuudella (kolme kertaa sekunnissa), kunnes kauko-ohjain otetaan käyttöön. Jos valo syttyy 5 sekunnin ajaksi ja alkaa sitten vilkkua 10 Hz:n taajuudella (välittömästi tai 5 sekunnin tauon jälkeen), koneessa on vika. Katso Vikakoodien tarkistaminen (vain EH-mallit).

Note: Jos kauko-ohjain oli päällä, kun HäTäPYSäYTYSPAINIKE vedettiin ylös, valo ei vilku 3 Hz:n taajuudella (kolme kertaa sekunnissa) oltuaan sammuksissa viiden sekunnin ajan.

g029961

Kauko-ohjain

Vain malli 44751
g029772
Painot
Perusmalli248 kg
Kaksoisspinneri68 kg
Radio
Taajuus2,4 GHz
Enimmäislähtöteho19,59 dBm

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia suojaat investointisi parhaiten ja ylläpidät Toro-laitteen erinomaista suorituskykyä. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Käyttöominaisuudet

Koneessa on vakaus-, paino- ja käsittelyominaisuuksia, jotka voivat erota muista vetolaitteista. Lue tämä käyttöopas huolellisesti.

Kun lisävaruste on kiinnitettynä, huomioi maavara, kun ajat koneella rinteissä. Kun kone on kiinnitetty takaa vedettävään hinausalustaan, maavaran on oltava ilman kuormaa 33 cm. Kun kone on kiinnitetty Truckster-suoraliitinalustaan, maavaran on oltava ilman kuormaa 43 cm.

Important: Irrota lisävaruste ennen kuin nostat koneen perävaunuun tai siitä pois, jotta lisävaruste ei vahingoitu.

Koneen kytkentä vetoajoneuvoon

Vaara

Koneen ja vetoajoneuvon välissä seisominen kytkennän aikana voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Älä seiso koneen ja vetoajoneuvon välissä kytkennän aikana.

 1. Pidä kone suorassa säätämällä vetokorkeutta tunkin kahvoja kääntäen.

  Important: Hinaustapin on oltava kestävä ja vetoajoneuvoille hyväksytty.

 2. Kytke koneen liittimellä varustettu hinausaisa vetoajoneuvoon käyttämällä halkaisijaltaan 18 mm:n hinaustappia ja turvapidikettä. Asenna hinaustappi koneen hinausaisan ja vetoajoneuvon takaa vedettävän hinausalustan vetoaisan tai Truckster-suoraliittimessä olevan hinaustapin läpi.

 3. Laske hinausaisaa tunkin avulla.

 4. Kun koneen koko paino on tunkin sijaan vetoajoneuvon vetoaisan varassa, vedä tunkkia pitävä tappi paikalleen.

 5. Varastoi tunkit seuraavalla tavalla:

  • Käännä takaa vedettävän hinausalustan tunkkia 90 astetta vastapäivään, kunnes tunkin pohja osoittaa koneen takaosaan. Tämä on ajoasento.

  • Siirrä Truckster-suoraliitinalustan tunkit koneen takaosaan ja käännä niitä 90 astetta, kunnes molempien tunkkien pohja osoittaa koneen keskiosaan. Tämä on ajoasento.

 6. Liitä paine- ja paluuletkut asianmukaisiin hydrauliliitäntöihin vetoajoneuvossa. Paluuletkussa on sulkuventtiili. Jos letkut liitetään väärinpäin, jotkin koneen toiminnot voivat olla virheellisiä tai ne eivät toimi lainkaan. Testaa hydrauliikka ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa.

  Important: Hydrauliputket, virtajohto ja riippujohdon kaapelit eivät saa laahata maassa. Vältä paikkoja, joissa ne voivat jäädä puristuksiin tai katketa.

 7. Kytke välijohdinsarja vetoajoneuvon virtapistokkeeseen.

 8. Tarkista hydraulinesteen määrä säiliössä ja lisää nestettä tarvittaessa. Lisätietoja on vetoajoneuvon käyttöoppaassa.

Koneen virran kytkeminen päälle/pois

Kun lopetat koneella työskentelyn, paina aina sähköjärjestelmän sammuttavaa HäTäPYSäYTYSPAINIKETTA (Kuva 27). Kun aloitat työskentelyn koneella, HäTäPYSäYTYSPAINIKE on vedettävä ulos ennen kauko-ohjaimen käynnistystä.

g013347

Important: Kun lopetat työskentelyn koneella, paina HäTäPYSäYTYSPAINIKE alas. Tämä estää vetoajoneuvon akun tyhjenemisen.

Koneen valmistelu käyttöä varten

Koneessa on ainutlaatuinen värikoodattu käyttöjärjestelmä, jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse arvailla konetta asentaessa. Valitse vain levitys, katso sitä ilmaiseva väri ja säädä sitten kukin asetus väriä vastaavaksi, jolloin levitys on sopiva kullakin käyttökerralla.

Levityksen valinta

Valitse levitys lukemalla koneen perälaudassa oleva käyttökilpi (Kuva 28).

decal119-6814
g013715

Kilvessä näkyvät mahdolliset levitykset, jotka on luokiteltu värin perusteella (Kuva 29). Kukin väri edustaa erilaista levitystä erittäin kevyestä erittäin raskaaseen. Sävytetyt soikiot ilmaisevat levitystiheyttä (kevyestä raskaaseen). Myös keskimääräinen leveys on ilmoitettu.

Terien tarkastus

Note: Kone toimitetaan spinnerin terät B-ASENNOSSA.

Kun valittuna on kevyempi levitys (sininen paneeli), käyttäjää muistutetaan varmistamaan, että spinnerin terät ovat A-ASENNOSSA (Kuva 30).

g013716

Kun terät ovat A-ASENNOSSA, sisäpultit (lähimpänä levyn keskikohtaa) ovat kiinni terän pinnassa ja ulkopultit (lähimpänä levyn reunaa) ovat irti terän pinnasta.

Tämä on tärkeää, sillä asento on suunniteltu takaamaan parhaan mahdollisen levityksen suurissa nopeuksissa, kun hiekkaa on vähän.

Kun valittuna on raskaampi levitys (kullanvärinen paneeli), terien on oltava B-ASENNOSSA, jotta paras mahdollinen levitys suurilla määrillä ja hitaammalla levynopeudella voidaan taata (Kuva 31).

g013717

Kun terät ovat B-ASENNOSSA, sisäpultit (lähimpänä levyn keskikohtaa) ovat irti terän pinnasta ja ulkopultit (lähimpänä levyn reunaa) ovat kiinni terän pinnassa.

Important: Levityskuvioiden epäonnistuminen johtuu yleensä terien virheellisestä asennosta.

Perälaudan, spinnerin nopeuden, liukusäädön ja jalustan nopeuden asetus

Kun olet valinnut haluamasi levityksen ja varmistanut, että terät on säädetty oikein, määritä loput koneen asetukset.

Kutakin asetusta vastaa koneessa oleva värikilpi (Kuva 32).

g013718

Jos haluat kevyen pölytyksen, sininen alue ilmaisee, että perälaudan, jalustan nopeuden, spinnerin nopeuden ja perusyksikön liukusäädön on kaikkien oltava sinisissä asennoissaan (Kuva 32).

KEVYT
Keskimääräinen leveys: 914 cm
Terän asento: A
Jalustan nopeus: 100%
Spinnerin nopeus: Sininen/100 %
Perälauta: Sininen
Liukusäätö: Sininen

Täytä ilmastusreikiä määrittämällä kaikiksi asetuksiksi PUNAINEN.

ERITTÄIN RASKAS
Keskimääräinen leveys: 274 cm
Terän asento: B
Jalustan nopeus: 100%
Spinnerin nopeus: Punainen/15 %
Perälauta: Punainen
Liukusäätö: Punainen

Perälaudan säätö

Perälauta säätelee ProPass-laitteesta levittyvän aineksen määrää (Kuva 33).

g013699

13 cm pitkä perälauta on jaettu väreihin ja kullakin värialueella on tavoitteellinen aloitusviiva (Kuva 34). Perälaudan avulla levitettävän aineksen määrää voidaan lisätä tai vähentää vastaavan värialueen rajojen puitteissa.

g013705

Note: Kuvassa (Kuva 34) olevan kilven värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 28).

