Johdanto

Tämä kone on ajettava kelateräruohonleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Ota tällöin tuotteesi malli ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g005492

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013- ja ANSI B71.4-2017 -standardien mukaisesti ja täyttää nämä vaatimukset, kun siihen on asennettu oikea painosarja, rengaspainot, CE-tarrat ja suojussarja.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal121-9566
decal131-2007
decal93-6686
decal117-2718
decal93-9051
decal105-8306
decal93-8062
decal133-2338
decal133-2339
decal104-7729
decalbatterysymbols
decal115-8156
decal105-8305
decal115-8226

Käyttöönotto

Akun käyttöönotto ja lataus

Täytä akku aluksi vain akkunesteellä (ominaispaino 1,265).

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

 1. Irrota siipimutterit, aluslaatat ja kaapelikenkä, ja nosta akku pois.

  Important: Älä lisää akkunestettä akun ollessa koneessa. Roiskunut akkuneste saattaa aiheuttaa syöpymiä.

 2. Puhdista akun yläosa ja irrota tuuletusaukkojen kannet (Kuva 3).

  g005080
 3. Täytä kaikki kennot hitaasti akkunesteellä, kunnes levyjen pinnan yläpuolella on noin 6 mm nestettä (Kuva 4).

  g032705
 4. Anna akkunesteen imeytyä levyihin noin 20–30 minuuttia. Täytä tarvittaessa niin, että akkunesteen pinta on noin 6 mm täyttöaukon pohjasta (Kuva 4).

 5. Kytke 2–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua vähintään kahden tunnin ajan neljän ampeerin virralla tai vähintään neljän tunnin ajan kahden ampeerin virralla, kunnes ominaispaino on vähintään 1,250, lämpötila on vähintään 16 °C ja kaikki kennot muodostavat kaasukuplia.

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Jos akkua ei ladata vähintään yllä olevaa aikaa, sen käyttöikä saattaa lyhentyä.

 6. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

  Note: Kun akku on otettu käyttöön, lisää vain tislattua vettä korvaamaan normaali hävikki. Huoltovapaat akut eivät kuitenkaan tarvitse vettä normaaleissa käyttöolosuhteissa.

  Important: Jos akkua ei oteta oikein käyttöön, seurauksena saattaa olla akun kaasuuntuminen ja/tai akun toimintahäiriö.

 7. Asenna tuuletusaukkojen kannet.

Akun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lukkopultti (5/16 × ¾ tuumaa)2
Mutteri (5/16 tuumaa)2
 1. Asenna akku siten, että akkunavat osoittavat koneen etuosaa kohti.

 2. Kytke akun pluskaapeli (punainen) käynnistyssolenoidista akun plusnapaan (+) (Kuva 5). Kiinnitä se lukkopultilla ja mutterilla.

  Important: Varmista, että kaapeli ei kosketa takimmaisessa asennossa olevaa istuinta, sillä se voi kuluttaa tai vaurioittaa kaapelia.

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  g032706
 3. Kytke musta maadoituskaapeli (moottorin jalustasta) akun miinusnapaan (–). Kiinnitä se lukkopultilla ja mutterilla.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

 4. Levitä molempien akkukenkien päälle vaseliinia.

 5. Asenna kaapelikenkä ja aluslaatat ja kiinnitä ne siipimuttereilla (Kuva 5).

 6. Aseta navan suojus akun plusnavan (+) päälle.

Turvakaaren asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti (½ × 1¾ tuumaa)2
Pultti (½ × 1½ tuumaa)6
Mutteri (½ tuumaa)8
 1. Irrota koneen oikealta puolelta tunkin nostokohdan kiinnitysruuvit ja -mutterit.

 2. Laske turvakaari (Kuva 6) asennuskannakkeisiin siten, että asennusaukot ovat kohdakkain.

  g213342
 3. Kiinnitä turvakaaren vasen puoli asennuskannakkeeseen neljällä pultilla (½ × 1½ tuumaa) ja lukkomuttereilla (Kuva 6).

 4. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 91–115 N·m.

 5. Kiinnitä turvakaaren oikea puoli ja aikaisemmin irrotettu tunkin nostokohta asennuskannakkeeseen kahdella pultilla (½ × 1½ tuumaa), kahdella pultilla (½ × 1¾ tuumaa) ja lukkomuttereilla kuvan mukaisesti (Kuva 6).

 6. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 91–115 N·m.

Vaara

Jos ajoneuvon käytön aikana ei käytetä turvavyötä, käyttäjä saattaa sinkoutua istuimesta ja loukkaantua kaatumisonnettomuudessa.

Käytä aina turvavyötä.

Leikkuuyksiköiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuuyksikkö3
Ruohonkeräin3

Important: Älä nosta ripustusta kuljetusasentoon, kun kelamoottorit ovat kannattimissa koneen rungossa. Tämä voi vaurioittaa moottoreita tai letkuja.

Note: Kun teroitat teriä, säädät leikkuukorkeutta tai muuten huollat leikkuuyksiköitä, suojaa leikkuuyksiköiden kelamoottorit rungon etuosassa ja koneen sivuilla olevilla tukiputkilla, jotta letkut eivät vahingoitu.

 1. Ota leikkuuyksiköt pois pahvilaatikoista. Kokoa ja säädä ne leikkuuyksikön käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

 2. Liu’uta leikkuuyksikkö vetokehyksen alle ja liu’uta samalla nostovarsi nostokoukkuun (Kuva 7).

  g005101
 3. Liu’uta holkki takaisin alas pallonivelen vastakappaleen päälle ja kiinnitä vastakappale leikkuuyksikön pallotappiin. Päästä irti holkista, jolloin se liukuu tapin ympärille ja lukitsee kokoonpanot yhteen (Kuva 8).

  g020794
 4. Kiinnitä keräimet vetokehyksiin, löysää vetovarsien vastamuttereita ja säädä pallokantoja, kunnes keräimen reunan ja kelaterien väliin jää 6–13 mm:n välys.

  Note: Näin keräin ei kallista leikkuuyksikköä eteenpäin eikä aiheuta nostorullan irtoamista nostovarresta leikkaamisen aikana.

  Note: Varmista, että keräimen reuna on yhtä etäällä kelateristä jokaisen kelan koko mitalta. Jos keräin on liian lähellä kelaa, kela saattaa koskettaa keräintä, kun leikkuuyksikköä nostetaan ylös maasta tai kun sitä lasketaan maahan.

 5. Kohdista pallonivelten kannat niin, että kannan avoin puoli on keskitetty pallotappia kohti ja kiinnitä kannat paikoilleen kiristämällä vastamuttereita (Kuva 9).

  g020795
 6. Varmista, että kelamoottorin jokaisen kiinnityspultin kierteistä näkyy noin 13 mm (Kuva 10).

  g005103
 7. Päällystä moottorin ura-akseli puhtaalla rasvalla.

 8. Asenna moottori paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään antamatta moottorin laippojen koskea tappeihin. Käännä sitten moottoria vastapäivään, kunnes laipat ympäröivät tapit.

