Inleiding

Deze loopmaaier met draaiende messen is bedoeld voor gebruik door particulieren. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op goed onderhouden particuliere gazons. De machine is niet ontworpen voor het maaien van struikgewas of voor gebruik in de landbouw.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Toro via www.Toro.com voor informatie over producten en accessoires, om een dealer te vinden of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van uw machine te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

g187499

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd (Figuur 2) met de volgende waarschuwingssymbolen, die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Nettokoppel: Het bruto- en nettokoppel van deze motor is door de motorfabrikant in laboratoriumomstandigheden gemeten volgens standaard J1940 van de Society of Automotive Engineers (SAE). Omdat bij de configuratie rekening is gehouden met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften, zal dit type maaiers in de praktijk een veel lager motorkoppel hebben. Ga naar www.Toro.com om de specificaties van uw model te zien.

Veiligheid

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met de EN-norm ISO 5395:2013.

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te voorkomen.

Gebruik van dit product voor andere doeleinden dan deze kan gevaarlijk zijn voor u of omstanders.

 • Lees de Gebruikershandleiding en verzeker dat u deze begrijpt voordat u de motor start.

 • Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen van de machine.

 • Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet werken.

 • Blijf altijd uit de buurt van afvoeropeningen. Houd omstanders op een veilige afstand van de machine.

 • Houd kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.

 • Stop de machine en zet de motor uit voordat u servicewerkzaamheden uitvoert, brandstof bijvult of verstoppingen verwijdert.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

U vindt bijkomende veiligheidsinformatie waar nodig in deze handleiding.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8760
decal112-8867
decal115-2884
decal115-8411
decal131-4514b
decal132-4470
decal133-1900

Montage

Important: Verwijder de beschermfolie van de motor en alle andere verpakkingsmaterialen van de machine; werp de folie en verpakking weg.

Important: Om te voorkomen dat de motor per ongeluk start, mag u de elektrische startknop pas in het elektrische contact plaatsen als u klaar bent om de motor te starten (uitsluitend model met elektrische start).

De handgreep monteren en uitklappen

Waarschuwing

Als de handgreep verkeerd wordt gemonteerd en uitgeklapt, kunnen de kabels schade oplopen, waardoor de machine niet veilig kan worden gebruikt.

 • Zorg ervoor dat u de kabels niet beschadigt als u de handgreep monteert en uitklapt.

 • Zorg ervoor dat de kabels langs de buitenkant van de handgreep lopen.

 • Indien een kabel is beschadigd, moet u contact opnemen met een erkende Service Dealer.

 1. Breng de achterzijde van de maaikast omhoog tot de hoogste maaihoogte door de twee achterste maaihoogtehendels helemaal naar voren te brengen. Zie De maaihoogte instellen.

 2. Bevestig de uiteinden van de handgreep aan de maaikast met behulp van 2 sluitringen en 2 handgreepbouten (Figuur 3), maar draai de handgreepbouten niet vast.

  g187513

  Important: Leid de kabels naar de buitenzijde van de handgreep.

 3. Draai de handgreep naar achteren (Figuur 4).

  g187600
 4. Vergrendel de handgreep op de gewenste hoogte. Zie Hoogte van handgreep instellen.

 5. Draai de bouten van de handgreep vast met een torsie van 14 tot 17 N·m.

 6. Stel de maaihoogte in. Zie De maaihoogte instellen.

De startkoord aanbrengen in de koordgeleider

Important: Om de motor veilig en snel te kunnen starten voor elk gebruik dient u de startkoord aan te brengen in de koordgeleider.

Houd de bedieningsstang tegen de bovenste handgreep en trek de startkoord door de koordgeleider aan de handgreep (Figuur 5).

g003251

Carter met olie bijvullen

Important: Uw machine wordt geleverd zonder olie in het carter. Vul het carter met olie voordat u de motor start.

Motorolietype

Motoroliecapaciteit0,44 L
OlieviscositeitSAE 30 of SAE 10W-30 reinigingsolie
API-onderhoudsclassificatieSJ of hoger
 1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Verwijder de peilstok door de dop linksom te draaien en eruit te trekken (Figuur 6).

  g187518
 3. Giet voorzichtig ongeveer ¾ van de capaciteit van de motor in de vulbuis.

 4. Wacht 3 minuten tot de olie in de motor gezakt is.

 5. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.

 6. Steek de peilstok volledig in de vulbuis en verwijder de peilstok.

 7. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 6).

  • Als het peil op de peilstok te laag staat, giet dan voorzichtig een kleine hoeveelheid olie in de vulbuis, wacht 3 minuten en herhaal stappen 5 tot en met 7 totdat de peilstok het juiste peil aangeeft.

