Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g014685

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 og ANSI B71.4-2012 og opfylder disse standarder, når det relevante vægtsæt tilføjes.

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlige sikkerhedsforanstaltninger”, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale. Hvis operatøren/-erne eller mekanikeren/-erne ikke kan læse vejledningen, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Alle operatører og mekanikere bør gennemgå denne uddannelse. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne.

 • Lad aldrig børn eller andre, som ikke er uddannede dertil, betjene eller udføre service på udstyret. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader, der måtte ramme mennesker eller ejendom.

Forberedelser

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Bær korrekt beklædning, herunder solidt og skridsikkert fodtøj, sikkerhedsbriller og høreværn. Sæt langt hår op. Bær ikke smykker.

 • Inspicer det område, hvor udstyret skal benyttes, og fjern alle genstande, som f.eks. sten, legetøj og ledninger, der kan blive slynget ud af maskinen.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

Betjening

 • Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Betjen kun maskinen under gode lysforhold, og hold afstand til huller og steder, der udgør skjulte farer.

 • Sørg for, at alle drev er i frigear, samt at parkeringsbremsen er aktiveret, før du starter motoren. Start kun motoren fra førersædet.

 • Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Grønsværsforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Udvis forsigtighed, når du kører tæt på bratte afsatser.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og ændrer retning på skråninger.

 • Betjen aldrig maskinen uden afskærmningerne korrekt påmonteret. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, justeret og fungerer korrekt.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstilling, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

 • Stands maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren, før du forlader førersædet uanset årsagen, også når du skal tømme græsopsamlerne.

 • Stop og efterse maskinen, hvis du rammer en genstand, eller der forekommer unormale vibrationer. Foretag de nødvendige udbedringer, før arbejdet genoptages.

 • Hold hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Medtag aldrig passagerer, og hold kæledyr og omkringstående på sikker afstand.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Stop knivcylindrene, hvis du ikke klipper.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Styrtbøjlesystem (ROPS) – Brug og vedligeholdelse

 • Styrtbøjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning. Brug sikkerhedssele, når du betjener maskinen.

 • Sørg for, at du kan frigøre sikkerhedsselen hurtigt i nødstilfælde.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dig (dvs. at der ikke er grene, døråbninger og elektriske ledninger) før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

 • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænd alle fastspændingsanordninger.

 • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Det må ikke repareres.

 • Styrtbøjlesystemet må ikke fjernes.

 • Enhver ændring af styrtbøjlesystemet skal godkendes af producenten.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Parker maskinen på en plan overflade, udkobl drevene, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, fjern nøglen, og frakobl tændrørskablet/kablerne. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer maskinen.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Lad motoren køle af før opbevaring, og opbevar ikke maskinen i nærheden af åben ild.

 • Luk for brændstoftilførslen, når maskinen opbevares eller transporteres. Opbevar ikke brændstof i nærheden af åben ild, aftap ikke brændstoftanken inden døre.

 • Lad aldrig ikke-uddannet personale servicere maskinen.

 • Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet, og afmonter tændrørskablet/kablerne, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

 • Vær forsigtig, og brug handsker, når du efterser knivcylindrene.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

Toro-plæneklippersikkerhed

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i ANSI-standarderne.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Brug af dette produkt til andre formål, end det er beregnet til, kan være farligt for brugeren og omkringstående personer.

Betjening

 • Du skal vide, hvordan man standser motoren hurtigt.

 • Kontroller hver dag, om sikkerhedskontakterne fungerer korrekt.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Gør følgende for at undgå at miste herredømmet over maskinen:

  • Kør ikke tæt på bunkere, grøfter, vandløb eller andre farer.

  • Sænk hastigheden, når du foretager skarpe drejninger. Undgå at stoppe og starte pludseligt.

  • Denne maskine er ikke konstrueret eller udstyret til kørsel på veje, og den er et ”langsomtgående køretøj”. Hvis du er nødt til at krydse eller køre på en offentlig vej, skal du kende og overholde de lokale bestemmelser omkring f.eks. brug af lygter, skilt med angivelse af langsomtgående køretøj og reflektorer.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for andre.

  • Aktiver driftsbremserne, når du kører ned ad en bakke for at bevare den langsomme fremdrift og kontrollen over maskinen.

 • Græsopsamleren skal være monteret ved brug af knivcylindrene eller stråklippeenheder for at opnå maksimal sikkerhed. Sluk for motoren, før opsamlerne tømmes.

 • Klippeenhederne skal være hævet ved kørsel fra ét arbejdsområde til et andet.

 • Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter at den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår.

 • Hold sikker afstand til den roterende skærm på siden af motoren for at forebygge direkte kontakt med din krop eller dit tøj.

 • Hvis en klippeenhed rammer en fast genstand eller vibrerer unormalt, skal du stoppe øjeblikkeligt, slukke for motoren, vente, til al bevægelse er ophørt, og efterse maskinen for skader. Reparer eller udskift en beskadiget knivcylinder eller bundkniv, før der fortsættes.

 • Før du stiger af køretøjet, skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i NEUTRAL position, hæve klippeenhederne og vente på, at knivcylindrene holder op med at dreje. Aktiver parkeringsbremsen. Stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

 • Skråninger skal krydses forsigtigt. Undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger.

 • Operatøren skal være erfaren og uddannet i kørsel på skråninger. Maskinen kan tippe eller vælte, hvilket kan medføre personskade eller død, hvis man ikke er forsigtig ved kørsel på skråninger eller bakker.

 • Hvis motoren sætter ud eller taber fremdriftsmoment, så den ikke kan køre helt til toppen af skråningen, skal du ikke vende maskinen. Bak altid langsomt lige ned ad skråningen.

 • Stop klipningen, hvis en person eller et dyr uventet dukker op i eller nær klipningsområdet. Skødesløs betjening kombineret med terrænets hældning, rikochetteringer eller forkert anbragte afskærmninger kan føre til skader på grund af udslyngning af genstande. Genoptag ikke klipningen, før området er ryddet.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Hold kroppen og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under tryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade.

 • Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal hele trykket tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke klippeenhederne og redskaberne ned på jorden.

 • Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og tilstand. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt.

 • Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og eventuelle bevægelige dele, især skærmen ved siden af motoren. Hold alle personer på afstand.

 • Kør ikke motoren ved for høj hastighed ved at ændre på motorens regulatorindstillinger. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift.

 • Motoren skal slukkes, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis større reparationer er nødvendige, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Lydeffektniveau

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 97 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykniveau

Denne model har et lydtrykniveau ved operatørens øre på 81 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau for hænder/arme

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 0,20 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 0,31 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,15 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau for hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,14 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,07 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal117-2718
decal119-9346
decal132-9548
decal132-9550
decalbatterysymbols
decal133-2338
decal131-2046
decal133-2339
decal115-8156
decal119-9345

Opsætning

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjle1
Bolt (½" x 3¾")4
Flangemøtrik (½")4
 1. Tag kassens øverste støttebøjle af kassen.

