Introduktion

Maskinen är en åkgräsklippare med en knivcylinder som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att klippa snår, gräs och annat längs med motorvägen eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g014685

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012 och uppfyller dessa standarder när den har försetts med lämplig hjulviktsats.

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Figur 2). Symbolen betyder var försiktig, varning eller fara – anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

Utbildning

 • Läs Bruksanvisningen och det andra utbildningsmaterialet. Om en eller flera förare eller mekaniker inte kan läsa bruksanvisningen ansvarar ägaren för att förklara innehållet för dem.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte har fått nödvändig utbildning köra eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som andra människor eller egendom utsätts för.

Förberedelser

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av tillverkaren.

 • Bär lämpliga skyddskläder, inklusive rejäla och halkfria skor, skyddsglasögon och hörselskydd. Sätt upp långt hår. Använd inte smycken.

 • Undersök området där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan slungas iväg av maskinen, t.ex. stenar, leksaker och kablar.

 • Kontrollera att förarkontrollen, säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar ordentligt. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

Körning

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid och andra avgaser kan ansamlas.

 • Använd endast maskinen i bra belysning, och undvik gropar och dolda faror.

 • Se till att alla drivhjul ligger i neutralläge och att parkeringsbromsen ligger i innan du startar motorn. Starta endast motorn från förarplatsen.

 • Sakta ner och var extra försiktig i sluttningar. Gräsförhållandena kan påverka maskinens stabilitet. Var försiktig i närheten av stup.

 • Sakta ned och var försiktig när du ska vända och svänga i sluttningar.

 • Kör aldrig maskinen om inte skydden sitter fast ordentligt. Kontrollera att alla säkerhetsbrytare sitter fast, är korrekt justerade och fungerar som de ska.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare eller övervarva motorn.

 • Stanna maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla ur drivhjulen, lägg i parkeringsbromsen och stäng av motorn innan du lämnar förarsätet, oavsett orsak, även om det bara gäller att tömma gräskorgarna.

 • Stanna maskinen och undersök den om du har kört på något föremål, eller om det uppstår onormala vibrationer. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Kör aldrig passagerare och håll husdjur och kringstående på avstånd.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer. Stanna cylindrarna när du inte klipper.

 • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Var försiktig när du lastar av eller på maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

Störtbågesystem − användning och underhåll

 • Vältskyddet är en integrerad och effektiv säkerhetsanordning. Använd säkerhetsbältet när du kör maskinen.

 • Kontrollera att du kan knäppa upp säkerhetsbältet snabbt i en nödsituation.

 • Se till att det finns tillräckligt utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar, elledningar) och vidrör dem inte.

 • Se till att vältskyddet är i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement ådragna.

 • Byt ut vältskydd som skadats. Det får inte repareras eller modifieras.

 • Ta inte bort vältskyddet.

 • Eventuella förändringar av vältskyddet måste godkännas av tillverkaren.

Underhåll och förvaring

 • Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur drivhjulen, sänk ned klippenheterna, dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och lossa tändkabeln/-kablarna. Väntar tills alla rörelser har stannat innan någon justering, rengöring eller reparation utförs på maskinen.

 • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs i förvaring och förvara den inte i närheten av öppen eld.

 • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport. Förvara inte bränsle nära öppen eld och tappa inte ur bränsle inomhus.

 • Låt aldrig personer utan nödvändig utbildning serva maskinen.

 • Använd domkrafter för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Koppla bort batteriet och lossa tändkabeln/kablarna innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluspolen först och minuspolen sist.

 • Använd skyddshandskar och var försiktig när du kontrollerar cylindrarna.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Ladda batterierna i ett öppet, välventilerat utrymme och på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla bort laddaren från eluttaget innan du ansluter den till eller kopplar bort den från batteriet. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag och hydraulkopplingar åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

Säkerhet för Toro-gräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter eller annan säkerhetsinformation som inte täcks av ANSI-standarderna.

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Det kan medföra fara för användaren och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Körning

 • Lär dig att stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarna dagligen för korrekt drift.

 • Koppla ur klippaggregatet, lägg i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen innan motorn startas.

 • Användning av maskinen kräver koncentration. Tänk på följande för att inte tappa kontrollen:

  • Kör inte i närheten av sandgropar, diken, bäckar eller andra faror.

  • Sänk farten vid skarpa svängar. Undvik att stanna och starta plötsligt.

  • Maskinen är inte utformad eller utrustad för körning på allmän väg och är ett ”långsamtgående fordon”. Om du måste korsa eller köra på allmän väg bör du känna till och följa lokala föreskrifter, som t.ex. vilka lampor som krävs, skylt för långsamtgående fordon och reflexer.

  • Se upp för trafik när du kör nära eller korsar vägar. Lämna alltid företräde.

  • Använd bromsarna vid klippning i nedförslut för att hålla en låg hastighet och behålla kontrollen över maskinen.

 • För maximal säkerhet måste gräskorgarna sitta på plats när cylindrarna eller grässkärenheterna används. Stäng av motorn innan du tömmer korgarna.

 • Lyft upp klippenheterna när du kör från en plats till en annan.

 • Rör inte motorn, ljuddämparen eller avgasröret när motorn är igång eller när den just har stannat, eftersom de kan vara så varma att du bränner dig.

 • Håll dig på behörigt avstånd från det roterande gallret på sidan av motorn för att undvika direktkontakt med kroppen eller kläderna.

 • Om en klippenhet kör emot ett hårt föremål eller vibrerar onormalt mycket ska du stanna omedelbart. Stäng av motorn, vänta tills alla delar har stannat och kontrollera om det finns några skador på maskinen. Reparera eller byt ut en skadad cylinder eller underkniv innan driften återupptas.

 • För funktionsreglaget till NEUTRALLäGET, höj upp klippenheterna och vänta tills cylindrarna slutar snurra innan du lämnar förarsätet. Dra åt parkeringsbromsen. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 • Var försiktig när du kör tvärs över sluttningar. Starta eller stanna inte plötsligt vid körning i upp och nedförslut.

 • Föraren måste känna till och vara utbildad i hur man kör i sluttningar. Om du inte är försiktig i sluttningar eller backar kan du förlora kontrollen över fordonet och det kan då tippa eller välta, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.

 • Om du får motorstopp eller förlorar fart och inte kan köra ända upp för en backe ska du inte vända runt maskinen. Backa alltid långsamt rakt nedför sluttningen.

 • Sluta klippa om en person eller ett djur utan förvarning dyker upp i eller i närheten av klippområdet. Vårdslös körning kombinerat med terrängvinklar, studsning eller felaktigt placerade säkerhetsskydd kan leda till skador från utslungade föremål. Återuppta inte klipparbetet förrän området är fritt.

Underhåll och förvaring

 • Se till att alla hydraulledningsanslutningar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du trycksätter systemet.

 • Håll händer och andra kroppsdelar borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att upptäcka läckor, aldrig händerna. Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador.

 • Sänk allt tryck i systemet genom att stanna motorn och sänka klippenheterna och redskapen till marken innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet.

 • Kontrollera regelbundet att alla bränsleledningar är åtdragna och att de inte är slitna. Dra åt eller reparera dem efter behov.

 • Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras ska klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar hållas borta från klippenheterna, redskapen och andra rörliga delar, särskilt gallret på sidan av motorn. Håll kringstående på avstånd.

 • Övervarva inte motorn genom att ändra varvtalsregulatorns inställningar. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera maxhastigheten med en varvräknare för att garantera säkerhet och noggrannhet.

 • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

 • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Ljudeffektnivå

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 98 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Ljudtrycksnivå

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 84 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Hand-/armvibrationsnivå

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 0,22 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 0,24 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,24 m/s2

De uppmätta värdena har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Helkroppsvibration

Uppmätt vibrationsnivå = 0,41 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,21 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller ramlat bort ska bytas ut eller ersättas.

decal119-9343
decal115-8156
decal115-8155
decal115-8203
decal115-8226
decal117-2718
decal131-2046
decal119-9346
decalbatterysymbols
decal132-9548
decal132-9549
decal133-2338
decal133-2339

Montering

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbåge1
Bult (½ x 3¾ tum)4
Flänsmutter (½ tum)4
 1. Ta ut det övre förpackningsstödet.

 2. Packa upp störtbågen.

 3. Montera störtbågen i fickorna på båda sidorna av maskinen med hjälp av fyra bultar (½ x 3¾ tum) och fyra flänsmuttrar (½ tum) (Figur 3).

  g014601
 4. Dra åt fästelementen till 136–149 N·m.

Montera sätet

Delar som behövs till detta steg:

Säteskompletteringssats1

Köp önskad sätessats från återförsäljaren och montera den enligt anvisningarna som medföljer satsen.

Montera ratten

Delar som behövs till detta steg:

Ratt1
Låsmutter (1½ tum)1
Bricka1
Rattkåpa1
 1. Trä på ratten på styraxeln (Figur 4).

  g010834
 2. Trä på brickan på styraxeln (Figur 4).

 3. Fäst ratten på axeln med en låsmutter och dra åt den till 27–35 N·m (Figur 4).

 4. Montera kåpan på ratten och fäst den med sex skruvarna (Figur 4).

Aktivera och ladda batteriet

Fyll batteriet med endast elektrolyt (specifik vikt 1,265) inledningsvis.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

 1. Ta bort fästelementen och batteriklämman och lyft ut batteriet.

  Important: Fyll inte på elektrolyt medan batteriet sitter i maskinen. Det kan hända att du spiller, vilket kan orsaka korrosion.

 2. Rengör batteriets ovansida och ta bort luftarlocken (Figur 5).

  g005080
 3. Fyll försiktigt varje cell med elektrolyt tills plattorna är täckta med ca 6 mm vätska (Figur 6).

  g032705
 4. Låt elektrolyten sugas upp av plattorna under 20 till 30 minuter. Fyll på elektrolyt så att nivån kommer upp till ca 6 mm från botten av påfyllningshålet (Figur 6).

 5. Anslut en batteriladdare på 2–4 A till batteripolerna. Ladda upp batteriet i minst två timmar med 4 A eller i minst fyra timmar med 2 A tills den specifika vikten är 1,250 eller högre, temperaturen är minst 16 °C och alla celler avger gaser fritt.

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Om du inte laddar batteriet i minst den tid som anges ovan kan batteriets livslängd minskas.

 6. Koppla ur laddningsanordningen från eluttaget och batteripolerna när batteriet är laddat.

  Note: Tillsätt endast destillerat vatten för att ersätta normala förluster efter att batteriet har aktiverats. Underhållsfria batterier bör dock inte behöva vatten under normala driftsförhållanden.

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid urtagning eller isättning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av traktorns metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och traktorns metalldelar.

  Important: Om batteriet inte aktiveras på rätt sätt kan det avge gaser och/eller gå sönder i förtid.

 7. Sätt tillbaka luftarlocken.

 8. Sätt in batteriet i batterilådan och fäst det med den batteriklämma och de fästelement som du tog bort tidigare.

 9. Anslut den röda pluskabeln till plusanslutningen (+) och den svarta minuskabeln till minusanslutningen (–) på batteriet, och fäst kablarna med bultar och muttrar (Figur 7). Förhindra eventuell kortslutning genom att trä gummiskon över plusanslutningen.

Varning

Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

 • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

g005098

Montera oljekylaren (tillval)

Om du använder maskinen i ett varmt klimat där omgivningstemperaturen är högre än 29 °C, eller använder den för tungt arbete (klippning på andra ytor än greener, t.ex. fairways eller vertikalklippning), ska en hydrauloljekylarsats med artikelnr 119-1691 monteras.

Montera gräskorgskrokarna

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorgskrok6
Flänsbultar12

Montera de sex gräskorgskrokarna på upphängningsarmstängernas ändar med hjälp av tolv flänsbultar (Figur 8).

g015492

Montera klippenheterna

Delar som behövs till detta steg:

Mätstång1
Klippenhet (införskaffas från din Toro-återförsäljare)3
Gräskorg3
 1. Montera klippenheterna i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till klippenheten.

 2. Smörj insidan av drivkopplingens diameter.

 3. Montera klippenheterna enligt anvisningarna i Montera klippenheterna.

Lägga till bakre vikt

Delar som behövs till detta steg:

Viktsats 121-6665 (köps separat) Obs! Den här satsen behövs inte för enheter där satsen för trehjulsdrift är monterad.1

Enheten uppfyller kraven i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012 när den har utrustats med viktsatsen (artikelnr 121-6665).

Note: Om enheten har utrustats med en sats för trehjulsdrift behövs inte extravikten för att kraven i SS-EN ISO 5395:2013 och ANSI B71.4-2012 ska uppfyllas.

Montera CE-skyddssatsen

Delar som behövs till detta steg:

CE-skyddssats – artikelnr 04442 (säljs separat)1

Montera CE-skyddssatsen. Se monteringsanvisningarna för CE-skyddssatsen till Greensmaster 3400 TriFlex-traktorenheter.

Fästa EU-dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

Varningsdekal (133-2338)1

Fäst varningsdekalen (133-2338) ovanpå den engelska varningsdekalen (133-2339) om maskinen ska användas inom EU.

Sänka däcktrycket

Däcken fylls med förhöjt tryck på fabriken före leverans. Låt trycket sjunka till rätt nivå innan du startar maskinen. Se Kontrollera däcktrycket.

Polera bromsarna

Tryck ned bromsarna ordentligt och kör maskinen i klipphastighet tills bromsarna är varma, vilket märks på lukten. Du kan behöva justera bromsarna efter att du kört in maskinen. Se Justera bromsarna.

Produktöversikt

g014674

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 10) har 3 funktioner: köra maskinen framåt och bakåt och stoppa den. Tryck på pedalens övre del för att köra framåt och dess nedre del för att backa eller för att hjälpa till att stanna när traktorn rör sig framåt. För pedalen till neutralläget för att stanna maskinen. Vila inte hälen på backen av bekvämlighetsskäl vid framåtdrift (Figur 11).

g014603
g005105

Hastigheterna är följande:

 • Klipphastighet framåt: 3,2–8 km/h

 • Maximal transporthastighet: 16 km/h.

 • Backningshastighet: 4,0 km/h

Styrarmslåspedal

Tryck ned pedalen (Figur 10) och höj upp eller sänk ned styrarmen så att höjden passar föraren och släpp sedan pedalen för att låsa armen på plats.

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 12) styr du motorns hastighet. Flytta gasreglaget mot det SNABBA läget när du vill öka motorvarvtalet och mot det LåNGSAMMA läget när du vill sänka det.

Note: Du kan inte stanna motorn med gasreglaget.

g032816

Reglage för höjning/sänkning av klippenheterna

Om du för reglaget (Figur 12) framåt under drift, sänks klippenheterna ned och cylindrarna startas. Dra reglaget bakåt för att stänga av cylindrarna och höja upp klippenheterna. Du kan stänga av cylindrarna under drift genom att tillfälligt dra reglaget bakåt och sedan släppa det. Starta cylindrarna genom att föra reglaget framåt.

Funktionsreglage

Funktionsreglaget (Figur 12) har två körlägen och ett neutralläge. Det går att växla från klippning till transport, eller från transport till klippning (ej neutralläget), medan maskinen är i rörelse. Detta orsakar inga skador.

