Indledning

Dette er en plænetraktor med roterende blade, der er beregnet til brug af boligejere til private anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g014523

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Denne vejledning angiver mulige farer og indeholder sikkerhedsoplysninger, der er markeret med advarselssymbolet (Figur 2), som angiver en farekilde, der muligvis kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Bruttohestekræfter

Denne maskines brutto- eller nettohestekræfter er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere.

Gå til www.Toro.com for at se specifikationer for din plæneklippermodel.

Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Forkert brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at komme til skade.

Toro har konstrueret og afprøvet denne plæneklipper med henblik på, at den skulle være rimeligt sikker at bruge, men hvis følgende anvisninger ikke følges, kan det medføre personskade.

Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed, bedste ydeevne og opnå viden om produktet, er det af afgørende betydning, at du og enhver anden, der betjener plæneklipperen, læser og forstår indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsadvarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare. Læs og forstå denne anvisning, fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale.

  Note: Hvis operatøren/-erne eller mekanikeren/-erne ikke kan læse det sprog, som vejledningen er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Alle operatører og mekanikere bør gennemgå denne uddannelse. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne.

 • Lad aldrig børn eller andre, som ikke er uddannede dertil, betjene eller udføre service på udstyret.

  Note: Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som måtte ramme vedkommende selv eller andre personer, eller beskadigelse af ejendom.

Forberedelser

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Bær korrekt beklædning, bl.a. sikkerhedsbriller, lange benklæder, egnede, skridsikre sikkerhedssko, handsker og høreværn.

  Important: Sæt langt hår op. Bær ikke smykker.

 • Undersøg området, hvor udstyret skal bruges, og sørg for, at alle genstande er fjernet fra maskinen før brug.

 • Vær ekstra forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstof er letantændeligt, og dampene er eksplosive.

  • Brug kun en godkendt beholder.

  • Tag ikke brændstofdækslet af, og påfyld ikke brændstof, når motoren kører. Lad motoren køle af før genopfyldning. Ryg ikke i nærheden af maskinen, mens motoren kører.

  • Påfyld og tøm ikke maskinen indendørs.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og skjolde er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

Betjening

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Lad ikke motoren køre i et indelukket område, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Betjen kun maskinen på veloplyste områder, og hold den på afstand af huller og skjulte farer.

 • Sørg for, at alle drev er udkoblet og parkeringsbremsen aktiveret, før du starter motoren. Start kun motoren fra operatørens position.

 • Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Sørg for at køre fra side til side på skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Udvis forsigtighed, når du kører tæt på bratte afsatser.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og ændrer retning på skråninger.

 • Hæv ikke plæneklipperskjoldet, mens skæreknivene kører.

 • Betjen ikke maskinen, hvis ikke kraftudtagsskærmen eller andre afskærminger sidder sikkert på plads. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Betjen ikke maskinen med udblæsningsdeflektoren hævet, fjernet eller ændret, medmindre der benyttes græsfang.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstilling, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

 • Stands på plan grund, udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen (hvis relevant), og sluk for motoren, inden du forlader operatørens betjeningsplads, uanset årsagen, inklusive for at tømme fangene eller rense slisken.

 • Stop udstyret, og efterse knivene, hvis du har ramt en genstand, eller hvis der opstår unormale vibrationer. Foretag de nødvendige udbedringer, før arbejdet genoptages.

 • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenheden.

 • Se bagud og ned, før du bakker, for at sikre, at der er fri bane.

 • Hold kæledyr og omkringstående på afstand fra en maskine i drift.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Stop skæreknivene, hvis du ikke klipper.

 • Vær opmærksom på plæneklipperens udblæsningsretning, og undlad at rette udkastet mod omkringstående personer.

 • Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Sikker håndtering af brændstoffer

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Tag ikke brændstofdækslet af, og påfyld ikke brændstof, når motoren kører.

 • Lad motoren køle af før påfyldning.

 • Fyld ikke brændstof på maskinen indendørs.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj, på en lastbil eller en anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.

 • Fjern udstyret/maskinen fra lastbilen eller anhængeren og påfyld på jorden. Hvis det ikke er muligt, skal påfyldning af udstyret/maskinen finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Spidsen af slangen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Bruk ikke en påfyldningsanordningen som ikke er utstyret med en automatisk afbryderfunktion.

 • Hvis der kommer brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj øjeblikkeligt.

 • Fyld ikke for meget på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen og spænd det godt fast.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren og tag nøglen ud eller frakobl tændrørsledningen. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand.

 • Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Lad motoren køle af før opbevaring.

 • Brændstof må ikke opbevares i nærheden af åben ild eller aftappes inden døre.

 • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

 • Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

 • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skærekniven(e) ind, eller bær tykke handsker, og vær forsigtig, når du efterser den/dem. Skæreknivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Toro-plæneklippersikkerhed

Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger, som gælder specielt for Toro-produkter, og andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Dette produkt er beregnet til at klippe og findele græs, eller, når maskinen er udstyret med en græspose, til opsamling af afklippet græs. Enhver anden brug kan være farlig for brugeren og omkringstående.

Generel betjening

 • Kontroller, at der ikke er andre personer i området før klipning. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

 • Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad alle delene køle af, inden der foretages vedligeholdelse, justeringer eller eftersyn af maskinen.

 • Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen bruges sammen med redskaber, der ikke er godkendt.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved (dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger osv.), før du betjener maskiner under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne genstande.

 • Sænk farten, før du vender og vær ekstra forsigtig.

 • Vær forsigtig, når du kører platformen hen over fortovskanter, sten, rødder og andre forhindringer.

 • Se bagud og ned, før du bakker, for at sikre, at der er fri bane. Vær ekstra forsigtig, når du bakker.

 • Betjen ikke betjeningsgrebene i ryk. Brug rolige bevægelser.

 • Brug en rampe, der er bred nok til at gå ud over maskinens bredde, når du læsser maskinen på eller af.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Kør ikke med udstyr på maskinen.

Betjening på skråninger

Alle skråninger og ramper kræver ekstra forsigtighed. Klip ikke en skråning, hvis du føler dig usikker.

 • Fjern forhindringer som sten, grene osv. fra klippeområdet.

 • Hold øje med huller, hjulspor eller ujævnheder.

  Note: Højt græs kan skjule forhindringer.

 • Udvis forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

  Note: Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over en klippeafsats eller en grøft, eller hvis en kant giver efter.

 • Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet udstyr.

  Note: Andet udstyr kan ændre maskinens stabilitet.

 • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis.

 • Klip skråninger fra side til side.

 • Brug aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

Sikkerhedsoplysninger om bugsering

 • Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.

