Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Det er hovedsakelig utviklet på å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g014685

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 og ANSI-standard B71.4-2012 og overholder disse standardene når det passende vektsettet legges til.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet (Figur 2), som betyr Vis forsiktighet, Advarsel eller Fare – personlige sikkerhetsinstruksjoner. Hvis ikke disse instruksjonene blir tatt hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Opplæring

 • Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell. Hvis brukerne eller mekanikerne ikke kan lese håndboken, er det eieren som er ansvarlig for å forklare dette materiellet for dem.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Alle operatører og mekanikere skal være opplært. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært kjøre eller utføre vedlikehold på utstyret. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som personer eller eiendom utsettes for.

Forberedelser

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.

 • Ha på deg passende klær, inkludert kraftig, sklisikkert fottøy, vernebriller og hørselsvern. Sett opp langt hår. Ikke bruk smykker.

 • Undersøk området der du skal bruke utstyret, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen, for eksempel steiner, leketøy og strenger.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og skyddene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Bruk

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos og andre eksosgasser kan samle seg.

 • Må kun kjøres på godt opplyste områder, holdes unna hull i underlaget og andre skjulte farer.

 • Påse at alle drivverk står i Neutral (fri) og at parkeringsbremsen er aktivert før du starter motoren. Start motoren kun fra førerstillingen.

 • Sakk ned farten og vær forsiktig i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær forsiktig når du kjører i nærheten av kanter.

 • Sakk ned farten og vær forsiktig når du svinger og når du skifter retning i skråninger.

 • Bruk aldri uten at alle vern er forsvarlig på plass. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres, og motoren må ikke ruses.

 • Stopp maskinen på flat mark, senk klippeenhetene, koble ut drivverket, sett på parkeringsbremsen, slå alltid av motoren før du forlater førersetet, f.eks. for å tømme gresskurvene.

 • Stopp og inspiser maskinen etter at den har truffet gjenstander eller hvis det oppstår unormal støy. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk opptas igjen.

 • Hold hender og føtter borte fra klippeenhetene.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Ta aldri med passasjerer og hold dyr og andre tilstedeværende borte.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp spolene hvis de ikke beveger seg.

 • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

Veltebøylebeskyttelsessystem – Bruk og vedlikehold

 • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert og effektiv sikkerhetsenhet. Bruk sikkerhetsbeltet ved bruk av maskinen.

 • Sørg for at du kan frigjøre sikkerhetsbeltet raskt i nødstilfeller.

 • Kontroller nøye at du har klaring hvis du skal kjøre under objekter (for eksempel greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.), slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 • Sørg for at veltebøyen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom, og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

 • En ødelagt veltebeskyttelse må skiftes ut, ikke repareres.

 • Ikke fjern veltebøylen.

 • Enhver endring i veltebeskyttelsen må godkjennes av produsenten.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Parker maskinen på jevnt underlag, koble ut drivverket, senk klippeenhetene, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, ta ut nøkkelen og koble fra tennpluggledningen(e). Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner av maskinen.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • La motoren bli kald før du setter den bort, og oppbevar ikke maskinen i nærheten av åpen ild.

 • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler. Ikke oppbevar drivstoff i nærheten av flammer, eller tapp ut drivstofftanken innendørs.

 • La aldri personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Koble fra batteriet, eller ta ledningene av tennpluggen(e), før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den positive. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

 • Bruk hansker, og vær forsiktig når du kontrollerer spolene.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

 • Lad opp batteriene på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær, og bruk verktøy som er isolert.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at delene og de hydrauliske koblingene er tette. Skift ut slitte eller skadde merker.

Sikkerhet for Toros gressklippere

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som er beregnet for Toro-produkter, eller annen sikkerhetsinformasjon som du bør være klar over at ikke er inkludert i ANSI-standarden.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Bruk

 • Lær deg hvordan du raskt kan stoppe motoren.

 • Kontroller daglig at sperrebryterne fungerer som de skal.

 • Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger, sette motoren i fri og sette på parkeringsbremsen.

 • Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Slik unngår du å miste kontrollen:

  • Ikke kjør i nærheten av bunkere, grøfter, bekker eller andre fareområder.

  • Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger. Unngå å starte og stoppe plutselig.

  • Denne maskinen er ikke beregnet eller utstyrt for kjøring på veier, og er et saktekjørende kjøretøy. Hvis du må krysse eller ferdes på en offentlig vei, bør du kjenne og overholde lokalt regelverk, som krav om lys, skilting av saktegående kjøretøy og reflekser.

  • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Overhold alltid vikeplikten.

  • Bruk bremsene når du kjører nedover, slik at du kjører sakte framover og har kontroll over maskinen.

 • Gresskurvene må være på plass når spolene eller grafserne er i drift for å oppnå maksimal sikkerhet. Slå av motoren før du tømmer gresskurvene.

 • Hev klippeenheten når du kjører fra et arbeidsområde til et annet.

 • Ikke ta på motoren, lyddemperen eller eksosrøret mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem.

 • Hold deg unna rotasjonsskjermen på siden av motoren slik at du unngår direkte kontakt med kroppen eller klærne.

 • Hvis en klippeenhet treffer en hard gjenstand eller vibrerer unormalt skal du stanse umiddelbart, slå av motoren, vente til all bevegelse stanser og inspisere maskinen for skader. Reparer eller skift ut en skadet spole eller motstål før du fortsetter driften.

 • Før du reiser deg fra setet, må du sette styrespaken i FRI, heve klippeenhetene og vente til spolene har sluttet å rotere. Sett på parkeringsbremsen. Stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

 • Vær forsiktig når du kjører på tvers i skråninger. Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke.

 • Føreren må være dyktig til og opplært i å kjøre i skråninger. Uforsiktig kjøring i skråninger kan føre til at du mister kontrollen og at maskinen velter. Dette kan føre til personskader, eller i verste fall dødsfall.

 • Hvis motoren stanser eller mister fart og ikke klarer å komme til toppen av skråningen, skal du ikke snu maskinen rundt. Du må alltid rygge sakte rett ned bakken.

 • Hvis en person eller et dyr plutselig kommer inn på eller befinner seg i nærheten av klippeområdet, må du slutte å klippe. Hvis du ikke er forsiktig når du bruker maskinen, kan kombinasjonen av bakkevinkelen, rikosjetter og feilplasserte skydd føre til at mennesker eller dyr skades. Ikke fortsett å klippe før disse er fjernet fra området.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Kontroller at alle koblingene til hydraulikkslangene er tette, og at alle hydraulikkslanger og rør er i god stand før systemet settes under trykk.

 • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk. Bruk papp eller papir til å lete etter lekkasjer, ikke hendene. Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader.

 • Før du kobler fra eller utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du slippe ut alt trykket i systemet ved å stoppe motoren og senke klippeenhetene og det andre utstyret til bakkenivå.

 • Kontroller med jevne mellomrom at drivstoffledningene er tette, og at de ikke er slitte. Stram og reparer dem etter behov.

 • Hvis du må ha motoren i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke kommer i nærheten av klippeenhetene, tilbehør eller bevegelige deler, særlig skjermen på siden av motoren. Hold alle på avstand.

 • Ikke kjør motoren med for høyt turtall ved å endre regulatorinnstillingene. La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte.

 • Motoren må stenges før man sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

 • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 97 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 81 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hånd-arm-vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 0,20 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 0,31 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,15 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrasjon for hele kroppen

Målt vibrasjonsnivå = 0,14 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,07 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal117-2718
decal119-9346
decal132-9548
decal132-9550
decalbatterysymbols
decal133-2338
decal131-2046
decal133-2339
decal115-8156
decal119-9345

Montering

Montere veltebøylen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Veltebøyle1
Bolt (½ x 3¾ tomme)4
Flensmutter (½ tomme)4
 1. Fjern den øverste kassestøtten fra kassen.

