Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g227934

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2017 och uppfyller dessa standarder om du har försett maskinen med en lämplig hjulviktsats.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal117-2718
decal119-9346
decal132-9548
decal132-9549
decalbatterysymbols
decal133-2338
decal131-2046
decal133-2339
decal115-8156
decal119-9345

Montering

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbåge1
Bult (½ x 3¾ tum)4
Flänsmutter (½")4
 1. Ta ut det övre förpackningsstödet.

 2. Packa upp störtbågen.

 3. Montera störtbågen i fickorna på båda sidorna av maskinen med hjälp av fyra bultar (½ x 3¾ tum) och fyra flänsmuttrar (½ tum). Se (Figur 3).

  g014601
 4. Dra åt fästelementen till 136–149 N·m.

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

Säte1
Säteskablage1

Note: Montera sätet i de främre monteringshålen för att uppnå ytterligare 7,6 cm för justering framåt eller i de bakre monteringshålen för att uppnå ytterligare 7,6 cm för justering bakåt.

 1. Ta bort och släng de franska träskruvarna som fäster sätesskenorna och skär av transportremmarna.

 2. Ta bort de fyra skruvarna (5/16 x ¾ tum) och brickorna från transportfästet och släng fästet.

 3. Montera sätet på sätesbasen med de fyra skruvar och brickor som du tog bort tidigare (Figur 4).

  g193736
 4. Leta reda på den öppna kontakten på huvudkablaget till höger om sätet och anslut den till det kablage som medföljde sätet.

 5. Dra säteskablaget runt sätesskenorna och se till att det inte kommer att klämmas när sätet flyttas, och anslut det till porten på sätets undersida.

Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Låsmutter (1½ tum)1
Bricka1
Rattkåpa1
 1. Trä på ratten på styraxeln (Figur 5).

  g010834
 2. Trä på brickan på styraxeln (Figur 5).

 3. Fäst ratten på axeln med en låsmutter och dra åt den till 27–35 N·m (Figur 5).

 4. Montera kåpan på ratten och fäst den med sex skruvarna (Figur 5).

Aktivera och ladda batteriet

Fyll batteriet med endast elektrolyt (specifik vikt 1,265) inledningsvis.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Varning

Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • Vid urtagning eller isättning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av traktorns metalldelar.

 • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och traktorns metalldelar.

 1. Ta bort fästelementen och batteriklämman och lyft ut batteriet.

  Important: Fyll inte på elektrolyt medan batteriet sitter i maskinen. Det kan hända att du spiller, vilket kan orsaka korrosion.

 2. Rengör batteriets ovansida och ta bort luftarlocken (Figur 6).

  g005080
 3. Fyll försiktigt varje cell med elektrolyt tills plattorna är täckta med ca 6 mm vätska (Figur 7).

  g032705
 4. Låt elektrolyten sugas upp av plattorna under 20 till 30 minuter. Fyll på elektrolyt så att nivån kommer upp till ca 6 mm från botten av påfyllningshålet (Figur 7).

 5. Anslut en batteriladdare på 2–4 A till batteripolerna. Ladda upp batteriet i minst två timmar med 4 A eller i minst fyra timmar med 2 A tills den specifika vikten är 1,250 eller högre, temperaturen är minst 16 °C och alla celler avger gaser fritt.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Om du inte laddar batteriet i minst den tid som anges ovan kan batteriets livslängd minskas.

 6. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  Note: Tillsätt endast destillerat vatten för att ersätta normala förluster efter att batteriet har aktiverats. Underhållsfria batterier bör dock inte behöva vatten under normala driftsförhållanden.

  Important: Om batteriet inte aktiveras på rätt sätt kan det avge gaser och/eller gå sönder i förtid.

 7. Sätt tillbaka luftarlocken.

 8. Sätt in batteriet i batterilådan och fäst det med den batteriklämma och de fästelement som du tog bort tidigare.

 9. Anslut den röda pluskabeln till plusanslutningen (+) och den svarta minuskabeln till minusanslutningen (–) på batteriet, och fäst kablarna med bultar och muttrar (Figur 8). Förhindra eventuell kortslutning genom att trä gummiskon över plusanslutningen.

Varning

Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

 • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

g005098

Montera oljekylaren (tillval)

Delar som behövs till detta steg:

Oljekylarsats – Greensmaster-traktorenhet i 3300-serien, artikelnr 119-1691 (köpes separat)

Montera hydrauloljekylarsatsen (tillval) med artikelnr 119-1691 om du använder maskinen i ett varmt klimat där omgivningstemperaturen är högre än 29 °C, eller använder den för tungt arbete (klippning på andra ytor än greener, t.ex. fairways eller vertikalklippning).

Montera gräskorgskrokarna

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorgskrok6
Flänsbultar12

Montera de sex gräskorgskrokarna på upphängningsarmstängernas ändar med hjälp av tolv flänsbultar (Figur 9).

g015492

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Mätstång1
Klippenhet (införskaffas från din Toro-återförsäljare)3
Gräskorg3
 1. Montera klippenheterna i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheten.

 2. Smörj insidan av drivkopplingens diameter.

 3. Montera klippenheterna enligt anvisningarna i Montera klippenheterna.

Lägga till bakre vikt

Delar som behövs till detta steg:

Viktsats (artikelnr 119-7129) – säljs separat1

Enheten uppfyller kraven i standarden ANSI B71.4-2017 och SS-EN ISO 5395:2013 när den har utrustats med viktsats (artikelnr 119-7129).

Fästa EU-dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal (artikelnr 133-2339)1

Fäst varningsdekalen (133-2339) ovanpå den engelska varningsdekalen (133-2338) om maskinen ska användas inom EU.

Montera CE-skyddssats

Delar som behövs till detta steg:

CE-skyddssats – artikelnr 04441 (köps separat)1

Montera CE-skyddssatsen enligt anvisningarna om CE-skyddssatser för tvåhjulsdrivna Greensmaster 3250-D-traktorenheter

Sänka däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Låt trycket sjunka till rätt nivå innan du startar maskinen. Se Kontrollera däcktrycket.