 9. Kiristä kiinnityspultit (Kuva 10).

Ulompien ruohonkeräimien merkitseminen

Vierekkäisten leikkuukaistojen kohdistamisen helpottamiseksi suositellaan toisen ja kolmannen leikkuuyksikön keräimille tehtäväksi seuraavaa:

 1. Mittaa noin 13 cm kunkin keräimen ulkoreunasta.

 2. Kohdista keräimien ulkoreunat asettamalla niihin suikale valkoista teippiä tai maalamalla niihin viivat (Kuva 11).

  g005115

Takapainon lisäys ja painosarja

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Takapainosarja (osanumero 100-6441), ostettava erikseen1
19,5 kg kalsiumkloridia (ostettava erikseen)1
Takapainosarja (osanumero 99-1645), ostettava erikseen, jos kolmipyörävetosarja on asennettu1

Tämä kone on standardien ANSI B71.4-2017 ja EN ISO 5395:2013 mukainen, kun siihen on asennettu takapainosarja (osanumero 100-6441) ja kun takapyörään on lisätty 19,5 kg:n kalsiumkloridipaino. Jos kolmipyörävetosarja on asennettu, on käytettävä takapainosarjaa (osanumero 99-1645) osanumeron 100-6441 sijaan.

Important: Jos kalsiumkloridia sisältävä rengas puhkeaa, siirrä kone nurmialueelta mahdollisimman pian. Jotta nurmi ei vahingoittuisi, kastele alue vedellä läpimäräksi.

CE-tarrojen kiinnitys

Vain EU

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra (osanumero 133-2339)1
Valmistusvuoden tarra1

Jos konetta käytetään EU:n alueella, varoitustarra 133-2339 on kiinnitettävä varoitustarran 133-2338 päälle. Kiinnitä valmistusvuoden tarra määräyskilven viereen.

Rengaspaineen vähennys

Renkaat on ylitäytetty tehtaalla kuljetusta varten. Vähennä paine sopivaksi ennen koneen käynnistämistä. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

Jarrujen sisäänajo

Paina jarruja voimakkaasti ja aja konetta leikkuunopeudella, kunnes jarrut ovat kuumat. Tämän huomaa jarrujen hajusta. Jarrujen säätö saattaa olla tarpeellista sisäänajon jälkeen. Katso kohta Jarrujen säätö.

CE-suojussarjan asennus

Vain EU

Vaiheeseen tarvittavat osat:

CE-suojussarja (malli 04440, ostettava erikseen)1

Tämä kone on standardin EN ISO 5395:2013 mukainen, kun siihen on asennettu CE-suojussarja (malli 04440).

Laitteen yleiskatsaus

g213344

Ajopoljin

Ajopolkimella (Kuva 13) on kolme toimintoa: eteenpäin ajo, peruutus ja koneen pysäytys. Kun haluat koneen liikkuvan eteenpäin, paina polkimen yläosaa. Kun haluat koneen liikkuvan taaksepäin tai kun tarvitset apua jarrutukseen, paina polkimen alaosaa. Kun päästät polkimen VAPAA-asentoon, kone pysähtyy. Älä lepuuta kantapäätä polkimella eteenpäin ajettaessa (Kuva 14).

g032580
g032581

Jarrupoljin

Pysäytä kone painamalla jarrupoljinta (Kuva 13). Jarrupolkimella ohjataan vetävien pyörien rumpujarruja.

Seisontajarrun vipu

Lukitse seisontajarru painamalla jarrupoljinta ja seisontajarrun vipua (Kuva 13). Vapauta vipu painamalla jarrupoljinta. Kytke seisontajarru ennen koneelta poistumista.

Kaasuvipu

Kaasuvivulla (Kuva 15) ohjataan moottorin kierrosnopeutta. Kun kaasuvipua siirretään NOPEA-asentoa kohti, moottorin kierrosnopeus kasvaa. Kun kaasuvipua siirretään HIDAS-asentoa kohti, moottorin kierrosnopeus laskee. Moottori ei kuitenkaan sammu.

g032582

Rikastinvipu

Kun käynnistät kylmää moottoria, sulje kaasuttimen rikastin siirtämällä rikastimen vipu eteenpäin (Kuva 15) KIINNI-asentoon. Kun moottori on käynnistynyt, pidä moottorin käynti tasaisena rikastimen vivun avulla. Avaa rikastin mahdollisimman pian vetämällä vipu taaksepäin AUKI-asentoon. Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

Vuodonilmaisimen testauskytkin

Tarkista vuodonilmaisimen hälyttimen ja ajastimen toiminta kytkimen (Kuva 15) avulla.

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 15) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Se käynnistyy aina, kun virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon.

Istuimen säätövipu

Istuinta voidaan säätää sen vasemmalla puolella sijaitsevalla vivulla (Kuva 16) 10 cm eteen- tai taaksepäin.

g005503

Leikkuunohjausvipu

Kun vipua (Kuva 17) siirretään käytön aikana eteenpäin, leikkuuyksiköt laskeutuvat alas ja kelat käynnistyvät. Kun haluat pysäyttää kelat ja nostaa leikkuuyksiköt, vedä vipua taaksepäin. Kun haluat pysäyttää kelat käyttäessäsi konetta, vedä vipua hetkellisesti taaksepäin ja päästä vipu. Käynnistä kelat työntämällä vipua eteenpäin.

g005504

Toiminnonohjausvipu

Toiminnonohjausvivulla (Kuva 17) voidaan valita kaksi erilaista ajotoimintoa ja VAPAA-asento. Vipu voidaan siirtää leikkuusta kuljetukselle ja kuljetuksesta leikkuulle (ei vapaalle) koneen liikkuessa, eikä tästä seuraa vahinkoa.

 • TAKA-ASENTO: vapaa ja läppäys

 • KESKIASENTO: leikkuu

 • ETUASENTO: kuljetus

Virtalukko

Käynnistä moottori työntämällä virta-avain virtalukkoon (Kuva 17) ja kääntämällä avainta myötäpäivään Käynnistys-asentoon niin pitkälle kuin mahdollista. Vapauta avain heti, kun moottori käynnistyy. Avain siirtyy KäYNNISSä-asentoon. Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon.

Ohjauspyörän lukitusvipu

Löysää säätö kääntämällä vipua (Kuva 18) eteenpäin, nosta tai laske ohjauspyörä sopivalle korkeudelle ja lukitse säätö kääntämällä vipu taaksepäin.

g005505

Ohjausvarren lukitusnuppi

Löysää nuppia (Kuva 19), kunnes nupin reuna ei peitä ohjausvarressa olevia pykäliä. Nosta tai laske ohjausvarsi halutulle korkeudelle ja kohdista nupin reuna ohjausvarressa olevaan pykälään. Lukitse säätö kiristämällä nuppi.

g032583

Polttoaineen sulkuventtiili

Sulje polttoainesäiliön alla oleva polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 20), kun kone varastoidaan tai kun sitä siirretään kuorma-autolla tai peräkärryllä.

g005109

Läppäysvipu

Läppäysvivulla (Kuva 21) läpätään keloja leikkuunohjausvivun ja kelanopeuden säätimen kanssa.

g007385

Kelanopeuden säädin

Säädä kelojen kierrosnopeutta kelanopeuden säätimellä (Kuva 21).

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leikkuuleveys150 cm
Raideväli126 cm
Akseliväli119 cm
Kokonaispituus229 cm
Kokonaisleveys177 cm
Kokonaiskorkeus189 cm
Nettopaino493 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen leikkaamista, että leikkuuyksiköt ovat hyvässä käyttökunnossa.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Polttoainesäiliön tilavuus: 26,6 litraa

 • Suositeltu polttoaine:

  • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

  • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei välttämättä kata.

  • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

  • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

  • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Important: Älä käytä muita polttoaineen lisäaineita kuin stabilointiainetta tai varastointia parantavaa ainetta. Älä käytä alkoholipohjaisia stabilointiaineita, kuten etanolia, metanolia tai isopropanolia.

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 22).

  g005112
 2. Lisää lyijytöntä matalaoktaanista bensiiniä säiliöön, kunnes pinta on 25 mm täyttökaulan alareunan alapuolella.

  Säiliöön jäävä tila sallii polttoaineen laajenemisen. Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen.