 • Følg anbefalingerne fra redskabets producent om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger. Bugseret vægt må ikke overskride maskinens, operatørens og ballastens samlede vægt. Brug modvægte eller hjulvægte som beskrevet i redskabets eller trækkemaskinens betjeningsvejledning.

 • Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.

 • På skråninger kan vægten af det bugserede udstyr medføre traktionstab, øget risiko for væltning og mistet herredømme. Reducer den bugserede vægt, og sænk farten.

 • Bremselængden øges i takt med vægten på den bugserede last. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.

 • Foretag store sving, så redskabet holdes fri af maskinen.

Service

 • Opbevar ikke maskinen eller en brændstofbeholder i rum med åben ild, f.eks. i nærheden af en vandvarmer, en ovn eller et fyr.

 • Hold møtrikker og bolte tilspændt, specielt knivbefæstelsesboltene.

 • Fjern og modificer aldrig sikkerhedsanordninger. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Gør aldrig noget, der forstyrrer den tilsigtede funktion af en sikkerhedsanordning, eller som modvirker den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder.

 • Fjernelse af standarddele og -tilbehør, der er originaludstyr, kan ændre maskinens garanti, traktion og sikkerhed. Hvis der ikke anvendes originale Toro-dele, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Uautoriserede ændringer i motoren eller brændstof- eller udluftningssystemet kan udgøre en overtrædelse af bestemmelser.

 • Udskift alle dele, herunder, men ikke begrænset til, dæk, remme, skæreknive og komponenter i brændstofsystemet, med originale Toro-dele.

 • Kontroller bremsefunktionen hyppigt. Udfør justering og eftersyn efter behov.

Model 74675

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 89 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 100 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Vibration for hænder/arme

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 1,6 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,6 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,8 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau for hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,60 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,30 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Model 74680

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 93 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 105 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Vibration for hænder/arme

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 1,7 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,7 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,8 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau for hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,48 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,24 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-7009
decaloemmarkt
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal131-4036
decal132-6863
decal132-0872
decal132-0870
decal121-0772
decal121-0773

Produktoversigt

g027935

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle de betjeningsanordninger, der er vist på Figur 4 og Figur 5.

g028250
g028251

Tændingskontakt

Tændingen har tre positioner: Fra, Kør og Start. Nøglen kan drejes til start, hvorefter den går tilbage til kør, når den slippes. Når nøglen drejes til positionen FRA stopper motoren. Tag dog altid nøglen ud, når maskinen efterlades for at forhindre, at nogen kommer til at starte motoren ved et uheld (Figur 5).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren. Tryk chokerhåndtaget ned for at deaktivere chokeren (Figur 5).

Gashåndtag

Gashåndtaget har positionerne HURTIG og LANGSOM. Når gashåndtaget flyttes frem, øges motorens hastighed, og når gashåndtaget flyttes bagud, sænkes motorens hastighed (Figur 5).

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 5).

Brændstofvindue

Brændstofvinduet, som befinder sig på venstre side af maskinen, kan bruges til at kontrollere brændstofstanden i tanken (Figur 6).

Klippehøjdehåndtag

Klippehøjdehåndtaget giver føreren mulighed for at hæve og sænke klippeskjoldet fra siddende position. Når du flytter håndtaget op (mod dig), hæves klippeskjoldet fra jorden, og når du flytter håndtaget ned (væk fra dig), sænkes skjoldet mod jorden. Juster kun klippehøjden, når maskinen ikke er i bevægelse (Figur 14).

Key Choice

Aktiver denne kontakt for at slå græs i bakgear. Den aktiveres ved at dreje kontakten hen til "On" og slippe den, når kraftudtaget er indkoblet. Udkobl kraftudtaget for at slå den fra (Figur 6).

Advarselslampe for betjening i bakgear

Advarselslampen for betjening i bakgear tændes, når KeyChoice-nøglen bruges til at deaktivere låsefunktionen til betjening i bakgear. Lampen minder om, at sikkerhedslåsesystemet er deaktiveret. Lampen slukkes, når kraftudtaget udkobles, eller motoren standses. Når lampen er tændt, skal du kigge bagud og være særlig opmærksom ved bakning.

SmartPark

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Aktiver parkeringsbremsen på en af følgende måder:

 • Tryk SmartPark-kontakten hen til positionen TIL (Figur 5).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når operatøren forlader sædet, og traktionspedalen er i NEUTRAL position.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk 5-6 sekunder, efter at tændingskontakten er drejet hen til positionen FRA (hvis den ikke allerede er aktiveret).

Parkeringsbremsen deaktiveres ved at trykke Smartpark-kontakten hen til positionen FRA, når nøglen er i positionen KøR.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Påfyldning af brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fare

Under visse forhold er benzin meget brandfarlig og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuel spildt benzin op.

 • Fyld aldrig brændstoftanken op inde i en lukket anhænger.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld benzin på brændstoftanken, indtil niveauet er 6-13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Denne tomme plads giver benzinen i brændstoftanken plads til at udvide sig.

 • Ryg aldrig, når du håndterer benzin, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor benzindampe kan antændes af en gnist.

 • Opbevar benzin i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Betjen ikke maskinen medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

Fare

Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde benzindampene. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Anbring altid benzindunke på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.

 • Fyld ikke benzindunke inden i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra benzinstanderen.

 • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i benzintanken eller dunken, indtil påfyldningen afsluttes.

Advarsel

Benzin er farligt eller dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen.

 • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder benzinen frisk ved opbevaring i 90 dage eller derunder. Ved længere tids opbevaring anbefales det, at brændstoftanken tømmes.

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt benzinen den korrekte mængde brændstofstabilisator.

  Note: Brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk benzin. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

Note: Sørg for, at motoren er slukket, og at bevægelseshåndtagene befinder sig i parkeringspositionen.

Note: Kontroller brændstofstanden gennem brændstofvinduet, inden der fyldes brændstof på tanken (Figur 7).

Important: Fyld ikke for meget på brændstoftanken. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig. Hvis der fyldes for meget brændstof på, kan det resultere i brændstoflækage eller beskadigelse af motoren eller emissionssystemet.

g027243

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se anvisning under Kontrol af motoroliestanden.

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

g027830

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved førerens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr til øjne, ører, fødder og hoved.

g009027

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet udkobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sikkerhedslåsesystemet har følgende funktioner:

 • Til forhindring af motorstart, medmindre traktionspedalen er i NEUTRAL position.

 • Til automatisk at sikre, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at kraftudtaget er slået fra ved start:

 • Til afbrydelse af motoren, når traktionspedalen ikke er i NEUTRAL position, og du rejser dig fra sædet.

 • Til automatisk aktivering af parkeringsbremsen og udkobling af kraftudtaget, når du rejser dig fra sædet med traktionspedalen i NEUTRAL position.

