Introduktion

Toppdressaren är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att dosera och sprida material under fuktiga förhållanden, utan att täppas igen så att spridningen drastiskt påverkas.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g029965

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Hushåll: Den här enheten uppfyller kraven i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor ställs för driften: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla eventuella störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning.
Den här utrustningen alstrar och använder radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används på rätt sätt, helt i enlighet med tillverkarens anvisningar, kan den störa radio- och tv-mottagning. Utrustningen har typtestats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en dataenhet av FCC-klass B, i enlighet med specifikationerna i underavdelning J i del 15 av FCC-reglerna, enligt ovan. Det ges dock ingen garanti för att någon viss installation inte kommer att medföra störningar. Du kan prova om den här utrustningen stör radio- eller tv-mottagningen genom att starta och stänga av utrustningen. Om den orsakar störningar kan du försöka att avhjälpa problemet genom att vidta någon eller några av följande åtgärder:Rikta om mottagningsantennen, flytta fjärrkontrollsmottagaren i förhållande till radio-/tv-antennen eller anslut styrenheten till ett annat eluttag så att styrenheten och radion/tv-apparaten hamnar i olika grenkretsar.Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om du behöver mer hjälp.Även följande broschyr från amerikanska Federal Communications Commission kan vara användbar: ”How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (information om att identifiera och lösa problem med radio-/tv-störningar). Du kan beställa broschyren från U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Artikelnr: 004-000-00345-4.
FCC-ID: W7OMRF24J40MDME-basenhet, OA3MRF24J40MA-handenhet
IC: 7693A-24J40MDME-basenhet, 7693A-24J40MA-handenhet
Följande två villkor ställs vid drift: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla eventuella störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning av enheten.
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Japan
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Mexiko
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Sydkorea(dekal medföljer i separat sats)
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Singapore
Handkontroll:TWM240008_IDA_N4023-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024-15
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
NUMERO d’agrement: MR 14078 ANRT 2017
Delivre d'agrement::2017-05-29

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i denna bruksanvisning innan du använder maskinen.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken för skada och uppmärksamma varningssymbolerna, som innebär ”Var försiktig”, ”Varning” eller ”Fara” – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säker användning

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial noga. Bekanta dig med reglage, säkerhetsskyltar och lär dig hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Använd aldrig maskinen om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Skjutsa inte passagerare.

 • Alla förare och mekaniker ska skaffa sig yrkesmässig och praktisk utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna. Utbildningen ska särskilt framhålla:

  • vikten av omsorg och koncentration vid arbete med åkmaskiner

  • att kontrollen över en förarmaskin som glider nerför en sluttning inte kommer att återvinnas genom att bromsen läggs i. Huvudanledningarna till att man förlorar kontrollen är:

   • otillräckligt däckgrepp

   • för hög hastighet

   • otillräcklig inbromsning

   • att maskintypen är olämplig för uppgiften

   • omedvetenhet om markbetingelsernas betydelse, särskilt i slänter

   • felaktig inställning och lastfördelning.

Förberedelser

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

 • Kontrollera att förarkontrollerna, säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar ordentligt. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

Användning

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan ansamlas.

 • Använd endast maskinen i dagsljus eller i bra belysning.

 • Kom ihåg att det inte finns några säkra sluttningar. Vid körning på grässlänter krävs särskild försiktighet. Undvik att välta genom att

  • inte starta och stanna plötsligt vid körning i upp- och nedförslut

  • köra sakta på slänter och i skarpa svängar

  • se upp för gupp, gropar och andra dolda faror

  • aldrig köra maskinen tvärs över en sluttning om den inte är avsedd för detta.

 • Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.

 • Var försiktig när du använder tung utrustning.

  • Sväng inte tvärt. Var försiktig när du backar.

  • Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Använd motvikt(er) eller hjulvikter enligt kraven i bruksanvisningen.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

 • Rikta aldrig utkastet mot kringstående när redskap kopplats till, och låt ingen komma i närheten av maskinen när den är igång.

 • Kör aldrig maskinen med skadade skydd eller skärmar eller om skyddsanordningarna inte sitter på plats. Kontrollera att alla säkerhetsbrytare sitter fast, är korrekt justerade och fungerar som de ska.

 • Fördela lasten jämnt när du lastar sand. Kör extra försiktigt med bogseringsfordonet när tråget är fyllt med sand. Balansera lasten så att den inte lossnar.

 • Utsätt inte den trådlösa fjärrkontrollen för väta.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte bogserfordonets motor. Om motorn körs vid för hög hastighet kan risken för personskador öka.

 • Gör följande innan du lämnar förarsätet:

  • Stanna på plan mark.

  • Koppla ur kraftuttaget och redskapen.

  • Lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 • Koppla ur redskapsdrivningen, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln:

  • innan du rensar blockeringar;

  • innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen;

  • om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).

 • Koppla ur redskapsdrivningen under transport och när maskinen inte används.

 • Stäng av motorn och koppla ur redskapsdrivningen

  • före bränslepåfyllning;

  • innan justering sker om inte justeringar kan ställas in från förarplatsen.

 • Minska på gasen innan du stänger av motorn och stäng bränslekranen efter användning.

 • Håll händer och fötter borta från tråget då maskinen är i drift eller om bogserfordonets motordrivna hydrauliska kraftenhet är igång.

 • Håll händerna borta från tråget och spridaren när maskinen är i drift eller om bogserfordonets motordrivna hydrauliska kraftenhet är igång.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Sakta ner och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Vid körning på allmän väg ska föraren slå på blinkande varningslampor (om sådana har monterats), såvida sådana lampor inte har förbjudits i lag.

Underhåll och förvaring

 • Dra åt alla lösa muttrar, bultar och skruvar för att garantera att maskinen kan användas på ett säkert sätt. Kontrollera att toppdressarens fäststift, svängtappar och hydrauliska cylinderpinnar sitter ordentligt på plats.

 • Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.

 • Koppla bort drivenheterna, lägg i neutralläget, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln. Låt alla rörelser stanna innan någon justering, rengöring eller reparation utförs.

 • Parkera maskinen på en plan yta. Låt aldrig personer utan utbildning serva maskinen.

 • Använd domkrafter för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Kontrollera att alla hydraulledningsanslutningar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du trycksätter systemet.

 • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att upptäcka läckor, aldrig händerna. Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador. Om hydraulolja tränger in i huden måste den opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador, annars kan kallbrand uppstå.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal119-6809
decal119-6808
decal119-6818
decal119-6854
decal119-6853
decal115-2047
decal119-0217
decal119-6820
decal119-6855
decal119-6856
decal119-6804
decal119-6805
decal119-6810
decal119-6817
decal119-6816
decal119-6815
decal119-6814
decal119-6806
decal119-6819
decal131-6766

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Ställa in maskinbasmodellen

Delar som behövs till detta steg:

Trågskydd1
Skruv med runt huvud (1/4 × 5/8 tum) 3
Låsmutter3
 1. Packa upp maskinbasmodellen.

 2. Lossa skruven och muttern som sitter längst bak på dubbelspridaren och fäster maskinlyftanordningens transportfäste på dubbelspridaren (Figur 3).

  g013203
 3. Lossa de två skruvarna och muttrarna som sitter längst fram på dubbelspridaren och fäster maskinlyftanordningens transportfäste på dubbelspridaren (Figur 4).

  g013204
 4. Lyft ut dubbelspridaren ur tråget med hjälp av dubbelspridarens handtag och ställ dubbelspridaren på marken (Figur 5).

  Note: För det här steget krävs två personer.

  g013205
 5. Ta bort de fyra skruvarna från benen på dubbelspridaren. Ta hjälp av någon och lyft dubbelspridaren och ta bort förpackningsskydden (Figur 6).

  g013207
 6. Montera trågskyddet med de medföljande skruvarna (1/4 × 5/8 tum) med runt huvud och nylonlåsmuttrarna (Figur 7).

  g030044

Montera elkablaget

Delar som behövs till detta steg:

Elkablage1
Uttagsfäste 1
Uttagsfäste, tung1
Vagnskruv2
Flänsmutter2
Skruv2
Flänsmutter2

Bogserfordonets strömkablage förser styrsystemet på maskinen med elström. Montera kablaget på det fordon du planerar att använda för att köra maskinen. Om du tänker använda flera olika fordon med maskinen ska du köpa fler strömkablage från din Toro-återförsäljare.

 1. Montera uttagsfästet på en fast punkt bak på bogserfordonet med något av de två medföljande monteringsfästena (Figur 8).

  Note: Kontrollera att fästet inte ligger emot någonting om bogserfordonet har en tömningslåda.