Polera bromsarna

Tryck ned bromsarna ordentligt och kör maskinen i klipphastighet tills bromsarna är varma, vilket märks på lukten. Du kan behöva justera bromsarna efter att du kört in maskinen. Se Justera bromsarna.

Produktöversikt

g014674

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 11) har 3 funktioner: köra maskinen framåt och bakåt och stoppa den. Tryck på pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa eller för att hjälpa till att stanna när traktorn rör sig framåt. För pedalen till neutralläget för att stanna maskinen. Öka förarkomforten genom att inte hålla hälen på backpedalen när du kör maskinen framåt. (Figur 12).

g014603
g005105

Hastigheterna är följande:

 • Klipphastighet framåt: 3,2–8 km/h

 • Maximal transporthastighet: 16 km/h.

 • Backningshastighet: 4,0 km/h

Styrarmslåspedal

Tryck ned pedalen (Figur 11) och höj upp eller sänk ned styrarmen så att höjden passar föraren och släpp sedan pedalen för att låsa armen på plats.

Gasreglage

Reglera motorvarvtalet med gasreglaget (Figur 13). Flytta gasreglaget mot det SNABBA läget när du vill öka motorvarvtalet och mot det LåNGSAMMA läget när du vill sänka det.

Note: Du kan inte stanna motorn med gasreglaget.

g032817

Chokereglage

När du startar en kall motor ska du stänga startspjället genom att föra chokereglaget (Figur 13) framåt till det STäNGDA läget. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Öppna choken så snart som möjligt genom att dra den bakåt till det öPPNA läget. En varm motor kräver lite eller ingen choke.

Reglage för höjning/sänkning av klippenheterna

Klippenheterna sänks ned och cylindrarna startas när du för reglaget (Figur 13) framåt under drift. Dra reglaget bakåt för att stänga av cylindrarna och höja upp klippenheterna. Du stänger av cylindrarna utan att höja upp klippenheterna genom att dra reglaget bakåt och släppa det. Starta cylindrarna genom att föra reglaget framåt.

Funktionsreglage

Funktionsreglaget (Figur 13) har två körlägen och ett NEUTRALLäGE. Du kan växla från klippning till transport, eller från transport till klippning (ej neutralläget), medan maskinen är i rörelse. Detta orsakar inga skador.

 • BAKRE läge – neutralläge för slipning av cylindrar

 • MELLANLäGE – gräsklippning

 • FRäMRE läge – körning av maskin mellan arbetsplatser

Tändningslås

Sätt in nyckeln i tändningslåset (Figur 13) och vrid den medsols till STARTLäGET för att starta motorn. Släpp nyckeln direkt när motorn startar. Nyckeln flyttas automatiskt till PåSLAGET läge. Vrid nyckeln motsols till STOPPLäGET för att stänga av motorn.

Motoroljetryckslampa

Lampan (Figur 13) tänds när motorns oljetryck sjunker under en säker nivå.

Servicelampa

Servicelampan (Figur 13) tänds när maskinens sensorer hittar ett fel i något av maskinens system. Om lampan tänds avslutar du det du håller på med och kör till en säker plats där du eller en servicetekniker kan undersöka problemet. Mer information om att undersöka systemfel med hjälp av servicelampan finns i Undersöka servicelampan.

Läckagelampa

Lampan tänds och ett larm börjar ljuda om hydrauloljenivån sjunker i hydraultanken. Se Använda läckagedetektorn och Kontrollera hydraulvätskenivån.

Timmätare

Timmätaren (Figur 14) visar det totala antalet timmar som maskinen har använts. Den börjar räkna varje gång tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA läget.

g014600

Parkeringsbromsspak

Dra i bromsspaken (Figur 15) för att koppla in parkeringsbromsen. Koppla ur den genom att trycka in frigöringsspaken på undersidan av parkeringsbromsspaken och sänka ned parkeringsbromsspaken till urkopplat läge. Koppla alltid in parkeringsbromsen när du kliver ur maskinen.

g027863

Slipningsspak

Slipningsspaken finns under plasthöljet till vänster om sätet. Använd slipningsspaken (Figur 16) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och cylindrarnas hastighetsreglage för att slipa cylindrarna.

g014620

Cylinderhastighetsreglage

Cylinderhastighetsreglaget finns under plasthöljet till vänster om sätet. Använd cylinderhastighetsreglaget (Figur 17) för att justera cylinderhastigheten.

g014623

Sätesjusteringsspak

Sätesjusteringsspaken sitter vid sätets främre vänstra hörn (Figur 18) och gör det möjligt att justera sätet framåt och bakåt.

Note: Om du vill justera sätet ytterligare kan du ta bort de fyra muttrar som fäster sätesskenorna vid basen och flytta sätesskenorna till den andra uppsättningen monteringshål.

g193737

Bränslekran

Stäng bränslekranen (Figur 19) bakom sätet och under bränsletanken när du ska ställa maskinen i förvaring eller transportera den på en lastbil eller ett släp.

g014626

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Klippbredd151 cm
Spårvidd128 cm
Hjulbas119 cm
Total längd (med korgar)249 cm
Total bredd179 cm
Total höjd205 cm
Nettovikt med cylindrar (8 knivar)633 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Bränslespecifikation

Bränsletankens kapacitet: 26,6 liter

Rekommenderat bränsle: blyfri bensin med oktantal 87 eller högre (klassificeringsmetod (R+M)/2)

Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas.

 • Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol).

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

 • Använd endast rent och färskt bränsle (mindre än 30 dagar gammalt) för bästa resultat.

 • Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

Important: Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet. Använd inte alkoholbaserade stabiliserare med t.ex. etanol, metanol eller isopropanol.

Fylla på bränsletanken

 1. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 20 eller Figur 21).

  g227928
  g227927
 2. Fyll på specificerat bränsle i tanken tills det återstår 25 mm till påfyllningsrörets underkant.

  Det tomma utrymmet gör att bränslet kan expandera. Ge akt på bränslenivån i siktglaset eller på bränslemätaren när du fyller tanken.

