Wprowadzenie

Niniejsza maszyna to samojezdna kosiarka do trawy z rotacyjnym ostrzem, która jest przeznaczona do użytku przez właścicieli przydomowych ogródków. Kosiarka jest przeznaczona głównie do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach. Nie służy do koszenia żywopłotów, trawy i innych roślin wzdłuż dróg ani zastosowań rolniczych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g014523

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Moc silnika na wale silnika

Moc na wale silnika została wyznaczona laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie ze specyfikacją Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) o numerze J1940. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji.

Specyfikację danego modelu kosiarki można znaleźć na stronie www.Toro.com.

System zapłonu iskrowego jest zgodny z kanadyjską normą ICES-002

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja kosiarki może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przestrzegaj poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Firma Toro zaprojektowała i przetestowała tę kosiarkę w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa eksploatacji. Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji może jednak prowadzić do obrażeń.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, najlepszej wydajności i uzyskania wiedzy na temat produktu użytkownik lub inny operator kosiarki powinien przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym uruchomieniem silnika. Zwracaj szczególną uwagę na symbol alarmu bezpieczeństwa (Rysunek 2), tj. Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo. Przeczytaj instrukcję, ponieważ dotyczy ona bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń ciała.

Praktyki bezpiecznej obsługi

Szkolenie

 • Przeczytaj Instrukcję obsługi i pozostałe materiały szkoleniowe.

  Note: Jeśli operator lub mechanik nie zna języka, w którym została napisana posiadana wersja instrukcji, właściciel maszyny ma obowiązek zapoznania go z treścią instrukcji.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni został odpowiednio przeszkoleni. Za szkolenie użytkowników odpowiedzialny jest właściciel.

 • Użytkowanie lub serwisowanie sprzętu przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione.

  Note: Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora.

 • Właściciel/użytkownik może zapobiegać uszkodzeniom mienia, wypadkom oraz obrażeniom ciała u samego siebie i innych osób. Właściciel/użytkownik jest odpowiedzialny za takie uszkodzenia, wypadki i obrażenia ciała.

Przygotowanie

 • Oceń teren, aby określić, które z akcesoriów i przystawek należy wykorzystać, aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać daną pracę. Stosuj wyłącznie akcesoria i przyrządy zatwierdzone przez producenta.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym okulary ochronne, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową, rękawice i ochronniki słuchu.

  Important: Należy związać długie włosy. Nie należy nosić biżuterii.

 • Sprawdzić obszar, na którym urządzenie będzie używane, i upewnić się, czy wszystkie przedmioty zostały usunięte z urządzenia przed jego użyciem.

 • Należy zachować dodatkową ostrożność podczas obchodzenia się paliwem. Jest ono łatwopalne, a jego opary są wybuchowe.

  • Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.

  • Nie odkręcać korka wlewu paliwa ani nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje. Przed dolaniem paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie. Nie palić tytoniu w pobliżu maszyny, gdy silnik jest uruchomiony.

  • Nie tankować ani nie spuszczać paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 • Należy sprawdzić, czy elementy wykrywające obecność operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują się na swoim miejscu i działają prawidłowo. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

Obsługa

 • Uderzenia pioruna mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli zobaczysz błyskawicę lub usłyszysz grzmot w pobliżu, nie obsługuj maszyny; poszukaj schronienia.

 • Nie uruchamiaj silnika w przestrzeni zamkniętej, gdzie istnieje możliwość nagromadzenia się oparów tlenku węgla i innych składników gazów spalinowych.

 • Używaj maszyny tylko na dobrze oświetlonym obszarze, z dala od dziur i ukrytych zagrożeń.

 • Zanim uruchomisz silnik, upewnij się, że wszystkie napędy są w pozycji neutralnej i załączony jest hamulec postojowy. Silnik uruchamiamy wyłącznie ze stanowiska operatora.

 • Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność na zboczach wzgórz. Podczas pracy na zboczach prowadź maszynę raz przy razie z przodem cały czas skierowanym w jednym kierunku. Stan murawy może mieć wpływ na stabilność maszyny. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu uskoków.

 • Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność podczas pokonywania zakrętów lub zmian kierunku.

 • Nie podnoś podwozia tnącego, gdy ostrza pracują.

 • Nie używaj maszyny, jeśli nie zostały zamocowane wszystkie elementy ochronne, w tym osłona wałka odbioru mocy. Upewnij się, że wszystkie blokady są zamocowane, odpowiednio ustawione i działają prawidłowo.

 • Nie używaj maszyny z uniesionym, zdjętym lub zmodyfikowanym deflektorem, jeżeli nie jest założony pojemnik na trawę.

 • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika i nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej silnika.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora z jakiegokolwiek powodu, w tym również w celu opróżnienia pojemnika na trawę lub udrożnienia kanału wylotowego, zatrzymaj się na równym podłożu, rozłącz napędy, załącz hamulec postojowy (jeżeli maszyna jest w niego wyposażona) i wyłącz silnik.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia drgań odbiegających od normy zatrzymaj maszynę i sprawdź ostrza. Przed kontynuowaniem pracy wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do zespołu tnącego.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, upewnij się, że teren za kosiarką jest pusty.

 • Dopilnuj, aby zwierzęta i osoby postronne nie zbliżały się do pracującej maszyny.

 • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas wykonywania skrętów i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zatrzymaj ostrza, jeśli nie wykonujesz koszenia.

 • Zwróć uwagę na ustawienie kanału wyrzutowego trawy i nie kieruj go w stronę jakichkolwiek osób.

 • Nie obsługuj kosiarki pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Podczas załadunku maszyny na przyczepę lub samochód ciężarowy zachowaj ostrożność. Ostrożność zachowaj również podczas rozładunku maszyny.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

Bezpieczne postępowanie z paliwem

 • Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, zachowaj maksymalne bezpieczeństwo podczas obchodzenia się z benzyną. Benzyna jest paliwem wysoce palnym, a jej opary tworzą mieszaninę wybuchową.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie odkręcać korka wlewu paliwa ani nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje.

 • Przed dolaniem paliwa zaczekać, aż silnik ostygnie.

 • Nie tankuj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomień pilotowy, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach tego typu.

 • Nie napełniaj kanistrów paliwem wewnątrz pojazdu, na skrzyni ciężarówki ani na przyczepie pokrytej wykładziną z tworzywa sztucznego. Kanistry przed napełnieniem umieszczaj zawsze na gruncie, z dala od pojazdu.

 • Zdejmij urządzenie z ciężarówki lub przyczepy i zatankuj je na gruncie. Jeśli nie jest to możliwe, zatankuj to urządzenie za pomocą kanistra, a nie za pomocą pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Do końca operacji tankowania końcówka węża z dystrybutora musi być w kontakcie z brzegiem otworu wlewu paliwa do zbiornika paliwa albo do kanistra. Nie należy posługiwać się blokadą na rękojeści węża z dystrybutora.

 • Jeśli ubranie zostało zanieczyszczone rozpryskami paliwa, natychmiast je zmień.

 • Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Załóż korek paliwa i mocno go dokręć.

Konserwacja i przechowywanie

 • Odłącz napędy, załącz hamulec postojowy, zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk lub odłącz przewód świecy zapłonowej. Poczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się, zanim przystąpisz do regulowania, czyszczenia lub naprawy.

 • Oczyść zespół tnący, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom.

 • Usuwaj rozlany olej lub paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny odczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w pobliżu źródeł ognia lub odpływów (wewnątrz).

 • Osobom nieprzeszkolonym nie wolno serwisować maszyny.

 • W stosownych przypadkach używaj podpór, aby podtrzymać podzespoły.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

 • Przed dokonaniem jakichkolwiek napraw odłącz akumulator lub przewód świecy zapłonowej. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie – dodatni. Podczas ponownego podłączania najpierw podłącz zacisk dodatni, a potem – ujemny.

 • Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Owiń ostrza materiałem lub załóż grubo wyściełane rękawice i postępuj ostrożnie. Uszkodzone ostrza należy wymieniać, nie wolno ich prostować ani spawać.

 • Trzymaj ręce i nogi z dala od części ruchomych. Jeśli to możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.

 • Utrzymuj wszystkie części w nienagannym stanie. Wszystkie elementy montażowe muszą być dobrze dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

Transport

 • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

 • Do ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę i zdejmowania jej z przyczepy lub ciężarówki używaj pochylni najazdowych o pełnej szerokości.

 • Bezpiecznie przywiąż maszynę za pomocą pasów, łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od maszyny.

Bezpieczeństwo kosiarki marki Toro

Poniższa lista zawiera informacje bezpieczeństwa dotyczące produktów marki Toro, a także inne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy znać.

Niniejszy produkt może spowodować obcięcie dłoni i stóp, a podczas koszenia może wyrzucać różne przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Ten produkt jest przeznaczony do cięcia i rozdrabniania trawy, a po wyposażeniu w pojemnik na trawę – również do zbierania ściętej trawy. Używanie produktu do celów innych niż podany może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Podstawowe informacje o obsłudze

 • Przed rozpoczęciem koszenia sprawdź, czy w obszarze nie znajdują się osoby postronne. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Nie dotykaj urządzenia ani części osprzętu które mogą być gorące w wyniku pracy. Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, regulacyjnych lub serwisowych w maszynie zaczekaj, aż wszystkie elementy maszyny ostygną.

 • Należy stosować wyłącznie osprzęt zatwierdzony przez firmę Toro. W przypadku stosowania jakiegokolwiek niezatwierdzonego osprzętu gwarancja może stracić ważność.

 • Należy dokładnie sprawdzić dostępną przestrzeń nad głową operatora (gałęzie, otwory drzwiowe, przewody elektryczne itp.) przed przejechaniem pod jakimikolwiek obiektami i należy unikać kontaktu z nimi.

 • Przed wykonaniem skrętu zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność.

 • Zachowaj ostrożność podczas pokonywania krawężników oraz przejeżdżania po kamieniach, wystających korzeniach lub innych przeszkodach.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, upewnij się, że teren za kosiarką jest pusty. Podczas jazdy do tyłu zachowaj szczególną ostrożność.

 • Nie szarp elementów sterujących, pociągaj je ruchem jednostajnym.

 • Do załadunku lub rozładunku maszyny korzystaj z jednej pochylni najazdowej o szerokości większej niż zewnętrzna szerokość maszyny.

 • Nie przewoź pasażerów.

 • Nie przewoź innego sprzętu na maszynie.

Praca na terenie pochyłym

Wszystkie zbocza i pochyłości wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Jeśli przemieszczanie się po zboczu sprawia trudność, należy zaniechać jego koszenia.

 • Usuń z obszaru pracy przeszkody, takie jak kamienie, korzenie drzew itp.

 • Uważaj na dziury, koleiny i wyboje.

  Note: Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Zachowaj ostrożność podczas poruszania się w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Note: Maszyna mogłaby nagle się przewrócić, gdyby koło przejechało przez krawędź klifu lub rowu albo gdyby krawędź się zapadła.

 • Podczas używania pojemników na trawę lub innego osprzętu należy zachować szczególną ostrożność.

  Note: Mogą one zmienić stabilność maszyny.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy.

