Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g005492

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012 och uppfyller dessa standarder när den har försetts med lämplig viktsats, ballast, CE-dekaler och skyddssats.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal121-9566
decal131-2007
decal93-6686
decal117-2718
decal93-9051
decal105-8306
decal93-8062
decal133-2338
decal104-7729
decalbatterysymbols
decal115-8156
decal105-8305
decal115-8226
decal133-2339

Montering

Aktivera och ladda batteriet

Fyll batteriet endast med elektrolyt (1,265 specifik vikt) inledningsvis.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

 1. Ta bort vingmuttrarna, brickorna och batteriklämman, och lyft ut batteriet.

  Important: Fyll inte på elektrolyt medan batteriet sitter i maskinen. Det kan hända att du spiller, vilket kan orsaka korrosion.

 2. Rengör batteriets ovansida och ta bort luftarlocken (Figur 3).

  g005080
 3. Fyll försiktigt varje cell med elektrolyt tills plattorna är täckta med ca 6 mm vätska (Figur 4).

  g032705
 4. Låt elektrolyten sugas upp av plattorna under 20 till 30 minuter. Fyll på elektrolyt så att nivån kommer upp till ca 6 mm från botten av påfyllningshålet (Figur 4).

 5. Anslut en batteriladdare på 2–4 A till batteripolerna. Ladda upp batteriet i minst två timmar med 4 A eller i minst fyra timmar med 2 A tills den specifika vikten är 1,250 eller högre, temperaturen är minst 16 °C och alla celler avger gaser fritt.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Om du inte laddar batteriet i minst den tid som anges ovan kan batteriets livslängd minskas.

 6. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  Note: Tillsätt endast destillerat vatten för att ersätta normala förluster efter att batteriet har aktiverats. Underhållsfria batterier bör dock inte behöva vatten under normala driftsförhållanden.

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid urtagning eller isättning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av traktorns metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och traktorns metalldelar.

  Important: Om batteriet inte aktiveras på rätt sätt kan det avge gaser och/eller gå sönder i förtid.

 7. Sätt tillbaka luftarlocken.

Montera batteriet

Delar som behövs till detta steg:

Vagnskruv (5/16 x ¾ tum)2
Mutter (5/16 tum)2
 1. Montera batteriet så att batteriets kabelanslutningar är vända mot maskinens främre del.

 2. Koppla den positiva batterikabeln (röd) mellan startmotorns magnetspole och pluspolen (+) på batteriet (Figur 5). Fäst den med en vagnsskruv och en mutter. Kontrollera att kabeln går fri från sätet när det befinner sig i det bakre läget, annars kan kabeln slitas ut eller skadas.

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid urtagning eller isättning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av traktorns metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och traktorns metalldelar.

  g032706
 3. Koppla den svarta jordade kabeln (från vevhuset) till minuspolen (-) på batteriet. Fäst den med en vagnsskruv och en mutter.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

 4. Stryk på vaselin på båda kabelanslutningarna.

 5. Montera batteriklämman och brickorna, och fäst dem med vingmuttrarna (Figur 5).

 6. Placera kåpan över pluspolen (+) på batteriet.

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Skruv (1/2 x 3 ¼ tum)2
Skruv (½ x 1 ½ tum)6
Mutter (1/2 tum)8
 1. Ta bort skruvarna och muttrarna som fäster domkraftsplattan på maskinens högra sida.

 2. Sänk ned störtbågen (Figur 6) till monteringsfästena och passa in monteringshålen.

  g213342
 3. Sätt fast den vänstra sidan av störtbågen på monteringsfästet med fyra skruvar (1/2 x 1 1/2 tum) och låsmuttrar (Figur 6).

 4. Dra åt fästelementen till 91–115 N·m.

 5. Sätt fast den högra sidan av störtbågen och domkraftsplattan som du tog bort tidigare på monteringsfästet med två skruvar (1/2 x 1 1/2 tum), två skruvar (1/2 x 1 3/4 tum), en bricka och låsmuttrar i enlighet med Figur 6.

 6. Dra åt fästelementen till 91–115 N·m.

Varning

En förare som inte har på sig säkerhetsbältet medan fordonet körs kan slungas från sätet och krossas under maskinen i en vältolycka.

Använd alltid säkerhetsbältet.

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhet3
Gräskorg3

Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna.

Note: Förvara klippenhetscylindermotorerna i stödrören framtill på ramen och på sidan av maskinen när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, för att undvika att slangarna tar skada.

 1. Ta ut klippenheterna ur kartongerna. Montera och justera dem i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheterna.

 2. Skjut in klippenheten under dragramen medan du hakar fast lyftkroken på lyftarmen (Figur 7).

  g005101
 3. För tillbaka hylsan på kullagersmottagaren och haka fast mottagaren på klippenhetens kultapp. Släpp hylsan så att den glider över tappen och låser ihop enheterna (Figur 8).

  g020794
 4. Montera korgarna på dragramarna, lossa kontramuttrarna på dragarmarna och justera kulhylsorna tills det finns ett spel på 6–13 mm mellan korgkanten och cylinderknivarna.

  Note: Det förhindrar att korgen tippar klippenheten framåt så att lyftvalsen lossnar från lyftarmen under klippningen.

  Note: Kontrollera att korgens kant befinner sig på samma avstånd från cylinderknivarna hela vägen längs med varje cylinder. Om korgen är för nära cylindern kan cylindern komma i kontakt med korgen när klippenheten höjs från eller sänks ned till marken.

 5. Passa in kulledernas hylsbeslag så att beslagens öppna sida är centrerad mot kultappen, och dra åt kontramuttrarna så att hylsbeslagen hålls på plats (Figur 9).

  g020795
 6. Kontrollera att cirka 13 mm av gängorna syns på alla fästskruvar till cylinderdrivmotorn (Figur 10).

  g005103
 7. Stryk på rent fett på cylindermotorns räfflade axel.

 8. Montera motorn genom att vrida den medurs så att motorflänsarna går fria från tapparna. Vrid sedan motorn moturs tills flänsarna omringar tapparna.