 3. Asenna korkki.

  Note: Kun korkki on paikoillaan, kuuluu naksahdus.

 4. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita seuraavat toimet ennen koneen käynnistystä päivittäin:

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

 • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

 • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

 • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

 • Pysäytä leikkuuyksiköt aina, kun et leikkaa ruohoa.

 • Pysäytä kone ja tarkasta leikkuuyksiköt, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

 • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

 • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

 • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

  • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

  • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Älä käytä konetta hinaukseen.

 • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

 • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

 • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

 • Käytä aina turvavyötä, jos koneessa on kiinteä turvakaari.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

 • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

 • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

Turvallisuus rinteissä

 • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käytä konetta rinteissä pienemmällä nopeudella.

 • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Valitse alhainen ajonopeus, jotta rinteessä ei tarvitse pysähtyä tai vaihtaa vaihdetta.

 • Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

 • Vältä koneen käyttöä märällä ruoholla. Renkaat voivat menettää pidon, vaikka jarrut toimivat oikein.

 • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä.

 • Liiku rinteissä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Älä käytä konetta pudotusten, ojien, maavallien tai vesialueiden lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille (kaksi koneen leveyttä).

Koneen sisäänajo

Katso sisäänajojakson suositellut öljynvaihto- ja huolto-ohjeet koneen mukana toimitetusta moottorin käyttöoppaasta.

Sisäänajoon tarvitaan vain 8 leikkuutuntia.

Koska ensimmäiset käyttötunnit ovat erittäin tärkeitä koneen tulevan luotettavuuden kannalta, seuraa sen toimintoja ja toimintaa tarkkaavaisesti, jotta mahdolliset pienet viat voidaan korjata, ennen kuin ne pahenevat. Tarkasta kone usein sisäänajon aikana öljynvuodon merkkien, löysien kiinnittimien tai muiden vikojen varalta.

Moottorin käynnistys

Note: Tarkista, ettei leikkureiden alla olevalla alueella ole jätteitä.

 1. Istu istuimelle, varmista, että seisontajarru on kytketty, vapauta leikkuunohjausvipu ja siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon.

 2. Varmista, että jalkasi ei ole ajopolkimella ja että poljin on VAPAA-asennossa.

 3. Siirrä rikastin PääLLä-asentoon (vain kylmää moottoria käynnistettäessä) ja kaasuvipu PUOLINOPEUS-asentoon.

 4. Käynnistä moottori ja pidä moottorin käynti tasaisena rikastinta säätämällä.

 5. Avaa rikastin mahdollisimman pian vetämällä se taaksepäin POIS-asentoon.

  Note: Lämmin moottori vaatii vain vähän tai ei ollenkaan rikastinta.

 6. Tarkasta kone seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun moottori on käynnistynyt:

  1. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  2. Siirrä kaasuvipu LEIKKUU-asentoon ja kytke kelat hetkeksi siirtämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin.

   Leikkuuyksiköiden tulee laskeutua alas ja kaikkien kelojen kääntyä.

  3. Siirrä leikkuunohjausvipua taaksepäin, kunnes leikkuuyksiköt ovat kokonaan kuljetusasennossa.

   Leikkuuyksiköt lakkaavat pyörimästä heti, kun ne alkavat nousta. Jos vipu vapautetaan ennen kuin leikkuuyksiköt ovat nousseet kokonaan, leikkuuyksiköt lakkaavat nousemasta, mutta niiden pyöriminen loppuu silti.

  4. Kytke seisontajarru ja sammuta moottori.

  5. Tarkista, että keräimien reunat eivät kosketa kelaa käytön aikana.

   Jos reuna koskettaa kelaa, säädä vetovarsia. Katso kohta Leikkuuyksiköiden asennus.

  6. Tarkasta öljyvuotojen varalta ja kiristä hydrauliliitännät, jos on vuotoja.

   Note: Kun kone on uusi ja laakerit ja kelat tiukat, tähän tarkastukseen on käytettävä kaasuvivun NOPEA-asentoa. Nopea-asentoa ei välttämättä tarvita sisäänajon jälkeen.

   Note: Jos öljyä vuotaa edelleen, kysy neuvoa paikalliselta Toro-jälleenmyyjältäsi ja hanki tarvittavat varaosat.

   Important: Vähäinen määrä öljyä moottorissa tai rengastiivisteissä on normaalia. Jotta tiivisteet toimisivat oikein, niissä on oltava hieman voiteluainetta.

Moottorin sammutus

 1. Siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon, vapauta leikkuunohjausvipu ja siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon.

 2. Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

 3. Sulje polttoaineen sulkuhana ennen koneen varastoimista.

Turvakytkinjärjestelmän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvajärjestelmän tarkoituksena on estää koneen käyttö silloin, kun koneen käyttäjä altistuisi tapaturmalle tai laitteelle aiheutuisi vahinkoa.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että moottori käynnistyy vain, kun:

  • Ajopoljin on VAPAA-asennossa.

  • Toiminnonohjausvipu on VAPAA-asennossa.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että kone liikkuu vain, kun:

  • Seisontajarru on vapautettuna.

  • Käyttäjä istuu istuimella.

  • Toiminnonohjausvipu on LEIKKUU- tai KULJETUS-asennossa.

  Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että kelat toimivat vain, kun toiminnonohjausvipu on LEIKKUU-asennossa.

  Varmista turvajärjestelmän toimivuus tekemällä seuraavat tarkistukset päivittäin:

  1. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Kokeile painaa ajopoljinta.

   Jos poljin ei painu, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  3. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  4. Siirrä toiminnonohjausvipu LEIKKUU- tai KULJETUS-asentoon ja yritä käynnistää moottori.

   Jos moottori ei pyörähdä tai käynnisty, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  5. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  6. Käynnistä moottori ja siirrä toiminnonohjausvipu LEIKKUU- tai KULJETUS-asentoon.

   Jos moottori sammuu, turvajärjestelmä toimii oikein.

   Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  7. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  8. Käynnistä moottori.

  9. Vapauta seisontajarru, siirrä toiminnonohjausvipu LEIKKUU-asentoon ja nouse istuimelta.

   Jos moottori sammuu, turvajärjestelmä toimii oikein. Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  10. Istu istuimelle, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon, siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  11. Käynnistä moottori.

  12. Laske leikkuuyksiköt alas siirtämällä leikkuunohjausvipu eteenpäin. Leikkuuyksiköiden tulisi laskeutua, mutta ne eivät saa alkaa pyöriä.

   Jos ne alkavat pyöriä, turvajärjestelmä ei toimi oikein. Ongelma on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Koneella ajo ilman ruohonleikkuuta

  Varmista, että leikkuuyksiköt on nostettu kokonaan. Siirrä toiminnonohjausvipu KULJETUS-asentoon. Kun ajat alas jyrkkiä rinteitä, hidasta konetta jarruilla, jotta et menettäisi koneen hallintaa. Hidasta aina epätasaisia alueita lähestyessäsi ja ylitä kummut varovaisesti. Opettele tuntemaan koneen leveys. Älä yritä ajaa lähellä toisiaan olevien kohteiden välistä, jottet aiheuttaisi kalliita vaurioita ja työn viivästymistä.

  Leikkuu

  Ennen viheriön leikkuuta kannattaa koneen käynnistämistä ja pysäyttämistä, leikkuuyksiköiden nostamista ja laskemista, kääntymistä jne. harjoitella esteettömällä alueella.

