Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu kotikäyttöön asuinalueille. Se on tarkoitettu pääasiassa viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g014523

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mallit, joiden moottoreiden hevosvoimat on ilmoitettu: moottorin valmistaja on mitannut moottorin bruttohevosvoimat laboratorio-olosuhteissa SAE J1995:n mukaisesti ja määrittänyt ne J2723:n mukaan. Tämän luokan ruohonleikkurin moottorin todellinen hevosvoimamäärä on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002 -normin mukainen

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Seuraavat ohjeet on mukailtu EN ISO -standardista 5395:2013.

Yleinen käyttö

 • Lue ja sisäistä kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet ja laitteessa olevat merkinnät ennen koneen käyttöä ja noudata niitä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai koneen alle. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

 • Anna vain vastuullisten, ohjeisiin perehtyneiden aikuisten käyttää konetta.

 • Puhdista alueelta kivet, lelut, johdot ja muut esineet, jotka voivat joutua terään ja sinkoutua ilmaan.

 • Varmista ennen ruohonleikkuuta, ettei alueella ole ihmisiä. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Älä kuljeta matkustajia.

 • Älä leikkaa ruohoa peruuttaen, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Katso alas ja taakse aina ennen kuin peruutat ja peruuttamisen aikana.

 • Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi, ettei tässä suunnassa ole ihmisiä. Vältä materiaalin poistamista seinää tai muuta estettä kohti. Materiaali voi kimmota takaisin käyttäjää kohti. Kytke terät pois päältä ennen sorapinnan ylittämistä.

 • Älä koskaan käytä konetta, jos suuntain, poistolevy tai koko ruohonkeräysjärjestelmä ei ole asennettu tai ne eivät toimi.

 • Ole tarkkaavainen, hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi. Katso taaksesi ja sivuillesi ennen kuin muutat suuntaa.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa. Ennen koneesta poistumista kytke terät pois päältä, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 • Kytke terät pois päältä, kun kone ei leikkaa ruohoa. Ennen kuin puhdistat koneen, irrotat ruohonkerääjän tai poistat tukoksen heittosuppilosta, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, kunnes kaikki osat ovat pysähtyneet täysin.

 • Käytä konetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

 • Ole erityisen varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma autoon.

 • Käytä asianmukaista vaatetusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, kuulosuojaimia ja lujatekoisia liukastumisen estäviä jalkineita. Sido pitkät hiukset. Älä käytä koruja.

 • Noudata valmistajan suosituksia mahdollisten vastapainojen lisäämisestä.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

Käyttö rinteillä

Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Rinteissä käytön aikana on oltava erityisen varovainen. Jos et pysty peruuttamaan rinnettä ylös tai se tuntuu vaikealta, älä leikkaa siltä ruohoa.

 • Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

 • Varo ojia, koloja, kiviä, notkoja ja nousuja, jotka muuttavat käyttökulmaa, sillä kone saattaa kaatua epätasaisessa maastossa.

 • Valitse alhainen ajonopeus, jotta rinteessä työskenneltäessä ei tarvitsisi pysähtyä.

 • Älä leikkaa ruohoa rinteillä ruohon ollessa märkää. Liukkaissa olosuhteissa pito vähenee, mikä saattaa aiheuttaa luisumista ja laitteen hallinnan menetyksen.

 • Pidä vetopyörät kytkettynä, kun ajat rinnettä alas.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Poista leikkuualueelta kaikki esteet kuten kivet, puiden oksat jne. tai merkitse ne. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Vältä äkkilähtöjä leikatessasi ruohoa ylämäkeen, koska leikkuri saattaa kaatua taaksepäin.

 • Huomaa, että pito saattaa kadota alamäessä. Painon siirtyminen etupyörille saattaa aiheuttaa vetopyörien luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen menetyksen.

 • Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä. Jos renkaiden pito heikkenee, pysäytä kone, kytke terät pois käytöstä ja jatka hitaasti rinnettä alas.

 • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

 • Älä yritä tasapainottaa konetta laskemalla jalkasi maahan.

 • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai veden lähettyvillä. Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.

 • Käytä pudotusten, ojien, jyrkkien penkkojen tai veden lähettyvillä työnnettävää ruohonleikkuria ja/tai käsikäyttöistä trimmeriä.

Lapset

Jos käyttäjä ei ole varovainen lasten läheisyydessä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus. Lapset ovat usein kiinnostuneita koneesta ja ruohon leikkaamisesta. Älä koskaan oleta, että lapset pysyvät siellä, missä näit heidät viimeksi.

 • Pidä lapset poissa leikkuualueelta ja jätä heidät toisen aikuisen vastuuhenkilön huostaan.

 • Ole tarkkaavainen ja pysäytä kone, jos lapsia tulee alueelle.

 • Katso taakse, alas ja sivuille ja varmista, ettei lähellä ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin tai muutat suuntaa ja liikkumisen aikana.

 • Älä koskaan kuljeta lapsia koneessa, vaikka terät olisi kytketty pois. Lapset saattavat pudota koneesta ja loukkaantua vakavasti tai häiritä koneen turvallista käyttöä.

 • Aiemmin koneen kyydissä olleet lapset saattavat yhtäkkiä tulla leikkuualueelle, jotta pääsisivät taas kyytiin. Tällöin he saattavat jäädä liikkuvan tai peruuttavan koneen alle.

 • Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita, aitojen päätyjä tai muita näköesteitä.

Hinausturvallisuus

 • Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin vetokoukkuun.

 • Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat hinattavien laitteiden painoa ja rinteillä vetämistä. Hinauspaino ei saa olla suurempi kuin koneen, käyttäjän ja lisäpainojen yhteispaino. Käytä lisälaitteen asiakirjoissa tai vetolaitteen käyttöoppaassa määritettyjä vastapainoja tai pyöräpainoja.

 • Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.

 • Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen, kaatumisriskin kasvuun ja ajoneuvon hallinnan menetykseen. Vähennä hinattavan laitteen painoa ja hidasta vauhtia.

 • Pysäytysmatka kasvaa hinatun kuorman painon kasvaessa. Aja hitaasti ja varaa pysähtymiseen lisää etäisyyttä.

 • Tee leveitä käännöksiä, jotta lisälaite ei koskettaisi konetta.

Bensiinin turvallinen käsittely

Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä bensiiniä ja muita polttoaineita erittäin varovasti. Ne ovat tulenarkoja ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä hyväksyttyä säiliötä.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä koskaan säilytä konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmittimen tai tulisijan lähellä.