  Important: Fyll inte tanken helt full.

 3. Sätt tillbaka locket.

  Note: Du hör ett klickljud när locket sitter på plats.

 4. Torka upp all utspilld bensin.

Utföra dagligt underhåll

Innan du startar maskinen för dagen ska du göra följande:

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder samt skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla, halkfria skor. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

 • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

 • Stanna maskinen och undersök klippenheterna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på en plan yta.

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd inte maskinen som bogserfordon.

 • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

Säkerhet för vältskyddssystemet

 • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

 • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

 • Använd alltid säkerhetsbältet om maskinen har en fast störtbåge.

 • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

 • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

 • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

Säkerhet i sluttningar

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

 • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

 • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Däcken kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

 • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

 • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

 • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden (två maskinbredder).

Köra in maskinen

Läs mer om hur du byter olja och om de olika underhållsrutiner som rekommenderas under inkörningsperioden i motormanualen som levererades med maskinen.

Det tar bara åtta körtimmar att köra in maskinen.

De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet, och maskinens funktioner och prestanda bör övervakas noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, upptäcks och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

Starta och stänga av motorn

Note: Inspektera områdena under klippenheterna för att försäkra dig om att inget skräp har fastnat i dem.

Starta motorn

 1. Sätt dig i sätet, koppla in parkeringsbromsen, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

 2. Kontrollera att gaspedalen är i NEUTRALLäGET och att foten inte vilar på pedalen.

 3. Flytta choken till PåSLAGET läge om motorn är kall när du startar den.

 4. För gasreglaget till läget för HALVT GASPåDRAG.

 5. Sätt i och vrid tändningsnyckeln medsols tills motorn startas.

 6. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Öppna choken så snart som möjligt genom att dra den bakåt till det AVSTäNGDA läget. En varm motor kräver lite eller ingen choke.

Kontrollera maskinen efter att ha startat motorn

 1. För gasreglaget till det SNABBA läget.

 2. Flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt.

  Klippenheterna ska i detta läge sänkas ned och alla cylindrar ska rotera.

  Note: Funktionsreglaget ska vara i mittenläget (klippning) för att cylindrarna ska köras när klippenheterna sänks

 3. Flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt.

  Klippcylindrarna ska då sluta rotera och klippenheterna ska höjas upp helt till transportläget.

 4. Ansätt bromsen så att maskinen inte rör sig och tryck ned gaspedalen till lägena för körning framåt och bakåt.

 5. Fortsätt utföra rutinerna ovan i 1–2 minuter. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET, lås parkeringsbromsen och stäng av motorn.

 6. Kontrollera om det finns några vätskeläckor och dra åt hydraulkopplingarna om du hittar sådana.

  Note: När maskinen är ny och lagren och cylindrarna är hårt åtdragna måste du använda gasreglagets SNABBA läge för den här kontrollen. Efter inkörningsperioden är det inte säkert att det snabba läget krävs.

  Note: Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för att få hjälp och, vid behov, reservdelar om det fortfarande förekommer vätskeläckor.

  Important: Det är normalt att det finns vätskespår på motorn eller hjultätningarna. Tätningarna måste smörjas lite för att fungera ordentligt.

Stänga av motorn

 1. Flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, dra tillbaka reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

 2. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

 3. Stäng bränslekranen innan du ställer maskinen i förvar.

Kontrollera säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras, vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att maskinen används om det medför risk för skada på dig eller maskinen.

  Säkerhetssystemet förhindrar att motorn startar om inte

  • gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

  • Funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET.

  Säkerhetssystemet förhindrar att maskinen rör sig om inte:

  • Parkeringsbromsen är urkopplad.

  • Du sitter i förarsätet.

  • Funktionsreglaget är i KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE.

  Säkerhetssystemet gör att cylindrarna endast fungerar om funktionsreglaget är i KLIPPLäGET.

  Kontrollera gaspedalen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Utför följande systemkontroller dagligen, för att kontrollera att säkerhetssystemet fungerar korrekt:

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Försök att trycka ned gaspedalen.

   Det ska inte gå att trycka ned pedalen, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  Kontrollera funktionskontrollen

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och försök att starta motorn.

   Motorn ska inte dras runt eller starta, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  3. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  4. Starta motorn och flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

   Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  Kontrollera föraravkänningskontakten

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Starta motorn.

  3. Frigör parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET och res dig upp från sätet.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  Kontrollera reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Starta motorn.

  3. För reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att sänka klippenheterna. Klippenheterna bör sänkas, men de ska inte börja rotera.

   Om de börjar rotera fungerar inte säkerhetssystemet som det ska. Rätta till problemet innan du använder maskinen.

  Köra maskinen utan att klippa

  Kontrollera att klippenheterna är i helt upphöjt läge. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET. Bibehåll kontrollen genom att använda bromsarna för att bromsa maskinen i branta nedförsbackar. Närma dig alltid ojämna områden i låg hastighet, och var försiktig när du korsar vågformade bildningar i terrängen. Lär dig hur bred maskinen är. Försöka inte att köra mellan två närliggande föremål – då slipper du kostsamma skador och driftstopp.

  Klippa greenen

  Important: Om läckagedetektorlarmet ljuder (om din modell har ett sådant) eller om du lägger märke till ett oljeläckage när du klipper måste du omedelbart höja klippenheterna, köra bort från greenen och stanna maskinen utanför greenen. Fastställ orsaken till läckaget och åtgärda problemet.

  Innan du använder maskinen för att klippa greener ska du söka upp ett öppet område och öva på att starta och stanna den, höja och sänka klippenheterna, svänga etc.

  Inspektera området och leta efter skräp, ta bort flaggan från koppen och avgör i vilken riktning som det är bäst att klippa. Basera klippriktningen på den tidigare klippriktningen. Klipp alltid i olika klippriktningar jämfört med tidigare klippningar, så att grässtråna inte viker sig och blir svåra att fånga mellan cylinderknivarna och underkniven.

