Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna golfbanor, parkgräsmattor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Important: För att öka säkerheten och prestandan samt säkerställa en korrekt hantering av maskinen måste du noggrant läsa och fullständigt förstå innehållet i denna bruksanvisning. Om du inte följer driftanvisningarna eller inte genomgår tillbörlig utbildning kan detta leda till personskador. Du hittar mer information om säker användning, bland annat i form av säkerhetsråd och utbildningsmaterial på https://www.toro.com/sv-se.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produktens främre rambalk som modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g009699

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395:2013 (när lämpliga dekaler har applicerats) och ANSI B71.4-2017.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från maskinen.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Ytterligare säkerhetsinformation finns i den här bruksanvisningen.

Intyg om motoremission

Maskinens motor uppfyller kraven i EPA Tier 4 Final och EU stage 3b.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal117-4763
decal93-6680
decal93-6686
decal117-4765
decal117-4766
decal117-2718
decal106-6755
decal98-4387
decal93-6688
decal110-9642
decal125-8754
decal121-3887
decal121-3884
decal112-5019
decal93-6681
decal106-6754
decal125-4605
decal120-1670
decal130-1651
decalbatterysymbols
decal120-1683
decal120-1686

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Justera stödvalsarna

Beroende på vilken bredd klippenheterna som ska monteras på traktorenheten har justerar du stödvalsarna enligt följande:

Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 • Om du använder 69 cm klippenheter ska du montera rullarna i de övre fästhålen på stödenhetens kanaler (Figur 3).

 • Om du använder 81 cm klippenheter ska du montera rullarna i de undre fästhålen på stödenhetens kanaler (Figur 3).

  g019541

Byta ut varningsdekalen för CE-överensstämmelse

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal1

Fäst varningsdekalen för CE (artikelnr 120-1686) ovanpå standarvarningsdekalen (artikelnr 120-1683) på maskiner som ska följa CE-bestämmelserna.

Montera motorhuvslåset för CE-överensstämmelse

Delar som behövs till detta steg:

Motorhuvslåsfäste 1
Nit 2
Skruv (¼ x 2 tum)1
Planbricka (¼ tum)2
Låsmutter (¼ tum)1
 1. Kroka av motorhuvsspärren från dess fäste (Figur 4).

  g200373
 2. Ta bort de två nitarna som fäster motorhuvslåsfästet på motorhuven (Figur 5).

  g012628
 3. Kroka av motorhuvslåsfästet på motorhuven.

 4. Placera CE-låsfästet och motorhuvslåsfästet på motorhuven när du passar in monteringshålen.

  Note: Låsfästet måste ligga mot motorhuven (Figur 5).Ta inte bort bult- och mutterenheten från låsfästets arm.

  g012629
 5. Rikta in brickorna mot hålen på motorhuvens insida.

 6. Nita fast fästena och brickorna på motorhuven (Figur 6).

 7. Kroka fast spärren på motorhuvslåsfästet (Figur 7).

  g012630
 8. Skruva i skruven i den andra armen på motorhuvslåsfästet för att låsa spärren på plats (Figur 8).

  g012631
 9. Dra åt skruven ordentligt, men dra inte åt muttern.

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Höger främre slangstyrning1
Vänster främre slangstyrning1
 1. Demontera cylindermotorerna från transportfästena.

 2. Demontera transportfästena och kasta dem.

 3. Ta ut klippenheterna ur kartongerna.

 4. Montera och justera dem i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheterna.

 5. Kontrollera att motvikten (Figur 9) har monterats på rätt sida av klippenheten i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheterna.

  g003320
 6. Alla klippenheter levereras med gräsutjämningsfjädern monterad på klippenhetens högra sida. Gräsutjämningsfjädern måste monteras på samma sida av klippenheten som cylinderns drivmotor. Flytta gräsutjämningsfjädern på följande sätt:

  1. Demontera de två vagnskruvar och muttrar som håller fast stångbeslaget på klippenhetens flikar (Figur 10).

   g003949
  2. Demontera den flänsmutter som håller fast fjäderrörets bult på bärramens flik (Figur 10).

  3. Ta bort enheten.

  4. Montera fjäderrörets bult på bärramens motsatta flik, och fäst skruven med flänsmuttern.

   Note: Placera bultens huvud mot flikens yttre sida såsom visas i Figur 11.

   g003967
  5. Montera stångbeslaget på klippenhetens flikar med hjälp av vagnskruvarna och muttrarna (Figur 11). Montera den vänstra slangstyrningen längst fram på klippenhetens flikar när du monterar om stångbeslaget på klippenheten (Figur 13).

   Important: Använd stångbeslagets fästmuttrar när du monterar slangstyrningen längst fram på klippenhetens flikar på den fjärde (vänster fram) och femte (höger fram) klippenheten. Slangstyrningen ska luta mot klippenheten i mitten (Figur 12 till Figur 14).

   g031275
   g015160
   g019602

   Note: Sätt hårnålssprinten i fjäderstångens hål bredvid stångbeslaget när du monterar eller demonterar klippenheterna. I annat fall måste hårnålssprinten monteras i hålet i stångens ände.

 7. Öka styrningen på de bakre klippenheterna genom att ta bort de två vridbrickorna, insexskruvarna och flänslåsmuttrarna (Figur 15) från de bakre klippenheternas bärramar (klippenhet 2 och 3). Se Figur 12.

  g033150
 8. Sänk ned alla lyftarmar helt.

 9. Smörj bärramens axel med rent fett (Figur 16).

  g015976
 10. Vid montering av de främre klippenheterna ska en klippenhet skjutas in under lyftarmen samtidigt som bärramens axel förs upp och in i lyftarmens svängok (Figur 16). Kontrollera att tryckbrickan sitter på plats på bärramens axel.

 11. Fäst bärramens axel på lyftarmens ok med hjälp av sprinten (Figur 16).

 12. Lås fast styrningen på klippenheterna genom att fästa svängoket vid bärramen med låsstiftet (Figur 17).

  g015977

  Note: Fast styrning rekommenderas vid klippning i sluttningar.

 13. Följ anvisningarna nedan för att montera de bakre klippenheterna när klipphöjden är över 19 mm.

  1. Ta bort hjulsprinten och brickan som håller fast lyftarmens svängaxel på lyftarmen, och skjut ut lyftarmens svängaxel ur lyftarmen (Figur 18).

   g003979
  2. Sätt i lyftarmens ok i bärramens axel (Figur 16).

  3. Sätt i lyftarmens axel i lyftarmen och fäst den med brickan och hjulsprinten (Figur 18).

 14. Fäst lyftarmens kedja på kedjefästet med låsstiftet (Figur 19).

  Note: Använd så många kedjelänkar som rekommenderas i bruksanvisningen till klippenheterna.

  g003948
 15. Stryk på rent fett på cylindermotorns räfflade axel.

 16. Olja in cylindermotorns o-ring och montera den på motorflänsen.

 17. Montera motorn genom att vrida den medurs så att motorflänsarna går fria från skruvarna (Figur 20).

  g004127
 18. Vrid motorn moturs så att skruvarna omges av flänsarna, och dra sedan åt skruvarna.

  Important: Se till att cylindermotorns slangar inte är vridna, har snott sig eller att de kan komma i kläm.

Justera gräsutjämningsfjädern

Gräsutjämningsfjädern (Figur 21) överför vikt från den främre till den bakre valsen. Detta hjälper till att minska förekomsten av det vågformade mönster i gräsmattan som kallas för ”ondulering” eller ”bobbing”.

Important: Justera fjädern med klippenheten monterad på traktorenheten, riktad rakt fram och nedsänkt till verkstadsgolvet.

 1. Se till att hårnålssprinten sitter i det bakre hålet på fjäderstången (Figur 21).

  Note: Vid service av klippenheten flyttar du hårnålssprinten till fjäderstångshålet bredvid gräsutjämningsfjädern.

  g003863
 2. Dra åt sexkantsmuttrarna på fjäderstångens främre ände tills fjäderns sammanpressade längd är 15,9 cm, se Figur 21.

  Note: Förkorta fjäderns längd med 13 mm om du ska använda maskinen i ojämn terräng. Detta medför en något minskad kontakt med marken.

  Note: Gräsutjämningsinställningen måste ställas in igen om klipphöjdsinställningen eller klippintensitetsinställningen ändras.

Använda klippenhetens stöd

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhetens stöd1

Om du behöver välta klippenheten för att få tillgång till underkniven eller cylindern, ska du lägga klippenhetens bakdel på stödet så att inte muttrarna på bakre delen av underknivstångens justerskruvar vilar mot arbetsytan (Figur 22).

g003985

Fäst stödet i kedjefästet med låsstiftet (Figur 23).

g004144

Smörja maskinen

Innan maskinen används måste den smörjas för att man ska få rätt smörjegenskaper. Se Smörjning. Om man inte smörjer maskinen riktigt kommer dess komponenter att gå sönder i förtid.

Kontrollera vätskenivåerna

 1. Kontrollera smörjemedelsnivån för bakaxeln innan motorn startas. Se .

 2. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången. Se .

 3. Kontrollera motoroljenivån före och efter att motorn startas för första gången. Se .

Använda mätstången

Delar som behövs till detta steg:

Mätstång1

Justera klippenheten med hjälp av mätstången. Mer information om justeringen finns i bruksanvisningen till klippenheterna (Figur 24).

g004552

Produktöversikt

Bromspedaler

De två fotpedalerna (Figur 25) sköter individuella hjulbromsar och underlättar svängning och körning i backar.

Pedallåsspärr

Pedallåsspärren (Figur 25) kopplar samman pedalerna för att dra åt parkeringsbromsen.

Parkeringsbromspedal

Lägg i parkeringsbromsen (Figur 25) genom att koppla ihop pedalerna med pedallåsspärren och trampa ner den högra bromspedalen samtidigt som du ansätter fotpedalen. Frigör parkeringsbromsen genom att trampa ner en av bromspedalerna tills parkeringsbromsspärren lossas.

g015074

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 25) reglerar körning framåt och bakåt. Tryck ned pedalens övre del för att köra framåt och dess undre del för att backa. Hastigheten beror på hur mycket pedalen trycks ned. Om du inte har någon last och vill köra i maxhastighet ska du trampa ned pedalen helt och ha gasreglaget i det snabba läget.

Du stannar genom att försiktigt lyfta foten från gaspedalen och låta pedalen återgå till mittläget.