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista polttoainekäyttöinen laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin bensiinin jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta roiskuu vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

Yleinen huolto

 • Älä käytä konetta suljetulla alueella. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa hengenvaaran.

 • Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit, tiukalla. Pidä laitteet hyvässä kunnossa.

 • Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

 • Puhdista koneesta ruoho, lehdet ja muut roskat. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet ja polttoaineesta kastuneet roskat. Anna koneen jäähtyä ennen varastointia.

 • Pysäytä ja tarkasta laitteet, jos törmäät esineeseen. Korjaa tarvittaessa, ennen kuin käynnistät koneen uudelleen.

 • Älä tee mitään säätöjä tai korjaustöitä moottorin ollessa käynnissä.

 • Ruohonkerääjän osat ovat kuluvia, vaurioituvia ja heikentyviä osia, mistä syystä liikkuvat osat voivat paljastua tai esineet sinkoilla. Tarkista osat säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin osiin.

 • Ruohonleikkurin terät ovat terävät ja voivat viiltää haavoja. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä paksuja hansikkaita ja ole erityisen varovainen, kun huollat teriä.

 • Tarkasta jarrujen asianmukainen toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla tarvittaessa.

 • Pidä turva- ja käyttöohjetarrat hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

 • Käytä vain aitoja Toro-varaosia. Näin varmistat, että kone pysyy alkuperäisten standardien mukaisena.

Malli 74657

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 89 dBA, johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dBA.

Äänitehon taso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 100 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa  ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Käden/käsivarren värinä

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 1,1 m/s2

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 1,2 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,6 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko kehon värinä

Mitattu värinätaso = 0,36 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,18 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Malli 74661

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 93 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Käden/käsivarren värinä

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 3,1 m/s2

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 2,4 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 1,5 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko kehon värinä

Mitattu värinätaso = 0,37 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,19 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Kaltevuuskaavio

g011841

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7009
decaloemmarkt
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal119-8814
decal119-8815
decal120-5469
decal120-5470
decal121-2989b
decal131-1097
decal131-3948
decalbatterysymbols
decal131-4036
decal132-0872
decal121-0772
decal121-0773
decal132-0869

Laitteen yleiskatsaus

g027829

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin, ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta (Kuva 4 ja Kuva 5).

g027839

Virtalukko

Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS. Virta-avain kääntyy KäYNNISTYS-asentoon ja palautuu vapautettaessa KäYNNISSä-asentoon. Kun avain käännetään PYSäYTYS-asentoon, moottori sammuu. Irrota kuitenkin avain aina koneelta poistuessasi, jotta konetta ei vahingossa käynnistettäisi (Kuva 5).

Kaasuvipu

Kaasuvivulla ohjataan moottorin kierrosnopeutta, ja siinä on portaaton säätö HIDAS-asennosta NOPEA-asentoon ().

Rikastimen vipu

Vedä rikastimen vipua ylös, kunnes se pysähtyy rikastusasentoon (). Paina rikastimen vipu alas moottorin normaalin käytön asentoon.

Teräkytkin (voimanulosotto)

Teräkytkin, joka on merkitty voimanulosoton (PTO) kuvakkeella, kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin (Kuva 5).

Liikkeenohjausvivut ja pysäköintiasento

Liikkeenohjausvivut ohjaavat erillisiä napamoottoreita nopeuden mukaan. Vivun siirtäminen eteen- tai taaksepäin kääntää saman puoleista pyörää eteen- tai taaksepäin. Pyörän nopeus riippuu siitä, miten paljon vipua siirretään. Ennen kuin poistut koneesta, siirrä liikkeenohjausvivut keskeltä ulospäin PYSäKöINTI-asentoon (Kuva 13). Siirrä liikkeenohjausvivut aina PYSäKöINTI-asentoon, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

Smart Speed

Smart Speed™ -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella. Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin kolmesta nopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus (Kuva 16).

Polttoaineen tarkistusikkuna

Koneen vasemmalla sivulla sijaitsevasta tarkistusikkunasta voidaan tarkistaa, onko polttoainesäiliössä bensiiniä (Kuva 6).

g014521

Leikkuukorkeusvipu

Leikkuukorkeusvivun avulla kuljettaja voi laskea ja nostaa leikkuupöytää istualtaan. Kun vipua siirretään ylös kuljettajaa kohti, leikkuupöytä nousee maasta, ja kun vipua siirretään alas kuljettajasta poispäin, leikkuupöytä laskee maahan. Säädä leikkuukorkeutta vain koneen ollessa paikallaan.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Polttoaineen lisäys

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Hengenvaara

Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää bensiiniä polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

 • Älä tupakoi bensiiniä käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihuurut.

 • Bensiiniä tulee säilyttää sille hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä osta bensiiniä enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Polttoainesäiliön täytön aikana saattaa tietyissä olosuhteissa purkautua staattista sähköä, joka sytyttää bensiinihöyryt. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Bensiiniastiat tulee aina asettaa maahan pois ajoneuvosta ennen tankkaamista.

 • Bensiiniastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

 • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite kannettavasta astiasta kuorma-auton tai perävaunun lavalla mieluummin kuin bensiinin jakelupistoolilla.

 • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Vaara

Bensiini on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

 • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

 • Se pitää bensiinin tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan polttoainesäiliön tyhjentämistä.

 • Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

 • Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

  Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

  Lisää bensiiniin oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

  Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

Note: Varmista, että moottori on sammutettu ja että liikkeenohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.

Note: Polttoaineen tarkistusikkunan kautta voidaan tarkistaa ennen säiliön täyttöä, miten paljon säiliössä on bensiiniä (Kuva 7).

Important: Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajentumisen. Ylitäyttö voi aiheuttaa polttoainevuodon tai vaurioittaa moottoria tai päästöjärjestelmää.

g027243

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Koneen käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

 • Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 15 astetta.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä käytä konetta veden lähellä.

Hengenvaara

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Älä käytä konetta pudotusten lähellä.

g000513

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan kohdalla ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö on suositeltavaa.

g009027

Tietoa turvajärjestelmästä

Vaara

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

 • Terät on vapautettu.

 • Liikkeenohjausvivut ovat PYSäKöINTI-asennossa.

Lisäksi turvajärjestelmä sammuttaa moottorin, jos liikkeenohjausvivut eivät ole PYSäKöINTI-asennossa ja kuljettaja nousee istuimelta.