 • BAKRE LäGE – NEUTRALLäGE OCH SLIPNING

 • MELLANLäGE – KLIPPNING

 • FRäMRE LäGE – TRANSPORT

Tändningslås

Sätt in nyckeln i tändningslåset (Figur 12) och vrid den medsols så långt det går till startläget för att starta motorn. Släpp nyckeln direkt när motorn startas. Nyckeln flyttas automatiskt till det PåSLAGNA läget. Vrid nyckeln motsols till det AVSTäNGDA läget för att stänga av motorn.

Batterivarningslampa

Lampan (Figur 12) tänds när batteriets laddning är låg.

Motoroljetryckslampa

Lampan (Figur 12) tänds när motorns oljetryck sjunker under en säker nivå.

Vattentemperaturlampa

Lampan (Figur 12) tänds och motorn stängs av automatiskt när motorns kylvätsketemperatur blir för hög. Om motorn stängs av kan du starta den och köra maskinen i tio sekunder innan den stängs av igen. Detta gör att du kan flytta maskinen till en plats där du kan låta den svalna.

Servicelampa

Servicelampan (Figur 12) tänds när maskinens sensorer hittar ett fel i något av maskinens system. Om lampan tänds avslutar du det du håller på med och kör till en säker plats där du eller en servicetekniker kan undersöka problemet. Mer information om att undersöka systemfel med hjälp av servicelampan finns i Undersöka servicelampan.

Glödstiftslampa

När glödstiftslampan (Figur 12) tänds betyder det att glödstiften är aktiverade.

Note: Glödstiftslampan kan lysa en kort stund efter att motorn har startats: detta är normalt.

Timmätare

Timmätaren (Figur 13) visar det totala antalet timmar som maskinen har använts. Den börjar räkna varje gång tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA läget.

g014600

Parkeringsbromsspak

Dra upp bromsspaken (Figur 14) för att lägga i parkeringsbromsen. Koppla ur den genom att dra spärren uppåt och sänka bromshandtaget. Lägg i parkeringsbromsen varje gång du lämnar maskinen.

g027863

Slipningsspak

Slipningsspaken finns under plasthöljet till vänster om sätet. Slipa cylindrarna genom att använda slipningsspaken (Figur 15) tillsammans med reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och cylinderhastighetsreglaget.

g014620

Cylinderhastighetsreglage

Cylinderhastighetsreglaget finns under plasthöljet till vänster om sätet. Använd cylinderhastighetsreglaget (Figur 16) för att justera cylindrarnas varvtal.

g014623

Sätesjusteringsspak

Sätesjusteringsspaken finns vid sätets främre högra hörn (Figur 17) och gör att du kan justera sätet framåt och bakåt.

Note: Om du vill justera sätet ytterligare kan du ta bort de fyra skruvarna som håller fast sätet vid basen och flytta sätet till den andra uppsättningen monteringshål.

g014628

Bränslekran

Stäng bränslekranen (Figur 18) bakom sätet och under bränsletanken när du ska ställa maskinen i förvaring eller transportera den på en lastbil eller ett släp.

g014626

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Klippbredd151 cm
Spårvidd128 cm
Hjulbas123 cm
Total längd (med korgar)249 cm
Total bredd179 cm
Total höjd205 cm
Nettovikt med cylindrar (11 knivar)696 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerheten främst

Läs alla säkerhetsanvisningar och symboler i avsnittet om säkerhet noga. Att känna till den här informationen kan hjälpa dig och kringstående att undvika skador.

Fara

Körning på vått gräs eller i branta sluttningar kan orsaka slirning eller att du förlorar kontrollen.

 • Minska hastigheten och var ytterst försiktig på sluttningar.

 • Kör inte maskinen nära vattendrag.

Fara

Hjul som glider över en kant kan orsaka vältolyckor vilket kan resultera i allvarliga skador, dödsfall eller drunkning.

Kör inte maskinen nära stup.

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer som kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör denna maskin.

Använd skyddsutrustning för ögonen, öronen, händerna, fötterna och huvudet.

g009027

Kontrollera motoroljan

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
 • Motorn levereras med 3,7 liter (med filter) olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras före och efter motorn startas för första gången.

  Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer:

  • Nödvändig API-klassificering: CH-4, CI-4 eller högre.

  • Rekommenderad olja: SAE 10W–30

  • Alternativ olja: SAE 15W–40

  Toro Premium-motorolja med oljeviskositet 10W–30 finns tillgänglig att köpa från din återförsäljare. Se reservdelskatalogen för artikelnummer.

  Note: Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Om motorn redan har varit igång, ska du låta oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den. Om oljenivån ligger på eller under markeringen Add fyller du på olja tills nivån når upp till markeringen FULL på oljestickan. Fyll inte på för mycket.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa (Figur 21).

   Important: Ta ut oljestickan när du fyller på olja i motorn. När du fyller på motorolja måste det finnas ett mellanrum mellan oljepåfyllningsenheten och oljepåfyllningshålet i ventilkåpan; se Figur 20. Mellanrummet är nödvändigt för att tillåta ventilation vid påfyllning som hindrar att oljan rinner över i ventilatorn.

   g002373
   g014618
  3. Sätt ner oljestickan i röret och se till att den sitter fast ordentligt.

  4. Ta ut oljestickan från röret och kontrollera oljenivån.

   Note: Om oljenivån är låg tar du bort påfyllningslocket från ventilkåpan och fyller sakta på tillräckligt med olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan.Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum. Fyll inte på för mycket.

  5. Sätt tillbaka oljestickan.

  6. Starta motorn och låt den gå på tomgång i 30 sekunder innan du stänger av den. Vänta i 30 sekunder och upprepa därefter steg 2 till 5.

  7. Sätt tillbaka påfyllningslocket och oljestickan så att de sitter ordentligt.

  Fylla bränsletanken

  Använd endast rent färskt diesel eller biodiesel med lågt (<500 ppm) eller mycket lågt (<15 ppm) svavelinnehåll. Minsta cetantal ska vara 40. Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar så att det garanterat är färskt.

  Bränsletankens kapacitet: 22,7 liter

  Använd diesel för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över -7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under -7 °C. Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och att bränslefiltret inte sätts igen lika mycket.

  Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över -7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Fara

  Under vissa omständigheter är dieselbränsle och bränsleångor mycket brandfarliga och explosiva. Bränslebrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

  • Använd en tratt och fyll på tanken utomhus på en öppen plats när motorn är avstängd och kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bränsle och håll dig borta från öppen eld och platser där ångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränslet i en ren, försluten och godkänd bränsledunk.

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 25 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bränsle och håll dig borta från öppen eld och platser där ångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

  • Ställ alltid bränsledunkarna på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning

  • Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

  • Lasta av maskinen från lastbilen eller släpet om så är praktiskt möjligt och fyll på bränsle när den står på marken.

  • Fyll på maskinen från en dunk hellre än med munstycket på en bränslepump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.

  • Håll hela tiden kontakt mellan munstycket på bränslepumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar om tankning måste ske från en bränslepump.

  1. Gör rent omkring tanklocket (Figur 22).

   g014612
  2. Ta bort tanklocket.

  3. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets underkant.

   Important: Fyll inte på för mycket.

  4. Sätt tillbaka locket.

  5. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  Använda biodieselbränsle

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Petrodieselandelens svavelhalt ska vara låg eller mycket låg. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Bränslets biodieselandel måste uppfylla någon av specifikationerna ASTM D6751 eller SS-EN 14214.

  • Bränsleblandningens sammansättning ska uppfylla ASTM D975 eller SS-EN 590.

  • Målade ytor kan skadas av biodiesel.

  • Använd B5 (andel biodiesel är 5 %) eller blandningar med lägre biodieselandel vid kallt väder.

