Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g017280

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal104-7953
decal108-9751
decal112-8760
decal120-9570
decal131-4514b
decal132-4470

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Important: Älä laita avainta sähkökäynnistimeen ennen kuin olet valmis käynnistämään moottorin, jotta moottori ei käynnisty vahingossa (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).

Kahvan kokoaminen

Vaara

Jos kahva kootaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun suoristat kahvaa.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Käännä yläkahvaa siten, että se asettuu yhteen alakahvan kanssa (Kuva 3), ja lukitse ylempi kahva paikalleen kiristämällä molemmat nupit (Kuva 4).

  g016547
 2. Vapauta kahvan lukitusvipu (Kuva 4).

  g016551
 3. Vedä kahvaa taaksepäin ja lukitse sen asento (Kuva 4).

Terän ohjaustangon asennus

Asenna terän ohjaustanko yläkahvaan (Kuva 5).

g017217

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole valmiiksi öljyä, mutta sen mukana toimitetaan öljypullo. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

Moottoriöljyn laatuvaatimukset

Moottorin öljytilavuus0,53 l
Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 6).

  g193261
 3. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

 4. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

 5. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

 6. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

 7. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 6).

  • Jos mittatikku näyttää liian matalan öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 5–7, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 8. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Important: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto.

Akun lataus

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Katso Akun lataus.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 7).

  g027215

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 7).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 8).

  g027216
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 8).

Laitteen yleiskatsaus

g191969
g191981
g017219
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
2097665 kg163 cm81 cm112 cm
2097868 kg

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten luukut tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

Hengenvaara

Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

 • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä.

Important: Käynnistysongelmia voi vähentää lisäämällä bensiiniin polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 12).

  g197784

  Important: Kone on varustettu premium-polttoainesäiliöllä, jonka vaahtomuovisisäke estää polttoaineen kierron. Älä koskaan irrota vaahtomuovielementtiä, sillä sen avulla moottori saa käytetyksi kaiken polttoaineen säiliöstä (Kuva 13).

  g197639
 2. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti käsin.

Moottorin öljymäärän tarkistus

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 14).

  g193261
 3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

 4. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

 5. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 14).

  • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän (Kuva 14), lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä puhdistavaa SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Öljytyypistä on lisätietoja kohdassa Moottoriöljyn vaihto.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän (Kuva 14), valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Kahvan korkeuden säätö

Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle mukavimpaan asentoon.

 1. Vapauta kahvan lukitustapit vetämällä kahvan lukitusvipua taaksepäin (Kuva 15).

  g191982
 2. Käännä kahvaa ja kohdista haluttu kahvatuen lovi kahvan lukitustappeihin. Katso Kuva 15.

 3. Lukitse kahva paikalleen vapauttamalla kahvan lukitusvipu.

Leikkuukorkeuden säätö

Varoitus

Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Katso Kuva 16 ja Kuva 17.

Note: Laitetta nostetaan siirtämällä etu- ja takaleikkuukorkeusvipuja eteenpäin. Laitetta lasketaan siirtämällä leikkuukorkeusvipuja taaksepäin. Aseta kaikki pyörät samalle korkeudelle, elleivät erityisolosuhteet edellytä toisin. Katso Käyttövihjeitä.

g017634
g017635

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pidä pitkät hiukset kiinni ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

 • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasaisessa maastossa on helppo kompastua ja kaatua.

 • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

 • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

 • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

Turvallisuus rinteissä

 • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

 • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

Moottorin käynnistys

Vakiomalli

Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti. Päästä naru kelautumaan hitaasti takaisin.

Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sähkökäynnistimellä varustettu malli

Sähkökäynnistimellä varustetun mallin moottori voidaan käynnistää virta-avaimella tai narukäynnistimen kahvalla.

 • Virta-avain:Käännä virta-avain Käynnistys-asentoon ja pidä se siinä (Kuva 18). Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

  Important: Älä yritä käynnistää moottoria, jos terän ohjaustanko on kytkettynä. Muutoin sulake saattaa palaa.