  Klippa greenen

  1. Kör mot greenen med funktionsreglaget i KLIPPLäGET och gasen på full hastighet.

  2. Starta i ena kanten av greenen, så att du kan använda bandklippningsproceduren.

   Note: Den ger minimal komprimering och efterlämnar ett snyggt och prydligt mönster på greenen.

  3. Aktivera reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när gräskorgarnas främre delar korsar greenens ytterkant.

   Note: Då släpps klippenheterna ned på gräset och cylindrarna startas.

   Important: Eftersom det uppstår en fördröjning vid höjning och sänkning av den mittersta klippenheten bör du öva dig på att uppnå den tajmning som gör att du slipper klippa rester i efterhand.

   Note: Hydrauloljetemperaturen påverkar fördröjningen vid höjning och sänkning av den mittersta klippenheten. Fördröjningen blir längre när hydrauloljan är kall. Fördröjningen blir kortare i takt med att temperaturen stiger.

  4. Överlappa den tidigare klippremsan så lite som möjligt under nästkommande vända.

   Note: Etablera en tänkt siktlinje ca 1,8 till 3 m framför maskinen så att du klipper i en rak linje över greenen och håller maskinen på ett jämnt avstånd till förra klippvändans kant (Figur 22). Vissa föredrar att inkludera rattens ytterkant i siktlinjen, dvs. att hålla rattkanten i linje med en punkt som alltid är på samma avstånd från maskinens framkant.

  5. När gräskorgarnas främre del går över greenens ytterkant flyttar du reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och håller kvar det tills klippenheterna är upphöjda. Då stoppas cylindrarna och klippenheterna lyfts upp.

   Note: Tajmningen är viktig för den här proceduren för att undvika att klipparna klipper i puttgreenområdet, men samtidigt klipper så mycket som möjligt av greenen för att minimera den mängd gräs som lämnas runt det yttre gränsområdet.

  6. Du kan förkorta arbetstiden och underlätta uppställningen inför nästa klippvända genom att tillfälligt vända maskinen i motsatt riktning och sedan vända den i riktning mot den oklippta delen.

   Note: Försök att göra så små svängar som möjligt. I varmt väder är det dock bra att göra en större sväng för att minimera skador på gräsytan.

   g005116

   Note: Ratten återgår inte till utgångsläget när du har svängt färdigt.

   Important: Stanna aldrig maskinen på en green med klippenhetscylindrarna igång, eftersom det kan skada gräsytan. Om maskinen stoppas på en våt green kan den lämna märken eller fördjupningar i gräset efter hjulen.

  Klippa det yttre gränsområdet och avsluta arbetet

  1. Avsluta greenklippningen med att klippa det yttre gränsområdet. Var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

   Note: Anpassa alltid klippningen efter väder- och gräsmatteförhållandena, och var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

  2. När du har klippt det yttre gränsområdet trycker du kort reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt för att stoppa cylindrarna och kör sedan bort från greenen. Höj upp klippenheterna när alla enheter är utanför greenen.

   Note: Detta minimerar mängden gräsklumpar på greenen.

  3. Sätt tillbaka flaggan.

  4. Töm gräskorgarna på allt gräsklipp innan du åker till nästa green.

   Note: Tungt, vått gräsklipp belastar korgarna och tynger ned maskinen i onödan, vilket ökar belastningen på motorn, hydraulsystemet, bromsarna etc.

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna, kylgallren och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport.

  • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Inspektera och rengöra efter klippningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Tvätta maskinen ordentligt efter klippning med en trädgårdsslang utan munstycke, så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar och skadar tätningar och lager. Tvätta aldrig en varm motor eller elanslutningar med vatten.

  Utför följande när du har rengjort maskinen:

  • Kontrollerar om det finns några hydrauloljeläckor, skador eller eventuellt slitage på de hydrauliska och mekaniska komponenterna.

  • Kontrollera klippenheternas skärpa.

  • Smörj bromsaxelenheten med olja av typen SAE 30 eller spraysmörjmedel för att förhindra korrosion och för att maskinen ska fungera tillfredsställande under nästa klippning.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd en ramp i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil. Överskrid inte lutningsvinkeln på 15° mellan rampen och släpvagnen eller lastbilen.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan du bogsera maskinen upp till 400 m.

  Important: Bogsera inte maskinen i snabbare hastighet än 3–5 km/h för att undvika skador på drivsystemet. Om maskinen ska flyttas längre än 400 m bör den transporteras på en lastbil eller ett släp.

  1. Lokalisera överströmningsventilen på pumpen och vrid den så att skåran är lodrät (Figur 23).

   g014627
  2. Stäng överströmningsventilen genom att vrida den så att skåran är vågrät (Figur 23) innan du startar motorn.

   Important: Starta inte motorn när överströmningsventilen är öppen.

  Underhåll

  Varning

  Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

  Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningen och lossa kablarna från tändstiften innan du utför något underhåll. Flytta undan kablarna så att de inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiften.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 25 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Inspektera och rengöra efter klippningen.
 • Kontrollera motoroljan.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Var 50:e timme
 • Serva luftrenarens skumgummidel (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.Kontrollera elektrolytnivån en gång i månaden om maskinen står i förvaring.
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar.
 • Var 100:e timme
 • Serva luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 400:e timme
 • Smörj maskinen.
 • Var 800:e timme
 • Byta tändstiften.
 • Byt ut bränslefiltret.(Tidigare om bränsleflödet begränsas.)
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Kontrollera ventilspelet.
 • Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera att säkerhetssystemet fungerar.       
  Kontrollera att instrumenten fungerar       
  Kontrollera läckagedetektorlarmet.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Rengör motorkylflänsarna.       
  Inspektera luftfiltrets förrenare.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera justeringen för cylinderunderkniven.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Bättra på skadad lack.       
  Anteckningar om särskilda problem
  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Serva luftrenarens skumgummidel (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Serva luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  1. Rengör luftrenarkåpan (Figur 24).

   g005125
  2. Lossa på låsklämmorna och ta bort luftrenarkåpan.