  Important: Kontrollera att alla kablar sitter ordentligt fast och inte sitter i vägen för mekaniska komponenter.

  g013261
 2. Dra elkablarna från batteriet till elkontaktfästet och fäst dem (Figur 9).

  g013262
 3. Dra ledningarna genom uttagsfästet och montera en svart gummihylsa runt dem (Figur 9).

 4. Skruva fast kontakten på fästet med skruvarna (1/4 tum).

 5. Koppla den röda kabeln (ström) till batteriets pluspol och sedan den svarta kabeln (jordad) till batteriets minuspol.

Montera trågförlängningssatsen

Delar som behövs till detta steg:

Främre trågförlängning1
Bakre trågförlängning1
Skruv9
Flänsmutter9
 1. Packa upp trågförlängningen och se efter vad som ska sitta fram och bak (Figur 10 och Figur 11).

  g013263
  g013264
 2. Använd de medföljande fästena och fäst trågförlängningarna på tråget. Muttrarna ska sitta på trågets utsida.

  g013265

Montera tråget på släpchassit

Delar som behövs till detta steg:

Skruv6
Flänsmutter6

Note: Om du monterar maskintråget på någon annan utrustning finns information i installationsanvisningarna för den utrustningen.

 1. Fäst en lyftanordning i lyftfästet som sitter inuti tråget (Figur 13).

  g013209

  Varning

  Försök inte att lyfta flaket och tråget när ett släpchassi, ProGator-, Workman- eller TDC-chassi har anslutits. Lyftfästet kan inte lyfta hela maskinen.

 2. Placera tråget på släpchassit med hjälp av en lyftmekanism.

 3. Rikta in de sex monteringshålen (tre på varje sida) och montera 5/16 x 1 tumsskruvarna och flänsmuttrarna.

  g013949
 4. Ta bort lyftfästet från trågets sidor och för in skruvarna på trågets sidor.

  Note: Spara lyftfästet för framtida bruk, kassera det inte.

Ansluta mellankablaget

Delar som behövs till detta steg:

Mellankablage1

Anslut mellankablaget till maskinens strömkontakt (Figur 15 eller Figur 16).

g013946
g013948

Ansluta handkontrollen

Endast modell 44701

Delar som behövs till detta steg:

Handkontroll1

Anslut handkontrollens kontakt till maskinkontakten (Figur 17).

g013947

Sätta ihop handkontrollen

Endast modell 44751

Delar som behövs till detta steg:

Handkontroll1
AA-batterier4
Magnetiskt fäste1
Skruvar, små6
 1. Ta bort gummibanden som håller ihop handkontrollens halvor och ta bort det bakre locket.

 2. Sätt i batterierna i facket och var noga med att placera polerna åt rätt håll. (Enheten skadas inte om batterierna sätts i fel, men den fungerar inte.) Det finns polaritetsmarkeringar i facket för varje terminal (Figur 18).

  g028875
 3. Se till att stålpackningen och gummitätningen sitter i kanalen i handkontrollen och sätt tillbaka det bakre locket (Figur 18).

 4. Fäst locket med sex skruvar (Figur 18) och dra åt dem till 1,5–1,7 N·m.

 5. Montera handkontrollen på det magnetiska fästet för handkontrollen, dra ihop halvorna för att fästa handkontrollen och dra åt bulten i magneten (Figur 19).

  g028874

Montera den trådlösa fjärrkontrollen

Endast modell 44751

Delar som behövs till detta steg:

Kontrollfäste1
Trådlös fjärrkontroll1

Sätt kontrollfästet i en kopphållare eller någon liknande öppning på bogserfordonet och förvara den trådlösa fjärrkontrollen där. Den trådlösa fjärrkontrollens magnet fäster också på alla metallytor.

g030466

Produktöversikt

Flödesregleringsventil för golv

Endast modell 44701

En hydraulisk flödesregleringsventil styr transportbandets hastighet.

Den högsta hastighetsinställningen är 10, och den används i regel för de flesta tillämpningar som anges på det färgkodade styrsystemets dekaler. Använd låga inställningar för mycket lätta tillämpningar.

g013344

Flödesregleringsventil för tillbehör

Endast modell 44701
g013345

En hydraulisk flödesregleringsventil styr tillbehörets hastighet (dubbelspridaren). Spridarsymbolen anger endast hastigheten för den trådlösa kontrollen i procent – för standardhydrauliken placerar du reglaget i avsett färgområde med start vid den streckade linjen och justerar vid behov hastigheten inom detta färgområde.

Handkontroll

Endast modell 44701

Använd de två omkopplarna på handkontrollen för att köra transportbandet eller tillbehöret (Figur 23). Handkontrollen ska förvaras inom räckhåll för föraren.

g013346

Nödstoppsknapp

Endast modell 44751

När du har slutat att använda maskinen ska du alltid trycka på NöDSTOPPSKNAPPEN (Figur 24) för att avaktivera elsystemet. När du ska använda maskinen måste du dra ut NöDSTOPPSKNAPPEN innan du aktiverar handkontrollen.

g013347

Diagnoslampans funktion

När du dragit ut NöDSTOPPSKNAPPEN lyser diagnoslampan (Figur 25) i fem sekunder, släcks i fem sekunder och börjar därefter blinka vid 3 Hz (tre gånger i sekunden) tills du slår på handkontrollen. Om lampan tänds under 5 sekunder och sedan börjar blinka i 10 Hz (med eller utan en 5 sekunders paus) är det fel på maskinen; se Kontrollera felkoder (endast EH-modeller).

Note: Om du hade handkontrollen på när du drog upp knappen för NöDSTOPP blinkar lampan inte vid 3 Hz (tre blinkningar per sekund) efter att den har släckts i 5 sekunder.

g029961

Handkontroll

Endast modell 44751
g029772
Vikter
Basmodell248 kg
Dubbelspridare68 kg
Radio
Frekvens2,4 GHz
Maximal uteffekt19,59 dBm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Toro tillhandahåller reservdelar som är mycket driftsäkra tack vare att de har utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Driftegenskaper

Maskinens balans-, vikt- och hanteringsegenskaper kan skilja sig från andra typer av släputrustning. Läs bruksanvisningen noga.

Om du har monterat ett tillbehör ska du ge akt på markfrigången när du kör i sluttningar. Markfrigången är 33 cm i olastat läge om maskinen har monterats på ett släp. Markfrigången är 43 cm i olastat läge om maskinen har monterats på en Truckster-vagn med direktkoppling.

Important: Innan du lastar på eller av maskinen på/från ett släp ska du avlägsna tillbehöret så att du inte skadar det.

Koppla maskinen till ett bogserfordon

Varning

Du kan skadas allvarligt om du står mellan maskinen och bogserfordonet när de kopplas ihop.

Stå inte mellan maskinen och bogserfordonet när de kopplas ihop.

 1. Justera dragstångshöjden genom att rotera domkraftsveven tills maskinen står rakt.

  Important: Hakbulten måste vara extra stark och godkänd för bogserfordon.

 2. Koppla den sprintliknande dragkroken på maskinen till bogserfordonet med en hakbult som är 18 mm i diameter och en låsklämma. Montera hakbulten genom maskinens draganordning och bogserfordonets dragkrok på fordon med släpkoppling eller genom anslutningspunkten på en Truckster-vagn med direktkoppling.

 3. Sänk dragkroken med domkraften/domkrafterna.

 4. När maskinens fulla vikt har överförts från den främre domkraften till bogserfordonets dragstång drar du ut sprinten som håller domkraften på plats.

 5. Förvara domkraften så här:

  • På släpkopplingar vrider du domkraften 90 grader moturs tills dess nederdel pekar mot maskinens bakre del. Det här är transportläget.

  • På Truckster-vagnar med direktkoppling flyttar du domkrafterna till maskinens bakre del och vrider dem 90 grader tills nederdelen på båda domkrafterna pekar mot maskinens mittendel. Det här är transportläget

 6. Koppla tryckslangen och returslangen till de rätta hydraulutgångarna på bogserfordonet. Returslangen har en inline-backventil. Om slangarna förväxlas kan vissa av maskinens funktioner komma att fungera tvärtom eller inte alls. Testa hydrauliken innan du använder maskinen för första gången.

  Important: Låt inte hydraulledningarna, elkabeln och handkontrollens kablar släpa i marken. Undvik platser där dessa komponenter kan klämmas eller skäras sönder.