Rattlutningspedal

Om du vill luta ratten mot dig ska du trampa ned fotpedalen (Figur 25) och dra ratten mot dig så att den sitter bekvämt, och sedan släppa upp pedalen.

Klipphastighetsbegränsare

När klipphastighetsbegränsaren (Figur 26) vrids upp reglerar den klipphastigheten och gör så att klippenheterna kan kopplas in. Varje distansbricka justerar klipphastigheten med cirka 0,8 km/t. Ju fler distansbrickor du sätter överst på skruven, desto saktare går maskinen. Under transport ska du vrida ned klipphastighetsbegränsaren så att du får maximal transporthastighet.

Hastighetsbegränsarskruvar

Justera skruven/skruvarna (Figur 26) för att begränsa hur långt pedalen kan trampas ned vid körning framåt eller bakåt, vilket begränsar hastigheten.

Important: Hastighetsbegränsarskruven måste stanna gaspedalen innan pumpen når fullt kolvslag, annars kan skador uppstå på pumpen.

g015075

Reglagespak för höjning/sänkning av klippenheterna

Med det här reglaget (Figur 27) kan du höja och sänka klippenheterna samt starta och stoppa cylindrarna när de har aktiverats i klippläget. Det går inte att sänka klippenheterna när spaken för klippning/transport har satts i transportläget.

Tändningslås

Tändningslåset (Figur 27) har tre lägen: AV, På/FöRVäRMNING och START.

InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om din maskin, t.ex. driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 27).

Kraftuttagsbrytare

Figur 27Kraftuttagsbrytaren har två lägen: START och STOPP. Tryck kraftuttagsbrytaren framåt för att aktivera klippenhetens knivar. Tryck knappen bakåt för att avaktivera klippenhetens knivar.

g021208

Motorvarvtalsbrytare

Motorhastighetsknappen (Figur 27) har två lägen för ändring av motorhastigheten. Om du trycker kort på knappen kan du öka eller sänka motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Håll knappen nedtryckt för att låta motorn gå direkt till hög eller låg tomgång (beroende på vilken del av knappen som hålls nedtryckt).

Strålkastaromkopplare

Vrid omkopplaren nedåt för att tända strålkastarna (Figur 27).

Kraftuttag

Använd kraftuttaget (Figur 28) för att driva elektrisk extrautrustning med 12 V.

g010239

Påshållare

Använd påshållaren (Figur 28) för förvaring.

Slipningsspakar

Använd slipningsspakarna för att slipa cylindrarna (Figur 29).

g015076

Justera sätet

Spak för justering framåt och bakåt

Dra spaken utåt för att skjuta sätet framåt och bakåt (Figur 30).

Justeringsvred för sätets armstöd

Vrid på ratten för att justera armstödets vinkel (Figur 30).

Spak för att justera ryggstödet

Flytta spaken för att justera ryggstödets vinkel (Figur 30).

Viktmätare

Viktmätaren anger när sätet har anpassats efter förarens vikt (Figur 30). Höjdjusteringen görs genom att fjädringen ställs in i det gröna området.

g033323

Viktjusteringsspak

Justera sätet efter din vikt (Figur 30). Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ned spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

Använda LCD-skärmen InfoCenter

LCD-skärmen InfoCenter visar information om din maskin, t.ex. driftsstatus, diagnostik och övrig information om maskinen (Figur 31). InfoCenter har en startskärm och en huvudinformationsskärm. Du kan växla mellan startskärmen och huvudinformationsskärmen närsomhelst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja lämplig riktningspil.

g020650
 • Vänster knapp, menyåtkomst-/tillbakaknapp – tryck på den här knappen för att öppna InfoCenter-menyerna. Du kan använda den för att gå ut ur menyn som du använder.

 • Mittenknapp – använd den här knappen för att bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen för att öppna en meny där en högerpil visar att det finns mer innehåll.

 • Manuell ändring av fläktens blåsriktning – aktivera genom att trycka ned vänster och höger knapp samtidigt.

 • Pip – aktiveras när du sänker ned däcken eller för meddelanden och fel.

  Note: Varje knapps funktion kan ändras beroende på vad tillfället kräver. Vid varje knapp visas en ikon som förklarar den aktuella funktionen.

Ikonbeskrivning InfoCenter

SERVICE DUEAnger när schemalagd service bör utföras
GraphicÅterstående timmar före service
GraphicÅterställ antalet servicetimmar Graphic
GraphicMotorvarvtal/-status – visar motorns varvtal
GraphicInfoikon
GraphicTimmätare
GraphicSnabbt
GraphicLångsamt
GraphicÄndring av fläktens blåsriktning – anger när fläktens blåsriktning ändras
GraphicStationär regenerering krävs
GraphicLuftintagsvärmaren är aktiv
GraphicHöj upp klippenheterna
GraphicSänk ned klippenheterna
GraphicFöraren måste sitta på stolen
GraphicParkeringsbromsindikator – anger när parkeringsbromsen är PÅ
GraphicIdentifierar området som högt
GraphicNeutralläge
GraphicIdentifierar området som lågt
GraphicKylvätsketemperatur – visar temperaturen på motorns kylvätska i antingen °C eller °F
GraphicTemperatur (hög)
GraphicNekas eller ej tillåtet
GraphicKraftuttaget är inkopplat
GraphicMotor, start
GraphicStopp eller avstängning
GraphicMotor
GraphicTändningslås
GraphicAnger när klippenheterna sänks ned
GraphicAnger när klippenheterna höjs upp
GraphicPIN-kod
GraphicHydraulvätsketemperatur – anger hydraulvätskans temperatur
GraphicCAN-buss
GraphicInfoCenter
GraphicOgiltig eller misslyckad
GraphicLampa
GraphicUtmatning från TEC-styrenheten eller styrkabel i kablage
GraphicHögt: över det tillåtna området
GraphicLågt: under det tillåtna området
Graphic/GraphicUtanför området
GraphicBrytare
GraphicFöraren måste frisläppa brytaren
GraphicFöraren ska ändra till det angivna läget
Symbolerna kombineras ofta och skapar meningar. Vissa av exemplen visas nedan. 
GraphicFöraren ska ställa maskinerna i neutralläget
GraphicMotorstart nekad
GraphicMotorn stängs av
GraphicMotorns kylvätska är för varm
GraphicHydraulvätskan är för varm
GraphicVarning om ansamling av aska i dieselpartikelfiltret. Mer information finns i i avsnittet om underhåll.
GraphicSitt ned eller lägg i parkeringsbromsen

Graphic Endast tillgänglig med PIN-kod

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen i huvudskärmen för att få åtkomst till InfoCenters menysystem. Då kommer du till huvudmenyn. Se följande tabeller för en sammanfattning av vilka alternativ som finns tillgängliga från menyerna:

Huvudmeny
MenyobjektBeskrivning
FelFelmenyn innehåller en lista med de senaste maskinfelen som uppstått. Läs servicehandboken eller kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om felmenyn och informationen som finns där.
ServiceServicemenyn innehåller information om maskinen som t.ex. antal brukstimmar och andra liknande siffror.
DiagnostikDiagnostikmenyn visar statusen för alla brytare, givare och styruteffekt på maskinen. Den kan användas för att felsöka vissa problem eftersom den snabbt visar vilka av maskinens reglage som är på och av.
InställningarMed hjälp av inställningsmenyn kan du anpassa och ändra konfigurationsvariabler på InfoCenter-skärmen.
OmI menyn Om står maskinens modellnummer, artikelnummer och programvaruversion.
Service
MenyobjektBeskrivning
HoursAnger det totala antal timmar som maskinen, motorn och kraftuttaget har varit på samt antalet timmar som maskinen har transporterats och när det är dags för service
AntalAnger händelser som maskinen har genomgått
Diagnostik
MenyobjektBeskrivning
Cutting UnitsAnger indata, kvalificerare och utdata för höjning och sänkning av klippenheterna
Hi/Low RangeAnger indata, kvalificerare och utdata för körning i transportläge
KraftuttagAnger indata, kvalificerare och utdata för aktivering av PTO-kretsen
Engine RunAnger indata, kvalificerare och utdata för start av motorn
BacklapAnger indata, kvalificerare och utdata för hantering av slipningsfunktionen
Inställningar
MenyobjektBeskrivning
EnheterStyr vilka enheter som används på InfoCenter (brittiska eller metriska)
SpråkStyr språken som används på InfoCenter*
BakgrundsbelysningStyr LCD-skärmens ljusstyrka
KontrastStyr LCD-skärmens kontrast
Cylinderhastighet för främre slipningsspakStyr hastigheten hos de främre cylindrarna i slipningsläge
Cylinderhastighet för bakre slipningsspakStyr hastigheten hos de bakre cylindrarna i slipningsläge
Låsta menyerMed en PIN-kod kan en person som har godkänts av företaget få åtkomst till låsta menyer
Auto. tomgång GraphicStyr den tid det tar innan motorn går på låg tomgång när maskinen inte används
Antal knivar GraphicStyr antalet knivar på cylindern för cylinderhastighet
Klipphast. GraphicStyr markhastigheten för bestämning av cylinderhastigheten
Klipphöjd GraphicStyr klipphöjden för bestämning av cylinderhastigheten
Varvtal för främre cylinder GraphicVisar de främre cylindrarnas beräknade hastighet. Cylindrarna kan också justeras manuellt
Varvtal för bakre cylinder GraphicVisar de bakre cylindrarnas beräknade hastighet. Cylindrarna kan också justeras manuellt

* Endast text som är riktad mot föraren är översatt. Skärmarna Fel, Service och Diagnostik visas vid service. Rubrikerna visas på det valda språket men menyobjekten är på engelska.

Graphic Låst under Låsta menyer – endast tillgänglig med PIN-kod

Om
MenyobjektBeskrivning
ModellVisar maskinens modellnummer
Art.nrVisar maskinens artikelnummer
Maskinstyrenhetens versionsnummerVisar versionsnumret för masterstyrenheten
InfoCenter-versionsnummerVisar versionsnumret för InfoCenter
CAN-bussVisar status för maskinens kommunikationsbuss

Låsta menyer

Det finns sju inställningar för driftskonfigurering som kan justeras på inställningsmenyn i InfoCenter: Tidsfördröjning för auto. tomgång, Antal knivar, Klipphast., Klipphöjd, F-cylinder Š och B-cylinder Š. Inställningarna kan låsas med hjälp av den låsta menyn.

Note: Den initiala lösenordskoden har programmerats av återförsäljaren vid leverans.