  • Als het oliepeil op de peilstok te hoog is, tapt u de overtollige olie af tot de peilstok het juiste oliepeil aangeeft; zie Motorolie verversen.

  Important: Als het oliepeil in het motor te hoog of te laag is en u laat de motor toch draaien, kunt u deze beschadigen.

 8. Plaats de peilstok goed in de vulbuis.

De accu opladen

Uitsluitend model met elektrisch startsysteem

Zie De accu opladen.

Grasvanger monteren

 1. Schuif de grasvanger over het frame; zie Figuur 7.

  g027257

  Note: Schuif de grasvanger niet over de handgreep (Figuur 7).

 2. Haak het onderste kanaal van de grasvanger over de onderzijde van het frame (Figuur 8).

  g027258
 3. Haak het bovenste en de zijkanalen van de grasvanger achtereenvolgens over de bovenzijde en de zijkanten van het frame (Figuur 8).

Algemeen overzicht van de machine

g189753
g009526
TypeGewichtLengteBreedteHoogte
2079236 kg 165 cm56 cm104 cm
2079738 kg 165 cm56 cm104 cm

Gebruiksaanwijzing

Note: Bepaal vanuit de normale bestuurderspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Voor gebruik

Veiligheid vóór gebruik

Algemene veiligheid

 • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.

 • Controleer of de beschermplaten en veiligheidsvoorzieningen zoals grasgeleiders en/of de grasvanger op hun plaats zitten en naar behoren werken.

 • Controleer de messen, bevestigingsbouten en het maaimechanisme altijd op slijtage of beschadiging.

 • Controleer het werkgebied en verwijder alle voorwerpen die de machine zou kunnen uitwerpen.

 • Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in aanraking komen met een bewegend mes. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

  • Zet de motor af, verwijder de elektrische startknop (alleen modellen met elektrisch startsysteem) en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Plaats uw vingers niet onder de maaikast als u de maaihoogte instelt.

Veilig omgaan met brandstof

Gevaar

Brandstof is uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

 • Om te voorkomen dat een statische lading de brandstof tot ontbranding kan brengen, moet u het brandstofreservoir en/of de machine op de grond plaatsen voordat u de tank vult, niet op een voertuig of een ander object.

 • Vul de brandstoftank in de open lucht wanneer de motor koud is. Neem eventueel gemorste benzine op.

 • Rook niet als u omgaat met brandstof, en houd brandstof uit de buurt van open vuur of vonken.

 • Bewaar brandstof in een goedgekeurd vat of blik en buiten bereik van kinderen.

Waarschuwing

Brandstof is schadelijk of dodelijk bij inname. Langdurige blootstelling aan dampen kan leiden tot ernstig letsel en ziekte.

 • Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.

 • Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de vulpijp en de opening van de brandstoftank.

 • Houd brandstof uit de buurt van uw ogen en huid.

Brandstoftank vullen

 • Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend schone, verse, loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger (indelingsmethode (R+M)/2).

 • Met zuurstof verrijkte benzine met ten hoogste 10% ethanol of 15% MTBE is geschikt.

 • Geen ethanolmengsels van benzine gebruiken (zoals E15 of E85) met meer dan 10% ethanol per volume. Dit kan leiden tot verminderde prestaties en/of motorschade die mogelijk niet gedekt wordt door de garantie.

 • Geen benzine gebruiken die methanol bevat.

 • Tijdens de winter geen brandstof bewaren in de brandstoftank of in brandstofblikken, tenzij een stabilizer aan de brandstof werd toegevoegd.

 • Meng nooit olie door benzine.

Vul de brandstoftank met verse loodvrije, normale benzine van een bekend merk (Figuur 11).

Important: Om startproblemen te verminderen, moet u het hele seizoen een stabilizer toevoegen aan de benzine. Meng de stabilizer met benzine die niet ouder is dan 30 dagen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor verdere informatie.

g027629

Het motoroliepeil controleren

 1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Verwijder de peilstok door de dop linksom te draaien en eruit te trekken (Figuur 6).

  g187518
 3. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.

 4. Steek de peilstok volledig in de vulbuis en verwijder de peilstok.

 5. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 12).

  • Als het oliepeil op de peilstok te laag is (Figuur 12), giet dan voorzichtig een kleine hoeveelheid SAE 30 of SAE 10W-30 reinigingsolie in de vulbuis, wacht 3 minuten en herhaal stappen 3 tot en met 5 totdat de peilstok het juiste peil aangeeft. Raadpleeg Motorolie verversen voor het olietype.

  • Als het oliepeil op de peilstok te hoog is (Figuur 12), tapt u de overtollige olie af totdat de peilstok het juiste peil aangeeft, zie Motorolie verversen.