 • Til afbrydelse af motoren, når parkeringsbremsen ikke er aktiveret, og du rejser dig fra sædet.

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

 1. Sæt dig i sædet med motoren slukket, og sørg for at kraftudtagskontakten er i positionen FRA.

 2. Drej tændingskontakten til positionen START. Starteren bør tørne. Start ikke motoren, og sluk ikke motoren før trin 3.

 3. Drej nøglen til positionen TIL, og skub SmartPark-kontakten til positionen FRA. Bremsen bør deaktiveres, og bremselyset bør slukkes.

 4. Når bremsen er deaktiveret, og traktionspedalen er i NEUTRAL position, skal tændingskontakten drejes til positionen START. Bremsen bør aktiveres automatisk, motoren bør tørne, og bremselyset tændes.

 5. Når motoren er slukket, og nøglen er i positionen TIL, skal kraftudtaget aktiveres ved at trække kontakten til regulering af skæreknivene op, hvorefter du bør kunne høre koblingen blive aktiveret.

 6. Sørg for, at traktionspedalen er i neutral position, og drej tændingskontakten til positionen START. Kraftudtaget bør deaktiveres, og motoren bør tørne og starte, uden at knivene bevæger sig.

 7. Rejs dig fra sæden, mens motoren kører. Motoren skal fortsætte med at køre, og bremselyset er tændt.

 8. Sæt dig tilbage i sædet, og deaktiver parkeringsbremsen ved at skubbe SmartPark-kontakten til positionen FRA. Motoren bør fortsætte med at køre.

 9. Rejs dig fra sædet igen. Bremsen bør automatisk aktiveres, og motoren fortsætter med at køre.

 10. Sæt dig tilbage i sædet, og aktiver knivene ved at trække op i kontakten til regulering af skæreknivene.

 11. Rejs dig fra sædet. Knivene bør udkobles, og motoren fortsætter med at køre.

 12. Sæt dig tilbage i sædet, og træk kontakten til regulering af skæreknivene op. Skæreknivene bør aktiveres. Frakobl skæreknivene ved at skubbe kontakten til regulering af skæreknivene nedad.

 13. Træk kontakten til regulering af skæreknivene op for at aktivere dem. Sæt traktionspedalen i positionen BAK. Skæreknivene bør deaktiveres. Sæt traktionspedalen i NEUTRAL position.

 14. Træk kontakten til regulering af skæreknivene op for at aktivere dem. Drej KeyChoice-kontakten til positionen TIL, og slip den. Bakgearsindikatoren bør lyse.

 15. Sæt traktionspedalen i positionen BAK. Skæreknivene bør fortsat være aktiveret. Skub kontakten til regulering af skæreknivene ind for at deaktivere skæreknivene. Bakgearsindikatoren bør slås fra. Sæt traktionspedalen i NEUTRAL position.

 16. Hvis SmarkPark-kontakten ikke er aktiveret, skal du skubbe den til positionen TIL, og let trykke traktionspedalen til enten den FREMADRETTEDE POSITION eller positionen BAK. Bremsen bør deaktiveres, og bremselyset bør slukkes.

  Note: Tryk på pedalen, men indkobl ikke pedalen helt, da det vil medføre, at bremsesystemet binder og ikke deaktiveres.

 17. Når bremsen er deaktiveret, skal du indkoble traktionspedalen en anelse og rejse dig fra sædet. Motoren skal stoppe.

 18. Sæt dig tilbage i sædet, og sæt tændingskontakten i positionen FRA. Efter flere sekunder bør bremsesystemet aktiveres.

  Note: Når nøglen er i positionen FRA, lyser bremselyset ikke.

Start af motoren

Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis startmotoren aktiveres i mere end 5 sekunder, kan startmotoren påføres skade. Hvis motoren ikke starter, skal du vente i 10 sekunder, før du aktiverer motorstarteren igen.

Sæt dig på sædet, og kontroller, at parkeringsbremsen er aktiveret (Figur 10).

g027831

Betjening af SmartPark

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Aktiver parkeringsbremsen på en af følgende måder:

 • Tryk SmartPark-kontakten hen til positionen TIL (Figur 5).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når operatøren forlader sædet, og traktionspedalen er i NEUTRAL position.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk 5-6 sekunder, efter at tændingskontakten er drejet hen til positionen FRA (hvis den ikke allerede er aktiveret).

Deaktiver parkeringsbremsen på en af følgende måder:

 • Tryk og slip traktionspedalen fremad eller tilbage.

 • Tryk bremsekontakten hen til positionen FRA (Figur 5).

Betjening af skæreknivene

Kontakten til regulering af skæreknivene indkobler og udkobler skæreknivene. Kontakten regulerer strømmen til påmonterede redskaber, der tilføres strøm fra motoren, herunder plæneklipperskjoldet og skæreknivene.

Indkobling af skæreknivene

Important: Indkobl ikke skæreknivene, når maskinen er parkeret i højt græs. Der kan forekomme skade på rem eller kobling.

Note: Indkobl altid skæreknivene med gashåndtaget i positionen HURTIG.

g027902

Udkobling af skæreknivene

g027538

Standsning af motoren

 1. Udkobl skæreknivene ved at trykke kontakten til regulering af skæreknivene hen til positionen FRA (Figur 12).

 2. Flyt gashåndtaget til positionen HURTIG.

 3. Drej tændingsnøglen til positionen FRA, og tag nøglen ud.

Kørsel med maskinen

Maskinen er både en havetraktor og en maskine med en venderadius på nul. Maskinen har en fodpedal som en havetraktor, der regulerer fremad- og tilbagekørslen samt hastigheden. Den har også et rat, der regulerer retningen og venderadiussen. Maskinen har en venderadius på nul, hvor baghjulene fungerer uafhængigt af hinanden, så du kan foretage skarpe sving og hurtige sving i forskellige retninger. Disse egenskaber forbedrer maskinens manøvredygtighed markant, men de kræver desuden, at du øver dig i at køre maskinen, hvis du ikke har erfaring med driften af denne maskintype.

Advarsel

Maskinen kan dreje meget hurtigt. Føreren kan miste kontrollen over maskinen og forårsage personskade eller beskadige maskinen.

 • Udvis forsigtighed, når du drejer.

 • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget i positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Ved de fleste anvendelser kan man med fordel køre med FULD KRAFT.

Kørsel fremad og bakning

 1. Sæt gashåndtaget i positionen HURTIG.

 2. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af SmartPark™-parkeringsbremsen.

 3. Placer foden på traktionspedalen, og træd langsomt øverste del af traktionspedalen ned for at køre fremad, eller træd den nederste del af pedalen ned for at køre baglæns (Figur 13).