 • Podczas koszenia na zboczach prowadź maszynę raz przy razie z przodem cały czas skierowanym w jednym kierunku.

 • Nie należy kosić na terenach pochyłych o nachyleniu większym niż 15 stopni.

Bezpieczeństwo podczas holowania

 • Nie zaczepiaj holowanego osprzętu do miejsca innego niż punkt zaczepienia.

 • Należy przestrzegać zaleceń producenta osprzętu odnośnie do maksymalnej masy ciągnionego sprzętu oraz holowania na pochyłościach. Masa holowanego sprzętu nie może przekraczać masy maszyny wraz z operatorem i obciążeniem. Używaj przeciwwag lub obciążników kół w sposób opisany w instrukcji obsługi osprzętu lub maszyny holującej.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom na jazdę w lub na holowanym sprzęcie.

 • Na pochyłościach masa holowanej maszyny może spowodować utratę przyczepności oraz może zwiększyć ryzyko przewrócenia się maszyny lub utraty kontroli nad nią. Należy zmniejszyć masę holowanego sprzętu oraz zwolnić.

 • Większa masa holowana powoduje wydłużenie drogi hamowania. Jedź powoli i uwzględnij dodatkową odległość wymaganą do zatrzymania maszyny.

 • Wykonuj szerokie skręty, aby osprzęt nie zbliżył się do maszyny.

Serwis

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra z paliwem w pomieszczeniu, w którym znajduje się źródło otwartego ognia, np. w pobliżu podgrzewacza wody lub pieca.

 • Dokręcaj nakrętki i śruby, zwłaszcza śruby osprzętu z ostrzami.

 • Nigdy nie manipuluj urządzeniami zabezpieczającymi ani nie demontuj ich. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania. Nie wykonuj żadnych czynności mogących zakłócać działanie urządzeń zabezpieczających i mogących wpływać na poziom bezpieczeństwa zapewniany przez urządzenie zabezpieczające.

 • Demontaż części i akcesoriów oryginalnie zamontowanych w maszynie może mieć negatywny wpływ na przyczepność, zdolność jazdy oraz bezpieczeństwo maszyny. Korzystanie z części innych niż oryginalne może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Dokonywanie niezatwierdzonych modyfikacji silnika, układu paliwowego lub wentylacyjnego może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów.

 • Przy wymianie wszystkich części, takich jak, między innymi: opony, paski, ostrza i podzespoły układu paliwowego, stosuj wyłącznie oryginalne części Toro.

 • Często sprawdzaj działanie hamulca. Reguluj i serwisuj zgodnie z wymaganiami.

Model 74675

Ciśnienie akustyczne

W tym urządzeniu gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego wynosi 89 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Moc akustyczna

W urządzeniu tym gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 100 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami przedstawionymi w normie ISO 11094.

Drgania przenoszone na kończyny górne

Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 1.6 m/s2

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 1.6 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.8 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Drgania przenoszone na całe ciało

Zmierzony poziom wibracji= 0.60 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.30 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Model 74680

Ciśnienie akustyczne

W tym urządzeniu gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego wynosi 93 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Moc akustyczna

W tym urządzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 105 dBA, z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) o wartości 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami przedstawionymi w normie ISO 11094.

Drgania przenoszone na kończyny górne

Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 1.7 m/s2

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 1.7 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0.8 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Drgania przenoszone na całe ciało

Zmierzony poziom wibracji= 0.48 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 0,24 m/s2

Podane wartości zostały zmierzone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395:2013.

Wskaźnik nachylenia terenu

g011841

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.

decal93-7009
decaloemmarkt
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal131-4036
decal132-6863
decal132-0872
decal132-0870
decal121-0772
decal121-0773

Przegląd produktu

g027935

Przed uruchomieniem silnika i rozpoczęciem korzystania z maszyny należy zapoznać się z obsługą wszystkich elementów sterujących w Rysunek 4 oraz Rysunek 5.

g028250
g028251

Wyłącznik zapłonu

Wyłącznik zapłonu posiada 3 położenia: Off (wył.), Run (praca) i Start (uruchamianie). Po przekręceniu do pozycji rozruchu i puszczeniu kluczyk powróci do pozycji pracy. Przekręcenie kluczyka do pozycji WYłąCZENIA spowoduje zatrzymanie silnika. Aby nieuprawniona osoba nie uruchomiła przypadkowo silnika, przed opuszczeniem maszyny należy wyjąć kluczyk ze stacyjki (Rysunek 5).

Włącznik ssania

Przełącznik ssania jest używany przy uruchamianiu zimnego silnika. Wyciągnij gałkę ssania, aby załączyć ssanie. Pchnij gałkę ssania w dół, aby wyłączyć ssanie (Rysunek 5).

Regulator przepustnicy

Regulator przepustnicy można ustawiać w zakresie od położenia SZYBKIEGO do WOLNEGO. Przesunięcie dźwigni przepustnicy do przodu spowoduje zwiększenie prędkości obrotowej silnika, natomiast jej przesunięcie do tyłu zmniejszy prędkość (Rysunek 5).

Przełącznik sterowania ostrzem (wał odbioru mocy)

Przełącznik sterowania ostrzem (WOM) służy do załączania i odłączania napędu ostrza kosiarki (Rysunek 5).

Wziernik poziomu paliwa

Wziernik poziomu paliwa znajduje się po lewej stronie maszyny i służy do sprawdzania, czy w zbiorniku znajduje się paliwo (Rysunek 6).

Dźwignia wysokości koszenia

Dźwignia wysokości koszenia służy do opuszczania podnoszenia jednostki tnącej i może być obsługiwana z fotela. Po uniesieniu dźwigni (pociągnięciu do siebie) jednostka tnąca jest unoszona względem podłoża. Po opuszczeniu dźwigni (przesunięciu od siebie) jednostka jest opuszczana w kierunku podłoża. Wysokość koszenia należy regulować, gdy maszyna się nie przemieszcza (Rysunek 14).

Przełącznik Key Choice

Przełącznik ten po aktywowaniu pozwala kosić podczas jazdy do tyłu. Aby go aktywować, należy ustawić go w pozycji włączenia, a następnie zwolnić po załączeniu wału odbioru mocy. Aby go deaktywować, należy rozłączyć napęd wału odbioru mocy (WOM) (Rysunek 6).

Lampka ostrzegawcza załączenia biegu wstecznego

Lampka ostrzegawcza załączenia biegu wstecznego zapala się po użyciu przycisku KeyChoice w celu wyłączenia blokady pracy na biegu wstecznym. Służy ona jako przypomnienie o wyłączeniu blokady. Lampka gaśnie po wyłączeniu napędu WOM lub zatrzymaniu silnika. Gdy lampka się świeci, podczas cofania patrz za siebie i zachowaj najwyższą ostrożność.

Przełącznik SmartPark

Hamulec postojowy jest załączany elektronicznie.

Hamulec postojowy można załączyć na jeden z poniższych sposobów:

 • Przełączenie przycisku SmartPark do pozycji WłąCZENIA (Rysunek 5).

 • Hamulec postojowy załączany jest automatycznie po opuszczeniu fotela przez operatora, gdy pedał jazdy jest w pozycji NEUTRALNEJ.

 • Hamulec postojowy jest załączany automatycznie 5 do 6 sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w pozycji WYłąCZENIA (jeżeli nie został załączony wcześniej).

W celu zwolnienia hamulca postojowego należy przełączyć przycisk SmartPark do pozycji WYłąCZENIA z kluczykiem w pozycji PRACA.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Uzupełnianie paliwa

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: można stosować benzynę zawierającą do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru tert-butylowo-metylowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Nigdy nie należy stosować benzyny zawierającej w objętości ponad 10% etanolu, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu), czy E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Niebezpieczeństwo

W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

 • Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, kiedy silnik jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

 • Nigdy nie napełniaj zbiornika z paliwem wewnątrz dołączonej przyczepy.

 • Nie napełniaj całego zbiornika. Wlewaj benzynę do zbiornika paliwa, aż jej poziom sięgać będzie od 6 do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki wlewu. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

 • Nigdy nie pal papierosów podczas pracy z paliwem i trzymaj się z dala od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary benzyny mogą zapalić się od iskry.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Zapas paliwa nigdy nie powinien starczać na więcej niż 30 dni.

 • Nie obsługuj maszyny, jeśli jej układ wydechowy nie znajduje się w odpowiednim ułożeniu i nie pracuje prawidłowo.

Niebezpieczeństwo

W określonych warunkach podczas tankowania może dojść do uwolnienia energii statycznej i wywołania iskrzenia, które może spowodować zapalenie się oparów benzyny. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

 • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanister na podłożu, z dala od pojazdu.

 • Nie napełniaj kanistrów w pojeździe, na platformie lub w przyczepie, ponieważ znajdujące się wewnątrz wykładziny lub plastikowa tapicerka mogą izolować kanister i spowolnić rozproszenie ładunku elektrostatycznego.

 • Jeśli to możliwe, usuń zasilane komponenty z platformy lub przyczepy i zatankuj je, gdy kołami dotykają ziemi.

 • Jeśli nie jest to możliwe, należy uzupełniać paliwo z kanistra, a nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

 • Jeśli musisz zatankować, używając pistoletu, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas tankowania dotykał on otworu zbiornika lub kanistra.

Ostrzeżenie

Połknięcie paliwa prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

 • Unikaj długotrwałego wdychania oparów.

 • Nie zbliżaj twarzy do dyszy wydechowej, zbiornika z paliwem i otworu butli ze środkiem uszlachetniającym.

 • Unikaj kontaktu ze skórą; rozlane paliwo należy usunąć za pomocą wody z mydłem.

Używanie środka stabilizującego/dodatków uszlachetniających paliwo

Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo może zapewnić następujące korzyści:

 • Zachowanie świeżości paliwa przy przechowywaniu przez okres 90 dni lub krótszy. W celu przechowywania przez dłuższy okres zaleca się spuszczenie paliwa ze zbiornika.

 • Oczyszczanie silnika w trakcie pracy

 • Wyeliminowanie powstawania w układzie paliwowym gumiastych osadów, które utrudniają rozruch silnika

  Important: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo zawierających metanol lub etanol.

  Dodaj do paliwa właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.

  Note: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżą benzyną. Aby zmniejszyć do minimum możliwość powstania osadów w układzie paliwowym, należy stosować stabilizator do paliwa przez cały czas.

Uzupełnianie paliwa

Note: Upewnij się, że silnik jest wyłączony, a dźwignie kierowania znajdują się w położeniu postojowym.

Note: Aby sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się paliwo, można skorzystać z wziernika poziomu paliwa (Rysunek 7).

Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Napełniaj zbiornik paliwa do dolnego poziomu szyjki wlewu. Wolna przestrzeń pozostawiona w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Przepełnienie może powodować wycieki paliwa lub uszkodzenie silnika bądź systemów ograniczania emisji.

g027243

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania maszyny należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni korbowej silnika (patrz Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego).

Docieranie nowej maszyny

Osiągnięcie przez silnik pełnej mocy wymaga nieco czasu. Nowe jednostki tnące oraz układy napędowe kosiarek generują większe opory i powodują większe obciążenie silnika. Nowa maszyna wymaga około 40 do 50 godzin dotarcia, aby rozwinąć pełną moc i uzyskać najlepsze osiągi.