  Important: Als het oliepeil in het motor te hoog of te laag is en u laat de motor toch draaien, kunt u deze beschadigen.

 6. Plaats de peilstok goed in de vulbuis.

Hoogte van handgreep instellen

U kunt de handgreep hoger of lager zetten in een stand die u comfortabel vindt.

Draai aan de handgreepvergrendeling, verplaats de handgreep naar één van de drie standen en vergrendel de handgreep (Figuur 13).

g007284

De maaihoogte instellen

Waarschuwing

Bij het instellen van de maaihoogte kunt u in aanraking komen met een bewegend mes. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

 • Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.

 • Plaats uw vingers niet onder de maaikast als u de maaihoogte instelt.

Voorzichtig

Als de motor heeft gelopen, kan de geluiddemper heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken.

Blijf uit de buurt van een hete geluiddemper.

Zet de maaihoogte op de gewenste stand. Stel alle 4 wielen op dezelfde hoogte in. Zie (Figuur 14) voor het hoger en lager stellen van de machine.

g189041

Tijdens gebruik

Veiligheid tijdens gebruik

Algemene veiligheid

 • Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Bind lang haar vast, steek losse kledingstukken goed vast en draag geen juwelen.

 • Gebruik de machine niet als u ziek of moe bent of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

 • Het maaimes is scherp, contact met het maaimes kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Zet de motor af, verwijder de elektrische startknop (alleen modellen met elektrisch startsysteem) en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

 • Als u de bedieningsstang loslaat, moeten de motor en het mes binnen 3 seconden stoppen. Als dit niet het geval is, mag u de machine niet meer gebruiken en moet u contact opnemen met een erkende servicedealer.

 • Kijk altijd naar beneden en achterom voordat u achteruitrijdt.

 • Gebruik de machine enkel bij een goede zichtbaarheid en in geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als het kan bliksemen.

 • Als u nat gras en natte bladeren maait, kunt u uitglijden, in aanraking komen met het mes en ernstig letsel oplopen. Maai uitsluitend in droge omstandigheden.

 • Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.

 • Kijk uit voor gaten, geulen, hobbels, stenen of andere verborgen objecten. Oneffen terrein kan ongevallen veroorzaken waarbij de gebruiker wegglijdt en ten val komt.

 • Stop de machine en controleer de maaimessen als u een voorwerp heeft geraakt of de machine abnormaal begint te trillen. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.

 • Voordat u de bestuurderspositie verlaat, moet u de motor afzetten, de elektrische startknop (alleen modellen met elektrisch startsysteem) verwijderen en wachten tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

 • Als de motor heeft gelopen, kan de geluiddemper heet zijn en ernstige brandwonden veroorzaken. Blijf uit de buurt van een hete geluiddemper.

 • Controleer de onderdelen van de grasvanger en de afvoergeleider regelmatig en vervang ze indien nodig door onderdelen die de fabrikant heeft aanbevolen.

 • Gebruik alleen accessoires en werktuigen die door The Toro® Company zijn goedgekeurd.

De machine veilig gebruiken op hellingen

 • Maai met de helling mee, nooit helling op en af. Ga zeer zorgvuldig te werk als u van richting verandert op een helling.

 • Maai niet op al te steile hellingen. Het niet goed neerzetten van de voeten kan ongevallen veroorzaken waarbij de gebruiker wegglijdt en ten val komt.

 • Maai voorzichtig in de buurt van steile hellingen, greppels of dijken.

Motor starten

U kunt de motor starten met de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust) of met het startkoord.

De motor starten met de elektrische startknop

Voor modellen met elektrische starter
 1. Houd de bedieningsstang van het maaimes tegen de handgreep (Figuur 15).

  g009546
 2. Duw op de elektrische startknop tot de motor start (Figuur 16).

  Note: Als de elektrische startknop verwijderd is, moet u deze in de elektrische starter plaatsen; zie Figuur 16.

  g020174

  Note: Als de motor na enkele pogingen niet wil starten, moet u contact opnemen met een erkende Service Dealer.

De motor starten met het startkoord

 1. Houd de bedieningsstang van het maaimes tegen de handgreep (Figuur 17).

  g009546
 2. Trek aan de handgreep van het startkoord (Figuur 18)

  g009548

  Note: Trek de starthandgreep langzaam uit totdat u weerstand voelt, daarna krachtig uittrekken (Figuur 18). Laat het koord langzaam terugkeren.

  Note: Als de motor na enkele pogingen niet wil starten, moet u contact opnemen met een erkende Service Dealer.