Åtkomst till låsta menyer

Note: Den fabriksinställda PIN-koden för maskinen är antingen 0000 eller 1234.Om du har ändrat PIN-koden och därefter glömt den nya koden kan du kontakta din Toro-auktoriserade återförsäljare för att få hjälp.

 1. På HUVUDMENYN bläddrar du ned till INSTäLLNINGSMENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 32).

  g028523
 2. På INSTäLLNINGSMENYN bläddrar du ned till den LåSTA MENYN med hjälp av mittknappen och trycker därefter på den högra knappen (Figur 33A).

  g028522
 3. Ange PIN-koden genom att trycka på mittknappen tills rätt första siffra visas. Tryck sedan på högerknappen för att gå till nästa siffra (Figur 33B och Figur 33C). Upprepa detta steg tills den sista siffran har skrivits in och tryck på högerknappen igen.

 4. Tryck på mittknappen för att ange PIN-koden (Figur 33D).

  Vänta tills den röda indikatorlampan på InfoCenter tänds.

  Note: Om InfoCenter bekräftar PIN-koden och den låsta menyn blir tillgänglig visas ordet ”PIN” i skärmens övre högra hörn.

Note: Spärra den låsta menyn genom att vrida tändningslåset till läget AV och sedan till läget På.

Du kan visa och ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har fått åtkomst till den låsta menyn bläddrar du ned till alternativet Lås inställn. Tryck på högerknappen för att ändra inställningen. Om du ställer in Lås inställn. på AV kan du se och ändra inställningarna i den låsta menyn utan att ange PIN-koden. Om du ställer in Lås inställn. på På döljs de låsta alternativen och du måste ange PIN-koden för att ändra inställningarna i den låsta menyn. När du har angivit PIN-koden vrider du tändningslåset till läget AV och tillbaka till läget På för att aktivera och spara funktionen.

Ställa in automatisk tomgång

 1. Bläddra ned till Auto. tomgång i inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra tiden för automatisk tomgång mellan AV, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s och 30 s.

Ställa in antal knivar

 1. Bläddra till Antal knivar på inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att ändra antal knivar till 5, 8 eller 11 knivar.

Ställa in klipphastigheten

 1. Bläddra till Klipphast. på inställningsmenyn.

 2. Tryck på högerknappen för att välja klipphastighet.

 3. Välj lämplig klipphastighet för gaspedalens mekaniska klipphastighetsbegränsare med hjälp av mitten- och högerknappen.

 4. Avsluta och spara klipphastighetsinställningen genom att trycka på vänsterknappen.

Ställa in klipphöjden

 1. Bläddra till Klipphöjd på inställningsmenyn.

 2. Välj Klipphöjd genom att trycka på högerknappen.

 3. Välj lämplig klipphöjdsinställning med hjälp av mitten- och högerknappen.

  Note: Om den exakta inställningen inte visas väljer du närmaste klipphöjdsinställning i listan som visas.

 4. Avsluta och spara klipphöjdsinställningen genom att trycka på vänsterknappen.

Ställa in de främre och bakre cylindrarnas hastighet

Hastigheten för de främre och bakre cylindrarna beräknas utifrån den information om antal knivar, klipphastighet och klipphöjd som anges i InfoCenter, men du kan även ändra inställningen manuellt och därmed anpassa den till olika klippförhållanden.

 1. Bläddra till varvtalet för främre cylinder och/eller varvtalet för bakre cylinder.

 2. Ändra värdet för cylinderhastighet genom att trycka på högerknappen. När hastighetsinställningen har ändrats kommer det värde som har beräknats utifrån angiven information om antal knivar, klipphastighet och klipphöjd fortsätta att visas på displayen tillsammans med det nya värdet.

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer – traktorenhet

Klippbredd, 69 cm breda klippenheter307 cm
Klippbredd, 81 cm breda klippenheter320 cm
Total maskinbredd med klippenheterna (69 cm) nedsänkta345 cm
Total maskinbredd med klippenheterna (81 cm) nedsänkta358 cm
Total maskinbredd med klippenheterna upplyfta (transport)239 cm
Total längd370 cm
Höjd med vältskydd220 cm
Bandbredd, fram229 cm
Bandbredd, bak141 cm
Hjulbas171 cm
Nettovikt (utan klippenheter och vätskor)1574 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna och klippenheterna är i gott bruksskick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta aldrig bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll aldrig på bränsle i maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Fylla på bränsletanken

Bränsletankens kapacitet

83 liter

Bränslespecifikation

Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

 • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

 • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

 • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

 • Använd inte bränsletillsatser.

Petroleumdiesel

Cetantal: 45 eller högre

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Bränsletabell

Specifikationer för dieselbränslePlats
ASTM D975USA
Nr 1-D S15
Nr 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternationell
JIS K2204 klass nr 2Japan
KSM-2610Korea
 • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

 • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och bränsle för vinterbruk (nr 1-D eller en blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att inte bränslefiltret sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

Biodiesel

Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

 • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med mindre biodieselandel vid kallt väder.

 • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

 • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

 • Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

Fylla på bränsle

 1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

 2. Gör rent runt tanklocket med hjälp av en ren trasa.

 3. Ta bort locket från bränsletanken (Figur 34).

  g200372
 4. Fyll tanken med bränsle tills nivån ligger precis vid påfyllningsrörets nedersta del.

 5. Sätt tillbaka tanklocket och dra åt ordentligt när du har fyllt på tanken.

  Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minimerar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

Kontrollera hydraulsystemet

Innan du startar motorn och börjar använda maskinen bör du kontrollera hydraulsystemet; se Kontrollera hydraulvätskenivån.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera oljenivån i motorns vevhus. Se Serva motoroljan.

Kontrollera kylsystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylsystemet.
 • Kontrollera kylvätskenivån varje dag innan motorn startas. Systemet rymmer 12,3 liter.

  1. Ta av kylarlocket försiktigt.

   Var försiktig

   Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

   • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

   g009702
  2. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till Full-markeringen (Figur 35).

  3. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylvätskenivån är låg.

   Note: Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvätskor.

  4. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Däcken levereras med förhöjt tryck. Lufta därför däcken en aning för att minska trycket. Lufttrycket i däcken ska vara 0,83–1,03 bar. Kontrollera däcktrycket dagligen.

  Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att få god klippkvalitet och korrekt maskindrift. Däcken får inte vara för löst pumpade.

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  • Stoppa klippenheterna om du inte klipper.

  • Stanna maskinen och undersök klippenheterna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Ställ maskinen på en plan yta.

   • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

  • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

  Maskiner med fällbar störtbåge

  • Använd alltid säkerhetsbältet när störtbågen är uppfälld.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning. Håll den fällbara störtbågen i upprätt låst läge, och använd säkerhetsbältet när du kör maskinen med störtbågen uppfälld.

  • Störtbågen ska endast fällas ned tillfälligt när så behövs. Använd inte säkerhetsbältet när störtbågen är nedfälld.

  • Tänk på att det inte finns något vältskydd när störtbågen är nedfälld.

  • Kontrollera området som ska klippas och ha aldrig störtbågen nedfälld i närheten av sluttningar, stup eller vattendrag.

  Säkerhet i sluttningar

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Föraren måste utvärdera förhållandena på en viss plats för att bedöma om sluttningen är säker för maskindrift, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Föraren måste gå igenom anvisningarna för körning av maskinen i sluttningar som anges i listan nedan och beakta aktuella förutsättningar för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på platsen vid en viss dag. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd endast maskinen under förhållanden då fullgod drivkraft, styrning eller stabilitet föreligger.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Tänk på att maskinen kan förlora drivkraften om du kör på vått gräs, tvärs över sluttningar eller i nedförslutning. Om drivhjulen tappar drivkraft kan detta leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en handgräsklippare om det finns faror.

  • Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

  • Var mycket försiktig när du använder gräsuppsamlingssystem och andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen.

  Starta och stänga av motorn

  Starta motorn

  Important: Lufta bränslesystemet om något av följande har inträffat:

  • Motorn har stannat till följd av att bränslet har tagit slut.

  • Underhåll har utförts på komponenter i bränslesystemet.

  1. Ta bort foten från gaspedalen och kontrollera att pedalen är i NEUTRALLäGET.

   Note: Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad.

  2. För motorhastighetsknappen till läget för LåG TOMGåNG.

  3. Vrid tändningsnyckeln till KöRLäGET.

   Note: Glödstiftsindikatorn tänds.

  4. Vid tändningsnyckeln till STARTLäGET när glödindikatorn slocknar.

  5. Släpp nyckeln omedelbart när motorn startar och låt den gå tillbaka till KöRLäGET.

  6. Justera motorhastigheten.

   Important: Kör inte startmotorn i mer än 15 sekunder åt gången, annars kan den gå sönder i förtid. Om motorn inte startar efter 15 sekunder vrider du nyckeln till AVSTäNGT läge. Undersök reglagen och procedurerna igen, vänta i ytterligare 15 sekunder och upprepa startproceduren.

   Om temperaturen är under –7 °C kan startmotorn vara på i 30 sekunder och sedan vara avstängd i 60 sekunder under två försök.

   Var försiktig

   Kontakt med rörliga delar kan orsaka personskador.

   Stäng av motorn och vänta tills samtliga rörliga delar har stannat innan du kontrollerar om det finns oljeläckor, lösa delar eller andra problem.

  Stänga av motorn

  Important: Låt motorn gå på tomgång i fem minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Om detta inte görs kan det resultera i turboladdningsproblem.

  Note: Sänk ned klippenheterna till marken när du parkerar maskinen. Detta frigör den hydrauliska belastningen från systemet, förhindrar slitage på systemets delar och förebygger även att klippenheterna sänks ned av misstag.

  1. Ställ motorn i låg tomgång igen.

  2. För kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT läge.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

  4. Vrid tändningsnyckeln till AV.

  5. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Motorhastighetsknapp

  Motorhastighetsknappen har två lägen för ändring av motorhastigheten. Om du trycker kort på knappen kan du öka eller sänka motorhastigheten i steg om 100 varv/minut. Om du håller knappen intryckt övergår maskinhastigheten direkt till hög eller låg tomgång, beroende på vilken sida av knappen du trycker in.

  Klippa gräs med maskinen

  Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  1. Flytta maskinen till arbetsområdet och placera den utanför klippområdet när du börjar klippa.