 2. Tag styrtbøjlen ud af kassen.

 3. Fastgør styrtbøjlen i beslagene på hver side af maskinen med 4 bolte (½" x 3¾") og 4 flangemøtrikker (½") som vist i Figur 3.

  g014601
 4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne til et moment på 136 til 149 N·m.

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sæde1
Sædeledningsnet1

Note: Monter sædet på de forreste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i fremadgående retning eller i de bageste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i bagudgående retning.

 1. Fjern og kasser forskydningsboltene, der fastgør sædets slæder, og skær leveringsremmene over.

 2. Fjern de fire bolte (5/16" x ¾") og spændeskiver fra leveringsbeslaget, og kasser beslaget.

 3. Fastgør sædet på sædesoklen med de fire bolte og spændeskiver, der blev fjernet tidligere (Figur 4).

  g193736
 4. Find det åbne stik i hovedledningsnettet til højre for sædet, og tilslut det til ledningsnettet, der fulgte med sædet.

 5. Før sædets ledningsnet omkring sædeslæderne, og sørg for, at det ikke kommer i klemme, når sædet flyttes. Slut det til stikket i bunden af sædet.

Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Låsemøtrik (1½")1
Spændeskive1
Rathætte1
 1. Sæt rattet på ratstammen (Figur 5).

  g014687
 2. Sæt spændeskiven på ratstammen (Figur 5).

 3. Fastgør rattet til akslen med en låsemøtrik, og spænd den til 27-35 N·m (Figur 5).

 4. Sæt hætten på rattet, og fastgør den med 6 bolte (Figur 5).

Aktivering og opladning af batteriet

Benyt kun elektrolyt (specifik vægtfylde 1,265) til at fylde batteriet første gang.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

 1. Fjern fastgørelsesanordningerne og batteriklemmen, og løft batteriet ud.

  Important: Påfyld ikke elektrolyt, mens batteriet sidder i maskinen. Du kan risikere at spilde og dermed forårsage korrosion.

 2. Rengør batteriet ovenpå, og fjern ventilationshætterne (Figur 6).

  g005080
 3. Fyld forsigtigt hver celle med elektrolyt, indtil pladerne er dækket med ca. 6 mm væske (Figur 7).

  g032705
 4. Vent ca. 20 til 30 minutter, mens elektrolytten trænger ind i pladerne. Fyld efter behov for at bringe elektrolytstanden op til ca. 6 mm fra bunden af påfyldningshullet (Figur 7).

 5. Slut en 2-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet i mindst to timer ved 4 A eller i mindst fire timer ved 2 A, indtil vægtfylden er 1,250 eller derover, og temperaturen er mindst 16 °C, og lad gasserne fra alle celler spredes frit.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Hvis du ikke lader batteriet i den ovenfor angivne tidsperiode, kan du nedsætte batteriets levetid.

 6. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  Note: Når batteriet er blevet aktiveret, må kun destilleret vand påfyldes for at erstatte normalt tab. Vedligeholdelsesfri batterier bør dog ikke kræve vand under normale driftsforhold.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele.

  Important: Hvis batteriet ikke aktiveres korrekt, kan det medføre batterigasning og/eller for tidligt batterisvigt.

 7. Monter ventilationshætterne.

 8. Placer batteriet på batteribakken, og fastgør det med batteriklemmen og fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere.

 9. Slut pluskablet (rødt) til pluspolen (+) og minuskablet (sort) til minuspolen (-) på batteriet, og fastgør dem med bolte og møtrikker (Figur 8). Skyd gummikappen ind over pluspolen for at forhindre eventuel kortslutning.

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

 • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

g005098

Montering af oliekøleren (ekstraudstyr)

Hvis du betjener maskinen i et varmt klima, hvor omgivelsestemperaturen ligger over 29 °C, eller hvis du bruger den til ekstremt krævende opgaver (klipning af andet end greens, f.eks. fairways eller vertikal klipning), skal du montere et hydraulisk oliekølersæt (delnr. 119-1691).

Montering af krogene til græsopsamleren

Dele, der skal bruges til dette trin:

Krog til græsopsamler6
Flangebolte12

Monter de 6 kroge til græsopsamleren på affjedringsarmens stangender med 12 flangebolte (Figur 9).

g015492

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Målestang1
Klippeenhed (fås hos din autoriserede Toro-forhandler)3
Græsopsamler3
Elektrisk knivcylindermotors kontravægt3
Maskinskrue6
 1. Konfigurer klippeenhederne som beskrevet i klippeenhedens betjeningsvejledning.

 2. Smør indersiden af drivkoblingen med fedt.

 3. Monter den elektrisk knivcylindermotors kontravægt som beskrevet i Montering af de elektriske kontravægte.

 4. Monter klippeenhederne som beskrevet i Montering af klippeenhederne.

Indstilling af klippestyringsfunktionen

For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen, har maskinen en klippestyringsfunktion, der ændrer hastigheden af knivcylindrene i overensstemmelse med maskinens hastighed. Denne funktion er slået FRA som standard. For at konfigurere og slå den TIL henvises til Indstilling af klippestyringsfunktionen.

Tilføjelse af bagvægt

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vægtsæt – delnr. 119-7129 (købes separat)1

Denne enhed opfylder standarderne ANSI B71.4-2012 og EN ISO 5395:2013, når den udstyres med vægtsættet (delnr. 119-7129).

Montering af CE-afskærmningssættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-afskærmningssæt – delnr. 04443 (sælges separat)1

Monter CE-afskærmningssættet. Se monteringsvejledningen til CE-afskærmningssættet til Greensmaster 3420 TriFlex-traktionsenhed.

Påsætning af EU-mærkater

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat 133-23391

Hvis denne maskine skal bruges i EU, skal advarselsmærkaten 133-2339 påsættes over den engelske mærkat 133-2338.

Reducering af dæktrykket

Dækkene er for hårdt oppumpede med henblik på forsendelse. Reducer trykket til det rette niveau, før maskinen startes. Se Kontrol af dæktrykket.

Trykpolering af bremserne

Brems godt og kør maskinen ved klippehastighed, indtil bremserne er varme som indikeret ved lugten. Bremserne skal muligvis justeres efter tilkøring. Se Justering af bremserne.

Produktoversigt

g014674

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 11) har 3 funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Træd den øverste del af pedalen ned for at køre fremad og den nederste del af pedalen ned for at bakke eller som hjælp til at stoppe, når maskinen kører fremad. Lad også pedalen gå til den neutrale position for at standse maskinen. Af hensyn til din komfort skal du ikke hvile hælen på bak, når du kører fremad (Figur 12).

g014603
g005105

Kørselshastighederne er som følger:

 • Klippehastighed i fremadgående retning 3,2 til 8 km/t

 • Maksimum transporthastighed er 16 km/t

 • Hastighed ved bakning 4 km/t

Styrearmens låsepedal

Tryk pedalen ned (Figur 11) og løft/sænk styrearmen af hensyn til førerens komfort, og slip derefter pedalen for at låse armen på plads.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 13) styrer motorens hastighed. Flyt gashåndtaget mod positionen HURTIG for at øge motorens hastighed. Flyt det mod positionen LANGSOM for at mindske motorens hastighed.