Spinnerin nopeuden säätö

Note: Kuvissa (Kuva 36 ja Kuva 37) olevien kilpien värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 28).

g013706

Vakiohydrauliikka (malli 44701): Säädä hydrauliikkaohjain vastaavan värialueen aloituspisteviivalle (Kuva 36). Nopeutta voi vaihdella tarpeen mukaan vastaavan värialueen sisällä.

g013707

Langaton kauko-ohjain (malli 44751): Tee asetukset kilven värialueella ilmoitetun prosentin ja kauko-ohjaimen takana olevan kaavion mukaan (Kuva 37).

decal119-6819

Liukusäätö

Liukusäätö sijoittaa hiekan sen pudotessa levyille. Kilvessä ei ilmoiteta ainoastaan värikoodattua aloitusasentoa kuhunkin käyttötarkoitukseen, vaan siinä näkyy myös levityksen hienosäätöön tarvittavat asetukset. Katso kohta Säätöjen hienosäätö.

g013709
g013710

Note: Kuvassa (Kuva 39) olevan kilven värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 28).

Jalustan nopeuden säätö

Kussakin asetuksessa jalustan nopeus on tavallisesti 100 % – tämä on kehitetty ja testattu, jotta värikoodatussa käyttöjärjestelmässä olisi yksi säädettävä tekijä vähemmän. Perälautaa, ei jalustan nopeutta, käytetään tavallisesti aineksen määrän vähentämiseen. Jos perälaudan vähimmäiskorkeus ei kuitenkaan riitä vähentämään aineksen tuloa, pienennä jalustan nopeutta.

g013711

Säätöjen hienosäätö

Värikoodattu käyttöjärjestelmä kehitettiin, jotta sopivan levityksen onnistuminen ei olisi arvailujen varassa. Levityksessä voi kuitenkin ilmetä epätasaisuutta, koska muuttuvia tekijöitä on paljon, esimerkiksi hiekan paino, jyvien koko, kosteuspitoisuus jne.

Jotta tämä voidaan korjata, jalustan säätöasetukset -kuva ilmaisee jalustan oikean uuden paikan (Kuva 41).

g013710

Kun on kyseessä levitysalueen keskiosissa raskas levityskuvio, liu’uta jalustaa sisäänpäin kohti suppiloa. Jos levitys on raskas ulkoreunoista, liu’uta jalustaa ulospäin pois suppilosta.

Note: Kuvassa (Kuva 41) olevan kilven värit vastaavat käyttökilven värejä (Kuva 28).

Laitteen käyttö

 1. Täytä koneen suppilo levitettävällä aineksella.

 2. Varmista, että lisävaruste on asennettu (kaksoisspinneri).

 3. Säädä portti haluttuun korkeuteen.

 4. Säädä molempien virtaussäätimien asetukset halutulle tasolle. Säädä hihnan ja lisävarusteen nopeus halutulle tasolle (hihnan nopeuden tulee useimmiten olla: langaton 100 %, vakiohydrauliikka #10.)

 5. Pysäköi vetoajoneuvo 3 metrin päähän pintalannoitusta vaativasta alueesta.

 6. Varmista, että on/off-riippujohdon molemmat kytkimet ovat off-asennossa. Varmista langattomissa malleissa, että kauko-ohjaimen toiminnot on pysäytetty.

 7. Kytke hydrauliikka (vetoajoneuvossa tai lisähydraulikoneikossa).

 8. Lisää vetoajoneuvon moottorin kierroslukua. Käynnistä lisävaruste käyttämällä on/off-riippujohtoa tai langattomissa malleissa kannettavaa kauko-ohjainta.

 9. Aja eteenpäin pintalannoitusta vaativalle alueelle ja nosta vetoajoneuvon moottorin kierrosluku optimaaliselle käyttöalueelle.

 10. Kun koneen lisävaruste on suoraan pintalannoitusalueen yläpuolella, käynnistä hihnankuljetin käyttämällä on/off-riippujohtoa tai langattomien mallien ohjainjohtoa.

  Note: Langattomissa malleissa KAIKKIEN KäYNNISTYS -toimintoa voidaan käyttää LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS- ja JALUSTAN KäYNNISTYS -toimintojen sijaan, jolloin kaikki toiminnot käynnistyvät. Ensin käynnistyy lisävaruste ja tämän jälkeen hihna.

 11. Aja suoraan ja levitä ainesta tasaisella nopeudella kunnes saavutat pintalannoitusalueen reunan.

 12. Sammuta kuljetinhihna, käännä kone ja siirry seuraavalle ajolinjalle.

 13. Ennen kuin jatkat levitystä, tarkista levityskuvio maasta. Säädä koneen asetuksia tarpeen mukaan.

 14. Jatka vaiheita 10–13, kunnes koko pintalannoitusta vaativa alue on käyty läpi tai kunnes suppilo on tyhjä.

 15. Sammuta kuljetinhihna ja lisävaruste, laske vetoajoneuvon moottorin kierroslukua ja vapauta hydrauliikka.

  Note: Sammuta aina ensin hihnankuljetin.

Langattoman kauko-ohjaimen turvallisuus (vain malli 44751)

Langaton kauko-ohjain aktivoi nopeasti pyöriviä osia, jotka altistavat puristumisvaaroille. Varmista, että sinulla on aina näköyhteys ProPass-laitteeseen, kun käytät, säädät tai ohjelmoit langatonta kauko-ohjainta.

Käynnistyspainiketta on painettava kahdesti, sillä käyttäjä varmistaa tällä, että spinnerien ja jalustan aktivointi on tietoista: yksi painallus valitsee laitteet ja toinen kytkee ne. Tämä auttaa välttämään tarkoituksettomat käynnistykset, kun koneeseen tehdään manuaalisia säätöjä.

Jos mitään painikkeita ei paineta 10 sekuntiin langatonta kauko-ohjainta ohjelmoitaessa tai sen käyttöä valmisteltaessa, kauko-ohjain siirtyy joutokäynnille ja palaa takaisin edelliseen tallennettuun ohjelmaan tai asetukseen.

Varoitus

Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

Sammuta langattoman kauko-ohjaimen ja työajoneuvon virta (jotta hydraulista virtausta ei ole), ennen kuin teet fyysisiä säätöjä teriin ja jalustaan.

Koneen irrotus vetoajoneuvosta

 1. Pysäköi vetoajoneuvo ja kone kuivalle ja tasaiselle maalle.

 2. Kytke vetoajoneuvon seisontajarru, sammuta moottori ja poista avain virtalukosta.

 3. Aseta kiilat koneen kahden pyörän alle (etu- ja takapyörän).

 4. Vapauta hydraulijärjestelmän paine.

 5. Irrota hydrauliletkut ja keri ne säilöön koneen etuosaan.

 6. Irrota yhdistävä virtajohto vetoajoneuvosta.

 7. Laske tunkit seuraavalla tavalla:

  • Käännä takaa vedettävän hinausalustan tunkkia 90 astetta (myötäpäivään) ala-asentoon niin, että se tukee konetta.

  • Siirrä Truckster-suoraliitinalustan tunkit koneen etuosaan ja käännä niitä 90 astetta, kunnes molempien tunkkien pohja osoittaa maahan.

 8. Nosta konetta tunkkien avulla, kunnes sen paino ei enää ole vetoajoneuvon vetoaisan varassa.

 9. Vedä hinaustappi ulos.

 10. Varmista, että kone ei ole millään muulla tavoin kytketty vetoajoneuvoon.

Hydraulisten säätimien ja lisävarusteiden käyttö

Kauko-ohjainjärjestelmä

Kauko-ohjainjärjestelmä sisältää kauko-ohjaimen, +12...+14,4 V DC:n perusyksikön ja johdinsarjan.

