Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g014523

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Bruttohevosvoima

Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettohevosvoiman laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002 -normin mukainen

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Toro on suunnitellut ja testannut tämän ruohonleikkurin siten, että sen käyttö on turvallista, mutta seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä varoitusmerkkiin (Kuva 2), joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Turvalliset käyttötavat

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali.

  Note: Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä oppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta.

 • Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta.

  Note: Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Omistaja/käyttäjä voi estää itselleen tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä suojalaseja, pitkiä housuja, tukevia ja liukastumisen estäviä kenkiä, käsineitä sekä kuulosuojaimia.

  Important: Sido pitkät hiukset. Älä käytä koruja.

 • Tarkasta alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja varmista, että kaikki esineet poistetaan koneen tieltä ennen käyttöä.

 • Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoaineita. Ne ovat tulenarkoja, ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.

  • Käytä hyväksyttyä säiliötä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. Älä tupakoi koneen lähettyvillä moottorin ollessa käynnissä.

  • Älä täytä tai tyhjennä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Käytä konetta vain hyvin valaistuilla alueilla, jotta pystyt välttämään kolot ja piilevät vaarat.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta.

 • Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä sivusuuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta. Ole varovainen käyttäessäsi konetta pudotusten lähellä.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä muuttaessasi suuntaa mäissä.

 • Älä nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

 • Älä käytä konetta, jos PTO-suojus tai muut turvalaitteet eivät ole tiukasti paikallaan. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne toimivat oikein.

 • Älä käytä konetta, jos heittokanavan suuntain on ylhäällä tai irrotettu tai jos sitä on muunnettu, ellei ruohonkerääjä ole käytössä.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

 • Pysähdy tasaiselle maalle, kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke käsijarru päälle (jos on) ja sammuta moottori aina, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, myös kerääjien tyhjentämistä tai tukoksen suppilosta poistamista varten.

 • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esineisiin tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Pidä lemmikit ja sivulliset etäällä käytössä olevasta koneesta.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

 • Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi, ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.

 • Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja niistä pois.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Älä täytä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä, kuorma-autossa tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna polttoainesäiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.

Kunnossapito ja varastointi

 • Kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain tai sytytystulpan johto. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

 • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi.

 • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

 • Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke kaapeli ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.

 • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terän (terien) ympärille esimerkiksi kangas tai käytä paksuja hansikkaita ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Toro-leikkurin turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on tunnettava.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen ja kierrättämiseen tai leikatun ruohon keräämiseen, kun sen on varustettu ruohonkerääjällä. Muu käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Yleinen käyttö

 • Varmista ennen ruohonleikkuuta, että alueella ei ole sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna kaikkien osien jäähtyä, ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.

 • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Takuu saattaa raueta, jos käytetään lisälaitteita, joita Toro ei ole hyväksynyt.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat minkään kohteen alitse. Varo osumasta kohteeseen.

 • Hidasta vauhtia ennen kääntymistä ja noudata varovaisuutta.

 • Ole varovainen ajaessasi reunakiveysten, kivien, puunjuurien ja muiden esteiden yli.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa. Ole erityisen varovainen peruuttaessasi.

 • Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

 • Kun lastaat konetta, käytä täysleveää ramppia, joka on leveämpi kuin koneen runko.

 • Älä kuljeta matkustajia.

 • Älä kuljeta koneessa esineitä.

Käyttö rinteillä

Kaikilla rinteillä ja kaltevilla pinnoilla on oltava erityisen varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.

 • Poista leikkuualueelta kaikki esteet, kuten kivet, puiden oksat jne.

 • Varo koloja, uria ja töyssyjä.

  Note: Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

  Note: Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee törmän tai ojan reunan yli tai jos reuna sortuu.

 • Ole erityisen varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita.

  Note: Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.

 • Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Leikkaa rinteet sivuttaissuunnassa.

 • Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

Hinausturvallisuus

 • Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin vetokoukkuun.

 • Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat hinattavien laitteiden painoa ja rinteillä vetämistä. Hinauspaino ei saa olla suurempi kuin koneen, käyttäjän ja lisäpainojen yhteispaino. Käytä lisälaitteen asiakirjoissa tai vetolaitteen käyttöoppaassa määritettyjä vastapainoja tai pyöräpainoja.

 • Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.

 • Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen, kaatumisriskin kasvuun ja ajoneuvon hallinnan menetykseen. Vähennä hinattavan laitteen painoa ja hidasta vauhtia.

 • Pysäytysmatka kasvaa hinatun kuorman painon kasvaessa. Aja hitaasti ja varaa pysähtymiseen lisää etäisyyttä.

 • Tee leveitä käännöksiä, jotta lisälaite ei koskettaisi konetta.

Huolto

 • Älä säilytä konetta tai polttoaineastiaa sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin tai tulisija.

 • Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit, tiukalla.

 • Älä koskaan poista tai peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.

