Innledning

Maskinen er en plentraktor med roterende kniver som er beregnet for bruk av private boligeiere på private eiendommer. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller for landbruksbrukere.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g014523

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Brutto hestekraft

Motorens brutto eller netto hestekrefter ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motoren for gressklippere i denne klassen være betydelig lavere.

Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din gressklippermodell.

Dette tenningssystemet etterkommer Canadas ICES-002.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Feilaktig bruk og vedlikehold av gressklippere kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

Toro har designet og utformet denne gressklipperen for at den skal være rimelig sikker å utføre service på, men hvis man ikke overholder følgende instruksjoner kan det føre til personskade.

For å sikre maksimum sikkerhet, og for å bli kjent med produktet, er det viktig at du og eventuelt andre som skal bruke gressklipperen leser og forstår innholdet i denne håndboken før motoren startes. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet (Figur 2), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonene. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet.

Regler for sikker bruk

Opplæring

 • Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell.

  Note: Hvis brukerne eller mekanikerne ikke kan lese språket som håndboken benytter, er det eieren som er ansvarlig for å forklare dette materiellet for dem.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Alle operatører og mekanikere skal være opplært. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært kjøre eller utføre vedlikehold på utstyret.

  Note: Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk.

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som han/hun, andre personer eller eiendom utsettes for.

Forberedelser

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, lange bukser, kraftig, sklisikkert fottøy, hansker og hørselvern.

  Important: Sett opp langt hår. Ikke bruk smykker.

 • Undersøk området der utstyret skal brukes, og sørg for at alle objekter er fjernet fra maskinen før bruk.

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. De er brannfarlige, og dampen fra dem er eksplosiv.

  • Bruk bare en godkjent kanne eller beholder.

  • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstoff mens motoren går. La motoren kjøle seg ned før du fyller på mer drivstoff. Ikke røyk i nærheten av maskinen når motoren går.

  • Ikke fyll på eller tøm drivstoff fra maskinen innendørs.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Bruk

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos og andre eksosgasser kan samle seg.

 • Må kun kjøres på godt opplyste områder, og må holdes unna hull i underlaget og andre skjulte farer.

 • Påse at alle driv står i nøytral og at parkeringsbremsen er koblet inn før du starter motoren. Du må kun starte motoren fra førerstillingen.

 • Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør fra side til side i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær forsiktig når du kjører i nærheten av kanter.

 • Sakk ned farten og vær forsiktig når du svinger og når du skifter retning i skråninger.

 • Ikke hev klippeenheten mens knivene roterer.

 • Ikke bruk maskinen uten kraftuttaksvern eller andre typer vern godt festet. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.

 • Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres, og motoren må ikke ruses.

 • Stopp på flat mark, koble fra drivene, koble inn parkeringsbremsen (hvis utstyrt med denne) og slå av motoren før du forlater førersetet, f.eks. hvis du skal tømme gressoppsamlerene eller rense utslippssjakten.

 • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk opptas igjen.

 • Hold hendene og føttene borte fra klippeenheten.

 • Se bak deg og ned før du rygger, slik at du ikke kjører på noe.

 • Hold kjæledyr og tilskuere unna en maskin i drift.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp knivene hvis du ikke klipper.

 • Vær oppmerksom på retningen til utløpsområdet, og ikke rett denne mot noen.

 • Ikke bruk gressklipperen når du er påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

Sikker håndtering av drivstoff

 • Håndter bensin svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Bensin er meget brannfarlig og bensindamp er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går.

 • La motoren kjøle seg ned før du fyller på mer drivstoff.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet, når de fylles på.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll på bensin på slikt utstyr med en bensinkanne istedenfor å fylle drivstoff direkte fra bensinpumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Bruk ikke påfyllingsanordningen som ikke er utstyrt med automatisk avbryterfunksjon.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

 • Ikke fyll for mye i drivstofftanken. Sett lokket på drivstofftanken og skru godt igjen.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Koble ut drivverket, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen eller koble fra tennpluggledningen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

 • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • La motoren bli kald før lagring.

 • Lagre ikke i nærheten av flammer eller tapp ut innendørs.

 • La aldri personell uten opplæring vedlikeholde maskinen.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Når du kobler kablene til igjen, kobler du først til den positive polen og deretter den negative.

 • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet. Skift ut slitte eller skadde merker.

Transport

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for å laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

Sikkerhet for Toros gressklippere

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produkter, og annen sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Dette produktet er laget for klipping og resirkulering av gress, eller for å samle opp klippet gress, hvis utstyrt med gressoppsamler. Hvis det brukes til andre formål enn dette, kan det hende at brukeren eller andre i nærheten blir skadet.

Generelt om bruk

 • Påse at området er fritt for personer før bruk. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

 • Ikke rør deler som kan være varme etter at du har brukt gressklipperen. La delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon.

 • Bruk bare utstyr som er godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker utstyr som ikke er godkjent.

 • Kontroller nøye at du har klaring (f.eks. greiner, døråpninger, elektriske ledninger etc.) hvis du skal kjøre under objekter, slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 • Reduser farten før du svinger, og vær ekstra forsiktig.

 • Vær forsiktig når du kjører plattformen over fortauskanter, røtter eller andre hindringer.

 • Se bak deg og ned før du rygger, slik at du ikke kjører på noe. Vær ekstra forsiktig når du rygger.

 • Rykk ikke i kontrollene, bruk en jevn bevegelse.

 • Når du skal sette maskinen inn eller ned på bakken igjen, må du bruke en rampe med full bredde som strekker seg forbi maskinens bredde.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Ikke ta med deg utstyr på maskinen.

Bruk i bakker

Du må være svært forsiktig i bakker og på ramper. Hvis du føler deg utrygg i en bakke, bør du ikke bruke gressklipperen i den.

 • Fjern gjenstander, for eksempel steiner, greiner osv., fra klippeområdet.

 • Vær oppmerksom på hull, hjulspor eller ujevnheter.

  Note: Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

 • Vær forsiktig i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

  Note: Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten på en skrent eller grøft, eller hvis kanten gir etter.

 • Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr.

  Note: Disse kan endre stabiliteten til maskinen.

 • Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis.

 • Klipp bakker fra side til side.

 • Ikke bruk maskinen i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

Sikkerhet ved tauing

 • Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.

 • Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for taueutstyr og tauing i skråninger. Tauet vekt må ikke overskride vekten til maskinen, føreren og ballasten. Bruk motvekter eller hjulvekter som beskrevet i vedlegget eller i brukerhåndboken for tauemaskinen.

 • Ikke la barn eller andre få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.

 • I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre økt risiko for velting, samt at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.

 • Bremseavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.

 • Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.

Tjeneste

 • Du må aldri oppbevare maskinen eller bensinkannen innendørs der det er åpen ild, for eksempel i nærheten av en varmtvannstank eller et fyringsanlegg.