Note: Du kan ikke slukke motoren med gashåndtaget.

g033079

Hæv/sænk klippekontrolhåndtag

Hvis klippekontrolfunktionen (Figur 13) bevæges fremad under klipning, vil klippeenhederne sænkes, og knivcylindrene startes. Træk klippekontrolfunktionen bagud for at stoppe knivcylindrene og hæve klippeenhederne. Knivcylindrene kan stoppes under klipningen ved at trække klippekontrolfunktionen kortvarigt bagud og herefter slippe den. Start knivcylindrene ved at bevæge kontrolhåndtaget fremad.

Funktionsbevægelseshåndtag

Funktionsbevægelseshåndtaget (Figur 13) giver 2 traktionsvalg plus en neutral position. Det er tilladt at skifte fra klipning til transport eller fra transport til klipning (ikke til neutral), mens maskinen er i bevægelse. Dette medfører ikke nogen skade.

 • BAGESTE POSITION – NEUTRAL OG BAGLAPNING

 • MIDTERSTE POSITION – ANVENDES TIL KLIPNING

 • FORRESTE POSITION – ANVENDES TIL TRANSPORT

Tændingskontakt

Sæt nøglen i tændingen (Figur 13), og drej den med uret, indtil STARTPOSITIONEN nås, for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen flyttes automatisk til slået TIL-positionen. Drej nøglen mod uret til slået FRA-positionen for at standse motoren.

Parkeringsbremsehåndtag

Træk op i bremsehåndtaget (Figur 14) for at aktivere parkeringsbremsen. Deaktiver parkeringsbremsen ved at klemme om udløsningshåndtaget på bremsehåndtagets underside og sænke det ned til udløst position. Lås parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen.

g027863

Infocenterets styreenhed

Brug af infocenterets LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. generatorstatus, hastigheden og diverse diagnostikoplysninger om maskinen og batteripakken. Figur 15 og Figur 16 illustrerer infocenterets velkomstbillede og hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g017973
g017974
 • OMDREJNINGSTAL/STATUS FOR MOTOR – viser motorens hastighed i o/min.

 • FEJLLOG – viser, at der er en aktuel fejllog til gennemsyn.

 • SPæNDING/STATUS FOR GENERATOR – viser generatorens spænding.

 • TIMETæLLER – viser samlet antal timer, hvor maskinen har været i brug. Den begynder at tælle, så snart tændingen drejes til startpositionen.

 • KRAFTUDTAGETS HASTIGHED – viser kraftudtagets hastighed.

 • BATTERISPæNDING – viser batterispændingen i volt.

 • KøLEVæSKENS TEMPERATUR – viser motorens kølevæskes temperatur i enten °C eller °F.

 • STATUS FOR FUNKTIONSBEVæGELSE – transporttilstand vises med en kanin, og klippetilstand vises med en skildpadde.

 • KONTROLLAMPE FOR OLIETRYK – ikonet vises, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

 • MENU-/TILBAGE-KNAP – tryk på denne knap for at gå ind på infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i.

 • Knappen DOWN (ned) – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Knappen RIGHT (højre) – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en højrepil angiver, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på MENUKNAPPEN, når du er på hovedskærmen. Dette bringer dig til HOVEDMENUEN. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

HOVEDMENU
MenuelementBeskrivelse
FEJLFEJLMENUEN indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om FEJLMENUEN og disse oplysninger.
SERVICESERVICEMENUEN indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift og lignende tal.
DIAGNOSTIKDIAGNOSTIKMENUEN viser maskinens forskellige aktuelle tilstande. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt kan fortælle dig, hvilke funktioner der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
INDSTILLINGERMenuen INDSTILLINGER giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
OMMenuen OM viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
SERVICE 
MenuelementBeskrivelse
HOURSViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren, knivcylindrene, baglapning og ventilator har været tændt, såvel som det antal timer maskinen er blevet transporteret og overophedet.
OPTæLLINGERViser det antal forvarmninger og opstarter, som maskinen har oplevet.
BAGLAPDrejer baglapning TIL/FRA (når funktionen er slået TIL, kan du slå baglapning Fra med denne indstilling eller ved at dreje tændingsnøglen til Fra).
DIAGNOSTICS (diagnostik)
MenuelementBeskrivelse
MOTORKøRSELAngiver hvorvidt følgende enheder er aktive: nøglestart, nøglekørsel, sænkning af joystick, hævning af joystick, neutral, sæde- eller parkeringsbremse, OK kør og RTR eller ETR.
S1-S4Styrer hævning og sænkning af elektromagneterne.
AKTIVERING AF KNIVCYLINDRENEViser, om eReel er aktiveret.
INDSTILLINGER
MenuelementBeskrivelse
ENHEDERStyrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder.
SPROGStyrer de sprog, der anvendes på infocenteret.
LCD-BAGGRUNDSBELYSNINGStyrer LCD-displayets lysstyrke.
LCD-KONTRASTStyrer LCD-displayets kontrast.
BESKYTTEDE MENUERGiver forhandleren/teknikeren adgang til beskyttede menuer ved hjælp af en adgangskode.
BESKYTTELSESINDSTILLINGERStyrer de beskyttede menuer.
NULSTILLING TIL FABRIKSSTANDARDNulstiller infocenterets indstillinger til fabriksstandard.
FORSINKELSE VED HæVNINGStyrer forsinkelsestiden ved hævning af den midterste klippeenhed.
FORSINKELSE VED SæNKNINGStyrer forsinkelsen ved sænkning af den midterste klippeenhed.
FORSINKELSE VED "TAP-OFF"Styrer forsinkelsen ved "tap-off".
KNIVCYLINDERHASTIGHEDStyrer knivcylinderhastigheden.
OMDREJNINGSHASTIGHED VED BAGLAPNINGStyrer omdrejningshastigheden ved baglapning.
KLIPPESTYRINGSlår automatisk klippestyringsfunktionen TIL/FRA.
ANTAL SKæREKNIVEIndstil antallet af skæreknive i hver knivcylinder. Denne indstilling er kun nødvendig, hvis KLIPPESTYRING er indstillet til TIL.
KLIPNING (KLIPNINGSFREKVENS)Indstiller den ønskede klipning. Denne indstilling er kun nødvendig, hvis KLIPPESTYRING er indstillet til TIL.
ABOUT (om)
MenuelementBeskrivelse
MODELViser maskinens modelnummer.
SN (serienr.)Viser maskinens serienummer.
TEC 5001Viser softwareversionen for hovedstyreenheden.
INFOCENTERETViser softwareversionen for infocenteret.
CU1Viser softwareversionen for den første klippeenhed.
CU2Viser softwareversionen for den anden klippeenhed.
CU3Viser softwareversionen for den tredje klippeenhed.
GENERATORViser generatorens serienummer.
CAN-BUSViser status for maskinens kommunikationsbus.

Justering af forsinkelse ved sænkning/hævning af midterste klippeenhed

Juster forsinkelsestiden for hævning/sænkning af den midterste klippeenhed vha. infocenteret, efter behov fra 1 til 10 i henhold til tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 (375 ms) og er optimeret til en klippehastighed på 6,1 km/t.