Turvajärjestelmän testaus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä. Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  1. Istu istuimella, aseta liikkeenohjausvivut PYSäKöINTI-asentoon ja siirrä teräkytkin PääLLä-asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.

  2. Istu istuimella ja siirrä teräkytkin POIS-asentoon. Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle, lukitsemattomaan asentoon. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Toista toisella liikkeenohjausvivulla.

  3. Istu istuimella, siirrä teräkytkin POIS-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut PYSäKöINTI-asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta, jolloin moottorin pitäisi sammua.

  4. Istu istuimella, siirrä teräkytkin POIS-asentoon ja lukitse liikkeenohjausvivut PYSäKöINTI-asentoon. Käynnistä moottori. Kun moottori on käynnissä, siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon, kytke teräkytkin ja nouse hieman istuimelta, jolloin moottorin pitäisi sammua.

  Moottorin käynnistys

  Note: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta (Kuva 10).

  Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 60 sekunnin ajan käynnistysyritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa vaurioittaa käynnistintä.

  g027580

  Terien käyttö

  Teräkytkin kytkee ja vapauttaa voimansiirron leikkuuteriin. Tällä kytkimellä ohjataan voimansiirtoa lisälaitteisiin, kuten leikkuupöytiin ja leikkuuteriin, jotka ottavat virtaa moottorista.

  Terien kytkentä

  Important: Älä kytke teriä, jos kone on pysäköity pitkään ruohikkoon. Muutoin hihnat tai kytkin saattavat vaurioitua.

  Note: Kytke terät aina kaasuvivun ollessa NOPEA-asennossa (Kuva 11).

  g027582

  Terien vapautus

  g027538

  Moottorin sammutus

  1. Vapauta terät työntämällä teräkytkin POIS-asentoon (Kuva 11).

  2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  3. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  Koneella ajo

  Konetta ajettaessa on hyödyllistä ymmärtää, miten paikallaan kääntyvä leikkuri toimii. Käyttöpyörät pyörivät itsenäisesti akselien hydraulimoottorien voimasta. Tämän ansiosta toinen puoli voi pyöriä taaksepäin toisen puolen pyöriessä eteenpäin, jolloin kone pyörii paikallaan kääntymisen sijaan. Tämä parantaa huomattavasti koneen ohjattavuutta mutta saattaa vaatia jonkin verran totuttelua uudelta käyttäjältä.

  Vaara

  Kone voi pyöriä paikallaan hyvin nopeasti. Käyttäjä voi menettää koneen hallinnan, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

  • Ole varovainen kääntyessäsi.

  • Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

  Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min). Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan. Koneen käyttö täydellä kaasulla on suositeltavaa useimmissa tapauksissa.

  g004532

  Eteenpäin ajo

  Note: Noudata varovaisuutta peruutettaessa ja käännyttäessä.

  1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  2. Kun haluat ajaa eteenpäin, työnnä liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 14).

   g008952

   Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 14).

   Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua suuntaan, johon haluat kääntyä (Kuva 14).

   Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

   Pysäytä kone vetämällä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon.

  Taaksepäin ajo

  Note: Noudata varovaisuutta peruutettaessa ja käännyttäessä.

  1. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle, lukitsemattomaan asentoon.

  2. Kun haluat ajaa taaksepäin, katso taakse- ja alaspäin ja vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 15).

   g008953

   Jos haluat ajaa suoraan, siirrä molempia liikkeenohjausvipuja yhtä paljon (Kuva 15).

   Jos haluat kääntyä, vapauta liikkeenohjausvipua suuntaan, johon haluat kääntyä.

   Kun haluat pysähtyä, siirrä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon.

  Smart Speed

  Smart SpeedTM -ohjausjärjestelmän vipu sijaitsee kuljettajan istuimen alapuolella (Kuva 16). Sen avulla kuljettaja voi valita jonkin kolmesta ajonopeusalueesta: viimeistely, hinaus tai leikkaus.

  g027625

  Nopeutta vaihdetaan seuraavasti:

  1. Siirrä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja ulospäin PYSäKöINTI-asentoon.

  2. Vapauta teräkytkin.

  3. Säädä vipu haluamaasi asentoon.

  Seuraavat ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon korkeuden mukaan.

  Suositeltu käyttö:ReunusHinausLeikkuu
  PysäköintiX  
  Märkä, painava ruohoX  
  KoulutusX  
  Ruohon keräys X 
  Levitys X 
  Tavallinen leikkuu  X
  Kuljetus  X

  Reunus

  Tämä on pienin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

  • Pysäköinti

  • Märän, painavan ruohon leikkuu

  • Koulutus

  Hinaus

  Tämä on keskinopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

  • Ruohon keräys

  • Levitys

  Leikkuu

  Tämä on suurin nopeus. Tätä nopeutta suositellaan seuraaviin:

  • Tavallinen leikkuu

  • Koneen kuljetus

  Koneen sammutus

  Kun haluat sammuttaa koneen, siirrä liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja ulospäin PYSäKöINTI-asentoon. Vapauta teräkytkin ja varmista, että kaasu on puolikaasun ja täyden kaasun välissä, ja käännä virta-avain Pysäytys-asentoon. Ota avain pois virtalukosta.

  Vaara

  Lapset tai sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää leikkuria sen ollessa ilman valvontaa.

  Muista irrottaa virta-avain ja siirtää liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, kun jätät koneen ilman valvontaa vaikka vain muutamaksi minuutiksi.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Note: Kuljetusasento on korkein leikkuukorkeusasento tai leikkuukorkeus 115 mm kuvan mukaisesti (Kuva 17).

  Leikkuukorkeutta säädetään vivulla, joka sijaitsee kuljettajan istuimen oikealla puolella (Kuva 17).

  g027697

  Nurmisuojarullien säätö

  107 cm:n leikkuupöydät

  Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää nurmisuojarullien korkeus.

  Note: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.

  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Säädä nurmisuojarullat johonkin seuraavista asennoista:

   • Ylempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 63 mm tai sitä matalampi asento (Kuva 18).

   • Alempi reikä: käytä tätä asentoa, kun leikkuupöydän leikkuukorkeusasennoksi on asetettu 76 mm tai sitä korkeampi asento (Kuva 18).

   g019929

  Nurmisuojarullien säätö

  127 cm:n leikkuupöydät

  Leikkuukorkeutta säädettäessä on suositeltavaa samalla säätää nurmisuojarullien korkeus.

  Note: Säädä nurmisuojarullia siten, että ne eivät kosketa maata normaaleilla tasaisilla leikkuualueilla.