 9. Dra åt fästskruvarna (Figur 10).

Markera de yttre gräskorgarna

Genomför nedanstående procedur för klippenhetskorgarna 2 och 3 för att rikta in maskinen för efterföljande klippomgångar:

 1. Mät ca 12,7 cm från varje korgs ytterkant.

 2. Placera en bit vit tejp eller måla en linje på varje korg parallellt med korgens ytterkant (Figur 11).

  g005115

Montera den bakre ballasten och viktsatsen

Delar som behövs till detta steg:

Bakre viktsats (artikelnr 100-6441) – köps separat1
19,5 kg kalciumklorid (köps separat)1
Bakre viktsats (artikelnr 99-1645) – köps separat om en sats för trehjulsdrift finns monterad1

Enheten uppfyller kraven i standarden ANSI B71.4-2012 och SS-EN ISO 5395:2013 när den har utrustats med bakre viktsats 100-6441 och 19,5 kg kalciumklorid som ballast på bakhjulet. Om du monterar en sats för trehjulsdrift ska du använda den bakre viktsatsen (artikelnr 99-1645) istället för artikelnr 100-6441.

Important: Om ett av däcken med kalciumklorid får punktering bör du flytta maskinen från gräsmattan så snabbt som möjligt. Blötlägg omedelbart det berörda området med vatten för att förhindra eventuell skada på gräset.

Montera CE-skyddssatsen

Delar som behövs till detta steg:

CE-skyddssats – artikelnr 04440 (säljs separat)1

Montera CE-skyddssats, se monteringsanvisningarna för CE-skyddssats – Greensmaster 3150- tvåhjulsdriven traktorenhet.

Sätta fast CE-dekalerna

Endast EU

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal (artikelnr 133-2339)1
Dekal med uppgift om tillverkningsår1

Fäst varningsdekalen (artikelnr 133-2339) ovanpå varningsdekalen (artikelnr 133-2338) om maskinen ska användas inom EU. Fäst dekalen med uppgift om tillverkningsår bredvid dekalen med föreskrifter.

Sänka däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Låt trycket sjunka till rätt nivå innan du startar maskinen. Se Kontrollera däcktrycket.

Polera bromsarna

Tryck ned bromsarna ordentligt och kör maskinen i klipphastighet tills bromsarna är varma, vilket märks på lukten. Du kan behöva justera bromsarna efter att du kört in maskinen. Se Justera bromsarna.

Produktöversikt

g213344

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 13) har 3 funktioner: köra maskinen framåt och bakåt och stoppa den. Tryck på pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa eller för att hjälpa till att stanna när traktorn rör sig framåt. För pedalen till NEUTRALLäGET för att stanna maskinen. Vila inte hälen på backläget vid framåtdrift (Figur 14).

g032580
g229464

Bromspedal

Trampa ner bromspedalen (Figur 13) för att stanna maskinen genom att aktivera bromsen av trumtyp som finns i varje drivhjul.

Parkeringsbromsens stav

Lägg i parkeringsbromsen genom att trampa ned bromspedalen och därefter trycka på parkeringsbromsens stav (Figur 13) för att låsa bromsarna. Koppla ur staven genom att trycka ned bromspedalen. Lägg i parkeringsbromsen innan du lämnar maskinen.

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 15) styr du motorns hastighet. Om du för gasreglaget mot det SNABBA läget ökar motorns hastighet, och om du för det mot det LåNGSAMMA läget minskar hastigheten, utan att motorn stängs av.

g032582

Chokereglage

När du startar en kall motor ska du stänga startspjället genom att föra chokereglaget (Figur 15) framåt till det STäNGDA läget. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Öppna choken så snart som möjligt genom att dra den bakåt till det öPPNA läget. En varm motor kräver lite eller ingen choke.

Omkopplare för läckagedetektortest

Kontrollera att läckagedetektorlarmet och tidsfördröjningen fungerar med omkopplaren (Figur 15).

Timmätare

Timmätaren (Figur 15) visar det totala antalet timmar som maskinen har använts. Den börjar räkna varje gång tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA läget.

Sätesjusteringsspak

Med hjälp av den här spaken, som sitter på sätets vänstra sida (Figur 16), kan du flytta sätet 10 cm framåt eller bakåt.

g005503

Reglage för höjning/sänkning av klippenheterna

Om du för reglaget (Figur 17) framåt under drift, sänks klippenheterna ned och cylindrarna startas. Dra reglaget bakåt för att stänga av cylindrarna och höja upp klippenheterna. Dra reglaget bakåt tillfälligt och släpp det om du vill stanna cylindrarna. Starta cylindrarna igen genom att föra reglaget framåt.

g005504

Funktionsreglage

Funktionsreglaget (Figur 17) har två körlägen och ett NEUTRALLäGE. Du kan växla från klippning till transport, eller från transport till klippning (ej neutralläget), medan maskinen är i rörelse. Detta orsakar inga skador.

 • BAKRE läge – neutralläge och slipning

 • MELLANLäGE – klippning

 • FRäMRE läge – transport

Tändningslås

Sätt in nyckeln i tändningslåset (Figur 17) och vrid den medsols så långt det går till startläget för att starta motorn. Släpp nyckeln direkt när motorn startar. Nyckeln flyttas automatiskt till läget På. Vrid nyckeln motsols till läget AV för att stänga av motorn.

Rattens låsspak

Vrid spaken (Figur 18) framåt för att frigöra inställningen, höj eller sänk ratten så att du sitter bekvämt när du kör och vrid därefter spaken bakåt för att säkra inställningen.

g005505

Styrarmens låsratt

Lossa ratten (Figur 19) tills rattens utsprång går fria genom skårorna i styrarmen. Höj eller sänk styrarmen till den önskade höjden samtidigt som du passar in rattens utsprång med skårorna i styrarmen. Dra åt ratten för att säkra justeringen.

g032583

Bränslekran

Stäng bränslekranen (Figur 20) under bränsletanken när du ska ställa maskinen i förvar eller transportera den på en lastbil eller ett släp.

g005109

Slipningsspak

Slipa cylindrarna genom att använda slipningsspaken (Figur 21) med reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och cylinderhastighetsreglaget.

g007385

Cylinderhastighetsreglage

Använd cylinderhastighetsreglaget (Figur 21) för att justera cylinderhastigheten.