  Tarkista, ettei viheriöllä ole jätteitä, poista lippu reiästä ja määrittele paras ruohonleikkaussuunta. Valitse suunta edellisen leikkaussuunnan perusteella. Leikkaa ruoho aina edellisen leikkausmallin vastaisesti. Näin ruohonkorret eivät niin helposti taivu alas, jolloin niitä on vaikea saada kelaterien ja kiinteän terän väliin.

  1. Kun lähestyt viheriötä, pidä toiminnonohjausvipu LEIKKUU-asennossa ja kaasu täydellä nopeudella.

  2. Aloita viheriön yhdeltä reunalta, jotta leikkuussa voidaan käyttää nauhamenetelmää.

   Note: Näin ruoho tiivistyy vähemmän ja leikkuukuviosta tulee siisti.

  3. Kytke leikkuunohjausvipu, kun ruohonkeräimien etureunat ylittävät viheriön ulkoreunan.

   Note: Tämä laskee leikkuuyksiköt nurmelle ja käynnistää kelat.

   Important: Leikkuuyksikön 1 kela toimii viiveellä. Harjoittele tämän vuoksi ajoitusta, jotta leikkuuta ei tarvitse siistiä jälkikäteen.

  4. Kun leikkaat edellisen leikkuukaistan vierestä, leikkaa hieman myös edellistä kaistaa.

   Note: Jotta suora linja ja yhdenmukainen etäisyys edellisen leikkuukaistan reunasta olisi helpompi säilyttää, kuvittele kiintopiste noin 1,8–3 metrin päähän koneen eteen leikkaamattoman viheriön reunaan (Kuva 23). Kiintopisteen määrittämisen apuna voidaan käyttää myös ohjauspyörän ulkoreunaa: kohdista ohjauspyörän reuna kiintopisteeseen, jota pidät aina samalla etäisyydellä koneen etuosasta.

  5. Kun keräimien etureuna ylittää viheriön reunan, siirrä leikkuunohjausvipu taaksepäin ja vapauta se vasta, kun kaikki leikkuuyksiköt ovat nousseet. Tämä pysäyttää kelat ja nostaa leikkuuyksiköt.

   Note: Tämä vaihe on tärkeää suorittaa asianmukaisesti, jotta reuna-aluetta ei leikata. Viheriöstä kannattaa kuitenkin leikata mahdollisimman suuri osa, jotta ulkolaidalle jää mahdollisimman vähän ruohoa leikattavaksi.

  6. Lyhennä työaikaa ja helpota leikkuukaistojen kohdistamista ohjaamalla kone hetkeksi vastakkaiseen suuntaan ja kääntymällä sitten leikkaamattoman alueen suuntaan. Eli kun aiot kääntyä oikealle, tee ensin pieni mutka vasemmalle ja käänny vasta sitten oikealle.

   Note: Näin kone on helpompi kohdistaa seuraavaan leikkuukaistaan. Käännökset on hyvä pitää mahdollisimman lyhyinä paitsi jos sää on lämmin, jolloin suurempi kaari vähentää nurmen vahingoittumisen mahdollisuutta.

   g005116

   Note: Ohjauspyörä ei palaa alkuperäiseen asentoonsa käännöksen jälkeen.

   Important: Älä koskaan pysäytä konetta viheriölle leikkuuyksikön kelojen käydessä, koska tämä voi vahingoittaa nurmea. Koneen pysäyttäminen märälle nurmelle voi aiheuttaa jälkiä tai painumia.

  7. Jos malliin mahdollisesti kuuluva vuodonilmaisin hälyttää tai huomaat öljyvuodon viheriötä leikattaessa, nosta leikkuuyksiköt välittömästi, aja pois viheriöltä ja pysäytä kone viheriön ulkopuolella. Selvitä vuodon syy ja korjaa vika.

  8. Leikkaa lopuksi viheriön ulkolaita. Varmista, että leikkaat ruohon edelliseen leikkuuseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

   Note: Huomioi aina sää ja nurmiolosuhteet ja muista leikata edelliseen leikkuuseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

  9. Kun olet leikannut viheriön ulkolaidan, pysäytä kelat napauttamalla leikkuunohjausvipua taaksepäin ja aja pois viheriöltä. Kun kaikki leikkuuyksiköt ovat poissa viheriöltä, nosta ne.

   Note: Näin viheriölle jää mahdollisimman vähän ruohopaakkuja.

  10. Aseta lippu takaisin reikään.

  11. Tyhjennä kaikki leikkuujätteet ruohonkeräimistä ennen kuin siirryt seuraavalle viheriölle.

   Note: Märät ja raskaat leikkuujätteet rasittavat keräimiä liiaksi ja lisäävät koneeseen turhaa painoa, mikä lisää moottorin, hydraulijärjestelmän, jarrujen jne. kuormitusta.

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista, jäähdytyssäleiköistä ja moottorista. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi.

  • Kytke lisälaitteen käyttö pois aina, kun kuljetat konetta tai kun sitä ei käytetä.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Hinausturvallisuus

  • Hinaa ainoastaan koneella, jossa on hinausta varten suunniteltu vetoaisa. Älä kiinnitä hinattavaa laitetta muualle koneeseen kuin vetokoukkuun.

  • Noudata valmistajan suosituksia, jotka koskevat hinattavien laitteiden painoa ja rinteissä vetämistä. Rinteissä hinattavan laitteen paino voi johtaa pidon menetykseen ja ajoneuvon hallinnan menetykseen.

  • Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden olla hinattavan laitteen sisällä tai päällä.

  • Aja hinattaessa hitaasti ja varaa pysähtymiseen normaalia enemmän etäisyyttä.

  Leikkuun jälkeinen tarkastus ja puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta ja puhdista kone leikkuun jälkeen.
 • Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuta veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioita tiivisteitä tai laakereita. Älä pese lämmintä moottoria tai sähköliitäntöjä vedellä.

  Tarkasta kone puhdistuksen jälkeen mahdollisten hydraulinestevuotojen ja hydrauliosien tai muiden mekaanisten osien vaurioiden tai kulumien varalta. Tarkista myös leikkuuyksiköiden terävyys. Voitele myös jarruakselikokoonpano SAE 30 -öljyllä tai suihkuta siihen voiteluainetta, jotta kokoonpano ei ruostu. Tämä auttaa myös pitämään koneen suorituskyvyn hyvänä seuraavassakin leikkuussa.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  Koneen hinaus

  Hätätapauksessa konetta voidaan hinata enintään 0,4 kilometriä.

  Important: Koneen suurin hinausnopeus on 3–5 km/h, jotta vetojärjestelmä ei vahingoitu. Jos konetta on siirrettävä yli 0,4 km, käytä kuljetukseen lava-autoa tai perävaunua.

  1. Paikanna pumpun ohitusventtiili ja käännä sitä siten, että aukko on pystysuunnassa (Kuva 24).

   g017135
  2. Sulje ohitusventtiili ennen moottorin käynnistämistä kääntämällä sitä siten, että aukko on vaakasuorassa (Kuva 24). Älä käynnistä moottoria venttiilin ollessa auki.

  Kunnossapito

  Vaara

  Koneen kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa koneen järjestelmien ennenaikaisen vioittumisen, mikä voi johtaa käyttäjän tai sivullisten loukkaantumiseen.