  2. Kontrollera att kraftuttagsbrytaren är i det URKOPPLADE läget.

  3. Flytta klipphastighetsbegränsarens spak framåt.

  4. Tryck på gasreglagebrytaren för att ställa in motorns varvtal på HöG TOMGåNG.

  5. Använd styrspaken för att sänka ned klippenheterna till marken.

  6. Tryck på kraftuttagsbrytaren för att förbereda klippenheterna för drift.

  7. Använd styrspaken för att höja upp klippenheterna från marken.

  8. Börja köra maskinen mot klippområdet och sänk ned klippenheterna.

   Note: Att klippa gräs med en hastighet som utsätter motorn för belastning förbättrar DPF-regenereringen.

  9. När du är klar med klippsträckan använder du styrspaken för att höja upp klippenheterna.

  10. Genomför en tårformad sväng för att snabbt komma i läge för nästa klippsträcka.

  Regeneration av dieselpartikelfilter

  Dieselpartikelfiltret (DPF) ingår i avgassystemet. Katalysatorn för dieseloxidering i dieselpartikelfiltret minskar mängden skadliga gaser och tar bort sot från motorns avgasrör.

  Dieselpartikelfiltrets regenereringsprocess använder värme från avgasröret till att förbränna sot som ansamlats på sotfiltret, vilket omvandlar sotet till aska och rensar kanalerna i sotfiltret så att filtrerade avgaser från motorn flödar ut ur dieselpartikelfiltret.

  Motorns dator övervakar mängden sot genom att mäta baktrycket i dieselpartikelfiltret. Om baktrycket är för högt kan sotet inte förbrännas i sotfiltret då motorn går normalt. Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret fritt från sot:

  • Passiv regenerering förekommer kontinuerligt medan motorn är igång. Kör motorn på fullt motorvarvtal när det är möjligt för att främja DPF-regenerering.

  • Om baktrycket är för högt talar motorns dator om via InfoCenter när ytterligare processer (stöd- och återställningsregenerering) är igång.

  • Låt processen för stöd- och återställningsregenerering slutföras innan du stänger av motorn.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. Motorbelastning på tomgång med högt motorvarvtal producerar i allmänhet tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenereringen.

  Important: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller du kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i sotfiltret.

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under den parkerade regenereringen eller återställningsregenereringen av dieselpartikelfiltret. Heta avgaser kan skada dig eller andra människor.

  • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

  • Se till att det inte finns något brännbart material runt avgassystemet.

  • Rör aldrig vid en het avgassystemskomponent.

  • Stå aldrig vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Ansamling av sot i dieselpartikelfiltret

  • Med tiden samlas sot i dieselpartikelfiltrets sotfilter. Motorns dator övervakar sotnivån i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med sot har ansamlats meddelar datorn dig att det är dags att regenerera dieselpartikelfiltret.

  • DPF-regenerering är en process som värmer upp dieselpartikelfiltret, vilket omvandlar sotet till aska.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av sotansamling.

  Motorns varningsmeddelanden – sotansamling

  IndikeringsnivåFelkodMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Motorvarning
  g213866
  Datorn minskar motoreffekten till 85 %Utför en parkerad regenerering så snart som möjligt. Se Parkerad regenerering.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213867
  Datorn minskar motoreffekten till 50 %Utför en återställningsregenerering så snart som möjligt. Se Återställningsregenerering.

  Ansamling av aska i dieselpartikelfiltret

  • Lättare aska töms ut genom avgassystemet. Tyngre aska ansamlas i sotfiltret.

  • Aska är en biprodukt av regenereringsprocessen. Med tiden ansamlas aska i dieselpartikelfiltret, som inte töms ut genom motorns avgasrör.

  • Motorns dator beräknar mängden aska som har ansamlats i dieselpartikelfiltret.

  • När tillräckligt med aska ansamlats skickar motorns dator information till InfoCenter i form av ett systemmeddelande eller motorfel för att ange ansamling av aska i dieselpartikelfiltret.

  • Systemmeddelandet och felen är tecken på att dieselpartikelfiltret behöver servas.

  • Förutom att ge varningsmeddelanden minskar datorn även motorns effekt vid olika nivåer av askansamling.

  Systemmeddelanden och motorvarningsmeddelanden i InfoCenter – ansamling av aska

  IndikeringsnivåMeddelande eller felkodMinskning av motorvarvtalMotoreffektRekommenderad åtgärd
  Nivå 1: Systemmeddelande
  g213865
  Ingen100 %Meddela serviceavdelningen att meddelande nr 179 visas i InfoCenter.
  Nivå 2: Motorvarning
  g213863
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 85 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 3: Motorvarning
  g213864
  IngenDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret
  Nivå 4: Motorvarning
  g214715
  Motorvarvtal vid högsta åtdragning + 200 varv/minutDatorn minskar motoreffekten till 50 %Utför service på dieselpartikelfiltret. Se Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  PassivInträffar under normal användning av maskinen vid högt motorvarvtal eller hög motorbelastningInfoCenter visar inte en symbol som anger passiv regenerering.
  Under passiv regenerering utsänder dieselpartikelfiltret mycket varma avgaser, oxiderar skadliga utsläpp och bränner sot till aska.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  StödInträffar som ett resultat av lågt motorvarvtal, låg motorbelastning eller när datorn upptäcker baktryck i dieselpartikelfiltret.När symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en stödregenerering.
  Under stödregenerering styr datorn insugningsreglaget för att öka avgastemperaturen, vilket aktiverar stödregenereringen.
  Se DPF-stödregenerering.
  ÅterställningInträffar endast efter stödregenereringen om datorn upptäcker att stödregenereringen inte minskade sotnivån tillräckligtNär symbolen för stöd-/återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Det sker även var 100:e timme för att återställa de grundläggande sensoravläsningarna
  Under återställningsregenereringar styr datorn insugningsreglage och bränsleinsprutare för att öka avgastemperaturen under regenereringen.
  Se Återställningsregenerering.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörutsättningar för DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradSot ansamlas till följd av långvarig drift vid låga motorvarvtal eller låg motorbelastning. Detta kan också inträffa som följd av felaktig användning av bränsle eller oljaNär symbolen för parkerad regenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en regenerering begärts.
  Datorn upptäcker baktryck på grund av att sot har ansamlats och begär en parkerad regenerering
   • Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du slipper behöva genomföra en återställningsregenerering.
  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
  • Tanken måste vara minst ¼ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Parkerad regenerering.
  ÅterställningInträffar om du har ignorerat begäran om parkerad regenerering och fortsatt köra enheten, vilket orsakar en ännu större ansamling av sot när dieselpartikelfiltret redan är i behov av en parkerad regenereringNär symbolen för återställningsregenerering (Graphic) visas i InfoCenter har en återställningsregenerering begärts.
  Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få hjälp av en servicetekniker, som utför återställningsregenereringen.
  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.
  Se Återställningsregenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering genomförs som en del av motorns vanliga drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenereringen.

  DPF-stödregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 42).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget för att höja temperaturen på motorns avgaser.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan stödregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan stödregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra stödregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Stödregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Återställningsregenerering

  g214711
  • Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visas i InfoCenter (Figur 43).

  • Datorn övertar kontrollen av insugsreglaget och ändrar processen för bränsleinsprutning för att höja temperaturen på motorns avgaser.

   Important: Symbolen för stöd-/återställningsregenerering visar att maskinens avgastemperatur kan vara varmare än under regelbunden drift.

  • När du använder maskinen ska du köra motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-regenerering.

  • Symbolen Graphic visas i InfoCenter medan återställningsregenereringen pågår.

  • Om möjligt, stäng inte av motorn eller minska motorns varvtal medan återställningsregenereringen pågår.

   Important: Låt maskinen slutföra återställningsregenereringsprocessen innan du stänger av motorn.

   Note: Återställningsregenereringen är slutförd när symbolen Graphic försvinner från InfoCenter.

  Parkerad regenerering

  g214713
  • Symbolen för begäran om parkerad regenerering visas i InfoCenter (Figur 44).

  • Om en parkerad regenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 45) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213866

   Important: Om du inte genomför en parkerad regenerering inom två timmar minskar motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.

  • Om du är auktoriserad av ditt företag måste du ange PIN-koden för att genomföra en parkerad regenerering.

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinens tank är minst ¼ full.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material.

  3. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  4. Kontrollera att gaspedalerna eller rörelsereglagespakarna är i NEUTRALLäGET.

  5. Sänk ned klippenheterna och stäng av dem (om tillämpligt).

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  Utföra en parkerad regenerering

  Note: Anvisningar om hur du låser upp låsta menyer finns i avsnittet Åtkomst till låsta menyer.

  1. Gå till den låsta menyn och lås upp undermenyn med låsta inställningar (Figur 46). Se Åtkomst till låsta menyer.

   g028523
  2. Gå till HUVUDMENYN, tryck på mittknappen för att bläddra ned till SERVICEMENYN och tryck sedan på högerknappen för att välja alternativet SERVICE (Figur 47).

   Note: PIN-symbolen bör nu visas i skärmens övre högra hörn i InfoCenter.

   g212371
  3. I SERVICEMENYN ska du trycka på mittknappen tills alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) visas, och sedan trycker du på högerknappen för att välja alternativet DPF REGENERATION (DPF-regenerering) (Figur 48).

   g212138
  4. När ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (”Påbörja DPF-regen. Är du säker?”) visas trycker du på mittknappen (Figur 49).

   g212125
  5. Om kylvätsketemperaturen understiger 60 °C visas meddelandet ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (”Kontrollera att är igång och är över 60 °C”) (Figur 50).

   Övervaka temperaturen på displayen och kör motorn på full gas tills temperaturen når 60 °C, och tryck därefter på mittknappen.

   Note: Om kylvätsketemperaturen överstiger 60 °C hoppas denna skärm över.

   g211986
  6. För gasreglaget till LåG TOMGåNG och tryck på mittknappen (Figur 51).

   g212372
  7. Följande meddelanden visas när den parkerade regenereringen inleds:

   1. Meddelandet ”Initiating DPF Regen.” (”Startar DPF-regen.”) visas (Figur 52).

    g212405
   2. Meddelandet ”Waiting on Graphic” (”Väntar på ”) visas (Figur 53).

    g212406
   3. Datorn känner av huruvida regenereringen pågår. Ett av följande meddelanden visas i InfoCenter:

    • Om regenereringen är tillåten visas meddelandet ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (”Regen. har startats. Det kan ta upp till 30 minuter innan den är klar”) i InfoCenter. Vänta tills den parkerade regenereringsprocessen har slutförts (Figur 54).

     g213424
    • Om regenereringsprocessen inte tillåts av motorns dator visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”) i InfoCenter (Figur 55). Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen.