 • Hold alle muttere og bolter godt strammet, spesielt boltene som fester knivene.

 • Du må aldri fjerne eller fikle med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende. Du må aldri forstyrre den tilmålte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir.

 • Hvis du fjerner originalutstyr eller -tilbehør som er standard kan det ha innvirkning på maskinens garanti, trekkevne og sikkerhet. Bruk av andre deler enn originale Toro-deler kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Uautoriserte endringer av maskin, drivstoff- eller ventilasjonssystem kan være brudd på regelverket.

 • Alle deler, inkludert, men ikke begrenset til dekk, reimer, knivblader og drivstoffsystemkomponenter, skal erstattes med originale Toro-deler.

 • Kontroller at bremsene fungerer korrekt. Juster og vedlikehold etter behov.

Modell 74675

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 89 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydnivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 100 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Hånd-arm-vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 1,6 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,6 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,8 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrasjon for hele kroppen

Målt vibrasjonsnivå = 0,60 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,30 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Modell 74680

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykksnivå på 93 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydnivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Hånd-arm-vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 1,7 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,7 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,8 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrasjon for hele kroppen

Målt vibrasjonsnivå = 0,48 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,24 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-7009
decaloemmarkt
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-2989b
decalbatterysymbols
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal131-4036
decal132-6863
decal132-0872
decal132-0870
decal121-0772
decal121-0773

Oversikt over produktet

g027935

Gjør deg kjent med alle kontrollene i Figur 4 og Figur 5 før du starter motoren og bruker maskinen.

g028250
g028251

Tenningsnøkkel

Tenningsnøkkelen har tre stillinger – Av, Kjør og Start. Nøkkelen vil vris til Start og snu selv tilbake til Run når du slipper det. Ved å vri nøkkelen til AV-stilling, stoppes motoren. Ta imidlertid alltid nøkkelen ut når du forlater maskinen for å forhindre at noen utilsiktet starter motoren (Figur 5).

Chokekontroll

Bruk choken til å starte en kald motor. Dra i chokeknotten for å aktivere den. Trykk ned på chokeknotten for å deaktivere den (Figur 5).

Gasskontroll

Gasskontrollen kan varieres mellom HURTIG og SAKTE. Flytt gasspaken fremover for å øke motorhastigheten, og flytt gasspaken bakover for å redusere motorhastigheten (Figur 5).

Knivkontrollbryter (kraftoverføringen)

Knivkontrollknappen (kraftuttaket) slår drivkraften til knivene av og på (Figur 5).

Drivstoffluke for å sjekke tank

Drivstoffluken, som er plassert på venstre side, kan brukes til å sjekke hvor mye bensin det er i tanken (Figur 6).

Klippehøydespak

Høydekontrollspaken gjør at du kan heve og senke klippeenheten fra sittende stilling. Når spaken er flyttet oppover (mot deg) heves klippeenheten fra bakken og når du senker den (bort fra deg), senkes den ned til bakken. Juster kun klippehøyden når maskinen ikke beveger seg (Figur 14).

Key Choice

Du kan aktivere denne bryteren for å klippe i revers. Du aktiverer den ved å skru bryteren til På og så slippe den når kraftuttaket er tilkoblet. Deaktiver kraftuttaket for å slå den av (Figur 6).

Varsellampe for bruk i revers

Varsellampen for bruk i revers vil slås på når KeyChoice-nøkkelen brukes til å deaktivere sperren for bruk i revers. Det er en påminner om at sperresystemet er deaktivert. Lyset slås av når kraftuttaket (PTO) er frakoblet eller motoren er slått av. Når lyset er på, må du se bakover og være ekstra forsiktig når du rygger.

SmartPark

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Sett på parkeringsbremsen på en av de følgende måtene:

 • Sett SmartPark-bryteren i På-stillingen (Figur 5).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når føreren forlater setet og trekkontrollpedalen er i FRI-stillingen.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk 5 til 6 sekunder etter at tenningsbryteren vris til AV-stillingen (hvis den ikke allerede er aktivert).

For å koble fra parkeringsbremsen setter du SmartPark-bryteren i AV-stilling med nøkkelen i KJøR-stilling.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Fylle drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i drivstoffet.

Fare

Bensin er meget brannfarlig, og under visse forhold svært eksplosiv. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt bensinsøl.

 • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll bensin på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir bensinen plass til å utvide seg.

 • Røyk aldri mens du håndterer bensin, og hold deg unna åpen ild eller steder der bensingassen kan antennes av gnister.

 • Bensin må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer bensin enn til 30 dagers forbruk.

 • Ikke bruk uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand.

Fare

Under visse forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner bensindamp. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Sett alltid bensinkannen på bakken i god avstand fra kjøretøyet før du fyller bensin.

 • Ikke fyll opp bensinkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, da tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

 • Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.

 • Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger, bør du bruke en kanne til å fylle bensin i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

 • Hvis du må fylle bensin direkte fra dysen på en drivstoffpumpe, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning, helt til påfyllingen er fullført.

Advarsel

Bensin kan føre til skader eller dødsfall hvis den svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftank og åpningen til flasken med kondisjonsmiddelet.

 • Unngå kontakt med huden, skyll bort ev. søl med såpe og vann.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder bensinen fersk i en lagringsperiode på opptil 90 dager. Vi anbefaler at drivstofftanken tømmes hvis kjøretøyet skal oppbevares over lengre tid.

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i bensinen.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med fersk bensin. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

Note: Påse at motoren er av og bevegelseskontrollene står i parkeringsstilling.

Note: Du kan bruke drivstoffluken for å kontrollere hvor mye bensin det er før du fyller tanken (Figur 7).

Important: Ikke fyll for mye i drivstofftanken. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg. For full tank kan føre til drivstofflekkasje eller skade på motor eller utslippssystem.

g027243

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Sikkerhet først

Les nøye alle sikkerhetsinstrukser og -merker i avsnittet om sikkerhet. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Kjøretøyet må ikke brukes i bakker som har en skråning på mer enn 15 grader.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

g027830

Forsiktig

Denne maskinen har et volum på over 85 dBA ved førerens øre, og det kan føre til hørselsskade hvis man utsettes for dette volumet i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Det anbefales at du bruker beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, føttene og hodet.

g009027

Forstå sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Sikkerhetssperresystemet er utviklet for å:

 • Forhindre motoren i å starte hvis ikke trekkpedalen er i FRI.

 • automatisk sørge for at kraftuttaket er av, og at parkeringsbremsen er aktivert ved start.

 • Stanse motoren når trekkpedalen ikke er i FRI og du reiser deg fra setet.

 • Automatisk koble inn parkeringsbremsen og deaktivere kraftuttaket når du reiser deg fra setet med trekkpedalen i FRI.

 • stanse motoren når parkeringsbremsen ikke er aktivert og du reiser deg fra setet.