  Pidä kone hyvin huollettuna ja hyvässä toimintakunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot ennen huoltotoimenpiteitä. Aseta johdot sivuun, jotta ne eivät voi vahingossa koskettaa sytytystulppia.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 25 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Varmista, että akun kiinnikkeet ovat tiukassa.
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkasta ja puhdista kone leikkuun jälkeen.
 • Tarkista moottoriöljy.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone. (Välittömästi jokaisen pesun jälkeen.)
 • Huolla ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Tarkista akkukaapelien kytkennät.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Vaihda polttoainesuodatin.(Useammin, mikäli polttoainevirtauksessa on häiriöitä.)
 • Vaihda hydraulineste, suodatin ja säiliön huohotin.
 • Tarkista moottorin käyntinopeus (joutokäynnillä ja täydellä kaasulla).
 • Tarkista venttiilivälys.
 • Kahden vuoden välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista mittareiden toiminta       
  Tarkista vuodonilmaisimen hälytin.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Puhdista moottorin jäähdytysrivat.       
  Tarkista ilmasuodattimen esipuhdistin.       
  Tarkista, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Tarkista kelan ja kiinteän terän kohdistus.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.1       
  Voitele leikkuu-, nosto- ja jarruliitännät.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen, luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Istuinkokoonpanon irrotus

  Istuinkokoonpano voidaan irrottaa koneen venttiilipesäkealueen huollon helpottamiseksi.

  1. Vapauta ja nosta istuin ja tue se kannatintangolla.

  2. Irrota kaksi istuimen alla olevaa johdinsarjan liitintä.

  3. Laske istuin ja irrota putkisokka, joka kiinnittää istuimen kääntötangon runkoon (Kuva 25).

   g005497
  4. Liu’uta istuimen kääntötanko vasemmalle, liu’uta istuinta eteenpäin ja nosta istuin ulos.

  5. Tee toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä, kun haluat asentaa istuimen paikoilleen.

  Note: Jos irrotat istuinkokoonpanon usein, voit vaihtaa putkisokan neulasokkaan (osanumero 3290-467).

  Koneen nosto

  Varoitus

  Jos konetta ei tueta kunnolla, se saattaa pudota huoltoa suorittavan tai muun henkilön päälle.

  Tue kone ennen huoltoa tunkeilla tai puukappaleilla.

  Laske leikkuuyksiköt ennen koneen nostoa. Nostopisteet ovat seuraavat:

  • Oikealla puolella tunkin nostokohdan alla ja kaatumissuojausjärjestelmän tukikannattimen vieressä (Kuva 26)

  • Vasemmalla astinlaudan alla

  • Takana kääntöpyörän haarukan luona

  g005516

  Voitelu

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone. (Välittömästi jokaisen pesun jälkeen.)
 • Voitele rasvanipat säännöllisesti litiumpohjaisella rasvalla nro 2.

  Rasvanippojen sijainnit ovat seuraavat:

  • Takarullakokoonpano tai, jos kolmipyörävetosarja on asennettu, takapyörän rullakytkimet ja ulkoinen kuulalaakeri (1) (Kuva 27)

   g005117
  • Ohjausakselin haarukka (1) (Kuva 28)

  • Ohjaussylinterin tangon pää (Kuva 28)

   g017144
  • Nostovarren tappi (3) ja tappisarana (3) (Kuva 29)

   g005119
  • Vetokehyksen akseli ja rulla (12) (Kuva 30)

   g005120
  • Ohjaussylinterin tangon pää (Kuva 31)

   g005121
  • Nostosylinterit (3) (Kuva 32)

   g005123
  • Ajopoljin (Kuva 33)

   g032715
  • Nopeudenvalitsimen vivusto (Kuva 34 ja Kuva 35)

   g005514
   g017145

  Rasvaa kone seuraavasti:

  1. Pyyhi rasvanippa puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa rasvaa laakeriin tai holkkiin, kunnes rasvaa näkyy selvästi. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  3. Levitä rasvaa kelamoottorin ura-akseliin ja nostovarteen, kun leikkuuyksikkö ei ole käytössä.

  4. Levitä muutama tippa SAE 30 -moottoriöljyä tai voitelusuihketta (WD 40) kaikkiin nivelkohtiin joka päivä puhdistuksen jälkeen.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen vaahtomuovipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen paperipanos (useammin erittäin pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa).
  1. Puhdista suojus huolellisesti (Kuva 36).

   g005125
  2. Vapauta lukituspidikkeet ja poista ilmanpuhdistimen suojus.

  3. Irrota ilmanpuhdistimen osat kiinnittävä siipimutteri (Kuva 37).

  4. Jos vaahtomuovipanos on likainen, irrota se paperipanoksesta (Kuva 37). Puhdista se perusteellisesti seuraavaan tapaan:

   1. Pese vaahtomuovipanos lämpimässä veden ja nestesaippuan liuoksessa. Puristele sitä, jotta lika irtoaa.

    Important: Älä kuivaa vaahtomuovipanosta kiertämällä, jotta vaahtomuovi ei repeä.

   2. Kuivaa käärimällä puhtaaseen rättiin. Purista kangasta ja vaahtomuoviosaa kuivaksi.

    g005126
  5. Kun huollat vaahtomuovipanosta, tarkista paperipanoksen kunto. Puhdista se koputtelemalla sitä varovasti tasaista pintaa vasten tai vaihda se tarvittaessa.

  6. Asenna vaahtomuovipanos, paperipanos, siipimutteri ja ilmanpuhdistimen suojus.

   Important: Älä käytä konetta ilman ilmanpuhdistinta, sillä se todennäköisesti kuluttaa liikaa moottoria ja vahingoittaa sitä.

  Moottoriöljyn huolto

  Moottoriöljyn tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljy.
 • Moottorin kampikammiossa on toimitettaessa 1,4 litraa öljyä (öljynsuodatin mukaan lukien). Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Moottorissa voidaan käyttää kaikkia korkealaatuisia puhdistavia öljyjä, joilla on API:n (American Petroleum Institute) huoltoluokitus SG, SH, SJ tai korkeampi. Suositettu viskositeetti (paino) on SAE 30.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota muutama minuutti ennen öljyn tarkistamista.

  2. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla. Työnnä mittatikku putkeen ja varmista, että se työntyy täysin paikalleen (Kuva 38).

   g017134
  3. Irrota mittatikku putkesta ja tarkista öljyn määrä.

  4. Jos öljyä on vähän, irrota täyttöaukon korkki venttiilikopasta ja kaada öljyä aukkoon, kunnes öljyn pinta on mittatikun merkkien välillä. Lisää öljyä hitaasti ja tarkista määrä useamman kerran täyttämisen aikana. Älä täytä liikaa.

  5. Asenna täyttöaukon korkki ja mittatikku huolellisesti paikoilleen.

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 39) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g005127
  2. Irrota öljynsuodatin (Kuva 39).

  3. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen.

  4. Kierrä suodatin käsin paikoilleen, kunnes tiiviste koskettaa suodattimen istukkaa. Kiristä sitten vielä ¾–1 kierros. Älä kiristä liikaa.

  5. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn huolto.

  6. Hävitä öljynsuodatin ja öljy asianmukaisesti.

  Sytytystulppien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulpat.
 • Säädä kärkiväli 0,76 mm:iin.

  Käytä Champion RC 14YC -sytytystulppia.

  Note: Sytytystulppa kestää yleensä pitkään, mutta se tulee ottaa pois paikaltaan ja tarkistaa aina, jos moottorissa on toimintahäiriöitä.

  1. Puhdista sytytystulppien ympäristö, jotta sylinteriin ei pääse epäpuhtauksia.

  2. Vedä johdot irti sytytystulpista ja irrota tulpat.

  3. Tarkista, etteivät sivu ja keskielektrodit sekä keskielektrodin eriste ole vahingoittuneet.

   Important: Vaihda säröinen, likainen tai muuten viallinen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja teräsharjalla, sillä tulpasta saattaa irrota karstaa sylinteriin, mikä vahingoittaa moottoria.