TrinnummerTidsforsinkelse (sekunder)
10,100
20,150
30,200
40,250
50,300
60,375
70,475
80,600
90,750
100,925

Justering af tap-off-forsinkelse

"Tap-off"-forsinkelsen gør det muligt at slukke for klippeenhederne uden at hæve dem og kan justeres med infocenteret. Forsinkelsesindstillingen repræsenterer det maksimale tidsrum hæve/sænke-joysticket kan forblive i hævet position for at aktivere funktionen. Fabriksindstillingen er 1, hvilket deaktiverer funktionen.

TrinnummerTidsforsinkelse (sekunder)
1Fra
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Indstilling af klippestyringsfunktionen

For at opnå en konstant, høj klippekvalitet og et ensartet udseende efter klipningen, har maskinen en klippestyringsfunktion, der ændrer hastigheden af knivcylindrene i overensstemmelse med maskinens hastighed. Denne funktion er slået FRA som standard. Konfigurer den, og slå den TIL som følger:

 1. Fra menuen INDSTILLINGER skal du vælge KLIPPESTYRING.

 2. Indstil KLIPPESTYRING til TIL.

 3. Fra menuen INDSTILLINGER skal du vælge SKæREKNIVSANTAL.

 4. Indstil SKæREKNIVSANTAL, så det passer til antallet af skæreknive i hver af dine knivcylindre.

 5. Fra menuen INDSTILLINGER skal du vælge KLIPNING (klipningsfrekvens)

 6. Indstil KLIPNING (klipningsfrekvens) til den ønskede klippeindstilling.

Indstilling af knivcylinderhastigheden

Klippestyringsfunktionen indstiller automatisk knivcylinderhastigheden, så den passer til maskinens hastighed. Hvis du vælger ikke at bruge klippestyringsfunktionen, skal du indstille knivcylinderens hastighed manuelt som følger:

 1. Vælg den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

 2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

 3. Find den rigtige indstilling af knivcylinderhastigheden for klippeenheder med 5, 8, 11 eller 14 skæreknive ved hjælp af den relevante graf (Figur 16).

  g014736
 4. Åbn hovedmenuen på infocenteret for at indstille knivcylindrenes hastighed, og rul ned til INDSTILLINGER.

 5. Rul til KNIVCYLINDRENES HASTIGHED i menuen INDSTILLINGER, og brug ±-knappen til at indstille knivcylindrenes hastighed til det ønskede tal.

Adgangskode til maskinkonfiguration

Du kan indstille en adgangskode på infocenteret således, at operatøren ikke kan ændre følgende maskinindstillinger uden brug heraf: FORSINKELSE VED HæVNING, FORSINKELSE VED SæNKNING, TAP-OFF-FORSINKELSE, KNIVCYLINDERHASTIGHED, BAGLAPNINGSHASTIGHED, KLIPPESTYRING, SKæREKNIVSANTAL og KLIPNING (KLIPNINGSFREKVENS).

 1. Fra menuen INDSTILLINGER skal du vælge BESKYT INDSTILLINGER.

 2. Indstil BESKYT INDSTILLINGER til TIL.

 3. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste en 4-cifret adgangskode.

 4. Drej tændingsnøglen til FRA for at gemme koden.

Note: Hvis du glemmer den brugerdefinerede adgangskode, kan du få en midlertidig adgangskode hos en autoriseret Toro-forhandler.

Fejlfinding vha. fejllogindikator

Ikonet for fejllogindikatoren vises på hovedskærmen, hvis der er opstået en fejl i maskinen. Når dette ikon vises, er der en ny logpost i menuen Fejl, som du eller din leverandør kan bruge til at identificere problemet.

Du kan få en liste over fejl ved at kontakte din autoriserede Toro-forhandler eller se i Servicevejledningen.

Sædejusteringshåndtag

Sædejusteringshåndtaget er placeret på sædets forreste venstre hjørne (Figur 18), hvilket giver mulighed for at justere sædet frem og tilbage.

Note: Hvis sædet skal justeres yderligere, kan de fire bolte, der fastgør sædet til bundelementet, afmonteres, og sædet flyttes til det andet par eksisterende monteringshuller.

g193737

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (Figur 19) bag sædet og under brændstoftanken, når maskinen opbevares eller transporteres på en lastbil eller trailer.

g014626

Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger

Før montering af, fjernelse af eller arbejde på klippeenhederne, skal klippeenhederne frakobles strømforsyningen ved at skille klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger ad (Figur 20). De er placeret nederst på styrtbøjlen i venstre side af traktionsenheden. Sæt ledningerne sammen igen, før maskinen tages i brug.

g016588

Forsigtig

Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde151 cm
Sporvidde128 cm
Akselafstand119 cm
Samlet længde (med opsamlere)249 cm
Samlet bredde179 cm
Samlet højde205 cm
VægtLæs maskinens serienummer (Figur 1).

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med symbolerne i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Fare

Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme.

 • Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af vand.

Fare

Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning.

Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger.

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj, der kan medføre nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved.

g009027

Kontrol af motorolien

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Motoren leveres med 3,7 l (med filter) olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: CH–4, CI–4 eller højere.

  • Anbefalet olie: SAE 10W-30

  • Alternativ olie: SAE 15W-40

  Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket Add (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket FULL (fuld). Fyld ikke for meget på.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  1. Placer maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 23).

   Important: Fjern målepinden, mens der fyldes olie på motoren. Når der tilsættes motorolie eller fyldes olie på, skal der være afstand mellem oliepåfyldningsenheden og påfyldningshullet i ventildækslet som vist i Figur 22. Denne afstand er nødvendig af hensyn til udluftning under påfyldningen, hvilket forhindrer olie i at løbe over og ned i ånderøret.

   g002373
   g014618
  3. Sæt målepinden ned i røret, og sørg for, at den sidder helt i bund.

  4. Tag målepinden ud af røret igen, og kontroller oliestanden.

   Note: Hvis oliestanden er lav, skal du fjerne påfyldningsdækslet fra ventildækslet og langsomt påfylde så meget olie, at oliestanden stiger til Full-mærket på målepinden.Hæld langsomt olie på, og kontroller niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

  5. Udskift målepinden.

  6. Start og lad motoren gå i tomgang i 30 sekunder. Sluk herefter motoren. Vent 30 sekunder, og gentag derefter trin 2 til 5.

  7. Sæt oliepåfyldningsdækslet og målepinden forsvarligt på plads.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Brændstoftankens kapacitet: 22,7 l.

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7 °C. Brug af vinterdieselbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

  Brug af sommerdieselolie over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterdieselolie.

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, tætsluttende, sikkerhedsgodkendt beholder.

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Hæld brændstof i brændstoftanken, indtil standen står 25 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

  • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes

  • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

  • Når det er praktisk muligt, skal maskinen fjernes fra lastbilen eller anhængeren og påfyldes brændstof, mens den har hjulene stående på jorden.

  • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

  • Hvis det er nødvendigt at benytte brændstofstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet.

  1. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel (Figur 24).

   g014612
  2. Fjern brændstofdækslet.

  3. Fyld brændstof på, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen.

   Important: Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt dækslet på.