Teste sikkerhetssperresystemet

 1. Sitt på setet med motoren av og sørg for at kraftuttakbryteren er i AV-stilling.

 2. Vri tenningsnøkkelen til START-stillingen. Starteren skal aktiveres. Ikke start motoren eller slå av motoren før trinn 3.

 3. Vri nøkkelen til På-stillingen og sett SmartPark-bryteren i AV-stillingen. Bremsen skal deaktiveres, og bremselyset skal slås av.

 4. Deaktiver bremsen, sett trekkpedalen i FRI og vri tenningsnøkkelen til START-stillingen. Bremsen skal aktiveres automatisk, motoren skal starte og bremselyset skal slås på.

 5. Når motoren er av og nøkkelen er i På-stillingen, kobler du inn kraftuttaket ved å dra opp knivkontrollbryteren. Du skal høre at clutchen aktiveres.

 6. Sjekk at trekkpedalen står i fri, og vri tenningsnøkkelen til START-stillingen. Kraftuttaket skal kobles fra og motoren skal starte, uten at knivene beveger seg.

 7. Reis deg fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal fortsette å gå og bremselyset vil være på.

 8. Sett deg ned igjen, og koble fra parkeringsbremsen ved å sette SmartPark-bryteren i AV-stilling. Motoren skal fortsette å gå.

 9. Reis deg fra setet igjen. Bremsen skal aktiveres automatisk, og motoren vil fortsette å gå.

 10. Sett deg ned igjen og aktiver knivene ved å dra knivkontrollbryteren opp.

 11. Reis deg fra setet. Knivene skal deaktiveres, og motoren vil fortsette å gå.

 12. Sett deg ned igjen og dra knivkontrollbryteren opp. Knivene skal aktiveres. Deaktiver knivene ved å trykke ned knivkontrollbryteren.

 13. Dra opp knivkontrollbryteren for å aktivere knivene. Flytt trekkpedalen til REVERS-stillingen. Knivene skal deaktiveres. Flytt trekkpedalen til FRI.

 14. Dra opp knivkontrollbryteren for å aktivere knivene. Vri KeyChoice-bryteren til På-stillingen og slipp. Ryggelyset skal tennes.

 15. Flytt trekkpedalen til REVERS-stillingen. Knivene skal forbli aktiverte. Skyv knivkontrollbryteren inn for å deaktivere knivene. Ryggelyset skal slå seg av. Flytt trekkpedalen til FRI.

 16. Hvis SmartPark-bryteren ikke er aktivert, skyv den til På-stillingen og trykk lett på trekkpedalen til enten FREMOVER- eller REVERS-stillingen. Bremsen skal deaktiveres, og bremselyset skal slås av.

  Note: Trykk på pedalen, men ikke aktiver pedalen helt, da det vil føre til at bremsesystemet setter seg fast og ikke slipper.

 17. Når bremsen er frigjort, trykk ned trekkpedalen litt ned og reis deg fra setet. Motoren skal stoppe.

 18. Sett deg i setet igjen og vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Etter flere sekunder skal bremsesystemet aktiveres.

  Note: Når nøkkelen er i AV-stillingen, lyser ikke bremselyset.

Starte motoren

Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn 5 sekunder om gangen. Hvis du starter startmotoren i mer enn fem sekunder, kan det føre til skade på startmotoren. Hvis motoren ikke starter, må du vente i ti sekunder før du bruker motorstarteren igjen.

Sitt på setet og kontroller at parkeringsbremsen er på (Figur 10).

g027831

Betjene SmartPark

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Sett på parkeringsbremsen på en av de følgende måtene:

 • Sett SmartPark-bryteren i På-stillingen (Figur 5).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når føreren forlater setet og trekkontrollpedalen er i FRI-stillingen.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk 5 til 6 sekunder etter at tenningsbryteren vris til AV-stillingen (hvis den ikke allerede er aktivert).

Deaktiver parkeringsbremsen på en av de følgende måtene:

 • Sett trekkontrollpedalen i enten fremover- eller revers-stillingen.

 • Sett bremsebryteren i AV-stilling (Figur 5).

Bruke knivbladene

Knivkontrollbryteren slår drivkraften til gressklipperknivene av og på. Denne bryteren styrer strøm til tilbehør som får strøm fra motoren, inkludert klippeenhet og kniver.

Koble til knivene

Important: Ikke aktiver knivene når du står parkert i høyt gress. Belte- eller clutchskade kan inntreffe.

Note: Start alltid knivene med gassen i stillingen HURTIG.

g027902

Koble fra knivbladene

g027538

Stoppe motoren

 1. Deaktiver knivene ved å sette knivkontrollbryteren i AV-stillingen (Figur 12).

 2. Flytt gasspaken til HURTIG-stillingen.

 3. Vri tenningsnøkkelen til AV, og ta ut nøkkelen.

Kjøre maskinen

Denne maskinen har egenskapene til både en hagetraktor og en maskin med svingradius på null. I likhet med hagetraktorer har maskinen en fotpedal som kontrollerer bevegelsen forover og bakover, samt hastigheten, og den har et ratt som kontrollerer retningen og svingradiusen. I likhet med en maskin med svingradius på null kan de to bakre drivhjulene drives separat fra hverandre, noe som muliggjør skarpe svinger og raske retningsendringer. Disse egenskapene gjør maskinen enklere å manøvrere, men de gjør at du må øve på å kjøre hvis du ikke er vant med denne typen maskin.

Advarsel

Maskinen kan rotere svært hurtig. Føreren kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

 • Vær forsiktig når du svinger.

 • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gassen i HURTIG-stillingen for best ytelse. For de fleste bruksområder er det best å gi FULL GASS.

Kjøre forover eller i revers

 1. Sett gassen til HURTIG-stilling.

 2. Frigjør parkeringsbremsen. Se Betjene SmartPark™-parkeringsbremsen.

 3. Sett foten din på trekkontrollpedalen, og trykk sakte øverst på pedalen hvis du vil bevege deg fremover, eller nederst hvis du vil kjøre bakover (Figur 13).

  Note: Jo lengre du beveger pedalen i en av retningene, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

  g027750
 4. Hvis du vil redusere farten, reduserer du trykket på trekkontrollpedalen.

At stoppe maskinen

Når du vil stoppe maskinen, slipper du trekkontrollpedalen, kobler ut knivkontrollbryteren, passer på at gassen står i HURTIG-stillingen, aktiverer parkeringsbremsen og dreier tenningsnøkkelen til av-stillingen.

Note: Husk å ta nøkkelen ut av tenningen.

Advarsel

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på seg eller prøver å kjøre plentraktoren uten oppsyn.

Ta alltid ut både tennings- og KeyChoice-nøklene og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen, selv om det bare er for noen få minutter.