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Klippbredd150 cm
Spårvidd126 cm
Hjulbas119 cm
Total maskinlängd229 cm
Total maskinbredd177 cm
Total höjd189 cm
Totalvikt493 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla bränsletanken

 • Bränsletankens kapacitet: 26,6 liter

 • Rekommenderat bränsle:

  • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

  • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

  • Använd inte bensin som innehåller metanol.

  • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

  • Tillför inte olja i bensinen.

Important: Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet. Använd inte alkoholbaserade stabiliserare med t.ex. etanol, metanol eller isopropanol.

 1. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 22).

  g005112
 2. Fyll tanken med vanlig blyfri bensin tills nivån ligger 25 mm nedanför påfyllningsrörets nedersta del.

  Det tomma utrymmet gör att bränslet kan expandera. Fyll inte bränsletanken helt full.

 3. Sätt tillbaka locket.

  Note: Du hör ett klickljud när locket sitter på plats.

 4. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

Utföra dagligt underhåll

Innan du startar maskinen för dagen ska du göra följande:

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla, halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

 • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

 • Stanna maskinen och undersök klippenheterna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på en plan yta.

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd inte maskinen som bogserfordon.

 • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

Säkerhet för vältskyddssystemet

 • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

 • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

 • Använd alltid säkerhetsbältet om maskinen har en fast störtbåge.

 • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

 • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

 • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

Säkerhet på sluttningar

 • Sakta ned maskinen och var extra försiktig i sluttningar. Kör rakt upp och ned i sluttningar. Gräsförhållandena kan påverka maskinens stabilitet.

 • Undvik att svänga med maskinen i sluttningar. Om du måste svänga så gör det om möjligt långsamt och gradvis nedför.

 • Sväng inte maskinen tvärt. Var försiktig när du backar maskinen.

 • Var extra försiktig när du kör maskinen med redskap – de kan påverka maskinens stabilitet.

Köra in maskinen

Läs mer om hur du byter olja och om de olika underhållsrutiner som rekommenderas under inkörningsperioden i motormanualen som levererades med maskinen.

Det tar bara åtta klipptimmar att köra in maskinen.

De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet, och maskinens funktioner och prestanda bör övervakas noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, upptäcks och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

Starta motorn

Note: Inspektera området under klipparna för att vara säker på att inget skräp har fastnat i dem.

 1. Sätt dig på sätet, kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

 2. Se till att du inte har foten på gaspedalen och kontrollera att pedalen är i NEUTRALLäGET.

 3. För chokereglaget till det PåSLAGNA läget (endast när du startar en kall motor) och gasreglaget till läget för HALVT GASPåDRAG.

 4. Starta motorn och reglera choken så att motorn går jämnt.

 5. Öppna choken så snart som möjligt genom att dra den bakåt till det AVSTäNGDA läget.

  Note: En varm motor kräver lite eller ingen choke.

 6. Inspektera maskinen genom att utföra följande rutiner när motorn har startats:

  1. För gasreglaget till det SNABBA läget.

  2. Flytta reglaget till KLIPPLäGET och koppla in cylindrarna tillfälligt genom att flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt.

   Klippenheterna ska då sänkas ned och alla cylindrar ska rotera.

  3. För reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt tills klippenheterna höjs upp helt till transportläget.

   Klippenheterna slutar att rotera så snart de höjs upp. Om du släpper reglaget innan klippenheterna är helt upphöjda stannar höjningsrörelsen, men klippenheterna kommer fortfarande inte att rotera.

  4. Lägg i parkeringsbromsen och stäng av motorn.

  5. Kontrollera kanten på varje korg så att den inte nuddar vid cylindrarna under körningen.

   Om du ser tecken på kontakt justerar du dragarmarna. Se Montera klippenheterna.

  6. Kontrollera om det finns några oljeläckor och dra åt hydraulkopplingarna om du hittar sådana.

   Note: När maskinen är ny och lagren och cylindrarna är hårt åtdragna måste du använda gasreglagets SNABBA läge för den här kontrollen. Efter inkörningsperioden är det inte säkert att det snabba läget krävs.

   Note: Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för att få hjälp och, vid behov, reservdelar om det fortfarande förekommer oljeläckor.

   Important: Det är normalt att det finns spår av olja på motorn eller hjultätningarna. Tätningarna måste smörjas lite för att fungera ordentligt.

Stänga av motorn

 1. Flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

 2. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

 3. Stäng bränslekranen innan du ställer maskinen i förvar.

Kontrollera säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att maskinen används när detta skulle kunna skada föraren eller maskinen.

  Säkerhetssystemet förhindrar att motorn startar om inte

  • gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

  • Funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET.

  Säkerhetssystemet förhindrar att maskinen rör sig om inte:

  • Parkeringsbromsen är urkopplad.

  • Föraren sitter ned.

  • Funktionsreglaget är i KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE.

  Säkerhetssystemet gör att cylindrarna endast fungerar om funktionsreglaget är i KLIPPLäGET.

  Utför följande systemkontroller dagligen, för att kontrollera att säkerhetssystemet fungerar korrekt:

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Försök att trycka ned gaspedalen.

   Det ska inte gå att trycka ned pedalen, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  3. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  4. Flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och försök att starta motorn.

   Motorn ska inte dras runt eller starta, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  5. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  6. Starta motorn och flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

   Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  7. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  8. Starta motorn.

  9. Frigör parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET och res dig upp från sätet.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  10. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  11. Starta motorn.

  12. För reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att sänka klippenheterna. Klippenheterna bör sänkas, men de ska inte börja rotera.

   Om de börjar rotera fungerar inte säkerhetssystemet som det ska. Rätta till problemet innan du använder maskinen.

  Köra maskinen utan att klippa

  Kontrollera att klippenheterna är i helt upphöjt läge. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET. Bibehåll kontrollen genom att använda bromsarna för att bromsa maskinen i branta nedförsbackar. Närma dig alltid ojämna områden i låg hastighet, och var försiktig när du korsar vågformade bildningar i terrängen. Lär dig hur bred maskinen är. Undvik kostsamma skador och driftsstopp genom att inte försöka passera mellan föremål som står nära varandra.