  5. Tør eventuel spildt brændstof op.

  Brug biodieselbrændstof

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav, eller bør have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

  • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

  • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold

  • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

  • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra kølergitteret og oliekøleren.Rens hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kølesystemets kapacitet er ca. 4,6 l. Hold kølergitteret rent. Se Rengøring af kølergitter.

  g014613

  Kølesystemet skal fyldes med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølevæskestanden ved dagens begyndelse hver dag, før motoren startes.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Kontroller kølervæskestanden (Figur 26).

   Note: Kølevæsken skal være mellem linjerne på reservetanken, når motoren er kold.

   g008427
  3. Hvis kølervæskestanden er lav, tilsættes der en 50/50 blanding af vand og permanent ethylenglykolfrostvæske. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt reservetankens dæksel på.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Hydraulikvæskebeholderen fyldes på fabrikken med ca. 25,7 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Før betjeningen af maskinen påbegyndes hver dag, skal hydraulikvæskestanden kontrolleres i det hvide plastvindue foran på hydraulikvæskebeholderen (bag sædet i venstre side). Væskestanden bør være mellem linjerne i vinduet; er dette ikke tilfældet, skal du hælde en passende væske på, som beskrevet i de følgende afsnit:

  Følgende udskiftningsvæske anbefales:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget, eller spørg din Toro-forhandler.)

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46
  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 8,5
  Viskositetsindeks ASTM D2270140:160
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  Branchespecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 Multigrade-væsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved konstant høje omgivende temperaturer, 18°C til 49°C, kan ISO VG 68 hydraulikvæske give en bedre ydeevne.

  Premium bionedbrydelig hydraulikvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men til maksimal bionedbrydelighed og ydeevne skal hydrauliksystemet skylles grundigt igennem med traditionel væske. Denne olie fås i beholdere med 19 liter eller tromler med 208 liter fra Mobil-forhandleren.

  Important: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien i flasker med 20 ml. Én flaske er nok til 15-22 liter hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler. Denne røde farve anbefales ikke til brug med bionedbrydelige væsker. Brug farvestoffer til fødevarer.

  Important: Uanset den anvendte hydraulikvæsketype skal alle traktionsenheder, der bruges uden for greenen, til vertikal klipning eller anvendes ved temperaturer over 29 °C, have et oliekølersæt monteret. Se Montering af oliekøleren (ekstraudstyr).

  Opfyldning af hydrauliktanken

  1. Placer maskinen på en plan flade. Sørg for, at maskinen er nedkølet, så olien er kold.

  2. Fjern hætten fra beholderen (Figur 27).

   g014719
  3. Fyld langsomt beholderen med den passende hydraulikvæske, indtil Full-mærket er nået i det hvide vindue foran på beholderen. Fyld ikke for meget på.

   Important: For at forhindre forurening i systemet skal hydraulikvæskebeholdernes låg renses før punktering. Sørg for, at hældetuden og tragten er ren.

  4. Sæt beholderens dæksel på. Tør eventuel spildt benzin op.

   Important: Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt, før maskinen tages i brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  Før knivcylindrene kontrolleres, skal klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger skilles ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger. Sæt dem sammen igen, når arbejdet er udført.

  Kontrol af dæktrykket

  Varier dæktrykket på de forreste hjul, afhængig af plæneforholdene, fra minimum 0,83 til maksimum 1,10 bar.

  Varier dæktrykket på baghjulet fra minimum 0,83 bar til maksimum 1,10 bar.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 10 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 95-122 N·m efter 1-4 timers drift og igen efter 10 timers drift. Tilspænd derefter for hver 200 timer.

  For at sikre jævn fordeling skal bremserne strammes i et stjernemønster.

  Tilkøring af maskinen

  Se i den medfølgende motorvejledning for at få oplysninger om anbefalet olieskift og vedligeholdelse i løbet af tilkørselsperioden.

  Kun otte timers klipning er nødvendigt som indkøringsperiode.

  Eftersom de første timers brug er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, bliver opdaget og kan udbedres. Efterse maskinen hyppigt under indkøringen for at se tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

  Startaf motoren

  Important: Brug ikke ether eller anden type startvæske.

  Note: Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis noget af følgende er sket:

  • Første gang en ny motor startes.

  • Motoren er gået i stå på grund af brændstofmangel.

  • Vedligeholdelse er udført på brændstofsystemets komponenter, dvs. udskiftning af filtre osv.

  Se motorens betjeningsvejledning.

  1. Sæt dig i sædet, lås parkeringsbremsen, udkobl håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL.

  2. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i positionen NEUTRAL.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (Langsom).

  4. Sæt nøglen i kontakten, og drej den til positionen TIL. Hold den i positionen TIL, indtil kontrollampen for gløderøret slukkes (ca. 6 sekunder).

  5. Drej tændingsnøglen til positionen START.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 10 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders fortsat tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  6. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen TIL.

  7. Lad motoren varme op i nogle få minutter, før betjeningen påbegyndes.

   Important: Når motoren startes første gang, eller efter et hovedeftersyn af motoren, skal maskinen betjenes i fremadgående og baglæns retning i et til to minutter. Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styretøjet. Sluk herefter motoren (se Start og standsning af motoren på side), og vent på, at alle bevægelige dele stopper. Kontroller for olielækager, løse dele og andre tegn på fejlfunktioner.

  Slukning af motoren

  1. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom), deaktiver håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne, og sæt funktionsbevægelseshåndtaget i positionen NEUTRAL.

  2. Drej startnøglen til positionen FRA for at slukke for motoren. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  3. Luk brændstofafbryderventilerne, før maskinen stilles på lager.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre drift af maskinen i tilfælde, hvor der er risiko for skade på føreren eller maskinen.

  • Traktionspedalen er i NEUTRAL.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer maskinen i at bevæge sig, medmindre:

  • Parkeringsbremsen er deaktiveret.

  • Føreren sidder i sædet.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen KLIP eller TRANSPORT.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer knivcylindrene i at fungere, medmindre funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen KLIP.

  Kontroller dagligt følgende systemer for at sikre, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt:

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Prøv at træde traktionspedalen ned.

   Pedalen bør ikke kunne trædes ned, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  3. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP eller TRANSPORT, og forsøg at starte motoren.

   Motoren bør ikke kunne tørne eller starte, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  5. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  6. Start motoren, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP eller TRANSPORT.

   Motoren bør standse, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt.

   Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  7. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  8. Start motoren.

  9. Deaktiver parkeringsbremsen, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP, og rejs dig fra førersædet.

   Motoren bør standse, hvilket vil sige, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  10. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  11. Start motoren.

  12. Flyt klippekontrollen for hæv/sænk fremad for at sænke klippeenhederne. Klippeenhederne bør sænkes, men bør ikke begynde at dreje.

   Hvis de begynde at dreje, fungerer sikkerhedslåsesystemet ikke korrekt. Udbedr problemet, inden maskinen betjenes.