Klippe i revers

Maskinen har en sperrefunksjon som forhindrer klippeenheten i å gå, når maskinen kjøres i revers. Hvis du kjører i revers med kraftuttaket aktivert, blir det deaktivert. Hvis du trenger å klippe i revers, kan du deaktivere denne sperrefunksjonen midlertidig.

Note: Ikke klipp i revers med mindre det er absolutt nødvendig.

Fare

En plentraktor kan rygge over et barn eller andre i nærheten med knivene innkoblet og føre til alvorlige skader eller dødsfall.

 • Bruk aldri gressklipperen under rygging hvis det ikke er absolutt nødvendig.

 • Ha alltid overblikk bak- og nedover før du rygger.

 • Du skal bare bruke KeyChoice-bryteren hvis du er helt sikker på at det ikke vil komme verken barn eller andre inn på området der du klipper.

 • Når du forlater gressklipperen uten tilsyn, må du alltid ta ut både tennings- og KeyChoice-nøkkelen og oppbevare dem på et trygt sted utilgjengelig for barn eller uautoriserte brukere.

Følg denne fremgangsmåten hvis du er helt sikker på at du trygt kan klippe eller bruke ekstrautstyr i revers:

 1. Sett KeyChoice-nøkkelen i bryteren (Figur 6).

 2. Tilkoble kraftuttaket.

 3. Vri KeyChoice-nøkkelen med klokken til den stopper, og slipp den.

  Note: En rød lampe på dashbordet vil lyse som tegn på at sikkerhetssperren er deaktivert.

 4. Klipp gresset.

 5. Når du er ferdig, tar du ut KeyChoice-nøkkelen (Figur 6).

  Note: Når du aktiverer sperren, forblir den i modusen – slik at gressklipperkniven eller annet kraftuttak-drevet utstyr fungerer under rygging – og lampen på dashbordet vil lyse helt til kraftuttaket er utkoblet, eller motoren slås av.

Justere klippehøyden

Note: Transportstillingen er høyeste klippehøydestilling eller klippehøyde (115 mm) som vist i Figur 14.

g027697

Justere setet

g027249

Posisjonere rattet

Rattet har tre posisjoner for bruk og én helt hevet posisjon. Bruk den hevede posisjonen når du skal av og på maskinen. Når du bruker maskinen, må du justere rattet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

 1. Trykk ned utløserspaken for rattstammen med foten din.

 2. Plasser rattet i ønsket posisjon (Figur 16).

  g027751

Justere antiskalperingsvalsene

Kun 107 cm klippeenheter

Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

Note: Juster antiskalperingsvalsene slik at valsene ikke berører bakken på normale, flate klippeområder.

 1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak) og kontroller at parkeringsbremsen er tilkoblet.

 2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Juster antiskalperingsvalsene til én av følgende posisjoner:

  • Øvre hull – bruk denne posisjonen sammen med klippeenheten i posisjonene på 63 mm og under klippehøyde (Figur 17).

  • Nedre hull – bruk denne posisjonen sammen med klippeenheten i posisjonene på 76 mm og over klippehøyde (Figur 17).

  g019929

Justere antiskalperingsvalsene

Kun 127 cm klippeenheter

Når du endrer på klippehøyden, anbefales du alltid å justere høyden på antiskalperingsvalsene.

Note: Juster antiskalperingsvalsene slik at valsene ikke berører bakken på normale, flate klippeområder.

 1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak) og kontroller at parkeringsbremsen er tilkoblet.

 2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Juster antiskalperingsvalsene (Figur 18) for å tilpasse dem den nærmeste klippehøydeposisjonen.

  g010233

Skyve maskinen for hånd

Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Tau aldri maskinen, da dette kan føre til skade.

Denne maskinen har en elektrisk bremsemekanisme. For å skyve maskinen må tenningsnøkkelen stå i KJøR-stillingen. Batteriet må lades og virke bra for at den elektriske bremsen deaktiveres.

Skyve maskinen

 1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

 2. Før du forlater førersetet, må du sette på parkeringsbremsen, stanse motoren, og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Finn omløpsspakene på rammen på begge sidene av motoren.

 4. Flytt omløpsspakene forover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen Figur 19.

  Note: Påse at dette gjøres for hver spak.

 5. Vri tenningsnøkkelen til På, og koble fra parkeringsbremsen.

  Note: Ikke start maskinen.

  g017303
 6. Når du er ferdig, må du sørge for at nøkkelen står i STOPP-stillingen for å unngå å bruke batteri unødig.

Note: Hvis maskinen ikke flytter seg, kan det hende den elektriske bremsen ikke har blitt deaktivert. Om nødvendig kan du frigjøre den elektriske bremsen manuelt, se Frigjøre den elektriske bremsen.

Betjene maskinen

Flytt de to omløpsspakene bakover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen som vist i Figur 19.

Note: Påse at omløpsspakene trekkes helt tilbake.

Konvertere til sideutslipp

Kun 107 cm klippeenheter

Klippeenheten og gressklipperknivene som leveres med denne maskinen ble utformet for optimal kvern- og sideutslippytelse.

Fjern utslippsdekselet for sideutslipp

 1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

 2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Fjern de to boltene og mutterne som fester utslippsdekselet til gressklipperen (Figur 20).

  g009660
 4. Fjern utslippsdekslet.

 5. Løft opp gressavlederen og finn låsemutteren på avlederdreiestangen.

 6. Fjern eksisterende tynn mutter (⅜ tomme).

 7. Monter kantskjermen på den eksponerte dreiestangen (Figur 21).

  Note: Bruk eksisterende tynn mutter (⅜ tomme) for å feste skjermen til gressklipperen.

  Note: Kantskjermen ble levert sammen med maskinen som en løs del.

  g005667
 8. Stram festene til et moment på 7–9 N·m.

 9. Senk gressavlederen over utslippsåpningen

  Important: Påse at gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

Monter utslippsdekselet for kverning

 1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

 2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Fjern kantskjermen fra klippeenheten (Figur 21).

 4. Løft gressavlederen og skyv tappene på toppen av utslippsdekslet inn under gressavlederens låsestag.

 5. Drei utslippsdekslet ned over åpningen og ned på gressklipperens nederste kant (Figur 22).

  g005652
 6. Fest utslippsdekselet til nedre kant av gressklipperen med to bolter (¼ x 2½ tommer) og to rundmuttere (¼ tomme) som vist i Figur 22.

  Note: Stram ikke mutterne for mye, da dette kan fordreie dekselet og forårsake knivkontakt.

Konvertere til sideutslipp

Kun 127 cm klippeenheter

Klippeenheten og gressklipperknivene som leveres med denne maskinen ble utformet for optimal kvern- og sideutslippytelse.

Fjerne den høyre skjermen for å skifte til sideutslipp

 1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

 2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Fjern høyre gressklipperkniv, se Fjerne knivbladene.