  Note: Jo længere traktionspedalen trædes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

  g027750
 4. Hastigheden sættes ned ved at slække trykket på traktionspedalen.

Standsning af maskinen

For at standse maskinen skal du slippe traktionspedalen, udkoble kontakten til regulering af skæreknive, sikre dig, at gashåndtaget er i positionen HURTIG, aktivere parkeringsbremsen og dreje tændingsnøglen til positionen Fra.

Note: Husk at tage nøglen ud af tændingen.

Advarsel

Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene plæneklipperen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid både tændingsnøglen og KeyChoice-nøglen, og træk parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

Græsklipning i bakgear

Maskinen har en sikkerhedsfunktion, der forhindrer, at plæneklipperskjoldet kan slå græs, når maskinen kører baglæns. Hvis du skifter til bakgear, når kraftudtaget er indkoblet, så udkobles kraftudtaget. Hvis du skal slå græs i bakgear, kan du midlertidig deaktivere denne sikkerhedsfunktion.

Note: Undlad at slå græs i bakgear, medmindre det er strengt nødvendigt.

Fare

Et barn eller en anden person kan blive kørt over af en plæneklipper i bakgear, hvor skæreknivene er indkoblet. Dette kan føre til alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

 • Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt.

 • Kig altid bagud og ned, før du bakker.

 • Brug kun KeyChoice-kontakten, når du er sikker på, at børn eller andre personer er ryddet fra området, hvor græsset skal klippes.

 • Du skal altid fjerne både tændingsnøglen og KeyChoice-nøglen og opbevare dem et sikkert sted, hvor børn eller uautoriserede brugere ikke kan få fat i nøglerne, når traktoren står uden opsyn.

Hvis du er sikker på, at du på sikker vis kan klippe græs eller idriftsætte et redskab i bakgear, så skal du gennemføre den følgende procedure:

 1. Sæt KeyChoice-nøglen i KeyChoice-kontakten (Figur 6).

 2. Indkobl kraftudtaget.

 3. Drej KeyChoice-nøglen med uret, indtil den stopper, og slip den.

  Note: En rød lampe på instrumentpanelet lyser for at minde dig om, at låsefunktionen er blevet deaktiveret.

 4. Begynd at klippe græsset.

 5. Fjern KeyChoice-nøglen, når du er færdig med at klippe græsset (Figur 6).

  Note: Når du har deaktiveret låsefunktionen, forbliver den i denne tilstand, dvs. at plæneklipperens skæreknive eller andet udstyr, der er drevet af kraftudtaget, fungerer, når du bakker, samt at lampen på instrumentpanelet lyser, indtil kraftudtaget udkobles, eller indtil motoren stoppes.

Justering af klippehøjden

Note: Transportpositionen er den højeste klippehøjdeposition eller klippehøjde (115 mm) som vist i Figur 14.

g027697

Indstilling af sædet

g027249

Indstilling af rattet

Rattet kan indstilles til tre driftspositioner og en helt hævet position. Brug den helt hævede position til at træde op på og forlade maskinen og til at forlade sædet. Anbring rattet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt under betjeningen af maskinen.

 1. Træd din fod ned på ratstammens udløsningsanordning.

 2. Placer rattet i den ønskede position (Figur 16).

  g027751

Justering af antiskalperingsrullerne

Kun 107 cm plæneklipperskjolde

Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

Note: Juster antiskalperingsrullerne således, at rullerne ikke berører jorden i normale, flade klippeområder.

 1. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og kontroller, at parkeringsbremsen er aktiveret.

 2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Juster antiskalperingsrullerne til en af de følgende positioner:

  • Øverste hul – brug denne position med plæneklipperskjoldet i positionerne 63 mm og under klippehøjden (Figur 17).

  • Nederste hul – brug denne position med plæneklipperskjoldet i positionerne 76 mm og over klippehøjden (Figur 17).

  g019929

Justering af antiskalperingsrullerne

Kun 127 cm plæneklipperskjolde

Hver gang klippehøjden ændres, anbefales det at justere antiskalperingsrullernes højde.

Note: Juster antiskalperingsrullerne således, at rullerne ikke berører jorden i normale, flade klippeområder.

 1. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og kontroller, at parkeringsbremsen er aktiveret.

 2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Juster antiskalperingsrullerne (Figur 18) for at matche den tætteste klippehøjdeposition.

  g010233

Manuel skubning af plæneklipperen

Important: Skub altid maskinen manuelt. Bugser ikke maskinen, da det kan medføre beskadigelse.

Denne maskine har en elektrisk bremsemekanisme, og tændingsnøglen skal befinde sig i positionen KøR, for at maskinen kan skubbes. Batteriet skal være opladet og fungere for at den elektriske bremse kan deaktiveres.

Skubning af maskinen

 1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

 2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Find omløbshåndtagene på stellet på begge sider af motoren.

 4. Flyt omløbshåndtagene fremad gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 19).

  Note: Sørg for at gøre dette for hvert håndtag.

 5. Slå tændingsnøglen til og deaktiver parkeringsbremsen.

  Note: Start ikke maskinen.

  g017303
 6. Drej tændingsnøglen til positionen STOP, når du er færdig, for at undgå at aflade batteriet.

Note: Hvis maskinen ikke kan bevæges, er den elektriske bremse eventuelt stadig aktiveret. Om nødvendigt kan den elektriske bremse udløses manuelt. Se Deaktivering af den elektriske bremse.

Betjening af maskinen

Flyt omløbshåndtagene bagud gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads, som vist i Figur 19.

Note: Sørg for, at omløbshåndtagene trækkes hele vejen bagud.

Omstilling til sideudkast

Kun 107 cm plæneklipperskjolde

Klippeskjoldet og de skæreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik på optimal kværning og sideudblæsningsydelse.

Afmontering af sideudblæsningsdækslet

 1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

 2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Fjern de to bolte og møtrikker, som fastgør udblæsningsdækslet til plæneklipperen (Figur 20).

  g009660
 4. Fjern udblæsningsdækslet.

 5. Løft græsdeflektoren og find låsemøtrikken på deflektorens drejestang.

 6. Fjern den eksisterende tynde møtrik (⅜ tomme).

 7. Monter græsafskærmningen på den frilagte drejestang (Figur 21).

  Note: Brug den eksisterende tynde møtrik (⅜ tomme) til at fastgøre skærmen til plæneklipperen.

  Note: Græsafskærmningen blev sendt med maskinen som løsdel.

  g005667
 8. Tilspænd fastgørelsesanordningen til et moment på 7-9 N·m.

 9. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen

  Important: Kontroller at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

Montering af udblæsningsdækslet til kværning

 1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

 2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Afmonter græsafskærmningen fra plæneklipperskjoldet (Figur 21).