  Klippning

  Innan du använder maskinen för att klippa greener ska du söka upp ett öppet område och öva på att starta och stanna den, höja och sänka klippenheterna, svänga etc.

  Inspektera området och leta efter skräp, ta bort flaggan från koppen och avgör i vilken riktning som det är bäst att klippa. Basera klippriktningen på den tidigare klippriktningen. Klipp alltid i olika klippriktningar jämfört med tidigare klippningar, så att grässtråna inte viker sig och blir svåra att fånga mellan cylinderknivarna och underkniven.

  1. Kör mot greenen med funktionsreglaget i KLIPPLäGET och gasen på full hastighet.

  2. Starta i ena kanten av greenen, så att du kan använda bandklippningsproceduren.

   Note: Den ger minimal komprimering och efterlämnar ett snyggt och prydligt mönster på greenen.

  3. Aktivera reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när gräskorgarnas främre delar korsar greenens ytterkant.

   Note: Då släpps klippenheterna ned på gräset och cylindrarna startas.

   Important: Funktionen för klippenhetscylinder 1 är något fördröjd. Därför bör du träna för att uppnå den tajming som krävs för att klippa allt gräs från början så att du slipper klippa rester i efterhand.

  4. Överlappa den tidigare klippremsan så lite som möjligt under nästkommande vända.

   Note: Etablera en tänkt siktlinje ca 1,8 till 3 m framför maskinen så att du klipper i en rak linje över greenen och håller maskinen på ett jämnt avstånd till förra klippvändans kant (Figur 23). Vissa föredrar att inkludera rattens ytterlinje som del i siktlinjen, dvs. att hålla rattkanten i linje med en punkt som alltid är på samma avstånd från maskinens framkant.

  5. När gräskorgarnas främre del går över greenens ytterkant flyttar du reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och håller kvar det tills klippenheterna är upphöjda. Då stoppas cylindrarna och klippenheterna lyfts upp.

   Note: Tajmingen är viktig för den här proceduren för att undvika att klipparna klipper i puttgreenområdet, men samtidigt klipper så mycket som möjligt av greenen, för att minimera den mängd gräs som lämnas runt det yttre gränsområdet.

  6. Du kan förkorta arbetstiden och underlätta uppställningen inför nästa klippvända genom att tillfälligt vända maskinen i motsatt riktning, och sedan vända i riktning mot den oklippta delen. Dvs. om du är på väg åt höger ska du först svänga något åt vänster, och därefter åt höger.

   Note: På så sätt kan maskinen förbereda sig för nästa klippvända snabbare. Försök att göra så små svängar som möjligt. I varmt väder är det dock bra att göra en större sväng för att minimera skador på gräsytan.

   g005116

   Note: Servostyrningssystemet är utformat på ett sådant sätt att ratten inte återgår till utgångsläget när du har svängt färdigt.

   Important: Stanna aldrig maskinen på en green med klippenhetscylindrarna igång, eftersom det kan skada gräsytan. Om maskinen stoppas på en våt green kan den lämna märken eller fördjupningar i gräset efter hjulen.

  7. Om läckagedetektorlarmet ljuder (om din modell har ett sådant) eller om du lägger märke till ett oljeläckage när du klipper måste du omedelbart höja klippenheterna, köra bort från greenen och stanna maskinen utanför greenen. Fastställ orsaken till läckaget och åtgärda problemet.

  8. Avsluta greenklippningen med att klippa det yttre gränsområdet. Var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

   Note: Anpassa alltid klippningen efter väder- och gräsmatteförhållandena, och var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

  9. När du har klippt det yttre gränsområdet trycker du kort reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt för att stoppa cylindrarna och kör sedan bort från greenen. När alla klippenheter är av greenen höjer du dem.

   Note: Detta minimerar mängden gräsklumpar på greenen.

  10. Sätt tillbaka flaggan.

  11. Töm gräskorgarna på allt gräsklipp innan du åker till nästa green.

   Note: Tungt, vått gräsklipp belastar korgarna och tynger ned maskinen i onödan, vilket ökar belastningen på motorn, hydraulsystemet, bromsarna etc.

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säker bogsering

  • Bogsera endast om maskinen har en draganordning avsedd för bogsering. Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.

  • Följ tillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar. I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen.

  • Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.

  • Kör alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka vid bogsering.

  Inspektera och rengöra efter klippningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Tvätta maskinen ordentligt efter klippning med en trädgårdsslang utan munstycke, så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar och skadar tätningar och lager. Tvätta aldrig en varm motor eller elanslutningar med vatten.

  Inspektera maskinen efter rengöringen och kontrollera om det finns några hydraulvätskeläckor, skador eller slitage på hydrauldelar och de mekaniska komponenter, samt att klippenheternas knivar är vassa. Smörj även bromsaxelenheten med olja av typen SAE 30 eller spraysmörjmedel för att förhindra korrosion, och för att maskinen ska få en fortsatt tillfredsställande funktion under nästa klippning.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan du bogsera maskinen en kortare sträcka (max. 0,4 km). Denna metod rekommenderas dock ej av Toro som standardprocedur.

  Important: Bogsera inte maskinen i snabbare hastighet än i 3–5 km/h eftersom drivsystemet kan skadas. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp.

  1. Lokalisera överströmningsventilen på pumpen och vrid den så att skåran är lodrät (Figur 24).

   g017135
  2. Stäng överströmningsventilen genom att vrida den så att skåran är vågrät (Figur 24) innan du startar motorn. Starta inte motorn när ventilen är öppen.