 2. Ta veltebøylen ut av kassen.

 3. Monter veltebøylen i lommene på hver side av maskinen ved bruk av fire bolter (½ x 3¾ tommer) og fire flensmuttere (½ tomme), som vist i Figur 3.

  g014601
 4. Stram til festene med et moment på 136–149 N·m.

Montere setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sete1
Ledningssats for sete1

Note: Monter setet i det fremre settet med festehull for å få 7,6 cm ekstra i fremoverjusteringen, eller i det bakre settet med festehull for å få 7,6 cm ekstra i bakoverjusteringen.

 1. Fjern og kast de franske treskruene som fester seteskinnene og klipp transportstroppene.

 2. Fjern de fire boltene (5/16 x ¾ tomme) og skivene fra transportbraketten og kast braketten.

 3. Fest setet til setefoten med de fire boltene og skivene du fjernet tidligere (Figur 4).

  g193736
 4. Koble den åpne koblingen i hovedledningssatsen til høyre for setet til ledningssatsen som fulgte med setet.

 5. Før seteledningssatsen rundt seteskinnene og sørg for at den ikke vil bli klemt når du flytter setet. Koble den til porten nederst i setet.

Montere rattet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ratt1
Låsemutter 1½ tomme1
Skive1
Rattdeksel1
 1. Før rattet på rattstangen (Figur 5).

  g014687
 2. Før skiven på rattstangen (Figur 5).

 3. Fest rattet til stangen med en låsemutter og stram den til med et moment på 27–35 N·m (Figur 5).

 4. Sett lokket på rattet, og fest med seks bolter (Figur 5).

Aktivere og lade batteriet

Bruk i første omgang kun elektrolytt (egenvekt på 1,265) for å fylle batteriet.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

 1. Fjern festene og batteriklemmen, og løft ut batteriet.

  Important: Prøv ikke å tilsette elektrolytt mens batteriet er i maskinen. Du kan komme til å søle, og forårsake korrosjon.

 2. Rengjør toppen av batteriet og fjern utluftingshettene (Figur 6).

  g005080
 3. Fyll hver celle forsiktig med elektrolytt til platene er dekket med ca. 6 mm væske (Figur 7).

  g032705
 4. La elektrolytten trekke inn i platene i ca. 20–30 minutter. Etterfyll etter behov for å holde elektrolyttnivået på ca. 6 mm fra bunnen av påfyllingsbrønnen (Figur 7).

 5. Koble en batterilader på 2–4 A til batteripolene. Lad batteriet i to timer ved 4 A eller i fire timer ved 2 A til den spesifikke egenvekten er 1,250 eller høyere og temperaturen er minst 16 °C med fri gassutvikling i alle cellene.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Du kan redusere batteriets levetid hvis du ikke lader opp batteriet i minst den tiden som er angitt ovenfor.

 6. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene.

  Note: Etter at batteriet har blitt aktivert, tilsett kun destillert vann for å erstatte normalt tap, selv om vedlikeholdsfrie batterier ikke skal kreve vann under normale driftsforhold.

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke kommer i kontakt med metalldeler på gressklipperen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på gressklipperen.

  Important: Hvis man ikke aktiverer batteriet på korrekt måte, kan dette føres til batteriet avgir store mengder gass og/eller ødelegges tidligere enn ellers.

 7. Installer utluftingshettene.

 8. Plasser batteriet i batteriholderen, og fest den med batteriklemmen og festene som ble fjernet tidligere.

 9. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) polen og den negative kabelen (svart) til den negative (-) polen, og fest dem med bolter og mutre (Figur 8). Skyv gummihetten over den positive polen for å forhindre muligheten for kortslutning.

Advarsel

Feilaktig ruting av batterikabler kan skade traktoren og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

 • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

 • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

g005098

Montere oljekjøleren (valgfri)

Monter et hydraulikkoljekjølersett (delenr. 119-1691) hvis maskinen skal brukes i varmt klima der omgivelsestemperaturene ligger over 29 °C, eller ved stor belastning (klipping utenfor green, som fairwayer eller vertikalklipping).

Montere gresskurvkrokene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Gresskurvkrok6
Flensbolter12

Monter seks gresskurvkroker på endene av hjulopphengsarmbøylene ved bruk av tolv flensbolter (Figur 9).

g015492

Montere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Styrestag1
Klippeenhet (fås fra en autorisert Toro-forhandler)3
Gresskurv3
Motvekt for elektrisk spolemotor3
Hodeskrue6
 1. Sett opp klippeenhetene som beskrevet i klippeenhetens brukerhåndbok.

 2. Påfør smørefett på innsiden av drivkoblingen.

 3. Monter motvekten for elektrisk spolemotor som beskrevet i Montere elektriske motvekter.

 4. Monter klippeenhetene som beskrevet i Montere klippeenhetene.

Stille inn klippekontrollfunksjonen

For å oppnå konsekvent, høy kvalitet og et jevnt sluttresultat har maskinen en klippekontrollfunksjon som varierer hastigheten på spolene med maskinens hastighet, for å opprettholde en konstant klippehastighet. Denne funksjonen er AV som standard: Se Stille inn klippekontrollfunksjonen for å konfigurere og slå den På.

Legge på vekt bak

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Vektsett (delenr. 119-7129 – kjøpes separat)1

Denne enheten overholder ANSI-standard B71.4-2012 og EN ISO-standard 5395:2013 ved montering av vektsettet (delenr. 119-7129).

Montere CE-skyddsettet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

CE-skyddsett – delenr. 04443 (selges separat)1

Monter CE-skyddsettet. Se monteringsinstruksjonene for CE-skyddsett for Greensmaster 3420 TriFlex-trekkenhet.

Montere EU-merker

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke 133-23391

Hvis denne maskinen skal brukes i EU, skal varselmerket 133-2339 festes over varselmerket 133-2338.

Redusere trykket i dekkene

De har fylt ekstra mye luft i dekkene på fabrikken med tanke på frakting. Reduser trykket til riktig nivå før du tar maskinen i bruk. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Kjøre inn bremsene

Hold bremsene inne mens du kjører maskinen i klippehastighet helt til bremsene er varme, noe du kjenner på lukten. Det kan hende du må justere bremsene etter at du har kjørt dem inn. Se Justere bremsene.

Oversikt over produktet

g014674

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 11) har tre funksjoner: bevege maskinen forover, bakover og stanse maskinen. Trykk ned den øvre delen av pedalen for å kjøre fremover, og den nedre delen av pedalen for å kjøre bakover eller for å hjelpe til med å stanse opp når du kjører fremover. Sett også pedalen i fri når du vil stanse maskinen. Du må ikke hvile hælen på reverspedalen når du kjører fremover (Figur 12).

g014603
g005105

Bakkehastighetene er som følger:

 • 3,2–8 km/t for klippehastighet fremover

 • 16 km/t maksimal transporthastighet

 • 4,0 km/t revershastighet

Låsepedal for styrearm

Trykk ned pedalen (Figur 11), hev eller senk styrearmen til et behagelig nivå, og slipp deretter pedalen for å låse armen.

Gasspak

Du kontrollerer motorhastigheten med gasspaken (Figur 13). Flytt gasspaken mot HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten, og flytt den mot SAKTE-stillingen for å redusere motorhastigheten.

Note: Du kan ikke stoppe motoren ved bruk av gasspaken.

g033079

Kontroll for heving/senking av klippeenheten

Hvis du flytter kontrollen (Figur 13) fremover mens maskinen er i drift, senkes klippeenhetene og spolene aktiveres. Trekk spaken bakover for å stanse spolene og heve klippeenhetene. Under drift kan spolene stanses ved å dra spaken raskt tilbake for så å slippe den igjen. Du kan starte spolene ved å flytte kontrollen fremover.

Styrespak

Styrespaken (Figur 13) har to trekkvalg samt en NøYTRAL-stilling. Det er tillatt å skifte fra klipping til transport eller omvendt (ikke til nøytral) mens maskinen er i bevegelse. Dette vil ikke forårsake skade.