 4. Løft græsdeflektoren, og skub tapperne på oversiden af tømningsdækslet ind under græsdeflektorens holdestang.

 5. Drej tømningsdækslet ned mod åbningen og mod plæneklipperens nederste kant (Figur 22).

  g005652
 6. Fastgør udblæsningsdækslet til plæneklipperens nederste kant med to bolte (¼ x 2½ tomme) og to hættemøtrikker (¼ tomme) som vist i Figur 22.

  Note: Stram ikke møtrikkerne for meget, da dækslet i så fald kan blive forvredet og forårsage knivkontakt.

Indstilling til sideudkast

Kun 127 cm plæneklipperskjolde

Klippeskjoldet og de skæreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik på optimal kværning og sideudblæsningsydelse.

Afmontering af højre afskærmning med henblik på sideudkast

 1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

 2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Afmonter højre plæneklipperkniv. Se Afmontering af skæreknivene.

 4. Afmonter de to skruer og buede skiver, der fastgøre højre skærm til plæneklipperen (Figur 23).

  g005655
 5. Fjern højre afskærmning, og sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen, som vist i Figur 23 og Figur 24.

  g024261
 6. Sæt fastgørelsesanordninger i hullerne ovenpå plæneklipperen for at forhindre udslyngning af genstande.

  Advarsel

  Åbne huller i plæneklipperen kan udsætte dig og andre for udslyngede genstande, som kan medføre alvorlige skader.

  • Betjen aldrig plæneklipperen, medmindre der er udstyr monteret i alle stellets monteringshuller.

  • Monter udstyret i monteringshullerne, når du fjerner kværnafskærmningen.

 7. Monter højre plæneklipperkniv. Se Montering af skæreknivene.

 8. Løft græsdeflektoren op. Monter 2 bolte (5/16 x ¾ tomme) i de 2 huller langs udskæringen i skjoldet.

 9. Monter græsafskærmningen på plæneklipperskjoldet (Figur 25).

  Note: Brug de to låsemøtrikker (5/16 tomme) til at fastgøre afskærmningen på plæneklipperskjoldet.

  Note: Græsafskærmningen blev sendt med maskinen som løsdel.

  g015321
 10. Tilspænd fastgørelsesanordningerne til 7-9 N·m.

 11. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

  Important: Kontroller, at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

Montering af den højre afskærmning med henblik på kværning

 1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

 2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Afmonter græsafskærmningen fra plæneklipperskjoldet (Figur 25).

 4. Fjern højre plæneklipperkniv. Se Afmontering af skæreknivene.

 5. Skub højre skærm under plæneklipperskjoldet, og fastgør den med to knapper og buede spændeskiver (den buede side mod plæneklipperen), som vist i Figur 23 og Figur 24.

  Important: Kontroller, at tappen længst til højre på højre skærm befinder sig uden for plæneklipperen, og at den flugter med plæneklippervæggen.

 6. Monter højre plæneklipperkniv. Se Montering af skæreknivene.

Transport af maskinen

Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

Advarsel

Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

Sådan transporteres maskinen:

 1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

 2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

 3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

 4. Stop motoren, fjern tændingsnøglen, aktiver bremsen, og luk brændstofventilen.

 5. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger (Figur 26).

  Note: Undgå styrekomponenterne og klippeskjoldsdelene, når du fastgør maskinen ved de forreste styrehjul.

  g027708

Læsning af maskinen

Vær yderst forsigtig, når du læsser maskiner på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførslen af denne procedure. Bak op ad ramper og kør fremad ned ad ramper (Figur 27).

g028294

Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

Sørg for, at rampen er lang nok til, at vinklen i forhold til jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 28). På plan grund kræver dette, at rampen er mindst fire gange (4x) så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperskjoldets dele sidder fast, når enheden flyttes fra rampen til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få maskinen til at vippe, eller at man mister kontrollen. Hvis pålæsning foregår på eller i nærheden af en skråning, skal anhænger eller lastbil placeres på en sådan måde, at den vender ned ad skråningen og rampen vender opad. Derved minimeres rampens vinkel.

Advarsel

Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

 • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

 • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

 • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

 • Sørg for at rampen er mindst fire gange (4x) så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette vil sørge for, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

 • Bak op ad ramper og kør fremad ned ad ramper.

 • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

g027996

Tip vedrørende betjening

Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

For at opnå den bedste plæneklipning og maksimale luftcirkulation skal motoren betjenes med gashåndtaget i positionen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.

Klipning af en græsplæne for første gang

Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

Klip af en tredjedel af græsstråets længde

Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

Klipperetning

Skift mellem klipperetninger for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

Klipning af græs ved de korrekte intervaller

Normalt skal græsset slås hver fjerde dag. Men husk på at græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. Hvis du vil bibeholde den samme klippehøjde, hvilket anbefales, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

Sådan undgår du at klippe græsset for kort

Hvis plæneklipperens klippebredde er bredere end klippebredden for den plæneklipper, du tidligere brugte, skal du hæve klippehøjden for at sikre, at græsset på en ujævn plæne ikke klippes for kort.

Klipning af langt græs

Hvis græsset får lov til at vokse lidt længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling.

Standsning

Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen til et tidligere klippet område og sørge for, at skæreknivene er indkoblede.

Hold undersiden af plæneklipperen ren

Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

Vedligeholdelse af skærekniven

Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp kniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib og afbalancer skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Kontrol af skæreknivene.
 • Efterse græsdeflektoren for skade
 • Efter hver anvendelse
 • Kontroller og rens maskinens forende.
 • Rengør klipperdækkets hus.
 • For hver 25 timer
 • Smør alle smøringspunkterne.
 • Rengøring af skumindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • For hver 100 timer
 • Udskift skumindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Efterse papirindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift motorolien(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift oliefilteret(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontrol af tændrøret/-ene.
 • Kontroller det indbyggede brændstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift papirindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Udskift det indbyggede brændstoffilter.
 • Før opbevaring
 • Opladning af batteriet og frakobling af kablerne.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af sædet

  Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret. Løft sædet fremad.

  Der kan fås adgang til følgende komponenter ved at hæve sædet:

  • Serienummerplade

  • Servicemærkat

  • Sædejusteringsbolte

  • Brændstoffilter

  • Batteri og batterikabler

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets 2 nederste bolte for at blotlægge den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 29).

  g027794

  Løft af maskinens forende

  Hvis maskinens forende skal løftes, skal den allerforreste kant bruges som vist i Figur 30.

  Important: Undgå at beskadige styremekanismen ved at sørge for, at den allerforreste kant på maskinen bruges som donkraftpunkter.

  g028320

  Smøring

  Indfedtning af lejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør alle smøringspunkterne.
 • Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud (Figur 31 og Figur 32).