 • Alkuperäisten vakio-osien tai lisävarusteiden poistaminen saattaa vaikuttaa koneen toimintaan ja turvallisuuteen sekä takuun voimassaoloon. Muiden kuin alkuperäisten Toro-osien käyttö saattaa johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Valtuuttamattomien muutosten tekeminen moottoriin tai polttoaine- tai ilmastointijärjestelmään saattaa olla säännösten vastaista.

 • Vaihda kaikki osat, mukaan lukien muun muassa renkaat, hihnat, terät ja polttoainejärjestelmän osat, alkuperäisiin Toro-osiin.

 • Tarkista jarrujen toiminta usein. Säädä ja huolla tarvittaessa.

Malli 74675

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänitaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Käden–käsivarren värinä

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,6 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1.6 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,8 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko kehon värinä

Mitattu värinätaso = 0.60 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0.30 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli 74680

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 93 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Käden–käsivarren värinä

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1.7 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1.7 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,8 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko kehon värinä

Mitattu värinätaso = 0,48 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,24 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Kaltevuuskaavio

g011841

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7009
decaloemmarkt
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal131-4036
decal132-6863
decal132-0872
decal132-0870
decal121-0772
decal121-0773

Laitteen yleiskatsaus

g027935

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).

g028250
g028251

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: Pysäytys, Käynnissä ja Käynnistys. Virta-avain kääntyy Käynnistys-asentoon ja palautuu vapautettaessa Käynnissä-asentoon. Kun avain käännetään PYSäYTYS-asentoon, moottori sammuu. Irrota kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).

Rikastimen vipu

Käynnistä kylmä moottori rikastimella. Kytke rikastin vetämällä rikastimen nuppi ylös. Vapauta rikastin painamalla nuppi alas (Kuva 5).

Kaasuvipu

Kaasuvipua voidaan säätää portaattomasti asentojen NOPEA ja HIDAS välillä. Moottorin nopeutta lisätään siirtämällä kaasuvipua eteenpäin ja vähennetään siirtämällä kaasuvipua taaksepäin (Kuva 5).

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin (PTO) kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin (Kuva 5).

Polttoaineen tarkistusikkuna

Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 6).

Leikkuukorkeusvipu

Leikkuukorkeusvivun avulla voit laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun nostat vipua (itseäsi kohti), leikkuupöytä nousee maasta. Kun lasket vipua (itsestäsi poispäin), leikkuupöytä laskeutuu maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan (Kuva 14).

KeyChoice

Kun tämä kytkin aktivoidaan, leikkaus on mahdollista peruuttamalla. Kytkin aktivoidaan kääntämällä se Päällä-asentoon ja vapauttamalla, kun voimanulosotto kytkeytyy. Aktivointi poistetaan vapauttamalla voimanulosotto (PTO) Kuva 6.

Peruutuskäytön varoitusvalo

Peruutuskäytön varoitusvalo palaa, kun peruutuskäytön turvalukitus on poistettu KeyChoice-avaimella. Se muistuttaa, että lukitusjärjestelmä ei ole käytössä. Valo sammuu, kun voimanulosotto vapautetaan tai moottori sammutetaan. Kun valo palaa, katso taaksesi ja ole erityisen varovainen peruuttaessasi.

SmartPark

Seisontajarru toimii sähköisesti.

Seisontajarru voidaan kytkeä eri tavoin:

 • Paina SmartPark-kytkin PääLLä-asentoon (Kuva 5).

 • Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun kuljettaja poistuu istuimelta ajopolkimen ollessa VAPAALLA.

 • Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti 5–6 sekunnin kuluttua siitä, kun virta-avain on käännetty PYSäYTYS-asentoon (ellei sitä ole vielä kytketty).

Seisontajarru vapautetaan painamalla SmartPark-kytkin POIS-asentoon avaimen ollessa KäYNNISSä-asennossa.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Polttoaineen lisäys

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Hengenvaara

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää bensiiniä polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

 • Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihuurut.

 • Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois ajoneuvosta ennen tankkaamista.

 • Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

 • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa kuorma-auton tai perävaunun lavalla oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin bensiinin jakelupistoolilla.

 • Jos bensiinin jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Vaara

Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

 • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

 • Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.

 • Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

 • Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

  Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

  Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

  Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

Note: Varmista, että moottori on sammutettu ja että liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.

Note: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon säiliössä on bensiiniä (Kuva 7).

Important: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen. Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

g027243

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Muista aina turvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Koneen käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

 • Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä käytä konetta veden lähellä.

Hengenvaara

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Älä käytä konetta pudotusten lähellä.

g027830

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Silmiä, korvia, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö on suositeltavaa.

g009027

Tietoa turvajärjestelmästä

Vaara

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Turvajärjestelmä huolehtii seuraavista:

 • Se estää moottoria käynnistymästä, jos ajopoljin ei ole VAPAALLA.