Kauko-ohjain

g029772

Painiketoiminnot

PainikeNimiEnsisijainen toiminto
GraphicON/OFF-VIRTAKYTKINKauko-ohjaimen kytkeminen päälle ja pois päältä.
GraphicKAIKKIEN KäYNNISTYSJalustan ja lisävarusteen toimintojen säätäminen, mukaan lukien kytkeminen päälle ja pois sekä nopeuden näyttö.
GraphicJALUSTAN KäYNNISTYSSuppilon kuljetinhihnan toimintojen säätäminen, mukaan lukien kytkeminen päälle ja pois sekä jalustan nopeuden näyttäminen.
GraphicJALUSTAN PYSäYTYSJalustan pysäytys.
GraphicJALUSTAN HIDASTUSJalustan nopeuden hidastaminen.
GraphicJALUSTAN NOPEUTUSJalustan nopeuden lisääminen.
GraphicGraphicGraphicESIASETUS 1Jalusta- ja lisävaruste-asetuksiin voi tallentaa kolme erilaista esiasetettua nopeutta.
GraphicTALLENNAKäytetään yhdessä ESIASETUS-painikkeen kanssa esiasetusmuistiin tallentamiseen tai muodostamiseen.
GraphicLISäVARUSTEEN KäYNNISTYSTakalisävarusteen toimintojen ohjaaminen, kuten ottaminen käyttöön ja pois käytöstä sekä lisävarusteen nopeuden näyttäminen.
GraphicLISäVARUSTEEN PYSäYTYSLisävarusteen pysäyttäminen.
GraphicLISäVARUSTEEN HIDASTUSLisävarusteen nopeuden hidastaminen.
GraphicLISäVARUSTEEN NOPEUTUSLisävarusteen nopeuden lisääminen.
GraphicKAIKKIEN PYSäYTYSSekä jalustan että lisävarusteen pysäyttäminen.

Kauko-ohjaimen käynnistys

Paina kauko-ohjaimen ON/OFF-VIRTAKYTKINTä ja odota, että se löytää perusyksikön. Varmista, että mitään kauko-ohjaimen painiketta ei paineta, kun laitteen käynnistysrutiinit ovat käynnissä.

Manuaalinen ohitus

Jos kauko-ohjain katoaa, vahingoittuu tai lakkaa toimimasta, koneen käyttö on yhä mahdollista ja tehtävät voidaan saattaa loppuun tai työtä jatkaa.

Ohitukseen pääsee käsiksi hydraulijärjestelmän kuljettajan puoleisesta päästä (Kuva 43).

g030467
 • Säädä jalustan nopeutta (Kuva 44) kääntämällä nuppia myötäpäivään. Värikoodatussa käyttöjärjestelmässä käytetään jalustan enimmäisnopeutta, joten säätö voidaan tehdä ilman hydraulista virtausta. Tämä on olennaista, jos suppilo on täynnä hiekkaa.

  decal119-6815
 • Säädä spinnerin nopeutta (Kuva 44) tasapäisellä ruuvimeisselillä. Lisää nopeutta kääntämällä myötäpäivään ja vähennä nopeutta kääntämällä vastapäivään.

Note: Jos hydraulinen virtaus on aktiivinen säätöjä tehtäessä, varmista, että jalustan virta on katkaistu, eikä hiekkaa levity säätöjä tehdessäsi.

Kun asetukset ovat valmiit, käynnistä ja sammuta järjestelmä käyttämällä vetoajoneuvon hydraulista virtaussäädintä.

Tärkeimmät toiminnot

 • Kun kauko-ohjaimeen kytketään virta, näytössä pitäisi olla noin viiden sekunnin päästä ilmoitus, että jalusta ja lisävaruste ovat pois käytöstä (FLR OFF ja OPT OFF). Jos näytössä on viesti perusyksikön odottamisesta (waiting for base), tarkista, että perusyksikköön on kytketty virta ja että perusyksikön HäTäPYSäYTYSPAINIKE on ulkona.

 • Käytössä on aina sen hetkinen työmuisti. Tämä ei tarkoita samaa kuin esiasetus. Viimeksi tallennetut työasetukset ovat sen hetkisessä työmuistissa, kun kauko-ohjaimeen kytketään virta.

 • Kauko-ohjaimen käynnistyspainikkeiden toimintajärjestys:

  • Kun käynnistyspainiketta painetaan kerran (KAIKKIEN KäYNNISTYS, JALUSTAN KäYNNISTYS tai LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS), kauko-ohjaimeen tallennettu sen hetkinen työmuistiasetus tulee esiin.

  • Kun samaa käynnistyspainiketta painetaan toisen kerran, komponentti otetaan käyttöön, jos hydrauliikka on kytketty (näkyy näytössä nousevina numeroina).

  • Saman käynnistyspainikkeen painaminen kolmannen kerran tallentaa uuden asetuksen kauko-ohjaimen työmuistiin.

 • Kun sen hetkinen työmuistiasetus on avattu ei-työskentelytilassa painamalla käynnistyspainiketta kerran, asetuksen säätäminen on aloitettava noin 10 sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa kauko-ohjain kytkeytyy pois päältä. Työskentelytilassa tätä 10 sekunnin sääntöä ei ole.

 • Esiasetuksia ohjelmoitaessa elementtien on oltava ensin käytössä tai kytkettyjä.

 • Jotta esiasetusta voi käyttää, elementin nopeusprosentin on oltava näkyvissä näytössä, jotta sen voi ottaa käyttöön tai kytkeä. Jos näytössä lukee OFF, esiasetus on palautettava.

Nestekidenäytön (LCD) käyttö

LCD-näytössä on kaksi 8-merkkistä riviä, joilla näkyy tila ja toiminto, kun kauko-ohjaimen painikkeita painetaan. Käyttäjä voi säätää näytön taustavaloa ja kontrastia. Muutokset tallennetaan kauko-ohjaimen sen hetkiseen työmuistiin. Kun yksikkö käynnistetään sammutuksen jälkeen, näytössä käytetään edellisiä kontrasti- ja taustavaloasetuksia.

Kontrastin lisäys:

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN NOPEUDEN LISäYS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytössä on sopiva kontrasti.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA.

Kontrastin vähennys:

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN NOPEUDEN HIDASTUS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytössä on sopiva kontrasti.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA.

Taustavalon lisäys:

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja JALUSTAN NOPEUDEN LISäYS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytön taustavalo on sopiva.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA.

Taustavalon vähennys:

Paina KAIKKIEN PYSäYTYS- ja JALUSTAN NOPEUDEN HIDASTUS -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näytön taustavalo on sopiva.

Graphic + Graphic

Note: Asetuksia on kolme: POIS, ALHAINEN ja KORKEA. Taustavalo kuluttaa kauko-ohjaimen toiminnoista eniten energiaa. Taustavalon lisääminen lisää virrankulutusta ja lyhentää paristojen käyttöikää. Mitä alhaisempi taustavalo on, sitä kauemmin paristot kestävät.

Tietoa kauko-ohjaimen tilan merkkivalosta

Kauko-ohjaimen tilan merkkivalo vilkkuu hitaasti 2 Hz:n taajuudella (kaksi välähdystä sekunnissa), kun kauko-ohjain siirtää tietoja mutta mitään painiketta ei paineta, kun jalustan ja lisävarusteen painikkeet ovat käytössä. Kun käyttäjä painaa jotakin painiketta, valo vilkkuu 10 Hz:n taajuudella.

Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen

Kauko-ohjain toimii neljällä paristolla (AA-alkali, kukin 1,5 V) 2,4–3,2 V:n jännitealueella. Paristojen käyttöikä on noin 300 tuntia (jatkuva käyttö, taustavalo ei käytössä), mutta erilaiset käyttötavat vaikuttavat käyttöikään, etenkin taustavalon kirkkaus – mitä kirkkaampi taustavaloasetus on, sitä enemmän virtaa kuluu ja sitä lyhyempi pariston käyttöikä on.

Important: Pidä uusia varaparistoja saatavilla aina, kun järjestelmää käytetään.

 1. Irrota kauko-ohjaimen magneettipidikkeen magneetissa oleva pultti (Kuva 45).

  g028874
 2. Liu’uta pidikkeen puolet erilleen ja irrota kauko-ohjain (Kuva 45).