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af niplens/niplernes forside.

   g027752
   decal106-8717
  4. Monter en fedtpistol på hver nippel (Figur 31 og Figur 32).

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  Motorvedligeholdelse

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede forhold (efter få timers brug).

  Udtagning af indsatserne

  1. Parker maskinen på en plan overflade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring luftfilterdækslet for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage skader.

  4. Løft dækslet, og drej luftfilterenheden ud af motoren (Figur 33).

   g027800g027801
  5. Fjern skumindsatsen fra papirindsatsen (Figur 34).

   g027802

  Eftersyn af skumindsatsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengøring af skumindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 100 timer
 • Udskift skumindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Vask skumindsatsen med vand, og udskift den, hvis den er beskadiget.

  Eftersyn af papirindsatsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Efterse papirindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 200 timer
 • Udskift papirindsatsen(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
  1. Bank forsigtigt indsatsen ned mod en jævn overflade for at fjerne støv og snavs.

  2. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm og beskadigelse af pakningen.

   Important: Du må aldrig rengøre papirindsatsen med trykluft eller væske som f.eks. opløsningsmiddel, benzin eller petroleum. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget eller ikke kan rengøres ordentligt.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Krumtaphusets kapacitet: 2,4 l

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g029683

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder, fødder, ansigt, tøj og andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low, da dette kan beskadige motoren.

  1. Parker maskinen på en plan flade, deaktiver kontakten til regulering af skæreknive, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern tændingsnøglen.

  2. Sørg for, at motoren er stoppet, plan og afkølet, så olien har tid til at løbe ned i sumpen.

  3. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet og målepinden, før målepinden tages ud, for at undgå, at der kommer snavs, græs osv. i motoren (Figur 36).

  4. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  g029368

  Skift af motorolie og oliefilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Skift oliefilteret(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Parker maskinen på en plan overflade for at sikre, at olien drænes helt.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Dræn motorolien.

   g027799g029570
  5. Skift motoroliefilteret (Figur 38).

   g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter filteret en ekstra ¾ omgang.

  6. Hæld langsomt ca. 80 % af den foreskrevne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 39).

   g027484

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontrol af tændrøret/-ene.
 • For hver 200 timer
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g027478

   Note: På grund af den dybe fordybning rundt om tændrøret er den mest effektive rengøringsmetode normalt at gennemblæse fordybningen med trykluft. Tændrøret er mest tilgængeligt, når blæserhuset er afmonteret i forbindelse med rengøring.

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør aldrig tændrøret/-ene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g027479

  Montering af tændrøret

  Tilspænd tændrøret/tændrørene med et moment på 25-30 N·m.

  g027960

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Rengør luftindtagsskærmen for græs og snavs før hver brug.

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motorskærmen.

  5. Sæt luftfilteret i filterbasen for at forhindre, at der trænger snavs ind i luftindtaget.

  6. Fjern snavs og græs fra delene.

  7. Fjern luftfilteret, og monter motorskærmen.

  8. Isæt luftfilteret.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er benzin meget brandfarlig og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger og kan medføre beskadigelse af ejendom.

  • Udfør al brændstofrelateret vedligeholdelse, mens motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuel spildt benzin op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper benzin, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor benzindampene kan antændes af en gnist.

  Udskiftning af det indbyggede brændstoffilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller det indbyggede brændstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift det indbyggede brændstoffilter.
 • Sæt aldrig et snavset filter på, hvis det er afmonteret fra brændstofrøret.

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver bremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g027939g029685

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Opladning af batteriet

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv sædet for at få adgang til batteriet.

  4. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figur 44). Gem alle fastgørelsesanordningerne.

   Advarsel

   Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets røde positive kabel, før du tilslutter det sorte negative kabel.

  5. Skyd gummikappen op ad det røde positive kabel. Tag det røde positive kabel af batteriets pol (Figur 44). Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  6. Fjern batteritilholderen (Figur 44), og løft batteriet op fra batteribakken.

   g005072

  Opladning af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Før opbevaring
 • Opladning af batteriet og frakobling af kablerne.
  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se afsnittet Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i mindst 1 time ved 6–10 ampere. Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 45).

   g000538

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken (Figur 44).

  2. Fastgør batteriets (røde) pluskabel til den positive batteripol (+) med de fastgørelsesanordninger, der blev fjernet tidligere.

  3. Fastgør batteriets minuskabel til den negative batteripol (-) med de fastgørelsesanordninger, der blev fjernet tidligere.

  4. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.

  5. Fastgør batteriet med tilholderen (Figur 44).

  6. Sænk sædet.

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  Sikringstype:

  • Hoved—F1-30 A, flade stikben

  • Ladekredsløb—F2-25 A, flade stikben

  1. Fjern skruerne, der fastgør kontrolpanelet til maskinen.

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  2. Løft kontrolpanelet op, så der opnås adgang til hovedledningsnettet og sikringsblokken (Figur 46).

  3. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den (Figur 46).

   g014921
  4. Sæt kontrolpanelet tilbage i den oprindelige position.

   Note: Brug de skruer, du fjernede tidligere, til at fastgøre panelet på maskinen.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Kontroller trykket ved ventilspindlen (Figur 47). Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde opnås den mest præcise trykmåling.

  Se det dæktryk, som er anbefalet af dækproducenten, på siden af styrehjulsdækkene.

  Pump de bageste drivhjuls dæk op til 0,9 bar.

  g000554

  Deaktivering af den elektriske bremse

  Den elektriske bremse kan deaktiveres ved manuelt at dreje forbindelsesarmene fremad. Når den elektriske bremse er aktiveret, nulstilles bremsen.

  Sådan deaktiveres bremsen:

  g027911
  1. Drej tændingsnøglen til positionen FRA, eller frakobl batteriet.

  2. Find det sted på den elektriske bremses aksel, hvor bremseforbindelsesarmen er tilsluttet.

  3. Drej akslen for at deaktivere bremsen.

  Vedligeholdelse af plæneklipperen

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  Hold skæreknivene skarpe og afbalancerede gennem hele græsslåningssæsonen, da skarpe knive skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom.

  Kontroller knivenes skarphed dagligt, og kontroller, om de er slidte eller beskadigede. Fil eventuelle hakker ned, og slib knivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en kniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra knive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Advarsel

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt kniven for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget kniv.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  Parker maskinen på en plan overflade, deaktiver kontakten til regulering af skæreknivene, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og tag nøglen ud.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 49).

   Note: Hvis kanterne ikke er skarpe eller har hakker, skal knivene afmonteres og slibes. Se anvisninger under Slibning af skæreknivene.

