Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g228077

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2017 och uppfyller dessa standarder när den har försetts med lämplig hjulviktsats.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal119-9343
decal115-8156
decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal117-2718
decal131-2046
decal119-9346
decalbatterysymbols
decal132-9548
decal132-9549
decal133-2338
decal133-2339

Montering

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbåge1
Bult (½ x 3¾ tum)4
Flänsmutter (½")4
 1. Ta ut det övre förpackningsstödet.

 2. Packa upp störtbågen.

 3. Montera störtbågen i fickorna på båda sidorna av maskinen med hjälp av fyra bultar (½ x 3¾ tum) och fyra flänsmuttrar (½ tum). Se (Figur 3).

  g014601
 4. Dra åt fästelementen till 136–149 N·m.

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

Säteskompletteringssats1

Köp önskad sätessats från återförsäljaren och montera den enligt anvisningarna som medföljer satsen.

Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Låsmutter (1½ tum)1
Bricka1
Rattkåpa1
 1. Trä på ratten på styraxeln (Figur 4).

  g010834
 2. Trä på brickan på styraxeln (Figur 4).

 3. Fäst ratten på axeln med en låsmutter och dra åt den till 27–35 N·m (Figur 4).

 4. Montera kåpan på ratten och fäst den med sex skruvarna (Figur 4).

Aktivera och ladda batteriet

Fyll batteriet med endast elektrolyt (specifik vikt 1,265) inledningsvis.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

 1. Ta bort fästelementen och batteriklämman och lyft ut batteriet.

  Important: Fyll inte på elektrolyt medan batteriet sitter i maskinen. Det kan hända att du spiller, vilket kan orsaka korrosion.

 2. Rengör batteriets ovansida och ta bort luftarlocken (Figur 5).

  g005080
 3. Fyll försiktigt varje cell med elektrolyt tills plattorna är täckta med ca 6 mm vätska (Figur 6).

  g032705
 4. Låt elektrolyten sugas upp av plattorna under 20 till 30 minuter. Fyll på elektrolyt så att nivån kommer upp till ca 6 mm från botten av påfyllningshålet (Figur 6).

 5. Anslut en batteriladdare på 2–4 A till batteripolerna. Ladda upp batteriet i minst två timmar med 4 A eller i minst fyra timmar med 2 A tills den specifika vikten är 1,250 eller högre, temperaturen är minst 16 °C och alla celler avger gaser fritt.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Om du inte laddar batteriet i minst den tid som anges ovan kan batteriets livslängd minskas.

 6. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  Note: Tillsätt endast destillerat vatten för att ersätta normala förluster efter att batteriet har aktiverats. Underhållsfria batterier bör dock inte behöva vatten under normala driftsförhållanden.

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid urtagning eller isättning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av traktorns metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och traktorns metalldelar.

  Important: Om batteriet inte aktiveras på rätt sätt kan det avge gaser och/eller gå sönder i förtid.

 7. Sätt tillbaka luftarlocken.

 8. Sätt in batteriet i batterilådan och fäst det med den batteriklämma och de fästelement som du tog bort tidigare.

 9. Anslut den röda pluskabeln till plusanslutningen (+) och den svarta minuskabeln till minusanslutningen (–) på batteriet, och fäst kablarna med bultar och muttrar (Figur 7). Förhindra eventuell kortslutning genom att trä gummiskon över plusanslutningen.

Varning

Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

 • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

g005098

Montera oljekylaren (tillval)

Om du använder maskinen i ett varmt klimat där omgivningstemperaturen är högre än 29 °C, eller använder den för tungt arbete (klippning på andra ytor än greener, t.ex. fairways eller vertikalklippning), ska en hydrauloljekylarsats med artikelnr 119-1691 monteras.

Montera gräskorgskrokarna

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorgskrok6
Flänsbultar12

Montera de sex gräskorgskrokarna på upphängningsarmstängernas ändar med hjälp av tolv flänsbultar (Figur 8).

g015492

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Mätstång1
Klippenhet (införskaffas från din Toro-återförsäljare)3
Gräskorg3
 1. Montera klippenheterna i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheten.

 2. Smörj insidan av drivkopplingens diameter.

 3. Montera klippenheterna enligt anvisningarna i Montera klippenheterna.

Lägga till bakre vikt

Delar som behövs till detta steg:

Viktsats 121-6665 (köps separat) Obs! Den här satsen behövs inte för enheter där satsen för trehjulsdrift är monterad.1

Enheten uppfyller kraven i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2017 när den har utrustats med viktsatsen (artikelnr 121-6665).

Note: Om enheten har utrustats med en sats för trehjulsdrift behövs inte extravikten för att kraven i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2017 ska uppfyllas.

Fästa EU-dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal (artikelnr 133-2339)1

Fäst varningsdekalen (133-2339) ovanpå den engelska varningsdekalen (133-2338) om maskinen ska användas inom EU.

Montera CE-skyddssatsen

Endast EU

Delar som behövs till detta steg:

CE-skyddssats (modellnr 04442 – köps separat)1

Den här maskinen uppfyller kraven i SS-EN ISO 5395:2013 när den har utrustats med CE-skyddssatsen (modellnr 04442).

Sänka däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Låt trycket sjunka till rätt nivå innan du startar maskinen. Se Kontrollera däcktrycket.

Polera bromsarna

Tryck ned bromsarna ordentligt och kör maskinen i klipphastighet tills bromsarna är varma, vilket märks på lukten. Du kan behöva justera bromsarna efter att du kört in maskinen. Se Justera bromsarna.