  4. Säädä keski- ja sivuelektrodien kärkiväliksi 0,76 mm kuvan mukaisesti (Kuva 40).

   g002724
  5. Asenna oikealla kärkivälillä varustettu sytytystulppa tiivisteineen ja kiristä tulppa momenttiin 23 N∙m. Jos käytössä ei ole momenttiavainta, kiristä tulppa tiukasti.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.(Useammin, mikäli polttoainevirtauksessa on häiriöitä.)
 • Rivisuodatin on kiinnitetty polttoaineletkuun polttoainesäiliön ja kaasuttimen väliin (Kuva 41).

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Polttoainesäiliön tyhjennys tulee suorittaa silloin, kun moottori on kylmä. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää höyryt.

  1. Sulje polttoaineen sulkuventtiili, löysää kaasuttimen puolella olevaa suodattimen letkunkiristintä ja irrota polttoaineputki suodattimesta (Kuva 41).

   g005131
  2. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle, löysää jäljellä olevaa letkunkiristintä ja irrota suodatin (Kuva 41).

  3. Asenna uusi suodatin siten, että suodattimessa oleva nuoli osoittaa pois polttoainesäiliöstä.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, että polttoaineputkissa ei ole haurastumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Varmista, että akun kiinnikkeet ovat tiukassa.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.
 • Pidä akkunesteen määrä oikeana ja akun yläosa puhtaana. Varastoi kone viileässä tilassa, jotta akku ei tyhjene.

  Tarkista akkunesteen taso 50 käyttötunnin välein tai 30 päivän välein koneen ollessa varastoituna.

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli.

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai natriumbikarbonaattiliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota täyttöaukkojen korkkeja akun puhdistuksen ajaksi.

  Varmista, että akun kaapelit ovat tiukasti kiinni akun navoissa, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Jos navat ruostuvat, irrota kaapelit – miinuskaapeli (-) ensin – ja raaputa liittimiä ja napoja erikseen. Kytke kaapelit – pluskaapeli (+) ensin – ja levitä napojen päälle vaseliinia.

  Sulakkeiden sijainti

  Koneen sähköjärjestelmän sulakkeet ovat istuimen alla (Kuva 42).

  g005523

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Vaihtele eturenkaiden painetta nurmiolojen mukaan välillä 0,55–0,83 bar.

  Vaihtele takarenkaiden painetta välillä 0,55–1,03 bar.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit momenttiin 95–122 N·m 1–4 käyttötunnin jälkeen ja sitten uudestaan 10 käyttötunnin jälkeen. Kiristä mutterit tämän jälkeen 200 tunnin välein.

  Jotta kireys jakautuu tasaisesti, kiristä pyöränmutterit ristiin.

  Vaihteiston Vapaa-asennon säätö

  Jos kone liikkuu ajopolkimen ollessa VAPAA-asennossa, vapaa-asennon mekanismia on säädettävä.

  1. Aseta pukit rungon alle siten, että yksi etupyörä on irti alustasta.

   Note: Jos koneeseen on asennettu kolmipyörävetosarja, nosta ja tue takapyörä.

  2. Käynnistä moottori, siirrä kaasu HIDAS-asentoon ja tarkista, että lattiasta irti oleva etupyörä ei pyöri.

  3. Jos pyörä pyörii, sammuta moottori ja toimi seuraavasti:

   1. Löysää molemmat vastamutterit, joilla ajopolkimen vaijeri on kiinnitetty hydrostaatin laipioon (Kuva 43). Varmista, että vastamuttereita on löysätty yhtä paljon ja riittävästi, jotta säätäminen on mahdollista.

    g016466

    Note: Löysää mutteria, joka kiinnittää epäkeskon hydrostaatin yläosaan (Kuva 43).

   2. Siirrä toiminnonohjausvipu VAPAA-asentoon ja kaasuvipu HIDAS-asentoon.

   3. Käynnistä moottori.

   4. Käännä epäkeskoa, kunnes kone ei liiku kumpaankaan suuntaan.

   5. Kun pyörä lakkaa pyörimästä, lukitse epäkesko ja säätö kiristämällä mutteri (Kuva 43).

   6. Tarkista säätö kaasuvivun ollessa HIDAS- ja NOPEA-asennoissa.

   7. Kiristä ajopolkimen vaijerin laipioon kiinnittävät lukkomutterit tasaisesti laipion molemmilta puolilta (Kuva 43). Älä kierrä vaijeria.

    Note: Jos vaijeri on kireällä toiminnonohjausvivun ollessa VAPAA-asennossa, kone voi liikkua, kun vipu siirretään LEIKKUU- tai KULJETUS-asentoon.

  Kuljetusnopeuden säätö

  Enimmäiskuljetusnopeus

  Ajopoljin on säädetty enimmäiskuljetusnopeudelle, mutta säätö voi olla tarpeen, jos poljin saavuttaa täyden liikkumavaran ennen kuin se koskettaa polkimen pysäytintä, tai jos kuljetusnopeutta halutaan vähentää.

  Jos haluat saavuttaa enimmäiskuljetusnopeuden, aseta toiminnonohjausvipu KULJETUS-asentoon ja paina ajopoljinta. Jos poljin koskettaa pysäytintä (Kuva 44) ennen kuin vaijerissa tuntuu kireyttä, tee seuraavat säätötoimenpiteet:

  g005520
  1. Aseta toiminnonohjausvipu KULJETUS-asentoon ja löysää lukkomutteri, joka kiinnittää polkimen pysäyttimen lattialevyyn (Kuva 44).

  2. Kiristä polkimen pysäytintä, kunnes se ei kosketa ajopolkimeen.

  3. Paina ajopoljinta edelleen kevyesti ja säädä polkimen pysäytintä siten, että se koskettaa polkimen tankoon ja kiristä mutterit.

   Important: Vaijeri ei saa olla liian kireällä, koska se lyhentää vaijerin käyttöikää.

  Kuljetusnopeuden alentaminen

  1. Paina ajopoljinta ja löysää lukkomutteria, joka kiinnittää polkimen pysäyttimen lattialevyyn.

  2. Löysää polkimen pysäytintä, kunnes haluttu kuljetusnopeus on saavutettu.

  3. Kiristä polkimen pysäyttimen kiinnittävä lukkomutteri.

  Leikkuunopeuden säätö

  Tehdasasetus: 6,1 km/h

  1. Löysää ajopolkimen sivussa olevan keskiötapin vastamutteria (Kuva 45).

   g032584
  2. Käännä keskiötappia vastapäivään, kun haluat lisätä leikkuunopeutta, ja myötäpäivään, kun haluat vähentää sitä.

  3. Kiristä vastamutteri kääntämättä keskiötappia ja tarkista ajonopeus. Toista menettely tarvittaessa.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Jarrujen säätötanko sijaitsee koneen molemmilla puolilla, joten jarrut voidaan säätää tasaisesti.

  1. Aja eteenpäin kuljetusnopeudella ja paina jarrupoljinta. Molempien pyörien on lukkiuduttava tasaisesti.

   Varoitus

   Jarrujen testaus suljetulla alueella muiden läsnä ollessa voi aiheuttaa tapaturmia.

   Tarkasta jarrut aina ennen säätöä ja sen jälkeen laajalla, avoimella ja tasaisella alueella, jolla ei ole ihmisiä tai esteitä.

  2. Jos jarrut eivät lukitu tasaisesti, säädä jarruja seuraavasti:

   1. Irrota jarrutangot poistamalla sokka ja liitintappi (Kuva 46).

    g005135
   2. Löysennä vastamutteria ja säädä vastaavasti liitintappia (Kuva 46).