  2. Efterse knivene, især det buede område (Figur 49).

   Note: Hvis kniven er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område (nr. 3 på Figur 49), skal du straks montere en ny kniv.

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  Note: Maskinen skal stå på en plan overflade, når følgende procedure udføres.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til den højeste klippehøjdeposition; også når transportpositionen er taget i betragtning.

  2. Mens der bæres tykt polstrede handsker eller anden tilstrækkelig håndbeskyttelse, drejes skærekniven langsomt til en position, som gør det muligt at foretage en effektiv måling af afstanden mellem skærekanten og den plane overflade, maskinen står på Figur 50).

   g014972
  3. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 51).

   g014973
  4. Drej samme skærekniv 180 grader, så den modsatte skærekant nu befinder sig i samme position (Figur 52).

   g014974
  5. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 53).

   Note: Forskellen bør ikke være større end 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskellen er større end 3 mm, udskiftes skærekniven med en ny skærekniv. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

    Note: Hvis en bøjet skærekniv udskiftes med en ny skærekniv, og forskellen stadig er over 3 mm, er knivspindlen muligvis bøjet. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler med henblik på eftersyn.

   2. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du gå videre til næste skærekniv.

  Gentag proceduren på hver skærekniv.

  Afmontering af skæreknivene

  Knivene skal udskiftes, hvis de rammer en fast genstand, eller hvis de er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivenden med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern knivbolten, den buede skive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 54).

   g027833

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 55).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 56).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 55).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 54).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter den buede skive (med den buede side mod skærekniven) samt knivbolten (Figur 54).

  3. Tilspænd knivbolten til et moment på 47 til 88 N·m.

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Kontroller, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Plæneklipperskjoldet skal kontrolleres for bøjede knive før nivellering. Bøjede knive skal afmonteres og udskiftes. Se Kontrol for bøjede skæreknive, inden du fortsætter.

  Plæneklipperskjoldet skal nivelleres i den tværgående retning først, derefter kan den langsgående hældning justeres.

  Krav:

  Tværgående nivellering

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehøjdehåndtaget til den midterste position.

  4. Drej forsigtigt skæreknivene, så de alle er tværgående (Figur 57 og Figur 58).

   g009682
   g005278
  5. Mål mellem de udvendige skærekanter og den plane overflade (Figur 57 og Figur 58).

   Note: Hvis begge mål ikke er inden for 5 mm, er en justering nødvendig. Fortsæt med denne procedure.

  6. Gå til venstre side af maskinen.

  7. Løsn sidelåsemøtrikken.

  8. Hæv eller sænk den venstre side af plæneklipperskjoldet ved at dreje den bageste møtrik (Figur 59).

   Note: Drej den bageste møtrik med uret for at hæve plæneklipperskjoldet; drej den bageste møtrik mod uret for at sænke plæneklipperskjoldet. (Figur 59).

   g027588
  9. Kontroller de tværgående justeringer igen. Gentag denne procedure, indtil målingerne er korrekte.

  10. Fortsæt nivelleringen af plæneklippeskjoldet ved at kontrollere den langsgående knivhældning. Se Justering af den langsgående knivhældning.

  Justering af den langsgående knivhældning

  Kontroller den langsgående knivhældning, hver gang du justerer plæneklipperen. Hvis plæneklipperens forende er mere end 7,9 mm lavere end bagenden af plæneklipperen, skal skæreknivens hældning justeres på følgende måde:

  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehøjdehåndtaget til den midterste position.

   Note: Kontroller og juster skæreknivens tværgående niveau, hvis du ikke har kontrolleret indstillingen. Se Tværgående nivellering.

  4. Drej forsigtigt knivene, så de vender på langs (Figur 60 og Figur 61).

   g009658
   g009659
  5. Mål fra spidsen af den forreste skærekniv til den plane overflade og spidsen af den bageste skærekniv til den plane overflade (Figur 60 og Figur 61).

   Note: Hvis den forreste skæreknivs spids ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere end den bageste skæreknivs spids, skal den forreste låsemøtrik justeres.

  6. Den langsgående knivhældning justeres ved at dreje justermøtrikken forrest på plæneklipperen (Figur 62).

   g014634
  7. Stram justermøtrikken for at hæve plæneklipperens forende.

  8. Løsn justermøtrikken for at sænke plæneklipperens forende.

  9. Efter justering skal du kontrollere den langsgående hældning igen og fortsætte med at justere møtrikken, indtil den forreste knivspids er 1,6 til 7,9 mm lavere end den bageste knivspids (Figur 60 og Figur 61).

  10. Når den langsgående knivhældning er korrekt, skal plæneklipperens tværgående niveau kontrolleres igen. Se Tværgående nivellering.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.

  4. Løsn de 2 nederste bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Fjern låseclipsen fra den forreste støttestang, og fjern stangen fra skjoldbeslaget (Figur 63).

   g014635
  6. Sænk forsigtigt klippeskjoldets forende til jorden.

  7. Løft plæneklipper og hængebeslag, så de er fri af den bageste løftestang, og sænk forsigtigt plæneklipperen ned på jorden (Figur 64).

   g005077
  8. Skyd plæneklipperen tilbage for at fjerne plæneklipperremmen fra motorremskiven.

  9. Skyd plæneklipperen ud fra undersiden af maskinen.

   Note: Gem alle dele til fremtidig montering.

  Montering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skyd plæneklipperen ind under maskinen.

  4. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.

  5. Løft klippeskjoldets bagende, og før hængebeslagene over den bageste løftestang (Figur 64).

  6. Fastgør den forreste støttestang til klippeskjoldet med gaffelbolten og låseclipsen (Figur 63).

  7. Monter plæneklipperremmen på motorremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem.

  8. Stram de 2 nederste bolte, der fastgør plæneklipperskjoldets gardin til plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse græsdeflektoren for skade
 • Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande i operatørens eller omkringståendes retning, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen aldrig maskinen uden græsdeflektoren, udblæsningsdækslet eller græssamlersystemet påmonteret.

  Efterse græsdeflektoren for skade inden hver brug. Reparer eller udskift alle beskadigede dele før brug.

  1. Fjern møtrikken (⅜ tomme) fra stangen under plæneklipperen (Figur 65).

   g005192
  2. Skub stangen ud af det korte afstandsstykke, fjederen og græsdeflektoren (Figur 65).

  3. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.