Produktöversikt

g014674

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 10) har 3 funktioner: köra maskinen framåt och bakåt och stoppa den. Tryck på pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa eller för att hjälpa till att stanna när traktorn rör sig framåt. För pedalen till neutralläget för att stanna maskinen. Vila inte hälen på backen av bekvämlighetsskäl vid framåtdrift (Figur 11).

g014603
g005105

Hastigheterna är följande:

 • Klipphastighet framåt: 3,2–8 km/h

 • Maximal transporthastighet: 16 km/h.

 • Backningshastighet: 4,0 km/h

Styrarmslåspedal

Tryck ned pedalen (Figur 10) och höj upp eller sänk ned styrarmen så att höjden passar föraren och släpp sedan pedalen för att låsa armen på plats.

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 12) styr du motorns hastighet. Flytta gasreglaget mot det SNABBA läget när du vill öka motorvarvtalet och mot det LåNGSAMMA läget när du vill sänka det.

Note: Du kan inte stanna motorn med gasreglaget.

g032816

Reglage för höjning/sänkning av klippenheterna

Om du för reglaget (Figur 12) framåt under drift, sänks klippenheterna ned och cylindrarna startas. Dra reglaget bakåt för att stänga av cylindrarna och höja upp klippenheterna. Du kan stänga av cylindrarna under arbetets gång genom att tillfälligt dra reglaget bakåt och sedan släppa det. Starta cylindrarna genom att föra reglaget framåt.

Funktionsreglage

Funktionsreglaget (Figur 12) har två körlägen och ett NEUTRALLäGE. Du kan växla från klippning till transport, eller från transport till klippning (ej neutralläget), medan maskinen är i rörelse. Detta orsakar inga skador.

 • BAKRE läge – neutralläge och slipning

 • MELLANLäGE – klippning

 • FRäMRE läge – transport

Tändningslås

Sätt in nyckeln i tändningslåset (Figur 12) och vrid den medsols så långt det går till startläget för att starta motorn. Släpp nyckeln direkt när motorn startar. Nyckeln flyttas automatiskt till läget På. Vrid nyckeln motsols till läget AV för att stänga av motorn.

Batterivarningslampa

Lampan (Figur 12) tänds när batteriets laddning är låg.

Motoroljetryckslampa

Lampan (Figur 12) tänds när motorns oljetryck sjunker under en säker nivå.

Vattentemperaturlampa

Lampan (Figur 12) tänds och motorn stängs av automatiskt när motorns kylvätsketemperatur blir för hög. Om motorn stängs av kan du starta den och köra maskinen i tio sekunder innan den stängs av igen. Detta gör att du kan flytta maskinen till en plats där du kan låta den svalna.

Servicelampa

Servicelampan (Figur 12) tänds när maskinens sensorer hittar ett fel i något av maskinens system. Om lampan tänds avslutar du det du håller på med och kör till en säker plats där du eller en servicetekniker kan undersöka problemet. Mer information om att undersöka systemfel med hjälp av servicelampan finns i Undersöka servicelampan.

Glödstiftslampa

När glödstiftslampan (Figur 12) tänds betyder det att glödstiften är aktiverade.

Note: Glödstiftslampan kan lysa en kort stund efter att motorn har startats: detta är normalt.

Timmätare

Timmätaren (Figur 13) visar det totala antalet timmar som maskinen har använts. Den börjar räkna varje gång tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA läget.

g014600

Parkeringsbromsspak

Dra upp bromsspaken (Figur 14) för att lägga i parkeringsbromsen. Koppla ur den genom att trycka in frigöringsspaken på undersidan av parkeringsbromsspaken och sänka ned parkeringsbromsspaken till urkopplat läge. Lägg i parkeringsbromsen varje gång du lämnar maskinen.

g027863

Slipningsspak

Slipningsspaken finns under plasthöljet till vänster om sätet. Använd slipningsspaken (Figur 15) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och cylindrarnas hastighetsreglage för att slipa cylindrarna.

g014620

Cylinderhastighetsreglage

Cylinderhastighetsreglaget finns under plasthöljet till vänster om sätet. Använd cylinderhastighetsreglaget (Figur 16) för att justera cylinderhastigheten.

g014623

Sätesjusteringsspak

Sätesjusteringsspaken sitter vid sätets främre vänstra hörn (Figur 17) och gör det möjligt att justera sätet framåt och bakåt.

Note: Om du vill justera sätet ytterligare kan du ta bort de fyra muttrar som fäster sätesskenorna vid basen och flytta sätesskenorna till den andra uppsättningen monteringshål.

g193737

Bränslekran

Stäng bränslekranen (Figur 18) bakom sätet och under bränsletanken när du ska ställa maskinen i förvaring eller transportera den på en lastbil eller ett släp.

g014626

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Klippbredd151 cm
Spårvidd128 cm
Hjulbas123 cm
Total längd (med korgar)249 cm
Total bredd179 cm
Total höjd205 cm
Nettovikt med cylindrar (11 knivar)696 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla bränsletanken

 • Bränsletankens kapacitet: 22,7 liter

 • Rekommenderat bränsle:

  • Använd endast rent färskt diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll för bästa resultat. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

  • Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över –7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under –7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen lika mycket.

   Note: Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över -7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  • Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara låg eller mycket låg. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

   • Bränslets biodieselandel måste uppfylla någon av specifikationerna ASTM D6751 eller SS-EN 14214.

   • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller SS-EN 590.

   • Målade ytor kan skadas av biodiesel.

   • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

   • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

   • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

   • Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Bränsletanken har ett inspektionsglas (Figur 19) eller en bränslemätare (Figur 20). Se dessa figurer för detta förfarande.

g222668
g222666
 1. Gör rent runt tanklocket och ta bort det.

 2. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets underkant.

  Important: Fyll inte på tanken för mycket. Använd inspektionsglaset eller bränslemätaren för att kontrollera mängden bränsle i tanken.

 3. Sätt tillbaka locket.

 4. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

Utföra dagligt underhåll

Innan du startar maskinen för dagen ska du göra följande:

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, långbyxor, rejäla, halkfria skor och hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

 • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

 • Stanna maskinen och undersök klippenheterna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på en plan yta.

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd inte maskinen som bogserfordon.

 • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

Säkerhet för vältskyddssystemet

 • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

 • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

 • Använd alltid säkerhetsbältet om maskinen har en fast störtbåge.

 • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

 • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

 • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

Säkerhet i sluttningar

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

 • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

 • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Däcken kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

 • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

 • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

 • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden (två maskinbredder).

Köra in maskinen

Läs mer om hur du byter olja och om de olika underhållsrutiner som rekommenderas under inkörningsperioden i motormanualen som levererades med maskinen.

Det tar bara åtta klipptimmar att köra in maskinen.

De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet, och maskinens funktioner och prestanda bör övervakas noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, upptäcks och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

Starta och stänga av motorn

Note: Inspektera områdena under klipparna för att vara säker på att inget skräp har fastnat i dem.

Starta motorn

Important: Använd inte eter eller andra typer av startbränsle.

Note: Om något av det följande har inträffat måste du lufta bränslesystemet innan du startar motorn:

 • När en ny motor har tagits i bruk.

 • När motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

 • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet, t.ex. filterbyte osv.

Se motorns bruksanvisning.

 1. Sätt dig på sätet, lås parkeringsbromsen, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

 2. Ta bort foten från gaspedalen och kontrollera att pedalen är i NEUTRALLäGET.

 3. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

 4. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till STARTLäGET. Håll den i STARTLäGET tills glödstiftslampan släcks (ca 6 sekunder).

 5. Vrid tändningsnyckeln till START-läget.

  Important: Undvik att startmotorn överhettas genom att inte låta den gå i mer än 10 sekunder. Om du har försökt starta motorn i 10 sekunder väntar du i 60 sekunder innan du startar den på nytt.

 6. Släpp nyckeln när motorn startar och låt den gå till det PåSLAGNA LäGET.

 7. Låt motorn värmas upp i några minuter innan du använder den.

  Important: Kör framåt och backa med maskinen i en eller två minuter när du startar motorn för första gången eller om motorn har genomgått översyn. Kontrollera styrreaktionen genom att vrida ratten åt höger och vänster. Stäng därefter av motorn (se Stanna under Starta och stänga av motorn) och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Undersök maskinen för att se om det förekommer oljeläckor, lösa delar eller andra märkbara problem.

Stänga av motorn

 1. Flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

 2. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

 3. Stäng bränslekranen innan du ställer maskinen i förvar.

Kontrollera säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att maskinen används när detta skulle kunna skada föraren eller maskinen.

  Säkerhetssystemet förhindrar att motorn startar om inte

  • gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

  • Funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET.

  Säkerhetssystemet förhindrar att maskinen rör sig om inte:

  • Parkeringsbromsen är urkopplad.

  • Föraren sitter ned.

  • Funktionsreglaget är i KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE.

  Säkerhetssystemet gör att cylindrarna endast fungerar om funktionsreglaget är i KLIPPLäGET.

  Utför följande systemkontroller dagligen, för att kontrollera att säkerhetssystemet fungerar korrekt:

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Försök att trycka ned gaspedalen.

   Det ska inte gå att trycka ned pedalen, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  3. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  4. Flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och försök att starta motorn.

   Motorn ska inte dras runt eller starta, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  5. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  6. Starta motorn och flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

   Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  7. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  8. Starta motorn.

  9. Frigör parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET och res dig upp från sätet.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  10. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  11. Starta motorn.

  12. För reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att sänka klippenheterna. Klippenheterna bör sänkas, men de ska inte börja rotera.

   Om de börjar rotera fungerar inte säkerhetssystemet som det ska. Rätta till problemet innan du använder maskinen.

  Köra maskinen utan att klippa

  Kontrollera att klippenheterna är i helt upphöjt läge. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET. Bibehåll kontrollen genom att använda bromsarna för att bromsa maskinen i branta nedförsbackar. Närma dig alltid ojämna områden i låg hastighet, och var försiktig när du korsar vågformade bildningar i terrängen. Lär dig hur bred maskinen är. Undvik kostsamma skador och driftsstopp genom att inte försöka passera mellan föremål som står nära varandra.

  Klippning

  Innan du använder maskinen för att klippa greener ska du söka upp ett öppet område och öva på att starta och stanna den, höja och sänka klippenheterna, svänga etc.

  Inspektera området och leta efter skräp, ta bort flaggan från koppen och avgör i vilken riktning som det är bäst att klippa. Basera klippriktningen på den tidigare klippriktningen. Klipp alltid i olika klippriktningar jämfört med tidigare klippningar, så att grässtråna inte viker sig och blir svåra att fånga mellan cylinderknivarna och underkniven.