  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Säädä nurmisuojarullat (Kuva 19) lähimmän leikkuukorkeusasennon mukaan.

   g010233

  Istuimen säätö

  Siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin kuvan mukaisesti (Kuva 20).

  g027249

  Liikkeenohjausvipujen säätö

  Korkeuden säätö

  Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää korkeammalle tai matalammalle omien tarpeiden mukaan (Kuva 21).

  g027252

  Kallistuksen säätö

  Liikkeenohjausvipuja voidaan säätää eteen- tai taaksepäin omien tarpeiden mukaan.

  1. Löysää ylempää pulttia, joka kiinnittää ohjausvivun ohjausvarren akseliin.

  2. Löysää alempaa pulttia juuri sen verran, että ohjausvipu kääntyy pitkittäissuunnassa (Kuva 21).

  3. Kiinnitä ohjausvipu uuteen asentoon kiristämällä molemmat pultit.

  4. Säädä toinen ohjausvipu samalla tavalla.

  Koneen työntäminen käsin

  Important: Työnnä konetta aina käsin Älä koskaan hinaa konetta, koska se voi vaurioitua.

  Tässä koneessa on sähköinen jarrumekanismi. Konetta työnnettäessä virta-avaimen on oltava KäYNNISSä-asennossa. Jotta sähköjarru voitaisiin vapauttaa, akun on oltava ladattu ja toiminnassa.

  Koneen työntäminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Paikanna ohitusvivut rungossa moottorin molemmilla puolilla.

  4. Siirrä ohitusvipuja eteenpäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen painamalla alas (Kuva 22).

   Note: Tee sama kummallekin vivulle.

  5. Siirrä liikkeenohjausvivut sisäänpäin VAPAA-asentoon ja käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Älä käynnistä konetta.

   Note: Voit nyt työntää konetta käsin.

   g017303
  6. Varmista lopuksi, että avain on käännetty takaisin PYSäYTYS-asentoon, jotta akun lataus ei purkautuisi.

  Note: Jos kone ei liiku, sähköjarru voi olla edelleen kytkettynä. Tarvittaessa sähköjarru voidaan vapauttaa käsin. Katso kohta Sähköjarrun vapautus.

  Koneen käyttö

  Siirrä ohitusvipuja taaksepäin aukon läpi ja lukitse ne paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 22).

  Note: Tee sama kummallekin vivulle.

  Muunto sivulle poistoon

  107 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

  Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

  Poistolevyn irrotus sivulle poistoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota kaksi pulttia ja mutteria, jotka kiinnittävät poistolevyn leikkuriin (Kuva 23).

   g009660
  4. Irrota poistolevy.

  5. Nosta suuntainta ylös ja paikanna suuntaimen kääntötangossa oleva lukkomutteri.

  6. Irrota nykyinen ohut mutteri (⅜ tuumaa).

  7. Asenna ohjauslevy esiin tulleeseen kääntötankoon (Kuva 24).

   Note: Kiinnitä ohjauslevy leikkuriin olemassa olevalla ohuella mutterilla (⅜ tuumaa).

   Note: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

   g005667
  8. Kiristä kiinnike momenttiin 7–9 N·m.

  9. Laske suuntain heittoaukon päälle.

   Important: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

  Poistolevyn asennus levitystä varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSÄKÖINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 24).

  4. Nosta suuntainta ja liu’uta poistolevyn yläosassa olevat kielekkeet suuntaimen alla olevaan tukitankoon.

  5. Käännä poistolevy alas aukon päälle ja leikkurin alemman reunan päälle (Kuva 25).

   g005652
  6. Kiinnitä poistolevy leikkurin alareunaan kahdella pultilla (¼ × 2½ tuumaa) ja kahdella hattumutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 25).

   Note: Älä kiristä muttereita liikaa; tämä voi vääristää levyä niin, että se koskettaa leikkuuteriä.

  Muunto sivulle poistoon

  127 cm:n leikkuupöydillä varustetut mallit

  Tämän koneen mukana toimitettu leikkuupöytä ja leikkuuterät on suunniteltu optimaaliseen leikkuujätteen levitykseen ja sivulle poistoon.

  Oikeanpuoleisen levittimen irrotus sivulle poistoa varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien irrotus.

  4. Irrota kaksi nuppia ja jousialuslaattaa, jotka kiinnittävät oikeanpuoleisen levittimen leikkuriin (Kuva 26).

   g005655
  5. Irrota oikeanpuoleinen levitin ja laske suuntain heittoaukon päälle (Kuva 26 ja Kuva 27).

   g024261
  6. Asenna kiinnikkeet leikkurin yläosassa oleviin reikiin, jotta niistä ei lennä roskia.

  7. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien asennus.

  8. Nosta suuntainta ylös ja asenna kaksi pulttia (5/16 × ¾ tuumaa) leikkuupöydän aukon reunassa oleviin reikiin.

  9. Asenna ohjauslevy leikkuupöytään (Kuva 28).

   Note: Kiinnitä ohjauslevy leikkuupöytään kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa).

   Note: Ohjauslevy on toimitettu koneen mukana irto-osana.

   g015321
  10. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 7–9 N·m.

  11. Laske suuntain heittoaukon päälle.

   Important: Varmista, että leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin, kun sivuheittotila on käytössä.

  Oikeanpuoleisen levittimen asennus levitystä varten

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ohjauslevy leikkuupöydästä (Kuva 28).

  4. Irrota oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien irrotus.

  5. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöydän alle ja kiinnitä se kahdella nupilla ja jousialuslaatalla (kovera puoli leikkuriin päin) kuvien mukaisesti (Kuva 26 ja Kuva 27).

   Important: Varmista, että kieleke, joka on kauimmaisena oikeanpuoleisen levittimen oikealla sivulla, on leikkurin ulkopuolella ja samalla tasolla leikkurin pinnan kanssa.

  6. Asenna oikeanpuoleinen leikkuuterä. Katso kohta Terien asennus.

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

  Vaara

  Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

  Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

  1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

  3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

  4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

  5. Kiinnitä kone etukääntöpyörien ja takapuskurin lähellä (Kuva 29).

   g027708

  Koneen lastaus

  Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi. Aja ramppia ylöspäin peruuttamalla ja alaspäin eteenpäin ajaen (Kuva 30).

  g027995

  Important: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulma maahan ei ylitä 15:ta astetta (Kuva 31). Tasaisella maalla rampin on oltava vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Jyrkempi kulma saattaa aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun laitetta siirretään rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat saattavat myös aiheuttaa koneen kaatumisen tai hallinnan menetyksen. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä, sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan mahdollisimman pieni ramppikulma.