  4. Udskift græsdeflektoren (Figur 65).

  5. Skub stangen (den lige ende) gennem det bageste beslag på græsdeflektoren.

  6. Anbring fjederen på stangen med endekablerne nedad mellem græsdeflektorbeslagene.

  7. Skub stangen gennem det andet græsdeflektorbeslag (Figur 65).

  8. Sæt stangen forrest på græsdeflektoren i skjoldets korte afstandsstykke.

  9. Fastgør den bageste ende af stangen i plæneklipperen med en møtrik (⅜ tomme), som vist i Figur 65.

   Important: Græsdeflektoren skal fjederbelastes i den sænkede position. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den smækker helt ned.

  Vedligeholdelse af plæneklipperremmen

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • Kontroller remmene for revner, flossede kanter, brændemærker eller andre skader. Udskift beskadigede remme.

  Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem

  Hvinende lyde når remmen kører rundt, skæreknive der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at en plæneklipperrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Indstil klippehøjden til den laveste klippeposition (38 mm).

  4. Fjern remskivens dæksler.

  5. Løsn de to nederste bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  6. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at fjerne styrefjederen fra skjoldets krog for at fjerne spændingen fra styreremskiven, og rul remmen af remskiverne (Figur 66 og Figur 67).

   Advarsel

   Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig, når du fjerner remmen.

   g014930
   g014931
  7. Før den nye rem rundt om motorremskiven og plæneklipperremskiverne (Figur 67).

  8. Brug et fjederværktøj til at montere styrefjederen over skjoldets krog for at tilspænde styreremskiven og plæneklipperremmen (Figur 66 og Figur 67).

  9. Stram de 2 nederste bolte, der fastgør plæneklipperskjoldets gardin til plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  10. Monter remskivens dæksler.

  Rengøring

  Rensning under maskinens forende

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Kontroller og rens maskinens forende.
 • Fjern tilsmudsning under maskinens forende med trykluft eller manuelt vha. en børste (Figur 68).

  Note: Brug ikke vand til at rense under maskinens forende. Dette kan føre til forøget smudsopbygning.

  g028248

  Vask af plæneklipperens underside

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør klipperdækkets hus.
 • Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt under sædet og i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  Hver gang du har brugt plæneklipperen, skal du vaske undersiden for at forhindre, at der samler sig græs. På denne måde forbedres græskværnefunktionen og spredningen af det afklippede græs.

  1. Parker maskinen på en plan flade og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.

  2. Aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fastgør slangekoblingen på enden af plæneklipperens vaskefitting, og skru helt op for vandet (Figur 69).

   Note: Smør vaseline på vaskefittingens O-ring for at gøre det lettere at sætte koblingen på og beskytte O-ringen.

   g003934
  4. Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde.

  5. Tag plads i sædet, og start motoren.

  6. Indkobl kontakten til regulering af skærekniven, og lad plæneklipperen køre i 1-3 minutter.

  7. Udkobl kontakten til regulering af skærekniven, stop motoren, fjern tændingsnøglen, og vent til alle bevægelige dele stopper.

  8. Luk for vandet, og tag koblingen af vaskefittingen.

   Note: Hvis plæneklipperen ikke er ren efter én vask, skal du lade den stå i blød i 30 minutter. Gentag dernæst processen.

  9. Lad plæneklipperen køre igen mellem 1-3 minutter for at fjerne overskydende vand.

   Advarsel

   En knækket eller manglende vaskefitting kan betyde, at du og andre personer udsættes for udslyngede genstande eller risikerer at komme i kontakt med skæreknivene. Kontakt med en skærekniv eller udslyngede genstande kan medføre kvæstelser eller død.

   • Udskift en ødelagt eller manglende vaskefitting øjeblikkeligt, før du anvender plæneklipperen igen.

   • Anbring aldrig hænder og fødder under plæneklipperen eller inde i åbninger i plæneklipperen.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknive, flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen PARKERING, stands motoren, og fjern tændingsnøglen.

  2. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren.

  3. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt under sædet og i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  5. Smør maskinen med fedt og olie. Se afsnittet Smøring.

  6. Skift krumtaphusolie og filter. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  9. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Eftersyn af skæreknivene.

  10. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

  11. Tilsæt en mineraloliebaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

   Note: Brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk benzin og altid anvendes.

   Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   Stands motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   Giv motoren choker. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke vil starte igen.

   Brændstoffet skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

   Important: Benzin tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 30 dage.

  12. Fjern tændrøret/-ene, og kontroller tilstanden. Se Kontrol af tændrøret. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/-ene. Sæt ikke kablet på tændrøret/-ene.

  13. Fjern eventuelt snavs og avner fra toppen af plæneklipperen.

  14. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

  15. Kontroller drivremmenes og plæneklipperremmenes tilstand.

  16. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle slidte og beskadigede dele.

  17. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  18. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Fjern nøglen fra tændingen, og opbevar den på et sted, du ikke glemmer. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brændstoftanken viser tegn på sammentrykning, eller maskinen viser tegn på, at den hyppigt løber tør for brændstof.
  1. Luftfilterets papirindsats er blokeret.
  1. Rengør papirindsatsen.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørselshastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Starteren tørner ikke.
  1. Traktionspedalen er aktiveret.
  2. Batteriet er fladt.
  3. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  4. Der er sprunget en sikring.
  5. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Flyt traktionspedalen til den neutrale position.
  2. Oplad batteriet.
  3. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  4. Udskift sikringen.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Chokeren er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tændrørskablet/-erne sidder løst eller er faldet af.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  9. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Flyt chokeren til positionen On (Til).
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablet/-erne på tændrøret.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskiftning af brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  9. Fyld olie på krumtaphuset.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Brændstoftankens udluftning er blokeret.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  1. Sænk kørselshastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret forhandler.
  9. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne er åbne.
  2. Trækremmene er slidte, løse eller sprunget.
  3. Trækremmene er gået af remskiverne.
  4. Transmissionen har svigtet.
  1. Luk trækventilerne.
  2. Kontakt en autoriseret forhandler.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Der er en unormal vibration.
  1. Motorens monteringsbolte er løse.
  2. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  3. Motorremskiven er beskadiget.
  4. Skærekniven/-knivene er bøjede eller ude af balance.
  5. En af skæreknivenes monteringsbolte er løs.
  6. En knivspindel er bøjet.
  1. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  2. Tilspænd den løse remskive.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en eller flere nye skæreknive
  5. Tilspænd skæreknivens monteringsbolt.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Ujævn klippehøjde.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
  4. Et antiskalperingshjul er ikke indstillet korrekt.
  5. Undersiden af plæneklipperen er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive
  3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
  4. Juster antiskalperingshjulets højde.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperen.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
  2. Drivremmen er gået af remskiven.
  3. Kontakten til kraftudtaget eller kraftudtagskoblingen er defekt.
  4. Plæneklipperremmen er slidt, løs eller sprunget.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en ny plæneklipperrem.

  Diagrammer

  El-diagram

  g027754