 • Se varmistaa käynnistettäessä automaattisesti, että seisontajarru on kytketty ja että voimanulosotto on vapautettu.

 • Se sammuttaa moottorin, jos ajopoljin ei ole VAPAALLA, kun kuljettaja nousee istuimelta.

 • Se kytkee seisontajarrun ja vapauttaa voimanulosoton automaattisesti, kun kuljettaja poistuu istuimelta ajopolkimen ollessa VAPAALLA.

 • Se sammuttaa moottorin, jos seisontajarru ei ole kytkettynä, kun kuljettaja nousee istuimelta.

Turvajärjestelmän testaus

 1. Istu istuimelle moottorin ollessa sammutettuna ja varmista, että voimanulosoton kytkin on POIS-asennossa.

 2. Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Käynnistimen pitäisi pyöriä. Älä käynnistä tai sammuta moottoria ennen vaihetta 3.

 3. Käännä avain KäYNNISSä-asentoon ja paina SmartPark-kytkin POIS-asentoon. Jarrun pitäisi vapautua ja jarruvalon sammua.

 4. Kun jarru on vapautettuna ja ajopoljin on VAPAALLA, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Jarrun pitäisi kytkeytyä automaattisesti, moottorin pitäisi käynnistyä ja jarruvalon syttyä.

 5. Kun moottori on sammutettuna ja avain KäYNNISSä-asennossa, kytke voimanulosotto vetämällä teräkytkin ylös. Kytkimen kytkeytymisestä pitäisi kuulua ääni.

 6. Varmista, että ajopoljin on vapaalla, ja käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Voimanulosoton pitäisi vapautua ja moottorin käynnistyä ilman, että terät liikkuvat.

 7. Kun moottori on käynnissä, nouse istuimelta. Moottorin pitäisi edelleen pyöriä ja jarruvalon palaa.

 8. Palaa istuimelle ja vapauta seisontajarru painamalla SmartPark-kytkin POIS-asentoon. Moottorin pitäisi edelleen pyöriä.

 9. Nouse uudelleen istuimelta. Jarrun pitäisi kytkeytyä automaattisesti ja moottorin edelleen pyöriä.

 10. Palaa istuimelle ja kytke terät vetämällä teräkytkin ylös.

 11. Nouse istuimelta. Terien pitäisi vapautua ja moottorin edelleen pyöriä.

 12. Palaa istuimelle ja vedä teräkytkin ylös. Terien pitäisi kytkeytyä. Vapauta terät painamalla teräkytkin alas.

 13. Kytke terät vetämällä teräkytkin ylös. Siirrä ajopoljin PERUUTUS-asentoon. Terien pitäisi vapautua. Siirrä ajopoljin VAPAALLE.

 14. Kytke terät vetämällä teräkytkin ylös. Käännä KeyChoice-kytkin PääLLä-asentoon ja vapauta se. Peruutuskäytön merkkivalon pitäisi palaa.

 15. Siirrä ajopoljin PERUUTUS-asentoon. Terien pitäisi pysyä kytkettynä. Vapauta terät painamalla teräkytkin alas. Peruutuskäytön merkkivalon pitäisi sammua. Siirrä ajopoljin VAPAALLE.

 16. Jos SmartPark-kytkintä ei ole kytketty, paina se PääLLä-asentoon ja paina ajopoljinta kevyesti ETEENPäIN- tai PERUUTUS-asentoon. Jarrun pitäisi vapautua ja jarruvalon sammua.

  Note: Paina poljinta kevyesti, sillä sen painaminen kokonaan saa jarrujärjestelmän jumiutumaan, jolloin jarru ei vapaudu.

 17. Kun jarru on vapautettu, paina ajopoljinta kevyesti ja nouse istuimelta. Moottorin tulee sammua.

 18. Palaa istuimelle ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Usean sekunnin kuluttua jarrujärjestelmän pitäisi kytkeytyä.

  Note: Jarruvalo ei pala, kun avain on PYSäYTYS-asennossa.

Moottorin käynnistys

Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Käynnistysmoottorin käyttö yli 5 sekunnin ajan voi vaurioittaa käynnistysmoottoria. Jos moottori ei käynnisty, odota 10 sekunnin ajan ennen käynnistysmoottorin käyttöä uudelleen.

Istu istuimelle ja tarkista, että seisontajarru on kytkettynä (Kuva 10).

g027831

SmartPark

Seisontajarru toimii sähköisesti.

Seisontajarru voidaan kytkeä eri tavoin:

 • Paina SmartPark-kytkin PääLLä-asentoon (Kuva 5).

 • Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun kuljettaja poistuu istuimelta ajopolkimen ollessa VAPAALLA.

 • Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti 5–6 sekunnin kuluttua siitä, kun virta-avain on käännetty PYSäYTYS-asentoon (ellei sitä ole vielä kytketty).

Seisontajarru voidaan vapauttaa eri tavoin:

 • Paina ajopoljinta (eteenpäinajo tai peruutus).