 7. Sätt i mellankabeln i bogserfordonets strömkontakt.

 8. Kontrollera hydraulvätskenivån i tanken och fyll på vid behov. Se bruksanvisningen till bogserfordonet.

Sätta på och stänga av maskinen

När du har slutat använda maskinen ska du alltid trycka på knappen för NöDSTOPP (Figur 27) för att avaktivera elsystemet. När du ska använda maskinen måste du dra ut NöDSTOPPSKNAPPEN innan du aktiverar handkontrollen.

g013347

Important: När du har använt maskinen färdigt trycker du på NöDSTOPPSKNAPPEN så att batteriet på bogserfordonet inte laddas ur.

Ställa in maskinen för drift

Maskinen har ett unikt färgkodat styrsystem som gör att du inte behöver gissa hur du ska montera din maskin. Välj helt enkelt en spridning, identifiera färgen och justera därefter inställningarna tills de motsvarar vald färg för att alltid få en perfekt spridning.

Välja spridning

Välj spridning genom att läsa den huvudsakliga driftsdekalen som sitter på maskinens bakläm (Figur 28).

decal119-6814
g013715

Dekalen anger tillgängliga spridningsalternativ med färgkoder (Figur 29). Varje färg representerar en viss spridningstillämpning, från ultralätt till ultratung. Spridningsdensiteten anges med den skuggade ovalen (lätt till tung). Även ungefärlig bredd anges.

Kontrollera knivarna

Note: Maskinen levereras med spridarknivarna i LäGE B.

Vid lättare spridningar (blå panel) uppmanas du att kontrollera att spridarknivarna befinner sig i LäGE A (Figur 30).

g013716

När knivarna är i LäGE A sitter de inre skruvarna (nära skivans mitt) tätt mot knivväggen och de yttre skruvarna (nära skivans kant) en bit bort från knivväggen.

Detta är mycket viktigt eftersom läget är avsett att åstadkomma optimal spridning och fördelning i höga hastigheter med låg sandmängd.

Vid tyngre inställningar (guldpanel) ska knivarna stå i LäGE B för att åstadkomma optimal fördelning vid högre volymer och långsammare skivhastigheter (Figur 31).

g013717

När knivarna är i LäGE B sitter de inre skruvarna (nära skivans mitt) en bit bort från knivväggen och de yttre skruvarna (nära skivans kant) tätt mot knivväggen.

Important: Knivar som är i fel läge är en vanlig orsak till att önskat spridningsmönster inte erhålls.

Ställa in baklämmen, spridarhastigheten, skjutning och golvhastighet

När du har valt önskad spridning och kontrollerat att knivarna är rätt justerade kan du gå vidare till övriga maskininställningar.

Alla inställningar anges på maskinen med hjälp av färgdekaler (Figur 32).

g013718

Om du önskar lätt spridning anger det blå området att baklämmen, golvhastigheten, spridarhastigheten och basskjutningsjusteringen ska vara i de blå lägena (Figur 32).

LAMPA
Ungefärlig bredd: 914 cm
Knivläge: A
Golvhastighet: 100 %
Spridarhastighet: Blå/100 %
Bakläm: Blå
Skjutjustering: Blå

För att fylla luftningshål justerar du alla inställningar till RÖD.

ULTRATUNG
Ungefärlig bredd: 274 cm
Knivläge: B
Golvhastighet: 100 %
Spridarhastighet: Röd/15 %
Bakläm: Röd
Skjutjustering: Röd

Justera baklämmen

Baklämmen styr hur mycket material ProPass släpper ut (Figur 33).

g013699

Baklämmen (13 cm) är indelad i färger med en startlinje för varje färgavsnitt (Figur 34). Du kan öka eller minska materialvolymen med baklämmen, men du måste hålla dig inom aktuellt färgavsnitt.

g013705

Note: Färgerna på dekalen som visas i Figur 34 motsvarar färgerna i den huvudsakliga driftsdekalen (Figur 28).

Justera spridarhastigheten

Note: Färgerna på dekalerna som visas i Figur 36 och Figur 37 motsvarar färgerna i den huvudsakliga driftsdekalen (Figur 28).

g013706

Standardhydraulik (modell 44701): Ställ in hydraulkontrollen på den streckade linjen i aktuellt färgavsnitt (Figur 36). Du kan vid behov variera hastigheten inom aktuellt färgavsnitt.

g013707

Trådlös kontroll (modell 44751): Ställ in enligt det procenttal som anges i färgavsnittet på dekalen och på tabellen på den trådlösa kontrollens baksida (Figur 37).

decal119-6819

Justera skjutningen

Skjutjusteringen placerar sanden när den hamnar på skivorna. På dekalen anges inte bara det färgkodade startläget för varje tillämpning, utan även vilken finjustering som krävs för spridningen, se Finjustera.

g013709
g013710

Note: Färgerna på dekalen som visas i Figur 39 motsvarar färgerna i den huvudsakliga driftsdekalen (Figur 28).

Justera golvhastigheten

Golvhastigheten är normalt 100 % för varje inställning – detta har utvecklats och testats i syfte att förenkla inställningsförfarandet i det färgkodade styrsystemet. Normalt bör du använda baklämmen för att minska materialvolymen, inte golvhastigheten. Sänk dock golvhastigheten om den lägsta baklämshöjden inte räcker för att minska materialvolymen.

g013711

Finjustera

Syftet med det färgkodade styrsystemet är att du inte ska behöva gissa hur du åstadkommer perfekt spridning. Trots det kan spridningen bli något ojämn på grund av olika faktorer som sandvikt, partikelstorlek och fukthalt.

För att avhjälpa detta innehåller basinställningen en illustration som anger hur basen ska ställas in (Figur 41).

g013710

Om spridningsmönstret är tungt på insidan skjuter du helt enkelt in basen mot tråget. Om spridningen är tung på utsidan, skjuter du ut basen från tråget.

Note: Färgerna på dekalen som visas i Figur 41 motsvarar färgerna i den huvudsakliga driftsdekalen (Figur 28).

Använda maskinen

 1. Fyll maskintråget med det material som ska spridas.

 2. Kontrollera att tillbehöret har monterats (dubbelspridaren).

 3. Ställ in baklämmen på korrekt höjd.

 4. Ställ in båda flödesregleringsventilerna. Ställ in bandets och tillbehörets hastighet (normalt bör bandets hastighet vara: trådlös – 100 %, standardhydraulik – nr 10).

 5. Parkera bogserfordonet 3 m framför det område som ska toppdressas.

 6. Kontrollera att båda omkopplarna har slagits av. Om du har en trådlös modell måste du inaktivera handkontrollsfunktionerna.

 7. Koppla in hydrauliken (antingen på bogseringsfordonet eller på den extra hydrauliska kraftenheten).

 8. Öka varvtalet på bogserfordonet. Aktivera alternativet med handkontrollen eller fjärrkontrollen på trådlösa modeller.

 9. Kör fram till det område som kräver toppdressning och öka varvtalet på bogserfordonet till maximal drift.

 10. När maskinens tillbehör befinner sig rakt över startpunkten för det område som ska toppdressas använder du handkontrollen eller den trådlösa kontrollen för att starta transportbandet.

  Note: På trådlösa modeller kan du använda en ALLSTARTSFUNKTION i stället för TILLVALSSTART och GOLVSTART. I så fall startar tillbehöret först, följt av bandet.

 11. Kör i en rak linje och sprid materialet i konstant hastighet tills spridaren når kanten på det område som ska toppdressas.

 12. Stäng av transportbandet, sväng runt med maskinen och ställ den på plats inför nästa körning.

 13. Kontrollera spridningsmönstret på marken innan du inleder nästa körning. Justera maskinens inställningar vid behov.

 14. Fortsätt med steg 10 till 13 tills hela det område som kräver toppdressning har behandlats eller tråget blir tomt.

 15. Stäng av transportbandet och tillbehöret, minska varvtalet på bogserfordonet och stäng av hydrauliken.

  Note: Stäng alltid av bandet först.

Säkerhet för trådlös fjärrkontroll (endast modell 44751)

Den trådlösa kontrollen aktiverar snabbroterande delar, vilket leder till risk för klämning. Se till att du alltid kan se ProPass när du använder, justerar eller programmerar den trådlösa kontrollen.

Du måste trycka på startknapparna två gånger för att aktivera spridarna och golvet: en gång för att välja och en gång för att aktivera. Detta motverkar oavsiktlig start vid manuell justering av maskinen.

Vänteläget intas om ingen knapp trycks in på 10 sekunder vid programmering av eller förberedelse att använda den trådlösa kontrollen, varefter den/det senast sparade programmet eller inställningen aktiveras på nytt.

Var försiktig

Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

Stäng av den trådlösa kontrollen och ditt arbetsfordon (för att stoppa det hydrauliska flödet) innan du gör fysiska justeringar av knivarna eller golvet.