  Montering og afmontering af klippeenhederne

  Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

  Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

  Important: Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, skal bagenden af klippeenheden understøttes for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 28).

  g014596

  Montering af de elektriske kontravægte

  Fastgør den elektriske kontravægt på den eksisterende kontravægt med to maskinskruer som vist i Figur 29.

  g036342

  Montering af klippeenhederne

  1. Skil klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

   Forsigtig

   Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

   Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  2. Hæv fodstøtten og vip den åben, så du får adgang til den midterste klippeenheds position (Figur 30).

   Forsigtig

   Fodstøtten kan klemme fingrene, hvis den falder ned i den lukkede position.

   Hold fingrene på afstand af området, hvor fodstøtten er fæstnet, når den er åben.

   g014602
  3. Placer klippeenheden under den midterste affjedringsarm.

  4. Mens låsehåndtagene på affjedringsarmen peger opad (dvs. er åbne) (Figur 31), skal du skubbe affjedringsarmen ned, så stangen kan sættes over tværstangen på klippeenheden øverst oppe (Figur 32).

   g014609
   g036343
  5. Luk låsehåndtagene ned og omkring klippeenhedens stang, og lås dem på plads (Figur 31).

   Note: Når låsehåndtagene er låst korrekt på plads, vil du både kunne fornemme det og høre et "klik".

  6. Kom rent smørefedt på notakslen på klippeenhedens motor (Figur 33).

  7. Sæt motoren ind i klippeenhedens venstre side (set fra førersædet), og træk motorens holdestang på klippeenheden i motorens retning, indtil du hører et klik fra begge sider af motoren (Figur 33).

   g036122
  8. Monter en græsopsamler på krogene til opsamleren på affjedringsarmen.

  9. Gentag denne fremgangsmåde på de andre klippeenheder.

  10. Sæt klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger sammen. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

  Afmontering af klippeenhederne

  1. Skil klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

   Forsigtig

   Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

   Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  2. Parker maskinen på en ren og plan overflade, sænk klippeenhederne ned på jorden indtil ophængets hydraulik er helt udstrakt, stop motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Skub motorens holdestang ud af rillerne på motoren hen mod klippeenheden og fjern motoren fra klippeenheden.

   g036123
  4. Flyt motoren hen i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmen (Figur 35).

   g036124

   Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

   Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne. Hvis du er nødt til at flytte traktionsenheden, uden at klippeenhederne er monteret, skal de fastgøres til affjedringsarmene med kabelbånd.

  5. Åbn låsehåndtagene på affjedringsarmens stang på klippeenheden, som du fjerner (Figur 31).

  6. Kobl låsehåndtagene af klippeenhedens stang.

  7. Rul klippeenheden ud fra affjedringsarmens underside.

  8. Gentag trin 3 – 7 på de andre klippeenheder efter behov.

  9. Sæt klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger sammen. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

  Klipning

  Før du klipper greens, skal du finde et ryddet område og øve dig i at starte og stoppe maskinen, hæve og sænke klippeenhederne, dreje, osv.

  Efterse greenen for affald, fjern flaget fra fordybningen, og find den bedste klipperetning. Baser klipperetningen på den forrige klipperetning. Klip altid skiftevis i forhold til den forrige klipning, så græsstråene i mindre grad vil lægge sig ned og blive svære at fange mellem cylinderknivene og underkniven.

  1. Du skal nærme dig greenen med funktionsbevægelseshåndtaget i KLIPPE-positionen og gashåndtaget indstillet på fuld hastighed.

  2. Start i kanten af greenen, så du kan bruge båndproceduren ved klipningen.

   Note: Dette holder kompakteringen på et minimumniveau, og efterlader et pænt, attraktivt mønster på greenen.

  3. Aktiver håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne i takt med, at forkanterne på græsopsamlerne krydser greenens ydre kant.

   Note: Denne procedure lader klippeenhederne falde ned på plænen og starter knivcylindrene.

   Important: Klippeenhedsknivcylinder nr. 1 er forsinket, og derfor bør du øve dig i at opnå den nødvendige timing for at minimere rengøringsklipningen.

  4. Sørg for at overlappe minimalt med den forudgående klipning ved tilbagekørsler.

   Note: Skab en imaginær, lige sigtelinje på ca. 1,8-3 m foran maskinen frem til kanten af den uklippede del af greenen (Figur 36) som hjælp til at bevare en lige linje på tværs af greenen og for at holde maskinen i en tilsvarende afstand fra kanten af den foregående klipning. Nogen finder det nyttigt at medtage rattets ydre kant som en del af sigtelinjen, dvs. holde rattets kant på linje med et punkt, der altid holdes i samme afstand fra maskines forende.

  5. Når opsamlernes forende krydser greenens kant, skal du flytte klippekontrolhåndtaget for hæv/sænk bagud og holde det, indtil alle klippeenheder er hævet. Dette vil stoppe knivcylindrene og løfte klippeenhederne.

   Note: Det er vigtigt at time dette trin korrekt, så du ikke klipper i kantområdet, men samtidigt klipper så meget af greenen som muligt for at minimere den mængde af græs, der er tilbage at klippe omkring den ydre periferi.

  6. Reducer klippetiden og let trimningen for den næste bane ved kortvarigt at vende maskinen i den modsatte retning og herefter dreje i retning af den uklippede del. Det vil sige, at hvis intentionen er at dreje til højre, skal du først svinge lidt til venstre og derefter til højre.

   Note: Dette medvirker til at få maskinen hurtigere rettet ind på den næste bane. Forsøg at foretage så korte sving som muligt, undtagen i varmt vejr, hvor en større bue minimerer risikoen for at ødelægge plænen.

   g005116

   Note: På grund af servostyringsystemets indretning vender rattet ikke tilbage til sin oprindelige position, efter klipning af plænen er udført.

   Important: Du bør aldrig stoppe maskinen på en green med klippeenhedens knivcylindre i drift, da det kan medføre skade på græsplænen. At stoppe med maskinen på en våd green kan betyde, at der efterlades mærker eller fordybninger fra hjulene.

  7. Hvis lækagedetektoralarmen lyder, mens du klipper græs på en green, skal du straks hæve klippeenhederne, køre direkte væk fra greenen og standse maskinen på et område uden for greenen. Fastlæg årsagen til alarmen, og korriger problemet.

  8. Afslut klipning af greenen ved at klippe den ydre periferi. Sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

   Note: Husk altid at tænke på vejr og plæneforhold, og sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

  9. Når du er færdig med at klippe den ydre periferi, skal du banke klippekontrolhåndtaget for hæv/sænk bagud for at stoppe knivcylindrene. Kør derefter væk fra greenen. Når alle klippeenhederne er uden for greenen, skal du hæve dem.

   Note: Dette mindsker forekomsten af efterladte græsklumper på greenen.

  10. Sæt flaget på plads igen.

  11. Tøm græsopsamlerne for al afklippet græs før transport til den næste green.

   Note: Tungt og vådt afklippet græs giver en unødvendig belastning på opsamlerne og tilføjer maskinen en unødvendig vægt, hvilket øger belastningen på motoren, hydrauliksystemet, bremserne osv.

  Eftersyn og rengøring efter klipning

  Efter klipning skal du vaske maskinen grundigt med en haveslange uden dyse, så forseglingerne og lejerne ikke kontamineres og beskadiges af for stort vandtryk. Vask aldrig en varm motor eller elektriske forbindelser med vand.