 • Paina jarrukytkin POIS-asentoon (Kuva 5).

Terien käyttö

Teräkytkin kytkee ja katkaisee leikkuuteriin menevän virran. Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.

Terien kytkentä

Important: Älä kytke teriä teriä, jos kone on pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat vaurioitua.

Note: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa NOPEA-asennossa.

g027902

Terien vapautus

g027538

Moottorin pysäytys

 1. Vapauta terät painamalla teräkytkin POIS-asentoon (Kuva 12).

 2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

 3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

Koneella ajo

Tässä koneessa on sekä puutarhatraktorin että paikallaan kääntyvän koneen ominaisuudet. Koneessa on puutarhatraktorien tapaan jalkapoljin, jolla ohjataan eteenpäinajoa ja peruutusta sekä niiden nopeutta. Lisäksi siinä on ohjauspyörä, jolla ohjataan suuntaa ja kääntösädettä. Takavetopyörät toimivat toisistaan riippumatta, kuten paikallaan kääntyvissä koneissa, mikä mahdollistaa jyrkät ja eri suuntiin tehtävät käännökset nopeasti. Nämä ominaisuudet parantavat merkittävästi koneen ohjattavuutta, mutta näiden ominaisuuksien vuoksi sinun on ehkä harjoiteltava ajoa, jos et ole perehtynyt tämäntyyppisten koneiden käyttöön.

Vaara

Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

 • Ole varovainen kääntyessäsi.

 • Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min). Kaasuvivun ollessaNOPEA-asennossa koneen suorituskyky on yleensä parhaimmillaan. Koneen käyttö TäYDELLä KAASULLA on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.

Ajaminen eteen ja taakse

 1. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

 2. Vapauta seisontajarru. Katso SmartPark™-seisontajarrun käyttö.

 3. Aseta jalka ajopolkimelle. Kun haluat liikkua eteenpäin, paina hitaasti polkimen yläosaa. Kun haluat liikkua taaksepäin, paina hitaasti polkimen alaosaa (Kuva 13).

  Note: Mitä enemmän poljinta painetaan jompaankumpaan suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

  g027750
 4. Kun haluat hidastaa nopeutta, vapauta ajopoljinta.

Koneen pysäytys

Kun haluat pysäyttää koneen, vapauta ajopoljin, vapauta teräkytkin, varmista, että kaasu on NOPEA-asennossa, kytke seisontajarru ja käännä virta-avain Pysäytys-asentoon.

Note: Muista irrottaa virta-avain virtalukosta.

Vaara

Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa ilman valvontaa.

Muista irrottaa sekä virta-avain että KeyChoice-avain sekä kytkeä seisontajarru aina, kun jätät koneen ilman valvontaa, vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

Leikkaus peruutusvaihteella

Koneessa on turvajärjestelmä, joka estää leikkuupöytää leikkaamasta, kun koneella peruutetaan. Jos vaihdat peruutukselle voimanulosoton ollessa kytkettynä, voimanulosotto vapautetaan. Jos haluat leikata ruohoa peruutusvaihteella, voit poistaa turvalukituksen väliaikaisesti.

Note: Älä leikkaa ruohoa peruuttaessasi, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Hengenvaara

Ajoleikkuri voi ajaa peruuttaen lapsen tai muun sivullisen päälle terät kytkettyinä, mikä johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

 • Älä leikkaa ruohoa peruuttaen, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

 • Katso peruuttaessasi aina taakse ja alas.

 • Käytä KeyChoice-kytkintä vain, jos olet varma siitä, ettei lapsia tai muita sivullisia tule leikattavalle alueelle.

 • Irrota aina sekä virta- että KeyChoice-avain ja pane ne turvalliseen paikkaan lasten tai luvattomien käyttäjien ulottumattomiin, kun jätät laitteen ilman valvontaa.

Jos olet varma, että ruohon leikkaus on turvallista tai että lisälaitetta voidaan käyttää peruutusvaihteella, toimi seuraavasti:

 1. Työnnä KeyChoice-avain KeyChoice-kytkimeen (Kuva 6).

 2. Voimanulosoton kytkentä.

 3. Käännä KeyChoice-avainta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, ja vapauta se.

  Note: Konsolissa palava punainen valo muistuttaa, että turvalukitus on poistettu käytöstä.

 4. Leikkaa ruoho.

 5. Kun ruohonleikkuu on valmis, poista KeyChoice-avain (Kuva 6).

  Note: Kun turvalukitus poistetaan käytöstä, tila pysyy (leikkuuterä tai voimanulosotolla toimiva lisälaite pysyy toiminnassa aina peruutettaessa) ja konsolissa palaa valo, kunnes voimanulosotto vapautetaan tai moottori sammutetaan.