 3. Irrota kauko-ohjaimen takaosassa olevat kuusi ruuvia ja irrota kansi (Kuva 46).

  Note: Jos mahdollista, anna kumi- ja terästiivisteen olla urassa, kun irrotat kannen ja paristot.

  g028875
 4. Irrota purkautuneet paristot ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaisesti.

 5. Aseta kukin uusi paristo alustaan ja huomioi polaarisuus. (Jos paristot asetetaan väärin, laite ei vaurioidu, mutta sitä ei voi käyttää.) Alustassa on merkintä kunkin pariston oikeasta polaarisuudesta (Kuva 46).

 6. Jos olet vahingossa irrottanut kumi- ja terästiivisteen, aseta ne varovasti takaisin kauko-ohjaimen uraan (Kuva 46).

 7. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä se aiemmin irrotetuilla kuudella ruuvilla (Kuva 46), ja kiristä ne momenttiin 1,5–1,7 N·m.

 8. Asenna kauko-ohjain magneettipidikkeeseen, kiinnitä kauko-ohjain liu’uttamalla molemmat puolet yhteen ja kiristä magneetissa oleva pultti (Kuva 45).

Kauko-ohjaimen huolto

Vaikka kauko-ohjain on kestävä, sitä ei pitäisi pudottaa koville pinnoille. Puhdista se pyyhkimällä se veteen tai mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Ole varovainen, ettet naarmuta LCD-näyttöä.

Kauko-ohjaimen yhdistäminen uudelleen perusyksikköön

Jotta kauko-ohjaimen ja perusyksikön välinen viestintä olisi mahdollista, ne on yhdistetty valmiiksi tehtaalla. Käyttöpaikoilla voi kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa kauko-ohjain ja perusyksikkö on yhdistettävä uudelleen seuraavasti:

 1. Katkaise perusyksikön virta painamalla hätäpysäytyspainiketta ja varmista, että kauko-ohjain on pois päältä.

 2. Seiso perusyksikön läheisyydessä niin, että sinulla on siihen näköyhteys.

 3. Paina samanaikaisesti alas ON/OFF-VIRTAKYTKINTä ja KAIKKIEN PYSäYTYS -painiketta ja pidä ne painettuina.

  Graphic + Graphic

  Kauko-ohjain alustetaan, ja sen jälkeen näyttöön ilmestyy ASSOC PENDING (odotetaan yhdistämistä).

 4. Pidä edelleen molempia painikkeita painettuna, kunnes näyttöön tulee viesti ASSOC ACTIVE (yhdistäminen käynnissä) noin neljän sekunnin kuluttua.

  Näytössä lukee PRESS STORE (paina tallennuspainiketta).

 5. Paina ja pidä painettuna TALLENNA-painiketta.

  Graphic

  Kauko-ohjaimessa lukee POW UP BASE perusyksikön käynnistys).

 6. Pidä edelleen painettuna TALLENNA-painike ja vedä HäTäPYSäYTYSPAINIKE ylös, jolloin virta kytketään perusyksikköön.

  Kauko-ohjain yhdistetään perusyksikköön. Kun yhdistäminen on onnistunut, näytössä lukee ASSOC PASS (yhdistäminen onnistui).

 7. Vapauta TALLENNA-painike.

Important: Jos näytössä lukee ASSOC EXIT (poistutaan yhdistämisestä), yhdistäminen epäonnistui.

Note: Kauko-ohjaimen ja perusyksikön linkkiä voi tarkastella painamalla alas KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN PYSäYTYS -painikkeita samaan aikaan. Näyttö siirtyy kohtaan, jossa näkyy valittu kanava ja perusyksikön tunniste.

Graphic + Graphic

Paristojen keston, toimintataajuuden sekä perusyksikön ja kauko-ohjaimen tunnisteen näyttäminen

Paina alas KAIKKIEN PYSäYTYS- ja LISäVARUSTEEN PYSäYTYS -painikkeita samanaikaisesti, jolloin näkyviin tulee useita tietoja.

Graphic + Graphic

Kun painikkeita pidetään painettuina, näyttö vaihtuu noin kahden sekunnin välein. Ensimmäisenä näkyy paristojen odotettu käyttöikä (pariston jäljellä oleva varaus prosentteina). Seuraavaksi näkyy käyttötaajuus (kanava), jota yksiköt käyttävät tietojen välittämiseen, sitten kauko-ohjaimen tunnistenumero ja lopuksi yhdistetyn perusyksikön tunniste.

Jalustan ja lisävarusteen käyttö

Noudata koneen jalustan ja lisävarusteen (esimerkiksi kaksoisspinnerin tai muun lisälaitteen) käyttöönottamisessa ja käytössä seuraavia ohjeita:

 • Vain jalustan asetus ja käyttö

 • Vain lisävarusteen asetus ja käyttö

 • Sekä jalustan että lisävarusteen asetus ja käyttö

Vain jalustan asetus ja käyttö

Kun JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta Graphic painetaan ensimmäistä kertaa (kun jalusta ei ole käytössä), kauko-ohjaimessa näkyy tallennettu asetus ja S FLR:n jälkeen (eli FLRS), mikä ilmaisee kauko-ohjaimen olevan asetustilassa. Asetustilassa voit säätää asetusta ylös- tai alaspäin, mutta jalusta ei käynnisty. Tällä tavoin voit asettaa jalustalle sopivan nopeuden tai käyttää tallennettua asetusta ilman, että jalusta liikkuu turhaan. Nopeuden asettamisen jälkeen paina JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta jalustan aktivoimiseksi valitulla asetuksella (jos hydrauliikka on kytketty, jalusta käynnistyy). Tallenna nykyinen arvo muistiin painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta kolmannen kerran.

Note: Jos jalustan asetuksia muutetaan, kun jalusta on käynnissä, ne tulevat heti voimaan mutta ovat tilapäisiä, kunnes uusi asetus tallennetaan painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen. Tehdään esimerkiksi muutos, kun FLRS on näytössä, käynnistetään jalusta säädetyllä asetuksella painamalla Jalustan käynnistys -painiketta ja kytketään kauko-ohjain pois painamatta JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen, mikä tallentaisi muutoksen. Kun kauko-ohjainta käytetään seuraavan kerran, asetus palautuu aiemmin tallennettuun arvoon.

Note: Kun painat JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta, kymmenen sekunnin ajastin käynnistyy ja näkyviin tulee FLRS (asetustila). Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu FLR-tilaan ja edellinen tila tai arvo tulee näkyviin ja otetaan käyttöön. Jos jotakin painiketta painetaan, kun kauko-ohjain on asetustilassa, ajastin palaa takaisin kymmeneen sekuntiin.

 1. Paina JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näyttöön tulee esikatseluarvo ja FLRS.

 2. Nopeutta säädetään painamalla JALUSTAN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai JALUSTAN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

  Graphic tai Graphic
 3. Käynnistä jalusta painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic
 4. Tallenna jalustan arvo painamalla JALUSTAN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näytössä lukee FLOOR STORE (tallenna jalusta). Asetettua arvoa käytetään aina, kun jalusta käynnistetään jatkossa, kunnes muutat asetuksen uudelleen.

Vain lisävarusteen asetus ja käyttö

Kun LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta Graphic painetaan ensimmäistä kertaa (kun lisävaruste ei ole käytössä), kauko-ohjaimessa näkyy tallennettu asetus ja S OPT:n jälkeen (eli OPTS), mikä ilmaisee kauko-ohjaimen olevan asetustilassa. Asetustilassa voit säätää asetusta ylös- tai alaspäin, mutta lisävaruste ei käynnisty. Tällä tavoin voit asettaa lisävarusteelle sopivan nopeuden tai käyttää tallennettua asetusta ilman, että jalusta liikkuu turhaan. Nopeuden asettamisen jälkeen paina LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta lisävarusteen aktivoimiseksi valitulla asetuksella (jos hydrauliikka on kytketty, lisävaruste käynnistyy). Tallenna nykyinen arvo muistiin painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta kolmannen kerran.