 4. Fjern de to knottene og buede skivene som fester den høyre skjermen til gressklipperen (Figur 23).

  g005655
 5. Fjern høyre skjerm og senk gressavlederen over utslippsåpningen som vist på Figur 23 og Figur 24.

  g024261
 6. Monter festene i hullene på toppen av gressklipperen for å hindre at rusk slynges ut.

  Advarsel

  Åpne hull på gressklipperen utsetter deg og andre for utslynging av gjenstander som kan føre til alvorlige skader.

  • Bruk aldri gressklipperen uten at delene er montert i alle hullene i gressklipperhuset.

  • Monter delene i monteringshullene når du fjerner kvernskjermen.

 7. Monter høyre gressklipperkniv, se Montere knivbladene.

 8. Løft opp gressavlederen. Sett to bolter (5/16 x ¾ tomme) i de to hullene langs kanten på klippeenheten.

 9. Monter en kantskjerm på klippeenheten Figur 25.

  Note: Bruk de to låsemutrene (5/16 tomme) til å feste skjermen til gressklipperen.

  Note: Kantskjermen ble levert sammen med maskinen som en løs del.

  g015321
 10. Stram festene til et moment på 7–9 N·m.

 11. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

  Important: Påse at gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

Montere den høyre skjermen for kverning

 1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

 2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Fjern kantskjermen fra klippeenheten (Figur 25).

 4. Fjern høyre gressklipperkniv, se Fjerne knivbladene.

 5. Skyv høyre skjerm gjennom klippeenheten og fest den med to knotter og bueskivene (hul side inn mot klipperen) som vist på Figur 23 og Figur 24.

  Important: Påse at tappen lengst mot høyre av skjermen er utenfor gressklipperen og sitter jevnt med gressklipperens side.

 6. Monter høyre gressklipperkniv, se Montere knivbladene.

Transportere maskinen

Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Denne informasjonen kan hjelpe deg, din familie, kjæledyr eller andre i nærheten med å unngå ulykker.

Advarsel

Å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker som igjen forårsaker personskader.

Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

For å transportere maskinen:

 1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

 2. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

 3. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

 4. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.

 5. Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren (Figur 26).

  Note: Unngå styrekomponentene og klippeenhetsdelene når du fester maskinen ved de fremre styrehjulene.

  g027708

Laste maskinen

Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg opp på ramper og kjør forover ned ramper (Figur 27).

g028294

Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

Sikre at rampen er lang nok slik at vinkelen med bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 28). På flatt underlag krever dette at rampen er minst fire ganger (4x) så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens enheten beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også føre til at maskinen velter eller mister kontrollen. Hvis du laster i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen.

Advarsel

Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

 • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

 • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

 • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

 • Påse at rampen er minst fire ganger (4x) så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

 • Rygg opp på ramper og kjør forover ned ramper.

 • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

g027996

Brukstips

Bruke gassens hurtiginnstilling

For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon kjører du motoren i stillingen HURTIG. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i gressklipperen.

Klippe en plen for første gang

Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at gressklipperen ikke klipper ujevnheter i plenen. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

Klippe en tredjedel av gresstrået

Det er best å bare klippe 1/3 av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

Klipperetning

Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gresset skal vanligvis klippes hver fjerde dag, men husk at gresset vokser med ulik hastighet til ulike tider. Så for å opprettholde samme klippehøyde, som er god praksis, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

Unngå å klippe for kort

Hvis gressklipperen har en klippebredde som er bredere enn klipperen du brukte tidligere, må du øke klippehøyden et hakk for å sikre at ujevnheter i plenen ikke klippes for kort.

Klippe langt gress

Hvis gresset har vokst litt mer enn normalt, eller hvis det er veldig fuktig, må klippehøyden justeres høyere enn vanlig før gresset klippes. Klipp deretter gresset på nytt med den vanlige klippehøyden.

Stoppe

Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. For å unngå dette kan du klippe et tidligere klippet område med bladene aktivert.

Holde gressklipperens underside ren

Fjern gressrester og skitt fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet etterhvert bli dårlig.

Vedlikeholde kniven

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess og avbalanser knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

Vedlikehold

Note: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Kontroller knivene.
 • Kontroller om gressavlederen er skadet
 • Etter hver bruk
 • Sjekk og rengjør den fremre delen av maskinen
 • Rengjør gressklipperhuset.
 • Hver 25. driftstime
 • Smør alle smørepunkter.
 • Rengjør skumelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Sjekk trykket i dekkene.
 • Kontroller remmene for slitasje/sprekker.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift ut skumelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Vedlikeholde papirelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift motoroljen(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skifte oljefilteret(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Kontroll drivstoffilteret i tanken.
 • Hver 200. driftstime
 • Bytte ut papirelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Skift ut drivstoffilteret i tanken.
 • Før lagring
 • Lad opp batteriet og kople fra batterikablene.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Lakker avskallede overflater.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

  Forberedelse for vedlikehold

  Heve setet

  Påse at parkeringsbremsen er aktivert og løft setet fremover.

  Du kan få tilgang til følgende komponenter ved å heve setet:

  • Serieplate

  • Servicemerke

  • Bolter for setejustering

  • Drivstoffilter

  • Batteri og batterikabler

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne de 2 nedre boltene på forhenget for å få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 29).

  g027794

  Heve den fremre delen av maskinen

  Hvis du må heve den fremre delen av maskinen, må du bruke den fremste kanten, som vist i Figur 30.

  Important: For å unngå skader på styremekanismen må du sikre at den aller fremste kanten på maskinen brukes som jekkpunkter.

  g028320

  Smøring

  Smøre lagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør alle smørepunkter.
 • Smørefettype: nr. 2 litiumsbasert smørefett

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene (Figur 31 og Figur 32) med en fille.

   Note: Pass på at du skraper av lakken foran på anordningen(e).

   g027752
   decal106-8717
  4. Sett en fettsprøyte på anordningen (Figur 31 og Figur 32).

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  Vedlikehold av motor

  Overhale luftrenseren

  Note: Luftrenseren må renses oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

  Fjerne elementene

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble ut knivkontrollbryteren (PTO).

  2. Før du forlater førersetet, må du sette på parkeringsbremsen, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør rundt luftrenserdekselet for å unngå at det kommer smuss i motoren som kan forårsake skade.

  4. Løft dekselet og vri luftrenseren ut av motoren (Figur 33).

   g027800g027801
  5. Ta skumelementet av papirelementet (Figur 34).

   g027802

  Overhale skumelementet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Rengjør skumelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Skift ut skumelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Vask skumelementet med vann og skift det ut hvis det har skader.

  Vedlikeholde papirelementet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Vedlikeholde papirelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 200. driftstime
 • Bytte ut papirelementet(Oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Dunk elementet forsiktig mot et flatt underlag for å fjerne støv og smuss.

  2. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om tetningen er skadet.

   Important: Papirelementet må ikke rengjøres med trykkluft eller væsker, som f.eks. løsningsmidler, bensin eller parafin. Skift ut papirelementet hvis det er skadet eller hvis det ikke kan gjøres skikkelig rent.