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen maahan ei ylitä 15:ta astetta.

  • Peruutusrampit ja eteenpäin alas ajettavat rampit.

  • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

  g027996

  Käyttövihjeitä

  Kaasun Nopea-asetuksen käyttö

  Leikkuujälki ja ilmanvaihto ovat parhaimmillaan, kun moottoria käytetään NOPEA-asetuksella. Ilmaa tarvitaan, jotta ruoho saataisiin leikattua huolellisesti. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas ja älä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä leikkuria kokonaan. Huolehdi, että leikkurin toinen sivu on leikatun nurmen päällä, jolloin leikkuriin pääsee ilmaa.

  Ruohon leikkaus ensimmäisen kerran

  Varmista, ettei leikkuri leikkaa nurmen mahdollisia epätasaisia kohtia paljaaksi, leikkaamalla ruoho hieman tavallista pidemmäksi. Aikaisemmin käytetty leikkuukorkeus on kuitenkin yleensä sopivin. Kun leikattava ruoho on yli 15 cm:n pituista, hyvä leikkuujälki voidaan varmistaa leikkaamalla se kaksi kertaa.

  Kolmasosan leikkaus ruohon pituudesta

  Ruohonkorren pituudesta kannattaa leikata vain noin kolmasosa. Suuremman määrän leikkaamista ei suositella, ellei ruoho ole harvaa tai ole myöhäinen syksy, jolloin ruoho kasvaa hitaammin.

  Leikkuusuunnan vaihto

  Vaihtele leikkuusuuntaa, jotta ruoho pysyy pystyssä. Tämä helpottaa myös leikkuujätteen levittämistä, joka puolestaan edistää maatumista ja lannoitusta.

  Leikkaaminen sopivin aikavälein

  Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

  Hitaamman leikkuunopeuden käyttö

  Leikkuujäljen parantamiseksi ajonopeutta kannattaa hidastaa tietyissä olosuhteissa.

  Varo leikkaamasta ruohoa liian lyhyeksi

  Suurenna leikkuukorkeutta epätasaista nurmea leikattaessa, jotta nurmi ei leikkaudu paljaaksi.

  Pysäytys

  Jos koneen liike eteenpäin on pysäytettävä kesken leikkuun, nurmikolle saattaa pudota kasa leikkuujätettä. Jotta näin ei kävisi, siirry aiemmin leikatulle alueelle terät kytkettyinä tai vapauta leikkuupöytä eteenpäin ajaessasi.

  Leikkuukoneen alapuolen puhtaanapito

  Poista leikkuujätteet ja lika leikkurin alapuolelta aina käytön jälkeen. Jos leikkurin sisälle kertyy ruohoa, leikkuujäljestä tulee ennen pitkää epätyydyttävä.

  Terien huolto

  Pidä terä terävänä koko leikkuukauden ajan. Terävä terä leikkaa ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille. Tarkista aina käytön jälkeen, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Tarkista leikkuuterät.
 • Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kaikki voitelukohdat.
 • Puhdista vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Huolla paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda öljynsuodatin(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista sytytystulpat.
 • Tarkasta polttoaineputken suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Vaihda polttoaineputken suodatin.
 • Ennen varastointia
 • Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
 • Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulpan johto ennen huoltotoimenpiteitä. Työnnä johto sivuun, jotta se ei pääse vahingossa koskettamaan sytytystulppaa.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Istuimen nosto

  Varmista, että liikkeenohjausvivut on lukittu PYSäKöINTI-asentoon, ja nosta istuinta eteenpäin.

  Istuinta nostamalla päästään käsiksi seuraaviin osiin:

  • Sarjanumerokilpi

  • Huoltotarra

  • Istuimen säätöpultit

  • Polttoainesuodatin

  • Akku ja akun kaapelit

  Leikkuupöydän verhon vapautus

  Löysää verhon kaksi alapulttia, jotta pääset käsiksi leikkuupöydän yläosaan (Kuva 32).

  g027794

  Note: Kiinnitä verho huollon jälkeen kiristämällä pultit.

  Voitelu

  Laakereiden rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kaikki voitelukohdat.
 • Rasvatyyppi: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista rasvanipat (Kuva 33 ja Kuva 34) rievulla.

   Note: Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois nipasta (nipoista).

   g014522
   decal106-8717
  4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan ja pumppaa niihin rasvaa, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista (Kuva 33 ja Kuva 34).

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Note: Huolla ilmanpuhdistin useammin (muutaman tunnin välein), jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Panosten irrottaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin (PTO).

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen ympäristö, jotta likaa ei pääse moottoriin aiheuttamaan vahinkoa.

  4. Nosta suojus ja käännä ilmanpuhdistinjärjestelmä pois moottorista (Kuva 35).

   g027800g027801
  5. Irrota vaahtomuovipanos paperipanoksesta (Kuva 36).

   g027802

  Vaahtomuovipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaahtomuovipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Pese vaahtomuovipanos vedellä ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.

  Paperipanoksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Huolla paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperipanos(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
  1. Naputa panosta kevyesti tasaista pintaa vasten, jotta pöly ja lika irtoavat siitä.

  2. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa ja ettei tiiviste ole vaurioitunut.

   Important: Älä puhdista paperipanosta paineilmalla tai nesteillä, kuten liuotinaineella, bensiinillä tai paloöljyllä. Paperipanos on vaihdettava, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa kunnolla.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ tai SL).

  Kampikammion tilavuus: 2,4 l

  Viskositeetti: Katso seuraava taulukko.

  g017470

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.

  Vaara

  Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

  Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut ruumiinosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista osista.

  Important: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä, sillä moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria öljyn ollessa Low-merkin alapuolella, sillä moottori saattaa vahingoittua.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.

  2. Varmista, että moottori on sammunut, tasassa ja jäähtynyt, jotta öljy on ehtinyt valua öljypohjaan.

  3. Puhdista öljyntäyttökorkin ja mittatikun ympäristö ennen korkin irrottamista, jotta moottoriin ei pääse likaa, leikkuujätteitä tai muita roskia (Kuva 38).

  4. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  g008792

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda öljynsuodatin(useammin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Note: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, jotta kaikki öljy tyhjenee.

  2. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Tyhjennä moottoriöljy.

   g027799g027823
  5. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 40).

   g027477

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä ¾ kierrosta.