  Underhåll

  Varning

  Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

  Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningen och lossa kablarna från tändstiften innan du utför något underhåll. Flytta undan kablarna så att de inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiften.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 25 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera att alla fästelement som är avsedda att hålla batteriet på plats är ordentligt åtdragna.
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Kontrollera motoroljan.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Var 50:e timme
 • Smörj maskinen (direkt efter varje tvätt).
 • Serva luftrenarens skumgummidel (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar.
 • Var 100:e timme
 • Serva luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 800:e timme
 • Byta ut tändstiften.
 • Byt ut bränslefiltret.(Tidigare om bränsleflödet begränsas.)
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Kontrollera ventilspelet.
 • Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera att instrumenten fungerar       
  Kontrollera läckagedetektorlarmet.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Rengör motorns luftkylflänsar.       
  Inspektera luftfiltrets förrenare.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera justeringen för cylinderunderkniven.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplar.1       
  Smörj klipp-, lyft och bromslänkaget.       
  Bättra på skadad lack.       

  1. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Ta bort sätet

  Du kan ta bort sätet om du vill komma åt maskinens ventilblocksområde.

  1. Frigör och höj upp sätet. Fäst det med stöttan.

  2. Koppla bort de två kablagekontakterna under sätet.

  3. Sänk ned sätet och ta bort rulltappen som fäster sätessvängtappen vid ramen (Figur 25).

   g005497
  4. Dra sätessvängtappen åt vänster, skjut sätet framåt och lyft bort sätet.

  5. Sätt tillbaka sätet genom att utföra stegen i omvänd ordning.

  Note: Om du tar bort sätet ofta kan du byta ut rulltappen mot en hårnålssprint (artikelnr 3290-467).

  Höja maskinen

  Var försiktig

  Om maskinen inte stöttas upp korrekt kan den falla ned och krossa dig eller andra personer.

  Innan service utförs på maskinen ska den stöttas upp med domkrafter eller träklossar.

  Sänk ned klippenheterna innan du hissar upp maskinen. Följande domkraftpunkter finns:

  • Höger sida – under domkraftsplattan och intill vältskyddets stödfäste (Figur 26)

  • Vänster sida – under fotsteget

  • Bak – vid hjulgaffeln

  g005516

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj maskinen (direkt efter varje tvätt).
 • Smörj smörjnipplarna regelbundet med fett nr 2 på litiumbas.

  Nedan anges alla smörjpunkter:

  • Bakre rullnav eller, om utrustad med en sats för trehjulsdrift, bakhjulets rullkopplingar och yttre kullager (1) (Figur 27)

   g005117
  • Länkgaffelaxeln (1) (Figur 28)

  • Styrcylinderns stavände (Figur 28)

   g017144
  • Lyftarmstappen (3) och tappens gångjärn (3) (Figur 29)

   g005119
  • Dragramens axel och rulle (12) (Figur 30)

   g005120
  • Styrcylinderns ände (Figur 31)

   g005121
  • Lyftcylindrarna (3) (Figur 32)

   g005123
  • Gaspedalen (Figur 33)

   g032715
  • Växelväljarlänkaget (Figur 34 och Figur 35)

   g005514
   g017145

  Smörj maskinen på följande sätt:

  1. Torka av smörjnippeln så att främmande partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Spruta in smörjfett i lagret eller bussningen tills fettet syns. Torka av överflödigt fett.

  3. Applicera fett på den räfflade delen på cylindermotorns axel och på lyftarmen när du tar bort klippenheten för service.

  4. Applicera ett par droppar motorolja av typen SAE 30 eller spraysmörjmedel (WD 40) dagligen på alla ledade punkter efter rengöring.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Serva luftrenarens skumgummidel (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Serva luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  1. Rengör kåpan ordentligt (Figur 36).

   g005125
  2. Lossa på låsklämmorna och ta bort luftrenarkåpan.

  3. Ta bort vingmuttern som fäster delarna vid luftrenarhuset (Figur 37).

  4. Ta bort skumgummidelen från pappersinsatsen om den är smutsig (Figur 37). Rengör den ordentligt på följande sätt:

   1. Tvätta skumgummidelen i en lösning med flytande tvål och ljummet vatten. Krama ur den för att avlägsna smuts, men vrid inte eftersom det kan skada skumgummit.

   2. Torka skumgummit genom att linda in det i en ren trasa. Krama trasan och skumgummidelen så att de torkar.

    Important: Vrid inte skumgummidelen när du torkar den.

    g005126
  5. Kontrollera pappersinsatsens skick när du servar skumgummidelen. Rengör den genom att knacka den försiktigt mot en plan yta eller byt ut den vid behov.

  6. Sätt tillbaka skumgummidelen, pappersinsatsen, vingmuttern och luftrenarkåpan.

   Important: Kör inte motorn utan luftrenarinsatsen, eftersom det kan leda till extremt motorslitage och sannolikt kommer att orsaka skador.

  Serva motoroljan

  Kontrollera motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
 • Motorn levereras med 1,4 liter (med filter) olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras före och efter att motorn startas för första gången.

  Till motorn kan du använda en valfri renande olja av hög kvalitet med klassificeringen SG, SH, SJ eller högre från American Petroleum Institute (API) Den rekommenderade viskositeten (vikten) är SAE 30.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln. Vänta några minuter innan du kontrollerar oljenivån.

  2. Dra ut oljestickan och torka av den med en ren trasa. Sätt ner oljestickan i röret och se till att den sitter fast ordentligt (Figur 38).

   g017134
  3. Dra ut oljestickan ur röret och kontrollera oljenivån.

  4. Om oljenivån är låg ska du ta bort påfyllningslocket från ventilkåpan och fylla på med olja i öppningen tills nivån är mellan markeringarna på oljestickan. Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum. Fyll inte på för mycket.

  5. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan så att de sitter ordentligt.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 39) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna.

   g005127
  2. Avlägsna oljefiltret (Figur 39).

  3. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  4. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare 3/4–1 varv. Dra inte åt för hårt.

  5. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera motoroljan.

  6. Kassera oljefiltret och oljan på korrekt sätt.

  Byta tändstiften

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byta ut tändstiften.
 • Det luftgap som rekommenderas är 0,76 mm.

  Använd tändstiftet Champion RC 14YC.

  Note: Tändstift håller vanligtvis länge men de bör tas bort och kontrolleras om motorn inte fungerar.