     Important: Om inte alla krav för regenereringen uppfylls, eller om mindre än 50 timmar har gått sedan den senaste regenereringen, visas meddelandet ”DPF Regen Not Allowed” (”DPF-regen. tillåts inte”).

     g212410
  8. När regenereringen är igång återgår InfoCenter till startskärmen och visar följande symboler:

   GraphicMotorn är kall – vänta.
   GraphicMotorn är varm – vänta.
   GraphicMotorn varm – regenerering pågår (procentandel slutförd).
  9. Den parkerade regenereringen är genomförd när meddelandet ”Regen Complete” (”Regen. slutförd”) visas på InfoCenter. Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till huvudskärmen (Figur 56).

   g212404

  Återställningsregenerering

  • Om du ignorerar begäran om en parkerad regenerering (visas i InfoCenter) och fortsätter att använda maskinen kan en kritisk mängd sot byggs upp i dieselpartikelfiltret.

  • Om en återställningsregenerering krävs visar InfoCenter motorvarning SPN 3719, FMI 16 (Figur 57) och motorns dator minskar motoreffekten till 85 %.

   g213867

   Important: Om du inte genomför en återställningsregenerering inom 15 minuter sänker motorns dator motoreffekten till 50 %.

  • Utför en återställningsregenerering när ett motorstopp inträffar och en parkerad regenerering inte effektivt kan rengöra dieselpartikelfiltret från sot.

  • En återställningsregenerering tar upp till fyra timmar att slutföra.

  • En tekniker från en återförsäljare måste utföra återställningsregenereringen. Kontakta en auktoriserad Toro-distributör.

  Justera lyftarmens motvikt

  Du kan justera motvikten på den bakre klippenhetens lyftarmar för att kompensera för olika gräsförhållanden och bibehålla en jämn klipphöjd även om marken är ojämn eller i områden med mycket torrt gräs.

  Varje motviktsfjäder kan justeras till en av fyra inställningar. För varje steg ökas eller minskas klippenhetens motvikt med 2,3 kg. Du kan placera fjädrarna på baksidan av det första fjäderdonet för att eliminera all motvikt (fjärde läget).

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Sätt i ett rör eller liknande i den långa fjäderänden för att minska fjädrarnas spänning under justeringen (Figur 58).

   Var försiktig

   Fjädrarna är spända och kan orsaka personskada.

   Var försiktig när du justerar fjädrarna.

  3. När du minskar fjädrarnas spänning ska du ta bort skruven och låsmuttern som håller fast fjäderdonet på fästet (Figur 58).

   g015078
  4. Flytta fjäderdonet till det hål som önskas och fäst det med en låsmutter.

  5. Upprepa proceduren på den återstående fjädern.

  Justera lyftarmens vändläge

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lyftarmsbrytaren sitter bakom den främre högra lyftarmen (Figur 59).

   g015079
  3. Lossa brytarens fästskruvar (Figur 59) och flytta upp brytaren för att öka lyftarmens vändhöjd eller flytta ned den för att minska vändhöjden.

  4. Dra åt fästskruvarna.

  Fälla ned störtbågen

  Du kan fälla ned störtbågen för att komma åt områden där höjden är begränsad.

  Varning

  Maskinen har inget vältskyddssystem när störtbågen är nedfälld och ska inte betraktas som ett vältskyddssystem.

  Bär inte säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Stötta den övre störtbågsramens vikt samtidigt som du tar bort låssprintarna och sprintbultarna från tappfästena (Figur 60).

   g200378
  3. Sänk försiktigt ner ramen tills den vilar på stoppen.

  4. För in sprintbultarna i de nedre hålen och fäst med låssprintarna så att den övre ramen stöttas i sitt nedsänkta läge.

  5. Utför dessa instruktioner i omvänd ordning för att höja ramen.

  Varning

  Vältskyddssystemet kanske inte är effektivt om vältskyddets fästbultsenheter är lösa, vilket kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall vid vältning.

  Du måste montera och dra åt båda fästskruvarna helt i det upphöjda läget för att erhålla ett fullgott vältskydd.

  Varning

  När du höjer och sänker vältskyddet kan fingrarna hamna i kläm mellan maskinen och vältskyddet.

  När du höjer och sänker vältskyddet ska du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan strukturens fasta och rörliga delar.

  • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar korrekt åtdragna för att säkerställa att utrustningen är i säkert bruksskick.

  • Byt ut slitna och skadade delar så att maskinen går att använda på ett säkert sätt.

  • Kontrollera att säkerhetsbältet och fästelementen är i säkert bruksskick.

  • Använd säkerhetsbälte när störtbågen är uppfälld och inget säkerhetsbälte när störtbågen är nedfälld.

  Important: Störtbågen är en integrerad säkerhetsanordning. Ha störtbågen i det uppfällda läget när du använder klipparen. Fäll ned störtbågen tillfälligt endast när det är absolut nödvändigt.

  Kontrollera säkerhetsbrytarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsströmbrytarna.
 • Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Maskinen har säkerhetsbrytare i det elektriska systemet. Dessa brytare är avsedda att stänga av motorn om föraren kliver ur förarsätet samtidigt som gaspedalen är nedtryckt. Föraren kan dock lämna sätet medan motorn är igång och gaspedalen står i neutralläge. Även om motorn kommer att fortsätta vara igång när kraftuttagsbrytaren urkopplats och gaspedalen är släppt, rekommenderas du å det bestämdaste att stänga av motorn innan du stiger ner från sätet.

  För att kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion utför du följande procedur:

  1. Kör maskinen sakta till ett stort, relativt öppet område.

  2. Sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Sitt på sätet och tryck på gaspedalen.

  4. Försök att starta motorn.

   Note: Motorn ska inte gå runt. Om motorn går runt, föreligger ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  5. Sitt på sätet och starta motorn.

  6. Res dig från sätet och för kraftuttagsbrytaren till läget på.

   Note: Kraftuttaget ska inte starta. Om kraftuttaget startar ändå finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  7. Sitt på sätet, lägg i parkeringsbromsen och starta motorn.

  8. Flytta gaspedalen så att den inte ligger i NEUTRALLäGET.

   Note: Motorn ska stängas av. Om motorn inte stängs av finns det ett funktionsfel i säkerhetssystemet som bör åtgärdas innan arbetet återupptas.

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Om klippenheterna är i transportläget ska du använda det positiva låset (om så utrustad) innan du lämnar maskinen utan uppsikt.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna, i synnerhet knivens fästelement.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  I nödfall kan du skjuta maskinen framåt genom att aktivera förbikopplingsventilen i den varierbara hydraulpumpen och sedan ansluta en hydraulslang som förbikopplar backventilen, och därefter knuffa eller bogsera maskinen.

  Important: Skjut eller bogsera inte maskinen snabbare än 3–4,8 km/h och inte längre än 400 m eftersom transmissionen kan skadas. Förbikopplingsventilen måste alltid vara öppen när maskinen knuffas eller bogseras. Dessutom måste du montera en hydraulslang som kopplar förbi backventilen när du knuffar eller bogserar maskinen bakåt.

  Om du behöver knuffa eller bogsera maskinen kommer du förmodligen att behöva flytta den både framåt och bakåt. Det är bäst att se till att maskinen kan knuffas eller bogseras både framåt och bakåt för att säkerställa att den inte skadas under åtgärden.

  Förbereda maskinen för att bli knuffad eller bogserad bakåt

  Important: Om du behöver knuffa eller bogsera maskinen bakåt måste du först koppla förbi backventilen i fyrhjulsdrivningens grenrör.

  Följande Toro-delar behövs för att förbikoppla backventilen:

  • Toro-artikelnr 59-7410, diagnoskoppling

  • Toro-artikelnr 354-79, lock till diagnoskoppling

  • Toro-artikelnr 95-8843, hydraulslang

  • Toro-artikelnr 95-0985, koppling (2)

  • Toro-artikelnr 340-77, hydraulkoppling (2)

  1. Montera en diagnoskoppling i den omarkerade porten som sitter mellan portarna M8 och P2 på det bakre grenröret (Figur 61).

   g033131
  2. Anslut en hydraulslang mellan diagnoskopplingen som monterades i det bakre grenröret och tryckkontrollporten för backdrift (Figur 62).

   Note: Använd de hydraulkopplingar och kopplingar som behövs för att montera slangen.

   g033132
  3. Vrid förbikopplingsventilen 90° (¼ varv) i endera riktningen för att öppna den så att vätska kan avledas internt (Figur 63).

   Note: Eftersom vätskan leds förbi transmissionen kan du flytta maskinen långsamt utan att transmissionen skadas.Observera ventilens läge när du öppnar och stänger den.

   g009703
  4. När du har knuffat eller bogserat klart maskinen tar du bort hydraulslangen som du monterade.

  5. Sätt på det befintliga locket på tryckkontrollporten för backdrift.

  6. Sätt på diagnoskopplingslocket på kopplingen som du monterade på grenröret.

  7. Vrid överströmningsventilen 90° (¼ varv) innan motorn startas.

   Note: Använd ett åtdragningsmoment på högst 7–11 N·m för att stänga ventilen.

  Knuffa eller bogsera maskinen endast framåt

  Om du endast behöver knuffa eller bogsera maskinen framåt räcker det med att vrida på överströmningsventilen.

  Important: Se Förbereda maskinen för att bli knuffad eller bogserad bakåt om du behöver knuffa eller bogsera maskinen bakåt.

  1. Öppna huven och avlägsna det mittersta höljet.

  2. Vrid förbikopplingsventilen 90° (¼ varv) i endera riktningen för att öppna den så att vätska kan avledas internt (Figur 63).

   Note: Eftersom vätskan leds förbi transmissionen kan du flytta maskinen framåt långsamt utan att transmissionen skadas.Observera ventilens läge när du öppnar och stänger den.

  3. Vrid överströmningsventilen 90° (¼ varv) innan motorn startas.

   Note: Använd ett åtdragningsmoment på högst 7–11 N·m för att stänga ventilen.

  Transportera maskinen

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert.

  Hitta domkraftspunkterna

  Domkraftspunkterna finns på följande platser:

  • Framtill på maskinen, på ramen till respektive drivhjul (insida).

  • Baktill på maskinen, vid axelcentrum

  Identifiera fästpunkterna

  Fästpunkterna finns på följande platser:

  • På varje sida om ramen bakom de främre stegen.