  6. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 41).

   g027660

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista sytytystulpat.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan. Irrota ja asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat.

  Tyyppi: Champion® RN9YC tai NGK® BPR6ES

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Sytytystulpan irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto ja varmista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   g008791

   Note: Koska sytytystulpan ympärillä on syvennys, tehokkain puhdistustapa on puhaltaa onteloon paineilmaa. Sytytystulppaan pääsee parhaiten käsiksi, kun puhallinkotelo on irrotettu puhdistusta varten.

  Sytytystulpan tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.

  g008794

  Sytytystulpan asennus

  Kiristä sytytystulpat momenttiin 25–30 N·m.

  g010687

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Puhdista ilmanottoritilä ruohosta ja roskista aina ennen käyttöä.

  1. Vapauta teräkytkin ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ilmansuodatin moottorista.

  4. Irrota moottorin vaippa.

  5. Estä roskien pääseminen ilmanottoon asentamalla ilmansuodatin suodattimen kantaan.

  6. Puhdista osat roskista ja ruohosta.

  7. Irrota ilmansuodatin ja asenna moottorin vaippa.

  8. Asenna ilmansuodatin.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi tulla palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Kaikki polttoaineeseen liittyvät huoltotoimenpiteet on suoritettava vasta, kun moottori on jäähtynyt. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

  • Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

  Polttoaineputken suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta polttoaineputken suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoaineputken suodatin.
 • Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Kytke jarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

   g027939g029685

  Sähköjärjestelmän huolto

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun lataus

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta istuin, jotta pääset käsiksi akkuun.

  4. Irrota miinusmaakaapeli (musta) akun navasta (Kuva 46).

   Note: Säilytä kaikki kiinnikkeet.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  5. Vedä kumisuojusta ylös punaista pluskaapelia pitkin.

  6. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 46).

   Note: Säilytä kaikki kiinnikkeet.

  7. Irrota akun pidike (Kuva 46) ja nosta akku pois akkualustalta.

   g005072

  Akun lataus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ennen varastointia
 • Lataa akku ja irrota akun kaapelit.
  1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Lataa akkua 6–10 A:n virralla vähintään yhden tunnin ajan.

   Note: Älä lataa akkua liikaa.

  3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 47).

   g000538

  Akun asennus

  1. Aseta akku alustalle (Kuva 46).

  2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  3. Asenna miinuskaapeli akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  4. Vedä punainen suojus positiivisen (punaisen) akun navan päälle.

  5. Kiinnitä akku pidikkeellä (Kuva 46).

  6. Laske istuin alas.

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  Sulaketyyppi:

  • Päävirta: F1 – 30 A, kahvatyyppinen

  • Latauspiiri: F2 – 25 A, kahvatyyppinen

  1. Irrota ruuvit, joilla ohjauspaneeli on kiinni koneessa.

   Note: Säilytä kaikki kiinnikkeet.

  2. Nosta ohjauspaneeli ylös, niin pääset käsiksi pääjohdinsarjaan ja sulakerasiaan (Kuva 48).

  3. Vaihda sulake vetämällä ensin vanha sulake irti (Kuva 48).

   g014921
  4. Palauta ohjauspaneeli normaaliasentoon.

   Note: Kiinnitä paneeli koneeseen aiemmin irrotetuilla ruuveilla.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista rengaspaine.
 • Pidä etu- ja takarenkaiden rengaspaine ohjeiden mukaisena. Epätasainen rengaspaine voi aiheuttaa epätasaisen leikkuujäljen. Tarkista paine venttiilin varresta (Kuva 49). Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät, jotta painelukema olisi mahdollisimman tarkka.

  Katso renkaiden valmistajan suosittelema enimmäispaine kääntöpyörien renkaiden sivusta.

  Täytä vetävien takapyörien renkaat paineeseen 0,82 bar.

  g000554

  Sähköjarrun vapautus

  Sähköjarru vapautuu kääntämällä nostovarsia eteenpäin käsin. Kun sähköjarru on aktivoitunut, jarru palautuu.

  1. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon tai irrota akun kytkentä.

  2. Paikanna sähköjarrun akseli, johon jarrun nostovarret yhdistyvät (Kuva 50).

  3. Vapauta jarru kääntämällä akselia eteenpäin.

   g027911

  Leikkurin huolto

  Leikkuuterien huolto

  Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

  Tarkista päivittäin, että leikkuuterät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Viilaa mahdolliset lovet pois ja teroita terät tarpeen mukaan. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

  Vaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan aiheuttaen vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista leikkuuterät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 51).

   Note: Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne. Katso kohta Terien teroitus.

  2. Tarkasta terät, etenkin kupera alue (Kuva 51).

   Note: Jos havaitset vähäisiäkään vaurioita, kulumia tai uria tällä alueella (kohdat 3 ja 4, Kuva 51), asenna uusi terä välittömästi.

   g006530

  Taipuneiden terien tarkistus

  Note: Koneen on oltava tasaisella alustalla seuraavaa toimenpidettä varten.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään leikkuukorkeusasentoon.

  2. Käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä tai muita soveltuvia käsisuojaimia. Käännä terää hitaasti sopivaan asentoon, jossa etäisyys leikkuusärmästä tasaiseen alustaan voidaan mitata (Kuva 52).

   g014972
  3. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 53).

   g014973
  4. Käännä samaa terää 180 astetta niin, että vastakkainen leikkuusärmä on samassa asennossa (Kuva 54).

   g014974
  5. Mittaa etäisyys terän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 55).

   Note: Ero saa olla enintään 3 mm.

   g014973
   1. Jos A:n ja B:n välinen ero on suurempi kuin 3 mm, vaihda terä uuteen. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

    Note: Jos taipuneen terän tilalle vaihdetaan uusi ja mittaustulos on edelleen yli 3 mm, terän kara saattaa olla taipunut. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   2. Jos ero on hyväksytyissä rajoissa, siirry seuraavaan terään.

  Toista toimenpide kullekin terälle.

  Terien irrotus

  Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

  1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista (Kuva 56).

   g027833

  Terien teroitus

  1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä (Kuva 57).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000552
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 58).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää.

   Note: Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 57).

   g000553
  3. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Terien asennus

  1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 56).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

  2. Asenna jousialuslaatta (kovera puoli terää kohden) ja teräpultti (Kuva 56).

  3. Kiristä teräpultti momenttiin 47–88 N·m.

  Leikkuupöydän tasaus

  Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa asentamisen aikana tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

  Ennen tasausta on tarkistettava, ettei leikkuupöydässä ole taipuneita teriä. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Katso kohta Leikkuuterien huolto ennen kuin jatkat.