  Efter rengøring skal maskinen efterses for evt. hydraulikvæskelækager, skader eller slid på hydraulik og mekaniske komponenter og klippeenhedernes knive for skarphed. Sørg også for at smøre bremseakselsamlingen med SAE 30-olie eller spraysmøremiddel for at hindre korrosion og medvirke til, at maskinen kører tilfredsstillende under næste klipning.

  Kørsel med maskinen uden klipning

  Kontroller, at klippeenhederne er helt hævet. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen TRANSPORT. Brug bremserne til at sænke maskinens hastighed, når du kører ned ad stejle bakker for at undgå at miste kontrollen over køretøjet. Når du nærmer dig ujævnt terræn, skal du altid sænke farten og krydse meget bølget terræn med forsigtighed. Gør dig fortrolig med maskinens bredde. Forsøg ikke at køre mellem genstande, der er placeret tæt på hinanden, så bekostelig skade og spildtid kan undgås.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug en rampe i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en afstand på højst 0,4 km. Toro anbefaler dog ikke dette som standardprocedure.

  Important: Bugser ikke maskinen hurtigere end ved 3-5 km/t, da dette kan beskadige drivsystemet. Hvis maskinen skal flyttes over afstande, der er længere end 0,4 km, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger.

  1. Find omløbsventilen på pumpen, og drej den, så rillen er vertikal (Figur 37).

   g014627
  2. Luk omløbsventilen ved at dreje den, så rillen er horisontal (Figur 37), før du starter motoren. Start ikke motoren, mens ventilen er åben.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrørene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Læg tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med tændrørene ved et uheld.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Efter de første 10 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Udskift hydraulikoliefilteret.
 • Kontroller motorens omdrejningstal (ved tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Fjern snavs fra kølergitteret og oliekøleren.Rens hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kontrollér hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Rengør kølergitteretRens det hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kontrollér motorvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • For hver 50 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.
 • Kontrollér batterikabelforbindelserne.
 • For hver 150 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Skift hydraulikvæsken, filteret og tankens ånderør.
 • Kontroller motorens omdrejningstal (ved tomgang og fuld gas).
 • Kontroller ventilafstanden.
 • Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Tøm og gennemskyl kølesystemet.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontrol af instrumenternes funktion       
  Kontroller lækagedetektoralarmen.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Rengør motorens luftkøleribber.       
  Kontroller luftforfilteret.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Bemærkninger om problemområder
  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Motorvedligeholdelse

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
  • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift, hvis det er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Servicer luftfilteret hver 200 timer eller før, hvis motorens ydeevne er nedsat på grund af meget støvede, snavsede forhold. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 38).

   g014614
  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset.

  3. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (2,76 bar, ren og tør luft) fjerne større ansamlinger af snavs, der har hobet sig op mellem ydersiden af primærfilteret og filterdåsen. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

   Important: Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret.

  4. Afmonter og udskift primærfilteret som følger:

   Important: Rengør ikke det brugte filterelement.

   1. Efterse det nye filter for forsendelsesskader. Brug ikke et beskadiget filterelement.

   2. Træk forsigtigt det gamle filter ud af filterhuset, og bortskaf det.

   3. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen, og kontroller filterets forseglingsende og filterhuset.

    Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  5. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  6. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  7. Fastgør låsene (Figur 38).

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 150 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Fjern aftapningsproppen, og lad olien løbe ned i en bakke. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe (Figur 39).

   g014754
  2. Fjern oliefilteret (Figur 40). Påfør et let lag ren olie på den nye filterpakning.

   g014615
  3. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren, og stram dernæst yderligere ½ til ¾ omgang. Overspænd ikke.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motorolien.

  5. Brugt olie skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffilteret/vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
  1. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 41) under brændstoftanken.

   g014626
  2. Rengør området, hvor filterskålen monteres (Figur 42).

  3. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  4. Åbn filteraftapningsventilen (Figur 42).

   g014720
  5. Skru filterdåsen af og bortskaf den i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

  6. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren, og stram dernæst yderligere ½ til ¾ omgang.

  7. Sørg for, at filteraftapningsventilen er lukket. Åbn brændstofafbryderventilen.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.
 • Oprethold batterielektrolytstanden, og hold den øverste del af batteriet ren. Opbevar maskinen et køligt sted for at forhindre batteriet i at blive fladt.

  Kontroller elektrolytstanden efter 50. driftstime eller hver 30. dag, hvis maskinen er taget ud af drift.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og som forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Vedligehold celleniveauet med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af splitringen i hver celle.

  Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen på batteriet med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring af batteriet.

  Batteriledningerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne – minuskablet (-) først – og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først og smør polerne med vaseline.

  Advarsel

  CALIFORNIEN

  Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

  Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

  Sikringernes placering

  Sikringerne i det elektriske system er placeret under sædet (Figur 43).

  g014803
  Sikringsoversigt
   Løft knivcylinder
  Valgfri hydraulikAktiver E-knivcylinder
  Ventilatorsæt 
  15 A7,5 A
   Aktivering af knivcylinder
   Hæv/sænk
    
   7,5 A
  LysStart/Kør
   Fejlfind. Lys
  LækagedetektorLækagedetektor
  15 A7,5 A
    
  KørECM Logic
   Strøm
  10 A2 A

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af transmission til neutral

  Hvis maskinen kryber, når traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, skal den neutrale returneringsmekanisme justeres.

  1. Klods maskinens ramme op, så det ene af forhjulene slipper jorden.

   Note: Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med et trehjulstræksæt, skal du også hæve og klodse op under baghjulet.

  2. Start motoren, flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) og kontroller, at forhjulet, som slipper jorden, ikke drejer.

  3. Hvis hjulet drejer, skal du slukke motoren og gøre følgende:

   1. Løsn møtrikken, der fastgør den excentriske bolt til den øverste del af hydrostaten (Figur 44).

    g014616
   2. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL og gashåndtaget til positionen LANGSOM. Start motoren.

   3. Drej den excentriske bolt, indtil der ikke forekommer krybning i nogen retning. Når hjulet holder op med at dreje, skal den møtrik, der låser den excentriske bolt og justeringen, tilspændes (Figur 44). Kontroller indstillingen med gashåndtaget i positionen LANGSOM og HURTIG.

    Note: Hvis hjulet stadig drejer, når den excentriske bolt er indstillet til maksimum, skal du kontakte din autoriserede forhandler eller læse Servicevejledningen for at foretage yderligere justering.

  Justering af transporthastighed

  Opnåelse af den maksimale transporthastighed

  Traktionspedalen er justeret til maksimal transporthastighed fra fabrikken, men en justering kan være nødvendig, hvis pedalen når fuld vandringslængde, før den når stoppet, eller hvis en reduktion af transporthastigheden ønskes.

  For at opnå maksimal transporthastighed skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i TRANSPORT-positionen og trykke ned på traktionspedalen. Hvis pedalen berører stoppet (Figur 45), inden du mærker stramningen på kablet, skal du udføre følgende justeringsprocedure:

  g015494
  1. Sæt funktionsbevægelseshåndtaget i TRANSPORT-positionen, og løsn den låsemøtrik, der holder pedalstoppet på gulvpladen (Figur 45).