  Note: Älä pidä virta-avainta Käynnistys-asennossa yli viiden sekunnin ajan, jotta käynnistysmoottorissa ei tapahdu oikosulkua.

  g017516
 • Narukäynnistimen kahva:

  1. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon (Kuva 18).

  2. Vedä narukäynnistimen kahvaa hitaasti taaksepäin, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti. Päästä naru kelautumaan hitaasti takaisin.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvalla ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 19).

Note: Laitteen itsevetoa voidaan käyttää terät kytkettyinä tai vapautettuina.

g193359

Note: Käytä vetoavun kahvaa silloin, kun tarvitset enemmän hallintaa kuin mitä itsevetolaitteistoa yksin käytettäessä on.

Moottorin sammutus

Vakiomalli

Paina vaihtokytkin (Kuva 20) PYSäYTYS-asentoon ja pidä sitä siinä, kunnes moottori sammuu.

g017636

Sähkökäynnistimellä varustettu malli

 1. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon (Kuva 21).

  g017517
 2. Kun moottori sammuu, irrota virta-avain ja ota se mukaasi, kun poistut laitteen luota.

Terien kytkentä

Kun moottori käynnistetään, terät eivät pyöri. Terät on kytkettävä leikkuuta varten.

 1. Vedä terän ohjaustangon lukko taaksepäin teränohjaustankoon (Kuva 22).

  g016484
 2. Vedä terän ohjaustanko hitaasti taaksepäin kahvaan (Kuva 22).

 3. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 23).

  g193334

Terien vapautus

Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 24).

g193345

Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, terien pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Teränpysäytysjärjestelmän toiminnan tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista teräjarrukytkimen toiminta.
 • Tarkista, että terät pysähtyvät kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.

  Ruohonkeräimen käyttö

  Teränpysäytysjärjestelmä voidaan tarkistaa ruohonkeräimen avulla.

  1. Irrota takaheittokanavan suojus.

  2. Asenna tyhjä ruohonkeräin laitteeseen.

  3. Käynnistä moottori.

  4. Kytke terät.

   Note: Ruohonkeräimen pitäisi alkaa pullistua merkiksi siitä, että terät pyörivät.

  5. Katso keräintä ja vapauta samalla terän ohjaustanko.

   Note: Jos keräin ei tyhjene kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta, teränpysäytysjärjestelmän kunto voi olla heikkenemässä. Jos tähän ei puututa, laitteen käyttö voi olla vaarallista. Anna laite valtuutetun huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja huollettavaksi.

  6. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  Ilman ruohonkeräintä

  1. Siirrä laite päällystetylle pinnalle tuulettomaan paikkaan.

  2. Aseta kaikkien neljän pyörän leikkuukorkeusasetukseksi 89 mm.

  3. Rutista puolikas sanomalehtisivu palloksi, joka mahtuu laitteen kotelon alle (halkaisija noin 76 mm).

  4. Aseta sanomalehtipallo laitteen eteen noin 13 cm:n päähän.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Kytke terät.

  7. Vapauta terän ohjaustanko ja aloita kolmen sekunnin laskenta.

  8. Työnnä laite nopeasti sanomalehden yli kolmannen sekunnin kohdalla.

  9. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  10. Mene laitteen eteen ja tarkasta sanomalehtipallo.

   Note: Jos sanomalehtipallo ei mennyt laitteen alle, toista vaiheet 4–10.

  11. Jos sanomalehtipallo on purkautunut tai silppuuntunut, terät eivät pysähtyneet oikein, joten laitteen käyttö voi olla vaarallista. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Leikkuujätteiden kierrättäminen

  Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle. Laitteen valmistelu kierrätystä varten:

  • Jos koneeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se ja laske sivuheittoluukku alas. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

  • Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se. Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus.

  • Jos takaheittokanavan suojusta ei ole asennettu, tartu sen kahvaan, nosta takaluukku ylös ja asenna se takaheittosuppiloon siten, että salpa loksahtaa paikalleen. Katso Kuva 25.

   g016490

  Vaara

  Koneen käyttö leikkuujätteiden kierrätykseen ilman paikallaan olevaa suojusta saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan. Seurauksena voi olla myös kosketus teriin. Ulossinkoutuvat esineet tai teräkosketus voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  Varmista ennen leikkuujätteiden kierrätystä, että takaheittokanavan suojus on paikallaan. Älä koskaan kytke teriä, ellei takaheittokanavan suojusta tai ruohonkeräintä ole asennettu koneeseen.