  • Kontrollera tätningar, slangar, packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras över tiden.

  • Vid byte till biodiesel kan bränslefiltret sättas igen efter en tid.

  • Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om biodiesel.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Torka bort smuts från kylargallret och kylaren.Rengör en gång i timmen vid förekomst av mycket damm och smuts.
 • Kylsystemets kapacitet är cirka 4,6 liter. Håll kylargallret rent. Se Rengöra kylaren och gallret.

  g014613

  Fyll på kylsystemet med en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol. Kontrollera kylmedelsnivån dagligen innan motorn startas.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan det trycksatta, heta kylmedlet läcka ut och orsaka brännskador.

  • Ta inte bort kylarlocket när motorn är igång.

  • Ta hjälp av en trasa för att öppna kylarlocket och öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Kontrollera kylvätskenivån (Figur 24).

   Note: Den ska ligga mellan de två strecken på reservtanken när motorn är kall.

   g008427
  3. Ta bort locket på reservtanken och tillsätt en 50/50-blandning av vatten och permanent frostskyddsmedel med etylenglykol om kylmedelsnivån är låg. Fyll inte på för mycket.

  4. Sätt tillbaka locket på reservtanken.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Hydrauloljetanken fylls på med ca 20,8 liter högkvalitativ hydraulolja i fabriken. Varje dag innan du använder maskinen måste du kontrollera hydraulvätskenivån i det vita plastfönstret framför hydraulvätskebehållaren (på vänster sida bakom sätet). Vätskan ska gå upp till mellan markeringarna i fönstret. I annat fall fyller du på lämplig vätska i enlighet med beskrivningarna nedan.

  Rekommenderad utbytesvätska:

   Hydraulvätska av typen Toro Premium All Season (finns i 19 liters spannar eller 208 liters fat. Se reservdelskatalogen eller en Toro-återförsäljare för artikelnummer.)

  Alternativa vätskor: Om Toro-vätskan inte finns att få kan andra vätskor användas förbehållet att de uppfyller följande materialegenskaper och branschspecifikationer. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Rådgör med din smörjmedelsdistributör för att hitta en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46
  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C 44 till 50cSt vid 100 °C 7,9 till 8,5
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 160
  Flytpunkt, ASTM D97-37 °C till -45 °C
  Branschspecifikationer:
  Vickers I-286-S (kvalitetsnivå), Vickers M-2950-S (kvalitetsnivå), Denison HF-0

  Important: Den flergradiga hydraulvätskan ISO VG 46 har visat sig ge optimal prestanda vid en mängd olika temperaturförhållanden. Hydraulvätskan ISO VG 68 kan ge bättre prestanda vid användning i konstant höga omgivningstemperaturer, dvs. 18 till 49 °C.

  Biologiskt nedbrytbar premiumhydraulvätska – MobilEAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H är den enda syntetiska, biologiskt nedbrytbara vätskan som har godkänts av Toro. Vätskan kan blandas med de elastomerer som används i Toros hydraulsystem och kan användas i många olika temperaturer. Vätskan kan blandas med traditionella mineraloljor, men för största möjliga biologiska nedbrytbarhet och prestanda bör hydraulsystemet sköljas noga så att inga traditionella oljor finns kvar. Du kan köpa oljan i dunkar om 19 eller 208 liter hos din Mobil-återförsäljare.

  Important: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydrauloljan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare. Rödfärgen bör inte användas tillsammans med biologiskt nedbrytbara vätskor.

  Important: Oljekylarsatsen med artikelnr 117-9314 måste monteras på alla maskiner som används för klippning av fairways, vertikalklippning eller vid omgivningstemperaturer över 29 °C, oavsett vilken typ av hydraulvätska som används.

  Fylla på hydraultanken

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

   Note: Kontrollera att maskinen har svalnat så att oljan är kall.

  2. Skruva av hydraultanklocket (Figur 25).

   g014719
  3. Fyll tanken med lämplig hydraulvätska tills nivån når markeringen Full i det vita fönstret på tankens framsida. Fyll inte på för mycket.

   Important: Undvik föroreningar i systemet genom att rengöra öppningen på hydraulvätskebehållaren innan den punkteras. Se till att pipen och tratten är rena.

  4. Sätt tillbaka tanklocket och torka upp eventuell utspilld vätska.

   Important: Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen.

  Tömma ut vatten från bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten från bränslefiltret.
  1. Ställ maskinen på en plan yta och stäng av motorn.

  2. Placera ett kärl under filtret.

  3. Öppna avtappningspluggen på bränslefiltret cirka ett varv och töm ut eventuellt ansamlat vatten (Figur 26).

   g014720
  4. Dra åt pluggen efter tömningen.

   Note: Eftersom det ansamlade vattnet ska blandas med dieselbränsle, ska bränslefiltret tömmas i ett lämpligt kärl och kasseras på lämpligt sätt.

  Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven dagligen innan du använder maskinen, även om klippkvaliteten har varit acceptabel. Det ska vara lätt kontakt längs med cylinderns och underknivens hela längd (se bruksanvisningen till klippenheterna).

  Kontrollera däcktrycket

  Justera däcktrycket i framhjulen till lägst 0,83 bar och högst 1,10 bar, beroende på underlaget.

  Justera däcktrycket i bakhjulet till lägst 0,83 bar och högst 1,10 bar.

  Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan det leda till personskada.

  Dra åt hjulmuttrarna till mellan 95 och 122 N·m efter 1–4 timmars användning och återigen efter 10 timmars användning. Dra sedan åt skruvarna var 200:e timme.

  För att säkerställa jämn fördelning ska bromsarna dras åt i ett stjärnmönster.

  Köra in maskinen

  Läs mer om hur du byter olja och om de olika underhållsrutiner som rekommenderas under inkörningsperioden i motormanualen som levererades med maskinen.

  Det tar bara åtta klipptimmar att köra in maskinen.

  De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet, och maskinens funktioner och prestanda bör övervakas noga så att eventuella mindre problem, som kan leda till större problem, upptäcks och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

  Starta och stänga av motorn

  Note: Inspektera områdena under klipparna för att vara säker på att inget skräp har fastnat i dem.

  Starta motorn

  Important: Använd inte eter eller andra typer av startbränsle.

  1. Sätt dig på sätet, lås parkeringsbromsen, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

  2. Ta bort foten från gaspedalen och kontrollera att pedalen är i NEUTRALLäGET.

  3. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

  4. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till STARTLäGET. Håll den i STARTLäGET tills glödstiftslampan släcks (ca 6 sekunder).

  5. Vrid tändningsnyckeln till START-läget.

   Important: Undvik att startmotorn överhettas genom att inte låta den gå i mer än 10 sekunder. Om du har försökt starta motorn i 10 sekunder väntar du i 60 sekunder innan du startar den på nytt.

  6. Släpp nyckeln när motorn startar och låt den gå till det PåSLAGNA LäGET.

  7. Flytta gasreglagekontrollen till det LåNGSAMMA läget.

  8. Låt motorn värmas upp i några minuter innan du använder den.

   Important: Kör framåt och backa med maskinen i en eller två minuter när du startar motorn för första gången eller om motorn har genomgått översyn. Kontrollera styrreaktionen genom att vrida ratten åt höger och vänster. Stäng därefter av motorn (se Stanna under Starta och stänga av motorn) och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Undersök maskinen för att se om det förekommer oljeläckor, lösa delar eller andra märkbara problem.

  Stänga av motorn

  1. Flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, koppla ur reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna och flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET.

  2. Stäng av motorn genom att vrida startnyckeln till det AVSLAGNA LäGET. Undvik oavsiktlig start genom att ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  3. Stäng bränslekranarna innan du ställer maskinen i förvar.