  • Bakre kofångare

  g200995

  Driftegenskaper

  Öva att köra maskinen eftersom den har en hydrostatisk transmission och dess egenskaper skiljer sig från många gräsunderhållningsmaskiner. Faktorer att tänka på vid drift av traktorenheten och klippenheterna är transmission, motorvarvtal, belastning på knivarna samt bromsarnas betydelse.

  Håll motorns hastighet hög och relativt konstant med gaspedalen. Detta behövs för att upprätthålla tillräckligt med kraft för maskinen under körning. En bra regel är att sänka körhastigheten när belastningen på klippenheterna ökar och att öka den när belastningen minskar.

  Låt därför gaspedalen gå bakåt när motorns varvtal minskar och tryck ner pedalen långsamt när varvtalet ökar. När du kör från ett arbetsområde till ett annat utan belastning och med klippenheterna höjda bör du som jämförelse ha gasreglaget i det snabba läget och trycka ner gaspedalen långsamt, men helt, för att erhålla högsta möjliga hastighet.

  En annan egenskap att uppmärksamma är funktionen hos pedalerna som är anslutna till bromsarna. Bromsarna kan användas för att svänga med maskinen. De ska dock användas med försiktighet, i synnerhet på mjukt eller vått gräs eftersom gräsmattan kan få revor av misstag. En annan fördel med bromsarna är att de upprätthåller drivningen. Under vissa lutningsförhållanden slirar motlutshjulet och förlorar fästet. Om denna situation skulle uppstå, trycker du ner motlutspedalen gradvis och med jämna mellanrum tills motlutshjulet slutat att slira, vilket därmed ökar drivningen på medlutshjulet.

  Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Se till att säteslåset är ordentligt säkrat, vältskyddet är upphöjt och spärrat och att säkerhetsbältet är fastsatt. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar så att du inte välter.

  Important: Låt motorn gå på tomgång i 5 minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Om detta inte görs kan det resultera i turboladdningsproblem.

  Koppla ur samtliga reglage och för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget innan du stänger av motorn. När du för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget sänks det höga motorvarvtalet samt bullernivån och vibrationerna minskar. Vrid nyckeln till AVSTäNGT läge för att stänga av motorn.

  Arbetstips

  Bekanta dig med maskinen

  Öva dig på att köra maskinen på ett öppet område innan du klipper gräs med den för första gången. Starta och stäng av motorn. Kör framåt och backa. Sänk och höj klippenheterna och koppla in och ur cylindrarna. När du har bekantat dig med maskinen övar du på att köra uppför och nedför sluttningar med olika hastigheter.

  Förstå varningssystemet

  Om en varningslampa tänds under drift ska maskinen stannas omedelbart och problemet åtgärdas innan driften återupptas. Om maskinen körs med ett funktionsfel kan allvarliga skador uppstå.

  Klippning Gräs

  Starta motorn och sätt motorhastighetsknappen i det SNABBA läget. För klipphastighetsbegränsaren till KLIPPLäGET. För kraftuttagsbrytaren till det INKOPPLADE läget och använd lyftbrytaren för att styra klippenheterna (de främre klippenheterna är inställda så att de sänks före de bakre klippenheterna). Tryck gaspedalen framåt för att köra framåt och klippa gräset.

  Köra maskinen i transportläget

  För kraftuttagsbrytaren till det URKOPPLADE läget och höj upp klippenheterna till transportläget. För klipphastighetsbegränsaren till transportläget. Var försiktig när du kör mellan föremål så att du inte skadar maskinen eller klippenheterna av misstag. Var extra försiktig när du kör maskinen på lutande underlag. Kör sakta och undvik tvära svängar i sluttningar så att du inte välter.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Byt oljan i bakaxeln.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylsystemet.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsströmbrytarna.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. Serva luftrenaren tidigare om serviceindikatorn är röd. Serva den oftare under extremt dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Kontrollera planetväxeloljans nivå(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Kontrollera bakaxelns oljenivå.
 • Kontrollera smörjmedlet i bakaxelns växellåda.
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Byt oljan i bakaxeln.
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
 • Byt hydraulvätskan.
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltreteller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera alla fästelement.
 • Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter.
 • Måla i lackskador.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera motoroljenivån och bränslenivån.       
  Kontrollera kylvätskenivån.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltrets serviceindikator.       
  Undersök om det finns skräp i kylaren, oljekylaren eller filtret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.1       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydraulsystemets vätskenivå.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera justeringen av cylinder mot underkniv.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj alla smörjnipplar.2       
  Bättra på skadad lack.       

  1. Undersök glödstift och insprutarmunstycken om motorn är trögstartad eller om överdrivet mycket rök eller ojämn gång uppmärksammas.

  2. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se bruksanvisningen till motorn respektive klippenheterna för ytterligare underhållsförfaranden.

  Note: Om du behöver ett el- eller hydraulschema för din maskin hittar du det på www.Toro.com.

  Serviceintervalltabell

  decal130-1651

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet före underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Koppla ur klippenheterna.

   • Sänk klippenheterna.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Demontera huven

  1. Öppna motorhuvsspärrarna (Figur 66) och öppna huven.

   g200373
  2. Ta bort saxpinnarna som fäster de bakre motorhuvsfästena till rampiggarna och lyft av huven.

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj lager och bussningar.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas. Om maskinen används under normala förhållanden ska samtliga lager och bussningar smörjas var 50:e körtimme eller omedelbart efter varje tvätt.

  Smörjnipplarnas placering och antal är som följer:

  • Bromsaxelns lager (5) (Figur 67)

   g009704
  • Bakre axeltappsbussningar (2) (Figur 68)

   g009705
  • Styrcylinders kulleder (2) (Figur 69)

   g009706
  • Fästanordningarnas kulleder (2) (Figur 69)

  • Axeltappsbussningar (2) (Figur 69). Den översta nippeln på axeltappen ska bara smörjas en gång om året (2 pumpningar).

  • Lyftarmsbussningar (en per klippenhet) (Figur 70)

   g015159
  • Lyftcylinderbussningar (två per klippenhet) (Figur 70)

  • Lyftarmens vridfästebussningar (en per klippenhet) (Figur 71)

  • Klippenhetens bärramar (två per klippenhet) (Figur 71)

  • Klippenhetens lyftarmsvridfäste (ett per klippenhet) (Figur 71)

   g015158

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren. Serva luftrenaren tidigare om serviceindikatorn är röd. Serva den oftare under extremt dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut den om den är skadad. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn (Figur 72) anger att det krävs. Om du byter ut luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret tas bort.

  g009709

  Important: Säkerställ att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Dra ut spärren och vrid luftrenarkåpan motsols (Figur 73).

   g011503
  3. Ta bort kåpan från luftrenaren.

  4. Använd lågtrycksluft (2,76 bar, ren och torr) innan du avlägsnar filtret för att ta bort stora ansamlingar skräp som packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen. Undvik att använda högtrycksluft eftersom den kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret.

   Denna rengöringsprocess förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

  5. Ta bort och byt ut huvudfiltret (Figur 74).

   Vi rekommenderar inte att du rengör det använda filtret eftersom det då finns risk för att filtret skadas. Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter.

   Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

   g011504

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 75). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

   g011505
  6. Rengör smutsutblåsningens öppning i den avtagbara kåpan.

  7. Demontera gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och montera utloppsventilen.

  8. Montera kåpan med gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan cirka klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  9. Nollställ indikatorn (Figur 72) om den är röd.

  Serva motoroljan

  Oljespecifikationer

  Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Använd motorolja med följande viskositetsgrad:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -17,8 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos din auktoriserade Toro-återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Om oljenivån är ovanför markeringen Full ska du byta motoroljan.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”.Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Lossa motorhuvsspärrarna och öppna huven.

  3. Ta ut oljestickan, torka av den, sätt tillbaka den i röret och dra ut den igen.

   Oljenivån ska ligga inom de säkra markeringarna (Figur 76).

   g020435
  4. Om oljenivån ligger under den säkra markeringen tar du av påfyllningslocket (Figur 76) och fyller på olja tills nivån når markeringen ”Full”.

   Important: Fyll inte på för mycket olja i motorn.

   Note: När du använder annan olja, bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  5. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket och oljestickan.

  6. Stäng huven och lås den med spärrarna.

  Vevhusvolym

  5,7 liter med filtret.

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort avtappningspluggen (Figur 77) och låt oljan rinna ned i ett avtappningskärl.

   g009713
  3. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat att rinna.

  4. Avlägsna oljefiltret (Figur 78).

   g008807
  5. Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen innan du monterar den.

   Note: Dra inte åt filtret för hårt.

  6. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Serva dieseloxideringskatalysatorn (DOC) och sotfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 6000:e timme
 • Ta isär, rengör och sätt ihop sotfiltret i dieselpartikelfiltreteller rengör sotfiltret, om motorfel spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 visas i InfoCenter.
  • Om systemmeddelande visas i InfoCenter är det nästan dags för service av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   g213865
  • Om motorfel (Kontrollera motor), (Kontrollera motor) eller (Kontrollera motor) visas i InfoCenter (Figur 80) ska du rengöra sotfiltret genom att följa stegen nedan:

   g214715g213864g213863
   1. I avsnittet om motorn i servicehandboken finns information om demontering och montering av dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret i dieselpartikelfiltret.

   2. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare om du behöver reservdelar eller service för dieseloxideringskatalysatorn och sotfiltret.

   3. Kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare så att de kan återställa motorns styrenhet när du har monterar ett rent dieselpartikelfilter.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa omständigheter är bränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Fyll bränsletanken på en öppen plats utomhus när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bränsle tills nivån ligger på 25 mm under påfyllningsrörets nedersta del Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränsle i en ren, säkerhetsgodkänd behållare och se till att locket sitter på.

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Före förvaring
 • Töm och rengör bränsletanken.
 • Parkera maskinen på en plan yta, sänk ned klippenheterna, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  Töm och rengör bränsletanken om bränslesystemet har förorenats eller om maskinen ska ställas i förvar under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningarna och anslutningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera om bränsleledningarna eller anslutningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.
 • Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Utföra service på vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm vatten eller andra föroreningar från vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Sätt en ren behållare under bränslefiltret.

  3. Lossa avtappningspluggen längst ner på filterskålen.

   g007367
  4. Rengör området där filterskålen ska monteras.