Bezpieczeństwo to podstawa

Prosimy o uważne zapoznanie się z etykietami i informacjami odnośnie bezpieczeństwa. Wiedza ta pomoże uniknąć obrażeń u operatora, rodziny, zwierząt lub osób postronnych.

Niebezpieczeństwo

Eksploatacja maszyny na mokrej trawie lub stromych terenach pochyłych może powodować poślizg i utratę kontroli.

 • Nie należy używać maszyny na terenach o nachyleniu większym niż 15 stopni.

 • Na terenach pochyłych zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną ostrożność.

 • Nie używaj maszyny w pobliżu zbiorników wodnych.

Niebezpieczeństwo

Koła wypadające poza brzegi mogą spowodować przewrócenie się maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci lub utonięcia.

Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy.

g027830

Ostrożnie

Poziom głośności tej maszyny przekracza 85 dBA przy uchu operatora i może spowodować utratę słuchu w przypadku długich okresów narażenia.

Noś ochronniki słuchu podczas obsługi tej maszyny.

Zaleca się stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej, takiego jak: ochrona oczu i słuchu, obuwie robocze, kask.

g009027

Działanie układu blokad bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

 • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

 • Codziennie przed przystąpieniem do obsługi urządzenia sprawdzaj działanie wyłączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone wyłączniki.

Układ blokad bezpieczeństwa został opracowany w celu:

 • Zapobiegania uruchomieniu silnika, gdy pedał jazdy nie znajduje się w położeniu NEUTRALNYM.

 • Automatycznego załączania hamulca postojowego i rozłączania napędu WOM w momencie uruchamiania silnika.

 • Zatrzymywania silnika w momencie, gdy operator wstaje z fotela przy pedale jazdy w położeniu innym niż NEUTRALNE.

 • Automatycznego załączania hamulca postojowego i rozłączania napędu WOM w momencie, gdy operator wstaje z fotela przy pedale jazdy w położeniu NEUTRALNYM.

 • Do zatrzymywania silnika, gdy hamulec postojowy nie został załączony, a operator wstaje z fotela.

Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

 1. Usiądź w fotelu, gdy silnik jest wyłączony, i upewnij się, że przełącznik napędu WOM jest w położeniu WYłąCZONYM.

 2. Przekręć kluczyk zapłonu do położenia ROZRUCHU; rozrusznik powinien obracać wałem korbowym silnika. Nie uruchamiaj silnika ani nie wyłączaj go przed krokiem 3.

 3. Przekręć kluczyk do położenia WłąCZONEGO i przestaw przełącznik SmartPark do położenia WYłąCZONEGO. Hamulec powinien się wyłączyć, a lampka hamulca powinna zgasnąć.

 4. Gdy hamulec jest wyłączony i pedał jazdy znajduje się w położeniu NEUTRALNYM, przekręć kluczyk zapłonu do położenia ROZRUCH. Hamulec powinien zostać automatycznie załączony, rozrusznik powinien obracać wałem korbowym silnika i powinna się zapalić lampka hamulca.

 5. Gdy silnik jest wyłączony i kluczyk znajduje się w położeniu PRACA, załącz napęd WOM, przestawiając przełącznik sterowania ostrzem w górę; powinno być słyszalne załączenie sprzęgła.

 6. Upewnij się, że pedał jazdy znajduje się w położeniu neutralnym, po czym przekręć kluczyk zapłonu do położenia ROZRUCH. Napęd WOM powinien zostać odłączony, a rozrusznik powinien uruchomić silnik bez poruszania ostrzami tnącymi.

 7. Wstań z fotela, gdy silnik pracuje. Silnik powinien nadal pracować i powinna się zapalić lampka hamulca.

 8. Usiądź z powrotem na fotelu i odłącz hamulec postojowy, przestawiając przycisk SmartPark do pozycji WYłąCZENIA. Silnik powinien nadal pracować.

 9. Ponownie wstań z fotela. Hamulec powinien zostać automatycznie załączony; silnik powinien nadal pracować.

 10. Zajmij miejsce w fotelu i załącz napęd ostrzy, przestawiając do góry przełącznik sterowania ostrzem.

 11. Wstań z fotela. Napęd ostrzy powinien zostać odłączony, a silnik powinien nadal pracować.

 12. Usiądź w fotelu i pociągnij do góry przełącznik sterowania ostrzami. Powinien załączyć się napęd ostrzy. Odłącz napęd ostrzy, naciskając do dołu przełącznik sterowania ostrzami.

 13. Pociągnij w górę przełącznik sterowania ostrzami, aby załączyć ich napęd. Przestaw pedał jazdy do położenia DO TYłU. Napęd ostrzy powinien zostać rozłączony. Przestaw pedał jazdy do położenia NEUTRALNEGO.

 14. Pociągnij w górę przełącznik sterowania ostrzami, aby załączyć ich napęd. Przestaw przełącznik Key Choice w położenie WłąCZONE i zwolnij go. Powinna się zapalić lampka załączenia biegu wstecznego.

 15. Przestaw pedał jazdy do położenia DO TYłU. Napęd ostrzy powinien pozostać załączony. Naciśnij przełącznik sterowania ostrzami, aby rozłączyć ich napęd. Lampka załączenia biegu wstecznego powinna zgasnąć. Przestaw pedał jazdy do położenia NEUTRALNEGO.

 16. Jeżeli przełącznik SmartPark nie został załączony, przestaw go do położenia WłąCZENIA i delikatnie pchnij pedał jazdy w kierunku DO PRZODU albo DO TYłU. Hamulec powinien się wyłączyć, a lampka hamulca powinna zgasnąć.

  Note: Pchnij pedał lekko, nie naciskaj pedału do końca, gdyż spowodowałoby to załączenie i zablokowanie układu hamulcowego.

 17. Po zwolnieniu hamulca delikatnie naciśnij pedał jazdy i wstań z fotela. Silnik powinien zatrzymać się.

 18. Ponownie usiądź na fotelu i przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA. Po kilku sekundach układ hamulcowy powinien się załączyć.

  Note: Gdy kluczyk będzie się znajdował w pozycji WYłąCZONEJ, lampka hamulca będzie zgaszona.

Uruchamianie silnika

Important: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Utrzymywanie rozrusznika pracującego przez ponad 5 sekund może spowodować uszkodzenie jego silnika. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 10 sekund pomiędzy kolejnymi próbami.

Usiądź na fotelu i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony (Rysunek 10).

g027831

Obsługa hamulca postojowego z funkcją SmartPark

Hamulec postojowy jest załączany elektronicznie.

Hamulec postojowy można załączyć na jeden z poniższych sposobów:

 • Przełączenie przycisku SmartPark do pozycji WłąCZENIA (Rysunek 5).

 • Hamulec postojowy załączany jest automatycznie po opuszczeniu fotela przez operatora, gdy pedał jazdy jest w pozycji NEUTRALNEJ.

 • Hamulec postojowy jest załączany automatycznie 5 do 6 sekund po ustawieniu wyłącznika zapłonu w pozycji WYłąCZENIA (jeżeli nie został załączony wcześniej).

Hamulec postojowy można zwolnić na jeden z poniższych sposobów:

 • Lekkie naciśnięcie pedału jazdy w kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.

 • Przestawienie przełącznika hamulca do pozycji WYłąCZONEJ (Rysunek 5).

Sterowanie ostrzem

Przełącznik sterowania ostrzami pozwala na załączenie lub odłączenie napędu od ostrzy kosiarki. Przełącznik ten steruje napędem każdego osprzętu napędzanego silnikiem, w tym jednostką tnącą i ostrzami koszącymi.

Załączanie ostrzy

Important: Nie załączaj napędu ostrzy, gdy kosiarka jest zaparkowana w wysokiej trawie. Może dojść do uszkodzenia paska napędowego lub sprzęgła.

Note: Zawsze uruchamiaj silnik, gdy przepustnica ustawiona jest w położeniu SZYBKO.

g027902

Odłączanie ostrzy

g027538

Zatrzymywanie silnika

 1. Aby odłączyć napęd ostrzy, przestaw przełącznik sterowania ostrzem w pozycję WYłąCZONą (Rysunek 12).

 2. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO.

 3. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZONEJ i wyjmij go.

Kierowanie maszyną

Maszynę tę prowadzi się podobnie jak traktor ogrodowy lub kosiarkę o zerowym promieniu skrętu. Podobnie jak w przypadku traktora ogrodowego, maszyna posiada pedał do sterowania prędkością podczas jazdy do przodu i do tyłu oraz kierownicę służącą do sterowania kierunkiem i promieniem skrętu. Natomiast charakterystyczne dla maszyny o zerowym promieniu skrętu jest to, że tylne koła obracają się niezależnie od siebie, umożliwiając wykonywanie ciasnych skrętów oraz szybkie zmiany kierunku jazdy. Taka charakterystyka znacząco poprawia zwrotność kosiarki, wymaga jednak pewnego przećwiczenia przez osoby niezaznajomione z obsługą tego typu maszyn.

Ostrzeżenie

Maszyna może obracać się bardzo szybko. Operator może utracić kontrolę nad maszyną i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

 • Podczas skrętów należy zachować ostrożność.

 • Zwolnij przed ostrymi zakrętami.

Przepustnica kontroluje prędkość obrotową silnika, wyrażoną w obr/min (obrotach na minutę). Ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu SZYBKIM, aby osiągnąć najwyższą wydajność pracy. W większości zadań zalecane jest korzystanie z maszyny w pozycji PEłNEGO OTWARCIA PRZEPUSTNICY.

Jazda do przodu i do tyłu

 1. Przestaw przepustnicę w pozycję SZYBKO.

 2. Zwolnij hamulec postojowy. Patrz Obsługa hamulca postojowego z funkcją SmartPark™.

 3. Umieść stopę na pedale jazdy i powoli naciśnij górną część pedału w celu jazdy do przodu lub dolną część pedału w celu jazdy do tyłu (Rysunek 13).

  Note: Im dalej naciśniesz pedał jazdy w danym kierunku, tym szybciej maszyna będzie w tym kierunku jechać.

  g027750
 4. W celu zmniejszenia prędkości zmniejsz nacisk na pedał jazdy.

Zatrzymywanie maszyny

Aby zatrzymać maszynę, zwolnij pedał jazdy, ustaw przełącznik sterowania ostrzami w pozycji rozłączenia napędu, upewnij się, że przepustnica jest w pozycji SZYBKO, załącz hamulec postojowy i przekręć kluczyk zapłonu do położenia wyłączenia.

Note: Pamiętaj o wyjęciu kluczyka ze stacyjki.

Ostrzeżenie

Dzieci lub osoby postronne mogą odnieść obrażenia w przypadku przemieszczenia kosiarki pozostawionej bez nadzoru lub próby jej uruchomienia.

Pozostawiając maszynę bez nadzoru, należy zawsze wyjmować kluczyk zapłonu i przełącznika KeyChoice oraz załączać hamulec ręczny, nawet jeśli nieobecność ma potrwać tylko kilka minut.