  Kontrollera säkerhetssystemet

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt aktiveras vilket i sin tur kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

  Syftet med säkerhetssystemet är att förhindra att maskinen används när detta skulle kunna skada föraren eller maskinen.

  • gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

  • Funktionsreglaget är i NEUTRALLäGET.

  Säkerhetssystemet förhindrar att maskinen rör sig om inte:

  • parkeringsbromsen har lossats

  • Föraren sitter ned.

  • Funktionsreglaget är i KLIPPLäGE eller TRANSPORTLäGE.

  Säkerhetssystemet gör att cylindrarna endast fungerar om funktionsreglaget är i KLIPPLäGET.

  Utför följande systemkontroller dagligen, för att kontrollera att säkerhetssystemet fungerar korrekt:

  1. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Försök att trycka ned gaspedalen.

   Det ska inte gå att trycka ned pedalen, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  3. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  4. Flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET och försök att starta motorn.

   Motorn ska inte dras runt eller starta, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  5. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  6. Starta motorn och flytta funktionsreglaget till KLIPPLäGET eller TRANSPORTLäGET.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

   Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  7. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  8. Starta motorn.

  9. Frigör parkeringsbromsen, för funktionsreglaget till KLIPPLäGET och res dig upp från sätet.

   Motorn ska stängas av, och detta innebär att säkerhetssystemet fungerar som det ska. Åtgärda problemet om något inte fungerar korrekt.

  10. Sitt på sätet, flytta gaspedalen till NEUTRALLäGET, för funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och lägg i parkeringsbromsen.

  11. Starta motorn.

  12. För reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att sänka klippenheterna. Klippenheterna bör sänkas, men de ska inte börja rotera.

   Om de börjar rotera fungerar inte säkerhetssystemet som det ska. Rätta till problemet innan du använder maskinen.

  Montera och ta bort klippenheterna

  Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

  Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna.

  Important: Om du behöver tippa klippenheten ska du stötta upp klippenhetens bakdel så att muttrarna på underknivsstångens justerskruvar inte vilar mot arbetsytan (Figur 27).

  g014596

  Montera klippenheterna

  1. Lyft upp fotstödet och fäll upp det så att du kommer åt mittklippenheten (Figur 28).

   Var försiktig

   Det finns risk för att klämma fingrarna om fotstödet fälls ihop till stängt läge.

   Håll fingrarna borta från området kring fotstödet när det är öppet.

   g014602
  2. Placera klippenheten under mittupphängningsarmen.

  3. Låt spärrarna på upphängningsarmstången peka uppåt (dvs. de ska vara öppna) (Figur 29) och tryck upphängningsarmen nedåt så att stången passar över stången över ovansidan av klippenheten (Figur 30).

   g014609
   g014611
  4. Fäll spärrarna nedåt och runt klippenhetsstången och lås dem på plats (Figur 29).

   Note: Du kan höra och känna ett ”klick” när spärrarna har låsts på plats ordentligt.

  5. Stryk på rent fett på klippenhetsmotorns räfflade axel (Figur 31).

  6. För in motorn på vänster sida av klippenheten (sett från förarsätet) och dra motorfäststaget på klippenheten mot motorn tills du hör ett klickljud från båda sidorna av motorn (Figur 31).

   g014690
  7. Montera en gräskorg på korgkrokarna på upphängningsarmen.

  8. Upprepa denna procedur på de övriga klippenheterna.

  Ta bort klippenheterna

  1. Parkera maskinen på en ren och plan yta. Sänk ned klippenheterna till marken tills upphängningshydrauliken är helt utdragen, stanna motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Tryck ut motorfäststaget från motorns skåror och mot klippenheten och ta bort motorn från klippenheten.

   g014605
  3. Flytta motorn till förvaringsutrymmet framför upphängningsarmen (Figur 33).

   g014608

   Note: Förvara klippenheternas cylindermotorer i förvaringsutrymmet framför upphängningsarmarna när du slipar knivarna, ställer in klipphöjden eller utför andra underhållsprocedurer på klippenheterna, så att de inte tar skada.

   Important: Höj inte upp fjädringen till transportläget när cylindermotorerna sitter i hållarna på maskinens ram. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till skador på motorerna eller slangarna. Om du måste flytta traktorenheten när klippenheterna inte är monterade fäster du dem på upphängningsarmarna med kabelband.

  4. Öppna spärrarna på upphängningsarmstången på den klippenhet som du tar bort (Figur 29).

  5. Lossa spärrarna från klippenhetsstången.

  6. Rulla ut klippenheten under upphängningsarmen.

  7. Upprepa steg 2 till 6 för de övriga klippenheterna vid behov.

  Ställa in cylinderhastigheten

  Du måste ställa in cylinderhastighetsreglaget (som sitter under grenrörsblocket under höljet till vänster om sätet) korrekt för att uppnå konsekvent, högkvalitativ klippning och ett enhetligt klippresultat. Ställ in cylinderhastighetsreglaget på följande sätt:

  1. Välj den klipphöjd som har ställts in för klippenheterna.

  2. Välj den hastighet som du tycker passar bäst under de rådande förhållandena.

  3. Fastställ korrekt cylinderhastighet med hjälp av schemat (se Figur 34) för klippenheter med 5, 8, 11 eller 14 knivar.

   g014736
  4. Ställ in cylinderhastigheten genom att vrida reglaget (Figur 35) tills indikatorpilarna ligger i linje med det nummer som markerar önskad inställning.

   g014623

   Note: Du kan minska eller öka cylinderhastigheten för att kompensera för gräsförhållanden.

  Klippning

  Innan du använder maskinen för att klippa greener ska du söka upp ett öppet område och öva på att starta och stanna den, höja och sänka klippenheterna, svänga etc.

  Inspektera området och leta efter skräp, ta bort flaggan från koppen och avgör i vilken riktning som det är bäst att klippa. Basera klippriktningen på den tidigare klippriktningen. Klipp alltid i olika klippriktningar jämfört med tidigare klippningar, så att grässtråna inte viker sig och blir svåra att fånga mellan cylinderknivarna och underkniven.

  1. Kör mot greenen med funktionsreglaget i KLIPPLäGET och gasen på full hastighet.

  2. Starta i ena kanten av greenen, så att du kan använda bandklippningsproceduren.

   Note: Den ger minimal komprimering och efterlämnar ett snyggt och prydligt mönster på greenen.

  3. Aktivera reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när gräskorgarnas främre delar korsar greenens ytterkant.

   Note: Då släpps klippenheterna ned på gräset och cylindrarna startas.

   Important: Funktionen för klippenhetscylinder 1 är något fördröjd. Därför bör du träna för att uppnå den tajming som krävs för att klippa allt gräs från början så att du slipper klippa rester i efterhand.

  4. Överlappa den tidigare klippremsan så lite som möjligt under nästkommande vända.

   Note: Etablera en tänkt siktlinje ca 1,8 till 3 m framför maskinen så att du klipper i en rak linje över greenen och håller maskinen på ett jämnt avstånd till förra klippvändans kant (Figur 36). Vissa föredrar att inkludera rattens ytterlinje som del i siktlinjen, dvs. att hålla rattkanten i linje med en punkt som alltid är på samma avstånd från maskinens framkant.

  5. När gräskorgarnas främre del går över greenens ytterkant flyttar du reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och håller kvar det tills klippenheterna är upphöjda. Då stoppas cylindrarna och klippenheterna höjs upp.

   Note: Tajmingen är viktig för den här proceduren för att undvika att klipparna klipper i puttgreenområdet, men samtidigt klipper så mycket som möjligt av greenen, för att minimera den mängd gräs som lämnas runt det yttre gränsområdet.