De zelfaandrijving gebruiken

Om de zelfaandrijving te activeren, loopt u eenvoudig vooruit met uw handen op het bovenste deel van de handgreep en uw ellebogen naast uw lichaam; de maaimachine richt zich automatisch naar uw loopsnelheid (Figuur 19).

g009549

Note: Als de maaimachine niet vrij naar achteren rolt na het inschakelen van de zelfaandrijving, sta dan stil, houd uw handen bij de handgreep en laat de maaimachine een paar centimeter naar voren rollen om het aandrijfsysteem uit te schakelen. U kunt ook de metalen hendel aanraken die zich net onder de bovenste handgreep bevindt en de machine een paar centimeter naar voren duwen. Als de maaimachine nog steeds niet naar achteren wil rollen, moet u contact opnemen met een erkende Service Dealer.

De motor afzetten

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer of de motor binnen 3 seconden stopt nadat u de bedieningsstang van het maaimes hebt losgelaten.
 • Om de motor te stoppen moet u de bedieningsstang van het maaimes loslaten.

  Note: Verwijder de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust) als u de machine verlaat.

  Important: Als u de bedieningsstang loslaat, moeten de motor en het mes binnen 3 seconden stoppen. Als dit niet gebeurt, mag u de machine niet verder gebruiken en moet u contact opnemen met een erkende servicedealer.

  Maaisel recyclen

  De machine kan maaisel en bladafval over het gazon verspreiden (recycling).

  Als het zijuitwerpkanaal op de machine zit, moet u dit verwijderen en het deurtje vergrendelen alvorens het maaisel te recyclen (raadpleeg Het zijuitwerpkanaal verwijderen).

  Important: Controleer of de achterste afsluiter op zijn plaats is vergrendeld. Om de afsluiter te vergrendelen, brengt u de achterklep omhoog (Figuur 20), duwt u de afsluiter stevig naar binnen tot deze vastklikt achter de lipjes en draait u de hendel op de afsluiter linksom (Figuur 21).

  g017463
  g010084

  Note: Om de achterste afsluiter te ontgrendelen, draait u de hendel op de afsluiter naar rechts (Figuur 21).

  Het maaisel opvangen

  Gebruik de grasvanger als u maaisel en bladafval wilt verzamelen.

  Als de maaier voorzien is van het zijuitworpkanaal, verwijder dit dan en sluit de klep van de zijuitworp; zie Het zijuitwerpkanaal verwijderen.

  Montage van de grasvanger

  1. Laat het startkoord rond de onderste koordgeleider lopen (Figuur 22).

   g187599

   Note: De onderste koordgeleider geeft het startkoord vrij als u aan de handgreep van het startkoord trekt.

  2. Zet de achterklep omhoog en houd hem in deze stand (Figuur 23).

   g187598
  3. Trek de achterste afsluiter eruit (Figuur 23).

  4. Hang de voorzijde van de vanger met de bovenrand ervan aan de grasvangerpennen op de inkepingen van de handgreepbeugels (Figuur 24).

   g189818
  5. Zet de achterklep omlaag.

  De grasvanger verwijderen

  1. Laat het startkoord rond de onderste koordgeleider lopen (Figuur 25).

   g187599

   Note: De onderste koordgeleider geeft het startkoord vrij als u aan de handgreep van het startkoord trekt.

  2. Zet de achterklep omhoog en houd hem in deze stand.

  3. Til de grasvanger met de handgreep uit de inkepingen van de handgreepbeugels.

  4. Monteer de achterste afsluiter (Figuur 26).

   g187597

   Important: Controleer of de achterste afsluiter op zijn plaats is vergrendeld. Om de afsluiter te vergrendelen, duwt u de afsluiter naar binnen totdat deze vastklikt en draait u de hendel op de afsluiter naar links (Figuur 27).

   g010084

   Note: Om de afsluiter te ontgrendelen, draait u de hendel op de afsluiter naar rechts (Figuur 27).

  5. Zet de achterklep omlaag.

  Het maaisel afvoeren

  Gebruik de zijuitworp of achteruitworp als u zeer hoog gras maait.

  Waarschuwing

  Het maaimes is scherp, contact met het maaimes kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

  Zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  Het maaisel zijwaarts afvoeren

  Als de grasvanger op de machine zit, moet u die verwijderen en de achterste afsluiter plaatsen; zie De grasvanger verwijderen.

  Important: Controleer of de achterste afsluiter op zijn plaats is vergrendeld. Om de afsluiter te vergrendelen, brengt u de achterklep omhoog (Figuur 28), duwt u de afsluiter stevig naar binnen tot deze vastklikt achter de lipjes en draait u de hendel op de afsluiter linksom (Figuur 27).

  g187597

  Note: Om de afsluiter te ontgrendelen, draait u de hendel op de afsluiter naar rechts (Figuur 27).