 • BAKRE STILLING – NøYTRAL OG SLIPING

 • MIDTRE STILLING – KLIPPING

 • FREMRE STILLING – TRANSPORT

Tenningsbryter

Sett nøkkelen i bryteren (Figur 13), og vri den med klokken så langt som mulig mot START-stillingen for å starte motoren. Slipp nøkkelen så snart motoren starter. Nøkkelen vil flytte seg til På-stillingen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen mot urviseren til AV-stillingen.

Parkeringsbremsespak

Trekk bremsespaken opp (Figur 14) for å bruke parkeringsbremsen. Frakoble den ved å klemme utløserspaken på bremsehåndtaket og senke det ned til utløst stilling. Lås alltid parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

g027863

InfoCenter-kontroll

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-skjermen viser informasjon om maskinen din, som for eksempel generatorstatus, hastighet og annen diagnostikk og informasjon om maskinen og batteripakken. Figur 15 og Figur 16 viser oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon i InfoCenter. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g017973
g017974
 • MOTOR O/MIN / STATUS – angir motorhastigheten i o/min.

 • FEILLOGG – dette ikonet viser at det finnes en feillogg som må gjennomgås.

 • GENERATORSPENNING/-STATUS – angir generatorspenningen.

 • TIMETELLER – viser totalt antall timer maskinen har blitt brukt. Den virker så snart nøkkelbryteren vris til på-stillingen.

 • PTO (KRAFTUTTAK)-HASTIGHET – Angir PTO (kraftuttak)-hastighet.

 • BATTERISPENNING – Angir batterispenningen i volt.

 • KJøLEVæSKETEMPERATUR – angir motorens kjølevæsketemperatur i °C eller °F.

 • KONTROLLSTATUS FOR FUNKSJON – transportmodus angis av et kaninikon, og klippemodus angis av et skilpaddeikon.

 • MOTOROLJETRYKK-indikatorlampe – dette ikonet vises når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå.

 • MENYTILGANG/TILBAKE-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyene. Du kan også bruke knappen til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • NED-KNAPP – BRUK DENNE KNAPPEN TIL å RULLE NED I MENYER.

 • HøYRE-KNAPP – BRUK DENNE KNAPPEN TIL å åPNE EN MENY DER EN HøYREPIL ANGIR AT DET FINNES MER INNHOLD.

Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp vil også være merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Bruke menyene

Trykk på MENYTILGANG-knappen mens du er i hovedskjermen for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til HOVEDMENYEN. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

HOVEDMENY
MenyelementBeskrivelse
FEILMenyen FEIL inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
TJENESTETJENESTE-menyen inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer og liknende.
DIAGNOSTIKKDIAGNOSTIKK-menyen oppgir ulike tilstander maskinen er i. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
INNSTILLINGERMenyen INNSTILLINGER gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OMMenyen OM viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
SERVICE (TJENESTE) 
MenyelementBeskrivelse
HOURSOppgir samlet antall timer som maskinen, motoren, spolene, slipingen og viften har vært på, samt antall timer som maskinen har blitt transportert og overopphetet.
ANTALLViser antall oppvarminger og starter som maskinen har gått gjennom.
SLIPINGSlår sliping På/AV (når sliping er på, kan du slå den av med denne innstillingen eller ved å vri tenningsnøkkelen til av).
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKK)
MenyelementBeskrivelse
MOTORKJøRINGAngir om følgende elementer er aktive: Nøkkelstart, nøkkelkjør, kontrollspak senk, kontrollspak hev, fri, sete eller parkeringsbremse, OK kjør og RTR eller ETR.
S1–S4Kontrollerer heving og senking av solenoidene.
KOBLE INN SPOLERAngir om eReel er aktivert.
INNSTILLINGER
MenyelementBeskrivelse
ENHETERKontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter. Menyvalgene er engelsk og metrisk.
SPRåKKontrollerer språkene som brukes i InfoCenter.
BAKGRUNNKontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen.
KONTRASTKontrollerer kontrasten til LCD-skjermen.
BESKYTTEDE MENYERGir distributøren/ingeniøren tilgang til beskyttede menyer ved å oppgi et passord.
BESKYTTELSESINNSTILLINGERKontrollerer de beskyttede menyene.
NULLSTILL STANDARDERGjenoppretter InfoCenters standardinnstillinger.
HEVEFORSINKELSEKontrollerer tidsforsinkelsen for heving av midtre klippeenhet.
SENKEFORSINKELSEKontrollerer tidsforsinkelsen for senking av midtre klippeenhet.
TAP-OFF-FORSINKELSEKontrollerer Tap-off-forsinkelse.
SPOLEHASTIGHETKontrollerer spolehastighet.
O/MIN FOR SLIPINGKontrollerer o/min for sliping.
KLIPPEKONTROLLSlår automatisk klippekontrollfunksjonen På/AV.
KNIVTELLERAngi antall kniver i hver spole. Denne innstillingen er kun nødvendig hvis KLIPPEKONTROLL er satt til På.
KLIPP (KLIPPEFREKVENS)Stiller inn ønsket klippehastighet. Denne innstillingen er kun nødvendig hvis KLIPPEKONTROLL er satt til På.
ABOUT (OM)
MenyelementBeskrivelse
MODELLViser maskinens modellnummer.
SN (serienr.)Viser maskinens serienummer.
TEC 5001Viser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren.
INFOCENTERViser programvarerevisjonen til InfoCenter.
CU1Viser programvarerevisjonen til den første klippeenheten.
CU2Viser programvarerevisjonen til den andre klippeenheten.
CU3Viser programvarerevisjonen til den tredje klippeenheten.
GENERATORViser generatorens serienummer.
CAN-BUSViser bus-status for maskinkommunikasjon.

Justere heve-/senkeforsinkelsen for den midtre klippeenheten

Juster heving og senking av den midtre klippeenheten med InfoCenter, som ønsket fra 1 til 10 i henhold til tabellen nedenfor. Fabrikkinnstillingen er 6 (375 ms), og er optimalisert for en klippehastighet på 6,1 km/t.

ØkningsnummerTidsforsinkelse (sekunder)
10,100
20,150
30,200
40,250
50,300
60,375
70,475
80,600
90,750
100,925

Justere Tap-off-forsinkelsen

Funksjonen for tap-off-forsinkelse gjør at klippeenhetene kan slås av uten å heves, og kan justeres via InfoCenter. Forsinkelsesinnstillingen er den maksimale tidsperioden som hev/senk-kontrollspaken må forbli i hevingsposisjon for å aktivere denne funksjonen. Fabrikkinnstilling er 1, der denne funksjonen er deaktivert.

ØkningsnummerTidsforsinkelse (sekunder)
1Av
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Stille inn klippekontrollfunksjonen

For å oppnå konsekvent, høy kvalitet og et jevnt sluttresultat har maskinen en klippekontrollfunksjon som varierer hastigheten på spolene med maskinens hastighet, for å opprettholde en konstant klippehastighet. Denne funksjonen er AV som standard. Konfigurer og slå den På som følger:

 1. Fra INNSTILLINGER-menyen, velg KLIPPEKONTROLL.

 2. Angi KLIPPEKONTROLL til På.

 3. Fra INNSTILLINGER-menyen, velg KNIVTELLER.

 4. Angi KNIVTELLER til samme antall kniver som det er i hver av spolene.

 5. Fra INNSTILLINGER-menyen, velg KLIPP (klippefrekvens)

 6. Sett KLIPP (klippefrekvens) til ønsket klippeinnstilling.

Stille inn spolehastigheten

Klippekontrollfunksjonen stiller automatisk spolehastigheten til å tilpasse maskinens hastighet. Hvis du velger ikke å bruke klippekontrollfunksjonen, angi spolehastigheten manuelt som følger:

 1. Velg den klippehøyden som klippehøyden er stilt til.

 2. Velg ønsket bakkehastighet som er best egnet til forholdene.

 3. Avgjør hva som er den riktige innstillingen for spolehastighet for klippeenheter med 5, 8, 11 eller 14 kniver, ved å bruke det aktuelle diagrammet (Figur 16).

  g014736
 4. Åpne hovedmenyen i InfoCenter og bla ned til INNSTILLINGER for angi spolehastighet.