  6. Du kan förkorta arbetstiden och underlätta uppställningen inför nästa klippvända genom att tillfälligt vända maskinen i motsatt riktning, och sedan vända i riktning mot den oklippta delen. Dvs. om du är på väg åt höger ska du först svänga något åt vänster, och därefter åt höger.

   Note: Det underlättar en snabb inriktning av maskinen för nästa vända. Försöka att göra så små svängar som möjligt. I varmt väder är det dock bra att göra en större sväng för att minimera skador på gräsytan.

   g005116

   Note: Servostyrningssystemet är utformat på ett sådant sätt att ratten inte återgår till utgångsläget när du har svängt färdigt.

   Important: Stanna aldrig maskinen på en green med klippenhetscylindrarna igång, eftersom det kan skada gräsytan. Om maskinen stoppas på en våt green kan den lämna märken eller fördjupningar i gräset efter hjulen.

  7. Om läckagedetektorlarmet ljuder när du klipper greener måste du omedelbart höja klippenheterna, köra bort från greenen och stanna maskinen utanför greenen. Hitta sedan orsaken till larmet och åtgärda problemet.

  8. Avsluta greenklippningen med att klippa det yttre gränsområdet. Var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

   Note: Anpassa alltid klippningen efter väder- och gräsmatteförhållandena, och var noga med att byta klippriktning i förhållande till den föregående klippningen.

  9. När du har klippt det yttre gränsområdet trycker du kort reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt för att stoppa cylindrarna och kör sedan bort från greenen. När alla klippenheter är av greenen höjer du dem.

   Note: Det minimerar mängden gräsklumpar på greenen.

  10. Sätt tillbaka flaggan.

  11. Töm gräskorgarna på allt gräsklipp innan du åker till nästa green.

   Note: Tungt, vått gräsklipp belastar korgarna och tynger ner maskinen i onödan, och ökar därmed belastningen på motorn, hydraulsystemet, bromsarna osv.

  Inspektera och rengöra efter klippningen

  Efter klippningen bör du tvätta maskinen ordentligt med en trädgårdsslang utan munstycke, det senare så att det höga vattentrycket inte orsakar föroreningar och skadar tätningar och lager. Tvätta aldrig en varm motor eller elanslutningar med vatten.

  Inspektera maskinen efter rengöringen och titta om det finns några hydrauloljeläckor, några skador eller något slitage på hydrauldelar och mekaniska komponenter samt kontrollera att klippenheternas knivar är vassa. Smörj också bromsaxelenheten med olja av typen SAE 30 eller spraysmörjmedel, för att förhindra korrosion och för att maskinen ska få en fortsatt tillfredsställande funktion under nästa klippning.

  Köra maskinen utan att klippa

  Kontrollera att klippenheterna är i helt upphöjt läge. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET. Bibehåll kontrollen genom att använda bromsarna för att bromsa maskinen i branta nedförsbackar. Närma dig alltid ojämna områden i låg hastighet, och var försiktig när du korsar vågformade bildningar i terrängen. Lär dig hur bred maskinen är. Undvik kostsamma skador och driftsstopp genom att inte försöka passera mellan föremål som står nära varandra.

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Kontrollera att släpvagnen eller lastbilen är utrustad med alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag. Läs alla säkerhetsanvisningarna. Risken för att du, din familj, dina husdjur eller kringstående skadas minskar om du känner till denna information.

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt med ”långsamtgående fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör aldrig maskinen på allmän väg.

  Var mycket försiktigt när du lastar maskinen på ett släp eller en lastbil. En fullbreddsramp som är bred nog att gå utanför bakdäcken behövs (Figur 37).

  Rampen ska vara så pass lång att lutningsvinkeln inte överstiger 15 grader (Figur 37). En brantare vinkel kan göra att delar från klipparen fastnar när maskinen flyttas från rampen till ett släp eller en lastbil. En brantare lutning kan också göra att maskinen tippar bakåt. Vid lastning på eller i närheten av en sluttning ska släpet eller lastbilen placeras så att det/den riktas nedför sluttningen, och så att rampen är riktad uppför. På så vis minimeras rampens lutningsvinkel. Släpet eller lastbilen ska stå så plant som möjligt.

  Important: Försök inte att vända maskinen på rampen; du kan förlora kontrollen och köra av rampens sida.

  Undvik plötslig acceleration vid körning uppför en ramp, och gör heller inga häftiga inbromsningar när du backar nedför en ramp. Båda dessa manövrer kan göra att maskinen tippar bakåt.

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta bakåt, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Använd säkerhetsbältet när du lastar maskinen. Kontrollera att släpvagnen är tillräckligt hög för störtbågen.

  • Använd endast en fullbreddsramp som är i ett stycke; använd inte en ramp för var sida av maskinen.

  • Om du måste använda åtskilda ramper ska så många ramper användas att man får en hel yta som är bredare än hela maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Undvik plötslig acceleration vid körning uppför en ramp, eftersom maskinen då kan välta bakåt.

  • Undvik plötslig inbromsning vid backning nedför en ramp, eftersom maskinen då kan välta bakåt.

  g000951
  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut släpvagnsbromsarna om tillämpligt.

  3. Lasta maskinen på släpvagnen eller lastbilen.

  4. Stäng av motorn, ta ut nyckeln, lägg i parkeringsbromsen och stäng bränslekranen.

  5. Använd fästöglorna av metall på maskinen för att säkra den på släpvagnen eller lastbilen med hjälp av spännband, kedjor, kablar eller rep.

  Bogsera maskinen

  I nödfall kan maskinen bogseras en kortare sträcka (kortare än 0,4 km). Toro rekommenderar dock inte detta.

  Important: Bogsera inte maskinen snabbare än 3–5 km/h eftersom drivsystemet kan skadas. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp.

  1. Lokalisera överströmningsventilen på pumpen och vrid den så att skåran är lodrät (Figur 38).

   g014627
  2. Stäng överströmningsventilen genom att vrida den så att skåran är vågrät (Figur 38) innan du startar motorn. Starta inte motorn när ventilen är öppen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Note: Hämta en kostnadsfri kopia av elschemat eller hydraulschemat genom att gå till www.Toro.com där du klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Important: Läs i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsrutiner.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ur nyckeln ur tändningen.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Byt ut hydrauloljefiltret.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljan.
 • Torka bort smuts från kylargallret och kylaren.Rengör en gång i timmen vid förekomst av mycket damm och smuts.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Töm ut vatten från bränslefiltret.
 • Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Var 25:e timme
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.(Kontrollera var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring.)
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera batterikablarnas anslutningar.
 • Var 150:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning.
 • Serva luftrenarfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Kontrollera motorvarvtalet (både på tomgång och med full gas).
 • Kontrollera ventilspelet.
 • Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Töm och spola igenom kylsystemet.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera att instrumenten fungerar       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera bränslefiltret/vattenseparatorn.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Rengör gallret och kylaren.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera justeringen för cylinderunderkniven.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Kontrollera att systemet inte har några oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Smörj driv- och bromslänkaget.       
  Bättra på skadad lack.       

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Serva luftrenarfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  • Undersök om luftrenarhuset har några skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut huset om det är skadat. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  • Serva luftrenarfiltret före 200 körtimmar om motorns prestanda påverkas av extremt dammiga eller smutsiga förhållanden. Om du byter luftfilter tidigare än nödvändigt ökar risken för att smuts kommer in i motorn när filtret demonteras.

  • Se till att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenaren.

  1. Lossa spärrhakarna som fäster luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 39).

   g014614
  2. Ta bort kåpan från luftrenaren.

  3. Använd lågtrycksluft (2,76 bar, ren och torr) innan du tar bort filtret, för att ta bort stora ansamlingar av skräp som har packats mellan huvudfiltrets utsida och skålen. Rengöringsprocessen förhindrar att det kommer in skräp i luftintaget när huvudfiltret tas bort.