  Zijuitwerpkanaal monteren

  1. Ontgrendel het deurtje van de zijafvoer (Figuur 29).

   g002590
  2. Zet het deurtje van de zijafvoer open (Figuur 30).

   g002591
  3. Monteer de zijafvoer en sluit het deurtje op de tunnel (Figuur 31).

   g002592

  Het zijuitwerpkanaal verwijderen

  Om de zijafvoer te verwijderen, voert u bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.

  Important: Vergrendel het deurtje van de zijuitworp nadat u dit hebt gesloten (Figuur 32).

  g002593

  Achteruitworp gebruiken

  Verwijder de grasvanger als deze nog aan de maaier is bevestigd; zie De grasvanger verwijderen.

  Als de maaier voorzien is van het zijuitworpkanaal, verwijder dit dan en sluit de klep van de zijuitworp; zie Het zijuitwerpkanaal verwijderen.

  1. Zet de achterklep omhoog en houd hem in deze stand (Figuur 33).

   g187598
  2. Trek de afsluiter van het achteruitwerpkanaal eruit (Figuur 33).

  Tips voor bediening en gebruik

  Algemene maaitips

  • Controleer het werkgebied en verwijder alle voorwerpen die de machine zou kunnen uitwerpen.

  • Zorg ervoor dat het mes geen vaste voorwerpen raakt. Maai nooit met opzet over voorwerpen.

  • Als de machine een voorwerp raakt of begint te trillen, moet u meteen de motor afzetten, de bougiekabel losmaken, de elektrische startknop verwijderen (indien de machine hiermee is uitgerust) en de machine op beschadiging controleren.

  • De beste resultaten krijgt u door een nieuw mes te monteren voordat het maaiseizoen begint.

  • Vervang indien nodig het maaimes door een Toro mes.

  Gras maaien

  • U moet telkens niet meer dan ongeveer één derde van de grassprieten afmaaien. Maai niet met een stand lager dan 51 mm, tenzij de grasmat dun is, of als het laat in het najaar is wanneer het gras langzamer begint te groeien.

  • Als u gras wilt maaien dat langer dan 15 cm is, moet u maaien op de maximale maaihoogte en met een langzamere loopsnelheid. Vervolgens gaat u maaien op een lagere maaihoogte om het gazon een zo fraai mogelijk uiterlijk te geven. Als het gras te hoog is, kan de machine verstopt raken en de motor afslaan.

  • Nat gras en natte bladeren gaan aankoeken, waardoor de maaimachine verstopt kan raken of de motor kan afslaan. Gebruik de machine niet in vochtige omstandigheden.

  • Wees bedacht op het risico van brand in zeer droge omstandigheden; neem alle plaatselijke brandwaarschuwingen in acht en houd de machine vrij van droog gras en bladafval.

  • Maai steeds in wisselende richtingen. Hierdoor wordt het maaisel beter over het gazon verstrooid, zodat het gazon gelijkmatig wordt bemest.

  • Als u met het uiterlijk van het voltooide gazon niet tevreden bent, probeer dan een of meer van de volgende stappen:

   • Vervang het maaimes of laat het slijpen.

   • Loop langzamer tijdens het maaien.

   • Stel de maaimachine in op een hogere maaihoogte.

   • Maai het gras vaker.

   • Laat de maaibanen overlappen in plaats van steeds een volledig nieuwe baan te maaien.

  Bladeren fijnmaken

  • Na het maaien moet altijd 50% van het gazon zichtbaar blijven door de bladerlaag. Dit kan een of meerdere rondgangen over de bladeren vereisen.

  • Als er een laag bladeren van meer dan 13 cm op het gazon ligt, moet u eerst met een hogere maaihoogte werken en vervolgens nogmaals maaien op de gewenste hoogte.

  • Als de maaimachine de bladeren niet fijn genoeg maakt, is het beter om wat langzamer te maaien.

  Na gebruik

  Veiligheid na het werk

  Algemene veiligheid

  • Verwijder gras en vuil van de machine om brand te voorkomen. Neem gemorste olie of brandstof op.

  • Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een afgesloten ruimte opslaat.

  • Bewaar de machine of brandstofhouder nooit bij een open vlam, vonk of waakvlam bij bijv. een geiser of andere apparaten.

  De machine veilig vervoeren

  • Verwijder de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust) voordat u de machine inlaadt om te vervoeren.

  • Wees voorzichtig bij het in- of uitladen van de machine.

  • Zet de machine vast zodat ze niet kan gaan rollen.

  De onderkant van de machine reinigen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Verwijder maaisel en vuil van de onderkant van de machine.
 • Waarschuwing

  Er kan materiaal losraken dat zit vastgekoekt aan de onderkant van de maaimachine.

  • Draag oogbescherming.

  • Blijf in de bedieningspositie (achter de handgreep) staan als de motor loopt.

  • Houd omstanders uit de buurt.