Leikkuukorkeuden säätö

Note: Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai leikkuukorkeus 115 mm (Kuva 14).

g027697

Istuimen säätö

g027249

Ohjauspyörän asento

Ohjauspyörällä on kolme asentoa käyttöä varten ja yksi täysin ylhäällä -asento. Täysin ylhäällä -asentoa käytetään, kun koneeseen noustaan tai siitä poistutaan ja kun istuimelta noustaan. Kun käytät konetta, säädä ohjauspyörä siten, että pystyt ohjaamaan konetta parhaiten ja asentosi on mahdollisimman mukava.

 1. Paina jalallasi ohjauspylvään vapautusvipua.

 2. Säädä ohjauspyörä haluamaasi asentoon (Kuva 16).

  g027751

Nurmisuojarullien säätö

Vain 107 cm:n leikkuupöydät

Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää nurmisuojarullien korkeus.

Note: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.

 1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

 2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:

  • Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä matalampi asento (Kuva 17).

  • Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä korkeampi asento (Kuva 17).

  g019929

Nurmisuojarullien säätö

Vain 127 cm:n leikkuupöydät

Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää nurmisuojarullien korkeus.

Note: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.

 1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

 2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Säädä nurmisuojarullat (Kuva 18) lähimmän leikkuukorkeusasennon mukaan.

  g010233

Koneen työntäminen käsin

Important: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.

Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava KäYNNISSä-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.

Koneen työntäminen

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

 2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

 4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen painamalla alas (Kuva 19).

  Note: Tee samat vaiheet jokaisen vivun kohdalla.

 5. Käännä virta-avain Käynnissä-asentoon ja vapauta seisontajarru.

  Note: Älä käynnistä konetta.

  g017303
 6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin PYSäYTYS-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.

Note: Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä. Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso kohta Sähköjarrun vapautus.

Koneen käyttö

Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 19).

Note: Varmista, että ohitusvivut on vedetty kokonaan taakse.

Muunto sivulle poistoon

Vain 107 cm:n leikkuupöydät

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

Poistolevyn irrotus sivulle poistoa varten

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

 2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät poistolevyn leikkuriin (Kuva 20).

  g009660
 4. Irrota poistolevy.

 5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen kääntötangossa oleva lukkomutteri.

 6. Irrota nykyinen ohut mutteri (⅜ tuumaa).

 7. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon (Kuva 21).

  Note: Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa olevalla ohuella mutterilla (⅜ tuumaa).

  Note: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

  g005667
 8. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.

 9. Laske suuntain heittoaukon päälle.

  Important: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Poistolevyn asennus levitystä varten

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

 2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 21).

 4. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.

 5. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin alemman reunan päälle (Kuva 22).

  g005652
 6. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella pultilla (¼ × 2½ tuumaa) ja kahdella hattumutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 22).

  Note: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.

Muunto sivulle poistoon (mallit, joissa on)

Vain 127 cm:n leikkuupöydät

Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

Oikeanpuoleisen levittimen irrotus sivulle poistoa varten

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

 2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien irrotus.

 4. Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (Kuva 23).

  g005655
 5. Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain heittoaukon päälle kuvien mukaisesti (Kuva 23 ja Kuva 24).

  g024261
 6. Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin, jotta niistä ei lennä roskia.

  Vaara

  Leikkurissa olevien avoimien reikien kautta lentää roskia, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

  • Älä koskaan käytä leikkuria ilman, että leikkuukotelon kaikkiin reikiin on asennettu suojukset.

  • Asenna suojukset asennusaukkoihin, kun irrotat levittimen.

 7. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien asennus.

 8. Nosta suuntain ylös. Asenna kaksi pulttia (5/16 × ¾ tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin reikiin.

 9. Asenna ohjauslevy leikkuupöytään (Kuva 25).

  Note: Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).

  Note: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

  g015321
 10. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 N·m.

 11. Laske suuntain heittoaukon päälle.

  Important: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

Oikeanpuoleisen levittimen asennus levitystä varten

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

 2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 25).

 4. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien irrotus.

 5. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 23 ja Kuva 24).

  Important: Varmista, että kieleke, joka on kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla leikkurin pinnan kanssa.

 6. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien asennus.

Koneen kuljetus

Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

Vaara

Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkkejä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

Koneen kuljetus:

 1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

 2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

 3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

 4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

 5. Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin lähellä (Kuva 26).

  Note: Vältä ohjauskomponentteja ja leikkuupöydän osia kiinnittäessäsi koneen etukääntöpyöriä.

  g027708

Koneen lastaus

Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi. Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat rampit (Kuva 27).

g028294

Important: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulma maahan ei ylitä 15 astetta (Kuva 28). Tasaisella maalla rampin on oltava vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Jyrkempi kulma saattaa aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun laitetta siirretään rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat saattavat myös aiheuttaa koneen kaatumisen tai hallinnan menetyksen. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä, sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan mahdollisimman pieni ramppikulma.

Vaara

Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

 • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

 • Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

 • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

 • Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen maahan ei ylitä 15 astetta.

 • Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat rampit.

 • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

g027996

Käyttövihjeitä

Kaasun Nopea-asetuksen käyttö

Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään NOPEA-asetuksella. Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

Varmista, että leikkuri ei leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, jättämällä ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se kaksi kertaa.

Kolmasosan leikkaus ruohon pituudesta

Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin 1/3. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

Leikkuusuunta

Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

Leikkaaminen sopivin aikavälein

Ruoho kannattaa yleensä leikata neljän päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Koska leikkuukorkeus on hyvä pitää samana, leikkaa ruoho useammin alkukeväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

Jos leikkurin leikkuuleveys on leveämpi kuin ennen käyttämässäsi leikkurissa, nosta leikkuukorkeutta, jotta et leikkaisi epätasaista nurmea liian lyhyeksi.

Pitkän ruohon leikkaaminen

Jos ruohon annetaan kasvaa hieman normaalia pidemmäksi tai se on hyvin kosteaa, leikkaa ruoho tavallista korkeammalla leikkuukorkeudella. Leikkaa ruoho sitten uudelleen normaalia, alempaa asetusta käyttäen.

Pysäytys

Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä.

Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito

Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa ja likaa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

Terän huolto

Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita ja tasapainota terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

Kunnossapito

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Tarkista leikkuuterät.
 • Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Tarkasta ja puhdista koneen etuosa.
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kaikki voitelukohdat.
 • Puhdista vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Huolla paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda öljynsuodatin(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista sytytystulpat.
 • Tarkasta polttoaineputken suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Vaihda polttoaineputken suodatin.
 • Ennen varastointia
 • Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
 • Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Istuimen nosto

  Varmista, että seisontajarru on kytketty, ja nosta istuinta eteenpäin.

  Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:

  • Sarjanumerokilpi

  • Huoltotarra

  • Istuimen säätöpultit

  • Polttoainesuodatin

  • Akku ja akun kaapelit

  Leikkuupöydän verhon vapautus

  Löysää verhon kaksi alapulttia, jotta pääset käsiksi leikkuupöydän yläosaan (Kuva 29).

  g027794

  Koneen etuosan nosto

  Jos koneen etuosaa on nostettava, käytä nostoon etummaista reunaa kuvan mukaisesti (Kuva 30).

  Important: Nostokohtina on käytettävä koneen etummaista reunaa, jotta ohjausmekanismi ei vaurioituisi.

  g028320

  Voitelu

  Laakereiden rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kaikki voitelukohdat.
 • Rasvatyyppi: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista rasvanipat (Kuva 31 ja Kuva 32) rievulla.

   Note: Varmista, että kaikki maaliläiskät tulevat hangatuiksi pois nipasta (nipoista).

   g027752
   decal106-8717
  4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan (Kuva 31 ja Kuva 32).

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Note: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Panosten irrottaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin (PTO).

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.

  4. Nosta suojus ja käännä ilmanpuhdistinjärjestelmä pois moottorista (Kuva 33).

   g027800g027801
  5. Irrota vaahtomuovipanos paperipanoksesta (Kuva 34).

   g027802

  Vaahtomuovipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Pese vaahtomuovipanos vedellä ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.

  Paperipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Huolla paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
  1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta pöly ja lika irtoavat siitä.

  2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.

   Important: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa kunnolla.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ tai SL).

  Kampikammion tilavuus: 2,4 l

  Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.

  g029683

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.

  Vaara

  Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

  Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  Important: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä, sillä moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria öljyn ollessa L-merkin alapuolella, sillä moottori saattaa vahingoittua.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.

  2. Varmista, että moottori on pysähtynyt, tasassa ja jäähtynyt, jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

  3. Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia (Kuva 36).

  4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  g029368

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda öljynsuodatin(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Note: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, jotta kaikki öljy tyhjenee.

  2. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  3. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Tyhjennä moottoriöljy.

   g027799g029570
  5. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 38).

   g027477

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä ¾ kierrosta.

  6. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 39).

   g027484

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulpat.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat.

  Tyyppi: Champion® RN9YC tai NGK® BPR6ES

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Sytytystulpan irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   g027478

   Note: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.

  Sytytystulpan tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.

  g027479

  Sytytystulpan asennus

  Kiristä sytytystulpat momenttiin 25–30 N·m.

  g027960

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen käyttöä.

  1. Vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ilmansuodatin moottorista.

  4. Irrota moottorin vaippa.

  5. Estä roskien pääseminen ilmanottoon asentamalla ilmansuodatin suodattimen kantaan.

  6. Puhdista osat roskista ja ruohosta.

  7. Irrota ilmansuodatin ja asenna moottorin vaippa.

  8. Asenna ilmansuodatin.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi tulla palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

  • Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

  Polttoaineputken suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineputken suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineputken suodatin.
 • Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke jarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   g027939g029685

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akun lataus

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.