  Leikkuupöytä on tasattava sivusuunnassa ennen terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätämistä.

  Vaatimukset:

  • Koneen on oltava tasaisella alustalla.

  • Kaikkien neljän renkaan ilmanpaineen on oltava oikea. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  Sivusuuntainen tasaus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

  4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat kaikki sivuttaissuunnassa (Kuva 59 ja Kuva 60).

   g009682
   g005278
  5. Mittaa ulkoleikkuusärmien ja tasaisen alustan väliltä (Kuva 59).

   Note: Jos molemmat mitat eivät ole 5 mm:n sisällä toisistaan, säätö on tarpeen. Jatka sitten toimenpidettä.

  6. Siirry koneen vasemmalle puolelle.

  7. Löysää sivuosan lukkomutteria.

  8. Nosta tai laske leikkuupöydän vasenta sivua kiertämällä takaosan lukkomutteria (Kuva 61).

   Note: Jos haluat nostaa leikkuupöytää, kierrä takaosan lukkomutteria myötäpäivään. Jos haluat laskea leikkuupöytää, kierrä takaosan lukkomutteria vastapäivään.

   g027588
  9. Tarkista sivuttaissuunnan säädöt uudelleen. Toista toimenpidettä, kunnes mitat ovat oikein.

  10. Tasaa leikkuupöytä tarkistamalla terän kaltevuus pituussuunnassa. Katso Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.

  Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö

  Terän pituussuuntainen kaltevuus on tarkistettava aina ennen leikkurin asennusta. Jos leikkurin etupää on yli 7,9 mm alempana kuin leikkurin takapää, säädä terän kaltevuutta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Siirrä leikkuukorkeuden säätövipu keskimmäiseen asentoon.

   Note: Tarkista ja säädä terän sivusuuntainen tasaus, jos et ole tarkistanut asetusta. Katso kohta Sivusuuntainen tasaus.

  4. Käännä teriä varovasti niin, että ne ovat pituussuunnassa (Kuva 62 ja Kuva 63).

   g009658
   g009659
  5. Mittaa etäisyys etuterän kärjestä tasaiseen alustaan ja takaterän kärjestä tasaiseen alustaan (Kuva 62).

   Note: Jos etuterän kärki ei ole 1,6–7,9 mm alempana kuin takaterän kärki, säädä etuosan lukkomutteria.

  6. Säädä terän pituussuuntaista kaltevuutta kiertämällä leikkurin etuosassa olevaa säätömutteria (Kuva 64).

   Note: Nosta leikkurin etupäätä kiristämällä säätömutteria. Laske leikkurin etupäätä löysäämällä säätömutteria.

   g014634
  7. Tarkista pituussuuntainen kaltevuus uudelleen säädön jälkeen. Jatka mutterin säätämistä, kunnes etuterän kärki on 1,6–7,9 mm takaterän kärkeä alempana (Kuva 62).

  8. Kun terän pituussuuntainen kaltevuus on kunnossa, tarkista leikkurin sivusuuntainen tasaus uudelleen. Katso kohta Sivusuuntainen tasaus.

  Leikkurin irrotus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

  4. Löysää 2 alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään.Katso .

  5. Irrota sokka etutukitangosta ja irrota tanko leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 65).

   g014635
  6. Laske leikkuupöydän etuosa varovasti maahan.

  7. Nosta leikkuupöytä ja kannattimet irti takanostovarresta. Laske leikkuri maahan varovasti (Kuva 66).

   g005077
  8. Irrota leikkurin hihna moottorin hihnapyörästä liu’uttamalla leikkuupöytää taaksepäin.

  9. Liu’uta leikkuupöytä pois koneen alta.

   Note: Säilytä kaikki osat myöhempää käyttöä varten.

  Leikkurin asennus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Liu'uta leikkuri koneen alle.

  4. Laske leikkuukorkeuden säätövipu alimpaan asentoon.

  5. Nosta leikkuupöydän takaosaa ja ohjaa kannattimet takanostovarren päälle (Kuva 66).

  6. Kiinnitä etutukitanko leikkuupöytään liitintapilla ja sokalla (Kuva 65).

  7. Asenna leikkurin hihna moottorin hihnapyörään. Katso kohta Leikkurin hihnan vaihto.

  8. Kiristä kaksi alinta pulttia, joilla leikkuupöydän verho on kiinnitetty leikkuupöytään. Katso kohta Leikkuupöydän verhon vapautus.

  Suuntaimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, ettei suuntaimessa ole vaurioita.
 • Vaara

  Jos heittoaukko ei ole peitossa, leikkuri saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma. Seurauksena voi olla myös kosketus terään. Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

  Älä koskaan käytä konetta ilman suuntainta, poistolevyä tai ruohonkeräysjärjestelmää.

  Tarkista suuntain vaurioiden varalta aina ennen käyttöä. Vaihda vaurioituneet osat ennen käyttöä.

  1. Irrota mutteri (⅜ tuumaa) tangosta leikkurin alta (Kuva 67).

   g005192
  2. Liu’uta tanko ulos lyhyestä pidikkeestä, jousesta ja suuntaimesta (Kuva 67).

  3. Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.

  4. Vaihda suuntain (Kuva 67).

  5. Liu’uta tangon suora pää suuntaimen takakannakkeen läpi.

  6. Aseta jousi päätylangat alaspäin tankoon ja suuntaimen kannakkeiden väliin.

  7. Liu’uta tanko suuntaimen toisen kannakkeen läpi (Kuva 67).

  8. Työnnä tanko suuntaimen edessä leikkuupöydässä olevaan lyhyeen pidikkeeseen.

  9. Kiinnitä tangon takaosa leikkuriin mutterilla (⅜ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 67).

   Important: Suuntaimen on oltava jousikuormitettuna ala-asennossa. Nosta suuntain ylös ja testaa, että se napsahtaa ala-asentoon.

  Leikkurin hihnan huolto

  Hihnojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista, ettei hihnassa ole kulumia tai murtumia.
 • Tarkista, ettei hihnoissa ole murtumia, rispaantuneita reunoja, palojälkiä tai muita vaurioita. Vaihda vaurioituneet hihnat.

  Leikkurin hihnan vaihto

  Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda leikkurin hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Aseta leikkuukorkeudeksi alin leikkuuasento (38 mm).