  3. Ta bort vingmuttern som fäster delarna vid luftrenarhuset (Figur 25).

  4. Ta bort skumgummidelen från pappersinsatsen om den är smutsig (Figur 25). Rengör den ordentligt på följande sätt:

   1. Tvätta skumgummidelen i en lösning med flytande tvål och ljummet vatten. Krama ur den för att avlägsna smuts.

   2. Torka skumgummit genom att linda in det i en ren trasa. Krama trasan och skumgummidelen så att de torkar.

    Important: Vrid inte skumgummidelen under torkning – den kan gå sönder.

    g005126
  5. Kontrollera pappersinsatsens skick. Rengör den genom att knacka den försiktigt mot en plan yta eller byt ut den vid behov.

  6. Sätt tillbaka skumgummidelen, pappersinsatsen, vingmuttern och luftrenarkåpan.

   Important: Kör inte motorn utan luftrenaren, eftersom det kan leda till omfattande motorslitage och troligen skada motorn.

  Serva motoroljan

  Motorn levereras med olja i vevhuset. Du måste dock kontrollera oljenivån innan motorn startas första gången och även efteråt.

  Motoroljespecifikationer

  API-klassificering för oljeservice: SJ eller högre

  Oljeviskositet: SAE 30

  Note: Använder alla typer av högkvalitativa, renande oljor.

  Kontrollera motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
  1. Placera maskinen på en plan yta.

  2. Skruva ut oljestickan och torka av den med en ren trasa.

  3. Sätt in oljestickan i oljeröret och skruva fast den i röret (Figur 26).

   g005111
  4. Skruva ut oljestickan ur röret och kontrollera oljenivån.

  5. Om oljenivån är låg ska du ta bort påfyllningslocket från ventilkåpan och fylla på med olja i motorn genom påfyllningsröret tills nivån når upp till markeringen FULL på oljestickan.

   Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum.

   Important: Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  6. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Oljemängd i motorn: 1,65 liter med filter

  1. Ta bort avtappningspluggen (Figur 27) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g005127
  2. Rengör gängorna på avtappningspluggen, stryk på PTFE-tätning och sätt tillbaka avtappningspluggen (Figur 27).

  3. Avlägsna oljefiltret (Figur 27).

  4. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

  5. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare 3/4–1 varv. Dra inte åt för hårt.

  6. Fyll på olja i vevhuset. Se Motoroljespecifikationer och Kontrollera motoroljan.

  7. Kassera oljefiltret och oljan på korrekt sätt.

  Byta tändstiften

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byta tändstiften.
 • Tändstift: Champion RC 14YC

  Luftgap: 0,76 mm

  1. Rengör området runt tändstiften så att inte främmande partiklar faller ned i cylindern.

  2. Dra av tändkablarna från tändstiften och skruva ur stiften.

  3. Kontrollera sidoelektroden, mittelektroden och mittelektrodsisolatorn så att de inte är skadade.

   Important: Tändstift som är spruckna, skadade, smutsiga eller inte fungerar av någon annan anledning måste bytas ut. Du får inte sandblästra, skrapa eller rengöra elektroderna med en stålborste eftersom partiklar kan lossna från tändstiftet och falla ned i cylindern, vilket kan skada motorn.

  4. Kontrollera att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna är 0,76 mm. Se (Figur 28).

   g002724
  5. Montera tändstiftet och packningsförslutningen och dra åt stiftet till 23 Nm.

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.(Tidigare om bränsleflödet begränsas.)
 • Det inbyggda bränslefiltret sitter i bränsleslangen mellan bränsletanken och förgasaren (Figur 29).

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador på dig och andra och materiella skador.

  • Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där ångorna kan antändas av gnistor.

  1. Stäng bränslekranen (Figur 29).

   g005131
  2. Placera ett avtappningskärl under filtret, lossa slangklämman på filtrets förgasarsida och ta bort bränsleledningen från filtret (Figur 29).

  3. Lossa den andra slangklämman och ta bort filtret (Figur 29).

  4. Montera det nya filtret så att pilen på filterhuset pekar bort från bränsletanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Service av batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.Kontrollera elektrolytnivån en gång i månaden om maskinen står i förvaring.
 • Se till att batteriet har rätt elektrolytnivå och håll batteriets ovansida ren. Förvara maskinen på en sval plats för att förhindra att batteriet laddas ur.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som kan vara dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  1. Kontrollera elektrolytnivån i batteriets celler.

  2. Fyll vid behov på med destillerat eller avsaltat vatten i batteriets celler.

   Note: Höj elektrolytnivån endast till botten av den delade ringen inuti varje cell.

  3. Rengör batteriets ovansida genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning.

  4. Spola batteriets ovansida med vatten efter rengöringen.

   Important: Ta inte bort påfyllningspropparna under rengöring av batteriet.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (-) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Leta reda på säkringarna

  Säkringarna i det elektriska systemet sitter under sätet (Figur 30).

  g195277

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Justera däcktrycket på alla tre hjul till lägst 0,83 bar och högst 1,10 bar, beroende på underlaget.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Dra åt hjulmuttrarna till angivet moment och med angivna intervall.

  Momentspecifikation för hjulmuttrar: 95 till 122 Nm

  Note: Säkerställ en jämn fördelning genom att dra åt hjulmuttrarna i ett X-mönster.

  Justera transmissionens neutralinställning

  Om maskinen kryper när gaspedalen är i NEUTRALLäGET måste neutralreturfunktionen justeras.

  1. Kontrollera att överströmningsventilen är stängd.

  2. Höj upp maskinen och palla upp ramen så att ett av framhjulen lyfts upp från golvet.

   Note: Om maskinen är utrustad med en sats för trehjulsdrift ska även bakhjulet höjas upp och placeras på block.

  3. Starta motorn, flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget och kontrollera att det framhjul som har lyfts från golvet inte roterar.

  4. Om hjulet roterar ska du stänga av motorn och göra följande:

   1. Lossa muttern som fäster excenterbulten på hydrostatens ovandel (Figur 31).

    g014616
   2. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och gasreglaget till det LåNGSAMMA läget. Starta motorn.