  Kontrollere motoroljenivået

  Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Veivhuset har en kapasitet på: 2.4 l (2.5 US qt)

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g029683

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Important: Veivhuset må ikke overfylles med olje, da dette kan skade motoren. Ikke kjør motoren med oljenivået under lavmerket, fordi dette kan føre til skade på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, stopp motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Påse at motoren er slått av, på flat mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å tappes in i bunnpannen.

  3. For å holde smuss, gress osv. ute av motoren, rengjør området rundt oljelokket og peilestaven før den fjernes (Figur 36).

  4. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  g029368

  Bytte motorolje og oljefilter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skifte oljefilteret(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate for å sikre at oljen tømmes helt.

  2. Koble fra kraftuttaket og kontroller at parkeringsbremsen er tilkoblet.

  3. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Tapp motoroljen.

   g027799g029570
  5. Skift motoroljefilteret (Figur 38).

   g027477

   Note: Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og drei deretter filteret en ekstra ¾ omdreining.

  6. Hell langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 39).

   g027484

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Pass på at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen(e) monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy/følerblad. Monter ny(e) tennplugg(er) hvis nødvendig.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Luftgap: 0,76 mm

  Demontere tennpluggen

  1. Koble fra kraftuttaket og kontroller at parkeringsbremsen er tilkoblet.

  2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g027478

   Note: På grunn av den dype fordypningen rundt tennpluggen, er den mest effektive rengjøringsmetoden normalt å blåse ut hulrommet med komprimert luft. Tennpluggen er best tilgjengelig når viftehuset fjernes for rengjøring.

  Sjekke tennpluggen

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Sjekk alltid tennpluggen når den har: et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftrenseren er skitten.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g027479

  Montere tennpluggen

  Trekk til tennpluggen(e) med et moment på 25–30 N·m.

  g027960

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Fjern alltid gress og rusk fra luftinntaksskjermen før bruk.

  1. Koble fra knivkontrollbryteren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førersetet må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motordekselet.

  5. Monter luftfilteret til filterbasen for å hindre at rusk kommer inn i luftinntaket.

  6. Fjern rusk og gress fra delene.

  7. Fjern luftfilteret og monter motordekselet.

  8. Monter luftfilteret.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er bensin meget brannfarlig og svært eksplosivt. En brann eller eksplosjon kan gi deg og andre i nærheten brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Utfør eventuelt drivstofftilknyttet vedlikehold når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt bensinsøl.

  • Du må aldri røyke når du tømmer bensin, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne bensindamp.

  Skifte ut drivstoffilteret i tanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroll drivstoffilteret i tanken.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift ut drivstoffilteret i tanken.
 • Et skittent filter som er tatt av drivstoffslangen må aldri monteres på nytt.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at bremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g027939g029685

  Vedlikehold av elektrisk system

  Lade batteriet

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løft setet for å få tilgang til batteriet.

  4. Koble den negative (svarte) grunnkabelen fra batteripolen (Figur 44). Behold alle festene.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  5. Skyv gummihetten oppover på den positive (røde) kabelen. Koble den positive (røde) grunnkabelen fra batteripolen (Figur 44). Behold alle festene.

  6. Fjern batteriholderen (Figur 44) og ta ut batteriet.

   g005072

  Lade batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Før lagring
 • Lad opp batteriet og kople fra batterikablene.
  1. Fjern batteriet fra understellet, se Fjerne batteriet.

  2. Lad batteriet i minimum én time med 6 til 10 ampere. Batteriet må ikke overopplades.

  3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 45).

   g000538

  Installere batteriet

  1. Still batteriet i holderen (Figur 44).

  2. Koble den positive (røde) batterikabelen til den positive (+) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.

  3. Koble den negative batterikabelen til den negative (-) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.

  4. Skyv den røde polhetten over den positive (røde) batteripolen.

  5. Fest batteriet med tilholderen (Figur 44).

  6. Senk setet.

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av komponentene eller ledningene.

  Sikringstype:

  • Hoved – F1-30 A, bladtype

  • Ladekrets – F2-25 A, bladtype

  1. Fjern skruene som fester kontrollpanelet til maskinen.

   Note: Behold alle festene.

  2. Løft opp kontrollpanelet for å få tilgang til hovedledningsnettet og sikringsblokken (Figur 46).

  3. For å bytte en sikring, trekk sikringen ut for å fjerne den (Figur 46).

   g014921
  4. Sett kontrollpanelet tilbake i opprinnelig posisjon.

   Note: Bruk de fire skruene som du fjernet tidligere for på feste panelet på maskinen.

  Vedlikehold av drivsystem

  Sjekke trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Sjekk trykket i dekkene.
 • Oppretthold det lufttrykket som er spesifisert for for- og bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk trykket ved ventilstammen (Figur 47). Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Se produsentens anbefalinger når det gjelder maks. trykk i dekkene. Dette finner du på siden av styrehjulene.

  Pump luft inn i dekkene til de bakre drivhjulene til 0,9 bar.

  g000554

  Frigjøre den elektriske bremsen

  Den elektriske bremsen frigjøres ved manuelt å dreie leddarmene forover. Når den elektriske bremsen er aktivert nullstilles bremsen.

  Slik frigjør du bremsen:

  g027911
  1. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen, eller koble fra batteriet.

  2. Finn akselen på den elektriske bremsen hvor bremseleddarmene er tilkoblet.

  3. Drei akselen forover for å frigjøre bremsen.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å holde knivene skarpe og avbalanserte hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren.

  Sjekk daglig at knivbladene er skarpe og ikke slitte eller ødelagte. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på lager for mer effektiv sliping og utskifting.

  Advarsel

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  Sett kjøretøyet på en jevn flate, koble fra knivkontrollbryteren, sett på parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen.

  Undersøke knivbladene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 49).

   Note: Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  2. Undersøk knivbladene, spesielt buen (Figur 49).

   Note: Hvis du finner skader, slitasje eller ser at det begynner å bli hull i denne delen av kniven (del 3 i Figur 49), må den skiftes ut øyeblikkelig.

   g006530

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  Note: Maskinen må stå på en plan overflate for den følgende prosedyren.

  1. Hev klippeenheten til høyeste klippehøydeinnstilling, også kalt transportstilling.

  2. Ta på tykke, vatterte hansker eller annet hensiktsmessig håndvern og roter kniven som skal måles sakte til en stilling som gjør det mulig å man kan måle avstanden mellom kniveggen og den plane overflaten maskinen er på (Figur 50).

   g014972
  3. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 51).

   g014973
  4. Roter den samme kniven 180 grader så den motsatte kniveggen nå er i samme stilling (Figur 52).

   g014974
  5. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 53).