  Om de beste resultaten te verkrijgen, dient u de machine te reinigen zodra u klaar bent met maaien.

  1. Zet de machine in de laagste maaistand. Zie De maaihoogte instellen.

  2. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.

  3. Reinig het gebied onder de achterklep (indien van toepassing) waar het maaisel van de onderzijde van de machine naar de grasvanger gaat.

  4. Bevestig een tuinslang die aangesloten is op een kraan aan de wasaansluiting (Figuur 34).

   g005477
  5. Draai de kraan open.

  6. Start de motor en laat deze lopen totdat er geen maaisel meer onder de machine vandaan komt.

  7. Zet de motor af.

  8. Draai de kraan dicht en maak de tuinslang los van de maaimachine.

  9. Start de motor en laat deze een paar minuten lopen om de onderzijde van de machine te drogen.

  10. Schakel de motor uit en laat deze afkoelen.

  Handgreep inklappen

  Waarschuwing

  Als de handgreep verkeerd wordt in- en uitgeklapt, kunnen de kabels schade oplopen, waardoor de machine niet veilig kan worden gebruikt.

  • Zorg ervoor dat u de kabels niet beschadigt als u de handgreep in- of uitklapt.

  • Indien een kabel is beschadigd, moet u contact opnemen met een erkende Service Dealer.

  1. Verwijder de elektrische startknop; zie Figuur 35 (uitsluitend modellen met elektrisch startsysteem).

   g186627
  2. Draai de handgreep naar voren (Figuur 36).

   Important: Zorg ervoor dat de kabels aan de buitenkant van de knoppen van de handgreep lopen als u het bovenste deel van de handgreep inklapt.

   g187601
  3. Om de handgreep uit te vouwen, zie De handgreep monteren en uitklappen.

  Onderhoud

  Aanbevolen onderhoudsschema

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer of de motor binnen 3 seconden stopt nadat u de bedieningsstang van het maaimes hebt losgelaten.
 • Verwijder maaisel en vuil van de onderkant van de machine.
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • Onderhoud het luchtfilter; doe dit vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden.
 • Laad de accu (indien de machine hiermee is uitgerust) gedurende 24 uur op.
 • Jaarlijks
 • Het luchtfilter vervangen (vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Motorolie verversen.
 • Vervang het maaimes of laat het slijpen (vaker als de snijrand snel bot wordt).
 • De tandwieloverbrenging smeren.
 • Reinig de motor door vuil van de bovenkant en de zijkanten te verwijderen; doe dit vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige omstandigheden.
 • Jaarlijks of vóór stalling
 • Laat de benzine uit de brandstoftank lopen voordat u vereiste reparaties uitvoert of voor de jaarlijkse stalling.
 • Important: Raadpleeg de handleiding van de motor voor verdere onderhoudsprocedures.

  De machine veilig onderhouden

  • Trek de bougiekabel los van de bougie en verwijder de elektrische startknop voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  • Draag handschoenen en oogbescherming wanneer u servicewerkzaamheden verricht.

  • Het maaimes is scherp, contact met het maaimes kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Gebruik handschoenen als u het mes monteert.

  • Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen. Controleer regelmatig of deze goed werken.

  • Als u de machine kantelt, kan er benzine uit de tank lekken. Benzine is ontvlambaar en explosief en kan lichamelijk letsel veroorzaken. Laat de motor drooglopen of pomp de brandstof met een handpomp uit de tank. Gebruik nooit een hevel.

  • Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie hierdoor kan vervallen.

  Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden

  1. Zet de motor af, verwijder de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust) en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  2. Maak de bougiekabel los van de bougie (Figuur 37).

   g226990
  3. Nadat u de onderhoudswerkzaamheden hebt uitgevoerd, moet u de kabel weer aansluiten op de bougie.

   Important: Voordat u de machine kantelt om olie te verversen of het mes te vervangen, moet u de machine gebruiken totdat de benzinetank leeg is. Als u de machine moet kantelen voordat de benzinetank leeg is, dient u de benzine met een handpomp uit de tank te pompen. Kantel de maaimachine altijd op de zijkant, met de peilstok omlaag.

  Onderhoud van het luchtfilter

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 25 bedrijfsuren
 • Onderhoud het luchtfilter; doe dit vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden.
 • Jaarlijks
 • Het luchtfilter vervangen (vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
  1. Maak de sluiting bovenaan het luchtfilterdeksel los (Figuur 38).

   g187602
  2. Verwijder het luchtfilter (Figuur 38).

  3. Luchtfilter controleren.

   Note: Als het luchtfilter bijzonder vuil is, vervang dan het filterelement. Tik anders voorzichtig met het luchtfilter op een hard oppervlak om het vuil eruit te kloppen.