  4. Irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta (Kuva 44). Säilytä kaikki kiinnikkeet.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 44). Säilytä kaikki kiinnikkeet.

  6. Irrota akun pidike (Kuva 44) ja nosta akku pois akkualustalta.

   g005072

  Akun lataus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ennen varastointia
 • Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
  1. Irrota akku alustasta. Katso Akun irrotus.

  2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan. Älä lataa akkua liikaa.

  3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 45).

   g000538

  Akun asennus

  1. Aseta akku alustalle (Kuva 44).

  2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

  5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 44).

  6. Laske istuin alas.

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa tai virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  Sulaketyyppi:

  • Päävirta: F1 – 30 A, kahvatyyppinen

  • Latauspiiri: F2 – 25 A, kahvatyyppinen

  1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.

   Note: Säilytä kaikki kiinnikkeet.

  2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 46).

  3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti (Kuva 46).

   g014921
  4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon.

   Note: Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista rengaspaine.
 • Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena. Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä epätasaisen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 47). Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

  Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

  Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 90 kPa (13 psi).

  g000554

  Sähköjarrun vapautus

  Sähköjarru voidaan vapauttaa käsin kääntämällä nostovarsia eteenpäin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.

  Vapauta jarru:

  g027911
  1. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon tai irrota akun kytkentä.

  2. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret yhdistyvät.

  3. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.

  Leikkurin huolto

  Leikkuuterien huolto

  Pidä terät terävinä ja tasapainotettuina koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

  Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

  Vaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista leikkuuterät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 49).

   Note: Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne. Katso kohta Terien teroitus.

  2. Tarkasta terät, etenkin kupera alue (Kuva 49).

   Note: Jos havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria tällä alueella (kohta 3, Kuva 49), asenna uusi terä välittömästi.

   g006530

  Taipuneiden terien tarkistus

  Note: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon, joka on myös kuljetusasento.

  2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata (Kuva 50).

   g014972
  3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 51).

   g014973
  4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 52).

   g014974
  5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 53).

   Note: Ero saa olla enintään 3 mm.

   g014973
   1. Jos ero on suurempi kuin 3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

    Note: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   2. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

  Toista toimenpide kullekin terälle.

  Terien irrotus

  Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

  1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista (Kuva 54).

   g027833

  Terien teroitus

  1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä (Kuva 55).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000552
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 56).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.

   Note: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 55).

   g000553
  3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Terien asennus

  1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 54).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

  2. Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja teräpultti (Kuva 54).

  3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.

  Leikkuupöydän tasaus

  Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa aina leikkuria asentaessasi tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

  Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus ennen kuin jatkat.

  Leikkuupöytä on tasattava ensin sivusuunnassa, minkä jälkeen voidaan säätää pituussuuntaista kaltevuutta.

  Vaatimukset:

  • Koneen on oltava tasaisella alustalla.

  • Kaikkien renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  Sivusuuntainen tasaus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

  4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki sivuttaissuunnassa (Kuva 57 ja Kuva 58).

   g009682
   g005278
  5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen pinnan väliltä (Kuva 57 ja Kuva 58).

   Note: Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.

  6. Siirry koneen vasemmalle puolelle.

  7. Löysää sivuosan lukkomutteria.

  8. Nosta tai laske leikkuupöydän vasenta sivua kiertämällä takaosan mutteria (Kuva 59).

   Note: Jos haluat nostaa leikkuupöytää, kierrä takaosan mutteria myötäpäivään. Jos haluat laskea leikkuupöytää, kierrä takaosan mutteria vastapäivään. (Kuva 59).

   g027588
  9. Tarkista sivuttaissuunnan säädöt uudelleen. Toista toimenpidettä, kunnes mitat ovat oikein.

  10. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus pituussuunnassa. Katso Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.

  Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö

  Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

   Note: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta Sivusuuntainen tasaus.

  4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat pituussuuntaisesti (Kuva 60 ja Kuva 61).

   g009658
   g009659
  5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 60 ja Kuva 61).

   Note: Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.

  6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 62).

   g014634
  7. Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria.

  8. Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.

  9. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän kärki on 1,6–7,9 mm takaterän kärkeä alempana (Kuva 60 ja Kuva 61).

  10. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa, tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen. Katso kohta Sivusuuntainen tasaus.

  Leikkuupöydän irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

  4. Löysää 2 alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  5. Irrota sokkanaula etutukitangosta ja irrota tanko leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 63).

   g014635
  6. Laske leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.

  7. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti takanostovarresta. Laske leikkuri maahan varovasti (Kuva 64).

   g005077
  8. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.

  9. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.

   Note: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

  Leikkuupöydän asentaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Liu'uta leikkuri koneen alle.

  4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

  5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet takanostovarren päälle (Kuva 64).

  6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja sokkanaulalla (Kuva 63).

  7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään. Katso kohta Leikkuupöydän hihnan vaihto.