Koppla bort maskinen från ett bogserfordon

 1. Parkera bogserfordonet och maskinen på ett torrt och plant underlag.

 2. Koppla in bogserfordonets parkeringsbroms, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 3. Sätt klossar under två hjul under maskinen (fram och bak).

 4. Lätta på trycket i hydraulsystemet.

 5. Koppla bort hydraulslangarna, rulla ihop dem och förvara dem längst fram på maskinen.

 6. Koppla från mellankabeln från bogserfordonet.

 7. Sänk ned domkraften så här:

  • På släpkopplingar vrider du domkraften 90 grader (medurs) till det nedre läget för att stötta upp maskinen.

  • På Truckster-vagnar med direktkoppling flyttar du domkrafterna till maskinens främre del och vrider dem 90 grader tills nederdelen på båda domkrafterna vilar mot marken.

 8. Höj maskinen med den främre domkraften tills bogserfordonets dragkrok inte längre belastas.

 9. Dra ut hakbulten.

 10. Se till att det inte finns några kopplingar eller anslutningar mellan maskinen och bogserfordonet.

Använda hydraulreglage och tillval

Fjärrkontrollsystem

Fjärrkontrollsystemet består av en handkontroll, en basenhet med +12 till +14,4 V likström och ett kablage.

Handkontroll

g029772

Knappfunktioner

KnappNamnPrimär funktion
GraphicPå/AVSätta på och stänga av handkontrollen.
GraphicALLSTARTKontrollerar funktionerna på både golv och tillval inklusive på/av och visning av hastighet.
GraphicGOLVSTARTKontrollerar funktionerna på trågtransportörens golvrem inklusive på/av och visning av golvhastighet.
GraphicGOLVSTOPPStoppar golvet.
GraphicGOLVMINSK.Minskar golvhastigheten.
GraphicGOLVöKN.Ökar golvhastigheten.
GraphicGraphicGraphicFöRINSTäLLNING 1Tre separata förinställda hastighetsvärden kan lagras för både golv och tillval.
GraphicSPARAAnvänds tillsammans med FöRINSTäLLNINGSKNAPPEN för att lagra eller skapa ett förinställningsminne.
GraphicSTARTA TILLVALGer funktionskontroll av det bakre tillvalet inklusive på/av och visning av tillvalets hastighet.
GraphicSTOPPA TILLVALStoppar tillvalet.
GraphicTILLVAL MINSK.Minskar tillvalets hastighet.
GraphicTILLVAL öKN.Ökar tillvalets hastighet.
GraphicALLSTOPPStoppar både golv och tillval.

Sätta på handkontrollen

Tryck på knappen På/AV på handkontrollen och vänta tills handkontrollen hittar basenheten. Se till att inga knappar trycks in på handkontrollen under uppstart.

Manuell åsidosättning

Om handkontrollen tappas bort, skadas eller inte fungerar, kan maskinen ändå utföra funktioner och åtgärder i syfte att slutföra en uppgift eller fortsätta med arbetet.

Åtkomst för åsidosättning sker på hydraulsystemets förarsida (Figur 43).

g030467
 • Justera golvhastigheten (Figur 44) genom att vrida ratten medurs. Eftersom maximal golvhastighet används i det färgkodade styrsystemet kan den här justeringen göras när det inte förekommer något hydrauliskt flöde. Detta är extra viktigt när tråget är fullt med sand.

  decal119-6815
 • Justera spridarhastigheten (Figur 44) med en vanlig skruvmejsel genom att vrida den medurs för att öka och moturs för att sänka hastigheten.

Note: Om du justerar när det hydrauliska flödet är aktiverat ska du se till att golvet är avaktiverat så att inte sand sprids under justeringen.

När du är nöjd med inställningarna tar du hjälp av bogserfordonets hydrauliska flödesreglering för att slå på och av systemet.

Viktiga funktionselement

 • När handkontrollen startas ska displayen visa FLR OFF och OPT OFF (golv och tillval av) i ca fem sekunder. Om orden ”waiting for base” (inväntar basenhet) visas i displayen ska du kontrollera att basenheten får ström och att basenhetens NöDSTOPPKNAPP är utdragen.

 • Det finns alltid ett aktuellt arbetsminne. Detta är inte detsamma som en förinställning. De senaste sparade arbetsinställningarna finns i det aktuella arbetsminnet när handkontrollen startas.

 • Driftsekvens på handkontrollens startknappar:

  • Tryck på en startknapp en gång (ALL START, FLOOR START eller OPTION START, dvs. allstart, golvstart eller tillvalsstart) så hämtas de aktuella arbetsminnesinställningar som lagrats i handkontrollen.

  • När du trycker på samma startknapp igen slås komponenten på om hydrauliken är aktiverad (siffror visas i displayen).

  • Ett tredje tryck på startknappen lagrar den nya inställning du skapade i handkontrollens arbetsminne.

 • När du har tryckt en gång på en startknapp för att visa aktuell arbetsminnesinställning i icke-arbetsläge har du ca 10 sekunder på dig att börja justera inställningen innan elementet återgår till avstängt. 10-sekundersregeln gäller inte i ett arbetsläge.

 • När du programmerar en förinställning är det viktigt att elementen först är aktiverade.

 • För användning från en förinställning måste elementens hastighetsprocent visas i displayen för aktivering. Förinställningen måste återkallas om OFF (av) visas i displayen.

Använda LCD-skärm (Liquid Crystal Display)

LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) med två rader och åtta tecken per rad visar status och aktivitet när du trycker på handkontrollens knappar. Bakgrundsbelysning och kontrast kan justeras av användaren. Ändringar sparas i det aktuella kontrollarbetsminnet. När enheten startas efter att ha varit avstängd används de senaste kontrast- och bakgrundsbelysningsinställningarna på displayen.

Öka kontrasten:

Håll in knapparna för ALLSTOPP och TILLVAL öKN. samtidigt och titta på displayen tills den har önskad kontrast.

Graphic + Graphic

Note: Det finns tre inställningar: AV, LåG och HöG.

Minska kontrasten:

Håll ned knapparna ALLSTOPP och TILLVAL MINSK. samtidigt och titta på displayen tills den har önskad kontrast.

Graphic + Graphic

Note: Det finns tre inställningar: AV, LåG och HöG.

Öka bakgrundsbelysningen:

Håll ned knapparna ALLSTOPP och GOLVöKN. samtidigt och titta på displayen tills den har önskad bakgrundsbelysning.

Graphic + Graphic

Note: Det finns tre inställningar: AV, LåG och HöG.

Minska bakgrundsbelysningen:

Håll ned knapparna ALLSTOPP och GOLVMINSK. samtidigt och titta på displayen tills den har önskad bakgrundsbelysning.

Graphic + Graphic

Note: Det finns tre inställningar: AV, LåG och HöG. Bakgrundsbelysningen är den handkontrollfunktion som kräver mest energi. En ökad bakgrundsbelysning ökar strömförbrukningen och förkortar batteriernas livslängd; ju lägre bakgrundsbelysning, desto längre batterilivslängd.

Om handkontrollens statuslampa

Handkontrollens statuslampa blinkar långsamt i 2 Hz (två gånger per sekund) när handkontrollen sänder men inga knappar trycks på, när knapparna för golv och tillval är aktiva. När du trycker på en knapp blinkar lampan i 10 Hz.

Byta batterier i handkontrollen

Handkontrollen drivs med 4 alkaliska AA-batterier (1,5 V var) och drar mellan 2,4 och 3,2 V. Batteriets livslängd är ca 300 timmar (kontinuerlig drift med bakgrundsbelysning av), men detta påverkas av användningsfaktorer, främst inställningen av bakgrundsbelysningens intensitet: ju högre inställning, desto högre effektförbrukning och därmed kortare batterilivslängd.

Important: Ha alltid nya reservbatterier tillgängliga när systemet används.

 1. Lossa bulten i magneten på det magnetiska kontrollfästet (Figur 45).

  g028874
 2. Dra isär fästets sidor och ta bort kontrollen (Figur 45).

 3. Ta bort de 6 skruvarna från baksidan av kontrollen och ta bort luckan (Figur 46).

  Note: Om det är möjligt ska du lämna gummitätningen och stålpackningen i kanalen när du tar bort luckan och batterierna.

  g028875
 4. Ta ut de förbrukade batterierna och kassera dem i enlighet med lokala bestämmelser.

 5. Sätt i nya batterier i facket och tänk på polariteten. (Enheten skadas inte om batterierna sätts i fel, men den fungerar inte.) Det finns polaritetsmarkeringar i facket för varje terminal (Figur 46).