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Jos leikkuriin on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se ennen leikkuujätteiden keräämistä. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

  Ruohonkeräimen asennus

  1. Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 26).

   g017408
  2. Irrota takaheittokanavan suojus painamalla salpaa alas peukalolla ja vetämällä suojus irti laitteesta (Kuva 26).

  3. Aseta keräimen tanko kahvan juuressa oleviin loviin ja keinuta keräintä edestakaisin, jotta tanko asettuu lovien pohjaan. Katso Kuva 27.

   g016513
  4. Laske takaluukkua, kunnes se on ruohonkeräimen päällä.

  Ruohonkeräimen irrotus

  Ruohonkeräin irrotetaan tekemällä kohdan Ruohonkeräimen asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

  Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

  Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

  Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se ja asenna takaheittokanavan suojus (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus) ennen leikkuujätteiden heittämistä sivulle.

  Important: Varmista, että takaheittokanavan suojus on paikallaan ennen leikkuujätteiden kierrätystä (Kuva 25).

  Sivuheittosuppilon asennus

  1. Avaa sivuheittoluukku (Kuva 28).

   g017521
  2. Asenna sivuheittosuppilo kuvien mukaisesti (Kuva 28 ja Kuva 29) ja sulje luukku suppilon päälle.

   g017522

  Sivuheittosuppilon irrotus

  Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä kohdan Sivuheittosuppilon asennus vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä anna terien iskeytyä kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tarkoituksella minkään esineen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota avain (jos varusteena), irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uudet terät ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terät tarvittaessa Toro-vaihtoteriin.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

   • Vaihda terät tai teroituta ne.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Irrota virta-avain (jos varusteena), ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta.

  • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

  Laitteen alapuolen puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  4. Kiinnitä letku pesuliitäntään ja käännä vesi suurelle paineelle (Kuva 30).

   Note: Levitä vaseliinia pesuliitännän O-renkaaseen, jotta liitin liukuu paremmin ja suojaa O-rengasta.

   g003934
  5. Käynnistä moottori, kytke terän ohjausvipu ja anna koneen käydä 1–3 minuuttia niin, että terät pyörivät.

  6. Vapauta terän ohjausvipu, sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  7. Sammuta veden tulo ja irrota liitin pesuliitännästä.

   Note: Jos laite ei puhdistu yhdellä pesukerralla, liota sitä ja anna sen seistä 30 minuutin ajan. Toista sitten toimenpide.

  8. Käytä laitetta vielä 1–3 minuuttia terät kytkettynä, jotta vesi valuu pois.

  Vaara

  Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä voi aiheuttaa esineiden ulossinkoutumista tai teräkosketuksen. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Rikkoutunut tai puuttuva pesuliitäntä on vaihdettava välittömästi, ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.

  • Käsiä tai jalkoja ei saa koskaan laittaa koneen alle tai sen aukkojen läpi.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista teräjarrukytkimen toiminta.
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Tarkista ilmansuodatin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
 • Tarkista leikkuuterät.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Lataa akkua 24 tuntia (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmansuodatin. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Huolla terän käyttöjärjestelmä.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain
 • Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Huolla terät.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varaosia saa valtuutetusta huoltoliikkeestä tai osoitteesta www.torodealer.com (vain Yhdysvalloissa olevat asiakkaat). Moottorin osia on saatavana vain valtuutetuista huoltoliikkeistä.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Sammuta moottori, irrota virta-avain (jos varusteena) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 31).

   g191983
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terien vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  Vaara

  Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

  Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmansuodatin ja puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmansuodatin. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain
 • Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
  1. Löysää kiinnikettä ja irrota ilmansuodattimen kansi (Kuva 32).

   g017216
  2. Irrota ja tarkista suodatin.