Koszenie podczas jazdy do tyłu

Maszyna posiada funkcję blokady zapobiegającą uruchomieniu podwozia tnącego, gdy jedzie do tyłu. W przypadku załączenia biegu wstecznego przy załączonym napędzie wałka odbioru mocy nastąpi jego odłączenie i zatrzymanie. Jeżeli konieczne jest koszenie podczas jazdy do tyłu, należy tymczasowo dezaktywować tę blokadę.

Note: Nie koś trawy podczas jazdy do tyłu, chyba że jest to absolutnie konieczne.

Niebezpieczeństwo

Podczas jazdy do tyłu z załączonym napędem ostrzy można przypadkowo wjechać na dziecko lub osobę postronną, powodując u niej poważne obrażenia lub śmierć.

 • Nie koś na biegu wstecznym, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

 • Zawsze przed rozpoczęciem cofania maszyny spójrz do tyłu i w dół.

 • Stosuj przełącznik KeyChoice jedynie wówczas, gdy jesteś pewien, że w obszarze koszenia nie pojawią się dzieci ani osoby postronne.

 • Zawsze gdy pozostawiasz maszynę bez nadzoru wyjmij kluczyk zapłonu i kluczyk KeyChoice i umieść je w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych użytkowników.

Po sprawdzeniu że można bezpiecznie kosić lub uruchomić osprzęt podczas jazdy do tyłu, wykonaj następującą procedurę:

 1. Włóż kluczyk KeyChoice do przełącznika (Rysunek 6).

 2. Załącz napęd wałka odbioru mocy.

 3. Przekręć kluczyk KeyChoice w prawo do oporu, po czym go zwolnij.

  Note: Na konsoli zapali się czerwona lampka służąca jako przypomnienie o czasowym wyłączeniu blokady.

 4. Przystąp do koszenia.

 5. Po zakończeniu koszenia wyjmij kluczyk KeyChoice (Rysunek 6).

  Note: Po wyłączeniu blokady pozostaje ona w tym stanie – ostrze koszące lub osprzęt zasilany z WOM są napędzane podczas jechania do tyłu – a lampka na konsoli będzie się świecić do momentu rozłączenia napędu WOM lub wyłączenia silnika.

Regulacja wysokości cięcia

Note: Najwyższa pozycja przedstawiona na Rysunek 14 odpowiadająca wysokości cięcia 115 mm jest pozycją transportową.

g027697

Ustawianie fotela

g027249

Ustawianie kierownicy

Kierownicę można ustawić w trzech pozycjach roboczych oraz jednej pozycji pełnego podniesienia. Pozycji pełnego podniesienia należy używać do wchodzenia na maszynę lub zsiadania z niej oraz podczas wstawania z fotela. Podczas użytkowania maszyny ustaw kierownicę na wysokości, na której masz najlepszą kontrolę nad maszyną i która jest najwygodniejsza dla ciebie.

 1. Naciśnij stopą dźwignię zwalniającą blokadę kolumny kierownicy.

 2. Ustaw kierownicę w pożądanym położeniu (Rysunek 16).

  g027751

Ustawianie rolek zapobiegających zdzieraniu darni

Tylko podwozia koszące o szerokości 107 cm

Po każdej zmianie wysokości cięcia zaleca się regulację wysokości rolek zapobiegających zdzieraniu darni.

Note: Ustaw rolki zapobiegające zdzieraniu darni w taki sposób, aby nie dotykały podłoża podczas normalnej jazdy po płaskim trawniku.

 1. Odłącz napęd WOM za pomocą przełącznika sterowania ostrzami i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

 2. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

 3. Rolki zapobiegające zdzieraniu darni można ustawić w jednej z poniższych pozycji:

  • Górny otwór – użyj tej pozycji, jeśli podwozie tnące jest ustawione na wysokość cięcia równą lub mniejszą niż 63 mm (Rysunek 17).

  • Dolny otwór – użyj tej pozycji, jeśli podwozie tnące jest ustawione na wysokość cięcia równą lub większą niż 76 mm (Rysunek 17).

  g019929

Ustawianie rolek zapobiegających zdzieraniu darni

Tylko podwozia koszące o szerokości 127 cm

Po każdej zmianie wysokości cięcia zaleca się regulację wysokości rolek zapobiegających zdzieraniu darni.

Note: Ustaw rolki zapobiegające zdzieraniu darni w taki sposób, aby nie dotykały podłoża podczas normalnej jazdy po płaskim trawniku.

 1. Odłącz napęd WOM za pomocą przełącznika sterowania ostrzami i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

 2. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

 3. Ustaw rolki zapobiegające zdzieraniu darni (Rysunek 18) zgodnie z najbliższą pozycją wysokości koszenia.

  g010233

Ręczne pchanie maszyny

Important: Maszynę należy pchać ręcznie. Nie holuj maszyny, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

Ta maszyna jest wyposażona w elektryczny mechanizm hamulcowy. W celu jej pchania należy ustawić kluczyk zapłonu w położeniu PRACY. Do zwolnienia elektrycznego hamulca wymagane jest, aby akumulator maszyny był naładowany i sprawny.

Pchanie maszyny

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

 2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, załącz hamulec, zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 3. Odnajdź dźwignie obejścia na ramie po obu stronach silnika.

 4. Przestaw dźwignie obejścia do przodu przez otwór na klucz i do dołu, blokując je w tym położeniu (Rysunek 19).

  Note: Upewnij się, że przestawiona jest każda z dźwigni.

 5. Przekręć kluczyk zapłonu i zwolnij hamulec postojowy.

  Note: Nie uruchamiaj maszyny.

  g017303
 6. Po zakończeniu upewnij się, że kluczyk został ustawiony w pozycji WYłąCZENIA, co zapobiegnie rozładowaniu akumulatora.

Note: Jeżeli maszyna nie chce jechać, prawdopodobnie elektryczny hamulec jest nadal załączony. W razie konieczności hamulec elektryczny można zwolnić ręcznie; patrz Zwalnianie hamulca elektrycznego.

Eksploatacja urządzenia

Przestaw dźwignie obejścia do tyłu przez otwór na klucz i do dołu, jak pokazano na Rysunek 19, blokując je w tym położeniu.

Note: Upewnij się, że dźwignie obejścia są przesunięte do końca do tyłu.

Przestawienie maszyny na wyrzut boczny

Tylko podwozia koszące o szerokości 107 cm

Podwozie tnące i ostrza kosiarki dostarczane z tą maszyną są zaprojektowane do optymalnego rozdrabniania i pracy z wyrzutem bocznym.

Demontaż pokrywy bocznego tunelu wyrzutowego

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

 2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 3. Odkręć dwie śruby i nakrętki mocujące pokrywę kanału wyrzutowego do kosiarki (Rysunek 20).

  g009660
 4. Zdejmij pokrywę kanału wyrzutowego.

 5. Unieś deflektor trawy i zlokalizuj nakrętkę zabezpieczającą na sworzniu obrotu deflektora.

 6. Odkręć dotychczasową cienką nakrętkę (⅜ cala).

 7. Na odsłonięty sworzeń obrotu załóż przegrodę odcinającą (Rysunek 21).

  Note: Użyj dotychczasowej cienkiej nakrętki (⅜ cala), aby zamocować przegrodę do kosiarki.

  Note: Przegroda odcinająca jest dostarczana luzem wraz z maszyną.

  g005667
 8. Dokręć śruby z momentem 7-9 N·m.

 9. Opuść deflektor trawy na otwór wyrzutowy

  Important: Upewnij się, że w trybie wyrzutu bocznego kosiarka ma założony deflektor trawy zamocowany na zawiasie, kierujący ścinki na boki i w dół do darni.

Montaż pokrywy tunelu wyrzutowego w celu rozdrabniania

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

 2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj na zatrzymanie wszystkich części ruchomych.

 3. Zdemontuj przegrodę odcinającą z podwozia tnącego (Rysunek 21).

 4. Unieś deflektor trawy i wsuń wypustki w górnej części pokrywy kanału wyrzutowego w otwory pod sworzniem mocującym deflektor trawy.

 5. Przekręć pokrywę tunelu wyrzutowego w dół, zasłaniając otwór, aż do dolnej krawędzi kosiarki (Rysunek 22).

  g005652
 6. Zamocuj pokrywę kanału wyrzutowego na dolną krawędź kosiarki, używając dwóch śrub (¼ x 2½ cala) i dwóch nakrętek kołpakowych (¼ cala) w sposób podany na Rysunek 22.

  Note: Nie dokręcaj nakrętek zbyt mocno, gdyż spowoduje to odkształcenie pokrywy mogące skutkować uderzaniem w nią ostrza.

Przestawienie maszyny na wyrzut boczny (dla modeli wyposażonych w )

Tylko podwozia koszące o szerokości 127 cm

Podwozie tnące i ostrza kosiarki dostarczane z tą maszyną są zaprojektowane do optymalnego rozdrabniania i pracy z wyrzutem bocznym.

Demontaż prawej przegrody w celu uzyskania wyrzutu bocznego

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

 2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 3. Zdejmij prawe ostrze kosiarki; patrz Demontaż ostrzy.

 4. Odkręć i zdejmij dwie gałki oraz podkładki faliste łączące prawą przegrodę z kosiarką (Rysunek 23).

  g005655
 5. Zdejmij prawą przegrodę i opuść deflektor trawy nad otwór wyrzutowy w sposób pokazany na Rysunek 23 oraz Rysunek 24.

  g024261
 6. Aby zapobiec wyrzucaniu zanieczyszczeń, wkręć elementy mocujące w otwory w górnej powierzchni kosiarki.

  Ostrzeżenie

  Otwarte otwory w obudowie jednostki tnącej narażają operatora i inne osoby na wyrzucane zanieczyszczenia mogące być przyczyną poważnych obrażeń.

  • Nigdy nie używaj kosiarki bez założonych zamknięć wszystkich otworów w obudowie jednostki tnącej.

  • Wkręć zamknięcia w otwory montażowe po zdemontowanej przegrodzie rozdrabniającej.

 7. Załóż prawe ostrze kosiarki; patrz Montaż ostrzy.

 8. Unieś deflektor trawy. Wkręć 2 śruby (5/16 x ¾ cala) w 2 otwory wzdłuż wycięcia w podwoziu tnącym.

 9. Zamocuj przegrodę odcinającą w podwoziu tnącym kosiarki (Rysunek 25).

  Note: Za pomocą dwóch nakrętek zabezpieczających (5/16 cala) zamocuj przegrodę do podwozia tnącego kosiarki.

  Note: Przegroda odcinająca jest dostarczana luzem wraz z maszyną.

  g015321
 10. Dokręć elementy mocujące z momentem 7–9 N·m.

 11. Opuść deflektor trawy na otwór wyrzutowy.

  Important: Upewnij się, że w trybie wyrzutu bocznego kosiarka ma założony deflektor trawy zamocowany na zawiasie, kierujący ścinki na boki i w dół do darni.

Montaż prawej przegrody w celu uzyskania trybu rozdrabniania

 1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

 2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 3. Zdemontuj przegrodę odcinającą z podwozia tnącego (Rysunek 25).

 4. Zdejmij prawe ostrze kosiarki; patrz Demontaż ostrzy.

 5. Wsuń prawą przegrodę pod podwozie tnące kosiarki i zamocuj ją, używając dwóch gałek i podkładek falistych (stroną wypukłą w kierunku kosiarki) w sposób pokazany na Rysunek 23 oraz Rysunek 24.