  2. Stram pedalstop, indtil den ikke længere er i kontakt med traktionspedalen.

  3. Fortsæt med at trykke let på transportpedalen, og juster pedalstoppet, så det får kontakt med pedalstangen, og stram så møtrikkerne.

   Important: Sørg for, at spændingen på kablet ikke er overskredet, ellers reducerer du kablets levetid.

  Reduktion af transporthastigheden

  1. Tryk ned på traktionspedalen, og løsn den låsemøtrik, der holder pedalstoppet på gulvpladen.

  2. Løsn pedalstoppet, indtil den ønskede transporthastighed opnås.

  3. Stram den låsemøtrik, der holder pedalstoppet.

  Justering af klippehastigheden

  Klippehastigheden er fabriksindstillet til 6,1 km/t.

  Klippehastigheden, når maskinen kører fremad, kan justeres fra 0–8 km/t.

  1. Løsn kontramøtrikken på trækbøjlen (Figur 46).

  2. Løsn den møtrik, der fastgør låse- og klippebeslagene på pedalens drejetap.

   g014625
  3. Drej tappens maskinskrue med uret for at sænke klippehastigheden og mod uret for at øge klippehastigheden.

  4. Tilspænd kontramøtrikken på tappens maskinskrue og møtrikken på pedalens drejetap for at låse justeringen (Figur 46). Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Indtagelse af motorkølervæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  Rengøring af kølergitter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør kølergitteretRens det hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Hold kølergitter og køler rene for at forhindre systemet i at overophede. Kontroller, og rens gitteret og køleren hver dag eller – om nødvendigt – hver time. Rens disse komponenter oftere under støvede og snavsede forhold.

  1. Afmonter kølergitteret (Figur 47).

   g014613
  2. Arbejd fra kølerens ventilatorside, og blæs køleren med trykluft.

  3. Rengør gitteret, og monter det igen.

  Kontroller motorkølevæskestanden.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér motorvæskestanden.
 • Kølesystemets kapacitet er ca. 4,6 l.

  Kølesystemet skal fyldes med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølevæskestanden ved dagens begyndelse hver dag, før motoren startes.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Kontroller kølervæskestanden (Figur 47 og Figur 48).

   Kølevæsken skal være mellem linjerne på reservetanken, når motoren er kold.

   g008427
  3. Hvis kølervæskestanden er lav, tilsættes der en 50/50 blanding af vand og permanent ethylenglykolfrostvæske. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt reservetankens dæksel på.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af bremserne

  Hvis bremserne ikke kan holde en parkeret maskine stående, kan du justere bremserne med skotfittingen ved bremsetromlen. Kontakt din autoriserede forhandler, eller find yderligere oplysninger i servicevejledningen.

  Note: Bremserne skal trykpoleres årligt. Se Trykpolering af bremserne.

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Sørg for, at remmen er strammet ordentligt for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage.

  1. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern tændingsnøglen.

  2. Tryk moderat med tommelfingeren på remmen mellem remskiverne (10 kg). Remmen skal afbøje 7 til 9 mm. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du bruge den følgende fremgangsmåde for at justere remspændingen:

   g014755
   1. Løsn boltene, der fastgør generatoren til motoren og den justerbare strop.

   2. Efterse remmen for slid eller beskadigelse og udskift den, hvis den er slidt.

   3. Træk generatoren ud for at opnå den korrekte remspænding og stram boltene vha. et greb placeret mellem generatoren og motorblokken.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikoliefilteret.
 • For hver 800 timer
 • Skift hydraulikvæsken, filteret og tankens ånderør.
 • Hvis olien bliver forurenet, skal din Toro-forhandler gennemskylle systemet. Forurenet olie ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Rengør det område, hvor filteret monteres (Figur 50). Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret.

   g014619

   Note: Hvis du ikke aftapper olien, skal du frakoble hydraulikrøret, der fører hen til filteret.

  2. Fyld det nye filter op med den korrekte hydraulikvæske, smør forseglingspakningen, og drej med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Stram dernæst endnu ¾ omgang.

  3. Fyld hydraulikbeholderen med hydraulikvæske. Se Opfyldning af hydrauliktanken.

  4. Start maskinen, og kør den i tomgang i 3 til 5 minutter for at cirkulere væsken og fjerne luft, som er fanget i systemet. Sluk motoren, og kontroller væskestanden.

  5. Olie og filteret skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Baglapning af knivcylinderne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Fjern plastdækslet til venstre for sædet.

  3. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se betjeningsvejledningen til klippeenhederne.

  4. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed. Øg motorens hastighed, hvis den sætter ud.

  5. På infocenterets styreenhed skal du vælge BAGLAP i menuen SERVICE.

  6. Indstil BAGLAP til TIL.

  7. Træk hovedmenuen frem, og rul ned til Indstillinger.

  8. I menuen INDSTILLINGER rulles ned til OMDREJNINGSHASTIGHED VED BAGLAPNING, og ±-knappen anvendes til at vælge den ønskede baglapningshastighed.

  9. Når klippe-/transportgrebet er i neutral position, skal håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne flyttes fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  10. Påfør lappepasta med en langskaftet pensel. Brug aldrig en kortskaftet pensel.

  11. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres.

  12. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra, flytte håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne bagud og standse motoren. Gentag trin 4 til og med 10, når justeringerne er foretaget.

  13. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, du ønsker at baglappe.

  14. Når du er færdig, sættes infocenterets BAGLAP-indstilling til FRA, eller tændingsnøglen drejes til positionen FRA, så maskinen igen står til fremadrettet klipning.

  15. Vask al lappepasta af klippeenhederne. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Flyt hastighedsregulatorerne for klippeenhedernes knivcylindre til den ønskede klippeposition.

  Opbevaring

  Hvis du vil opbevare maskinen i længere tid, skal følgende trin udføres før opbevaring:

  1. Fjern ophobninger af snavs og gammelt græsaffald. Slib skæreknivene og bundknivene om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden. Brug rustbeskytter på bundknive og skæreknive. Indfedt og smør alle smøringspunkter.

  2. Klods hjulene op for at tage vægten af dækkene.

  3. Tøm og udskift hydraulikvæsken og filteret, og efterse hydraulikrør og fittings. Udskift om nødvendigt. Se Udskiftning af hydraulikvæsken og -filteret og Kontrol af hydraulikrør og -slanger.

  4. Alt brændstof skal fjernes fra brændstoftanken. Lad motoren køre, indtil den stopper af brændstofmangel. Udskift brændstoffilteret. Se Udskiftning af brændstoffilteret/vandudskilleren.

  5. Aftap olien fra krumtaphuset, mens motoren stadig er varm. Genopfyld med frisk olie. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  6. Fjern snavs og avner fra cylinderen, køleribberne og blæserhuset.

  7. Fjern batteriet, og oplad det helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet.

  8. Opbevar om muligt maskinen på et varmt, tørt sted.