  4. Irrota hihnapyörän suojukset (Kuva 68).

   g032555
  5. Vapauta kiristinpyörän jännitys irrottamalla kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukusta jousen irrotustyökalun avulla (Toro-osanro 92-5771). Irrota sitten hihna hihnapyöriltä (Kuva 69).

   Vaara

   Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

   Ole varovainen, kun irrotat hihnaa.

  6. Asenna uusi hihna moottorin ja leikkurin hihnapyörien ympäri (Kuva 69).

  7. Asenna kiristinpyörän jousi leikkuupöydän koukkuun jousen irrotustyökalun avulla, jolloin kiristinpyörä ja leikkurin hihna jännittyvät (Kuva 69).

  8. Asenna hihnapyörän suojukset (Kuva 68).

  g014930
  g014931

  Puhdistus

  Leikkurin alapuolen pesu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista leikkuupöydän kotelo.
 • Pese leikkurin alapuoli aina käytön jälkeen, jotta ruohoa ei pääse kertymään ja jotta leikkuujäte hajaantuu paremmin.

  Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta teräkytkin.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Kiinnitä letkuliitin leikkurin pesuliitännän päähän ja käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 71).

   Note: Levitä vaseliinia pesuliitännän O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa O-rengasta.

   g003934
  4. Aseta leikkuri alimpaan leikkuukorkeuteen.

  5. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

  6. Kytke teräkytkin (voimanulosotto) ja anna leikkurin käydä 1–3 minuuttia.

  7. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori, irrota avain virtalukosta ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

  8. Katkaise vedentulo ja irrota liitin pesuliitännästä.

   Note: Jos leikkuri ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

  9. Käytä leikkuria vielä 1–3 minuuttia, jotta vesi valuu pois.

   Vaara

   Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

   • Vaihda rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä välittömästi, ennen kuin käytät leikkuria uudelleen.

   • Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa leikkurin alle tai sen aukkojen läpi.

  Varastointi

  Puhdistus ja varastointi

  1. Vapauta teräkytkin, siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin PYSäKöINTI-asentoon, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista.

  3. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään ohjauspaneelin lähellä, istuimen alla tai moottorin ja hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

  6. Vaihda kampikammioöljy ja suodatin. Katso kohtaMoottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

  7. Tarkista rengaspaineet. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  8. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.

  9. Tarkista terien kunto. Katso kohta Leikkuuterien huolto.

  10. Valmistele kone varastointia varten, jos sitä ei ole tarkoitus käyttää yli kuukauteen. Valmistele kone varastointia varten seuraavasti.

  11. Lisää polttoainesäiliöön öljypohjaista stabilointi-/lisäainetta. Noudata stabilointiaineen valmistajan sekoitusohjeita. Älä käytä alkoholipohjaista stabilointiainetta (etanolia tai metanolia).

   Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen bensiiniin ja kun sitä käytetään jatkuvasti.

   Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

   Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö.

   Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

   Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää uudelleen.

   Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan.

   Important: Älä säilytä stabilointi-/lisäainetta sisältävää bensiiniä kauempaa kuin 30 päivää.

  12. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso kohta Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulpat on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Kierrätä moottoria käynnistimellä, jotta öljy leviää sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

  13. Puhdista lika ja roskat leikkurin päältä.

  14. Kaavi ruoho ja lika leikkurin alta ja pese leikkuri sitten vesiletkulla.

  15. Tarkista käyttöhihnan ja leikkurin hihnan kunto.

  16. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

  17. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  18. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ylikuumenee.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  4. Ilmanpuhdistin on likainen.
  5. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  4. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
  Käynnistin ei pyöritä.
  1. Teräkytkin on kytkettynä.
  2. Liikkeenohjausvivut eivät ole Pysäköinti-asennossa.
  3. Akussa ei ole latausta.
  4. Sähköliitännät ovat ruostuneet tai löystyneet.
  5. Sulake on palanut.
  6. Rele tai kytkin on vaurioitunut.
  1. Siirrä teräkytkin vapautettuun asentoon.
  2. Siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin Pysäköinti-asentoon.
  3. Lataa akku.
  4. Tarkista, että sähköliitäntöjen kosketus on kunnossa.
  5. Vaihda sulake.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Rikastin ei ole käytössä.
  3. Ilmanpuhdistin on likainen.
  4. Sytytystulpan johdot ovat löysällä tai irronneet.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  8. Polttoainesäiliössä on vääränlaista polttoainetta.
  9. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  1. Täytä polttoainesäiliö.
  2. Siirrä rikastimen vipu Päällä-asentoon.
  3. Puhdista tai vaihda ilmanpuhdistimen panos.
  4. Asenna sytytystulpan johto.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Vaihda polttoainesuodatin.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Tyhjennä säiliö ja täytä se oikeantyyppisellä polttoaineella.
  9. Lisää öljyä kampikammioon.
  Kone ei liiku.
  1. Ohitusventtiilit ovat auki.
  2. Vetohihnat ovat kuluneet, löysällä tai rikkinäiset.
  3. Vetohihnat ovat irti hihnapyöriltä.
  4. Vaihteisto ei toimi.
  1. Sulje hinausventtiilit.
  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epänormaali värinä.
  1. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  2. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.
  3. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
  4. Leikkuuterä(t) on taipunut/ovat taipuneet tai epätasapainossa.
  5. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  6. Terän kara on taipunut.
  1. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  2. Kiristä löysä pyörä.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  5. Kiristä terän kiinnityspultti.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epätasainen leikkuukorkeus.
  1. Terät ovat tylsiä.
  2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
  3. Leikkuri ei ole tasassa.
  4. Nurmisuojapyörää ei ole asetettu oikein.
  5. Leikkurin alapuoli on likainen.
  6. Väärä rengaspaine.
  7. Terän kara on taipunut.
  1. Teroita terä(t).
  2. Asenna uusi leikkuuterä(t).
  3. Tasaa leikkuri sivusuunnassa ja pituussuunnassa.
  4. Säädä nurmisuojapyörän korkeutta.
  5. Puhdista leikkurin alapuoli.
  6. Aseta oikea rengaspaine.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Terät eivät pyöri.
  1. Käyttöhihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  2. Käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
  3. Voimanulosoton (PTO) kytkin tai sähköinen PTO-kytkin on viallinen.
  4. Leikkurin hihna on kulunut, löysällä tai rikkinäinen.
  1. Asenna uusi käyttöhihna.
  2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Asenna uusi leikkurin hihna.

  Kaaviot

  Kytkentäkaavio

  g028022