   • Vaihda suodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

   • Jos suodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhdista roskat puhaltamalla alle 207 kPa:n (30 psi) paineilmaa suodattimen sisäpuolelta ulospäin.

    Note: Älä harjaa tai puhalla likaa suodattimen ulkopuolelta, sillä tällöin lika työntyy kuituihin.

  3. Puhdista ilmansuodattimen runko ja kansi kostealla liinalla. Älä päästä likaa ilma-aukkoon.

  4. Asenna suodatin alustaan.

  5. Asenna kansi ja ruuvaa kiinnike huolellisesti.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Note: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,53 l
  Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 33).

   g193261
  4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 34).

   g017281
  5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

  7. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  8. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  9. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

  10. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 33).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 8–10, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  11. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  12. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Akun lataus

  Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Lataa akkua 24 tuntia (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Lataa akku (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).
 • Vaara

  KALIFORNIA

  Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

  Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

  Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämmössä (noin 22 °C), jos mahdollista.

  Note: Laitetta ei ole varustettu laturin latausjärjestelmällä.

  1. Kytke laturi johdinsarjaan, joka sijaitsee virta-avaimen alla (Kuva 35).

   g017518
  2. Kytke laturi pistorasiaan.

   Note: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä tai hävitä lyijyakku paikallisten säännösten mukaisesti

  Note: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen tilat:

  • Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.

  • Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut tai että laturi on irrotettu akusta.

  • Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut. Tämä tila kestää vain muutaman minuutin, ennen kuin akku on täysin latautunut.

  Sulakkeen vaihtaminen

  Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

  Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda tilalle 40 ampeerin laattasulake.

  Important: Laitetta ei voi käynnistää sähkökäynnistimellä eikä akkua voi ladata, jos toimivaa sulaketta ei ole asennettu.

  1. Avaa suljettu sulakepidin ja vaihda sulake (Kuva 36).

   g020856
  2. Sulje sulakepidikkeen kansi ja varmista, että se on tiukasti kiinni.

  Akun vaihto

  Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

  Vanhan akun irrotus

  1. Hanki vaihtoakku valtuutetulta Toro-varaosamyyjältä.

  2. Irrota hihnasuojus. Katso ohjeita kohdan Terän käyttöjärjestelmän huolto vaiheesta 1.

  3. Irrota takaheittokanavan suojus.

  4. Siirrä kahva pystyasentoon.

  5. Irrota neljä pientä pulttia, joilla takaluukun ja kahvan lukitusvivun kokoonpano on kiinnitetty paikalleen.

  6. Taita kahva kokonaan eteen.

  7. Irrota takaluukun ja kahvan lukitusvivun kokoonpano (Kuva 37).

   g017523
  8. Irrota akun kansi.

  9. Irrota johtimet akusta.

  10. Irrota akku ja kierrätä se.

   Note: Kierrätä akku kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

  Uuden akun asennus

  1. Puhdista koneen kotelo akkua ympäröivältä alueelta.

  2. Aseta uusi akku paikalleen koneen koteloon.

  3. Kytke johdot uuteen akkuun.

   Note: Varmista, että musta (miinus) johto kytketään miinusnapaan (–) ja punainen (plus) johto kytketään plusnapaan (+).

  4. Asenna akun kansi paikalleen.

   Note: Varmista, että kansi asettuu oikein johdinsarjan päälle.

  5. Asenna takaluukun ja kahvan lukitusvivun kokoonpano koneeseen.

  6. Nosta kahva pystyasentoon.

  7. Kiinnitä suojus neljällä pienellä pultilla, jotka irrotettiin kohdan Vanhan akun irrotus vaiheessa 5.

  8. Asenna takaheittokanavan suojus.

  9. Palauta kahva käyttöasentoon.

  Itsevetolaitteiston säätö

  Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uuden itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä tuntuu olevan vikaa.

  1. Löysää kaapelin säätöä kääntämällä säätönuppia vastapäivään (Kuva 38).

   g027231
  2. Säädä kaapelin jännitystä (Kuva 38) vetämällä sitä taaksepäin tai työntämällä sitä eteenpäin ja pitämällä kyseisessä asennossa.