  Important: Upewnij się, że wypustka znajdująca się dalej z prawej strony prawej przegrody jest skierowana na zewnątrz kosiarki i wypada równo ze ścianką obudowy kosiarki.

 6. Załóż prawe ostrze kosiarki; patrz Montaż ostrzy.

Transportowanie maszyny

Do transportu maszyny należy użyć przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Wiedza ta pomoże uniknąć obrażeń u operatora, rodziny, zwierząt lub osób postronnych.

Ostrzeżenie

Jazda po ulicy lub drodze bez kierunkowskazów, oświetlenia, oznaczeń odblaskowych lub symbolu wolno jadącego pojazdu jest niebezpieczna i może prowadzić do wypadków powodujących obrażenia.

Maszyną nie wolno jeździć po ulicy ani drodze.

Aby przetransportować maszynę:

 1. Przy używaniu przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.

 2. Podłącz przewody hamulców przyczepy, jeśli są stosowane.

 3. Załaduj maszynę na przyczepę lub ciężarówkę.

 4. Wyłącz silnik, zaciągnij hamulec postojowy, załącz hamulec i zamknij zawór odcięcia paliwa.

 5. Unieruchom maszynę w pobliżu przednich kółek samonastawnych oraz tylnego zderzaka (Rysunek 26).

  Note: Unikaj chwytania elementów układu kierowniczego oraz podwozia tnącego podczas mocowania za elementy w obszarze przednich kółek samonastawnych.

  g027708

Załadunek maszyny

Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę lub rozładowywania z nich. Do tej procedury używaj jednoczęściowej pochylni szerszej niż maszyna. Na pochylnię wjeżdżaj tyłem; zjeżdżaj z pochylni przodem (Rysunek 27).

g028294

Important: Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

Upewnij się, że pochylnia jest na tyle długa, aby kąt względem podłoża nie przekroczył 15 stopni (Rysunek 28). W przypadku poziomego podłoża wymaga to pochylni o długości co najmniej cztery razy większej niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki. Większy kąt może spowodować zaczepienie elementów kosiarki, gdy kosiarka będzie przejeżdżać z platformy na przyczepę lub ciężarówkę. Większe kąty spowodować mogą również przewrócenie maszyny lub utratę kontroli nad nią. W przypadku załadunku na terenie pochyłym lub w jego pobliżu ustaw przyczepę lub ciężarówkę tak, aby znajdowała się niżej na terenie pochyłym i aby pochylnia sięgała w górę terenu pochyłego. Zmniejszy to kąt nachylenia.

Ostrzeżenie

Ładowanie maszyny na przyczepę lub ciężarówkę zwiększa prawdopodobieństwo przewrócenia maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Podczas obsługi maszyny na pochylni należy zachować szczególną ostrożność.

 • Używaj tylko pochylni o pełnej szerokości. Nie używaj oddzielnych pochylni z każdej strony maszyny.

 • Nie przekraczaj kąta 15 stopni między pochylnią a podłożem lub między pochylnią a przyczepą lub ciężarówką.

 • Upewnij się, że długość pochylni jest co najmniej cztery razy większa niż wysokość skrzyni przyczepy lub ciężarówki. Dzięki temu kąt pochylni względem podłoża nie przekroczy wartości 15 stopni.

 • Na pochylnię wjeżdżaj tyłem; zjeżdżaj z pochylni przodem.

 • Podczas jazdy maszyną po pochylni unikaj nagłego przyspieszania lub hamowania, gdyż mogłoby to spowodować utratę kontroli lub przewrócenie się maszyny.

g027996

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Korzystanie z przepustnicy w położeniu szybkim

Aby zapewnić najlepsze koszenie i maksymalną cyrkulację powietrza, używaj silnika z przepustnicą ustawioną w położeniu SZYBKIM. Powietrze jest potrzebne do dokładnego rozdrobnienia ścinków trawy, nie należy więc ustawiać wysokości koszenia zbyt nisko ani w pełni otaczać kosiarki nieściętą trawą. Należy jeden z boków kosiarki trzymać na obszarze wolnym od nieściętej trawy, co pozwoli na zapewnienie dopływu powietrza do wnętrza kosiarki.

Koszenie trawnika po raz pierwszy

Aby upewnić się, że wysokość koszenia kosiarki nie powoduje ścinania nierównego gruntu, koś trawę na nieco większą długość źdźbeł niż normalnie. Najlepsza jest jednak wcześniej używana wysokość cięcia. Podczas koszenia trawy dłuższej niż 15 cm konieczne może okazać się dwukrotne skoszenie trawnika w celu zapewnienia właściwej jakości cięcia.

Ścinanie jednej trzeciej długości źdźbła trawy

Najlepiej ścinać jedynie około 1/3 długości źdźbła trawy. Ścinanie większej części źdźbła nie jest zalecane, chyba że trawa jest rzadka lub koszenie następuje późną jesienią, gdy trawa rośnie wolniej.

Kierunek koszenia

Aby trawa była prosta, należy zmieniać kierunek koszenia. Pomaga to również w rozrzuceniu ściętej trawy, co poprawia rozkład oraz nawożenie.

Koszenie w odpowiednich odstępach czasu

Zazwyczaj wystarczy kosić co 4 dni. Pamiętaj jednak, że trawa rośnie z różną prędkością o różnych porach. Aby zachować tę samą wysokość koszenia, co jest zalecaną praktyką, wczesną wiosną należy kosić częściej. Ponieważ prędkość wzrostu trawy zmniejsza się w środku lata, należy wtedy kosić rzadziej. Jeśli nie możesz kosić trawy przez dłuższy czas, najpierw skoś ją z większą wysokością koszenia, a następnie skoś ponownie dwa dni później z mniejszą wysokością koszenia.

Unikaj koszenia zbyt nisko

Jeśli szerokość koszenia tej kosiarki jest większa niż wcześniej używanej, zwiększ wysokość cięcia, aby mieć pewność, że nierówna darń nie zostanie skoszona za krótko.

Koszenie wysokiej trawy

Jeśli trawa jest nieco wyższa niż zwykle lub jeśli zawiera dużo wilgoci, zwiększ wysokość cięcia w stosunku do normalnej wysokości i skoś trawę przy takim ustawieniu. Następnie skoś trawę przy niższym, normalnym ustawieniu.

Zatrzymywanie

Jeśli konieczne jest zatrzymanie ruchu maszyny do przodu, na trawnik może spaść bryła sklejonych ścinków trawy. Aby tego uniknąć, po włączeniu ostrzy przejedź wcześniej skoszony obszar.

Utrzymywanie spodu podwozia kosiarki w czystości

Po każdym zastosowaniu należy usunąć skoszoną trawę i zabrudzenia z części spodniej kosiarki. Jeżeli wewnątrz kosiarki nagromadzą się zabrudzenia i trawa, jakość koszenia ostatecznie stanie się niezadowalająca.

Konserwacja ostrza

Ostrze przez cały sezon koszenia musi być ostre, ponieważ wtedy tnie prawidłowo bez szarpania ani urywania źdźbeł. Ciągnięcie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób. Codziennie sprawdzaj ostrość ostrzy tnących oraz ich zużycie i uszkodzenia. Spiłuj wszelkie zadziory; w razie potrzeby naostrz i wyważ ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro.

Konserwacja

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Sprawdź ostrza tnące.
 • Sprawdź deflektor trawy pod kątem uszkodzeń
 • Po każdym zastosowaniu
 • Sprawdź i oczyść przednią część maszyny.
 • Oczyść obudowę podwozia tnącego kosiarki.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj maszynę we wszystkich punktach smarowania.
 • Oczyść piankowy wkład filtraCzyść częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdzić paski klinowe pod kątem zużycia i pęknięć.
 • Co 100 godzin
 • Wymień piankowy wkład filtraWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Oczyść papierowy wkład filtraCzyść częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień olej silnikowyWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień filtr olejuWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Sprawdź świece zapłonowe.
 • Sprawdź przepływowy filtr paliwa.
 • Co 200 godzin
 • Wymienić element papierowyWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień świece zapłonowe.
 • Wymień przepływowy filtr paliwa.
 • Przed składowaniem
 • Naładuj akumulator i odłącz przewody.
 • Przed przechowywaniem maszyny wykonaj wszystkie procedury konserwacyjne wymienione powyżej.
 • Zamalować wszelkie odpryski farby.
 • Ostrożnie

  Jeśli zostawisz kluczyk w stacyjce, ktoś może przypadkowo uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

  Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyjmij kluczyk ze stacyjki i odłącz przewód od świecy zapłonowej. Odłóż przewód na bok, tak by przypadkowo nie zetknął się ze świecą zapłonową.

  Przed wykonaniem konserwacji

  Unoszenie fotela

  Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, a następnie unieś fotel do przodu.

  Po uniesieniu fotela uzyskany zostanie dostęp do następujących podzespołów:

  • Tabliczka znamionowa

  • Naklejka serwisowa

  • Śruby do regulacji fotela

  • Filtr paliwa

  • Akumulator i przewody akumulatora

  Zwalnianie osłony jednostki tnącej

  Poluzuj dwie dolne śruby osłony, aby uzyskać dostęp do górnej części podwozia tnącego (Rysunek 29).

  g027794

  Unoszenie przodu maszyny

  Jeżeli konieczne jest uniesienie przodu maszyny, chwyć za najbardziej wysuniętą krawędź, jak pokazano na Rysunek 30.

  Important: Aby zapobiec uszkodzeniu układu skrętnego, upewnij się, że maszyna jest podnoszona za najbardziej wysuniętą do przodu krawędź maszyny.

  g028320

  Smarowanie

  Smarowanie łożysk

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Nasmaruj maszynę we wszystkich punktach smarowania.
 • Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść smarowniczki (Rysunek 31 oraz Rysunek 32) za pomocą szmatki.

   Note: Pamiętaj o zeskrobaniu farby z czołowej powierzchni smarowniczek.

   g027752
   decal106-8717
  4. Podłącz smarownicę do obu smarowniczek (Rysunek 31 i Rysunek 32).

  5. Następnie pompuj smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  Konserwacja silnika

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Note: Filtr powietrza serwisuj częściej (co kilka godzin), jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

  Demontaż wkładu filtra

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i odłącz napęd WOM za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Oczyść obszar wokół pokrywy filtra powietrza, aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do silnika i spowodowaniu uszkodzeń.

  4. Unieś pokrywę i odkręcając, odłącz zespół filtra powietrza z silnika (Rysunek 33).

   g027800g027801
  5. Wyjmij piankowy wkład z filtra papierowego (Rysunek 34).

   g027802

  Czyszczenie wkładu piankowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Oczyść piankowy wkład filtraCzyść częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Co 100 godzin
 • Wymień piankowy wkład filtraWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Przemyj wkład piankowy wodą lub wymień go, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

  Czyszczenie wkładu papierowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Oczyść papierowy wkład filtraCzyść częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Co 200 godzin
 • Wymienić element papierowyWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
  1. W celu usunięcia zabrudzeń i kurzu delikatnie postukaj wkładem o twardą powierzchnię.