  5. Avlägsna filterskålen och rengör fästytan.

  6. Smörj packningen på filterskålen med ren olja.

  7. Montera filterskålen för hand tills packningen vidrör fästytan och vrid sedan ytterligare ett halvt varv.

  8. Dra åt avtappningspluggen längst ned på filterskålen.

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Motorbränslefiltret ska bytas ut efter 400 timmars drift.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 82).

   g021291
  3. Avlägsna filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 82).

  4. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn (medföljer maskinen).

  5. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  6. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Rengöra bränsleintagsfiltret

  Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Bränsleintagningsröret som sitter på bränsletankens insida är utrustad med ett filter för att förhindra att skräp kommer in i bränslesystemet. Demontera bränsleintagningsröret och rengör filtret vid behov.

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Varning

  Batteripoler, kabelanslutningar och tillbehör till dessa innehåller bly och blykomponenter: kemikalier som staten Kalifornien anser orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna när du har hanterat batteriet.

  Ladda och ansluta batteriet

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa och höj förarens konsolpanel (Figur 83).

   g200376

   Fara

   Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är dödligt vid förtäring och orsakar allvarliga brännskador.

   • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

   • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  3. Anslut en batteriladdare på 3–4 A till batteripolerna.

  4. Ladda batteriet med 3–4 A under 4–8 timmar.

  5. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

   Varning

   Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser.

   Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  6. Fäst pluskabeln (röd) till plusanslutningen (+) och minuskabeln (svart) till minusanslutningen (–) på batteriet (Figur 84).

   g016643
  7. Fäst kablarna vid polerna med huvudskruvar och muttrar.

   Se till att plusanslutningen (+) går ända upp till polen och att kabeln sitter tätt emot batteriet. Kabeln får inte vidröra batterilocket.

  8. Förhindra eventuell kortslutning genom att trä gummiskon över plusanslutningen.

  9. Fetta in båda batterianslutningar med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over), Toro-artikelnr 505-47, vaselin eller ett lättare fett för att förhindra korrosion.

  10. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

  11. Stäng konsolpanelen och säkra spärren.

   Varning

   Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

  Service av batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets tillstånd.
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Note: Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterilådan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt kommer att laddas ur.

  Rengör batteriet på följande sätt:

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort batteriet från maskinen.

  3. Tvätta hela lådan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten.

  4. Skölj lådan med rent vatten.

  5. Fetta in batteripoler och kabelskor med smörjfett av typen Grafo 112X (skinover) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

  Kontrollera säkringarna

  Säkringarna sitter under förarens konsolpanel.

  decal125-4605

  Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Lossa spärren och fäll upp förarens konsolpanel (Figur 86) så att säkringarna friläggs (Figur 87).

  g200376
  g016642

  Underhålla drivsystemet

  g225611

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen fungera felaktigt eller falla av vilket kan leda till personskada.

  Dra åt de främre och bakre hjulmuttrarna till mellan 115 och 136 N·m efter 1 till 4 timmars användning och återigen efter 8 timmars användning. Dra sedan åt muttrarna var 200:e timme.

  Note: De främre hjulmuttrarna är ½–20 UNF. De bakre hjulmuttrarna är M12 x 1,6–6H (metrisk).

  Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxlarnas ändspelrum.
 • Det ska inte förekomma något ändspelrum i planetväxlarna/drivhjulen (dvs. hjulen ska inte röra sig när du trycker på dem eller drar i dem i en riktning som är parallell med axeln).

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Blockera bakdäcken och höj upp maskinens front genom att stötta upp den främre axeln/ramen med domkrafter.

   Fara

   En maskin på en domkraft kan bli instabil och halka av domkraften och skada personer som befinner sig under den.

   • Starta inte motorn när maskinen stöttas upp med en domkraft.

   • Ta alltid ut nyckeln ur tändningslåset innan du kliver ut ur maskinen.

   • Blockera hjulen när du stöttar upp maskinen med en domkraft.

   • Stötta upp maskinen med domkrafter.

  3. Ta tag i ett av de främre drivhjulen och tryck det mot eller dra det från maskinen och observera eventuell rörelse.

   g229453
  4. Upprepa steg 3 för det andra drivhjulet.

  5. Om något hjul rör sig kontaktar du en auktoriserad Toro-leverantör och låter denne bygga om planetväxeln.

  Kontrollera planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera planetväxeloljans nivå(kontrollera om du upptäcker externa läckor).
 • Oljespecifikation: högkvalitativ SAE 85W-140-växelolja

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och placera hjulet så att påfyllningspluggen är i läget klockan 12, kontrollpluggen är i läget klockan 3 och avtappningspluggen är i läget klockan 6 (Figur 90).

   g225612
  2. Ta bort kontrollpluggen som sitter i läget klockan 3 (Figur 90).

   Oljenivån ska vara vid botten av kontrollplugghålet.

   g225606
  3. Om oljenivån är låg ska du ta bort påfyllningspluggen som är i läget klockan 12 och fylla på med olja tills den rinner ut ur hålet som är i läget klockan 3.

  4. Kontrollera om O-ringen för pluggen/pluggarna är sliten eller skadad.

   Note: Byt ut O-ringen/ringarna vid behov.

  5. Montera pluggen/pluggarna.

  6. Upprepa steg 1 till 5 på planetväxeln på maskinens andra sida.

  Byta planetväxeloljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt olja i den främre planetväxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt olja i den främre planetväxelneller årligen, beroende på vilket som inträffar först.
 • Oljespecifikation: högkvalitativ SAE 85W-140-växelolja

  Smörjkapacitet för planetväxel och bromshus: 0,65 l

  Tömma planetväxeln

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och placera hjulet så att påfyllningspluggen är i läget klockan 12, kontrollpluggen är i läget klockan 3 och avtappningspluggen är i läget klockan 6. Se Figur 90 i Kontrollera planetväxeloljan.

  2. Ta bort påfyllningspluggen i läget klockan 12 och kontrollpluggen i läget klockan 3 (Figur 92).

   g225609
  3. Placera ett avtappningskärl under planetnavet, ta bort avtappningspluggen i läget klockan 6 och låt oljan tappas ut helt (Figur 92).

  4. Kontrollera om O-ringarna för påfyllnings-, kontroll- och avtappningspluggarna är slitna eller skadade.

   Note: Byt ut O-ringen/ringarna vid behov.

  5. Montera avtappningspluggen i avtappningshålet på planetväxelhuset (Figur 92).

  6. Placera ett avtappningskärl under bromshuset, ta bort avtappningspluggen och låt oljan tappas ut helt (Figur 93).

   g225608
  7. Kontrollera om pluggens O-ring är sliten eller skadad och sätt tillbaka avtappningspluggen i bromshuset.

   Note: Byt ut O-ringen vid behov.

  Fylla på planetväxeln med olja

  1. Fyll långsamt på planetväxeln med 0,65 liter högkvalitativ olja av typen SAE 85W-140 genom påfyllningspluggshålet.

   Important: Om planetväxeln blir full innan 0,65 liter olja har tillsatts ska du vänta i en timme eller sätta tillbaka pluggen och flytta maskinen cirka tre meter så att oljan fördelas i bromssystemet. Ta sedan bort pluggen och fyll på resterande olja.

   g225610
  2. Sätt tillbaka påfyllningspluggen och kontrollpluggen.

  3. Torka av planetväxeln och bromshusen (Figur 95).

   g225607
  4. Upprepa steg 1 till 7 i Tömma planetväxeln och steg 1 till 3 i denna procedur för planetväxeln/bromsen på maskinens andra sida.

  Kontrollera bakaxelns oljenivå

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bakaxelns oljenivå.
 • Bakaxeln är fylld med olja av typen SAE 85W-140 när den levereras från fabriken. Kontrollera oljenivån innan motorn startas för första gången och därefter var 400:e körtimme. Kapaciteten är 2,4 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort en kontrollplugg från axelns ena sida (Figur 96) och se till att oljan når upp till botten av hålet. Ta bort påfyllningspluggen (Figur 96) om nivån är låg, och tillsätt tillräckligt med olja så att nivån når botten av kontrollhålet.

   g009716

  Byta oljan i bakaxeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt oljan i bakaxeln.
 • Var 800:e timme
 • Byt oljan i bakaxeln.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gör rent runt de tre avtappningspluggarna, en i varje ände och en i mitten (Figur 97).

   g009717
  3. Ta bort oljekontrollpluggarna och huvudaxelns luftningslock, så att oljan kan rinna ut lättare.

  4. Ta bort avtappningspluggarna så att oljan kan rinna ned i kärlen.

  5. Montera pluggarna.

  6. Ta bort en kontrollplugg och fyll axeln med 2,37 liter olja av typen 85W-140, eller tills oljan nått upp till hålets botten.

  7. Montera kontrollpluggen.

  Kontrollera smörjmedlet i bakaxelns växellåda

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera smörjmedlet i bakaxelns växellåda.
 • Växellådan är fylld med olja av typen SAE 85W-140. Kontrollera oljenivån innan motorn startas för första gången och därefter var 400:e körtimme. Kapaciteten är 0,5 liter. Gör en visuell läckagekontroll varje dag.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort kontroll-/påfyllningspluggen på växellådans vänstra sida (Figur 98), och kontrollera att oljan når upp till botten av hålet. Fyll på tillräckligt med olja så att den når botten av hålet om nivån är för låg.

   g011488

  Justera drivningens neutralinställning

  Maskinen får inte ”krypa” när gaspedalen släpps upp. Om den ändå kryper är en justering nödvändig.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, för hastighetsreglaget till ett lågt läge och sänk ned klippenheterna.

  2. Tryck endast ned höger bromspedal och lägg i parkeringsbromsen.

  3. Hissa upp maskinens vänstra sida tills vänster framhjul lyfter från verkstadsgolvet. Stötta maskinen med domkrafter så att den inte kan ramla ned av misstag.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgångshastighet.

  5. Justera kontramuttrarna på pumpstavsänden för att flytta pumpkontrollröret framåt för att eliminera krypning framåt, eller bakåt för att eliminera krypning bakåt (Figur 99).

   g009987
  6. Dra åt kontramuttrarna för att säkra justeringen när rotationen har upphört.

  7. Stäng av motorn och släpp höger broms.

  8. Ta bort domkrafterna och sänk ned maskinen till verkstadsgolvet.

  9. Testkör maskinen och kontrollera att den inte kryper.

  Kontrollera bakhjulens skränkning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Kontrollera bakhjulens skränkning.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Mät avståndet från mitt till mitt (vid axelhöjd) framtill och baktill på styrhjulen.