Note: Jos lisävarusteen asetuksia muutetaan, kun lisävaruste on käynnissä, ne tulevat heti voimaan mutta ovat tilapäisiä, kunnes uusi asetus tallennetaan painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen. Tehdään esimerkiksi muutos, kun OPTS on näytössä, käynnistetään lisävaruste säädetyllä asetuksella painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta ja kytketään kauko-ohjain pois painamatta LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen, mikä tallentaisi muutoksen. Kun kauko-ohjainta käytetään seuraavan kerran, asetus palautuu aiemmin tallennettuun arvoon.

Note: Kun painat LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta, kymmenen sekunnin ajastin käynnistyy ja näkyviin tulee FLRS (asetustila). Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu FLR-tilaan ja edellinen tila tai arvo tulee näkyviin ja otetaan käyttöön. Jos jotakin painiketta painetaan, kun kauko-ohjain on asetustilassa, ajastin palaa takaisin kymmeneen sekuntiin.

 1. Paina LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näyttöön tulee esikatseluarvo ja FLRS.

 2. Nopeutta säädetään painamalla LISäVARUSTEEN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai LISäVARUSTEEN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

  Graphic tai Graphic
 3. Käynnistä lisävaruste painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic
 4. Tallenna lisävarusteen arvo painamalla LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näytössä lukee OPTION STORE (tallenna lisävaruste). Asetettua arvoa käytetään aina, kun lisävaruste käynnistetään jatkossa, kunnes muutat asetuksen uudelleen.

Jalustan ja lisävarusteen asetus ja käyttö

Kun KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta Graphic painetaan ensimmäistä kertaa (kun lisävaruste ei ole käytössä), kauko-ohjaimessa näkyy jalustan ja lisävarusteen tallennettu asetus ja S FLR:n ja OPT:n jälkeen (eli FLRS ja OPTS), mikä ilmaisee kauko-ohjaimen olevan asetustilassa. Asetustilassa voit säätää asetusta ylös- tai alaspäin, mutta jalusta ja lisävaruste eivät käynnisty. Tällä tavoin voit asettaa sopivat nopeudet tai käyttää tallennettuja asetuksia aiheuttamatta turhaa liikettä. Nopeuksien asettamisen jälkeen paina KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta jalustan ja lisävarusteen aktivoimiseksi valitulla asetuksella (jos hydrauliikka on kytketty, jalusta ja lisävaruste käynnistyvät). Tallenna nykyinen arvo muistiin painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta kolmannen kerran.

Note: Jos asetuksia muutetaan, kun jalusta ja lisävaruste ovat käynnissä, ne tulevat heti voimaan mutta ovat tilapäisiä, kunnes uusi asetus tallennetaan painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen asetuksen muuttamisen jälkeen. Tehdään esimerkiksi muutos, kun FLRS ja OPTS ovat näytössä, käynnistetään jalusta ja lisävaruste säädetyllä asetuksella painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta ja kytketään kauko-ohjain pois painamatta KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta uudelleen, mikä tallentaisi muutoksen. Kun kauko-ohjainta käytetään seuraavan kerran, asetukset palautuvat aiemmin tallennettuihin arvoihin.

Note: Kun painat KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta, kymmenen sekunnin ajastin käynnistyy ja näkyviin tulee asetustila. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, näyttö palautuu FLR ja OPT -tilaan ja edellinen tila tai arvo tulee näkyviin ja otetaan käyttöön. Jos jotakin painiketta painetaan, kun kauko-ohjain on asetustilassa, ajastin palaa takaisin kymmeneen sekuntiin.

 1. Paina KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näyttöön tulevat esikatseluarvot sekä FLRS ja OPTS.

 2. Nopeutta säädetään seuraavasti:

  • Jalustan nopeusasetusta muutetaan painamalla JALUSTAN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai JALUSTAN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

   Graphic tai Graphic
  • Säädä lisävarusteen nopeusasetusta painamalla LISäVARUSTEEN NOPEUDEN LISäYS -painiketta tai LISäVARUSTEEN NOPEUDEN HIDASTUS -painiketta.

   Graphic tai Graphic
 3. Käynnistä jalusta ja lisävaruste painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic
 4. Tallenna arvot painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

  Graphic

  Näytössä lukee ALL STORE (tallenna kaikki). Asetettua arvoa käytetään aina, kun lisävaruste käynnistetään jatkossa, kunnes muutat asetuksen uudelleen.

  Note: Sekä jalustan että lisävarusteen on oltava käynnissä, jotta asetukset voidaan tallentaa painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta. Jos jompikumpi tai kumpikaan ei ole käytössä, KAIKKIEN KäYNNISTYS -painike käynnistää joko molemmat tai sen, joka ei ollut käynnissä. Mitään ei tallenneta, ja esikatseltavat komennot ovat aiemmin tallennettuja jalusta- ja lisävarusteasetuksia.On tärkeää ymmärtää, että tallennettua jalusta- ja lisävarustekomentoa käytetään kahdesti: kerran yksittäisenä komentona JALUSTAN KäYNNISTYS -painikkeella tai LISäVARUSTEEN KäYNNISTYS -painikkeella ja kerran yhteistoimintona KAIKKIEN KäYNNISTYS -painikkeella. Numero on sama kummassakin tapauksessa.

Esiasetus 1-, 2- ja 3 -painikkeiden asettaminen

Kauko-ohjaimessa on kolme ESIASETUS-painiketta, jotka voidaan ohjelmoida jalustan ja lisävarusteen nopeusasetuksilla. Kukin ESIASETUS-painike toimii kuin KAIKKIEN KäYNNISTYS -painikkeen esikatselutila, joskin niissä käytetään erilaisia käyttäjän määrittämiä nopeusarvoja.

Jos jalustaa ja/tai lisävarustetta käytetään samanaikaisesti, kun ESIASETUS-painiketta painetaan, sekä jalustan että lisävarusteen asetuksen esikatseluarvo näytetään. Jos tämän jälkeen painetaan KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta, nykyiset käyttöarvot korvataan esiasetetuilla arvoilla. Jos KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta ei paineta kymmenen sekunnin kuluessa, järjestelmä palautuu aiemmin tallennettuihin arvoihin.

Aseta ESIASETUS-painikkeen arvot seuraavalla tavalla:

 1. Käynnistä sekä jalusta että lisävaruste joko erikseen tai KAIKKIEN KäYNNISTYS -painikkeella.

  Graphic
 2. Aseta jalustalle ja lisävarusteelle haluttu nopeus käyttämällä kummankin lähdön nopeuden LISäYS- ja HIDASTUS-painikkeita.

 3. Pidä TALLENNA-painiketta painettuna ja paina sitten haluttua ESIASETUS-painiketta (1, 2 tai 3).

  Graphic ja sitten Graphic, Graphic tai Graphic

  Näytössä lukee PRESET SAVED (esiasetus tallennettu).

Note: Jos pidät painettuna TALLENNA-painiketta ja ESIASETUS-painiketta painetaan, kun joko jalusta tai lisävaruste on pois käytöstä, kummallekaan ei tallenneta uutta arvoa ja esiasetettuna arvona on aiemmin tallennetut arvot.

Esiasetetun tilan käyttö

 1. Paina valitsemaasi ESIASETUS-painiketta (1, 2 tai 3), jolloin jalusta- ja lisävarusteasetukset tulevat näyttöön.

 2. Käynnistä jalusta ja lisävaruste (jos hydrauliikka on käytössä) painamalla KAIKKIEN KäYNNISTYS -painiketta.

 3. Säädä jalustaa ja lisävarustetta halutulla tavalla KäYNNISTYS- ja PYSäYTYS-painikkeilla.

Vetoajoneuvon valinta

Vaara

Käytä koneen siirtämiseen aina sopivaa vetoajoneuvoa, myös lyhyillä välimatkoilla. Sopimaton vetoajoneuvo voi vahingoittaa konetta, aiheuttaa tapaturman tai johtaa kuolemaan.

Ohitukseen pääsee käsiksi hydraulijärjestelmän kuljettajan puoleisesta päästä (katso Kuva 15).

Sopivan vetoajoneuvon vetokapasiteetin on oltava vähintään 1 405 kg.

Takaa vedettävän hinausalustan enimmäiskuorma koneelle on 907 kg ja aisapaino 113 kg. Omapaino (ilman kuormaa) on 499 kg ja aisapaino 23 kg.