  2. Sprawdź wkład pod kątem rozdarć, tłustej powłoki i uszkodzenia uszczelki.

   Important: Nie czyść wkładu papierowego za pomocą sprężonego powietrza ani płynów, takich jak: rozpuszczalniki, benzyna lub nafta. Jeśli wkład papierowy jest uszkodzony lub jeśli nie można go dokładnie oczyścić, wymień go.

  Wymiana oleju silnikowego

  Rodzaj oleju: Olej zawierający detergenty (klasa serwisowa SF, SG, SH, SJ lub SL według API)

  Pojemność skrzyni korbowej: 2,4 litra

  Lepkość: Patrz tabela poniżej.

  g029683

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Note: Sprawdź olej, kiedy silnik jest zimny.

  Ostrzeżenie

  Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

  Ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

  Important: Nie przepełnij skrzyni korbowej olejem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika. Nie uruchamiaj silnika, gdy olej jest poniżej dolnego oznaczenia napełnienia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

  1. Ustaw maszynę na równej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami, zatrzymaj silnik, załącz hamulec postojowy i wyciągnij kluczyk zapłonu.

  2. Upewnij się, że silnik jest zatrzymany, maszyna stoi na poziomym podłożu i zdążyła ostygnąć, czyli olej miał czas spłynąć do miski olejowej.

  3. Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń, ścinków trawy itp. do wnętrza silnika, oczyść obszar wokół korka wlewu oleju i wskaźnika poziomu oleju przed ich odkręceniem (Rysunek 36).

  4. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

  g029368

  Wymiana oleju i filtra silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowyWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Wymień filtr olejuWymieniaj częściej podczas pracy w zapylonych lub piaszczystych warunkach.
 • Note: Wymieniaj filtr oleju silnikowego częściej podczas pracy w niezwykle zapylonych lub piaszczystych warunkach.

  Note: Przekaż zużyty olej do odpowiedniego centrum recyklingu.

  1. Zaparkuj maszynę na poziomej nawierzchni, aby olej mógł całkowicie spłynąć z silnika.

  2. Rozłącz napęd WOM i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

  3. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

  4. Spuść olej silnikowy.

   g027799g029570
  5. Wymień filtr oleju silnikowego (Rysunek 38).

   g027477

   Note: Dokręcaj filtr do momentu, aż uszczelka filtra oleju będzie dotykać silnika, a następnie dokręć o jeszcze ¾ obrotu.

  6. Powoli wlej około 80% oleju do kanału wlewowego, a następnie powoli wlewaj pozostałą porcję, aż olej osiągnie poziom znaku Full (Pełny) (Rysunek 39).

   g027484

  Konserwacja świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź świece zapłonowe.
 • Co 200 godzin
 • Wymień świece zapłonowe.
 • Przed zainstalowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że szczelina pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest odpowiednich rozmiarów. Do montażu lub demontażu świec używaj klucza do świec zapłonowych. Aby sprawdzić i skorygować odstęp, używaj szczelinomierza lub innego narzędzia pozwalającego zmierzyć szerokość szczeliny. W razie potrzeby zamontuj nową świecę zapłonową.

  Typ: Champion® RN9YC lub NGK® BPR6ES

  Szczelina: 0,76 mm

  Wyjmowanie świecy zapłonowej

  1. Rozłącz napęd WOM i upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

  2. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

   g027478

   Note: Ze względu na umieszczenie świecy we wgłębieniu najskuteczniejszą metodą oczyszczenia jest przedmuchanie tej przestrzeni sprężonym powietrzem. Dobry dostęp do świecy zapłonowej można uzyskać po zdemontowaniu obudowy dmuchawy w celu oczyszczenia.

  Sprawdzanie świecy zapłonowej

  Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  Jeżeli izolator jest lekko brązowy lub szary, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

  Ustaw szerokość szczeliny na 0,76 mm.

  g027479

  Montaż świecy zapłonowej

  Dokręć świece zapłonowe z momentem 25–30 N·m.

  g027960

  Czyszczenie układu chłodzenia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść siatkę wlotu powietrza.
 • Przed każdym użyciem maszyny należy oczyścić siatkę wlotu powietrza z trawy i zanieczyszczeń.

  1. Ustaw przełącznik sterowania ostrzem w pozycji rozłączenia i załącz hamulec postojowy.

  2. Przed zejściem z fotela operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i poczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

  3. Odłącz filtr powietrza od silnika.

  4. Zdejmij osłonę silnika.

  5. Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do wlotu powietrza, zamocuj filtr powietrza do podstawy filtra.

  6. Oczyść elementy silnika z zanieczyszczeń i trawy.

  7. Zdejmij filtr powietrza i zamontuj osłonę silnika.

  8. Zamontuj filtr powietrza.

  Konserwacja układu paliwowego

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch benzyny może skutkować poważnymi oparzeniami ciała operatora i innych osób oraz zniszczeniem mienia.

  • Wszelkie prace konserwacyjne dotyczące paliwa wykonuj, gdy silnik jest zimny. Wykonuj tę czynność na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Usuń rozlaną benzynę.

  • Nie należy palić podczas spuszczania benzyny. Należy również trzymać się z dala od źródła otwartego ognia lub miejsc, w których opary benzyny mogą zapalić się od iskry.

  Wymiana przepływowego filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź przepływowy filtr paliwa.
 • Co 200 godzin
 • Wymień przepływowy filtr paliwa.
 • Nie instaluj brudnego filtra paliwa po wyjęciu go z przewodu paliwowego.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

   g027939g029685

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Ładowanie akumulatora

  Demontaż akumulatora

  Ostrzeżenie

  Zaciski akumulatora i metalowe narzędzia mogą powodować zwarcie z komponentami metalowymi, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co grozi obrażeniami.

  • Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuść, aby doszło do zetknięcia się zacisków akumulatora z metalowymi częściami maszyny.

  • Nie dopuść, aby metalowe narzędzia spowodowały zwarcie między zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Unieś fotel, aby uzyskać dostęp do akumulatora.

  4. Odłącz ujemny (czarny) przewód uziemienia od trzpienia biegunowego akumulatora (Rysunek 44). Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

   Ostrzeżenie

   Nieprawidłowe poprowadzenie przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może spowodować wybuch gazów akumulatora, co będzie skutkowało obrażeniami ciała.

   • Przed odłączeniem dodatniego (czerwonego) przewodu należy zawsze odłączać ujemny (czarny) przewód akumulatora.

   • Przed podłączeniem ujemnego (czarnego) przewodu należy zawsze podłączyć dodatni (czerwony) przewód akumulatora.

  5. Nasuń gumową osłonę na dodatni (czerwony) przewód akumulatora. Odłącz dodatni (czerwony) przewód od trzpienia biegunowego akumulatora (Rysunek 44). Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

  6. Odkręć obejmę przytrzymującą akumulatora (Rysunek 44) i zdejmij akumulator z tacy akumulatora.

   g005072

  Ładowanie akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed składowaniem
 • Naładuj akumulator i odłącz przewody.
  1. Wyjmij akumulator z nadwozia; zobacz Wyjmowanie akumulatora”.

  2. Ładuj akumulator przez minimum 1 godzinę przy natężeniu od 6 do 10 amperów. Nie dopuść do przeładowania akumulatora.

  3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć przewody ładowarki od biegunów akumulatora (Rysunek 45).

   g000538

  Montaż akumulatora

  1. Zamocuj akumulator na płycie (Rysunek 44).

  2. Podłącz w pierwszej kolejności dodatni (czerwony) przewód do dodatniego (+) zacisku akumulatora, używając wcześniej odkręconych elementów mocujących.

  3. Podłącz ujemny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora, używając wcześniej odkręconych elementów mocujących.

  4. Wsuń czerwoną nakładkę zacisku na dodatni (czerwony) biegun akumulatora.

  5. Zabezpiecz akumulator za pomocą obejmy przytrzymującej (Rysunek 44).

  6. Opuść fotel.

  Konserwacja bezpieczników

  Układ elektryczny chroniony jest przez bezpieczniki. Nie wymaga on konserwacji, jeśli jednak przepali się bezpiecznik, sprawdź element lub obwód pod kątem usterek lub zwarć.

  Typ bezpiecznika:

  • Główny – F1-30 A, nożowy

  • Obwód ładowania – F2-25 A, nożowy

  1. Odkręć śruby mocujące panel sterowania do maszyny.

   Note: Zachowaj wszystkie elementy mocujące.

  2. Unieś panel sterowania, aby uzyskać dostęp do głównej wiązki przewodów i bloku bezpieczników (Rysunek 46).

  3. Aby wymienić bezpiecznik, pociągnij go w górę w celu wyjęcia bezpiecznika (Rysunek 46).

   g014921
  4. Przywróć panel sterowania do pozycji początkowej.

   Note: Do zamocowania panelu do maszyny użyj wcześniej wykręconych śrub.

  Konserwacja układu napędowego

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Utrzymuj ciśnienie powietrza w przednich i tylnych oponach zgodnie z podanymi wartościami. Nierówne ciśnienie w oponach może powodować nierówne cięcie. Sprawdź ciśnienie w trzpieniu zaworu (Rysunek 47). Sprawdź ciśnienie w oponach, gdy są zimne. Pozwoli to na uzyskanie najdokładniejszego odczytu ciśnienia.

  Zwróć uwagę na maksymalne zalecane przez producenta ciśnienie podane na ściance bocznej opon kół samonastawnych.

  Napompuj tylne koła napędowe do ciśnienia 90 kPa (13 psi).

  g000554

  Zwalnianie hamulca elektrycznego

  Hamulec elektryczny można zwolnić ręcznie, obracając ramiona sterujące do przodu. Po doprowadzeniu napięcia do hamulca elektrycznego jego działanie zostanie wznowione.

  Aby zwolnić hamulec:

  g027911
  1. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA lub odłącz akumulator.

  2. Zlokalizuj wałek na hamulcu elektrycznym, do którego są zamocowane ramiona sterujące hamulca.

  3. Aby zwolnić hamulec, przekręć wał do przodu.

  Konserwacja kosiarki

  Konserwacja ostrzy tnących

  Utrzymuj ostrość i wyważenie ostrzy przez cały sezon koszenia, ponieważ ostre ostrza koszą równo, bez rozdzierania lub rozrywania źdźbeł trawy. Rozdzieranie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób.

  Codziennie sprawdzaj ostrość ostrzy tnących oraz ich zużycie i uszkodzenia. Spiłuj wszelkie zadziory. W razie potrzeby naostrz ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro. Aby ułatwić sobie ostrzenie i wymianę, warto rozważyć zakup dodatkowych ostrzy.

  Ostrzeżenie

  Uszkodzone lub zużyte ostrze może się złamać, a jego kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Wymień zużyte lub uszkodzone ostrza.

  Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrzy

  Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, odłącz napęd ostrzy za pomocą przełącznika sterowania ostrzami, upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, zatrzymaj silnik i wyciągnij kluczyk zapłonu.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza tnące.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 49).

   Note: Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrza; patrz Ostrzenie ostrzy.