   Important: Undvik att använda högtrycksluft eftersom denna kan tvinga smutsen genom filtret och in i luftintagsröret.

  4. Ta bort och byt ut huvudfiltret enligt nedan:

   Important: Rengör inte det använda filtret.

   1. Undersök om det nya filtret har transportskador. Använd inte ett skadat filter.

   2. Dra försiktigt ut det gamla filtret ur filterhuset och släng det.

   3. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Kontrollera även filtrets förseglade ände och själva filtret.

    Important: Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

  5. Rengör öppningen till smutsutblåsningen i den avtagbara kåpan. Avlägsna gummiutloppsventilen från kåpan, rengör håligheten och byt ut utloppsventilen.

  6. Montera kåpan och placera gummiutloppsventilen i nedåtläge – mellan ca klockan 5 till klockan 7 sett från änden.

  7. Fäst spärrarna (Figur 39).

  Byta motoroljan och filtret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 150:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
  1. Ta bort avtappningspluggen och låt oljan rinna ned i ett kärl. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna (Figur 40).

   g014754
  2. Avlägsna oljefiltret (Figur 41). Stryk på ett tunt lager ren olja på den nya filterpackningen.

   g014615
  3. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare ½–¾ varv. Dra inte åt för hårt.

  4. Fyll på olja i vevhuset, se Kontrollera motoroljan.

  5. Kasta bort den använda oljan på lämpligt sätt.

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut bränslefiltret/vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
  1. Stäng bränslekranen (Figur 42) under bränsletanken.

   g014626
  2. Rengör området där filterskålen ska monteras (Figur 43).

  3. Placera ett kärl under filtret.

  4. Öppna filtrets avtappningsplugg (Figur 43).

   g014720
  5. Skruva loss filterbehållaren och kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.

  6. Skruva på filtret för hand tills packningen nuddar vid oljefilteradaptern, och dra sedan åt det ytterligare ½–¾ varv.

  7. Kontrollera att filtrets avtappningsplugg är stängd. Öppna bränslekranen.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Kontrollera om bränsleledningarna har skadats eller försämrats på något annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Underhålla elsystemet

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera batteriets elektrolytnivå.(Kontrollera var 30:e dag om maskinen har ställts i förvaring.)
 • Varning

  KALIFORNIEN

  Proposition 65 Varning

  Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

  Spänning: 12 V, 530 A kallstartström

  Batteriets elektrolytnivå måste underhållas och batteriets ovansida ska hållas ren. Om maskinen förvaras på en plats där det är mycket varmt kommer batteriet att ta slut snabbare än om maskinen förvaras på en sval plats.

  Håll elektrolytnivån rätt genom att fylla på med destillerat eller avsaltat vatten. Elektrolytnivån i cellerna ska inte gå högre upp än undersidan av den delade ringen inuti varje cell.

  Fara

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador.

  • Drick inte elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  • Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden.

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med jämna mellanrum med en borste som doppats i ammoniak eller en bikarbonatlösning. Spola batteriets ovansida med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningspropparna under rengöring av batteriet.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller metallverktyg kan kortslutas mot traktorkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid urtagning eller isättning av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av traktorns metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och traktorns metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikabeln kan skada traktor och kablar och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (-) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Återanslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.

  Förvaring av batteriet

  Om maskinen står i förvaring i mer än 30 dagar, skall batteriet avlägsnas och laddas upp helt och hållet. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. Ett fullständigt laddat batteri har en specifik vikt på 1,265–1,299.

  Leta reda på säkringarna

  Säkringarna i det elektriska systemet sitter under sätet (Figur 44).

  g014617
  Säkringsschema
   Lyft cylinder
   Aktivera e-cylinder
   Övertemp.
   7,5 A
   Koppla in cylinder
  LamporLyft/sänk
  LäckagedetektorFläkt
  15 A7,5 A
   Starta/kör
  StartmotorUndersöknings Lampor
   Glöd
  15 A7,5 A
    
  KörECM-logik
   Effekt
  10 A2 A

  Starta maskinen med startkablar

  Om maskinen måste startas med startkablarna kan den alternativa pluspolen (som sitter på startmotorns elektromagnet) användas istället för pluspolen på batteriet (Figur 45).

  g002735

  Underhålla drivsystemet

  Justera transmissionens neutralinställning

  Om maskinen kryper när gaspedalen är i NEUTRALLäGET måste neutralreturfunktionen justeras.

  1. Palla upp ramen så att ett av framhjulen lyfts upp från golvet.

   Note: Om maskinen är utrustad med en sats för trehjulsdrift ska även bakhjulet höjas upp och placeras på block.

  2. Starta motorn, flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget och kontrollera att det framhjul som har lyfts från golvet inte roterar.

  3. Om hjulet roterar ska du stänga av motorn och göra följande:

   1. Lossa muttern som fäster excenterbulten på hydrostatens ovandel (Figur 46).

    g014616
   2. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och gasreglaget till det LåNGSAMMA läget. Starta motorn.

   3. Vrid excenterbulten tills maskinen inte kryper i någon riktning. När hjulet slutar rotera drar du åt muttern som låser excenterbulten och justeringen (Figur 46). Kontrollera justeringen med gasreglaget i det LåNGSAMMA och det SNABBA läget.

    Note: Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller se informationen om ytterligare justering i servicehandboken om hjulet fortfarande roterar när excenterbulten är maximalt justerad.

  Justera transporthastigheten

  Komma upp i maximal transporthastighet

  Gaspedalen justeras för maximal transporthastighet på fabriken, men du kan behöva göra en justering om pedalen når fullt utslag innan den får kontakt med pedalstoppet eller om du vill minska transporthastigheten.

  Du kommer upp i maximal transporthastighet genom att flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och trycka ned gaspedalen. Om pedalen får kontakt med stoppet (Figur 47) innan du känner någon spänning i kabeln genomför du följande justeringsprocedur:

  g015494
  1. Flytta funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan (Figur 47).

  2. Dra åt pedalstoppet tills det inte nuddar vid gaspedalen.

  3. Fortsätt trycka lätt på transportpedalen, justera pedalstoppet så att det nuddar vid pedalstången och dra åt muttrarna.

   Important: Kontrollera spänningen på kabeln. Om den är för hårt spänd minskas kabelns livslängd.

  Minska transporthastigheten

  1. Tryck ned gaspedalen och lossa på låsmuttern som fäster pedalstoppet vid golvplattan.

  2. Lossa pedalstoppet tills den önskade transporthastigheten uppnås.

  3. Dra åt låsmuttern som fäster pedalstoppet.

  Justera klipphastigheten

  Klipphastigheten ställs in på fabriken till 6,1 km/h.

  Klipphastigheten framåt kan justeras från 0 till 8 km/h.

  1. Lossa kontramuttern på justeringsbulten (Figur 48).

  2. Lossa muttern som fäster locket och klippfästena på pedaltappen.

   g014625
  3. Vrid justeringsbulten medsols för att minska klipphastigheten och motsols för att öka klipphastigheten.

  4. Dra åt kontramuttern på justeringsbulten och muttern på pedaltappen för att låsa justeringen (Figur 48). Kontrollera justeringen och ändra vid behov.

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra kylaren och gallret

  Håll kylargallret och kylaren rena för att undvika att systemet överhettas. Kontrollera och rengör gallret och kylaren dagligen eller vid behov varje timme. Rengör komponenterna oftare under smutsiga och dammiga förhållanden.

  1. Ta bort kylargallret (Figur 49).

   g014613
  2. Arbeta från fläktsidan på kylaren och blås ut kylaren med tryckluft.