 5. Bla ned til SPOLEHASTIGHET i menyen INNSTILLINGER, og bruk knappen ± for å angi spolehastigheten til ønsket nummer.

Passord for maskinkonfigurasjon

du kan angi en sikkerhetskode på InfoCenter slik at føreren ikke kan endre de følgende maskininnstillingene uten den: HEVEFORSINKELSE, SENKEFORSINKELSE, TAP-OFF-FORSINKELSE, SPOLEHASTIGHET, SLIPEHASTIGHET, KLIPPEKONTROLL, KNIVTELLERog KLIPP (KLIPPEFREKVENS).

 1. Fra INNSTILLINGER menyen, velg BESKYTTEDE INNSTILLINGER.

 2. Angi BESKYTTEDE INNSTILLINGER til På.

 3. Når du blir bedt om det, oppgi et firesifret passord.

 4. Vri tenningsnøkkelen til AV for å lagre koden.

Note: Hvis du glemmer det brukerdefinerte passordet, kan du få et midlertidig passord fra din autoriserte Toro-leverandør.

Diagnostisering av indikatoren for feillogg

Indikatorikonet for feillogg vises på hovedskjermbildet hvis det oppstår en feil i maskinen. Når ikonet vises, finnes det en ny loggoppføring i menyen Feil som du eller leverandøren kan benytte for å identifisere problemet.

Ta kontakt med en autorisert Toro-leverandør eller se servicehåndboken for en liste over feil.

Setejusteringsspak

Setejusteringsspaken finnes foran, i venstre hjørne av setet (Figur 18), og med den kan du justere setet frem- og bakover.

Note: Hvis du har behov for ytterligere justering av setet, kan du fjerne de fire boltene som fester setet til basen og flytte setet til det andre settet av monteringshull.

g193737

Drivstoffavstengingsventil

Steng drivstoffavstengingsventilen (Figur 19) bak setet og under drivstofftanken når du oppbevarer eller transporterer maskinen på lastebil eller tilhenger.

g014626

Strømkobling for klippeenheten

Før du monterer, fjerner eller utfører arbeid på klippeenhetene, koble klippeenhetene fra strømforsyningen ved å koble fra klippeenhetens strømkobling (Figur 20), som finnes ved bunnen av veltebøylen på venstre side av trekkenheten. Koble til koblingene før drift av maskinen.

g016588

Forsiktig

Hvis du ikke kobler fra strømmen til klippeenhetene, kan noen starte klippeenhetene utilsiktet og forårsake alvorlig skade på hender og føtter.

Koble alltid fra klippeenhetenes strømkoblinger før du utfører arbeid på klippeenhetene.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Klippebredde151 cm
Hjulets slitebane128 cm
Hjulavstand119 cm
Total lengde (m/kurvene)249 cm
Total bredde179 cm
Total høyde205 cm
VektSe maskinens seriemerke (Figur 1).

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet først

Vi ber deg om å se nøye på alle sikkerhetsinstruksjoner og symboler i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Fare

Hvis du klipper på vått gress eller i bratte skråninger kan det føre til at maskinen sklir og at du mister kontrollen.

 • Reduser hastigheten og vær svært forsiktig i skråninger.

 • Ikke bruk maskinen nær vann.

Fare

Hvis hjulene kjører over en kant, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade, dødsfall eller drukning.

Ikke bruk maskinen nær kanter.

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke som kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

Bruk beskyttelsesutstyr til øynene, ørene, hendene, føttene og hodet når du bruker denne maskinen.

g009027

Kontrollere motoroljen

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med 3,7 l (med filter) olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang.

  Bruk motorolje av høy kvalitet som overholder følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 10W-30

  • Alternativ olje: SAE 15W–40

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør i viskositetsområdet 10–30 W. Se delekatalogen for delenumre.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under Add-merket på peilestaven, fyll på mer olje til oljenivået kommer opp til FULL-merket. Ikke fyll på for mye.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på oljemåleren. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Ta ut peilestaven og tørk den med en ren fille (Figur 23).

   Important: Fjern peilestaven når du fyller olje på motoren. Når du fyller på motorolje, må det være en klaring mellom oljepåfyllingsinnretningen og hullet i ventildekslet som vist på Figur 22. Denne klaringen er nødvendig for å sikre ventilasjon under påfyllingen, noe som forhindrer at det renner olje inn i ventilatoren.

   g002373
   g014618
  3. Sett peilestaven inn i røret, og pass på at den når helt ned.

  4. Fjern peilestaven fra røret, og sjekk oljenivået.

   Note: Hvis oljenivået er lavt, fjern oljelokket fra ventildekslet og fyll sakte på nok til å heve nivået til merket FUL på peilestaven. Hell i olje sakte, og kontroller nivået ofte underveis. Ikke fyll på for mye.

  5. Sett peilestaven på plass igjen.

  6. Start og kjør maskinen på tomgang i 30 sekunder, og slå så av motoren. Vent i 30 sekunder, gjenta så trinn 2 til og med 5.

  7. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket.

  Fylle tanken

  Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

  Drivstofftankkapasitet: 22,7 liter

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D blanding) under den temperaturen. Når man bruker vinterdrivstoff ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytegenskaper som gjør det lettere å starte, og som reduserer tilstopping av drivstoffilteret.

  Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

  Fare

  Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Bruk en trakt når du fyller tanken, og fyll den utendørs på et åpent sted når motoren er slått av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Drivstoff skal lagres i en ren, forseglet og sikkerhetsgodkjent beholder.

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

  • Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff

  • Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

  • Når dette lar seg gjøre, skal maskinen tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med bensin mens hjulene står på bakken.

  • Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med drivstoff mens den står på lastebilen, bør du bruke en kanne til å fylle drivstoff i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

  • Hvis det er helt nødvendig å fylle drivstoff direkte fra pumpen, må påfyllingstuten være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning helt til du er ferdig med å fylle.

  1. Rengjør rundt drivstofflokket (Figur 24).

   g014612
  2. Fjern drivstofftanklokket.

  3. Fyll tanken til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen.

   Important: Ikke fyll på for mye.

  4. Sett på lokket.

  5. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  Bruke biodieseldrivstoff

  Denne maskinen kan også bruke biodiselblandet drivstoff opp til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieseldelen skal ha lavt eller ultralavt svovelinnhold. Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieseldelen av drivstoffet må oppfylle kravene i spesifikasjonen ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Den blandede dieselsammensetningen må oppfylle kravene i ASTM D975 eller EN 590.

  • Malte/lakkerte overflater kan skades av biodieselblandinger.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær

  • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med din distributør hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk.Rengjør hver time hvis forholdene er svært støvete og skitne.
 • Kapasiteten til kjølesystemet er omtrent 4,6 l. Hold radiatorskjermen ren. Se Rengjøre radiatoren og skjermen.

  g014613

  Fyll kjølesystemet med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du starter motoren.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Kontroller kjølevæskenivået (Figur 26).

   Note: Det skal være mellom linjene på reservetanken når motoren er kald.

   g008427
  3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på reservetanken og fyller halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Fyll ikke på for mye.

  4. Sett på reservetanklokket.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Beholderen for hydraulikkvæske fylles på i fabrikken med rundt 25,7 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Sjekk nivået for hydraulikkvæske i det hvite plastvinduet foran på beholderen (bak setet på venstre side) før bruk hver dag. Det skal være væske helt opp til mellom linjene i vinduet. Hvis ikke, fyll på med væske som beskrevet i følgende deler:

  Anbefalte erstatningsvæsker er:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt Toro-distributør for å få oppgitt delenumre.)