   3. Asenna haarukka jarruakseliin (Kuva 46).

   4. Tarkista jarrupolkimen vapaaliikkeen määrä. Vapaaliikettä tulee olla 13–26 mm, ennen kuin jarrukengät koskettavat jarrurumpuihin. Säädä tarvittaessa, jotta saat tämän tuloksen.

   5. Aja eteenpäin kuljetusnopeudella ja paina jarrupoljinta. Molempien jarrujen on lukkiuduttava tasaisesti. Säädä niitä tarvittaessa.

  Important: Aja jarrut sisään vuosittain. Katso kohta Jarrujen sisäänajo.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Leikkuuyksikön noston ja laskun säätö

  Leikkuuyksikön noston/laskun piirissä on virtaventtiili (Kuva 47). Säädin on asetettu tehtaalla noin kolme kierrosta auki, mutta säätö saattaa olla tarpeen, jotta voidaan kompensoida eroja hydraulinesteiden lämpötiloissa, leikkuunopeuksissa jne.

  Note: Anna hydraulinesteen lämmetä käyttölämpötilaan ennen virtaventtiilin säätöä.

  1. Nosta istuinta ja paikanna hydrauliputkiston sivussa olevan keskimmäisen vetokehyksen virtaventtiili (Kuva 47).

   g033382
  2. Löysää virtaventtiilissä olevan säätönupin vastamutteria.

  3. Käännä nuppia vastapäivään, jos keskimmäinen leikkuuyksikkö laskeutuu liian myöhään. Käännä nuppia myötäpäivään, jos keskimmäinen leikkuuyksikkö laskeutuu liian aikaisin. Kääntötarpeen tulisi olla korkeintaan 1/32–1/16 kierrosta.

  4. Testaa säätö ja toista vaihe 3 tarvittaessa. Kiristä lopuksi vastamutteri.

  Nostosylinterien säätö

  Etuleikkuuyksiköiden korkeutta voidaan muuttaa niiden ollessa yläasennossa (kuljetus) säätämällä etunostosylintereitä.

  1. Laske leikkuuyksiköt maahan.

  2. Löysää sen leikkuuyksikön nostosylinterin haarukassa olevaa vastamutteria, jota haluat säätää.

  3. Irrota sylinterin haarukka nostovarresta.

  4. Kierrä haarukkaa, kunnes saavutat halutun korkeuden.

  5. Yhdistä sylinterin haarukka nostovarteen ja kiristä vastamutteri.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  Hydraulinesteen huolto

  Hydraulinesteen määrän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Hydraulinestesäiliöön on lisätty tehtaalla noin 32,2 litraa korkealuokkaista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä päivittäin ennen koneen käyttöä. Jos neste on vähissä, lisää sopivaa nestettä seuraavien ohjeiden mukaan:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Saatavana 19 l:n astioissa tai 208 l:n tynnyreissä. Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta tai pyydä Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Emme suosittele synteettisten nesteiden käyttöä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46
  Ominaisuudet:
  Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48cSt / 100 °C 7,9–8,5
  Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–160
  Jähmepiste, ASTM D97–37 °C–45 °C
  Standardit:
  Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 -moniastenesteen on todettu tarjoavan optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18 °C...49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Luonnossa hajoava hydraulineste – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H on ainoa Toron testaama ja hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä Mobil-jälleenmyyjiltä.

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500. Tätä punaista väriainetta ei suositella käytettäväksi luonnossa hajoavien nesteiden kanssa. Käytä elintarvikeväriä.

  Important: Käytetyn hydraulinesteen tyypistä riippumatta pystysuuntaiseen verticutting-leikkaukseen, leikkaukseen yli 29 °C:een lämpötiloissa ja muuhun kuin viheriöiden leikkaukseen käytettyihin ajoyksiköihin tulee asentaa öljynjäähdytinsarja (osanumero 105-8339).

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   Note: Varmista, että kone on jäähtynyt, jotta öljy on kylmää.

  2. Tarkista nestetaso koneesi säiliöstä:

   • Jos apuhydraulisäiliössä on tarkastuslasi, tarkista öljyn taso siitä (Kuva 48) ja jatka kohtaan 5.

    Note: Jos öljyn pinta on tarkastuslasin kahden merkin välissä, öljyä on riittävästi.

   • Jos apuhydraulisäiliössä ei ole tarkastuslasia, etsi mittatikku koneen päältä (Kuva 48) ja jatka kohtaan 3.

   g221413
  3. Irrota mittatikku ja pyyhi se puhtaalla liinalla, ruuvaa sitten mittatikku säiliöön.

  4. Irrota mittatikku ja tarkista nestemäärä. Jos se on mittatikun merkkien välissä, nestettä on riittävästi. Jos nestepinta ei ole merkkien välissä, muuta nesteen määrää tarvittavalla tavalla (Kuva 49).

   g227716
  5. Irrota hydraulisäiliön korkki ja lisää säiliöön hitaasti oikeanlaista korkealaatuista hydraulinestettä, kunnes pinta ulottuu tarkastuslasin tai mittatikun kahden merkin väliin.

   Important: Jotta järjestelmä ei likaantuisi, puhdista hydraulinesteastioiden kansi ennen niiden puhkaisemista. Tarkista, että kaatonokka ja suppilo ovat puhtaat.

   Note: Älä sekoita hydraulinesteitä.

  6. Asenna korkki.

   Note: Tarkasta hydraulijärjestelmän osat huolellisesti. Tarkista, löytyykö vuotoja tai löysiä kiinnittimiä, puuttuuko osia, onko putket liitetty oikein, jne. Tee tarvittavat korjaukset.

  Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulinesteen suodatin.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste, suodatin ja säiliön huohotin.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys Toro-jälleenmyyjään, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen nesteeseen verrattuna.

  1. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö (Kuva 50). Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin.

   g005518

   Note: Jos nestettä ei tyhjennetä, irrota suodattimeen menevä hydrauliputki ja tuki se tulpalla.

  2. Täytä uusi suodatin oikeanlaisella hydraulinesteellä. Voitele tiivisterengas ja pyöritä sitä kiinni käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäähän. Kiristä sitten vielä ¾-kierrosta.

  3. Täytä hydraulisäiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkastus.

  4. Käynnistä kone ja käytä sitä joutokäynnillä 3–5 minuuttia, jotta neste kiertää ja jotta järjestelmässä oleva ilma poistuu. Sammuta moottori ja tarkista nesteen määrä.

  5. Hävitä neste ja suodatin asianmukaisesti.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät järjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä joutuu ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vuodonilmaisimen tarkistus

  Vuodonilmaisinjärjestelmän avulla hydraulijärjestelmän nestevuodot havaitaan nopeasti. Jos päähydraulisäiliön nestemäärä vähenee 118–177 ml, säiliön kohokytkin sulkeutuu. Yhden sekunnin kuluttua kuuluu hälytysääni (Kuva 53). Normaalissa käytössä neste lämpenee ja laajenee, jolloin nestettä siirtyy apusäiliöön. Neste palaa pääsäiliöön, kun virta katkaistaan.

  g228674
  g228676
  g228673

  Järjestelmän toiminnan tarkistus

  1. Kun virtalukko on PääLLä-asennossa, siirrä vuodonilmaisimen kytkintä taaksepäin ja pidä paikoillaan. Yhden sekunnin viiveen jälkeen pitäisi kuulua merkkiääni.

  2. Vapauta vuodonilmaisimen kytkin.

  Vuodonilmaisinjärjestelmän toiminnan tarkistus

  1. Siirrä virtalukko PääLLä-asentoon. Älä käynnistä moottoria.

  2. Irrota hydraulisäiliön huohotin säiliön kaulasta.

  3. Työnnä puhdas puikko tai ruuvimeisseli säiliön kaulaan ja paina kohokytkintä varovasti alaspäin (Kuva 54): hälytysäänen pitäisi kuulua yhden sekunnin kuluttua.

   g228675
  4. Vapauta koho: hälytysäänen pitäisi vaieta.