Kun kone on varustettu 11 hv:n hydraulikoneikolla ja se toimii täydellä kuormalla, vastaava aisapaino on 145 kg. Aisapaino ilman kuormaa on 48 kg. Omapaino (ilman kuormaa) on 599 kg.

Truckster-suoraliitinalustalla enimmäiskuorma koneelle on 907 kg, josta painoa siirtyy vetoajoneuvoon 272 kg. Omapaino (ilman kuormaa) on 544 kg ja painonsiirto vetoajoneuvoon 52 kg.

Kuorman lisääminen suppiloon

Vaara

Varmista ennen kuorman lisäämistä, että kone on kiinnitetty vetoajoneuvoon.

Älä kuljeta kuormia, jotka ylittävät koneen tai vetoajoneuvon kuormarajat. Katso kohta Tekniset tiedot.

Kuormien vakaudessa voi olla eroja. Esimerkiksi korkeiden kuormien painopiste on korkeammalla. Varmista parempi vakaus laskemalla tarpeen mukaan enimmäiskuormarajoja.

Huolehdi seuraavista, jotta kone ei kaadu (katso tämän käyttöoppaan turvakilvet):

 • Seuraa huolellisesti kuorman korkeutta ja painoa. Korkeammat ja raskaammat kuormat voivat lisätä kaatumisvaaraa.

 • Jaa kuorma tasaisesti edestä taaksepäin ja sivulta toiselle.

 • Noudata varovaisuutta käännöksissä ja vältä turvattomia ohjausliikkeitä.

  Important: Älä laita suppiloon suuria tai raskaita esineitä. Takaportin aukkoa suuremmat materiaalit voivat vahingoittaa hihnaa ja porttia. Varmista myös, että kuorma on koostumukseltaan yhdenmukaista. Hiekassa olevat pienet kivet voivat lentää kuormasta.

  Vaara

  Matkustajien kuljettaminen suppilossa on kielletty.

Suppilon kuoman purkaminen

Vaara

Kone voi katkaista käden tai jalan.

Pidä kädet ja jalat pois spinnerin suojuksen suppilon suojuksesta ja spinnerikokoonpanosta koneen käytön aikana tai kun vetoajoneuvossa oleva hydraulikoneikon moottori on käynnissä.

Älä seiso koneen takana purkamisen tai levityksen aikana. Kaksoisspinneristä sinkoaa hiukkasia ja pölyä suurella nopeudella.

Älä pura koneen kuormaa, kun kone seisoo rinteessä.

Vaara

Kun kone ei ole kytkettynä vetoajoneuvoon, kuorman purkaminen koneesta voi johtaa kuorman siirtymiseen ja koneen keikahtamiseen.

Varmista ennen kuorman purkamista, että kone on kiinnitetty vetoajoneuvoon.

Ajo

Kone on tarkoitettu ajettavaksi ainoastaan maastossa. Suositeltu enimmäisnopeus ilman kuormaa on 24 km/h.

Säilytä koneen vakaa hallinta. Älä yritä kääntyä jyrkästi, äläkä tee äkillisiä ohjausliikkeitä tai aja muutoin turvattomasti.

Hidasta ennen kuin käännyt, erityisesti märillä, hiekkaisilla tai liukkailla pinnoilla. Tila kääntymiseen on rajallinen, jos koneeseen on kiinnitetty lisävaruste.

Varoitus

Koneen varomaton käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Huomioi ympäristösi, kun käännyt tai peruutat. Varmista, että alue on raivattu esteistä ja pidä sivulliset turvallisen välimatka päässä. Etene hitaasti.

Sammuta lisävaruste, kun lähestyt ihmisiä, ajoneuvoja tai risteysalueita.

Note: Raskas kuorma sekä märät tai epätasaiset pinnat lisäävät pysähdysaikaa ja pienentävät mahdollisuutta kääntyä nopeasti ja turvallisesti.

Koneen käyttö rinteissä

Vaara

Koneen varomaton käyttö rinteissä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Noudata erityistä varovaisuutta, kun ajat rinteissä, erityisesti kääntyessä.

Aja rinteissä aina suoraan ylös- tai alaspäin – älä koskaan aja sivusuunnassa tai vinoittain. Pysähdysmatka kasvaa ajettaessa rinteitä alaspäin.

Pienennä kuorman painoa, kun ajat rinteissä. Vältä kuorman lastaamista korkeaksi, sillä korkeampi painopiste kasvattaa koneen riskiä kaatua rinteissä.

Jos lisävaruste on kiinnitettynä, huomioi maavara, kun ajat koneella rinteissä. Maavara pienenee, kun konetta ajetaan rinnettä ylös.

Koneen pysäköinti

Pysäköi kone aina tasaiselle alustalle. Aseta kiilat koneen kahden pyörän alle (etu- ja takapyörän, jos kone on ajoneuvoon asennetussa kokoonpanossa).

Vaara

Koneen irrotus vetoajoneuvosta rinteessä voi johtaa koneen odottamattomaan liikkumiseen.

Älä irrota konetta vetoajoneuvosta rinteessä. Varmista, että etupuolen tunkki on tukiasennossa. 

Käännä tunkki tukiasennosta vaakasuoraan ajoasentoon vetämällä tunkin tukitappi irti ja pyöräytä tunkkia. Varmista, että tunkki on kiinnitetty koneeseen ja että se on käytön aikana oikeassa asennossa. Toron takaa vedettävässä hinausalustassa tunkki on vetokoukun putkessa (Kuva 47). Truckster-suoraliitinalustassa käytetään kahta tunkkia (Kuva 48). Käytä käytön aikana alustan takaosassa olevia tunkin varastointikiinnittimiä.

g013337
g013338

Tukijalkojen käyttö

 1. Pysäköi työajoneuvo koneelle tarkoitettuun varastointipaikkaan.

  Note: Varastointipaikan alustan on oltava kova ja tasainen.

 2. Irrota laitteen sähkökytkentä työajoneuvosta.

 3. Irrota koneen hydrauliputket työajoneuvosta.

 4. Aseta työajoneuvon vaihde vapaalle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

 5. Kohota koneen etuosaa riittävästi käyttämällä ajoneuvon nostosylinteriä ja asenna etutukijalat.

 6. Sammuta moottori.

  Vaara

  Toimenpiteiden tekeminen koneelle sen ollessa tukijalkojen varassa voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  Älä mene koneen alle äläkä tee sille mitään toimenpiteitä, kun se on tukijalkojen varassa.

 7. Työnnä etutukijalat ja takatunkit koneen putkiin ja kiinnitä ne lukitustapeilla (Kuva 49).

  g013777
 8. Laske koneen etuosaa käyttämällä ajoneuvon nostosylinteriä, kunnes etutukijalat koskettavat maata.

 9. Nosta kahta takatunkkia, kunnes paino poistuu kiinnitystapeilta, jotka kiinnittävät koneen poikkiputken Workman-ajoneuvon runkoon.

 10. Irrota takaa lukitussokat, hinaustapit ja aluslaatat (Kuva 50).

  g013228
 11. Pitele nostosylinteriä toisella kädellä. Irrota nostosylinterin lukitustappi toisella kädellä (Kuva 51).

  g013778
 12. Aseta sylinterit säilytyspidikkeisiin. Kytke hydraulisen nostimen lukitus päälle, jotta nostosylintereitä ei voida käyttää vahingossa.

 13. Nosta takatunkkeja ja suurenna välystä riittävästi niin, että ajoneuvo voidaan ajaa pois koneelta.

 14. Kävele koneen ympäri. Varmista, että se on irti työajoneuvon rungosta ja tukevasti jokaisen neljän tukijalan varassa.

 15. Aseta työajoneuvon vaihde vapaalle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

 16. Vapauta seisontajarru ja aja työajoneuvoa hitaasti poispäin tukijalkojen varassa olevasta koneesta.

Kunnossapito

Vaara

Toimenpiteiden tekeminen koneelle ennen kuin se on irrotettu kaikista virtalähteistä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Irrota kone kaikista virtalähteistä ennen huoltotöiden aloittamista.