 6. Om du oavsiktligt tar bort gummitätningen och stålpackningen ska du sätta tillbaka dem försiktigt i kanalen på handkontrollen (Figur 46).

 7. Sätt tillbaka kåpan och sätt fast den med de sex skruvarna som togs bort tidigare (Figur 46) och dra åt dem till 1,5–1,7 N·m.

 8. Montera handkontrollen på det magnetiska fästet för handkontrollen, dra ihop halvorna för att fästa handkontrollen och dra åt bulten i magneten (Figur 45).

Ta hand om handkontrollen

Handkontrollen är visserligen robust, men var ändå försiktig så att du inte tappar den på hårda ytor. Rengör den med en mjuk trasa fuktad med vatten eller mild rengöringslösning och torka av den försiktigt så att du inte repar LCD-skärmen.

Koppla handkontrollen till basenheten

Fabriken kopplar initialt handkontrollen till basen så att de kan kommunicera med varandra. Det kan dock uppstå situationer på fältet då du måste koppla en handkontroll till en basenhet igen. Då gör du följande:

 1. Tryck på nödstoppsknappen för att slå av strömmen från basenheten och se till att handenheten är avstängd.

 2. Stå i närheten av basenheten i siktlinjen.

 3. Tryck samtidigt in och håll ned knapparna På/AV och ALLSTOPP.

  Graphic + Graphic

  På handkontrollen visas olika initieringsskärmar och till sist visas ASSOC PENDING (AVVAKTAR KOPPLING).

 4. Fortsätt att hålla ned bägge knapparna och släpp dem snabbt när ASSOC ACTIVE (koppling aktiv) visas (ca 4 sekunder).

  På skärmen visas PRESS STORE (tryck på spara).

 5. Tryck ned och håll in knappen SPARA.

  Graphic

  På handkontrollen visas POW UP BASE (starta bas).

 6. Fortsätt att hålla knappen SPARA intryckt och dra ut NöDSTOPPSKNAPPEN för att starta basenheten.

  Handkontrollen kopplas (länkas) till basenheten. Om kopplingen lyckas visas ASSOC PASS. (koppl klar) på skärmen.

 7. Släpp knappen SPARA.

Important: Om ASSOC EXIT (koppl avslutas) visas på skärmen, misslyckades kopplingen.

Note: Handkontroll- och basenhetslänken visas om du håller ned knapparna ALLSTOPP och STOPPA TILLVAL samtidigt. Displayen alternerar och visar den valda kanalen och basenhetens ID.

Graphic + Graphic

Batterilivslängd, driftsfrekvens, ID-display på bas- och fjärrenhet

Håll in knapparna ALLSTOPP och STOPPA TILLVAL så visas flera olika informationspunkter.

Graphic + Graphic

När du håller in knapparna alternerar skärmen ungefär varannan sekund först kvarvarande batterilivslängd i procent eller aktuell batterispänning, driftsfrekvens (kanal) där enheterna kommunicerar, sedan handkontrollens ID-nummer följt av den kopplade basenhetens ID.

Styra golv och tillval

Använd följande procedurer för att ställa in och styra maskingolvet och -tillval (såsom dubbelspridaren eller andra tillbehör):

 • Inställning och styrning av endast golvet

 • Inställning och styrning av endast tillvalet

 • Inställning och styrning av både golvet och tillvalet tillsammans

Inställning och styrning av endast golvet

När du först trycker på knappen GOLVSTARTGraphic (när golvet inte körs) visar fjärrkontrollsdisplayen den sparade inställningen och ett S visas efter FLR (dvs.FLRS), vilket anger att fjärrkontrollen är i endast inställnings-läge. I detta endast inställning-läge kan du justera inställningen upp eller ned, men golvet startas inte utan är avstängt. Detta gör att du kan ställa in önskad golvhastighet, eller använda den sparade inställningen, utan att orsaka oönskade rörelser. När du har ställt in hastigheten ska du trycka på knappen GOLVSTART för att aktivera golvet vid den valda inställningen (om hydrauliken är aktiverad startar golvet). Tryck på GOLVSTART en tredje gång för att spara det aktuella värdet i minnet.

Note: Ändringar av golvinställningarna medan golvet körs har omedelbar effekt, men de är tillfälliga om du inte sparar de nya inställningarna genom att trycka på GOLVSTART igen när du har ändrat inställningen. Du kan till exempel göra en justering medan displayen visar FLRS: tryck på Golvstart vid den justerade inställningen och stäng sedan av fjärrkontrollen utan att trycka på GOLVSTART igen för att spara ändringen. Nästa gång du använder kontrollen återgår inställningen till det tidigare sparade värdet.

Note: En timer på 10 sekunder startar när du trycker på GOLVSTART och FLRS (endast inställning-läge) visas. Om du inte trycker på någon knapp under tiosekundersintervallet återgår displayen till FLR (golv) och tidigare läge/värde visas och används. Timern återgår till tio sekunder om du trycker på någon knapp medan kontrollen är i endast inställning-läge.

 1. Tryck på knappen GOLVSTART.

  Graphic

  Förhandsgranskningsvärdet och FLRS visas.

 2. Justera hastighetsinställningen med knappen GOLVöKN. eller GOLVMINSK.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryck på knappen GOLVSTART för att starta golvet.

  Graphic
 4. Tryck på knappen GOLVSTART för att spara golvvärdet.

  Graphic

  FLOOR STORE (spara golv) visas på skärmen. Det inställda värdet används varje gång golvet startas i framtiden, till dess att du ändrar inställningen igen.

Inställning och styrning av endast tillvalet

När du först trycker på knappen STARTA TILLVALGraphic (när tillvalet inte körs) visar fjärrkontrollsdisplayen den sparade inställningen och ett S visas efter OPT (dvs.OPTS), vilket anger att fjärrkontrollen är i endast inställnings-läge. I detta endast inställning-läge kan du justera inställningen upp eller ned, men tillvalet startas inte utan är avstängt. Detta gör att du kan ställa in önskad tillvalshastighet, eller använda den sparade inställningen, utan att orsaka oönskade rörelser. När du har ställt in hastigheten ska du trycka på knappen STARTA TILLVAL för att aktivera tillvalet vid den valda inställningen (om hydrauliken är aktiverad startar tillvalet). Tryck på STARTA TILLVAL en tredje gång för att spara det aktuella värdet i minnet.

Note: Ändringar av tillvalsinställningarna medan tillvalet körs har omedelbar effekt, men de är tillfälliga om du inte sparar de nya inställningarna genom att trycka på STARTA TILLVAL igen när du har ändrat inställningen. Du kan till exempel göra en justering medan displayen visar OPTS: tryck på STARTA TILLVAL för att starta tillvalet vid den justerade inställningen och stäng sedan av fjärrkontrollen utan att trycka på STARTA TILLVAL igen för att spara ändringen. Nästa gång du använder kontrollen återgår inställningen till det tidigare sparade värdet.

Note: En timer på 10 sekunder startar när du trycker på STARTA TILLVAL och FLRS (endast inställnings-läge) visas. Om du inte trycker på någon knapp under tiosekundersintervallet återgår displayen till FLR (golv) och tidigare läge/värde visas och används. Timern återgår till tio sekunder om du trycker på någon knapp medan kontrollen är i endast inställning-läge.

 1. Tryck på knappen STARTA TILLVAL.

  Graphic

  Förhandsgranskningsvärdet och FLRS visas.

 2. Justera hastighetsinställningen med knappen TILLVAL öKN. eller TILLVAL MINSK.

  Graphic eller Graphic
 3. Tryck på knappen STARTA TILLVAL för att starta tillvalet.

  Graphic
 4. Tryck på knappen STARTA TILLVAL för att spara tillvalsvärdet.

  Graphic

  OPTION STORE (TILLVAL SPARA) visas på skärmen. Det inställda värdet används varje gång tillvalet startas i framtiden, till dess att du ändrar inställningen igen.

Ställa in och styra golv och tillval tillsammans

När du först trycker på knappen ALLSTARTGraphic (när tillvalet inte körs) visar fjärrkontrollsdisplayen de sparade inställningarna för golv och tillval och ett S visas efter FLR och OPT (dvs. FLRS och OPTS), vilket anger att fjärrkontrollen är i endast inställnings-läge. I detta endast inställning-läge kan du justera inställningen upp eller ned, men golvet och tillvalet startas inte utan är avstängda. Detta gör att du kan ställa in önskade hastigheter, eller använda de sparade inställningarna, utan att orsaka oönskade rörelser. När du har ställt in hastigheterna ska du trycka på knappen ALLSTART för att aktivera golvet och tillvalet vid den valda inställningen (om hydrauliken är aktiverad startar golvet och tillvalet). Tryck på ALLSTART en tredje gång för att spara det aktuella värdet i minnet.