  5. Asenna hydraulisäiliön korkki.

  6. Siirrä virtalukko POIS-asentoon.

  Vuodonilmaisimen käyttö

  Vuodonilmaisin voi hälyttää seuraavista syistä:

  • Säiliössä on tapahtunut 118–177 ml:n vuoto.

  • Pääsäiliön nestemäärä on laskenut 118–177 ml, koska neste on supistunut jäähtyessään.

  Jos hälytysääni kuuluu, kone on sammutettava mahdollisimman pian ja tarkastettava vuotojen varalta. Jos hälytysääni kuuluu, kun konetta käytetään viheriöllä, on hyvä ajaa ensin pois viheriöltä. Vuodon syy on selvitettävä ja korjattava ennen käytön jatkamista.

  Jos vuotokohtaa ei löydy ja epäilet väärää hälytystä, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja anna koneen seistä 1–2 minuuttia, jotta neste tasaantuu. Käynnistä sitten kone ja työskentele kestävällä alueella varmistaaksesi, että vuotoja ei ole.

  Jos konetta pidetään pitkään joutokäynnillä normaalin käytön jälkeen, neste supistuu, mikä voi aiheuttaa väärän hälytyksen. Vääriä hälytyksiä voi tapahtua myös silloin, kun konetta käytetään pienemmällä kuormalla sen jälkeen, kun sitä on ensin käytetty pitkään suurella kuormalla. Ehkäise väärät hälytykset välttämällä turhaa joutokäyntiä. Sammuta kone, kun et käytä sitä.

  Leikkuuyksikön huolto

  Leikkuuyksikön turvallisuus

  Kulunut tai vaurioitunut terä tai kiinteä terä voi rikkoutua ja pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät ja kiinteät terät on tarkistettava säännöllisesti liiallisen kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi. Terät ja kiinteät terät saa ainoastaan vaihtaa tai läpätä. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi monen leikkuuyksikön koneita, sillä yhden kelan kääntäminen saattaa kääntää myös muiden leikkuuyksiköiden keloja.

  Kelan ja kiinteän terän kosketuksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus.
 • Tarkista kelan ja kiinteän terän kosketus joka päivä ennen koneen käyttöä, vaikka leikkuun laatu olisikin täysin hyväksyttävää. Kelan ja kiinteän terän on kosketettava toisiaan kevyesti koko pituudeltaan. Katso lisätietoja leikkuuyksikön käyttöoppaasta.

  Kelanopeuden säätö

  Tasaisen, korkealuokkaisen leikkuulaadun ja leikkuujäljen saavuttamiseksi on tärkeää, että kelanopeuden säädin (asennuslohkossa suojuksen alla istuimen vasemmalla puolella) on asetettu oikein. Säädä kelanopeuden säädintä seuraavasti:

  1. Valitse leikkuukorkeus, johon leikkuuyksiköt on asetettu.

  2. Valitse olosuhteisiin parhaiten sopiva ajonopeus.

  3. Määritä 5-, 8-, 11- tai 14-lehtisille leikkuuyksikölle sopiva kelanopeuden asetus kaaviosta (Kuva 55).

   g014736
  4. Aseta kelanopeus kiertämällä nuppia (Kuva 56), kunnes ilmaisinnuolet ovat kohdakkain oikeaa asetusta osoittavan numeron kanssa.

   g007385

   Note: Kelanopeutta voidaan vähentää tai lisätä nurmiolosuhteiden mukaan.

  Kelojen läppäys

  Vaara

  Kelojen tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

  • Pidä kädet ja vaatteet etäällä keloista ja muista liikkuvista osista.

  • Älä koskaan yritä kääntää keloja kädellä tai jalalla moottorin käydessä.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Irrota salpa ja nosta istuin, jotta pääset käsiksi ohjaimiin.

  3. Tee kaikille läpättäville leikkuuyksikölle asianmukaiset kelan ja kiinteän terän kohdistukset läppäystä varten. Katso leikkuuyksikön käyttöopas.

  4. Käännä läppäysvipu R-asentoon (Kuva 57).

   g007385
  5. Käännä kelanopeuden säädin asetukseen 1 (Kuva 57).

  6. Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä.

   Important: Älä muuta moottorin nopeutta läppäyksen aikana, jotta kelat eivät pysähdy. Läppää ainoastaan moottorin joutokäynnin aikana.

  7. Aseta leikkuu-/kuljetusvipu VAPAA-asentoon ja aloita määritettyjen kelojen läppäys siirtämällä leikkuunohjausvipua eteenpäin.

  8. Levitä läppäysainetta pitkävartisella harjalla. Älä käytä lyhytvartista harjaa.

   • Jos kelat pysähtyvät tai oikuttelevat läppäyksen aikana, valitse suurempi nopeus, kunnes nopeus tasaantuu, ja palauta sitten kelan nopeus asentoon 1 tai haluttuun nopeuteen.

   • Jos haluat säätää leikkuuyksikköjä läppäyksen aikana, pysäytä kelat siirtämällä leikkuunohjausvipua taaksepäin ja sammuta moottori. Kun säädöt on tehty, toista vaiheet 4–8.

  9. Toista kaikilla läpättävillä leikkuuyksiköillä.

  10. Kun läppäys on tehty, palauta läppäysvipu F-asentoon, siirrä leikkuuyksikön kelanopeuden säädin haluttuun leikkuuasentoon, laske istuin ja pese läppäysaine leikkuuyksiköistä. Kohdista leikkuuyksikön kela ja kiinteä terä tarvittaessa.

   Important: Jos läppäysvipua ei palauteta F-asentoon läppäyksen jälkeen, leikkuuyksiköt eivät nouse eivätkä toimi oikein.

  Varastointi

  Jos haluat varastoida koneen pidemmäksi aikaa, toimi sitä ennen seuraavasti:

  1. Poista kerääntynyt lika ja vanhat leikkuujätteet. Teroita kelat ja kiinteät terät. Katso tarvittaessa ohjeita leikkuuyksikön käyttöoppaasta. Käytä ruosteenestoainetta kiinteisiin teriin ja kelateriin. Rasvaa ja öljyä kaikki voitelukohdat. Katso Koneen voitelu.

  2. Nosta pyörät tukien varaan, jotta renkailla ei ole painoa.

  3. Tyhjennä ja vaihda hydraulineste ja suodatin, tarkista hydrauliputket ja liitännät. Vaihda tarvittaessa. Katso Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto ja Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus.

  4. Tyhjennä polttoainesäiliö. Käytä moottoria, kunnes se sammuu polttoaineen loputtua. Vaihda polttoainesuodatin. Katso Polttoainesuodattimen vaihto.

  5. Kun moottori on vielä lämmin, tyhjennä öljy kampikammiosta. Täytä uudelleen tuoreella öljyllä. Katso Moottoriöljyn tarkistus.

  6. Irrota sytytystulpat, kaada 30 ml SAE 30 -öljyä sylintereihin ja pyöritä moottoria hitaasti, jotta öljy leviää. Vaihda sytytystulpat. Katso Sytytystulppien vaihto.

  7. Puhdista lika ja roskat sylinteristä, sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

  8. Irrota akku ja lataa se täyteen. Säilytä sitä hyllyllä tai koneessa. Älä kytke kaapeleita, jos akkua säilytetään koneessa. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti.

  9. Jos mahdollista, säilytä kone lämpimässä, kuivassa paikassa.