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig kan andre væsker brukes forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Vi anbefaler ikke bruk av syntetisk olje. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46
  Materielle egenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 8,5
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 160
  Flytepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
  Bransjespesifikasjoner:
  Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46-flergradsvæsken har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 °C til 49 °C), kan hydraulikkvæsken ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er også tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra Mobil-forhandlere.

  Important: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler. Dette røde fargestoffet anbefales ikke for bruk med biologisk nedbrytbare oljer. Bruk heller konditorfarge.

  Important: Uavhengig av hvilken hydraulikkvæske som benyttes, skal alle trekkenheter som benyttes til å klippe områder som ikke er plendekt, vertikalklipping eller som benyttes i omgivelsestemperaturer på over 29 °C, være utstyrt med oljekjølersett. Se Montere oljekjøleren (valgfri).

  Fylle på den hydrauliske tanken

  1. Sett maskinen på en jevn flate. Pass på at maskinen har kjølt seg ned, slik at oljen er kald.

  2. Ta lokket av tanken (Figur 27).

   g014719
  3. Fyll beholderen med passende hydraulisk væske til nivået når Fullt-merket i det hvite vinduet foran på beholderen. Ikke fyll på for mye.

   Important: For å forhindre at systemet forurenses, rengjør du oppå de hydrauliske oljebeholderne før du lager hull. Pass på at påfyllingstuten og trakten er rene.

  4. Sett lokket på beholderen. Tørk opp eventuelt søl.

   Important: Kontroller den hydrauliske væsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Kontroller berøringen mellom spolen og motstålet hver dag før du bruker maskinen, uavhengig av om klippekvaliteten har vært tilfredsstillende tidligere. Det må være lett kontakt over hele lengden av spolen og motstålet. Se klippeenhetens brukerhåndbok.

  Før du kontrollerer spolene, koble fra klippeenhetenes strømkoblinger, se Strømkobling for klippeenheten. Koble til når du er ferdig.

  Kontrollere trykket i dekkene

  Varier dekktrykket for fremhjulene avhengig av gressforholdene, fra et minimum på 0,83 bar til et maksimum på 1,10 bar.

  Varier dekktrykket i bakhjulet fra et minimum på 0,83 bar til et maksimum på 1,10 bar.

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Etter de 10 første timene
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterene kan det føre til personskader.

  Stram hjulhakemutterne til 95–122 N·m etter 1–4 driftstimer, og gjenta etter ti driftstimer. Stram deretter til etter 200 driftstimer.

  For å sikre jevn fordeling strammer du bremsene i et stjernemønster.

  Kjøre inn maskinen

  Se i brukerhåndboken for motoren som følger med maskinen for fremgangsmåter for oljebytte og vedlikehold som anbefales under innkjøringsfasen.

  Det er kun nødvendig med åtte timer klipping for å kjøre inn gressklipperen.

  Ettersom de første driftstimene er avgjørende for hvor driftssikker maskinen blir i fremtiden, bør du følge nøye med på funksjonene og ytelsen slik at små feil oppdages og rettes opp før de blir store. Undersøk maskinen ofte under innkjøringsfasen for å kontrollere om det finnes lekkasjer, løse fester eller andre feil.

  Starte motoren

  Important: Ikke bruk eter eller andre typer startvæske.

  Note: Du må kanskje tappe drivstoffsystemet før du starter motoren hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • En ny maskin startes for første gang.

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet. Erstattet filter osv.

  Se motorens brukerhåndbok.

  1. Sett deg i setet, lås parkeringsbremsen, koble fra kontrollen for heving/senking av klippeenheten og sett styrespaken i NEUTRAL (FRI).

  2. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den står i NEUTRAL (FRI).

  3. Flytt gasspaken til SAKTE-stillingen.

  4. Sett nøkkelen inn i bryteren og vri den til På-stillingen. Hold den i På-stillingen til glødepluggindikatoren slukkes (ca. 6 sekunder).

  5. Vri tenningsnøkkelen til stillingen START.

   Important: Starteren må ikke tilkobles lengre enn 10 sekunder for å unngå overoppheting av startmotoren. Etter 10 sekunder sammenhengende omdreining må du vente i 60 sekunder før du aktiverer startmotoren igjen.

  6. Slipp nøkkelen når motoren starter, og la den gå tilbake til På-stillingen.

  7. La motoren varme seg opp i noen minutter før bruk.

   Important: Når du starter motoren for første gang eller etter en overhaling av motoren, kjører du maskinen forover og i revers i ett eller to minutter. Snu rattet til venstre og høyre for å kontrollere at styringen fungerer som den skal. Slå så av motoren (se Stoppe i Starte og stoppe motoren), og vent til alle bevegelige deler har stoppet. Kontroller om det finnes oljelekkasjer, løse deler eller andre åpenbare feil.

  Slå av motoren

  1. Flytt gasspaken til SAKTE-stilling, koble fra kontrollen for heving/senking av klippeenheten og flytt styrespaken til NEUTRAL (FRI)-stilling.

  2. Vri startnøkkelen til AV-stilling for å stanse motoren. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  3. Steng drivstoffavstengingsventilene før du setter maskinen til oppbevaring.

  Sjekke sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller blir skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Hensikten med sikkerhetssperresystemet er å forhindre at maskinen går når det er fare for at føreren eller maskinen kan skades.

  • Trekkpedalen er i NEUTRAL (FRI)-stilling.

  • Styrespaken er i NEUTRAL (FRI)-stilling.

  Sikkerhetssperresystemet hindrer maskinen i å flytte seg, med mindre:

  • Parkeringsbremsen er frakoblet.

  • Føreren sitter i setet.

  • Styrespaken er i KLIPP- eller TRANSPORT-stilling.

  Sikkerhetssperresystemet gjør at spolene ikke kan brukes med mindre styrespaken står i KLIPP-stillingen.

  Utfør følgende systemkontroller daglig for å være sikker på at sperresystemet fungerer som det skal:

  1. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  2. Prøv å trykke inn trekkpedalen.

   Hvis du ikke klarer å trykke inn pedalen, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  3. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  4. Flytt styrespaken til KLIPP- eller TRANSPORT-stilling og prøv å starte motoren.

   Hvis du ikke klarer å starte motoren, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  5. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  6. Start motoren og sett styrespaken til KLIPP- eller TRANSPORT-stilling.

   Hvis motoren dør, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal.

   Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  7. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  8. Start motoren.

  9. Koble fra parkeringsbremsen, sett styrespaken i KLIPP-stillingen og reis deg fra setet.

   Hvis motoren stopper, betyr det at sperresystemet fungerer som det skal. Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  10. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  11. Start motoren.

  12. Flytt kontrollspaken for heving/senking av klippeenheten forover for å senke klippeenhetene. Klippeenhetene skal senkes, men ikke begynne å rotere.

   Hvis de begynner å rotere, fungerer ikke sperresystemet korrekt. Korriger problemet før du bruker maskinen.

  Montering og fjerning av klippeenhetene

  Note: Når du sliper, stiller inn klippehøyden eller utfører annet vedlikehold på klippeenhetene, må du oppbevare klippeenhetenes spolemotorer i lagringsplassen på fremsiden av hjulopphengsarmene for å forhindre at de skades.

  Important: Ikke hev hjulopphenget til transportstilling når spolemotorene er i holderne på maskinens ramme. Dette kan føre til skade på motorer eller slanger.

  Important: Når du trenger å velte klippeenheten, støtt opp bakdelen for å sikre at mutterne på motstålets justeringsskruer ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 28).

  g014596

  Montere elektriske motvekter

  Fest den elektriske motvekten til den eksisterende motvekten med to hodeskruer, som vist i Figur 29.

  g036342

  Montere klippeenhetene

  1. Koble fra klippeenhetens strømkoblinger, se Strømkobling for klippeenheten.

   Forsiktig

   Hvis du ikke kobler fra strømmen til klippeenhetene, kan noen starte klippeenhetene utilsiktet og forårsake alvorlig skade på hender og føtter.