   Note: Avviket skal ikke være større enn 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskjellen er større enn 3 mm, skift ut kniven med en ny. Se Fjerne knivbladene og Montere knivbladene.

    Note: Hvis en bøyd kniv skiftes ut med en ny kniv og forskjellen fortsatt overstiger 3 mm, kan det være at knivspindelen er bøyd. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for service.

   2. Hvis avviket er innenfor grensene, fortsett til neste kniv.

  Gjenta prosedyren for alle knivene.

  Fjerne knivbladene

  Kniven må skiftes ut hvis den treffer en hard gjenstand, hvis den ikke er balansert eller hvis den er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 54).

   g027833

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 55).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000552
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 56).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har kniven riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 55).

   g000553
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 54).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter bueskiven (den hule siden skal vende mot kniven) og knivbolten (Figur 54).

  3. Trekk til knivbolten med et moment på 47–88 N·m.

  Rette opp klippeenheten

  Sjekk at klippeenheten er i vater hver gang du monterer klippeenheten eller du ser at plenen blir klippet ujevnt.

  Klippeenheten må sjekkes etter bøyde blader før nivellering. Eventuelle bøyde kniver må fjernes og skiftes ut. Se Kontrollere om en kniv er bøyd før du fortsetter.

  Klippeenheten må rettes opp på tvers først, og så kan man justere hellingsvinkelen på langs.

  Krav:

  Oppretting på tvers

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøydespaken til den midtre stillingen.

  4. Roter knivene forsiktig så alle er på tvers (Figur 57 og Figur 58).

   g009682
   g005278
  5. Mål avstanden mellom de ytterste knivkantene og det flate underlaget (Figur 57 og Figur 58).

   Note: Hvis begge målene ikke er innenfor 5 mm, er det nødvendig med justering. Fortsett med denne prosedyren.

  6. Gå til venstre side av maskinen.

  7. Løsne sidelåsemutteren.

  8. Hev eller senk den venstre siden av klippeenheten ved å rotere den bakre mutteren (Figur 59).

   Note: Drei den bakre mutteren med klokken for å heve klippeenheten, og roter den bakre mutteren mot klokken for å senke klippeenheten. (Figur 59).

   g027588
  9. Kontroller side-til-side-justeringene igjen. Gjenta denne prosedyren til målingene er korrekt.

  10. Fortsett å nivellere klippeenheten ved å kontrollere knivens hellingsvinkel på langs, se Justere knivens hellingsvinkel på langs.

  Justere knivens hellingsvinkel på langs

  Knivens hellingsvinkel på langs må sjekkes hver gang klippeenheten monteres. Hvis den fremre delen av klippeenheten er mer enn 7,9 mm lavere enn den bakre delen av klippeenheten, må du justere knivnivået ved hjelp av følgende instruksjoner:

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble ut knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøydespaken til den midtre stillingen.

   Note: Sjekk og juster knivens oppretting på tvers hvis du ikke allerede har gjort det, se Oppretting på tvers.

  4. Roter knivene forsiktig slik at de står på langs (Figur 60 og Figur 61).

   g009658
   g009659
  5. Mål fra tuppen på den fremre kniven til den flate overflaten, og tuppen på den bakre kniven til den flate overflaten (Figur 60 og Figur 61).

   Note: Hvis den fremre knivtuppen ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere enn den bakre knivtuppen, må du justere den fremre låsemutteren.

  6. Rotere justeringsmutteren foran på gressklipperen (Figur 62) for å justere knivens helling på langs.

   g014634
  7. Trekk til justeringsmutteren for å heve den fremre delen av klippeenheten.

  8. Løsne låsemutteren for å senke den fremre delen av klippeenheten.

  9. Kontroller helningen på langs igjen etter justering, og fortsett å justere mutteren helt til tuppen på den fremre kniven er 1,6 til 7,9 mm lavere enn tuppen på den bakre kniven (Figur 60 og Figur 61).

  10. Når knivens hellingsvinkel på langs er riktig justert, sjekker du opprettingen på tvers av klippeenheten på nytt, se Oppretting på tvers.

  Demontere klippeenheten

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.

  4. Løsne de 2 nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  5. Fjern hårnålsplintpinnen fra fremre støttestag og fjern staget fra braketten på klippeenheten (Figur 63).

   g014635
  6. Senk den fremre delen av klippeenheten forsiktig til bakken.

  7. Løft klippeenheten og hengerbrakettene klar for bakre løftestang og senk klippeenheten forsiktig til bakken (Figur 64).

   g005077
  8. Skyv klippeenheten bakover for å fjerne klipperremmen fra motorremskiven.

  9. Dytt klippeenheten ut under maskinen.

   Note: Ta vare på alle deler for fremtidig montering.

  Montere klippeenheten

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skyv klippeenheten under maskinen.

  4. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.

  5. Løft bakre del av klippeenheten og før hengerbrakettene over bakre løftestang (Figur 64).

  6. Fest fremre støttestang til klippeenheten med splittpinnen og hårnålssplinten (Figur 63).

  7. Monter klipperremmen på motorremskiven. Se Skifte klipperemmen.

  8. Trekk til de to nedre boltene for klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Skifte gressavlederen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller om gressavlederen er skadet
 • Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at gressklipperen kaster objekter mot føreren eller andre i nærheten, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Bruk aldri maskinen hvis ikke gressavleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem er på plass.

  Sjekk om gressavlederen er skadet før bruk. Skift ut ødelagte deler før bruk.

  1. Fjern mutteren (⅜ tomme) fra stangen under klippeenheten (Figur 65).

   g005192
  2. Skyv stangen ut fra den korte utstikkeren, fjæren og gressavlederen (Figur 65).

  3. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.

  4. Skifte gressavlederen (Figur 65).

  5. Skyv stangen (den rette enden) gjennom den bakre gressavlederbraketten.

  6. Plasser fjæren på stangen, med enden av kablene ned og gjennom gressavlederbrakettene.

  7. Skyv stangen gjennom den andre gressavlederbraketten (Figur 65).

  8. Sett stangen foran på gressavlederen inn i den korte utstikkeren på enheten.

  9. Fest den bakre enden av stangen til klippeenheten med en mutter (⅜ tomme) som vist i (Figur 65).

   Important: Gressavlederen må være fjærbelastet og i den nedre posisjonen. Løft avlederen for å teste at den smekker ned til den nederste posisjonen.

  Vedlikehold av gressklipperrem

  Kontrollere remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller at remmene ikke har sprekker, frynsete kanter, brennmerker eller annen skade. Skift ut ødelagte remmer.

  Skifte klipperemmen

  Hvining når remmen roterer, knivene glipper når du klipper gresset, frynsete kanter, brennmerker og sprekker er tegn på at klipperremmen er slitt. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Still klippehøyden til laveste klippestilling på 38 mm.