  1. Kör mot greenen med funktionsreglaget i KLIPPLäGET och gasen på full hastighet.

  2. Starta i ena kanten av greenen, så att du kan använda bandklippningsproceduren.

   Note: Den ger minimal komprimering och efterlämnar ett snyggt och prydligt mönster på greenen.

  3. Aktivera reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när gräskorgarnas främre delar korsar greenens ytterkant.

   Note: Då släpps klippenheterna ned på gräset och cylindrarna startas.

   Important: Funktionen för klippenhetscylinder 1 är något fördröjd. Därför bör du träna för att uppnå den tajming som krävs för att klippa allt gräs från början så att du slipper klippa rester i efterhand.

  4. Överlappa den tidigare klippremsan så lite som möjligt under nästkommande vända.

   Note: Etablera en tänkt siktlinje ca 1,8 till 3 m framför maskinen så att du klipper i en rak linje över greenen och håller maskinen på ett jämnt avstånd till förra klippvändans kant (Figur 21). Vissa föredrar att inkludera rattens ytterkant i siktlinjen, dvs. att hålla rattkanten i linje med en punkt som alltid är på samma avstånd från maskinens framkant.

  5. När gräskorgarnas främre del går över greenens ytterkant flyttar du reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och håller kvar det tills klippenheterna är upphöjda. Då stoppas cylindrarna och klippenheterna lyfts upp.

   Note: Tajmingen är viktig för den här proceduren för att undvika att klipparna klipper i puttgreenområdet, men samtidigt klipper så mycket som möjligt av greenen, för att minimera den mängd gräs som lämnas runt det yttre gränsområdet.

  6. Du kan förkorta arbetstiden och underlätta uppställningen inför nästa klippvända genom att tillfälligt vända maskinen i motsatt riktning, och sedan vända i riktning mot den oklippta delen. Dvs. om du är på väg åt höger ska du först svänga något åt vänster, och därefter åt höger.

   Note: På så sätt kan maskinen förbereda sig för nästa klippvända snabbare. Försök att göra så små svängar som möjligt. I varmt väder är det dock bra att göra en större sväng för att minimera skador på gräsytan.

   g005116

   Note: Ratten återgår inte till utgångsläget när du har svängt färdigt.

   Important: Stanna aldrig maskinen på en green med klippenhetscylindrarna igång, eftersom det kan skada gräsytan. Om maskinen stoppas på en våt green kan den lämna märken eller fördjupningar i gräset efter hjulen.

  7. Om läckagedetektorlarmet ljuder (om din modell har ett sådant) eller om du lägger märke till ett oljeläckage när du klipper måste du omedelbart höja klippenheterna, köra bort från greenen och stanna maskinen utanför greenen. Fastställ orsaken till läckaget och åtgärda problemet.

  8. Avsluta greenklippningen med att klippa det yttre gränsområdet. Var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

   Note: Anpassa alltid klippningen efter väder- och gräsmatteförhållandena, och var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

  9. När du har klippt det yttre gränsområdet trycker du kort reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt för att stoppa cylindrarna och kör sedan bort från greenen. När alla klippenheter är utanför greenen höjer du upp dem.

   Note: Detta minimerar mängden gräsklumpar på greenen.

  10. Sätt tillbaka flaggan.

  11. Töm gräskorgarna på allt gräsklipp innan du åker till nästa green.

   Note: Tungt, vått gräsklipp belastar korgarna och tynger ned maskinen i onödan, vilket ökar belastningen på motorn, hydraulsystemet, bromsarna etc.

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säker bogsering

  • Bogsera endast om maskinen har en draganordning avsedd för bogsering. Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.

  • Följ tillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar. I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och att du tappar kontrollen.

  • Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.

  • Kör alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka vid bogsering.

  Inspektera och rengöra efter klippningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Tvätta maskinen ordentligt efter klippning med en trädgårdsslang utan munstycke, så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar och skadar tätningar och lager. Tvätta aldrig en varm motor eller elanslutningar med vatten.

  Inspektera maskinen efter rengöringen och kontrollera om det finns några hydraulvätskeläckor, skador eller slitage på hydrauldelar och de mekaniska komponenter, samt att klippenheternas knivar är vassa. Smörj även bromsaxelenheten med olja av typen SAE 30 eller spraysmörjmedel för att förhindra korrosion, och för att maskinen ska få en fortsatt tillfredsställande funktion under nästa klippning.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil. Överskrid inte lutningsvinkeln på 15° mellan rampen och släpvagnen eller lastbilen.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan du bogsera maskinen upp till 400 m.

  Important: Bogsera inte maskinen i snabbare hastighet än 3–5 km/h för att undvika skador på drivsystemet. Om maskinen ska flyttas längre än 400 m bör den transporteras på en lastbil eller ett släp.

  1. Lokalisera överströmningsventilen på pumpen och vrid den så att skåran är lodrät (Figur 22).

   g014627
  2. Stäng överströmningsventilen genom att vrida den så att skåran är vågrät (Figur 22) innan du startar motorn. Starta inte motorn när ventilen är öppen.