   Note: Lisää vetoa työntämällä kaapelia moottoria kohti. Pienennä vetoa vetämällä kaapelia poispäin moottorista.

  3. Kiristä kaapelien säätöä kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.

   Note: Kiristä nuppi tiukasti käsin.

  Terän käyttöjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Huolla terän käyttöjärjestelmä.
  1. Irrota terän käyttöjärjestelmän suojus (Kuva 39).

   g016491
  2. Harjaa tai puhalla suojuksen sisällä ja osien ympärillä olevat roskat pois.

  3. Pidä 0,25 mm:n rakotulkkia, paperinpalaa tai muistilappua seinää vasten ja liu’uta se alas hihnan kiristysjousen taakse.

   Note: Jos rakotulkin ja jousen väliin jää näkyvä rako, kiristä säätöpulttia ja mutteria, kunnes paperia voi juuri ja juuri liu’uttaa raossa (Kuva 40).

   g017221

   Important: Älä kiristä säätöpulttia liikaa, sillä se voi vahingoittaa terän käyttöhihnaa.

  4. Asenna aiemmin irrottamasi terän käyttöjärjestelmän suojus.

  Terien huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Huolla terät.
 • Important: Terien asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkasta terät aina polttoaineen loppuessa. Jos terät ovat vaurioituneet tai lohjenneet, vaihda ne välittömästi. Jos terän särmät ovat tylsät tai uurteiset, teroituta ja tasapainotuta terät tai vaihda ne uuteen.

  Hengenvaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Note: Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä.

  Leikkuuterien huollon valmistelu

  1. Lukitse kahva pystyasentoon (Kuva 41). Katso kohta Kahvan korkeuden säätö.

   g025927
  2. Kallista kone kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin ja yläkahva on maassa.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista leikkuuterät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 42). Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terät ja teroituta tai vaihda ne.

   g017223
  2. Tarkista itse terät ja etenkin kupera alue (Kuva 42). Jos havaitset vähäisiäkään vaurioitumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, vaihda terä välittömästi uuteen.

   Hengenvaara

   Jos terän annetaan kulua, siiven ja terän tasaisen osan väliin muodostuu ura. Terästä voi lopulta irrota pala, joka voi sinkoutua kotelon alta ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan loukkaantumiseen.

   • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

   • Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai hitsata murtunutta tai haljennutta terää.

   • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  3. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta Taipuneiden terien tarkistus.

  Taipuneiden terien tarkistus

  1. Käännä terät kuvan mukaiseen asentoon (Kuva 43).

   g016532
  2. Mittaa tasaisen pinnan ja leikkuuterien leikkuusärmän väliset etäisyydet kohdista A ja B (Kuva 43) ja kirjaa mitat ylös.

  3. Käännä teriä siten, että niiden vastakkaiset päät ovat kohdissa A ja B (Kuva 43).

  4. Toista vaiheen 2 mittaukset ja kirjaa mitat.

   Note: Jos vaiheissa 2 ja 4 mitattujen etäisyyksien A ja B ero on yli 3 mm, terä on taipunut ja se on vaihdettava. Katso Terien irrotus ja Terien asennus.

  Vaara

  Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja johtaa käyttäjän tai sivullisten vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

  • Taipunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava uuteen.

  • Terän särmiä tai pintoja ei saa hioa, eikä niihin saa tehdä teräviä lovia.

  Terien irrotus

  Terät on vaihdettava, jos laite osuu kiinteään esineeseen tai jos terä on epätasapainossa tai taipunut. Käytä ainoastaan aitoja Toro-vaihtoteriä.

  1. Tue terät puun kappaleella ja kierrä teräpulttia vastapäivään kuvan mukaisesti (Kuva 44).

   g016527
  2. Irrota kaikki terät kuvan mukaisesti (Kuva 45).

   g016530
  3. Tarkista terän ohjainten nastat kulumisen ja vaurioiden varalta.

  Terien asennus

  1. Asenna ensimmäinen terä kiinnikkeillä vaakasuuntaan kuvan mukaisesti (Kuva 45).

   Note: Kiristä pultti sormin.