  1. Rengör området runt tändstiften så att inte främmande partiklar faller ned i cylindern.

  2. Dra av tändkablarna från tändstiften och skruva ur stiften.

  3. Kontrollera sidoelektroden, mittelektroden och mittelektrodsisolatorn så att de inte är skadade.

   Important: Tändstift som är spruckna, skadade, smutsiga eller inte fungerar av någon annan anledning måste bytas ut. Du får inte sandblästra, skrapa eller rengöra elektroderna med en stålborste eftersom partiklar kan lossna från tändstiftet och falla ned i cylindern, vilket kan skada motorn.

  4. Kontrollera att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna är 0,76 mm. Se (Figur 40).

   g002724
  5. Montera tändstiftet med korrekt mellanrum mot packningsförslutningen och dra åt stiftet till 23 N·m. Se till att skruva åt stiftet ordentligt om du inte har en skiftnyckel.

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.(Tidigare om bränsleflödet begränsas.)
 • Det sitter ett inlinefilter i bränsleledningen mellan bränsletanken och förgasaren (Figur 41).

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador på dig och andra och materiella skador.

  • Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där ångorna kan antändas av gnistor.

  1. Stäng bränslekranen, lossa slangklämman på filtrets förgasarsida och ta bort bränsleledningen från filtret (Figur 41).

   g005131
  2. Sätt ett uppsamlingskärl under filtret, lossa den sista slangklämman och ta bort filtret (Figur 41).

  3. Montera det nya filtret så att pilen på filterhuset pekar bort från bränsletanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Kontrollera att alla fästelement som är avsedda att hålla batteriet på plats är ordentligt åtdragna.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.
 • Se till att batteriet har rätt elektrolytnivå och håll batteriets ovansida ren. Förvara maskinen på en sval plats för att förhindra att batteriet laddas ur.

  Kontrollera elektrolytnivån var 50:e körtimme eller var 30:e dag om maskinen står oanvänd.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Håll elektrolytnivån rätt genom att fylla på med destillerat eller avsaltat vatten. Elektrolytnivån i cellerna ska inte gå högre upp än undersidan av den delade ringen inuti varje cell.

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning. Spola batteriets ovansida med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningspropparna under rengöring av batteriet.

  Kontrollera att batteriets kablar sitter tätt över kabelanslutningarna och tillhandahåller god elektrisk kontakt.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (-) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Leta reda på säkringarna

  Säkringarna i maskinens elektriska system sitter under sätet (Figur 42).

  g005523

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Justera däcktrycket i framhjulen till lägst 0,55 bar och högst 0,83 bar, beroende på underlaget.

  Justera däcktrycket i bakhjulet till lägst 0,55 bar och högst 1,03 bar.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Dra åt hjulmuttrarna med mellan 95 och 122 N·m åtdragningsmoment efter 1–4 timmars användning och återigen efter 10 timmars användning. Dra sedan åt skruvarna var 200:e timme.

  Säkerställ en jämn fördelning genom att dra åt hjulmuttrarna i ett stjärnmönster.

  Justera transmissionens neutralinställning

  Om maskinen kryper när gasreglaget är i NEUTRALLäGET måste neutralreturfunktionen justeras.

  1. Palla upp ramen så att ett av framhjulen lyfts upp från golvet.

   Note: Om maskinen är utrustad med trehjulsdrift ska även bakhjulet höjas upp och placeras på block.

  2. Starta motorn, flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget och kontrollera att det framhjul som har lyfts från golvet inte roterar.

  3. Om hjulet roterar ska du stänga av motorn och göra följande:

   1. Lossa båda kontramuttrarna som säkrar drivkabeln till motorväggen på hydrostaten (Figur 43). Se till att lossa kontramuttrarna lika mycket och tillräckligt för att kunna göra en justering.

    g016466

    Note: Lossa muttern som fäster excenterbulten på hydrostatens ovandel (Figur 43).

   2. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

   3. Starta motorn.

   4. Vrid excenterbulten tills maskinen inte kryper i någon riktning.

   5. När hjulet slutar rotera drar du åt muttern som låser excenterbulten och justeringen (Figur 43).

   6. Kontrollera justeringen med gasreglaget i det LåNGSAMMA och det SNABBA läget.

   7. Dra åt låsmuttrarna jämnt på båda sidor av motorväggen och säkra drivkabeln vid motorväggen (Figur 43). Vrid inte kabeln.

    Note: Om kabelspänning kvarstår när funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET kan det hända att maskinen kryper när du för reglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET.

  Justera transporthastigheten

  Komma upp i maximal transporthastighet

  Gaspedalen har justerats för maximal transporthastighet, men du kan behöva göra en justering om pedalen når fullt utslag innan den får kontakt med pedalstoppet eller om du vill minska transporthastigheten.

  Du kommer upp i maximal transporthastighet genom att flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och trycka ned gaspedalen. Om pedalen får kontakt med stoppet (Figur 44) innan du känner någon spänning i kabeln genomför du följande justeringsprocedur:

  g005520
  1. Flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan (Figur 44).

  2. Dra åt pedalstoppet tills det inte nuddar vid gaspedalen.

  3. Fortsätt trycka lätt på transportpedalen, justera pedalstoppet så att det nuddar vid pedalstången och dra åt muttrarna.

   Important: Kontrollera spänningen på kabeln. Om den är för hårt spänd minskas kabelns livslängd.

  Minska transporthastigheten

  1. Tryck ned gaspedalen och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan.

  2. Lossa pedalstoppet tills den önskade transporthastigheten uppnås.

  3. Dra åt låsmuttern som fäster pedalstoppet.

  Justera klipphastigheten

  Fabriksinställning: 6,1 km/h

  1. Lossa kontramuttern på justeringsbulten som sitter på sidan av gaspedalen (Figur 45).

   g032584
  2. Rotera justeringsbulten motsols för att öka klipphastigheten och medsols för att minska den.

  3. Dra åt kontramuttern utan att vrida justeringsbulten och kontrollera hastigheten. Upprepa proceduren om så behövs.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Det finns en bromsjusteringsstång på maskinens båda sidor, så att bromsarna kan justeras lika mycket.

  1. Kör framåt i transporthastighet och tryck ned bromspedalen. Båda hjulen ska låsas lika mycket.

   Var försiktig

   Personskador kan uppstå om du provar bromsarna i ett trångt utrymme där det finns andra människor.