  8. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  Suuntaimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
 • Vaara

  Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma. Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

  Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

  Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä. Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.

  1. Irrota mutteri (⅜ tuumaa) tangosta leikkurin alta (Kuva 65).

   g005192
  2. Liu’uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja suuntaimesta (Kuva 65).

  3. Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.

  4. Vaihda suuntain (Kuva 65).

  5. Liu’uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen läpi.

  6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen kannakkeiden väliin.

  7. Liu’uta tanko suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva 65).

  8. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä olevaan lyhyeen pidikkeeseen.

  9. Kiinnitä tangon takaosa leikkuriin mutterilla (⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 65).

   Important: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että se napsahtaa ala-asentoon.

  Leikkurin hihnan huolto

  Hihnojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
 • Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

  Leikkuupöydän hihnan vaihto

  Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, terien lipsuminen ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).

  4. Irrota hihnapyörän suojukset.

  5. Löysää kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  6. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 66 ja Kuva 67).

   Vaara

   Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

   Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

   g014930
   g014931
  7. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien ympäri (Kuva 67).

  8. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun jousen irrotustyökalun avulla, jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät (Kuva 66 ja Kuva 67).

  9. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  10. Asenna hihnapyörän suojukset.

  Puhdistus

  Koneen etualaosan puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Tarkasta ja puhdista koneen etuosa.
 • Poista roskat koneen etuosan alta paineilmalla tai käsin harjalla (Kuva 68).

  Note: Älä puhdista koneen etualaosaa vedellä, koska se voi johtaa roskien kertymiseen.

  g028248

  Leikkurin alapuolen pesu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen läheisyydessä.

  Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 69).

   Note: Levitä vaseliinia pesuliitännän O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa O-rengasta.

   g003934
  4. Laske leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

  5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

  6. Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

  7. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

  8. Käännä vesi pois päältä ja irrota liitin pesuliitännästä.

   Note: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

  9. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu pois.

   Vaara

   Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

   • Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

   • Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

  Varastointi

  Puhdistus ja varastointi

  1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista.

  3. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

  6. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso kohta Moottoriöljyn huolto.

  7. Tarkista rengaspaineet. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  8. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.

  9. Tarkista terien kunto. Katso kohta Terien tarkastus.

  10. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti.

  11. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

   Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

   Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

   Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

   Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

   Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan.

   Important: Älä säilytä lisäaineistettua bensiiniä 30 päivää kauempaa.

  12. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso kohta Sytytystulpan tarkistus. Kun sytytystulppa (-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

  13. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.

  14. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

  15. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.

  16. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

  17. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  18. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Polttoainesäiliössä näkyy merkkejä hajoamisesta tai polttoaine näyttää loppuvan usein koneesta.
  1. Ilmanpuhdistimen paperipanos on tukkeutunut.
  1. Puhdista paperipanos.
  Moottori ylikuumenee.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  4. Ilmanpuhdistin on likainen.
  5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
  Käynnistin ei pyöritä
  1. Ajopoljin on kytkettynä.
  2. Akussa ei ole latausta.
  3. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.
  4. Sulake on palanut.
  5. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
  1. Siirrä ajopoljin vapaalle.
  2. Lataa akku.
  3. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.
  4. Vaihda sulake.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Rikastin ei ole käytössä.
  3. Ilmanpuhdistin on likainen.
  4. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.
  9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  1. Täytä polttoainesäiliö.
  2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
  3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.
  4. Asenna sytytystulpan johto.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Vaihda polttoainesuodatin.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.
  9. Lisää öljyä kampikammioon.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Ilmanpuhdistin on likainen.
  3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesäiliön ilmareikä on tukossa.
  7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  9. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Puhdista ilmanpuhdistimen panos.
  3. Lisää öljyä kampikammioon.
  4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  7. Vaihda polttoainesuodatin.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  9. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.
  Kone ei liiku.
  1. Ohitusventtiilit ovat auki.
  2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.
  3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
  4. Vaihteisto ei toimi.
  1. Sulje hinausventtiilit.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epänormaali värinä.
  1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.
  3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
  4. Leikkuuterä(t) on taipunut/ovat taipuneet tai epätasapainossa.
  5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  6. Terän kara on taipunut.
  1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  2. Kiristä löysä pyörä.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  5. Kiristä terän kiinnityspultti.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epätasainen leikkuukorkeus.
  1. Terät ovat tylsiä.
  2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
  3. Leikkuri ei ole tasassa.
  4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.
  5. Leikkurin alapuoli on likainen.
  6. Väärä rengaspaine.
  7. Terän kara on taipunut.
  1. Teroita terä(t).
  2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.
  4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
  5. Puhdista leikkurin alapuoli.
  6. Aseta oikea rengaspaine.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Terät eivät pyöri.
  1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
  3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
  4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  1. Asenna uusi käyttöhihna.
  2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Asenna uusi leikkurin hihna.

  Kaaviot

  Kytkentäkaavio

  g027754