   3. Vrid excenterbulten tills maskinen inte kryper i någon riktning. När hjulet slutar rotera drar du åt muttern som låser excenterbulten och justeringen (Figur 31). Kontrollera justeringen med gasreglaget i det LåNGSAMMA och det SNABBA läget.

    Note: Kontakta närmaste auktoriserade Toro-återförsäljare eller se informationen om ytterligare justering i servicehandboken om hjulet fortfarande roterar när excenterbulten är maximalt justerad.

  Justera transporthastigheten

  Komma upp i maximal transporthastighet

  Gaspedalen har justerats för maximal transporthastighet, men du kan behöva göra en justering om pedalen når fullt utslag innan den får kontakt med pedalstoppet eller om du vill minska transporthastigheten.

  Du kommer upp i maximal transporthastighet genom att flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och trycka ned gaspedalen. Om pedalen får kontakt med stoppet (Figur 32) innan du känner någon spänning i kabeln genomför du följande justeringsprocedur:

  g015494
  1. Flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan (Figur 32).

  2. Dra åt pedalstoppet tills det inte nuddar vid gaspedalen.

  3. Fortsätt trycka lätt på transportpedalen, justera pedalstoppet så att det nuddar vid pedalstången och dra åt muttrarna.

   Important: Kontrollera spänningen på kabeln. Om den är för hårt spänd minskas kabelns livslängd.

  Minska transporthastigheten

  1. Tryck ned gaspedalen och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan.

  2. Lossa pedalstoppet tills den önskade transporthastigheten uppnås.

  3. Dra åt låsmuttern som fäster pedalstoppet.

  Justera klipphastigheten

  Klipphastigheten ställs in på fabriken till 6,1 km/h.

  Klipphastigheten framåt kan justeras från 0 till 8 km/h.

  1. Lossa kontramuttern på justeringsbulten (Figur 33).

  2. Lossa muttern som fäster locket och klippfästena på pedaltappen.

   g014625
  3. Vrid justeringsbulten medsols för att minska klipphastigheten och motsols för att öka klipphastigheten.

  4. Dra åt kontramuttern på justeringsbulten och muttern på pedaltappen för att låsa justeringen (Figur 33). Kontrollera justeringen och ändra vid behov.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Om bromsen inte kan hålla kvar maskinen när den är parkerad kan du justera bromsarna med hjälp av motorväggsfästet nära bromstrumman. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller se servicehandboken för mer information.

  Note: Polera bromsarna varje år. Se Polera bromsarna.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Serva hydraulvätskan

  Important: Oljekylarsatsen måste monteras på alla traktorenheter som används utanför greener för vertikalklippning eller i omgivningstemperaturer som överstiger 29 °C, oavsett vilken typ av hydraulvätska som används. Se Montera oljekylaren (tillval).

  Specifikation för hydraulvätskan

  Rekommenderad utbytesvätska:

   Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att få kan andra vätskor användas förbehållet att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46
  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C 44 till 50cSt vid 100 °C 7,9 till 8,5
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
  Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –45 °C
  Branschspecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, som 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa vätskan i dunkar om 19 eller 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Important: Många hydraulvätskor är näst intill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. En rödfärgstillsats för hydraulvätskan finns att köpa i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare. Rödfärgen bör inte användas tillsammans med biologiskt nedbrytbara vätskor. Använd hushållsfärg istället.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls med hydraulvätska av hög kvalitet på fabriken. Kontrollera hydraulvätskenivån varje dag innan du använder maskinen. Maskinen har en mätsticka eller ett vitt plastfönster framför hydraultanken (till vänster bakom sätet) som du kan använda för att kontrollera hydraulvätskenivån. Vätskan ska gå upp till mellan markeringarna i fönstret eller på mätstickan. I annat fall fyller du på lämplig vätska i enlighet med beskrivningarna nedan.

  Important: Undvik föroreningar i systemet genom att rengöra öppningen på hydraulvätskebehållarna innan de punkteras. Kontrollera att pipen och tratten är rena.

  1. Placera maskinen på en plan yta.

   Note: Kontrollera att maskinen har svalnat så att oljan är kall.

  2. Kontrollera vätskenivån i maskinens bränsletank:

   • Om det finns en bränslemätare längst upp på bränsletanken ska du lokalisera hydraulsystemets oljesticka längst upp på läckagedetektortanken (Figur 34) och gå vidare till steg 3.

    g228585
   • Om det finns ett siktglas på maskinens bränsletank ska du lokalisera hydraulsystemets oljesticka längst upp på hydraultanken (Figur 35) och gå vidare till steg 5.

    Note: Om oljenivån ligger mellan de två markeringarna i inspektionsfönstret så finns det tillräckligt med olja.

    g228586
  3. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa och skruva därefter fast oljestickan i tanken igen.

  4. Ta bort oljestickan och kontrollera vätskenivån. Om vätskenivån ligger mellan markeringarna på oljestickan finns det tillräckligt med vätska. Om vätskenivån inte ligger mellan markeringarna behövs mer vätska.

  5. Ta bort locket från hydraulvätsketanken och fyll långsamt tanken med lämplig hydraulvätska av hög kvalitet tills nivån hamnar mellan de två markeringarna i inspektionsfönstret eller på oljestickan.

   Note: Blanda aldrig olika typer av hydraulvätska.

  6. Sätt tillbaka locket.

   Note: Inspektera hydraulkomponenterna noga. Kontrollera om det finns läckage, lösa fästanordningar, delar som saknas eller felaktigt dragna ledningar. Gör alla nödvändiga justeringar.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt hydraulvätskefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Hydraulvätskekapacitet: 25,7 liter

  Om vätskan förorenas ska du be din auktoriserade Toro-återförsäljare spola systemet. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Rengör runt området där filtret monteras (Figur 36). Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret.

   g014619

   Note: Om du inte ska tömma ut vätskan kopplar du bort hydraulledningen från filtret och pluggar igen den.

  2. Fyll ersättningsfiltret med lämplig hydraulolja, smörj packningen och vrid den för hand tills packningen får kontakt med filterhuvudet. Dra sedan åt det ytterligare trekvarts varv.