  Underhåll

  Varning

  Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

  Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Important: Läs i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsrutiner.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ur nyckeln ur tändningen.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Kontrollera motoroljan.
 • Töm ut vatten från bränslefiltret.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Rengör kylargallret.Rengör en gång i timmen vid förekomst av mycket damm och smuts.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar.
 • Var 150:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Serva luftrenarfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Kontrollera ventilspelet.
 • Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Töm och spola igenom kylsystemet.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera/töm bränslefiltret/vattenseparatorn.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Rengör gallret och kylaren.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera justeringen för cylinderunderkniven.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Bättra på skadad lack.       

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Serva luftrenarfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  • Undersök om luftrenarhuset har några skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut huset om det är skadat. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  • Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret har avlägsnats.

  • Se till att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenaren.

  1. Lossa spärrhakarna som fäster luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 23).

   g014614
  2. Ta bort kåpan från luftrenaren.

  3. Använd lågtrycksluft (2,76 bar, ren och torr) innan du tar bort filtret, för att ta bort stora ansamlingar av skräp som har packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen. Rengöringsprocessen förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

   Important: Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret.

  4. Ta bort och byt ut huvudfiltret enligt nedan:

   Important: Rengör inte det använda filtret.

   1. Undersök om det nya filtret har transportskador. Använd inte ett skadat filter.

   2. Dra försiktigt ut det gamla filtret ur filterhuset och släng det.

   3. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Kontrollera även filtrets förseglade ände och själva filtret.

    Important: Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  5. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i den avtagbara kåpan. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  6. Montera kåpan med gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan cirka klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  7. Fäst spärrhakarna (Figur 23).

  Serva motoroljan

  Kontrollera motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
 • Motorn levereras med 3,7 liter (med filter) olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras före och efter motorn startas för första gången.

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre.

  • Rekommenderad olja: SAE 10W–30

  • Alternativ olja: SAE 15W–40

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet 10W–30 finns tillgänglig att köpa från din återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Om oljenivån ligger på eller under markeringen Add fyller du på olja tills nivån når upp till markeringen FULL på oljestickan. Fyll inte på för mycket.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa (Figur 25).

   Important: Ta ut oljestickan när du fyller på olja i motorn. När du fyller på motorolja måste det finnas ett mellanrum mellan oljepåfyllningsenheten och oljepåfyllningshålet i ventilkåpan; se Figur 24. Mellanrummet är nödvändigt för att tillåta ventilation vid påfyllning som hindrar att oljan rinner över i ventilatorn.

   g002373
   g014618
  3. Sätt ner oljestickan i röret och se till att den sitter fast ordentligt.

  4. Ta ut oljestickan från röret och kontrollera oljenivån.

   Note: Om oljenivån är låg tar du bort påfyllningslocket från ventilkåpan och fyller sakta på tillräckligt med olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan.Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum. Fyll inte på för mycket.

  5. Sätt tillbaka oljestickan.

  6. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 30 sekunder innan du stänger av den. Vänta i 30 sekunder och upprepa därefter steg 2 till 5.

  7. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan så att de sitter ordentligt.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 150:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
  1. Ta bort avtappningspluggen och låt oljan rinna ned i ett kärl. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna (Figur 26).

   g014754
  2. Avlägsna oljefiltret (Figur 27). Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

   g014615
  3. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare ½–¾ varv. Dra inte åt för hårt.

  4. Fyll på olja i vevhuset, se Byta motoroljan och filtret.

  5. Kasta bort den använda oljan på lämpligt sätt.

  Underhålla bränslesystemet

  Tömma ut vatten från bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten från bränslefiltret.
  1. Ställ maskinen på en plan yta och stäng av motorn.

  2. Placera ett kärl under filtret.

  3. Öppna avtappningspluggen på bränslefiltret cirka ett varv och töm ut eventuellt ansamlat vatten (Figur 28).

   g014720
  4. Dra åt pluggen efter tömningen.

   Note: Eftersom det ansamlade vattnet ska blandas med dieselbränsle, ska bränslefiltret tömmas i ett lämpligt kärl och kasseras på lämpligt sätt.

  Byta ut bränslefiltret/vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Stäng bränslekranen (Figur 29) under bränsletanken.

   g014626
  2. Rengör området där filterskålen ska monteras (Figur 30).

  3. Placera ett kärl under filtret.

  4. Öppna filtrets avtappningsplugg (Figur 30).

   g014720
  5. Skruva loss filterbehållaren och kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.

  6. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare ½–¾ varv.

  7. Kontrollera att filtrets avtappningsplugg är stängd. Öppna bränslekranen.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.
 • Se till att batteriet har rätt elektrolytnivå och håll batteriets ovansida ren. Förvara maskinen på en sval plats för att förhindra att batteriet laddas ur.

  Kontrollera elektrolytnivån var 50:e körtimme eller var 30:e dag om maskinen står oanvänd.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Håll elektrolytnivån rätt genom att fylla på med destillerat eller avsaltat vatten. Elektrolytnivån i cellerna ska inte gå högre upp än undersidan av den delade ringen inuti varje cell.

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning. Spola batteriets ovansida med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningspropparna under rengöring av batteriet.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (-) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Leta reda på säkringarna

  Säkringarna i det elektriska systemet sitter under sätet (Figur 31).

  g195277

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Justera däcktrycket på alla tre hjul till lägst 0,83 bar och högst 1,10 bar, beroende på underlaget.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Dra åt hjulmuttrarna med mellan 95 och 122 N·m åtdragningsmoment efter 1–4 timmars användning och återigen efter 10 timmars användning. Dra sedan åt skruvarna var 200:e timme.

  Säkerställ en jämn fördelning genom att dra åt hjulmuttrarna i ett stjärnmönster.