   Note: Det främre måttet ska vara 3 mm mindre än det bakre måttet (Figur 100).

   g009169
  3. Justera skränkningen genom att ta bort saxpinnen och muttern från kullederna på dragstången (Figur 101).

   g009718
  4. Avlägsna kulleden på dragstången från stödet till axelhuset.

  5. Lossa klämmorna på dragstängernas bägge ändar (Figur 101).

  6. Vrid den lösgjorda kulleden inåt eller utåt ett helt varv.

  7. Dra åt klämman i den lösa änden på dragstången.

  8. Vrid hela dragstångsenheten åt samma håll (inåt eller utåt) ett helt varv.

  9. Dra åt klämman vid den anslutna änden på dragstången.

  10. Montera kulleden på stödet till axelhuset och dra åt muttern med fingrarna.

  11. Mät skränkningen.

  12. Upprepa proceduren om så behövs.

  13. Dra åt muttern och montera en ny saxpinne när justeringen är korrekt.

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Förtäring av motorns kylvätska kan ge livshotande skador. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  Utföra service på motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag.
 • Ta bort skräp från motorområdet, oljekylaren och kylaren varje dag. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Frigör och sväng upp bakpanelen (Figur 102).

   g200377
  3. Rengör panelen noggrant och ta bort allt skräp.

   Note: Ta bort gångjärnsbultarna för att avlägsna panelen.

  4. Rengör på båda sidor om oljekylaren/kylaren (Figur 103) ordentligt med tryckluft. Börja framifrån och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa detta flera gånger tills allt skräp har försvunnit.

   g020509

   Important: Rengöring av kylaren/oljekylaren med vatten främjar för tidig uppkomst av rost och att skräp packas samman.

  5. Stäng den bakre panelen och lås den med spärrhaken.

  Underhålla bromsarna

  Justera fotbromsarna

  Justera fotbromsarna om bromspedalens rörelseavstånd överstiger 13 mm eller om bromsarna inte fungerar effektivt. Rörelseavståndet är det avstånd bromspedalen förflyttar sig innan bromsmotståndet känns av.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Koppla ur låsspärren från bromspedalen så att båda pedalerna fungerar oberoende av varandra.

  3. För att minska bromspedalernas fria spel ska du dra åt bromsarna som följer:

   1. Lossa frontmuttern på den gängade änden av bromsvajern (Figur 104).

    g009721
   2. Dra åt den bakre muttern för att dra vajern bakåt tills bromspedalernas rörelseavstånd är mellan 0 och 13 mm.

    Note: Kontrollera att det inte finns någon spänning i bromsen när pedalen släpps upp.

   3. Dra åt de främre muttrarna efter att bromsarna har justerats korrekt.

  Underhålla remmarna

  Serva generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera generatorremmens tillstånd och spänning.
 • Kontrollera remmarnas tillstånd och spännkraft (Figur 105) var 100:e körtimme.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Om remmen är korrekt spänd kan den böjas ned 10 mm med en kraft på 45 N mittemellan remskivorna.

  3. Om nedböjningen inte är 10 mm lossar du generatorns fästbultar (Figur 105).

   g008932
  4. Öka eller minska generatorremmens spänning och dra åt bultarna.

  5. Kontrollera remmens nedböjning igen för att säkerställa att spännkraften är korrekt.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydraultanken fylls på fabriken med ca 28,4 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Rekommenderad utbytesvätska är hydraulvätska av typen Toro Premium All Season Hydraulic Fluid. (Finns i hinkar om 19 liter eller fat om 208 liter. Se reservdelskatalogen eller kontakta en Toro-återförsäljare för artikelnummer).

  Alternativa vätskor: Om du inte har tillgång till Toro-vätskan kan du använda andra vedertagna petroleumbaserade vätskor, under förutsättning att de uppfyller nedanstående materialegenskaper och branschspecifikationer. Kontrollera med din oljeleverantör att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från välkända tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Nötningsförhindrande flergradig hydraulvätska med hög viskositet/låg flytpunkt, ISO VG 46
   Materialegenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 44 till 50cSt vid 100 °C: 7,9 till 9,1
    Viskositetsindex, ASTM D2270140 eller högre (högt viskositetsindex anger en flerviktsvätska)
    Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
    FZG, steg för fel11 eller bättre
    Vatteninnehåll (ny vätska)500 ppm (max.)
   Branschspecifikationer:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Lämpliga hydraulvätskor måste vara angivna för mobila maskiner (i motsats till användning på en industriell anläggning), av flerviktstyp, med nötningsförhindrande ZnDTP- eller ZDDP-tillsatspaket (inte en askfri vätsketyp).

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, dvs. 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella vätskor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella vätskor finns kvar. Du kan köpa vätskan i dunkar om 19 liter eller fat om 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ner klippenheterna, stäng av motorn och ta ur nyckeln.

  2. Gör rent omkring påfyllningsröret och hydraultanklocket (Figur 106).

   g200375
  3. Skruva av tanklocket på påfyllningsröret.

  4. Ta ut oljestickan ur påfyllningsröret och torka av den med en ren trasa.

  5. För in oljestickan i påfyllningsröret, och ta sedan ut den igen och kontrollera oljenivån.

   Nivån ska ligga mellan de två märkena på oljestickan.

  6. Fyll på lämplig vätska så att nivån når upp till den övre markeringen om nivån är låg.

  7. Sätt tillbaka oljestickan och locket på påfyllningsröret.

  Byta hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan.
 • Byt ut hydrauloljan efter var 800:e körtimme, under normala förhållanden. Om den är förorenad, kontakta din lokala Toro-återförsäljare eftersom systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Öppna motorhuven.

  3. Lossa returröret från behållarens botten och låt hydraulvätskan rinna ner i ett stort kärl.

  4. Sätt tillbaka röret när hydraulvätskan slutar droppa.

  5. Fyll tanken med ca 28,4 liter hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  6. Sätt tillbaka tanklocket.

  7. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydrauloljan i hela systemet.

  8. Kontrollera om det finns några läckor och stäng av motorn.

  9. Kontrollera vätskenivån och fyll på tillräckligt så att nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

   Note: Fyll inte på för mycket vätska i hydraulsystemet.

  Byta hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Byt hydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulfiltret.
 • Byt ut hydraulfiltren (2) för första gången efter 200 körtimmar. Byt därefter ut filtren efter var 800:e körtimme, under normala förhållanden.

  Använd Toro-originalfilter med artikelnr 94-2621 på maskinens baksida (klippenhet) och 75-1310 på dess framsida (laddning).

  Important: Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör runt området där filtret monteras.

  3. Placera ett kärl under filtret och avlägsna filtret (Figur 107 och Figur 108).

  4. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulolja.

   g009723
   g200374
  5. Kontrollera att området där filtret ska monteras är rent.

  6. Skruva fast filtret tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  7. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  8. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage.
 • Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Undersök hydraulledningarna och slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Kontrollera att alla hydraulvätskeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.

  Underhålla klippenheten

  Klippenhetssäkerhet

  En sliten eller skadad klippenhet kan gå sönder och en bit av en cylinder eller underkniv kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera med jämna mellanrum om klippenheterna är slitna eller skadade.

  • Var försiktig när du inspekterar klippenheterna. Linda in knivarna i något material eller ta på dig handskar, och var försiktig när du hanterar cylindrarna eller underknivarna. Cylindrarna och underknivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en cylinder roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Slipa klippenheterna

  Varning

  Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när motorn är igång.

  Note: Under slipning arbetar samtliga främre enheter tillsammans och samtliga bakre enheter tillsammans.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och för kraftuttagsbrytaren till URKOPPLAT läge.

  2. Lossa och höj upp huven för att frilägga reglagen.

  3. Utför de första justeringarna av cylinder mot underkniv som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas: se bruksanvisningen till klippenheterna.

  4. Välj den främre, bakre eller bägge slipningsspakarna för att bestämma vilka enheter som ska slipas (Figur 109).

  5. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.

   Fara

   Om motorns hastighet ändras under slipningen kan cylindrarna stanna.

   • Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen.

   • Slipa endast när motorn går på låg tomgång.

   Fara

   Kontakt med klippenheterna kan leda till personskador.

   Var noga med att hålla avstånd till klippenheterna innan du fortsätter med arbetet.

  6. När klipphastighetsbegränsaren är i KLIPPLäGET för du kraftuttagsbrytaren till det INKOPPLADE läget.

  7. Tryck på lyftbrytaren för att starta slipningen på de angivna cylindrarna.

  8. Stryk på slippasta med en borste med långt skaft.

   Note: Använd inte en borste med kort skaft.

   g015076
  9. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills cylindrarna stabiliseras.

  10. Om du vill justera klippenheterna under slipningen ska du stänga av cylindrarna genom att trycka på den bakre delen av lyftbrytaren och föra kraftuttagsbrytaren till det URKOPPLADE läget samt stänga av motorn. Upprepa steg 5 till 9när du är klar med justeringarna.

  11. Upprepa proceduren för alla klippenheter som ska slipas.

  12. När du är klar ska du föra tillbaka slipningsreglagen till KLIPPLäGET, fälla ned motorhuven och tvätta bort all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindern mot underkniven efter behov. Sätt hastighetsreglagen för klippenheternas cylindrar i önskat klippläge.

   Important: Om slipningsbrytaren inte förs tillbaka till det AVSTäNGDA läget efter slipningen kommer klippenheterna inte att höjas upp eller fungera som de ska.

   Note: Ytterligare instruktioner och procedurer för slipning finns i Toros bruksanvisning om slipning av cylinder- och rotorklippare, formulär 80–300SL.

   Note: Dra en fil över underknivens framsida när slipningen har avslutats så blir skäreggen bättre. Det avlägsnar eventuella grader ("skägg") eller ojämna kanter som kan uppstå på skäreggen.

  Förvaring

  Förbereda traktorenheten

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör traktorenheten, klippenheterna och motorn ordentligt.

  3. Kontrollera lufttrycket i däcken; se Kontrollera däcktrycket.

  4. Kontrollera alla fästelement. Dra åt dem vid behov.

  5. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat. Reparera eventuella bucklor i metallchassit.

  7. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Motorpreparering

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen.

  2. Ta bort och kasta oljefiltret. Montera ett nytt oljefilter.

  3. Fyll på motorn med angiven motorolja.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Stäng av motorn.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  7. Dra åt alla anslutningar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.