  3. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se Specifikation för hydraulvätskan och Kontrollera hydraulvätskenivån.

  4. Starta maskinen och låt den gå på tomgång i 3–5 minuter så att vätskan cirkulerar och eventuell luft avlägsnas från systemet. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån.

  5. Kassera vätskan och filtret på lämpligt sätt.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Varning

  Hydraulvätska som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick samt att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna dagligen för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Kontrollera läckagedetektorn

  Läckagedetektorsystemet är utformat så att det på ett tidigt stadium kan hjälpa till att upptäcka läckor i hydraulvätskesystemet. Om vätskenivån i huvudhydraultanken sjunker med 118–177 ml stängs flottörströmbrytaren i tanken. Efter en sekunds fördröjning kommer larmet att ljuda och varna föraren (Figur 39). Eftersom vätskan av naturliga skäl hettas upp när maskinen är igång kommer den att expandera, vilket leder till att vätskan förs över till reservvätsketanken. Vätskan rinner tillbaka i huvudtanken när du stänger av tändningsbrytaren.

  g229108
  g229109
  g229110

  Kontrollera systemdriften

  1. Vrid tändnyckeln till det PåSLAGNA läget, och flytta läckagedetektorbrytaren bakåt och håll in den. Efter tidsfördröjningen på en sekund ska larmet ljuda.

  2. Släpp läckagedetektorbrytaren.

  Kontrollera läckagedetektorsystemets drift

  1. Flytta tändningsbrytaren till det PåSLAGNA läget. Starta inte motorn.

  2. Ta bort hydraultanklocket från tankröret.

  3. För in en ren pinne eller skruvmejsel i tankröret och tryck försiktigt nedåt på flottörbrytaren (Figur 40). Larmet ska ljuda efter tidsfördröjningen på en sekund.

   g229112
  4. Släpp upp flottörströmbrytaren. Larmet ska sluta ljuda.

  5. Sätt på hydraultanklocket.

  6. Flytta tändningsbrytaren till det AVSTäNGDA läget.

  Använda läckagedetektorn

  Läckagedetektorlarmet kan ljuda på grund av någon av följande orsaker:

  • 118–177 ml vätska har läckt ut.

  • Vätskenivån i huvudhydraultanken sjunker med 118–177 ml på grund av att vätskan krymper när den svalnar.

  Om larmet börjar ljuda ska du stänga av maskinen så snart som möjligt och kontrollera om det finns några läckor. Om larmet ljuder vid körning på greener kör du först bort från greenen. Avgör vad orsaken till läckan är och reparera den innan driften återupptas.

  Om du inte hittar någon läcka och misstänker att det rör sig om ett falsklarm ska du flytta tändningsbrytaren till det AVSTäNGDA läget och låta maskinen vila i 1–2 minuter så att vätskenivåerna stabiliseras. Starta sedan maskinen och kör den i ett område som inte är känsligt, så att du kan kontrollera att det inte finns några läckor.

  Falsklarm som beror på att vätskan krymper kan orsakas av att maskinen gått på tomgång under en längre tid efter normal drift. Ett falsklarm kan också inträffa om du kör maskinen med en liten arbetslast efter att ha kört den med en tung arbetslast under en längre period. Undvik falsklarm genom att stänga av maskinen istället för att låta den gå på tomgång under en längre tid.

  Underhålla klippenheten

  Klippenhetssäkerhet

  En sliten eller skadad kniv eller underkniv kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och underknivarna inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när du roterar en cylinder i maskiner med flera klippenheter, så att inte cylindrarna i de övriga klippenheterna också börjar röra sig.

  Montera och ta bort klippenheterna

  Var försiktig

  Knivarna är vassa och kan skära dig i händerna.

  Använd tjocka läderhandskar eller handskar med skärskydd när du handskas med klippenheterna.

  Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

  Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna.

  Important: Om du behöver tippa klippenheten ska du stötta upp klippenhetens bakdel så att muttrarna på underknivsstångens justerskruvar inte vilar mot arbetsytan (Figur 41).

  g014596

  Montera klippenheterna

  1. Lyft upp fotstödet och fäll upp det så att du kommer åt den mittersta klippenheten (Figur 42).

   Var försiktig

   Det finns risk för att klämma fingrarna om fotstödet fälls ihop till stängt läge.

   Håll fingrarna borta från området kring fotstödet när det är öppet.

   g014602
  2. Placera klippenheten under mittupphängningsarmen.

  3. Låt spärrarna på upphängningsarmstången peka uppåt (dvs. de ska vara öppna) (Figur 43) och tryck upphängningsarmen nedåt så att stången passar över stången över ovansidan av klippenheten (Figur 44).

   g014609
   g014611
  4. Fäll spärrarna nedåt och runt klippenhetsstången och lås dem på plats (Figur 43).

   Note: Du kommer att höra ett klick och känna när spärrarna har låsts på plats.

  5. Stryk på rent fett på klippenhetsmotorns räfflade axel (Figur 45).

  6. För in motorn på vänster sida av klippenheten (sett från förarsätet) och dra motorfäststaget på klippenheten mot motorn tills du hör ett klickljud från båda sidorna av motorn (Figur 45).

   g014690
  7. Montera en gräskorg på korgkrokarna på upphängningsarmen.

  8. Upprepa denna procedur på de övriga klippenheterna.

  Ta bort klippenheterna

  1. Parkera maskinen på ett rent och plant underlag. Sänk ned klippenheterna till marken tills upphängningshydrauliken är helt utdragen, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Tryck ut motorfäststaget från motorns skåror och mot klippenheten. Ta bort motorn från klippenheten.

   g014605
  3. Flytta motorn till förvaringsutrymmet framför upphängningsarmen (Figur 47).

   g014608

   Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

   Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna. Om du måste flytta traktorenheten när klippenheterna inte är monterade fäster du dem på upphängningsarmarna med kabelband.

  4. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången på den klippenhet som du tar bort (Figur 43).