   Koble alltid fra klippeenhetenes strømkoblinger før du utfører arbeid på klippeenhetene.

  2. Løft opp fothvileren og drei den åpen, slik at man kan komme til midtstillingen til klippeenheten (Figur 30).

   Forsiktig

   Fothvileren kan klemme fingre dersom den faller ned i lukket stilling.

   Hold fingrene vekk fra området til fothvileren mens den er i åpen stilling.

   g014602
  3. Sett klippeenheten under hjulopphengsarmen i midten.

  4. Åpne låsene på hjulopphengsarmbøylen slik at de peker opp (dvs. at de er åpne) (Figur 31), og trykk hjulopphengsarmen ned så bøylen ligger over klippeenhetens bøyle (Figur 32).

   g014609
   g036343
  5. Skyv låsene ned og rundt klippeenhetsbøylen og lås dem slik at de sitter på plass (Figur 31).

   Note: Du hører og føler et "klikk" når låsene låses på plass.

  6. Dekk kileakselen i klippeenhetsmotoren med rent smørefett (Figur 33).

  7. Sett motoren inn på klippeenhetens venstre side (fra brukerens synspunkt), og dra motorholdebøylen på klippeenheten mot motoren til du hører et "klikk" på begge sider (Figur 33).

   g036122
  8. Monter en gresskurv på kurvkrokene på hjulopphengsarmen.

  9. Gjør det samme på de andre klippeenhetene.

  10. Koble til klippeenhetens strømkoblinger, se Strømkobling for klippeenheten.

  Fjerne klippeenhetene

  1. Koble fra klippeenhetens strømkoblinger, se Strømkobling for klippeenheten.

   Forsiktig

   Hvis du ikke kobler fra strømmen til klippeenhetene, kan noen starte klippeenhetene utilsiktet og forårsake alvorlig skade på hender og føtter.

   Koble alltid fra klippeenhetenes strømkoblinger før du utfører arbeid på klippeenhetene.

  2. Parker maskinen på en ren og jevn flate, senk klippeenhetene ned på bakken til hjulopphengets hydraulikk er fullstendig utstrakt, stopp motoren og still inn parkeringsbremsen.

  3. Skyv motorholdebøylen ut av sporene på motoren mot klippeenheten, og fjern motoren.

   g036123
  4. Flytt motoren til lagringsplassen foran på hjulopphengsarmen (Figur 35).

   g036124

   Note: Når du sliper, stiller inn klippehøyden eller utfører annet vedlikehold på klippeenhetene, må du oppbevare klippeenhetenes spolemotorer i lagringsplassen på fremsiden av hjulopphengsarmene for å forhindre at de skades.

   Important: Ikke hev hjulopphenget til transportstilling når spolemotorene er i holderne på maskinens ramme. Dette kan føre til skade på motorer eller slanger. Fest klippeenhetene til hjulopphengsarmene med kabelfester hvis du må flytte trekkenheten uten å ha installert klippeenhetene først.

  5. Åpne låsene på hjulopphengsarmbøylen til klippeenheten du skal fjerne (Figur 31).

  6. Koble låsene fra klippeenhetsbøylen.

  7. Rull klippeenheten ut fra under hjulopphengsarmen.

  8. Gjenta trinn3 til og med 7 for de andre klippeenhetene etter behov.

  9. Koble til klippeenhetens strømkoblinger, se Strømkobling for klippeenheten.

  Klipping

  Før du klipper greener, finn et tomt område og øv deg på å starte og stoppe maskinen, heve og senke klippeenhetene, snu osv.

  Kontroller at det ikke er gjenstander på plenen, ta flagget ut av hullet og finn ut hvilken retning det er best å klippe i. Baser klipperetningen på den som ble brukt forrige gang. Klipp alltid i en annen retning enn sist, slik at det er mindre sannsynlighet for at gresset legger seg ned og på den måten unngår å komme mellom knivene og motstålet.

  1. Nærm deg greenen med styrespaken i KLIPPE-stillingen og gasspaken i full gass.

  2. Start i den ene enden av greenen, slik at du kan klippe i sløyfer.

   Note: Dette presser gresset minst mulig sammen, i tillegg til at det blir et fint mønster på greenen.

  3. Aktiver kontrollspaken for heving/senking når de fremre kantene av gresskurvene krysser den ytre kanten på greenen.

   Note: Denne metoden gjør at klippeenhetene senkes ned til gresset samt at spolene startes.

   Important: Husk på at spolen på klippeenhet nr. 1 forsinkes. Av den grunn bør du øve deg på å beregne riktig tidsmengde, slik at du minimaliserer gressoppryddingen.

  4. Overlapp den forrige returveien minimalt.

   Note: For at du skal klippe i en rett linje over greenen og holde maskinen på lik avstand fra kanten på den forrige lengden du klippet, må du lage deg en siktelinje på ca. 1,8–3 m fremfor maskinen til kanten på den delen av greenen du ikke har klippet enda (Figur 36). Noen synes at det hjelper å inkludere den ytre kanten på rattet som en del av siktelinjen, dvs. holde kanten på rattet i en rett linje i forhold til et punkt som alltid har samme avstand til fronten på maskinen.

  5. Når fronten på kurvene krysser greenkanten, må du flytte styrekontrollen for heving/senking bakover og hold den til alle klippeenhetene er hevet. Dette vil stanse spolene og heve klippeenhetene.

   Note: Det er viktig å taime dette trinnet riktig, slik at du ikke klipper i utkanten og ennå klipper så mye som mulig av greenen for å minimalisere mengden gress som må klippes rundt den ytre utkanten.

  6. Reduser driftstiden og gjør det lettere for deg selv å begynne på neste lengde ved å snu maskinen brått i motsatt retning for deretter å snu den i den retningen du skal klippe (dvs. hvis du har tenkt å svinge til høyre, svinger du først litt til venstre og deretter til høyre).

   Note: Dette hjelper deg med å få maskinen raskere på plass til neste lengde. Forsøk å gjøre svingen så kort som mulig, bortsett fra når det er varmt vær. Da vil en større bue gjøre at du unngår å skade gresset.

   g005116

   Note: På grunn av servostyringssystemets natur vil rattet ikke svinge tilbake til den opprinnelige stillingen etter en fullendt sving.

   Important: Stans aldri på en green mens klippeenhetens spoler er i drift, da dette kan skade gresset. Hvis du stanser på en våt green, kan det resultere i merker eller hakk fra hjulene.

  7. Hvis lekkasjealarmen går mens du klipper en green, må du øyeblikkelig heve klippeenhetene, kjøre av greenen og stanse maskinen på et område borte fra greenen. Finn årsaken til at alarmen gikk, og rett opp feilen.

  8. Avslutt klippingen av greenen med å klippe den ytre utkanten. Pass på at du endrer klipperetning i forhold til forrige gang.

   Note: Du må alltid huske på at vær- og gressforholdene endrer seg, og pass på å skifte klipperetningen i forhold til forrige gang.

  9. Når du er ferdig med å klippe den ytre utkanten, bank klippespaken for heving/senking bakover for å stanse spolene og kjøre av greenen. Når alle klippeenhetene er av greenen, hev dem.

   Note: Dette sørger for færre gressklumper på greenen.

  10. Sett tilbake flagget.

  11. Tøm gresskurvene for alt gress før du kjører til neste green.

   Note: Tungt, vått gress er en unødvendig belastning for kurvene og maskinen, og de øker på den måten belastningen på motoren, hydraulikksystemet, bremsene osv.

  Kontrollere og rengjøre gressklipperen etter bruk

  Når du er ferdig med klippingen, vask maskinen med en hageslange uten dyse for å hindre for høyt vanntrykk fra å kontaminere og skade tetningene og lagrene. Bruk aldri vann til å vaske en varm motor eller elektriske koblinger.