  Justera transmissionens neutralinställning

  Om maskinen kryper när gaspedalen är i NEUTRALLäGET måste neutralreturfunktionen justeras.

  1. Palla upp ramen så att ett av framhjulen lyfts upp från golvet.

   Note: Om maskinen är utrustad med en sats för trehjulsdrift ska även bakhjulet höjas upp och placeras på block.

  2. Starta motorn, flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget och kontrollera att det framhjul som har lyfts från golvet inte roterar.

  3. Om hjulet roterar ska du stänga av motorn och göra följande:

   1. Lossa muttern som fäster excenterbulten på hydrostatens ovandel (Figur 32).

    g014616
   2. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och gasreglaget till det LåNGSAMMA läget. Starta motorn.

   3. Vrid excenterbulten tills maskinen inte kryper i någon riktning. När hjulet slutar rotera drar du åt muttern som låser excenterbulten och justeringen (Figur 32). Kontrollera justeringen med gasreglaget i det LåNGSAMMA och det SNABBA läget.

    Note: Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller se informationen om ytterligare justering i servicehandboken om hjulet fortfarande roterar när excenterbulten är maximalt justerad.

  Justera transporthastigheten

  Komma upp i maximal transporthastighet

  Gaspedalen justeras för maximal transporthastighet på fabriken, men du kan behöva göra en justering om pedalen når fullt utslag innan den får kontakt med pedalstoppet eller om du vill minska transporthastigheten.

  Du kommer upp i maximal transporthastighet genom att flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och trycka ned gaspedalen. Om pedalen får kontakt med stoppet (Figur 33) innan du känner någon spänning i kabeln genomför du följande justeringsprocedur:

  g015494
  1. Flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan (Figur 33).

  2. Dra åt pedalstoppet tills det inte nuddar vid gaspedalen.

  3. Fortsätt trycka lätt på transportpedalen, justera pedalstoppet så att det nuddar vid pedalstången och dra åt muttrarna.

   Important: Kontrollera spänningen på kabeln. Om den är för hårt spänd minskas kabelns livslängd.

  Minska transporthastigheten

  1. Tryck ned gaspedalen och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan.

  2. Lossa pedalstoppet tills den önskade transporthastigheten uppnås.

  3. Dra åt låsmuttern som fäster pedalstoppet.

  Justera klipphastigheten

  Klipphastigheten ställs in på fabriken till 6,1 km/h.

  Klipphastigheten framåt kan justeras från 0 till 8 km/h.

  1. Lossa kontramuttern på justeringsbulten (Figur 34).

  2. Lossa muttern som fäster locket och klippfästena på pedaltappen.

   g014625
  3. Vrid justeringsbulten medsols för att minska klipphastigheten och motsols för att öka klipphastigheten.

  4. Dra åt kontramuttern på justeringsbulten och muttern på pedaltappen för att låsa justeringen (Figur 34). Kontrollera justeringen och ändra vid behov.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Rengöra kylaren och gallret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör kylargallret.Rengör en gång i timmen vid förekomst av mycket damm och smuts.
 • Håll kylargallret och kylaren rena för att undvika att systemet överhettas. Kontrollera och rengör gallret och kylaren dagligen eller vid behov varje timme. Rengör komponenterna oftare under smutsiga och dammiga förhållanden.

  1. Ta bort kylargallret (Figur 35).

   g014613
  2. Arbeta från fläktsidan på kylaren och blås ut kylaren med tryckluft.

  3. Rengör gallret och montera det.

  Kontrollera kylvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kylsystemets kapacitet är cirka 4,6 liter.

  Fyll på kylsystemet med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kontrollera kylmedelsnivån dagligen innan motorn startas.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Kontrollera kylvätskenivån (Figur 35 och Figur 36).

   Den ska ligga mellan de två strecken på reservtanken när motorn är kall.

   g008427
  3. Ta bort locket på reservtanken och tillsätt en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelsnivån är låg. Fyll inte på för mycket.

  4. Sätt tillbaka locket på reservtanken.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Om bromsen inte kan hålla kvar maskinen när den är parkerad kan du justera bromsarna med hjälp av motorväggsfästet nära bromstrumman. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller se servicehandboken för mer information.

  Note: Polera bromsarna varje år. Se Polera bromsarna.

  Underhålla remmarna

  Justera generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Säkerställ korrekt maskindrift och undvik onödigt slitage genom att kontrollera att remmen är ordentligt spänd.

  1. Stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut tändningsnyckeln.

  2. Tryck medelhårt med tummen på remmen mellan remskivorna (10 kg). Remmen ska böjas ned 7 till 9 mm. Om så inte sker justerar du remspänningen på följande vis:

   g014755
   1. Lossa på skruvarna som fäster generatorn vid motorn samt justerbeslaget.

   2. Undersök om remmen är sliten eller skadad och byt i så fall ut den.

   3. Dra ut generatorn med hjälp av spaken mellan generatorn och motorblocket för att erhålla rätt remspänning och dra åt skruvarna.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Serva hydraulvätskan

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med ca 20,8 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån varje dag innan du använder maskinen. Beroende på maskin kan du använda det vita plastfönstret på framsidan av hydraulvätskebehållaren (bakom sätet på vänster sida) eller oljestickan ovanpå tanken för att kontrollera vätskenivån. Vätskan ska gå upp till mellan markeringarna i fönstret eller de två markeringarna på oljestickan. I annat fall fyller du på lämplig vätska i enlighet med beskrivningarna nedan.