  4. Monteer het luchtfilter.

  5. Gebruik de sluiting om het luchtfilterdeksel weer terug te plaatsen.

  Motorolie verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks
 • Motorolie verversen.
 • Het is niet verplicht om de motorolie te verversen, maar als u dit wilt doen, volg dan de volgende procedure.

  Note: Voordat u de olie ververst, moet u de motor enkele minuten laten lopen zodat de olie warm wordt. Warme olie stroomt beter en voert vervuilingen beter mee.

  Motorolietype

  Motoroliecapaciteit0,44 L
  OlieviscositeitSAE 30 of SAE 10W-30 reinigingsolie
  API-onderhoudsclassificatieSJ of hoger
  1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.

  2. Zie Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden.

  3. Verwijder de peilstok door de dop linksom te draaien en eruit te trekken (Figuur 39).

   g187518
  4. Kantel de machine op de zijkant (met het luchtfilter naar boven) om de oude olie uit de vulbuis te laten lopen (Figuur 40).

   g187603
  5. Nadat de gebruikte olie is afgetapt, zet u de maaimachine terug in de werkstand.

  6. Giet langzaam ongeveer ¾ van de inhoud van het oliecarter in de vulbuis.

  7. Wacht 3 minuten tot de olie in de motor gezakt is.

  8. Veeg de peilstok met een schone doek schoon.

  9. Steek de peilstok volledig in de vulbuis en verwijder de peilstok.

  10. Lees het oliepeil af van de peilstok (Figuur 39).

   • Als het peil op de peilstok te laag staat, giet dan voorzichtig een kleine hoeveelheid olie in de vulbuis, wacht 3 minuten en herhaal stappen 8 tot en met 10 totdat de peilstok het juiste peil aangeeft.

   • Als het oliepeil op de peilstok te hoog is, tapt u de overtollige olie af tot de peilstok het juiste oliepeil aangeeft.

   Important: Als het oliepeil in het motor te hoog of te laag is en u laat de motor toch draaien, kunt u deze beschadigen.

  11. Plaats de peilstok goed in de vulbuis.

  12. Recycleer de gebruikte olie op de juiste wijze.

  De accu opladen

  Voor modellen met elektrische starter
  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 25 bedrijfsuren
 • Laad de accu (indien de machine hiermee is uitgerust) gedurende 24 uur op.
 • Laad de accu voor het eerste gebruik gedurende 24 uur op, doe dit vervolgens elke maand (steeds na 25 keer starten) of wanneer dit nodig is. Gebruik de acculader altijd op een beschutte plaats en laad de accu op bij kamertemperatuur (22 °C) indien dit mogelijk is.

  1. Sluit de acculader aan op de kabelboom die zich onder de elektrische startknop bevindt (Figuur 41).

   g189390
  2. Sluit de acculader aan op een stopcontact.

   Note: Als de accu niet meer kan worden opgeladen, moet u deze afvoeren of verwerken volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

  Note: De lader is mogelijk voorzien van een LED-display met twee kleuren waarmee de volgende laadstatus kan worden weergeven:

  • Een rood lampje geeft aan dat de lader de accu laadt.

  • Een groen lampje geeft aan dat de accu volledig is opgeladen of dat de lader is losgekoppeld van de accu.

  • Een knipperend licht dat wisselt tussen rood en groen geeft aan dat de accu bijna volledig is opgeladen. Het duurt hierna nog maar enkele minuten tot de accu volledig is opgeladen.

  De zekering vervangen

  Uitsluitend model met elektrisch startsysteem

  Als de accu niet oplaadt of de motor niet gaat lopen met behulp van de elektrische starter, is de zekering waarschijnlijk doorgebrand. Vervang door een nieuwe 40 A insteekzekering.

  1. Verwijder het deksel van de accubehuizing (Figuur 42).

  2. Verwijder de accu en ga naar de zekering (Figuur 42).

  3. Vervang de zekering in de zekeringhouder (Figuur 42).

   g187604

   Note: De maaimachine wordt geleverd met een reservezekering in het accucompartiment.

  4. Plaats het deksel op het accucompartiment (Figuur 42).

  Het maaimes vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks
 • Vervang het maaimes of laat het slijpen (vaker als de snijrand snel bot wordt).
 • Important: U hebt een momentsleutel nodig om het mes op correcte wijze te monteren. Als u geen momentsleutel hebt of niet goed weet hoe u de montage moet uitvoeren, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer.

  Controleer het mes wanneer de brandstoftank leeg is. Een beschadigd of gescheurd mes moet direct worden vervangen. Als de snijrand bot is of bramen vertoont, moet u het mes laten slijpen en balanceren of het mes vervangen.