Note: Ändringar av inställningarna medan golvet och tillvalet körs har omedelbar effekt, men de är tillfälliga om du inte sparar de nya inställningarna genom att trycka på ALLSTART igen när du har ändrat inställningen. Du kan till exempel göra en justering medan displayen visar FLRS och OPTS: tryck påALLSTART för att starta golvet och tillvalet vid den justerade inställningen och stäng sedan av fjärrkontrollen utan att trycka på ALLSTART igen för att spara ändringen. Nästa gång du använder kontrollen återgår inställningarna till de tidigare sparade värdena.

Note: En timer på 10 sekunder startar när du trycker på ALLSTART och endast inställnings-läge visas. Om du inte trycker på någon knapp under tiosekundersintervallet återgår displayen till FLR (golv) och OPT (tillval) och tidigare läge/värde visas och används. Timern återgår till tio sekunder om du trycker på någon knapp medan kontrollen är i endast inställning-läge.

 1. Tryck på knappen ALLSTART.

  Graphic

  Förhandsgranskningsvärdena och FLRS och OPTS visas.

 2. Justera hastighetsinställningarna så här:

  • Justera golvhastighetsinställningen med knappen GOLVöKN. eller GOLVMINSK.

   Graphic eller Graphic
  • Justera tillvalets hastighetsinställning med knappen TILLVAL öKN. eller TILLVAL MINSK..

   Graphic eller Graphic
 3. Tryck på knappen ALLSTART för att köra golv och tillval.

  Graphic
 4. Tryck på knappen ALLSTART för att spara värdena.

  Graphic

  ALL STORE (spara alla) visas på skärmen. Det inställda värdet används varje gång tillvalet startas i framtiden, till dess att du ändrar inställningen igen.

  Note: Både golvet och tillvalet måste vara igång för att inställningarna ska kunna sparas med knappen knappen ALLSTART. Om endast en eller ingen av dem körs trycker du på knappen ALLSTART för att starta antingen båda eller den som inte körs. Inget sparas och de kommandon som förhandsgranskas är de tidigare sparade inställningarna för golv- och tillval.Det är viktigt att inse att det kommando som sparats för golvet och tillvalet används två gånger, en gång vid ett enskilt kommando som använder knapparna GOLVSTART eller STARTA TILLVAL och en gång vid en kombinerad åtgärd som använder ALLSTART – i båda fallen är det samma nummer.

Ställa in förinställningsknapparna 1, 2, och 3

Fjärrkontrollen har tre FöRINSTäLLNINGSKNAPPAR som du kan programmera med hastighetsinställningar för golv och tillval. Varje FöRINSTäLLNINGSKNAPP fungerar i princip som ett förhandsgranskningsläge för knappen ALLSTART förutom att de använder olika hastighetsvärden för användardefinierad snabbreferens.

Om golvet och/eller tillvalet körs när du trycker på en FöRINSTäLLNINGSKNAPP visas ett förhandsgranskningsvärde för både golv- och tillvalsinställningarna. Om du sedan trycker på knappen ALLSTART byts de aktuella driftsvärdena ut mot förinställningsvärdena. Om du inte trycker på knappen ALLSTART inom 10 sekunder återgår systemet till de värden som sparats tidigare.

Använd följande rutin för att ställa in värden för en FöRINSTäLLNINGSKNAPP:

 1. Starta både golv och tillval antingen enskilt eller med knappen ALLSTART.

  Graphic
 2. Ställ in de önskade hastigheterna på både golv och tillval med knapparna för öKAD och MINSKAD hastighet för varje utmatning.

 3. Håll knappen SPARA nedtryckt och tryck sedan på önskad FöRINSTäLLNINGSKNAPP (1, 2 eller 3).

  Graphic sedan Graphic, Graphic eller Graphic

  PRESET SAVED (förinställning sparad) visas på skärmen.

Note: Om du håller in knappen SPARA och trycker på en FöRINSTäLLNINGSKNAPP medan antingen golvet eller tillvalet är av så sparas inga nya värden för golv eller tillval – förinställningen behåller de värden som har sparats tidigare.

Använda ett förinställningsläge

 1. Tryck på knappen för önskad FöRINSTäLLNING (1, 2 eller 3) för att visa golv- och tillvalsinställningarna.

 2. Tryck på knappen ALLSTART för att starta golvet och tillvalet (om hydrauliken är på).

 3. Använd START- och STOPPKNAPPARNA för att styra golv och tillval enligt önskemål.

Välja ett bogserfordon

Varning

Använd alltid ett lämpligt bogserfordon för att förflytta maskinen, även för korta avstånd. Ett olämpligt bogserfordon kan skada maskinen eller orsaka personskador eller dödsfall.

Åtkomst för åsidosättning sker på hydraulsystemets förarsida (se fig. 15).

Ett lämpligt bogserfordon måste ha en bogseringskapacitet på minst 1 405 kg.

För släpkopplingar är den maximala lastkapaciteten för maskinen 907 kg, vilket ger en bogserögelvikt på 113 kg. Egenvikten (ingen last) är 499 kg, vilket ger en bogserögelvikt på 23 kg.

Den resulterande bogseröglevikten för en maskin som är utrustad med en hydraulisk kraftenhet på 11 hk och som kör med full last är 145 kg. Den resulterande bogserögelvikten utan last är 48 kg. Egenvikten (ingen last) är 599 kg.

För Truckster-vagnar med direktkoppling är den maximala lastkapaciteten för maskinen 907 kg, vilket ger en viktöverföring till bogserfordonet på 272 kg. Egenvikten (ingen last) är 544 kg, vilket ger en viktöverföring till bogserfordonet på 52 kg.

Ladda tråget

Varning

Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar lastningen.

Kör inte laster som överskrider maskinens eller bogserfordonets lastgränser. Se Specifikationer.

Lastens stabilitet kan variera (en hög last kan t.ex. ha en högre tyngdpunkt). Du kan förbättra stabiliteten genom att vid behov underskrida de maximala lastgränserna.

Tänk på följande för att undvika att maskinen välter (se säkerhetsdekalerna i den här bruksanvisningen):

 • Ge noga akt på lastens höjd och vikt. Högre och tyngre laster kan öka vältningsrisken.

 • Fördela lasten jämnt både i längd- och sidled.

 • Var försiktig när du svänger och undvik riskabla rörelser.

  Important: Placera inte stora eller tunga föremål i tråget. Material som är större än baklämmen kan skada bandet och baklämmen. Se även till att lasten har en enhetlig struktur. Småsten i sand kan t.ex. slungas i väg som projektiler.

  Varning

  Kör inte passagerare i tråget.

Urlastning ur tråget

Varning

Maskinen kan slita av händer och fötter.

Håll händer och fötter borta från trågskyddet på spridarens skydd och spridaren när maskinen är i drift eller om bogserfordonets motordrivna hydrauliska kraftenhet är igång.

Stå inte bakom maskinen när du lastar av eller sprider material. Dubbelspridaren skjuter ut partiklar och damm i hög hastighet.

Lasta inte av maskinen i en sluttning.

Varning

Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du lastar av. Annars finns det risk för att lasten flyttar sig och maskinen välter.

Se till att maskinen är kopplad till bogserfordonet innan du påbörjar avlastningen.

Körning

Maskinen är endast avsedd för terrängkörning. Högsta rekommenderade hastighet utan last är 24 km/tim.

Manövrera maskinen på ett säkert sätt. Försök inte att svänga tvärt, göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder.

Sakta in innan du svänger, i synnerhet på vått, sandigt och halt underlag. Svängradien påverkas om du har monterat ett tillbehör på maskinen.

Var försiktig

Om maskinen används på ett osäkert sätt kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Ge akt på omgivningen när du svänger eller backar. Se till att området är fritt och att kringstående befinner sig på ett behörigt avstånd. Kör sakta.

Stäng av tillbehöret när du närmar dig människor, fordon, korsningar eller övergångsställen.

Note: Tunga laster och vått eller ojämnt underlag ökar inbromsningstiden och förarens förmåga att svänga snabbt och säkert försämras.

Använda maskinen på sluttningar

Varning

Om maskinen används på ett osäkert sätt i sluttningar kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Var ytterst försiktig när du kör i sluttningar, i synnerhet när du svänger.

Kör alltid rakt uppför och nedför sluttningar – kör inte längs sluttningar eller tvärs över. Inbromsningstiden ökar vid körning nedför en sluttning.