  2. Sprawdź ostrza, a w szczególności ich wygięty obszar (Rysunek 49).

   Note: Jeżeli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, zużycie lub szczeliny powstające w tym obszarze (element 3 na Rysunek 49), natychmiast zamontuj nowe ostrze.

   g006530

  Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia

  Note: Poniższa procedura wymaga ustawienia maszyny na poziomym podłożu.

  1. Unieś podwozie tnące na najwyższą wysokość koszenia, zwaną również pozycją transportową.

  2. Korzystając z grubych rękawic lub innej ochrony dłoni, powoli obracaj ostrzem i ustaw je w pozycji, w której będzie można prawidłowo zmierzyć odległość między krawędzią tnącą a poziomą powierzchnią, na której stoi maszyna (Rysunek 50).

   g014972
  3. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 51).

   g014973
  4. Obróć to samo ostrze o 180 stopni tak, aby w pozycji mierzenia znalazła się przeciwległa krawędź tnąca (Rysunek 52).

   g014974
  5. Zmierz odległość od końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 53).

   Note: Różnica nie może być większa niż 3 mm.

   g014973
   1. Jeżeli różnica jest większa niż 3 mm, ostrze należy wymienić na nowe; patrz Demontaż ostrzy oraz Montaż ostrzy.

    Note: Jeżeli po wymianie zgiętego ostrza na nowe uzyskiwana różnica wymiarów nadal będzie przekraczać 3 mm, prawdopodobnie zgięta jest oś wrzeciona ostrza. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem marki Toro.

   2. Jeżeli różnica mieści się w granicach tolerancji, dokonaj pomiaru dla kolejnego ostrza.

  Powtórz powyższe kroki dla każdego ostrza.

  Demontaż ostrzy

  Ostrza należy wymienić po uderzeniu w twardy przedmiot, gdy ostrze jest niewyważone lub zgięte. Aby zapewnić optymalną wydajność i stałą zgodność z wymogami bezpieczeństwa maszyny, należy używać tylko oryginalnych ostrzy zamiennych firmy Toro. Ostrza zamienne wyprodukowane przez innych producentów mogą spowodować niezgodność ze standardami bezpieczeństwa.

  1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Odkręć śrubę ostrza, zdejmij podkładkę falistą i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 54).

   g027833

  Ostrzenie ostrzy

  1. Użyj pilnika w celu naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach każdego ostrza (Rysunek 55).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt ostrza.

   Note: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g000552
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 56).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, wówczas jest wyważone i można je stosować.

   Note: Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki (Rysunek 55).

   g000553
  3. Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

  Montaż ostrzy

  1. Zamontuj ostrze na wale wrzeciona (Rysunek 54).

   Important: Aby koszenie było prawidłowe, zagięta część ostrza musi być skierowana w górę do wnętrza kosiarki.

  2. Załóż podkładkę falistą (stroną wypukłą do ostrza) i wkręć śrubę ostrza (Rysunek 54).

  3. Dokręć śrubę ostrza z momentem od 47 do 88 N·m.

  Poziomowanie jednostki tnącej kosiarki

  Zawsze po montażu kosiarki lub w razie zauważenia nierównomiernie skoszonych obszarów na trawniku upewnij się, że podwozie tnące jest ustawione poziomo.

  Przed wypoziomowaniem podwozia tnącego należy sprawdzić, czy ostrza nie są zgięte. Przed kontynuowaniem należy wymienić wszystkie zgięte ostrza; patrz Sprawdzanie ostrzy po kątem zagięcia.

  Podwozie tnące najpierw jest poziomowane w kierunku poprzecznym, a następnie możliwe jest dostosowanie pochylenia w kierunku podłużnym (od przodu do tyłu maszyny).

  Wymagania:

  Poziomowanie poprzeczne

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Ustaw dźwignię wysokości koszenia w środkowej pozycji.

  4. Ostrożnie przekręć ostrza tak, aby były ustawione poprzecznie (Rysunek 57 oraz Rysunek 58).

   g009682
   g005278
  5. Zmierz odległość między zewnętrznymi ostrzami tnącymi a poziomą powierzchnią (Rysunek 57 oraz Rysunek 58).

   Note: Jeżeli obydwa pomiary różnią się o więcej niż 5 mm, wymagane jest dokonanie regulacji, którą należy wykonać zgodnie z poniższą procedurą.

  6. Przejdź na lewą stronę maszyny.

  7. Poluzuj boczną nakrętkę zabezpieczającą.

  8. Unieś lub opuść lewą stronę podwozia tnącego, obracając tylną nakrętką (Rysunek 59).

   Note: Obracaj tylną nakrętką w prawo, aby unieść podwozie tnące, lub w lewo, aby opuścić podwozie tnące (Rysunek 59).

   g027588
  9. Ponownie sprawdź wypoziomowanie poprzeczne. Powtarzaj tę procedurę do momentu uzyskania poprawnych pomiarów.

  10. Kontynuuj poziomowanie podwozia tnącego poprzez sprawdzenie pochylenia wzdłużnego; patrz Regulacja pochylenia wzdłużnego ostrzy kosiarki.

  Regulacja pochylenia wzdłużnego ostrzy kosiarki

  Sprawdź wypoziomowanie wzdłużne ostrzy po każdym zmontowaniu kosiarki. Jeżeli przód kosiarki znajduje się niżej od jej tyłu o więcej niż 7,9 mm, konieczne jest wyregulowanie wypoziomowania ostrzy zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Ustaw dźwignię wysokości koszenia w środkowej pozycji.

   Note: Sprawdź i wyreguluj poprzeczne wypoziomowanie ostrzy, jeżeli nie zostało to jeszcze wykonane – patrz Poziomowanie poprzeczne.

  4. Ostrożnie przekręć ostrza tak, aby były ustawione podłużnie (Rysunek 60 oraz Rysunek 61).

   g009658
   g009659
  5. Zmierz odległość od przedniej końcówki ostrza do płaskiej powierzchni oraz od tylnej końcówki ostrza do płaskiej powierzchni (Rysunek 60 oraz Rysunek 61).

   Note: Jeżeli przednia końcówka ostrza nie znajduje się 1,6–7,9 mm niżej niż tylna końcówka ostrza, dokonaj regulacji za pomocą przedniej nakrętki zabezpieczającej.

  6. W celu wyregulowania podłużnego pochylenia ostrzy należy przekręcić nakrętkę regulacyjną z przodu kosiarki (Rysunek 62).

   g014634
  7. Aby unieść przód kosiarki, dokręć nakrętkę regulacyjną.

  8. Aby opuścić przód kosiarki, odkręć nakrętkę regulacyjną.

  9. Po dokonaniu regulacji należy ponownie sprawdzić pochylenie podłużne i kontynuować regulację za pomocą nakrętki, aż przednia końcówka ostrza znajdzie się 1,6–7,9 mm niżej niż tylna końcówka ostrza (Rysunek 60 oraz Rysunek 61.

  10. Po prawidłowym ustawieniu pochylenia wzdłużnego ostrza należy ponownie sprawdzić wypoziomowanie poprzeczne kosiarki według procedury opisanej w Poziomowanie poprzeczne.

  Zdejmowanie jednostki tnącej

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Opuść dźwignię wysokości koszenia do najniższej pozycji.

  4. Poluzuj dwie dolne śruby mocujące osłonę podwozia tnącego do jego obudowy. Patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  5. Wyjmij sworzeń z zawleczką z przedniego sworznia nośnego, po czym wyjmij sworzeń ze wspornika podwozia tnącego (Rysunek 63).

   g014635
  6. Ostrożnie opuść przednią stronę podwozia tnącego na podłoże.

  7. Unieś podwozie tnące i wsporniki wieszakowe z tylnego sworznia podnoszącego i ostrożnie opuść kosiarkę na podłoże (Rysunek 64).

   g005077
  8. Przesuń podwozie tnące do tyłu, aby zdjąć pasek napędowy kosiarki z koła pasowego silnika.

  9. Wysuń podwozie tnące spod maszyny.

   Note: Zachowaj wszystkie części do późniejszego montażu.

  Montaż jednostki tnącej kosiarki.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wsuń podwozie tnące pod maszynę.

  4. Opuść dźwignię wysokości koszenia do najniższej pozycji.

  5. Unieś tylną część podwozia tnącego i skieruj wsporniki wieszakowe nad tylny sworzeń podnoszący (Rysunek 64).

  6. Zamocuj przedni sworzeń nośny do podwozia tnącego, używając sworznia i zawleczki (Rysunek 63).

  7. Załóż pasek napędowy kosiarki na koło pasowe silnika; patrz Wymiana paska napędowego podwozia tnącego.

  8. Dokręć dwie dolne śruby mocujące osłonę podwozia tnącego do jego obudowy. Patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  Wymiana deflektora trawy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź deflektor trawy pod kątem uszkodzeń
 • Ostrzeżenie

  Niezasłonięty otwór wyrzutowy może spowodować, że kosiarka będzie wyrzucać przedmioty w kierunku operatora lub osób postronnych, prowadząc do poważnych obrażeń. Może również nastąpić kontakt z ostrzem.

  Nie używaj maszyny bez deflektora trawy, pokrywy kanału wyrzutowego ani zespołu zbierania trawy.

  Sprawdzaj deflektor trawy pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Przed użyciem wymień wszelkie uszkodzone części.

  1. Odkręć nakrętkę (⅜ cala) ze sworznia od spodu kosiarki (Rysunek 65).

   g005192
  2. Wysuń sworzeń z krótkiej tulei, sprężyny i deflektora trawy (Rysunek 65).

  3. Usuń uszkodzony lub zużyty deflektor trawy.

  4. Załóż deflektor trawy na swoje miejsce (Rysunek 65).

  5. Wsuń sworzeń (prostym końcem) we wspornik tylnego deflektora trawy.

  6. Umieść sprężynę na sworzniu z końcowymi wąsami skierowanymi do dołu, między wspornikami deflektora trawy.

  7. Wsuń sworzeń w drugi wspornik deflektora trawy (Rysunek 65).

  8. Wsuń sworzeń od przodu deflektora trawy w krótką tuleję w podwoziu kosiarki.

  9. Zamocuj tylny koniec sworznia do kosiarki za pomocą nakrętki (⅜ cala) w sposób pokazany na Rysunek 65.

   Important: Deflektor trawy musi być dociskany sprężyną w kierunku dolnej pozycji. Unieś deflektor, aby sprawdzić, czy samoczynnie wróci do pozycji pełnego opuszczenia.

  Konserwacja paska klinowego kosiarki

  Kontrola pasków

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Sprawdzić paski klinowe pod kątem zużycia i pęknięć.
 • Sprawdź paski pod kątem pęknięć, postrzępionych brzegów, śladów spalenia lub innych uszkodzeń. Wymień uszkodzone paski.

  Wymiana paska napędowego podwozia tnącego

  Piski podczas obracania się paska, ostrza ślizgające się podczas cięcia trawy, postrzępione brzegi paska, ślady spalenia i pęknięcia są oznakami zużytego paska kosiarki. Jeśli pojawią się jakiekolwiek z powyższych oznak, wymień pasek kosiarki.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Ustaw wysokość koszenia na najniższą wysokość (38 mm).