Note: Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

Voitelu

Koneen voitelu

 • Käytä autoissa käytettävää yleisrasvaa.

 • Voitele säännöllisesti 25 käyttötunnin jälkeen (normaalikäyttö).

 • Voitele päivittäin, jos laitetta käytetään erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.

 • Voitele kaikki laakerit, holkit ja ketjut.

Koneessa ja takaa vedettävässä alustassa on useita rasvanippoja (Kuva 52, Kuva 53 ja Kuva 54).

 1. Puhdista rasvanipat.

 2. Pumppaa rasvaa laakereihin ja holkkeihin.

 3. Poista ylimääräinen rasva.

 4. Puhdista ja tiivistä pyörälaakerit vuosittain tai 300 käyttötunnin jälkeen.

  g013352
  g013353
  g013354

Päivittäiset tarkastukset

Tee turvatarkastukset aina työpäivän alussa ennen koneen käyttöä. Kerro mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista esimiehellesi. Katso yksityiskohdat tämän käyttöoppaan osiosta Turvaohjeet.

Renkaiden ja pyörien tarkastus

 • Hinausalustan suositeltu rengaspaine on 0,69 bar tai rengasvalmistajan suositusten mukainen. Katso vetoajoneuvon renkaiden tekniset tiedot vetoajoneuvon käyttöoppaasta.

 • Tarkista huomattava kuluminen tai näkyvät vauriot.

 • Tarkista, että pyörien pultit on kiristetty, eikä yhtään pulttia puutu.

Takaportin tarkastus

Tarkista, että takaportin säädettävä osa avautuu ja sulkeutuu juuttumatta.

Tunkkien kiinnitys ja tarkastus

 • Kiinnitä tunkit turvallisesti yläasentoon ennen ajoa. Kiinnitä Truckster-suoraliitinalustan tunkit koneen taakse.

 • Tarkista, että hinaustapissa ja tunkissa ei ole vaurioita ja turvatappi on paikallaan. (Vaihda turvatapit, jos ne ovat vaurioituneet tai niitä puuttuu.)

 • Tarkista, että hinausaisan kytkennät eivät ole irti.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Vaara

Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

 • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

 • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista ruiskuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

 • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

 • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

 • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

 • Tarkista, että hydraulijärjestelmässä ei ole nestevuotoja. Jos löydät vuodon, kiristä kiinnike tai vaihda tai korjaa vioittunut osa.

 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole kulumia tai näkyviä vaurioita.

 • Tarkista hydraulinesteen määrä. Lisää tarvittaessa.

Hihnan ja takaportin tiivisteiden tarkastus

 • Tarkista kaikki kumitiivisteet kulumisen ja vaurioiden varalta. Jos havaitset vuotoa, vaihda tai korjaa kaikki tiivisteet.

 • Tarkista ja säädä kuljetinhihnan kaavin. Varmista, että kaavin koskettaa hihnaa sen koko pituudelta.

Muiden komponenttien tarkastus

 • Tarkista kaksoisspinnerin levyjen terät kulumisen varalta. Vaihda terät uusiin, kun ne ovat kuluneet ohuiksi.

 • Tarkista kaksoisspinnerin kotelo murtumien ja kulumisen varalta. Vaihda kuluneet levyt tarpeen mukaan.

 • Tarkista, että turvakilvet ovat vahingoittumattomia ja lukukelpoisia. Jos näin ei ole, vaihda uusiin.

Hydraulijärjestelmä

Kun kone toimitetaan tehtaalta, se on täytetty korkealuokkaisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen koneen ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste:

 Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

Vaihtoehtoiset nesteet: Jos määritettyä nestettä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita yleisesti traktoreissa käytettäviä öljypohjaisia nesteitä, mutta niiden on oltava ainoastaan tavallisia, öljypohjaisia tuotteita, ei synteettisiä tai luonnossa hajoavia nesteitä. Määritysten on täytettävä kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista nesteen toimittajalta, että neste täyttää nämä määritykset.

Note: Toro ei vastaa vääränlaisten öljyjen käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voidaan luottaa.

Ominaisuudet:
Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 55–62
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
Jähmepiste, ASTM D97–37 °C–43 °C
Standardit: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 ja Volvo WB-101/BM
 

Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (osanro 44-2500).

Kuljetinhihnajärjestelmän huolto

Kuljetinhihnan ja rullien tarkastus

 • Tarkista, että kuljetinhihna kulkee rullilla suoraan, eikä luista. Säädä tarvittaessa. Katso kohta Kuljetinhihnan ohjauskulman säätö.

 • Tarkista etu- ja takarullien laakerit kahden kuukauden välein kulumisen ja näkyvien vaurioiden varalta.

 • Tarkista käyttöketjun ja hammaspyörien kunto ja kireys.

  Important: Tarkista, onko lavankuljettimen, kuljetinhihnan ja rullien väliin jäänyt levitettävää ainesta. Katso kohta Koneen pesu.

Hihnan kireyden säätö

Kiristä hihnaa ainoastaan silloin, jos se luistaa tai jos hihna on vaihdettu tai irrotettu muita osia vaihdettaessa.

 1. Aseta hihnan V-ohjain etu- ja takarullien ohjaimiin.

 2. Kiristä kahta hihnan säätömutteria tasaisesti, kunnes hihna on kireällä.

  Note: Irrota tarpeen mukaan etuvälirullan suojus ja takasuppilon suojus.

 3. Lastaa kone täyteen raskainta ainesta, jota arvelet käyttäväsi.

 4. Pidä kahdella avaimella kiristystankoa paikallaan ja löysää sitten lukkomutteria, joka on tangon päätä lähinnä oleva mutteri (Kuva 55).

  g013351
 5. Kytke kuljetinhihna käyttöön ja tarkista, luistaako hihna.

 6. Jos näin on, pysäytä hihna ja kiristä molempia säätömuttereita puoli kierrosta. Älä kiristä liikaa.

 7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes kuljetinhihna ei enää luista.

 8. Kiristä lukkomutterit ja kiinnitä keltaiset turvasuojukset.

Kuljetinhihnan ohjauskulman säätö

Kuljetinhihnajärjestelmä asettaa hihnan ohjauskulman automaattisesti. Sekä etu- että takarullien keskellä on ura, jossa hihnan V-ohjain kulkee. Joskus hihna saattaa nousta urien ulkopuolelle. Aseta hihnan ohjauskulma seuraavasti:

 1. Tarkista, kummalleko sivulle hihna vetää.

 2. Irrota turvasuojat kummastakin etukulmasta.

 3. Pidä kiristystangon päätä paikallaan sillä puolella, jolle hihna vetää, ja löysää sitten lukkomutteria ja kiristä säätömutteria mutterin kahden tasaisen sivun verran (Kuva 55).

 4. Kiristä molemmat lukkomutterit ja kytke hihnankuljetin päälle.

 5. Tarkista ohjauskulma. Toista yllä mainitut vaiheet kunnes hihnan ohjauskulma on oikea.

  Important: Ole kärsivällinen. Älä kiristä hihnaa liikaa.

 6. Kiinnitä molemmat turvasuojat paikoilleen.

Koneen pesu

Suola, piki, mahla, lannoitusaineet ja kemikaalit voivat vahingoittaa koneen maalattua pintaa. Pese nämä jäämät pois pesuainevedellä niin pian kuin mahdollista. Myös muita puhdistus- ja liuotinaineita voidaan tarvita, mutta varmista, että niiden käyttö maalatuille pinnoille on turvallista.

Vaara

Syttyvät nesteet ja myrkyllisiä kaasuja sisältävät puhdistusaineet ovat terveydelle haitallisia.

Älä käytä syttyviä nesteitä ja puhdistusaineita, jotka sisältävät myrkyllisiä kaasuja. Noudata valmistajan suosituksia.

Important: Älä käytä painepesuria. Se voi irrottaa maalin, turvakilvet ja rasvan ja se voi myös vahingoittaa komponentteja.

 1. Irrota lisävaruste ennen pesua ja pese se erikseen.

 2. Poista kauko-ohjain.

 3. Pese koneen runko lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

 4. Huuhdo puhdistusainejäämät huolella puhtaalla vedellä ennen kuin laite ehtii kuivua.

 5. Irrota koneen takaosasta hihnankuljettimen kaavin (Kuva 56).

  g013355
 6. Nosta koneen etuosa niin korkealle kuin on tarpeen.