  4. Fjern remskivens deksler.

  5. Løsne de to nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  6. Bruke et fjærfjerningsverktøy (Toro-delenr. 92-5771) til å fjerne ledefjæren fra klippeenhetskroken for å fjerne spenningen på lederullen. Dra så remmen av rullene (Figur 66 og Figur 67).

   Advarsel

   Fjæren er under spenning når den monteres og den kan forårsake personskade.

   Vær forsiktig når du fjerner remmen.

   g014930
   g014931
  7. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og klipperskiven (Figur 67).

  8. Bruk et fjærfjerningsverktøy til å montere ledefjæren over klippeenhetskroken og tilføre spenning til lederullen og klipperremmen (Figur 66 og Figur 67).

  9. Trekk til de to nedre boltene for klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  10. Monter remskivens deksler.

  Rengjøring

  Rengjøre under den fremre delen av maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Sjekk og rengjør den fremre delen av maskinen
 • Bruk trykkluft eller en børste for å fjerne avfall under den fremre delen av maskinen (Figur 68).

  Note: Ikke bruk vann til å rengjøre under den fremre delen av maskinen, dette kan føre til at avfall samles opp.

  g028248

  Vaske plentraktorens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Rengjør gressklipperhuset.
 • Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, under setet, rundt motoren, de hydrauliske pumpene og motorene.

  Etter bruk vasker du alltid undersiden av gressklipperen for å hindre oppsamling av gress. Slik oppnår du forbedret oppmaling og fordeling av gressrester.

  1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.

  2. Før du forlater førersetet må du sørge for at parkeringsbremsen er på, stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fest slangekuplingen til enden av klippeenhetens vanninntaksnippel, og skru på vannet (Figur 69).

   Note: Smør vaselin på vanninntaksnippelens o-ring for å gjøre det enklere å feste kuplingen og for å beskytte o-ringen.

   g003934
  4. Senk klippeenheten til laveste klippehøyde.

  5. Sitt i setet når du starter motoren.

  6. Koble inn knivkontrollbryteren, og la gressklipperen kjøre i ett til tre minutter.

  7. Koble ut knivkontrollspaken, stopp motoren, ta ut tenningsnøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  8. Skru av vannet og fjern koblingen fra vanninntaksnippelen.

   Note: Hvis klippeenheten ikke er ren etter en vask, bløter du den og lar den stå i 30 minutter. Deretter gjentar du prosessen.

  9. Kjør gressklipperen igjen i ett til tre minutter for å fjerne overflødig vann.

   Advarsel

   Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, kan du selv eller andre i nærheten risikere å bli truffet av gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller komme i kontakt med kniven. Kontakt med gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller kontakt med kniven vil forårsake skader eller dødsulykker.

   • Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, må det monteres en ny nippel øyeblikkelig, og før plentraktoren brukes igjen.

   • Stikk aldri hender eller føtter under plentraktoren eller gjennom åpninger i plentraktoren.

  Lagring

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren, flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERING-stillingen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør hele maskinen utvendig, spesielt motoren, og fjern gressrester, smuss o.l.

  3. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, under setet, rundt motoren, de hydrauliske pumpene og motorene.

  4. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  5. Påfør smøring og olje på maskinen. Se Smøring.

  6. Bytt veivhusolje og -filter, se Kontrollere motoroljenivået.

  7. Kontroller trykket i dekkene. Se Sjekke trykket i dekkene.

  8. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  9. Kontroller knivenes tilstand. Se Undersøke knivbladene.

  10. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring.

  11. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

   Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med fersk bensin og brukes til enhver tid.

   Kjør motoren for å fordele den behandlede bensinen i drivstoffsystemet (5 minutter).

   Stopp motoren og la den kjøles ned. Tøm drivstofftanken.

   Start motoren igjen og la den gå til den stopper av seg selv.

   Choke motoren. Start motoren, og la den gå til den ikke starter mer.

   Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

   Important: Bensin som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 30 dager.

  12. Ta ut tennpluggen(e) og sjekk tilstanden, se Sjekke tennpluggen. Når tennpluggen(e) er tatt ut, heller du to skjeer med olje i tennplugghullet. Bruk starteren til å starte motoren og fordele oljen på innsiden av sylinderen. Monter tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på tennpluggen(e).

  13. Fjern all skitt og rusk fra toppen av plentraktoren.

  14. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

  15. Kontroller driv- og klipperremmene.

  16. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle slitte eller skadde deler må repareres eller skiftes ut.

  17. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  18. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og legg den på et sted der du vil finne den igjen. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Drivstofftanken viser tegn på at den bryter sammen, eller maskinen går stadig tom for drivstoff.
  1. Luftfilterets papirelement er tilstoppet.
  1. Rengjør papirelementet.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  4. Luftrenseren er skitten.
  5. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  4. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted
  Startmotoren kjører ikke
  1. Trekkontrollpedalen er tilkoplet.
  2. Batteriet er flatt.
  3. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  4. En sikring har gått.
  5. Et relé eller en bryter er skadd.
  1. Flytt trekkontrollpedalen til fri.
  2. Lad opp batteriet.
  3. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  4. Bytt ut sikringen.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Choken er ikke på.
  3. Luftrenseren er skitten.
  4. Tennpluggledningen(e) er løs(e) eller ikke tilkoblet.
  5. Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Det er smuss i drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  8. Det er feil drivstoff på drivstofftanken.
  9. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Flytt chokespaken til På.
  3. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  4. Fest ledningen(e) til tennpluggen.
  5. Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  8. Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.
  9. Tilsett olje til veivhuset.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  5. Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Drivstofftanklufteåpningen er blokkert.
  7. Det er smuss på drivstoffilteret.
  8. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  9. Det er feil drivstoff på drivstofftanken.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Bytt ut drivstoffilteret.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  9. Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er åpne.
  2. Trekkremmene er slitte, løse eller ødelagte.
  3. Trekkremmene har gått av lederullene.
  4. Girkassen har sviktet.
  1. Lukk taueventilene.
  2. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Det er unormal vibrasjon.
  1. Monteringsboltene i motoren er løse.
  2. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  3. Motorremskiven er ødelagt.
  4. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  5. En knivmonteringsbolt er løs.
  6. En knivspindel er bøyd.
  1. Trekk til monteringsboltene.
  2. Stram til den aktuelle skiven.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  5. Stram til knivmonteringsbolten.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Ujevn klippehøyde.
  1. Kniven(e) er ikke skarpe.
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Et antiskalperingshjul er ikke riktig justert.
  5. Plentraktorens underside er skitten.
  6. Trykket i dekkene er feil.
  7. En knivspindel er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Juster høyden på antiskalperingshjulet.
  5. Rengjør gressklipperens underside.
  6. Juster trykket i dekkene.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivene roterer ikke.
  1. Knivens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Drivremmen har gått av lederullen.
  3. Feil på kraftuttakets bryter eller clutch.
  4. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Monter en ny klipperrem.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g027754