  5. Lossa spärrarna från klippenhetsstången.

  6. Rulla ut klippenheten under upphängningsarmen.

  7. Upprepa steg 2 till 6 för de övriga klippenheterna vid behov.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det ska vara lätt kontakt längs med cylinderns och underknivens hela längd (se bruksanvisningen till klippenheterna).

  Ställa in cylinderhastigheten

  Du måste ställa in cylinderhastighetsreglaget (som sitter under grenrörsblocket under höljet till vänster om sätet) korrekt för att uppnå konsekvent, högkvalitativ klippning och ett enhetligt klippresultat. Ställ in cylinderhastighetsreglaget på följande sätt:

  1. Välj den klipphöjd som har ställts in för klippenheterna.

  2. Välj den hastighet som du tycker passar bäst under de rådande förhållandena.

  3. Med hjälp av tabellen nedan kan du fastställa korrekt cylinderhastighet för din 5-, 8-, 11- eller 14-bladiga klippenhet. (Figur 48)

   g014736
  4. Justera cylinderhastigheten genom att vrida ratten (Figur 49) tills indikatorpilarna är i linje med den siffra du fastställde i steg 3.

   g014623

   Note: Du kan minska eller öka cylinderhastigheten för att kompensera för gräsförhållanden.

  Slipa cylindrarna

  Varning

  Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när motorn är igång.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Ta bort plasthöljet till vänster om sätet.

  3. Utför de första justeringarna av cylinder mot underkniv som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas. Se bruksanvisningen till klippenheterna.

   Fara

   Om motorns hastighet ändras under slipningen kan cylindrarna stanna.

   • Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen.

   • Slipa endast när motorn går på tomgång.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.

  5. Vrid slipningsspaken till BAKåTLäGET (R) (Figur 50).

   g014620
  6. Vrid cylinderhastighetsreglaget till inställningen 1 (Figur 51).

   g014623
  7. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som ska slipas.

  8. Stryk på slippasta med en långskaftad borste. Använd aldrig en borste med kort skaft.

  9. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras, och sedan ändra cylinderhastigheten till inställning 1 eller den hastighet som önskas.

  10. Om du vill justera klippenheterna under slipningen stänger du av cylindrarna genom att föra reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och stänga av motorn. Upprepa steg 4 till 8 när du är klar med justeringarna.

  11. Upprepa förfarandet för alla klippenheter som ska slipas.

  12. När du är klar sätter du tillbaka slipningsspaken i FRAMåTLäGET (F), sätter tillbaka höljet och tvättar bort all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindern mot underkniven efter behov. Flytta hastighetsreglaget för klippenhetscylindern till önskat klippläge.

   Important: Om slipningsspaken inte förs tillbaka till FRAMåTLäGET (F) efter slipningen kan klippenheterna inte höjas upp och fungerar inte som de ska.

  Undersökningssystem

  Undersöka servicelampan

  Servicelampan tänds om fel uppstår i maskinen. När lampan lyser kan du använda datakoder för att undersöka problemet genom att gå in i undersökningsläget. I undersökningsläget blinkar servicelampan ett antal gånger och ger dig en felkod som du eller din auktoriserade Toro-återförsäljare kan använda för att identifiera problemet.

  Note: Du kan inte starta motorn i undersökningsläget.

  Gå in i undersökningsläget

  1. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen och vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget.

  2. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET.

  3. Kontrollera att slipningsspaken är i FRAMåTLäGET (F).

  4. Kliv ut ur sätet.

  5. Håll reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna i det UPPHöJDA läget.

  6. Vrid tändningsbrytaren till KöRLäGET.

  7. Räkna koderna när de börjar blinka (du kan släppa reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när de börjar blinka).

  Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA läget för att gå ur undersökningsläget när du är klar.

  Bestämma felkoden

  Systemet visar de tre senaste felen som har uppstått under de senaste 40 timmarna. Felen visas genom en serie blinkande lampor enligt följande:

  • Om det inte finns några fel blinkar lampan konstant medelsnabbt och utan pauser (1 Hz).

  • Om ett fel har uppstått blinkar lampan först antalet för tiotal som följs av en paus och sedan blinkar antalet för ental. I exemplen nedan motsvarar # en blinkning. Exempel:

   • Om koden är 15 är blinkningsmönstret #_#####.

   • Om koden är 42 är blinkningsmönstret ####_##.

   • Om koden är 123 är blinkningsmönstret ############_###.

  • Om flera fel har uppstått gör lampan en paus efter antalet för entalet för det första felet och blinkar sedan antalet för tiotal för nästa fel.

   Note: Systemet lagrar endast de tre senaste felkoderna.

  Du erhåller en lista över felkoder från närmaste auktoriserade Toro-återförsäljare eller i servicehandboken.

  Förvaring

  Utför följande steg om du planerar att ställa maskinen i förvar under en längre tidsperiod:

  1. Ta bort smuts och gammalt gräsklipp som har ansamlats. Slipa vid behov cylindrarna och underknivarna. Se bruksanvisningen till klippenheterna. Fetta in underknivarna och cylinderknivarna med rostskyddsmedel. Olja alla smörjpunkter.

  2. Höj och palla upp maskinen så att dess vikt inte vilar på däcken.

  3. Byt hydraulolja och filter, och inspektera hydraulledningarna och hydraulkopplingarna. Byt ut dem vid behov. Se Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret och Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.

  4. Töm bränsletanken på allt bränsle. Kör motorn tills den stannar. Byt ut bränslefiltret. Se Byta ut bränslefiltret.

  5. Töm oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm. Fyll det med färsk olja. Se Byta motoroljan och filtret.

  6. Ta bort tändstiften, häll 30 ml olja av typen SAE 30 i cylindrarna och dra långsamt runt motorn så att oljan fördelas. Byt ut tändstiften. Se Byta tändstiften.

  7. Tvätta bort smuts och beläggningar från cylindern, kylflänsarna och utblåsarhöljet.

  8. Ta bort batteriet och ladda det helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt.

  9. Förvara om möjligt maskinen på en torr och varm plats.