   Kontrollera alltid bromsarna på ett stort, öppet och plant område fritt från människor och hinder, både före och efter justeringen.

  2. Om bromsarna inte låser sig lika mycket justerar du dem på följande sätt:

   1. Koppla bort bromsstängerna genom att ta bort saxpinnen och sprintbulten (Figur 46).

    g005135
   2. Lossa kontramuttern och justera sprinten (Figur 46).

   3. Montera sprinten på bromsaxeln (Figur 46).

   4. Kontrollera bromspedalens frigång. Frigången bör vara 13–26 mm innan bromsskorna får kontakt med bromstrummorna. Gör vid behov om justeringen för att få rätt inställning.

   5. Kör framåt i transporthastighet och tryck ned bromspedalen. Båda bromsarna ska låsas lika mycket. Justera dem vid behov.

  Important: Polera bromsarna varje år. Se Polera bromsarna.

  Underhålla styrsystemet

  Justera klippenhetens lyft-/sänkfunktion

  Klippenhetens lyft-/sänkkrets är utrustad med en flödesregleringsventil (Figur 47). Denna ventil är förinställd på fabriken till att vara öppen tre varv, men du kan behöva justera den för att kompensera för olika hydraulvätsketemperaturer, klipphastigheter osv.

  Note: Låt hydraulvätskan nå maximal arbetstemperatur innan du justerar flödesregleringsventilen.

  1. Höj sätet och lokalisera flödesreglerventilen för mittdragramen (Figur 47) som sitter på sidan av hydraulgrenröret.

   g033382
  2. Lossa kontramuttern på flödesregleringsventilens justeringsratt.

  3. Vrid ratten motsols om mittklippenheten sänks ned för sent eller medsols om mittklippenheten sänks ned för tidigt. Den bör inte behöva vridas mer än 1/32–1/16 varv.

  4. Prova justeringen och upprepa steg 3 vid behov. Dra åt kontramuttern när du är klar.

  Justera lyftcylindrarna

  Justera de främre lyftcylindrarna om du vill reglera höjden på de främre klippenheterna när de är i det upphöjda läget (transportläget).

  1. Sänk ned klippenheterna till marken.

  2. Lossa kontramuttern på sprinten på den klippenhetslyftcylinder som ska justeras.

  3. Koppla bort cylindersprinten från lyftarmen.

  4. Vrid sprinten tills höjden är korrekt.

  5. Fäst cylindersprinten vid lyftarmen och dra åt kontramuttern.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Serva hydraulvätskan

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydrauloljetanken fylls på med ca 32,2 liter högkvalitativ hydraulolja i fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån varje dag innan du använder maskinen. Om vätskenivån är låg fyller du på lämplig vätska enligt beskrivningarna nedan:

   Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att få kan andra vätskor användas förbehållet att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46
  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C 44 till 50cSt vid 100 °C 7,9 till 8,5
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
  Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  Branschspecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, dvs. 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 eller 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15−22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare. Rödfärgen bör inte användas tillsammans med biologiskt nedbrytbara vätskor. Använd hushållsfärg istället.

  Important: Oljekylarsatsen (artikelnr 105-8339) ska installeras på alla traktorenheter som används utanför greener, för vertikalklippning eller i omgivningstemperaturer som överstiger 29 °C, oavsett vilken sorts hydraulvätska som används.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

   Note: Kontrollera att maskinen har svalnat så att oljan är kall.

  2. Kontrollera oljenivån med hjälp av inspektionsfönstret som sitter på sidan av reservoljetanken (Figur 48).

   Note: Om oljenivån ligger mellan de två markeringarna på inspektionsfönstret så finns det tillräckligt med olja.

  3. Om oljenivån ligger under den nedre markeringen på inspektionsfönstret ska du ta bort locket från hydraulvätsketanken och långsamt fylla tanken med lämplig hydraulvätska av hög kvalitet, tills nivån hamnar mellan de två markeringarna på inspektionsfönstret.

   Important: Undvik föroreningar i systemet genom att rengöra öppningen på hydraulvätskebehållarna innan de punkteras. Kontrollera att pipen och tratten är rena.

   Note: Blanda inte olika sorters olja.

  4. Sätt tillbaka locket.

   Note: Inspektera hydraulkomponenterna noga. Se efter om det finns några läckor eller lösa fästdon samt om det saknas några delar eller om någon ledning har dragits fel etc. Gör även alla eventuella justeringar som krävs.

   g017136

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Om vätskan förorenas ska du låta din Toro-återförsäljare spola systemet. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Rengör runt området där filtret monteras (Figur 49). Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret.

   g005518

   Note: Om du inte ska tömma ut vätskan kopplar du bort hydraulledningen från filtret och pluggar igen den.

  2. Fyll ersättningsfiltret med lämplig hydraulolja, smörj packningen och vrid den för hand tills packningen får kontakt med filterhuvudet. Dra sedan åt det ytterligare trekvarts varv.

  3. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  4. Starta maskinen och låt den gå på tomgång i 3–5 minuter så att vätskan cirkulerar och eventuell luft avlägsnas från systemet. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån.

  5. Kassera vätskan och filtret på lämpligt sätt.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick samt att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna dagligen för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Kontrollera läckagedetektorn

  Läckagedetektorsystemet är utformat så att det på ett tidigt stadium kan hjälpa till att upptäcka läckor i hydraulvätskesystemet. Om vätskenivån i huvudhydraultanken sjunker med 118–177 ml stängs flottörströmbrytaren i tanken. Efter en sekunds fördröjning kommer larmet att ljuda och varna föraren (Figur 52). Eftersom vätskan av naturliga skäl hettas upp när maskinen är igång kommer den att expandera, vilket leder till att vätskan förs över till reservvätsketanken. Vätskan rinner tillbaka i huvudtanken när du stänger av tändningsbrytaren.

  g005507
  g005508
  g005509

  Kontrollera systemdriften

  1. Vrid tändnyckeln till det PåSLAGNA läget, och flytta läckagedetektorbrytaren bakåt och håll in den. Efter tidsfördröjningen på en sekund ska larmet ljuda.