Minska lastens vikt innan du kör i sluttningar. Undvik att stapla lasten för högt – en högre tyngdpunkt ökar risken för att maskinen välter i sluttningar.

Om du har monterat ett tillval på maskinen ska du ge akt på markfrigången när du kör i sluttningar. Markfrigången minskar när maskinen körs uppför en sluttning.

Parkera maskinen

Parkera alltid maskinen på ett plant underlag. Sätt klossar under två hjul under maskinen (fram och bak på fordonsmonterade konfigurationer).

Varning

Om du kopplar loss maskinen från bogserfordonet i en backe kan maskinen börja röra sig oväntat.

Koppla inte loss maskinen från bogserfordonet i en sluttning. Kontrollera att den främre domkraften är i stödläget. 

Sväng domkraften från det nedre läget till den vågräta transportläget, dra ut domkraftens stödpinne och sväng domkraften. Se till att domkraften är fastsatt på maskinen och sitter på korrekt plats under drift. Domkraften sitter på dragkroksröret på släpkopplingar från Toro (Figur 47). Två domkrafter används på Truckster-vagnar med direktkoppling (Figur 48). Använd domkraftshållarna på fordonets baksida vid körning.

g013337
g013338

Använda förvaringsstödet

 1. Parkera fordonet på maskinens förvaringsplats.

  Note: Förvaringsplatsens underlag måste vara hårt och plant.

 2. Koppla bort elanslutningen från arbetsfordonet.

 3. Koppla bort maskinens hydraulledningar från arbetsfordonet.

 4. Lägg i neutralläget, dra åt parkeringsbromsen och starta motorn på arbetsfordonet.

 5. Ta hjälp av fordonets lyftcylinder för att höja framdelen på maskinen tillräckligt högt för att kunna montera förvaringsstödets främre ben.

 6. Stäng av motorn.

  Varning

  Arbete på maskiner som står på förvaringsstöd kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  Gå inte under och utför inte arbete på maskinen när den står på förvaringsstödet.

 7. För in förvaringsstödets främre ben och de bakre domkrafterna i maskinens rör och fäst dem med låspinnarna (Figur 49).

  g013777
 8. Ta hjälp av fordonets lyftcylinder för att sänka framdelen på maskinen tills förvaringsstödets främre ben rör vid marken.

 9. Höj de två bakre domkrafterna tills trycket lyfts från de fäststift som fäster maskinens kryssrör vid Workman-ramen.

 10. Ta bort de bakre hjulsprintarna, hakbultarna och brickorna (Figur 50).

  g013228
 11. Håll lyftcylindern med ena handen. Ta bort lyftcylinderns låspinne med den andra handen (Figur 51).

  g013778
 12. Förvara cylindrarna i förvaringsklämmor. Aktivera det hydrauliska lyftlåsets spak på fordonet för att förhindra att lyftcylindrarna förlängs oavsiktligt.

 13. Höj de bakre domkrafterna tills avståndet är tillräckligt för att köra iväg fordonet från maskinen.

 14. Gå runt maskinen. Se till att den går fri från arbetsfordonets ram och står säkert på alla förvaringsstödets fyra ben.

 15. Lägg i neutralläget, dra åt parkeringsbromsen och starta motorn på arbetsfordonet.

 16. Koppla ur parkeringsbromsen och kör arbetsfordonet långsamt framåt och bort från maskinen på förvaringsstödet.

Underhåll

Varning

Koppla från alla strömkällor innan du utför arbete på maskinen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Koppla från all ström till maskinen innan du utför något underhållsarbete.

Note: Om du behöver ett el- eller hydraulschema för din maskin hittar du det på www.Toro.com.

Smörjning

Smörja maskinen

 • Använd ett universalfordonsfett.

 • Smörj regelbundet efter ca 25 timmars normal drift.

 • Smörj dagligen vid mycket dammiga eller smutsiga förhållanden.

 • Smörj alla lager, bussningar och kedjor.

Det finns flera smörjnipplar på maskinen och släpkopplingen (Figur 52, Figur 53 och Figur 54).

 1. Rengör smörjnipplarna.

 2. Pumpa in fett i lagren och i bussningarna.

 3. Torka av överflödigt fett.

 4. Rengör och packa in hjullagren en gång om året eller efter 300 timmars användning

  g013352
  g013353
  g013354

Dagliga kontroller

Vid varje arbetsdags början ska nedanstående säkerhetskontroller utföras innan du använder maskinen. Rapportera eventuella problem till arbetsledaren. Du hittar mer information i den här bruksanvisningens säkerhetsföreskrifter.

Kontrollera däck och hjul

 • Rekommenderat däcktryck för släpchassit är 0,69 bar eller enligt däcktillverkarens rekommendationer. Däckspecifikationer för bogserfordonet finns i bruksanvisningen.

 • Kontrollera att det inte förekommer omfattande slitage eller synliga skador.

 • Kontrollera att hjulbultarna är åtdragna och att inga saknas.

Kontrollera baklämmen

Kontrollera att den justerbara delen av baklämmen öppnas och stängs utan att kärva.

Förvara och kontrollera domkrafterna

 • Placera domkraften/domkrafterna i det övre läget innan du börjar åka. På Truckster-vagnar med direktkoppling förvarar du domkrafterna på maskinens baksida.

 • Kontrollera att hakbulten och domkraften är hela och att säkerhetssprinten sitter på plats. (Byt ut alla saknade eller skadade säkerhetssprintar.)

 • Kontrollera att dragstångskopplingarna inte sitter löst.

Kontrollera hydraulsystemet

Varning

Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

 • Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

 • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

 • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

 • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

 • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden.

 • Kontrollera om det finns några läckor i hydraulsystemet. Om du upptäcker en läcka drar du åt kopplingen eller reparerar den skadade delen.

 • Kontrollera att hydraulslangarna inte är slitna eller skadade.

 • Kontrollera hydraulvätskenivån. Fyll på vid behov.

Kontrollera tätningar för band och bakläm

 • Kontrollera alla gummitätningar med avseende på slitage eller skador. Byt ut eller reparera tätningar som läcker.

 • Kontrollera och justera transportbandets rengöringsskrapa. Se till att skrapan har full kontakt med bandets hela längd.

Kontrollera andra komponenter

 • Kontrollera knivarna på dubbelspridaren med avseende på slitage. Byt ut dem om de är nedslitna.

 • Kontrollera om dubbelspridarhuset uppvisar tecken på sprick- eller rostbildning. Byt vid behov ut slitplattorna.

 • Kontrollera att säkerhetsdekalerna är hela och läsbara, och byt ut vid behov.

Hydraulsystem

Maskinen levereras från fabriken fylld med högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Rekommenderad utbytesvätska:

 Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (Finns i hinkar om 19 eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

Alternativa vätskor: Om den specificerade vätskan inte är tillgänglig kan andra universalhydraulvätskor för traktorer (UTHF) användas, men det får endast vara konventionella, petroleumbaserade produkter, inte syntetiska eller biologiskt nedbrytbara vätskor. Specifikationerna måste ligga inom angivet intervall för alla nedanstående materialegenskaper och vätskan måste uppfylla angivna branschstandarder. Kontrollera med din vätskeleverantör att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

Materialegenskaper:
Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 55 till 62
Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 152
Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –43 °C
Branschspecifikationer: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 och Volvo WB-101/BM
 

Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Underhålla transportbandssystemet

Kontrollera transportband och rullar

 • Kontrollera att transportbandet löper rakt på rullarna och inte slirar. Justera efter behov. Se Justera transportbandets spårning.

 • Kontrollera de främre och bakre rullagren varannan månad med avseende på slitage eller synlig skada.

 • Kontrollera drivremmens och drevets skick och spänning.

  Important: Kontrollera om det finns spridarmaterial mellan transportbandet, bandet och rullarna. Se Tvätta maskinen.

Justera transportbandets spänning

Genomför spänningsproceduren endast om bandet slirar, om det just har bytts ut eller om det har lossats för reparation av andra delar.

 1. Placera bandets V-guide i de främre och bakre rullarnas spår.

 2. Dra åt de två bandjusteringsmuttrarna jämnt tills bandet är spänt.

  Note: Ta vid behov bort skydden för den främre tomgångsrullen och den bakre utkastaren.

 3. Fyll maskinen med det tyngsta material du avser att använda.

 4. Ta hjälp av två skruvnycklar för att hålla fast spännstångens ände och därefter lossa låsmuttern, dvs. muttern närmast stångänden (Figur 55).

  g013351
 5. Starta transportbandet för att se om det slirar.