 7. Jos kone on tukijalkojen varassa, käytä vetoajoneuvon nostosylinteriä. (Katso vetoajoneuvon käyttöopas.)

 8. Jos käytössä on takaa vedettävä hinausalusta tai Truckster-suoraliitinalusta, käytä alustan tunkkeja.

 9. Avaa takaportti kokonaan ja suihkuta vettä suppiloon ja takaportin alueelle. Tarkista sivutiivisteet ja vaihda tarvittaessa.

 10. Paikanna koneen edessä oleva puhdistustarra (Kuva 57). Suihkuta puutarhaletkulla etuosan turvaverkkoa, kunnes alusta on kokonaan puhdistunut (Kuva 58).

  Note: Kun suojukset on irrotettu voitelua varten, käytä mahdollisuus hyväksesi ja pese pois koneeseen tarttunut levitysaines.

  g013714
  g029963
 11. Tarkista, että kaikki aines on irronnut suppilosta, pohjan suojuksesta, kuljetinhihnasta, lavankuljettimesta ja rullista.

 12. Laske kone normaaliin käyttöasentoonsa.

 13. Asenna kuljetinhihnan kaavin. Työnnä kaapimen kiinnitystanko hihnaan. Varmista, että kaavin on mahdollisimman pystysuorassa, mutta koskettaa kuitenkin hihnaa.

Varastointi

Tee seuraavat ennen koneen varastointia:

 1. Puhdista kone huolellisesti. Irrota osat tarvittaessa.

 2. Poista kauko-ohjain.

 3. Varmista, että hätäpysäytyspainike on painettu alas.

 4. Tarkista kaikki kiinnikkeet ja kiristä tarvittaessa.

 5. Voitele kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

 6. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet.

 7. Säilytä konetta mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa.

Vianetsintä

Vikakoodien tarkistaminen (vain EH-mallit)

Jos vianmäärityksen merkkivalo ilmoittaa järjestelmäviasta (katso kohta Vianmäärityksen merkkivalon toiminta), määritä vian syy tarkistamalla vikakoodit.

Vianmääritystilaan siirtyminen ja koodien tarkistus

 1. Katkaise virta painamalla HäTäPYSäYTYSPAINIKE alas.

 2. Vedä kiinnityskorkki pois kahdesta vianmäärityksen rinnakkaiskytkimestä (Kuva 59, A).

 3. Liitä vianmäärityksen rinnakkaiskytkimet yhteen (Kuva 59, B).

  g029964
 4. Kytke virta vetämällä HäTäPYSäYTYSPAINIKE ylös.

 5. Määritä vikakoodi laskemalla välähdysten määrä ja katso sitten seuraavaa taulukkoa:

  Note: Jos vikoja on useampia, molempien vikojen välähdyssarjat esiintyvät, seuraa pitkä tauko, ja välähdyssarjat toistuvat.

  KoodiMerkkivalon vilkkumistapaKäyttäytyminenTiedot
  Konekohtaiset viat
  11Yksi välähdys, tauko, yksi välähdys, pitkä tauko, toistoYhteys PERUSYKSIKKÖÖN on kadonnut.Kytkintä ei ole kytketty. Paikanna irrallinen tai poiskytketty johdinsarjan liitin ja yhdistä se.
  Johdotuksessa on ongelma, ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.
  PERUSYKSIKKÖ on viallinen, ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.
  12Yksi välähdys, tauko, kaksi välähdystä, pitkä tauko, toistoVersio ei sovi yhteen PERUSYKSIKÖN ja/tai kauko-ohjaimen kanssa.Väärä ohjelmisto (asenna oikea ohjelmisto TORODIAG-sivustolta), ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.
  13Yksi välähdys, tauko, kolme välähdystä, pitkä tauko, toistoVäärä kauko-ohjain, joka ei ole käytössä versiossa A.Väärän tuotteen yhdistäminen (eli ProPass-yksikköä yritetään käyttää MH-400-kauko-ohjaimella)

Vikakoodin nollaaminen

Kun ongelma on ratkaistu, nollaa vikakoodit irrottamalla vianmäärityskytkimet ja kytkemällä ne takaisin. Vianmäärityksen merkkivalo vilkkuu yhtäjaksoisesti 1 Hz:n taajuudella (yksi välähdys sekunnissa).

Vianmääritystilasta poistuminen

 1. Katkaise virta painamalla HäTäPYSäYTYSPAINIKE alas. Katso Hätäpysäytyspainike.

 2. Irrota vianmäärityksen rinnakkaiskytkimet (Kuva 59, B).

 3. Työnnä kiinnityskorkki kahteen vianmäärityksen rinnakkaiskytkimeen (Kuva 59, A).

 4. Käynnistä virta vetämällä HäTäPYSäYTYSPAINIKE ylös.

Kauko-ohjaimen viestit (vain EH-mallit)

Näytetty viestiKuvaus
ASSOC PENDING (yhdistämistä odotetaan)Yhdistämistä ei ole vielä tehty.
ASSOC ACTIVE (yhdistäminen on käytössä)Yhdistämisen muodostaminen meneillään.
POWER UP BASE (käynnistetään perusyksikkö)Käynnistetään perusyksikkö.
ASSOC PASS (yhdistäminen onnistui)Yhteyden muodostaminen onnistui.
ASSOC EXIT (poistutaan yhdistämisestä)Poistutaan yhdistämistilasta
ASSOC FAIL (yhdistäminen epäonnistui)Yhteyden muodostaminen epäonnistui.
PRESS STORE (paina tallennuspainiketta)Paina TALLENNA-painiketta.
ALL STORE (tallenna kaikki)Kaikki nykyiset asetetut arvot tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
OPTION STORE (tallenna lisävaruste)Nykyisen lisävarusteen arvot tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
BELT STORE (tallenna hihna)Nykyiset jalusta-arvot tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
PRESET 1 STORE (tallenna esiasetus 1)Nykyinen esiasetus 1 -arvo tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
PRESET 2 STORE (tallenna esiasetus 2)Nykyinen esiasetus 2 -arvo tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
PRESET 3 STORE (tallenna esiasetus 3)Nykyinen esiasetus 3 -arvo tallennetaan sen hetkiseen työmuistiin.
WAITING FOR BASE (odotetaan perusyksikköä)Kauko-ohjain odottaa perusyksikön vastausta.
HOPPER UP (suppilo ylös)Kauko-ohjain lähettää suppilon nostokomennon.
HOPPER DOWN (suppilo alas)Kauko-ohjain lähettää suppilon laskukomennon.
PROPASS REV XXTuote, jota järjestelmä ohjaa.
MH400 REV XXTuote, jota järjestelmä ohjaa.
BAT XX%Battery X.X VParistojen jäljellä oleva käyttöikä prosentteina.Paristojen jäljellä oleva käyttöikä voltteina.
CHANNEL X (kanava X)Järjestelmän tällä hetkellä käyttämä kanava.
HH ID XXXXXXKauko-ohjaimen tunniste.
BASE ID XXXXXXPerusyksikön tunniste.
FLR XX% OPT XX%Jalustan nykyinen nopeus prosentteina. Lisävarusteen nykyinen nopeus prosentteina.
FLRS XX % (tallennettu jalustan nopeus) OPTS (tallennettu lisävarusteen nopeus) XX %Tallennetun jalustan ja lisävarusteen tavallisen nopeuden näyttö 0 % -tehokomennolla, jolloin käyttäjä voi päättää, haluaako hän käyttää nykyistä asetusta vai vaihtaa sen.
FLR OFF (jalusta poissa päältä)OPT OFF (lisävaruste poissa päältä)Näyttää jalustan ja lisävarusteen tilan, kun ne ovat poissa päältä.
SERVICE ACTIVE (huolto aktiivinen)Huoltotyökalu on aktiivinen.
SERVICE NO APP (ei sovellusta huollolle)Huoltoa varten ei ole voimassaolevaa sovellusta, jolla se voisi toimia.