  2. Släpp läckagedetektorbrytaren.

  Kontrollera läckagedetektorsystemets drift

  1. Flytta tändningsbrytaren till det PåSLAGNA läget. Starta inte motorn.

  2. Ta bort hydraultanklocket från tankröret.

  3. För in en ren pinne eller skruvmejsel i tankröret och tryck försiktigt nedåt på flottörströmbrytaren (Figur 53). Larmet ska ljuda efter tidsfördröjningen på en sekund.

   g005510
  4. Släpp upp flottörströmbrytaren. Larmet ska sluta ljuda.

  5. Sätt på hydraultanklocket.

  6. Flytta tändningsbrytaren till det AVSTäNGDA läget.

  Använda läckagedetektorn

  Läckagedetektorlarmet kan ljuda på grund av någon av följande orsaker:

  • 118–177 ml vätska har läckt ut.

  • Vätskenivån i huvudhydraultanken sjunker med 118–177 ml på grund av att vätskan krymper när den svalnar.

  Om larmet börjar ljuda ska du stänga av maskinen så snart som möjligt och kontrollera om det finns några läckor. Om larmet ljuder vid körning på greener kör du först bort från greenen. Avgör vad orsaken till läckan är och reparera den innan driften återupptas.

  Om du inte hittar någon läcka och misstänker att det rör sig om ett falsklarm ska du flytta tändningsbrytaren till det AVSTäNGDA läget och låta maskinen vila i 1–2 minuter så att vätskenivåerna stabiliseras. Starta sedan maskinen och kör den i ett område som inte är känsligt, så att du kan kontrollera att det inte finns några läckor.

  Falsklarm som beror på att vätskan krymper kan orsakas av att maskinen gått på tomgång under en längre tid efter normal drift. Ett falsklarm kan också inträffa om du kör maskinen med en liten arbetslast efter att ha kört den med en tung arbetslast under en längre period. Undvik falsklarm genom att stänga av maskinen istället för att låta den gå på tomgång under en längre tid.

  Underhålla klippenheten

  Klippenhetssäkerhet

  En sliten eller skadad kniv eller underkniv kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och underknivarna inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en cylinder i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar röra sig.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det ska vara lätt kontakt längs med cylinderns och underknivens hela längd (se bruksanvisningen till klippenheterna).

  Ställa in cylinderhastigheten

  Du måste ställa in cylinderhastighetsreglaget (som sitter under grenrörsblocket under höljet till vänster om sätet) korrekt för att uppnå konsekvent, högkvalitativ klippning och ett enhetligt klippresultat. Ställ in cylinderhastighetsreglaget på följande sätt:

  1. Välj den klipphöjd som har ställts in för klippenheterna.

  2. Välj den hastighet som du tycker passar bäst under de rådande förhållandena.

  3. Fastställ korrekt cylinderhastighet med hjälp av schemat (se Figur 54) för klippenheter med 5, 8, 11 eller 14 knivar.

   g014736
  4. Vrid reglaget (Figur 55) tills indikatorpilarna är i linje med det nummer som markerar önskad inställning, för att ställa in cylinderhastigheten.

   g007385

   Note: Du kan minska eller öka cylinderhastigheten för att kompensera för gräsförhållanden.

  Slipa cylindrarna

  Varning

  Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när motorn är igång.

  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Lossa och höj upp sätet för att frilägga reglagen.

  3. Utför de första justeringarna av cylinder mot underkniv som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas; läs mer i bruksanvisningen till klippenheterna.

  4. Vrid slipningsspaken till läget R (Figur 56).

   g007385
  5. Vrid cylinderhastighetsreglaget till inställningen 1 (Figur 56).

  6. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.

   Important: Ändra inte motorns hastighet under slipningen, eftersom det kan göra att cylindrarna stannar. Slipa endast när motorn går på tomgång.

  7. Flytta spaken för klippning/transport till NEUTRALLäGET och flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som ska slipas.

  8. Stryk på slippasta med en långskaftad borste. Använd aldrig en borste med kort skaft.

   • Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras, och sedan ändra cylinderhastigheten till inställning 1 eller den hastighet som önskas.

   • Om du vill justera klippenheterna under slipningen ska du stänga av cylindrarna genom att föra reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och stänga av motorn. Upprepa steg 4 till 8 när du är klar med justeringarna.

  9. Upprepa förfarandet för alla klippenheter som ska slipas.

  10. När du är klar ska du föra tillbaka slipningsspaken till läget F, flytta klippenhetens cylinderhastighetsreglage till önskat klippläge, fälla ned sätet och tvätta bort all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindrarna mot underkniven allt efter behov.

   Important: Om slipningsspaken inte förs tillbaka till läget F efter slipningen kommer klippenheterna inte att kunna höjas upp eller fungera som de ska.

  Förvaring

  Om du planerar att ställa maskinen i förvar under en längre tidsperiod ska du först utföra följande steg:

  1. Ta bort smuts och gammalt gräsklipp som har ansamlats. Slipa vid behov cylindrarna och underknivarna. Se bruksanvisningen till klippenheterna. Använd rostskyddsmedel på underknivarna och cylinderknivarna. Smörj och olja alla smörjpunkter. Se Smörja maskinen.

  2. Palla upp hjulen så att all vikt avlägsnas från däcken.

  3. Tappa av och byt ut hydrauloljan och filtret, och inspektera hydraulledningarna och hydraulkopplingarna. Byt ut dem vid behov. Se Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret och Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.

  4. Töm bränsletanken. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar. Byt ut bränslefiltret. Se Byta ut bränslefiltret.

  5. Töm oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm. Fyll det med färsk olja. Se Kontrollera motoroljan.

  6. Ta bort tändstiften, häll 30 ml olja av typen SAE 30 i cylindrarna och dra långsamt runt motorn så att oljan fördelas. Byt ut tändstiften. Se Byta tändstiften.

  7. Tvätta bort smuts och beläggningar från cylindern, kylflänsarna och utblåsarhöljet.

  8. Ta bort batteriet och ladda det helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt.

  9. Förvara om möjligt maskinen på en torr och varm plats.