 6. Om det slirar stoppar du bandet och drar åt båda justermuttrarna ett halvt varv. Spänn inte bandet för hårt.

 7. Upprepa steg 5 och 6 tills transportbandet inte längre slirar.

 8. Dra åt låsmuttrarna och sätt tillbaka de gula säkerhetsskydden.

Justera transportbandets spårning

Transportbandssystemet är självspårande. Både de främre och bakre rullarna har spår i mitten som bandets V-guide kan följa. Ibland kan dock bandet spåra ur så att det går utanför dessa spår. Så här spårar du bandet:

 1. Fastställ vilken sida som bandet drar mot.

 2. Ta bort säkerhetsskydden från de båda främre hörnen.

 3. Gå till den sida som bandet drar emot, håll fast spännstångens ände, lossa låsmuttern och dra åt justermuttern ca två flata ytterkanter av muttern (Figur 55).

 4. Dra åt båda låsmuttrarna och starta transportbandet.

 5. Kontrollera spårningen. Upprepa stegen ovan tills bandet intar korrekt spårningsläge.

  Important: Ha tålamod! Spänn inte bandet för hårt.

 6. Sätt tillbaka båda säkerhetsskydden.

Tvätta maskinen

Salt, vägtjära, kåda, gödsel eller kemikalier kan skada lacken på maskinen. Tvätta bort dessa avlagringar så snart som möjligt med en rengöringsmedel och vatten. Ytterligare rengöringsmedel eller lösningar kan bli aktuella, men kontrollera först att de lämpar sig för lackerade ytor.

Varning

Antändliga vätskor och rengöringsmedel med giftiga ångor är skadliga för hälsan.

Använd inte brandfarliga vätskor eller rengöringsmedel med giftiga ångor. Följ tillverkarens anvisningar.

Important: Använd inte en högtryckstvätt. Den kan avlägsna lack/färg, säkerhetsdekaler och fett, och kan även skada komponenterna.

 1. Koppla bort tillbehöret innan du rengör och tvättar det separat.

 2. Ta bort handkontrollen.

 3. Rengör maskinen med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel

 4. Skölj bort alla rester av rengöringsmedlet med rent vatten innan medlet torkar.

 5. Avlägsna bandets rengöringsskrapa från maskinens bakre del (Figur 56).

  g013355
 6. Höj den främre delen av maskinen så högt som krävs.

 7. Om du har en fordonsmonterad maskin ska du använda lyftcylindern på bogserfordonet. (Se bruksanvisningen för bogserfordonet.)

 8. Om du har en släpkoppling eller en Truckster-vagn med direktkoppling ska du använda domkraften på chassit.

 9. Öppna baklämmen helt och spruta in vatten i tråget och i det bakre området. Kontrollera sidotätningarna och byt ut dem vid behov.

 10. Leta reda på rengöringsdekalen på maskinens framsida (Figur 57) och spruta genom det främre skyddets galler med en trädgårdsslang tills allt material är bortspolat (Figur 58).

  Note: När skydden tas bort för smörjning kan du ta tillfället i akt och tvätta bort eventuellt spridarmaterial som fastnat.

  g013714
  g029963
 11. Kontrollera tråget, det nedre skyddet, transportbandet, bädden och rullarna för att se att allt överblivet material är bortspolat.

 12. Sänk tillbaka maskinen till normalt driftsläge.

 13. Montera bandets rengöringsskrapa. Skjut på skrapans monteringsstång på bandet. Se till att skrapan sitter så lodrätt som möjligt samtidigt som den har kontakt med bandet.

Förvaring

Gör följande innan du ställer upp maskinen för säsongen:

 1. Rengör maskinen noga. Byt ut delar om så behövs.

 2. Ta bort handkontrollen.

 3. Kontrollera att nödstoppsknappen har tryckts in.

 4. Kontrollera och dra vid behov åt alla fästelement.

 5. Smörj samtliga smörjnipplar och upphängningspunkter. Torka bort överflödigt fett.

 6. Sandpappra lätt och bättra på målningen på ställen där färgen har skrapats av, flagnat eller rostat.

 7. Förvara om möjligt maskinen inomhus.

Felsökning

Kontrollera felkoder (endast EH-modeller)

Om diagnoslampan indikerar att det är fel i systemet (se Diagnoslampans funktion) ska du kontrollera felkoderna för att fastställa vad som är fel på maskinen.

Gå in i undersökningsläget och kontrollera koderna

 1. Tryck ned NöDSTOPPSKNAPPEN för att stänga av strömmen.

 2. Ta bort den fastgjorda kåpan från de två diagnosshuntkontakterna (Figur 59, A).

 3. Koppla ihop de två diagnosshuntkontakterna (Figur 59, B).

  g029964
 4. Dra ut NöDSTOPPET för att slå på strömmen.

 5. Räkna antalet blinkningar för att fastställa felkoden och titta i nedanstående tabell.

  Note: Om det är flera fel, blinkar båda felen och sedan en lång paus och sedan upprepas blinkningssekvensen.

  KodBlinkningsmönster för lampaBeteendeDetaljer
  Maskinspecifika fel
  11En blinkning, paus, en blinkning, lång paus, sedan upprepningFörlorad kontakt med basen.Anslutningen är inte inkopplad; lokalisera den lösa eller urkopplade kabelkontakten och anslut den.
  Någonting är fel med kablarna, kontakta din Toro-återförsäljare.
  Det är fel på basen, kontakta din Toro-återförsäljare.
  12En blinkning, paus, två blinkningar, lång paus, sedan upprepningVersionsinkompatibilitet i basen och/eller handkontrollenFel programvara (installera korrekt programvara från TORODIAG); kontakta din Toro-återförsäljare.
  13En blinkning, paus, tre blinkningar, lång paus, sedan upprepningFel handkontroll – inte implementerad på RevAFel produktassociering (dvs. försöka använda ProPass-enheten med en MH-400-handkontroll)

Återställa felkoden

När du har löst problemet ska du återställa felkoden genom att koppla från och koppla i diagnosanslutningarna. Diagnoslampan blinkar kontinuerligt vid 1 Hz (1 blinkning per sekund).

Avsluta diagnosläget

 1. Tryck ned NöDSTOPPSKNAPPEN för att stänga av strömmen, se Nödstoppsknapp.

 2. Koppla från diagnosshuntkontakterna (Figur 59, B).

 3. Tryck på den fastgjorda kåpan på de två diagnosshuntkontakterna (Figur 59, A).

 4. Dra ut NöDSTOPPET för att slå på strömmen.

Meddelanden på handkontroll (endast EH-modeller)

Visat meddelandeBeskrivning
ASSOC PENDINGKoppling ska göras.
ASSOC ACTIVEKopplingsförsök pågår.
POWER UP BASEStartar basenheten.
ASSOC PASSKoppling genomförd.
ASSOC EXITAvslutar kopplingsläge
ASSOC FAILKopplingsförsök misslyckades
PRESS STORETryck på knappen SPARA.
ALL STORESparar alla aktuella inställningsvärden i aktuellt arbetsminne.
OPTION STORESparar alla aktuella tillvalsinställningar i aktuellt arbetsminne.
BELT STORESparar alla aktuella golvinställningar i aktuellt arbetsminne.
PRESET 1 STORESparar aktuellt förinställt värde 1 i aktuellt arbetsminne.
PRESET 2 STORESparar aktuellt förinställt värde 2 i aktuellt arbetsminne.
PRESET 3 STORESparar aktuellt förinställt värde 3 i aktuellt arbetsminne.
WAITING FOR BASEFjärrenheten väntar på svar från basenheten.
HOPPER UPFjärrkontrollen skickar kommando att höja tråget.
HOPPER DOWNFjärrkontrollen skickar kommando att sänka tråget.
PROPASS REV XXProdukt som systemet är inställt för att kontrollera.
MH400 REV XXProdukt som systemet är inställt för att kontrollera.
BAT XX%Battery X.X VÅterstående batterilivslängd i procent.Återstående batterilivslängd i spänning.
CHANNEL XKanalen används just nu av systemet.
HH ID XXXXXXIdentitet på handkontrollen
BASE ID XXXXXXIdentitet på basenheten
FLR XX% OPT XX%Aktuell golvhastighet i procent. Aktuell tillvalshastighet i procent.
FLRS XX% OPTS XX%Visar sparad reguljär golvhastighet och tillvalshastighet med 0 % kommando till utmatningen, så att operatören väljer att använda den aktuella inställningen eller ändra den.
FLR OFFOPT OFFVisar status för golvet och tillvalet när de är avstängda.
SERVICE ACTIVEServiceverktyget är aktivt.
SERVICE NO APPServicen har inget giltigt program att köra.