  Rekommenderad utbytesvätska:

   Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att få kan andra vätskor användas förbehållet att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46
  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C 44 till 48cSt vid 100 °C 7,9 till 8,5
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
  Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
  Branschspecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, som 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare. Rödfärgen bör inte användas tillsammans med biologiskt nedbrytbara vätskor.

  Important: Oljekylarsatsen (artikelnr 117-9314) måste monteras på alla maskiner som används för klippning av fairways, vertikalklippning eller vid omgivningstemperaturer över 29 °C, oavsett vilken typ av hydraulvätska som används.

  Fylla på hydraultanken

  Se Figur 38 för detta förfarande.

  g014719
  1. Ställ maskinen på en plan yta.

   Note: Se till att maskinen har svalnat så att vätskan är kall.

  2. Kontrollera vätskenivån i maskinens bränsletank:

   • Om tanken har ett inspektionsfönster kontrollerar du oljenivån där och går vidare till steg 5.

   • Om tanken inte har något inspektionsfönster lokaliserar du oljestickan ovanpå hydraultanken och går vidare till steg 3.

  3. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa och skruva därefter fast oljestickan i tanken igen.

  4. Ta bort oljestickan och kontrollera vätskenivån. Om vätskenivån ligger mellan markeringarna på oljestickan finns det tillräckligt med vätska. Om nivån inte ligger mellan markeringarna behövs mer vätska.

  5. Ta bort locket eller oljestickan (beroende på vilken maskin du har) från hydraulvätsketanken och fyll långsamt tanken med lämplig hydraulvätska av hög kvalitet tills nivån hamnar mellan de två linjerna i inspektionsfönstret eller de två markeringarna på oljestickan.

  6. Sätt tillbaka locket eller oljestickan och torka upp eventuell utspilld vätska.

   Important: Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Om vätskan förorenas ska du låta din Toro-återförsäljare spola systemet. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Rengör runt området där filtret monteras (Figur 39). Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret.

   g014619

   Note: Om du inte ska tömma ut vätskan kopplar du bort hydraulledningen från filtret och pluggar igen den.

  2. Fyll ersättningsfiltret med lämplig hydraulolja, smörj packningen och vrid den för hand tills packningen får kontakt med filterhuvudet. Dra sedan åt det ytterligare trekvarts varv.

  3. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se Fylla på hydraultanken.

  4. Starta maskinen och låt den gå på tomgång i 3–5 minuter så att vätskan cirkulerar och eventuell luft avlägsnas från systemet. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån.

  5. Kassera vätskan och filtret på lämpligt sätt.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick samt att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna dagligen för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Underhålla klippenheten

  Klippenhetssäkerhet

  En sliten eller skadad kniv eller underkniv kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och underknivarna inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en cylinder i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar röra sig.

  Montera och ta bort klippenheterna

  Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

  Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna.

  Important: Om du behöver tippa klippenheten ska du stötta upp klippenhetens bakdel så att muttrarna på underknivsstångens justerskruvar inte vilar mot arbetsytan (Figur 40).

  g014596

  Montera klippenheterna

  1. Lyft upp fotstödet och fäll upp det så att du kommer åt mittklippenheten (Figur 41).

   Var försiktig

   Det finns risk för att klämma fingrarna om fotstödet fälls ihop till stängt läge.

   Håll fingrarna borta från området kring fotstödet när det är öppet.

   g014602
  2. Placera klippenheten under mittupphängningsarmen.

  3. Låt spärrarna på upphängningsarmstången peka uppåt (dvs. de ska vara öppna) (Figur 42) och tryck upphängningsarmen nedåt så att stången passar över stången över ovansidan av klippenheten (Figur 43).

   g014609
   g014611
  4. Fäll spärrarna nedåt och runt klippenhetsstången och lås dem på plats (Figur 42).

   Note: Du kommer att höra ett klick och känna när spärrarna har låsts på plats.

  5. Stryk på rent fett på klippenhetsmotorns räfflade axel (Figur 44).

  6. För in motorn på vänster sida av klippenheten (sett från förarsätet) och dra motorfäststaget på klippenheten mot motorn tills du hör ett klickljud från båda sidorna av motorn (Figur 44).

   g014690
  7. Montera en gräskorg på korgkrokarna på upphängningsarmen.

  8. Upprepa denna procedur på de övriga klippenheterna.

  Ta bort klippenheterna

  1. Parkera maskinen på ett rent och plant underlag. Sänk ned klippenheterna till marken tills upphängningshydrauliken är helt utdragen, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Tryck ut motorfäststaget från motorns skåror och mot klippenheten. Ta bort motorn från klippenheten.

   g014605
  3. Flytta motorn till förvaringsutrymmet framför upphängningsarmen (Figur 46).

   g014608

   Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

   Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna. Om du måste flytta traktorenheten när klippenheterna inte är monterade fäster du dem på upphängningsarmarna med kabelband.

  4. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången på den klippenhet som du tar bort (Figur 42).

  5. Lossa spärrarna från klippenhetsstången.

  6. Rulla ut klippenheten under upphängningsarmen.

  7. Upprepa steg 2 till 6 för de övriga klippenheterna vid behov.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det ska vara lätt kontakt längs med cylinderns och underknivens hela längd (se bruksanvisningen till klippenheterna).