  Etter rengjøringen undersøker du at det ikke lekker hydraulikkvæske fra maskinen og at det ikke er skader eller slitasje på hydrauliske og mekaniske komponenter, samt at klippeenhetene er skarpe. Du må også smøre bremseakslene med SAE 30-olje eller spraye på smøremiddel for å forhindre korrosjon og bidra til at maskinen er i god stand til neste gang den skal brukes.

  Kjøre maskinen uten å klippe

  Kontroller at klippeenhetene er hevet helt opp. Flytt styrespaken til TRANSPORT-stilling. Bruk bremsene til å redusere maskinens fart når du kjører ned bratte skråninger for å forhindre at du mister kontrollen. Reduser alltid hastigheten og kjør forsiktig når du skal kjøre på ujevnt underlag. Gjør deg vant med maskinens bredde. Ikke forsøk å kjøre mellom gjenstander som står nært hverandre slik at du forhindrer kostbare skader og bortkastet tid.

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue kjøretøyet mindre enn 0,4 km, men Toro anbefaler ikke dette som standardprosedyre.

  Important: Ikke tau maskinen i større hastighet enn 3–5 km/t, ettersom drivverket kan bli skadet. Hvis maskinen må flyttes lenger enn 0,4 km, skal den transporteres på en lastebil eller tilhenger.

  1. Finn omløpsventilen på pumpen, og vri den slik at åpningen står vertikalt (Figur 37).

   g014627
  2. Før du starter motoren, må du stenge omløpsventilen ved å vri den slik at åpningen står horisontalt (Figur 37). Ikke start motoren når ventilen er åpen.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kablene fra tennpluggene før du utfører vedlikehold. Legg ledningene til side slik at de ikke kan komme i kontakt med tennpluggene ved et uhell.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Etter de 8 første timene
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Etter de 10 første timene
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Skift hydraulikkoljefilter.
 • Kontroller motorens omdreiningshastighet (ved halv og full gass).
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Rengjør radiatoren og oljekjøleren for rusk.Rengjør hver time hvis forholdene er svært støvete og skitne.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Rengjør radiatorskjermen.Rengjør den hver time hvis forholdene er svært støvete og skitne.
 • Kontroller nivået på motorkjølevæsken.
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets elektrolyttnivå.
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Kontrollere at hjulmutterene er strammet til.
 • Overhal luftrenserfilteret (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
 • Hver 800. driftstime
 • Skift ut drivstoffilteret.
 • Skift hydraulikkvæske, filter og tankventilator.
 • Kontroller motorens omdreiningshastighet (ved halv og full gass).
 • Kontroller ventilklaringen.
 • Annet hvert år
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Tapp og rengjør kjølesystemet.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at instrumentene virker       
  Kontroller lekkasjealarmen.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller nivået på hydraulikkoljen.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Rengjør motorens luftkjøleribber.       
  Overhal luftfilterets forfilter.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller om hydraulikkslangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Lakker over ødelagt maling.       
  Bemerkninger om spesielle områder
  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     

  Vedlikehold av motor

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Overhal luftrenserfilteret (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
  • Kontroller luftrenserhuset for skade som kan føre til en luftlekkasje, og erstatt det hvis det er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  • Overhal luftrenserfilteret hver 200. time, eller tidligere hvis motorytelsen er redusert pga. ekstremt støvete og skitne forhold. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  • Kontroller at dekslet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Utløs låsene som fester luftrenserdekslet til luftrenserhuset (Figur 38).

   g014614
  2. Fjern dekslet fra luftrenserens kropp.

  3. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av det primære filteret og boksen. Denne rengjøringsprosessen hindrer at smuss kommer inn i inntaket når hovedfilteret fjernes.

   Important: Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

  4. Ta ut og skift hovedfilteret som følger:

   Important: Ikke rengjør det brukte elementet.

   1. Inspiser det nye filteret for transportskade. Ikke bruk et skadet filter.

   2. Trekk forsiktig det gamle filteret ut av filterhuset og kast det.

   3. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen, og kontroller forseglingsflaten mellom filteret og huset.

    Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  5. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og skift ut uttaksventilen.

  6. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom ca. kl. 5:00 til 7:00 sett fra enden.

  7. Fest låsene (Figur 38).

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Fjern tappepluggen, og la oljen renne ned i et tappefat. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen (Figur 39).

   g014754
  2. Ta av oljefilteret (Figur 40). Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterpakningen.

   g014615
  3. Skru på filteret til pakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram deretter filteret med ytterligere en ½ til ¾ omdreining. Ikke stram for mye.

  4. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljen.

  5. Kasser oljen på en forsvarlig måte.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Skifte drivstoffilteret/vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift ut drivstoffilteret.
  1. Lukk drivstoffavstengingsventilen (Figur 41) under drivstofftanken.

   g014626
  2. Rengjør området der filterboksen skal festes (Figur 42).

  3. Plasser et tappefat under drivstoffilteret.

  4. Åpne tappepluggen (Figur 42).

   g014720
  5. Skru av filterboksen og avhend den i henhold til lokale forskrifter.

  6. Skru på filteret til pakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram deretter filteret med ytterligere en ½ til ¾ omdreining.

  7. Påse at filtertappepluggen er lukket. Åpne drivstoffavstengingsventilen.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets elektrolyttnivå.
 • Korrekt elektrolyttnivå for batteriet må vedlikeholdes, og toppen av batteriet må rengjøres. Oppbevar maskinen et kjølig sted for å unngå at batteriet tappes.

  Kontroller elektrolyttnivået hver 50. driftstime eller, hvis maskinen er på lager, hver 30. dag.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Oppretthold cellenivået med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over bunnen av den delte ringen inni hver celle.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du rengjør batteriet.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Advarsel

  Feilkobling av batterikabler kan skade traktoren og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Advarsel

  CALIFORNIA

  Proposition 65-advarsel

  Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

  Finne sikringene

  Sikringene i det elektriske systemet er plassert under setet (Figur 43).

  g014803
  Sikringsoppsett
   Løftespole
  Valgfri hydraulikkElektronisk spoleaktivering
  Viftesett 
  15 A7,5 A
   Spolestart
   Løft/senk
    
   7,5 A
  LysStart/kjør
   Unders. Lys
  LekkasjedetektorLekkasjedetektor
  15 A7,5 A
    
  KjørECM-logikk
   Effekt
  10 A2 A

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere frigiret

  Hvis maskinen beveger seg når trekkpedalen står i NEUTRAL (FRI), må den nøytrale returmekanismen justeres.

  1. Sett noe under rammen, slik at ett av forhjulene ikke lenger er i kontakt med bakken.

   Note: Hvis maskinen er utstyrt med trehjulsdriftssett, hever og låser du også bakhjulet.

  2. Start motoren, sett gassen til SAKTE stilling og kontroller at det fremre hjulet som er over gulvet, ikke roterer.

  3. Hvis hjulet roterer, må du slå av motoren og gjøre følgende:

   1. Løsne mutteren som fester eksenteren til toppen av hydrostaten (Figur 44).

    g014616
   2. Flytt styrespaken til NEUTRAL (FRI)-stilling og gassen til SAKTE-stilling. Start motoren.

   3. Stram eksenteren til den ikke beveger seg i noen retning. Når hjulet ikke lenger roterer, må du stramme mutteren som låser eksenteren og justeringen (Figur 44). Kontroller justeringen med gassen i SAKTE- og HURTIG-stillingen.

    Note: Ta kontakt med din autoriserte serviceleverandør eller se servicehåndboken for ytterligere justering hvis hjulet fremdeles dreier seg når eksenteren er justert maksimalt.

  Justere transporthastigheten

  Maksimal transporthastighet

  Trekkpedalen er justert for maksimal transporthastighet på fabrikken, men du må kanskje justere den hvis pedalen når full slaglengde før den berører pedalstopperen, eller hvis du vil du vil redusere transporthastigheten.

