Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g187499

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil faktiske dreiemoment for motoren for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din gressklippermodell.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Maskinen er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forholdsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8760
decal112-8867
decal115-2884
decal115-8411
decal131-4514b
decal132-4470
decal133-1900

Montering

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

Important: For å unngå utilsiktet start må du ikke sette elektrisk start-knappen inn i elektrisk start-tenningen før du er klar til å starte motoren (kun for modeller med elektrisk start).

Sette sammen og folde ut håndtaket

Advarsel

Hvis man setter sammen og folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

 • Pass på at du ikke skader ledningene når du setter sammen og folder ut håndtaket.

 • Kontroller at kablene ledes på utsiden av håndtaket.

 • Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

 1. Hev bakdelen av maskinhuset til dets høyeste klippehøydeinnstilling ved å flytte de to bakre klippehøydespakene helt fram. Se Justere klippehøyden.

 2. Fest håndtaksendene til maskinhuset med to skiver og to håndtaksbolter (Figur 3), men ikke stram til håndtaksboltene.

  g187513

  Important: Før kablene på utsiden av håndtaket.

 3. Roter håndtaket bakover (Figur 4).

  g187600
 4. Lås håndtaket ved ønsket høyde. Se Justere håndtakshøyden.

 5. Stram til håndtaksboltene med et moment på 14 til 17 N·m.

 6. Juster klippeenhetene. Se Justere klippehøyden.

Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Important: Monter tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren for å starte motoren sikkert og på en enkelt måte hver gang du bruker maskinen.

Hold knivkontrollbøylen til det øvre håndtaket, og trekk tilbakespolingsstartersnoren gjennom snorføreren på håndtaket (Figur 5).

g003251

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Spesifikasjoner for motorolje

Motoroljekapasitet0,44 l
OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere
 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 6).

  g187518
 3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

 4. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

 5. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 6. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

 7. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 6).

  • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 5 til og med 7, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 8. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Lade batteriet

Kun modeller med elektrisk start

Se Lade opp batteriet.

Montere gressposen

 1. Plasser posen over rammen som vist i Figur 7.

  g027257

  Note: Ikke plasser posen over håndtaket (Figur 7).

 2. Hekt bunnen på posen fast til rammebunnen (Figur 8).

  g027258
 3. Hekt topp- og sidekantene av posen fast til henholdsvis toppen og sidene av rammen (Figur 8).

Oversikt over produktet

g189753
g009526
ModellVektLengdeBreddeHøyde
2079236 kg165 cm 56 cm104 cm
2079738 kg165 cm 56 cm104 cm

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

 • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle drivstofftanken

 • For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 11).

Important: For å redusere oppstartsproblemer, tilsett drivstoffstabilisator i drivstoffet året rundt. Bland stabilisatoren med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammelt.

Se brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

g027629

Kontrollere motoroljenivået

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 6).

  g187518
 3. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 4. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

 5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 12).

  • Hvis oljenivået er for lavt (Figur 12), fyll forsiktig på litt SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 3 til og med 5, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå. For å finne oljetypen, se Skifte motorolje.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt (Figur 12), må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Justere håndtakshøyden

Du kan heve eller senke håndtaket til en stilling som er komfortabel for deg.

Roter håndtakslåsen, beveg håndtaket til én av tre posisjoner, og lås håndtaket i posisjon (Figur 13).

g007284

Justere klippehøyden

Advarsel

Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

 • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

 • Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

Forsiktig

Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår.

Ikke berør den varme lyddemperen.

Juster klippehøyden som ønsket. Still alle fire hjul til samme høyde. For å heve og senke maskinen, se Figur 14.

g189041

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk smykker.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førerplassen.

 • Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

 • Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.

 • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.

 • Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade, hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Bruk kun gressklipperen under tørre forhold.

 • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

 • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du glir og faller.

 • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, fjerne elektrisk start-knappen (kun for modeller med elektrisk start) og vente til alle bevegelige deler har stanset.

 • Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

 • Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippsvernet regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.

 • Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Sikkerhet i bakker

 • Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.

 • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

 • Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

Starte motoren

Du kan starte motoren ved enten å bruke elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) eller tilbakespolingsstarterhåndtaket.

Starte motoren med elektrisk start-knappen

For modeller med elektrisk start
 1. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 15).

  g009546
 2. Trykk på elektrisk start-knappen til motoren starter (Figur 16).

  Note: Hvis elektrisk start-knappen er fjernet, sett den i den elektriske starteren. Se Figur 16.

  g020174

  Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Starte motoren med tilbakespolingsstarterhåndtaket

 1. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 17).

  g009546
 2. Trekk i tilbakespolingshåndtaket (Figur 18).

  g009548

  Note: Når du drar i tilbakespolingsstarteren, skal du først dra lett til du føler motstand og deretter dra kraftig til (Figur 18). La snoren gå sakte inn på spolen igjen.

  Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Bruke selvdrift

For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuene ved siden, og maskinen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 19).

g009549

Note: Hvis maskinen ikke ruller uhindret bakover etter selvdrift, slutt å gå, hold hendene på plass og la maskinen rulle noen centimeter frem for å deaktivere hjuldriften. Du kan også prøve å gripe rett under det øvre håndtaket på metallhåndtaket og skyve gressklipperen frem noen centimeter. Hvis maskinen fremdeles ikke ruller lett bakover, kontakt en autorisert serviceforhandler.

Slå av motoren

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Frigjør knivkontrollbøylen for å slå av motoren.

  Note: Fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) når du forlater maskinen.

  Important: Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Resirkulere gress- og løvrester

  Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du resirkulerer gress- og løvrester.

  Important: Kontroller at den bakre pluggen er låst på plass. For å fjerne pluggen: Hev bakluken (Figur 20), trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene, og roter spaken på pluggen mot venstre (Figur 21).

  g017463
  g010084

  Note: For å låse opp den bakre pluggen roterer du spaken på pluggen mot høyre (Figur 21).

  Samle opp gresset

  Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den og lås sideutslippsluken. Se Fjerne sideutslippssjakten.

  Montere gressposen

  1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 22).

   g187599

   Note: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

  2. Hev og hold oppe bakluken (Figur 23).

   g187598
  3. Trekk ut bakre plugg (Figur 23).

  4. Heng øvre, fremre kant av posen fra gressposepinnene på hakkene på håndtaksbrakettene (Figur 24).

   g189818
  5. Senk bakluken.

  Fjerne gressposen

  1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 25).

   g187599

   Note: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

  2. Hev og hold oppe bakluken.

  3. Løft gressposen av håndtaksbrakettenes hakk etter håndtaket.

  4. Monter bakre plugg (Figur 26).

   g187597

   Important: Kontroller at den bakre pluggen er låst på plass. For å låse pluggen, trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene og roter spaken på pluggen mot venstre (Figur 27).

   g010084

   Note: For å låse opp pluggen, roter spaken på pluggen mot høyre (Figur 27).

  5. Senk bakluken.

  Utslipp av gressrester

  Slipp ut gressrester på siden eller bak når du klipper svært høyt gress.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  Sideutslipp av gress- og løvrester

  Hvis gressposen er på maskinen, skal den fjernes og den bakre pluggen settes i. Se Fjerne gressposen.

  Important: Kontroller at den bakre pluggen er låst på plass. For å fjerne pluggen: Hev bakluken (Figur 28), trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene, og roter spaken på pluggen mot venstre (Figur 27).

  g187597

  Note: For å låse opp pluggen roterer du spaken på pluggen mot høyre (Figur 27).

  Montere sideutslippssjakten

  1. Lås opp sideutslippsluken (Figur 29).

   g002590
  2. Løft opp sideutslippsluken (Figur 30).

   g002591
  3. Monter sideutslippssjakten og lukk luken på sjakten (Figur 31).

   g002592

  Fjerne sideutslippssjakten

  For å fjerne sideutslippssjakten, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

  Important: Lås sideutslippsluken når du har lukket den (Figur 32).

  g002593

  Bakutslipp av gress- og løvrester

  Fjern posen hvis den er på maskinen. Se Fjerne gressposen.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den og lås sideutslippsluken. Se Fjerne sideutslippssjakten.

  1. Hev og hold oppe bakluken (Figur 33).

   g187598
  2. Trekk ut bakre utslippsplugg (Figur 33).

  Brukstips

  Generelle klippetips

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen, fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

  • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klippe først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

  • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut kniven eller bryn den.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet under transport

  • Fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) før du laster maskinen for transport.

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Fest maskinen slik at den ikke ruller.

  Rengjøre maskinens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra maskinens underside.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket) mens motoren går.

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Senk maskinen til laveste klippehøydeinnstilling. Se Justere klippehøyden.

  2. Flytt maskinen til en jevn flate.

  3. Vask området under bakluken (hvis utstyrt), der det klippede gresset går fra undersiden av maskinen til gressposen.

  4. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten (Figur 34).

   g005477
  5. Slå på vannet.

  6. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.

  7. Slå av motoren.

  8. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.

  9. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside.

  10. Slå av motoren, og vent til den er nedkjølt.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Fjern elektrisk start-knappen som vist i Figur 35 (kun for modeller med elektrisk start).

   g186627
  2. Roter håndtaket forover (Figur 36).

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen det øvre håndtaket.

   g187601
  3. Fold ut håndtaket, se Sette sammen og folde ut håndtaket.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Hver 25. driftstime
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Lad batteriet (hvis utstyrt) i 24 timer.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift motoroljen.
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Smør hjulgirene.
 • Rengjør luftfilteret ved å gjerne smuss toppen og sidene. Rengjør det oftere under støvete driftsforhold.
 • Årlig eller før lagring
 • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
 • Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i håndboken for motoren.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Koble tennpluggledningen fra tennpluggen og fjern elektrisk start-knappen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

  • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

  Gjøre klar til vedlikehold

  1. Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt), og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 37).

   g226990
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Important: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

  Vedlikeholde luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Løsne klipsen øverst på luftfilterdekselet (Figur 38).

   g187602
  2. Fjern luftfilteret (Figur 38).