   Important: Suuntaa terien käyrät päät laitteen koteloa kohti. Varmista, että terän ohjaimen kohoumat asettuvat ohjainta vastaavan karan pään painaumiin ja että terän ohjaimen toisella puolella olevat nastat asettuvat ohjainta vastaavan terän aukkoihin.

  2. Tue terät levyillä ja kierrä teräpulttia momenttiavaimella myötäpäivään kuvan mukaisesti (Kuva 46). Kiristä teräpultti momenttiin 82 N·m.

   Important: 82 N m:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Aseta painosi avaimen taakse ja kiristä pultti tiukkaan. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

   g016537
  3. Käännä asennettua terää 1/4 kierrosta, kunnes se on pystysuuntaisesti, ja asenna toinen terä kuten ensimmäinenkin (katso vaihe 1).

   Note: Terien on oltava kohtisuorassa toisiinsa nähden, eli niiden tulee muodostaa käänteinen T kuvan mukaisesti (Kuva 47).

   g016536
  4. Kiristä toinen terä. Katso vaihe (2).

  5. Käännä teriä käsin täydet 360 astetta ja varmista, etteivät ne kosketa toisiaan.

   Note: Jos terät koskettavat toisiaan, niitä ei ole asennettu oikein. Toista vaiheet 1–3 niin monta kertaa, etteivät terät enää kosketa toisiaan.

  Vaara

  Terien väärä asennus voi johtaa koneen vaurioitumiseen tai käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Ole varovainen, kun asennat teriä.

  Varastointi

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Yleisiä tietoja

  1. Tee suositellut vuosittaiset huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  2. Puhdista laitteen alaosa. Katso kohta Laitteen alapuolen puhdistaminen.

  3. Poista lika ja roskat moottorin ulkoisista osista, vanteista ja laitteen päältä.

  4. Tarkista terien kunto. Katso kohta Terien tarkastus.

  5. Huolla ilmansuodatin. Katso kohta Ilmansuodattimen huolto.

  6. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  7. Maalaa kaikki ruostuneet tai lohkeilleet maalipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  8. Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli: Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin johto ja varastoi leikkuri lämmittämättömään tilaan. Jos joudut varastoimaan laitetta lämmitetyssä tilassa, lataa akku 90 päivän välein.

  9. Taita kahva varastointiasentoon. Katso Kahvan korkeuden säätö.

  Polttoainejärjestelmän valmistelu

  Vaara

  Polttoaine voi höyrystyä, jos sitä säilytetään pitkiä aikoja, ja räjähtää, jos se joutuu kosketuksiin avotulen kanssa.

  • Älä varastoi polttoainetta pitkiksi ajoiksi.

  • Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan avotulen läheisyyteen, jos polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa on polttoainetta. (Ei esim. pannuhuoneeseen tai kaasulla toimivan vedenlämmittimen ikiliekin läheisyyteen.)

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

  Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla. Tyhjennä polttoainesäiliö leikattuasi ruohon viimeisen kerran ennen laitteen varastointia.

  1. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  2. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  Moottorin valmistelu

  1. Vaihda moottoriöljy, kun moottori on vielä lämmin. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  2. Irrota johto sytytystulpasta ja irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli).

  3. Irrota sytytystulppa.

  4. Lisää öljykannulla noin 30 ml moottoriöljyä moottoriin sytytystulpan aukon kautta.

  5. Vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin.

  6. Asenna sytytystulppa, mutta älä kytke johtoa tulppaan. Kiinnitä johto siten, ettei se ole pääse kosketukseen sytytystulpan kanssa.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Suorista kahva. Katso kohta Kahvan korkeuden säätö.

  2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  3. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.

  4. Tarkista sytytystulppa ja vaihda se, jos se on likainen, kulunut tai haljennut. Katso ohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  5. Asenna sytytystulppa ja kiristä se suositeltuun 20 N·m:n momenttiin.

  6. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  7. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  8. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  9. Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli: Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.

  10. Kytke johto sytytystulppaan.