  For å oppnå maksimal transporthastighet må du sette styrespaken i TRANSPORT-stilling og trykke inn trekkpedalen. Utfør følgende justeringsprosedyre hvis pedalen kommer i kontakt med stopperen (Figur 45) før du kjenner spenning i kabelen:

  g015494
  1. Sett styrespaken i TRANSPORT-stillingen og løsne på låsemutteren som fester pedalstopperen til gulvplaten (Figur 45).

  2. Stram pedalstopperen helt til den ikke lenger kommer i kontakt med pedalen.

  3. Fortsett å tråkke forsiktig på transportpedalen, og juster pedalstopperen slik at den kommer i kontakt med pedalstangen og stram mutterene.

   Important: Påse at kabelstrammingen ikke er overdreven, ellers vil du redusere kabelens levetid.

  Redusere transporthastigheten

  1. Trykk inn trekkpedalen, og løsne låsemutteren som fester pedalstopperen til gulvplaten.

  2. Løsne pedalstopperen til du oppnår ønsket transporthastighet.

  3. Stram låsemutteren som sikrer pedalstopperen.

  Justere klippehastigheten

  Klippehastighet er stilt inn på 6,1 km/t på fabrikken.

  Hastigheten fremover kan justeres fra 0 til 8 km/t.

  1. Løsne låsemutteren på vuggetappbolten (Figur 46).

  2. Løsne mutteren som fester låse- og klippebrakettene på pedalstangen.

   g014625
  3. Drei vuggetappbolten med klokken for å redusere klippehastigheten og mot klokken for å øke klippehastigheten.

  4. Stram låsemutteren på vuggetappbolten og mutteren på pedaltappen for å låse justeringen (Figur 46). Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Rengjøre radiatoren og skjermen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør radiatorskjermen.Rengjør den hver time hvis forholdene er svært støvete og skitne.
 • Radiatorskjermen og radiatoren må holdes rene for å unngå at systemet overopphetes. Kontroller og rengjør skjermen og radiatoren daglig, eller hver time om nødvendig. Disse delene må rengjøres oftere hvis de brukes under støvete eller skitne forhold.

  1. Ta av radiatorskjermen (Figur 47).

   g014613
  2. Start fra viftesiden av radiatoren og blås den ut med komprimert luft.

  3. Rengjør skjermen, og sett den på igjen.

  Kontrollere nivået på motorkjølevæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på motorkjølevæsken.
 • Kapasiteten til kjølesystemet er omtrent 4,6 l.

  Fyll kjølesystemet med en oppløsning som er halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du starter motoren.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Kontroller kjølevæskenivået (Figur 47 og Figur 48).

   Det skal være mellom linjene på reservetanken når motoren er kald.

   g008427
  3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på reservetanken og fyller halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol. Fyll ikke på for mye.

  4. Sett på reservetanklokket.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  Hvis bremsen ikke holder maskinen på plass ved parkering, kan du justere bremsene ved å bruke skilleveggen nær bremsetrommelen. Ta kontakt med din autoriserte serviceleverandør eller se servicehåndboken for mer informasjon.

  Note: Kjør inn bremsene hvert år, se Kjøre inn bremsene.

  Vedlikehold av remmer

  Justere generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller spenningen på generatorremmene.
 • Påse at remmen er stram nok, for å sikre at maskinen fungerer som den skal og unngå unødvendig slitasje.

  1. Slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Påfør moderat tommelbelastning på beltet mellom lederullene (10 kg). Remmen skal bøye av 7 til 9 mm. Gjør følgende for å justere remspenningen hvis dette ikke skjer:

   g014755
   1. Løsne boltene som fester generatoren til motoren og justeringsstroppen.

   2. Sjekk remmen for slitasje eller skade, og skift den ut hvis den er slitt.

   3. Bruk en spak mellom generatoren og motorblokken til å dra generatoren ut for å få riktig remspenning og stramme til boltene.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Skifte hydraulikkvæske og hydralikkoljefilter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift hydraulikkoljefilter.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske, filter og tankventilator.
 • Hvis oljen blir forurenset, få Toro-forhandleren til å skylle systemet. Forurenset olje ser melkeaktig eller svart ut sammenlignet med ren olje.

  1. Rengjør området rundt der filteret skal festes (Figur 50). Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret.

   g014619

   Note: Hvis du ikke skal drenere olje, koble den hydrauliske ledningen som går til filteret, fra og til igjen.

  2. Fyll det nye filteret med hydraulikkvæske, smør pakningen og skru det på for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet. Trekk deretter til ytterligere ¾ omdreining.

  3. Fyll hydraulikkbeholderen med korrekt hydraulikkvæske. Se Fylle på den hydrauliske tanken.

  4. Start maskinen og kjør den på tomgang i tre til fem minutter for å sirkulere væsken og fjerne luft som eventuelt er fanget i systemet. Slå av motoren og kontroller væskenivået.

  5. Kast oljen og filteret i henhold til lokale forskrifter.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydrauliske ledninger og slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Undersøk hydraulikkledninger og -slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Slipe spolene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevegelige deler kan føre til personskader.

  • Hold hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  1. Plasser maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, stopp motoren og sett på parkeringsbremsen.

  2. Fjern plastdekselet på venstre side av setet.

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se klippeenhetens brukerhåndbok.

  4. Start maskinen, og la den gå på tomgang. Hvis motoren stopper, øker du motorhastigheten.

  5. Velg SLIPING fra TJENESTE-menyen i InfoCenter-kontrollen.

  6. Sett SLIPING til På.

  7. Gå til hovedmenyen, og bla ned til Innstillinger.

  8. I INNSTILLINGER-menyen blar du ned til O/MIN FOR SLIPING, og bruker knappen ± til å velge ønsket slipehastighet.

  9. Med klippe-/transportspaken i nøytral stilling, flytt kontrollen for å senke/heve klippeenhetene fremover for å starte slipeoperasjonen på angitte spoler.

  10. Påføre lappingsmasse med en børste med langt håndtak. Bruk aldri børster med korte håndtak.

  11. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, øk innstillingen for spolehastigheten til den stabiliserer seg.

  12. For å foreta en justering til klippeenhetene under sliping, slå av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover og slå av motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 4 til og med 10.

  13. Gjenta prosedyren for alle klippeenheter som du vil skal slipes.

  14. Når du er ferdig, returner InfoCenter-innstillingen SLIPING til AV eller vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen for å returnere maskinen til fremoverklipping.

  15. Vask all slipemasse av klippeenhetene. Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollen for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

  Lagring

  Hvis du vil oppbevare maskinen over en lengre tidsperiode, må du gjøre følgende trinn først:

  1. Fjern oppsamlet smuss og gamle gressrester. Slip knivene og motstålene hvis det er nødvendig. Se brukerhåndboken for klippeenheten. Bruk antirustmiddel på motstålet og knivene. Smør olje og fett på alle smørepunkt.

  2. Blokker hjulene for å fjerne all belastning på dekkene.

  3. Tapp og skift hydraulikkvæsken og -filteret, og undersøk hydraulikkledningene og -koblingene. Skift ut om nødvendig. Se Skifte hydraulikkvæske og hydralikkoljefilter og Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene.

  4. Tøm drivstofftanken for drivstoff. Kjør motoren til den stanser på grunn av mangel på drivstoff. Bytt ut drivstoffilteret. Se Skifte drivstoffilteret/vannutskilleren.

  5. Drener olje fra veivhuset mens motoren fortsatt er varm. Fyll på med fersk olje. Se Skifte motorolje og filter.

  6. Fjern smuss og gressrester fra sylinderen, sylindertoppribbene og viftehuset.

  7. Fjern batteriet, og lad det helt opp. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt.

  8. Oppbevar maskinen på et varmt og tørt sted hvis mulig.