  Waarschuwing

  Het maaimes is scherp, contact met het maaimes kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

  Gebruik handschoenen als u het mes monteert.

  1. Zie Voorbereidingen voor onderhoudswerkzaamheden.

  2. Kantel de maaimachine op zijn zij met het luchtfilter naar boven.

  3. Gebruik een blok hout om het mes stil te houden (Figuur 43).

   g005454
  4. Verwijder het mes en bewaar alle bevestigingselementen (Figuur 44).

  5. Monteer het nieuwe mes en alle bevestigingselementen (Figuur 44).

   g005455

   Important: De gebogen uiteinden van het mes moeten naar de machine wijzen.

  6. Gebruik een momentsleutel om de mesbout vast te draaien met 82 N·m.

   Important: Een bout die is aangetrokken tot 82 N·m zit erg vast. Zet het mes vast met een stuk hout en plaats uw volle gewicht achter de (dop)sleutel om de bout goed vast te draaien. Het is erg moeilijk om deze bout te vast te draaien.

  Zelfaandrijving afstellen

  Wanneer u een nieuwe kabel voor de zelfaandrijving monteert of de zelfaandrijving ontregeld is, moet u de zelfaandrijving afstellen.

  1. Draai de stelknop linksom om het afstelmechanisme van de kabel los te zetten (Figuur 45).

   g027231
  2. Stel de kabelspanning af (Figuur 45) door de kabel naar achteren of naar voren te bewegen en hem in deze positie te houden.

   Note: Duw de kabel naar de motor om de tractie te verhogen; trek de kabel weg van de motor om de tractie te verkleinen.

  3. Draai de stelknop rechtsom om de afstelling van de kabel te borgen.

   Note: Draai de knop met de hand stevig vast.

  De tandwieloverbrenging smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks
 • De tandwieloverbrenging smeren.
  1. Veeg de smeernippels aan de binnenkant van de achterwielen af met een schone doek (Figuur 46).

   g003234
  2. Zet een vetspuit op elke smeernippel en pomp er voorzichtig twee of drie slagen nr. 2 smeervet op lithiumbasis in.

  Stalling

  Stal de maaimachine op een koele, schone, droge plaats.

  Voorbereidingen voor stalling

  1. Voeg de laatste keer in het seizoen dat u brandstof toevoegt ook een stabilizer (zoals Toro Premium Fuel Treatment) toe volgens de voorschriften op het etiket.

  2. U moet ongebruikte brandstof op de juiste wijze afvoeren. Voer deze brandstof af volgens de plaatselijk geldende voorschriften of gebruik deze voor uw auto.

   Note: Oude brandstof in de tank is de belangrijkste oorzaak voor startproblemen. Bewaar brandstof zonder stabilizer niet langer dan 30 dagen en brandstof waaraan stabilizer is toegevoegd niet langer dan 90 dagen.

  3. Laat de motor lopen totdat hij afslaat door gebrek aan brandstof.

  4. Start de motor opnieuw en laat hem lopen totdat hij afslaat. Als de motor niet meer wil starten, is de brandstof voldoende verbruikt.

  5. Maak de kabel los van de bougie en bevestig deze aan de steunstang (indien de machine hiermee is uitgerust) en verwijder de elektrische startknop (indien de machine hiermee is uitgerust).

  6. Verwijder de bougie, giet 30 ml motorolie in de bougieopening en trek verschillende keren langzaam aan het startkoord om de olie over de cilinder te verspreiden teneinde corrosie in de stallingsperiode te voorkomen.

  7. Monteer de bougie zonder deze vast te draaien.

  8. Draai alle moeren, bouten en schroeven goed aan.

  9. Alleen voor modellen met elektrisch startsysteem: Laad de accu gedurende 24 uur op, haal vervolgens de acculader uit het stopcontact en stal de machine in een onverwarmde ruimte. Als u de machine stalt in een verwarmde ruimte, moet u de accu om de 90 dagen opladen. Zie De accu opladen.

  De machine uit de stalling halen

  1. Alleen voor modellen met elektrisch startsysteem: Laad de accu gedurende 24 uur op; raadpleeg De accu opladen.

  2. Controleer alle bevestigingen en draai deze vast.

  3. Verwijder de bougies en laat de motor snel draaien door aan de handgreep van het startkoord te trekken om de overmatige olie uit de cilinder te verwijderen.

  4. Plaats de bougie en draai hem met behulp van een momentsleutel vast met een torsie van 20 N·m.

  5. Voer de onderhoudsprocedures uit; zie .

  6. Controleer het oliepeil in de motor; zie Het motoroliepeil controleren.

  7. Vul de brandstoftank met verse brandstof; zie Brandstoftank vullen.

  8. Sluit de bougiekabel aan op de bougie.