  4. Zdejmij pokrywy paska.

  5. Poluzuj dwie dolne śruby mocujące osłonę podwozia tnącego do jego obudowy. Patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  6. Za pomocą narzędzia do demontażu sprężyny (część Toro o numerze katalogowym 92-5771) zdejmij sprężynę koła napinającego z zaczepu podwozia, uwalniając napięcie koła napinającego, po czym zdejmij pasek klinowy z kół pasowych (Rysunek 66 oraz Rysunek 67).

   Ostrzeżenie

   Zamontowana sprężyna jest naprężona i może spowodować obrażenia ciała.

   Podczas zdejmowania paska zachowaj ostrożność.

   g014930
   g014931
  7. Załóż nowy pasek wokół koła pasowego silnika oraz kół pasowych kosiarki (Rysunek 67).

  8. Za pomocą narzędzia do demontażu sprężyny załóż sprężynę koła napinającego na zaczep podwozia, naciskając koło napinające pasek klinowy kosiarki (Rysunek 66 oraz Rysunek 67).

  9. Dokręć dwie dolne śruby mocujące osłonę podwozia tnącego do jego obudowy. Patrz Zwalnianie osłony jednostki tnącej.

  10. Załóż pokrywy paska.

  Czyszczenie

  Czyszczenie przedniej części maszyny od spodu.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Sprawdź i oczyść przednią część maszyny.
 • Usuń zanieczyszczenia zgromadzone pod przednią częścią maszyny, używając sprężonego powietrza lub szczotki (Rysunek 68).

  Note: Nie używaj wody do czyszczenia przedniej części maszyny od spodu, gdyż może to spowodować zbieranie się zanieczyszczeń.

  g028248

  Mycie kosiarki od spodu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Oczyść obudowę podwozia tnącego kosiarki.
 • Important: Możesz umyć maszynę łagodnym detergentem i wodą. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj używania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, pod fotelem, wokół silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  Po każdym użyciu maszyny umyj ją od spodu, aby zapobiec nagromadzeniu się trawy, które mogłoby ograniczyć zdolność rozdrabniania i rozrzucania ścinków trawy.

  1. Ustaw maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.

  2. Przed opuszczeniem maszyny upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Podłącz złącze węża do przyłącza czyszczenia maszyny i włącz przepływ wody z dużym natężeniem (Rysunek 69).

   Note: Aby ułatwić podłączanie węża i zabezpieczyć pierścień o-ring złącza, posmaruj go wazeliną techniczną.

   g003934
  4. Opuść kosiarkę do najmniejszej wysokości koszenia.

  5. Usiąść na siedzeniu i uruchomić silnik.

  6. Załącz napęd ostrza za pomocą przełącznika i pozostaw kosiarkę pracującą na 1 do 3 minut.

  7. Odłącz napęd ostrza za pomocą przełącznika, zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i poczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  8. Wyłącz dopływ wody i odłącz złącze od przyłącza czyszczenia.

   Note: Jeżeli po jednym myciu kosiarka nie została oczyszczona, namocz ją i odczekaj 30 minut. Następnie powtórz czynność mycia.

  9. Uruchom kosiarkę i pozwól jej pracować przez 1 do 3 minut, aby usunąć nadmiar wody.

   Ostrzeżenie

   Uszkodzone lub brakujące przyłącze czyszczenia może narazić operatora lub inne osoby na uderzenie z wyrzuconymi przedmiotami lub kontakt z ostrzem. Kontakt z ostrzem lub wyrzucanymi pozostałościami może spowodować obrażenia lub śmierć.

   • W razie uszkodzonego lub brakującego przyłącza czyszczenia należy natychmiast zamontować nowe przyłącze, jeszcze przed kolejnym użyciem kosiarki.

   • Nie wolno wkładać rąk ani stóp pod kosiarkę lub do otworów w kosiarce.

  Przechowywanie

  Czyszczenie i przechowywanie

  1. Odłącz napęd ostrza za pomocą przełącznika sterowania ostrzami, przesuń dźwignie sterowania jazdą do pozycji PARKINGOWEJ, zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.

  2. Usuń skoszoną trawę, zabrudzenia i zanieczyszczenia z zewnętrznych części maszyny, a w szczególności z silnika.

  3. Usuń brud i śmieci spomiędzy żeberek głowicy cylindra silnika i obudowy dmuchawy.

   Important: Możesz umyć maszynę łagodnym detergentem i wodą. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Unikaj używania nadmiernej ilości wody, zwłaszcza w pobliżu panelu sterowania, pod fotelem, wokół silnika, pomp hydraulicznych i silników elektrycznych.

  4. Oczyść filtr powietrza; patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza.

  5. Nasmaruj maszynę smarem stałym i płynnym; patrz Smarowanie.

  6. Wymień olej silnikowy i filtr oleju; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  7. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia w oponach.

  8. Naładuj akumulator; patrz Ładowanie akumulatora.

  9. Sprawdź stan ostrzy; patrz Sprawdzanie ostrzy.

  10. Jeśli maszyna ma być przechowywana przez ponad 30 dni, należy ją odpowiednio przygotować. Przygotuj maszynę do przechowywania w następujący sposób.

  11. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/uszlachetniający na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

   Note: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżą benzyną i będzie stosowany przez cały czas.

   Uruchom silnik na 5 minut, aby wzbogacone paliwo zostało rozprowadzone po układzie.

   Zatrzymaj silnik, poczekaj, aż ostygnie, i opróżnij zbiornik paliwa.

   Uruchom silnik ponownie i odczekaj, aż się zatrzyma.

   Uruchom ssanie. Uruchom silnik. Powinien pracować do momentu, gdy nie będzie go można uruchomić.

   Odpowiednio usuń paliwo. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona według obowiązujących przepisów.

   Important: Nie przechowuj środków stabilizujących/kondycjonujących benzynę przez okres dłuższy niż 30 dni.

  12. Wykręć świece zapłonowe i sprawdź ich stan; patrz Sprawdzanie świecy zapłonowej. Po usunięciu świec zapłonowych z silnika wlej dwie łyżki oleju silnikowego do otworu po świecy zapłonowej. Następnie użyj rozrusznika, aby obracać wałem korbowym silnika i rozprowadzić olej wewnątrz cylindra. Zamontuj świece zapłonowe. Nie podłączaj przewodów do świec zapłonowych.

  13. Usuń zabrudzenia i ścinki trawy górnej powierzchni kosiarki.

  14. Usuń całą nagromadzoną trawę i zanieczyszczenia ze spodniej części kosiarki, a następnie umyj kosiarkę wężem ogrodowym.

  15. Sprawdź stan paska napędowego i pasków kosiarki.

  16. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy.

  17. Pomalować miejsca, z których farba została usunięta. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

  18. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i trzymaj go w miejscu łatwym do zapamiętania. Przykryj maszynę w celu jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Zbiornik paliwa często się zapada lub w maszynie często kończy się paliwo.
  1. Zatkany papierowy wkład filtra powietrza.
  1. Oczyść papierowy wkład filtra powietrza.
  Przegrzewanie się silnika.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  3. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  4. Zabrudzony filtr powietrza.
  5. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.
  1. Zmniejsz prędkość jazdy.
  2. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  3. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  4. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym
  Rozrusznik nie działa
  1. Pedał jazdy jest w pozycji załączenia napędu.
  2. Akumulator jest rozładowany.
  3. Połączenia elektryczne skorodowały lub są poluzowane.
  4. Przepalony bezpiecznik.
  5. Uszkodzony przekaźnik lub przełącznik.
  1. Ustaw pedał jazdy w pozycji neutralnej.
  2. Naładuj akumulator.
  3. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku.
  4. Wymień bezpiecznik.
  5. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Silnik nie uruchamia się, dławi się lub po chwili gaśnie.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty.
  2. Ssanie nie jest włączone.
  3. Zabrudzony filtr powietrza.
  4. Przewód świecy zapłonowej jest obluzowany lub odłączony.
  5. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, jest uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa.
  6. Filtr paliwa jest zanieczyszczony.
  7. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.
  8. W zbiorniku paliwa znajduje się niewłaściwy rodzaj paliwa.
  9. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  1. Napełnij zbiornik paliwa.
  2. Ustaw dźwignię ssania w pozycji załączenia.
  3. Wyczyść lub wymień wkład filtra powietrza.
  4. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.
  5. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szerokości szczeliny.
  6. Wymień filtr paliwa.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  8. Spuść paliwo z układu paliwowego i zatankuj prawidłowy rodzaj paliwa.
  9. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  Silnik traci moc.
  1. Nadmiernie obciążony silnik.
  2. Zabrudzony filtr powietrza.
  3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej.
  4. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane.
  5. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, jest uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa.
  6. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa.
  7. Zabrudzony filtr paliwa.
  8. W układzie paliwowym znajdują się zabrudzenia, woda lub stare paliwo.
  9. W zbiorniku paliwa znajduje się niewłaściwy rodzaj paliwa.
  1. Zmniejsz prędkość jazdy.
  2. Wymień wkład filtra powietrza.
  3. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
  4. Należy usunąć wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych.
  5. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szerokości szczeliny.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  7. Wymień filtr paliwa.
  8. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  9. Spuść paliwo z układu paliwowego i zatankuj prawidłowy rodzaj paliwa.
  Maszyna nie jedzie.
  1. Zawory obejścia są otwarte.
  2. Paski napędowe są zużyte, poluzowane lub zerwane.
  3. Paski napędowe spadły z kół pasowych.
  4. Skrzynia biegów jest uszkodzona.
  1. Zamknij zawory holownicze.
  2. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Występują nieprawidłowe drgania.
  1. Śruby mocujące silnik są poluzowane.
  2. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza są poluzowane.
  3. Uszkodzone koło pasowe silnika.
  4. Ostrze/-a tnące są zgięte lub niewyważone.
  5. Śruba mocująca ostrze jest poluzowana.
  6. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Dokręć śruby mocujące silnik.
  2. Dokręć odpowiednie koło pasowe.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  5. Dokręć śrubę mocującą ostrze.
  6. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Nierówna wysokość koszenia.
  1. Ostrze nie jest ostre.
  2. Ostrza tnące są zgięte.
  3. Kosiarka nie jest wypoziomowana.
  4. Kółko zapobiegające zdzieraniu darni nie jest ustawione prawidłowo.
  5. Spodnia część kosiarki jest zabrudzona.
  6. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach.
  7. Wrzeciono ostrza jest zgięte.
  1. Naostrz ostrza.
  2. Zamontuj nowe ostrza tnące.
  3. Wypoziomuj kosiarkę w osi poprzecznej i podłużnej.
  4. Wyreguluj wysokość ustawienia kółka zapobiegającego zdzieraniu darni.
  5. Oczyść spodnią część kosiarki.
  6. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach.
  7. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  Ostrza się nie obracają.
  1. Pasek napędowy jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  2. Pasek napędowy spadł z koła pasowego.
  3. Przełącznik lub sprzęgło wału odbioru mocy (WOM) są wadliwe.
  4. Pasek kosiarki jest zużyty, poluzowany lub zerwany.
  1. Zamontuj nowy pasek napędowy.
  2. Zamontuj pasek napędowy i sprawdź, czy wałki regulacyjne i prowadnice paska są we właściwym położeniu.
  3. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
  4. Zamontuj nowy pasek kosiarki.

  Schematy

  Schemat elektryczny

  g027754