  Ställa in cylinderhastigheten

  Du måste ställa in cylinderhastighetsreglaget (som sitter under grenrörsblocket under höljet till vänster om sätet) korrekt för att uppnå konsekvent, högkvalitativ klippning och ett enhetligt klippresultat. Ställ in cylinderhastighetsreglaget på följande sätt:

  1. Välj den klipphöjd som har ställts in för klippenheterna.

  2. Välj den hastighet som du tycker passar bäst under de rådande förhållandena.

  3. Fastställ korrekt cylinderhastighet med hjälp av schemat (se Figur 47) för klippenheter med 5, 8, 11 eller 14 knivar.

   g014736
  4. Ställ in cylinderhastigheten genom att vrida reglaget (Figur 48) tills indikatorpilarna ligger i linje med det nummer som markerar önskad inställning.

   g014623

   Note: Du kan minska eller öka cylinderhastigheten för att kompensera för gräsförhållanden.

  Slipa cylindrarna

  Varning

  Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när motorn är igång.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Ta bort plasthöljet till vänster om sätet.

  3. Utför de första justeringarna av cylinder mot underkniv som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas. Se bruksanvisningen till klippenheterna.

   Fara

   Om motorns hastighet ändras under slipningen kan cylindrarna stanna.

   • Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen.

   • Slipa endast när motorn går på tomgång.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.

  5. Vrid slipningsspaken till BAKåTLäGET (R) (Figur 49).

   g014620
  6. Vrid cylinderhastighetsreglaget till inställningen 1 (Figur 50).

   g014623
  7. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som ska slipas.

  8. Stryk på slippasta med en långskaftad borste. Använd aldrig en borste med kort skaft.

  9. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras, och sedan ändra cylinderhastigheten till inställning 1 eller den hastighet som önskas.

  10. Om du vill justera klippenheterna under slipningen stänger du av cylindrarna genom att föra reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och stänga av motorn. Upprepa steg 4 till 8 när du är klar med justeringarna.

  11. Upprepa förfarandet för alla klippenheter som ska slipas.

  12. När du är klar sätter du tillbaka slipningsspaken i FRAMåTLäGET (F), sätter tillbaka höljet och tvättar bort all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindern mot underkniven efter behov. Flytta hastighetsreglaget för klippenhetscylindern till önskat klippläge.

   Important: Om slipningsspaken inte förs tillbaka till FRAMåTLäGET (F) efter slipningen kan klippenheterna inte höjas upp och fungerar inte som de ska.

  Undersökningssystem

  Undersöka servicelampan

  Servicelampan tänds om fel uppstår i maskinen. När lampan lyser kan du använda datakoder för att undersöka problemet genom att gå in i undersökningsläget. I undersökningsläget blinkar servicelampan ett antal gånger och ger dig en felkod som du eller återförsäljaren kan använda för att identifiera problemet.

  Note: Du kan inte starta motorn i undersökningsläget.

  Gå in i undersökningsläget

  1. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen och vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget.

  2. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET.

  3. Kontrollera att slipningsspaken är i FRAMåTLäGET (F).

  4. Kliv ut ur sätet.

  5. Håll reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna i det UPPHöJDA läget.

  6. Vrid tändningsbrytaren till KöRLäGET.

  7. Räkna koderna när de börjar blinka (du kan släppa reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när de börjar blinka).

  Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA läget för att gå ur undersökningsläget när du är klar.

  Bestämma felkoden

  Systemet visar de tre senaste felen som har uppstått under de senaste 40 timmarna. Felen visas genom en serie blinkande lampor enligt följande:

  • Om det inte finns några fel blinkar lampan konstant medelsnabbt och utan pauser (1 Hz).

  • Om ett fel har uppstått blinkar lampan först antalet för tiotal som följs av en paus och sedan blinkar antalet för ental. I exemplen nedan motsvarar # en blinkning. Exempel:

   • Om koden är 15 är blinkningsmönstret #_#####.

   • Om koden är 42 är blinkningsmönstret ####_##.

   • Om koden är 123 är blinkningsmönstret ############_###.

  • Om flera fel har uppstått gör lampan en paus efter antalet för entalet för det första felet och blinkar sedan antalet för tiotal för nästa fel.

   Note: Systemet lagrar endast de tre senaste felkoderna.

  En lista över felkoder kan du få från närmaste auktoriserade återförsäljare eller i servicehandboken.

  Förvaring

  Om du planerar att ställa maskinen i förvar under en längre tidsperiod ska du först utföra följande steg:

  1. Ta bort smuts och gammalt gräsklipp som har ansamlats. Slipa vid behov knivarna och underknivarna. Se bruksanvisningen till klippenheterna. Använd rostskyddsmedel på underknivarna och knivarna. Smörj och olja alla smörjpunkter.

  2. Palla upp hjulen så att all vikt avlägsnas från däcken.

  3. Tappa av och byt ut hydrauloljan och filtret, och inspektera hydraulledningarna och hydraulkopplingarna. Byt ut dem vid behov. Se Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret och Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna.

  4. Töm bränsletanken på allt bränsle. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar. Byt ut bränslefiltret. Se Byta ut bränslefiltret/vattenseparatorn.

  5. Töm oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm. Fyll det med färsk olja. Se Byta motoroljan och filtret.

  6. Tvätta bort smuts och beläggningar från cylindern, kylflänsarna och utblåsarhöljet.

  7. Ta bort batteriet och ladda det helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt.

  8. Förvara om möjligt maskinen på en torr och varm plats.