  3. Rengör gallret och montera det.

  Underhålla bromsarna

  Justera bromsarna

  Om bromsen inte kan hålla kvar maskinen när den är parkerad kan du justera bromsarna med hjälp av motorväggsfästet nära bromstrumman. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller se servicehandboken för mer information.

  Note: Polera bromsarna varje år. Se Polera bromsarna.

  Underhålla remmarna

  Justera generatorremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera generatorremmens spänning.
 • Säkerställ korrekt maskindrift och undvik onödigt slitage genom att kontrollera att remmen är ordentligt spänd.

  1. Stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut tändningsnyckeln.

  2. Tryck medelhårt med tummen på remmen mellan remskivorna (10 kg). Remmen ska böjas ned 7 till 9 mm. Om så inte sker justerar du remspänningen på följande vis:

   g014755
   1. Lossa på skruvarna som fäster generatorn vid motorn samt justerbeslaget.

   2. Undersök om remmen är sliten eller skadad och byt i så fall ut den.

   3. Dra ut generatorn med hjälp av spaken mellan generatorn och motorblocket för att erhålla rätt remspänning och dra åt skruvarna.

  Underhålla hydraulsystemet

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt hydraulvätskan, filtret och tankventilatorn.
 • Om oljan förorenas ska du låta din Toro-återförsäljare spola systemet. Förorenad olja är mjölkaktig eller svart jämfört med ren olja.

  1. Rengör runt området där filtret monteras (Figur 51). Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret.

   g014619

   Note: Om du inte ska tömma ut olja kopplar du bort hydraulledningen från filtret och pluggar igen den.

  2. Fyll ersättningsfiltret med lämplig hydraulolja, smörj packningen och vrid den för hand tills packningen får kontakt med filterhuvudet. Dra sedan åt det ytterligare trekvarts varv.

  3. Fyll hydraultanken med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  4. Starta maskinen och låt den gå på tomgång i 3–5 minuter så att vätskan cirkulerar och eventuell luft avlägsnas från systemet. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån.

  5. Kassera oljan och filtret på lämpligt sätt.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.
 • Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

  • Se till att alla hydraulvätskeslangar och ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och nipplar är åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  • Sök läkare omedelbart om du blir träffad av en vätskestråle och vätskan tränger in i huden.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna dagligen för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Underhålla klippenheterna

  Slipa cylindrarna

  Varning

  Om man kommer i kontakt med cylindrar eller andra rörliga delar kan detta orsaka personskador.

  • Håll fingrar, händer och kläder på avstånd från cylindrarna och andra rörliga delar.

  • Försök aldrig att vrida cylindrarna för hand eller med foten när motorn är igång.

  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag, sänk ned klippenheterna, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Ta bort plasthöljet till vänster om sätet.

  3. Utför de första justeringarna av cylinder mot underkniv som behövs för slipning på samtliga klippenheter som ska slipas. Se bruksanvisningen till klippenheterna.

   Fara

   Om motorns hastighet ändras under slipningen kan cylindrarna stanna.

   • Ändra aldrig motorhastigheten under slipningen.

   • Slipa endast när motorn går på tomgång.

  4. Starta motorn och låt den gå på låg tomgång.

  5. Vrid slipningsspaken till BAKåTLäGET (R) (Figur 52).

   g014620
  6. Vrid cylinderhastighetsreglaget till inställningen 1 (Figur 53).

   g014623
  7. Flytta funktionsreglaget till NEUTRALLäGET och flytta reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna framåt för att påbörja slipningen på de cylindrar som ska slipas.

  8. Stryk på slippasta med en långskaftad borste. Använd aldrig en borste med kort skaft.

  9. Om cylindrarna stannar eller går ojämnt vid slipning kan du välja en högre hastighetsinställning tills hastigheten stabiliseras, och sedan ändra cylinderhastigheten till inställning 1 eller den hastighet som önskas.

  10. Om du vill justera klippenheterna under slipningen ska du stänga av cylindrarna genom att föra reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna bakåt och stänga av motorn. Upprepa steg 4 till 8 när du är klar med justeringarna.

  11. Upprepa förfarandet för alla klippenheter som ska slipas.

  12. När du är klar sätter du tillbaka slipningsspaken i FRAMåTLäGET (F), sätter tillbaka höljet och tvättar bort all slippasta från klippenheterna. Justera klippenhetscylindern mot underkniven efter behov. Flytta hastighetsreglaget för klippenhetscylindern till önskat klippläge.

   Important: Om slipningsspaken inte förs tillbaka till FRAMåTLäGET (F) efter slipningen kan klippenheterna inte höjas upp och fungerar inte som de ska.

  Undersökningssystem

  Undersöka servicelampan

  Servicelampan tänds om fel uppstår i maskinen. När lampan lyser kan du använda datakoder för att undersöka problemet genom att gå in i undersökningsläget. I undersökningsläget blinkar servicelampan ett antal gånger och ger dig en felkod som du eller återförsäljaren kan använda för att identifiera problemet.

  Note: Motorn kan inte startas i undersökningsläget.

  Gå in i undersökningsläget

  1. Stanna maskinen, dra åt parkeringsbromsen och vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget.

  2. För funktionsreglaget till TRANSPORTLäGET.

  3. Kontrollera att slipningsspaken är i FRAMåTLäGET (F).

  4. Kliv ur sätet.

  5. Håll reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna i det UPPHöJDA läget.

  6. Vrid tändningsbrytaren till KöRLäGET.

  7. Räkna koderna när de börjar blinka (du kan släppa reglaget för höjning/sänkning av klippenheterna när de börjar blinka).

  Vrid nyckeln till det AVSTäNGDA läget för att gå ur undersökningsläget när du är klar.

  Bestämma felkoden

  Systemet visar de tre senaste felen som har uppstått under de senaste 40 timmarna. Felen visas genom en serie blinkande lampor enligt följande:

  • Om det inte finns några fel blinkar lampan konstant medelsnabbt och utan pauser (1 Hz).

  • Om ett fel har uppstått blinkar lampan först antalet för tiotal som följs av en paus och sedan blinkar antalet för ental. I exemplen nedan motsvarar # en blinkning. Exempel:

   • Om koden är 15 är blinkningsmönstret #_#####.

   • Om koden är 42 är blinkningsmönstret ####_##.

   • Om koden är 123 är blinkningsmönstret ############_###.

  • Om flera fel har uppstått gör lampan en paus efter antalet för entalet för det första felet och blinkar sedan antalet för tiotal för nästa fel.

   Note: Systemet lagrar endast de tre senaste felkoderna.

  En lista över felkoder kan du få från närmaste auktoriserade återförsäljare eller i servicehandboken.

  Förvaring

  Om du planerar att ställa maskinen i förvar under en längre tidsperiod ska du först utföra följande steg:

  1. Ta bort smuts och gammalt gräsklipp som har ansamlats. Slipa vid behov cylindrarna och underknivarna. Se bruksanvisningen till klippenheterna. Använd rostskyddsmedel på underknivarna och cylinderknivarna. Smörj och olja alla smörjpunkter.

  2. Palla upp hjulen så att all vikt avlägsnas från däcken.

  3. Tappa av och byt ut hydrauloljan och filtret, och inspektera hydraulledningarna och hydraulkopplingarna. Byt ut dem vid behov. Se Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltret och Kontrollera hydraulledningarna och slangarna.

  4. Töm bränsletanken på allt bränsle. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar. Byt ut bränslefiltret. Se Byta ut bränslefiltret/vattenseparatorn.

  5. Töm oljan i vevhuset medan motorn fortfarande är varm. Fyll det med färsk olja. Se Byta motoroljan och filtret.

  6. Tvätta bort smuts och beläggningar från cylindern, kylflänsarna och utblåsarhöljet.

  7. Ta bort batteriet och ladda det helt. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt.

  8. Förvara om möjligt maskinen på en torr och varm plats.