  3. Kontroller luftfilteret.

   Note: Bytt ut filteret hvis det er svært skittent. Ellers banker du filteret lett på en hard overflate for å løsne rusk.

  4. Monter luftfilteret.

  5. Bruk klipsen til å sette på luftfilterdekslet.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift motoroljen.
 • Det er ikke nødvendig å skifte motoroljen, men hvis du vil skifte olje, bruk følgende prosedyre.

  Note: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  Spesifikasjoner for motorolje

  Motoroljekapasitet0,44 l
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
  API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere
  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 39).

   g187518
  4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 40).

   g187603
  5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

  7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  8. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 39).

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  11. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Lade opp batteriet

  For modeller med elektrisk start
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Lad batteriet (hvis utstyrt) i 24 timer.
 • Lad opp batteriet i 24 timer første gang, deretter hver måned (etter hver 25. oppstart) eller som nødvendig. Bruk alltid laderen på i et avskjermet område og lad batteriet ved romtemperatur (22 °C) om mulig.

  1. Koble laderen til ledningssatsen, som sitter under elektrisk start-knappen (Figur 41).

   g189390
  2. Koble laderen til et strømuttak.

   Note: Når batteriet ikke lenger kan lades, skal det resirkuleres eller avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

  Note: Batteriladeren kan ha lysdioder i to farger som indikerer følgende ladestatuser:

  • Rødt lys indikerer at laderen lader batteriet.

  • Grønt lys indikerer at laderen er fulladet eller at laderen er frakoblet fra batteriet.

  • Et blinkende lys som veksler mellom rødt og grønt indikerer at batteriet er nesten fulladet. Denne statusen varer kun noen få sekunder før batteriet er fulladet.

  Bytte ut sikringen

  Kun modeller med elektrisk start

  Hvis batteriet ikke kan lades eller motoren ikke vil starte ved hjelp av den elektriske starteren, kan det hende at sikringen er gått. Bytt den ut med plug-in-sikring på 40 A.

  1. Fjern dekselet fra batterirommet (Figur 42).

  2. Trekk ut batteriet, og finn sikringen (Figur 42).

  3. Sett sikringen tilbake i holderen (Figur 42).

   g187604

   Note: Maskinen leveres med en reservesikring i batterirommet.

  4. Monter dekslet over batterirommet (Figur 42).

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  1. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.

  3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 43).

   g005454
  4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 44).

  5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 44).

   g005455

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.

   Important: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skrallen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

  Justere selvdrift

  Når du monterer en ny selvdriftskabel eller hvis selvdriftsdrevet er feiljustert, juster selvdriften.

  1. Vri justeringsknotten mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 45).

   g027231
  2. Juster strammingen på kabelen (Figur 45) ved å trekke den utover eller skyve den forover, og holde den stillingen.

   Note: Skyv kabelen mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kabelen bort fra motoren for senke friksjonen.

  3. Skru justeringsknotten med klokken for å stramme justeringen av kabelen.

   Note: Stram knotten godt for hånd.

  Smøre hjulgirene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør hjulgirene.
  1. Tørk av smørefettet på innsiden av bakhjulene med en ren klut (Figur 46).

   g003234
  2. Plasser en smørepistol mot hver nippel og påfør forsiktig to–tre trykk med litiumbasert smørefett nr. 2.

  Lagring

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, tilsett stabiliseringsmiddel (for eksempel Toro Premium Fuel Treatment) i drivstoffet som angitt på etiketten.

  2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

   Note: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten drivstoffstabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

  3. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  4. Start motoren igjen, og kjør den til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  5. Koble fra ledningen fra tennpluggen og koble den til oppbevaringsspolen (hvis utstyrt), og fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt).

  6. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml motorolje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i snoren for tilbakespolingsstarteren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å hindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  7. Monter tennpluggen løst.

  8. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  9. Kun modeller med elektrisk start: Lad batteriet i 24 timer, koble så fra batteriladeren og oppbevar maskinen i et uoppvarmet område. Hvis du må oppbevare maskinen i et oppvarmet område, må du lade batteriet hver 90. dag. Se Lade batteriet.

  Ta maskinen frem fra oppbevaring

  1. Kun modeller med elektrisk start: Lad batteriet i 24 timer. Se Lade batteriet.

  2. Kontroller og stram alle fester.

  3. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å trekke i tilbakespolingshåndtaket for å blåse ut overflødig olje fra sylinderen.

  4. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.

  5. Utfør de vedlikeholdsprosedyrene. Se .

  6. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

  7. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se Fylle drivstofftanken.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.