Indledning

Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g014685

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Important: Denne motor er ikke udstyret med en gnistfangerlydpotte. Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område. Andre stater eller føderale områder kan have lignende lovgivning.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013 og de ANSI B71.4-2012-specifikationer, der er gældende på produktionstidspunktet, når 16,8 kg tilføjes baghjulet.

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlige sikkerhedsforanstaltninger”, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs Betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt.

 • Hvis operatøren eller en mekaniker ikke kan læse og forstå det sprog, som vejledningen er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af plæneklipperen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Alle førere og mekanikere skal indhente og få professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. En sådan vejledning skal understrege:

  • behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;

  • herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:

   • utilstrækkeligt hjulgreb;

   • for hurtig kørsel;

   • utilstrækkelig opbremsning;

   • maskintypen er uegnet til formålet;

   • manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger.

   • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader, der måtte ramme mennesker eller ejendom.

Forberedelse

 • Benyt altid svært, skridsikkert fodtøj, lange bukser, sikkerhedsbriller og høreværn, når du anvender plæneklipperen. Langt hår, løsthængende tøj eller smykker kan blive filtret ind i bevægelige dele. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.

 • Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt.

Betjening

 • Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen.

 • Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:

  • undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger,

  • kørselshastigheden bør være lav på skråninger og i skarpe sving,

  • vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer,

  • anvend aldrig plæneklipperen på tværs af en skråning, medmindre den er beregnet til dette formål,

 • Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

 • Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs.

 • Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udblæsning af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.

 • Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges.

 • Inden du forlader førersædet:

  • stands på plan grund;

  • udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne,

  • skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;

  • stop motoren, og fjern nøglen.

 • Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.

 • Sørg for at standse motoren, og kontroller, at drevet til redskaberne er udkoblet:

  • før du påfylder brændstof,

  • før græsfanget/græsfangene fjernes,

  • før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet.

  • før du fjerner blokeringer,

  • før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen,

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret igen.

 • Nedsæt motorens motorens omdrejningstal, før motoren standses, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke ventilen, når du er færdig med at slå græs.

 • Hold hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Stop cylinderknivene, når du ikke klipper.

 • Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Styrtbøjlesystem (ROPS) – Brug og vedligeholdelse

 • Styrtbøjlesystemet er en integreret og effektiv sikkerhedsanordning. Et sammenfoldeligt styrtbøjlesystem skal holdes i den hævede, låste position. Sikkerhedsselen skal bruges, når maskinen betjenes.

 • Et sammenfoldeligt styrtbøjlesystem må kun sænkes midlertidigt, når det er absolut nødvendigt. Spænd ikke sikkerhedsselen, når det er slået ned.

 • Husk, at styrtbøjlesystemet ikke beskytter dig, når det er slået ned.

 • Sørg for, at sikkerhedsselen kan åbnes hurtigt i nødstilfælde.

 • Undersøg det område, der skal klippes og slå aldrig styrtbøjlesystemet ned i områder, hvor der er skråninger, bratte afsatser eller vand.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dig (dvs. at der ikke er grene, døråbninger og elektriske ledninger) før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

 • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænd alle fastspændingsanordninger.

 • Udskift et beskadiget styrtbøjlesystem. Det må ikke repareres.

 • Styrtbøjlesystemet må ikke fjernes.

 • Enhver ændring af styrtbøjlesystemet skal godkendes af producenten.

Sikker håndtering af brændstoffer

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer benzin. Benzin er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører.

 • Lad motoren køle af før genopfyldning.

 • Fyld aldrig brændstof på maskinen indendørs.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld aldrig beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld det op igen på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Spidsen af slangen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet.

 • Brug ikke en låseenhed til slangespidsen.

 • Hvis der kommer brændstof på tøj, skal du skifte tøj øjeblikkeligt.

 • Fyld aldrig for meget på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og spænd det godt fast.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand.

 • Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele.

 • Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede dele og mærkater.

 • Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

 • Vær forsigtig, når du justerer maskinen, for at undgå at få fingrene ind mellem roterende knive og maskinens faste dele.

 • I forbindelse med maskiner med flere skæreknive skal du være forsigtig, da blot én roterende skærekniv kan få de øvrige skæreknive til at rotere.

 • Udkobl drevene, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og tag nøglen ud. Vent, til al bevægelse er standset, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet, før du foretager reparationer. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

 • Vær forsigtig, når du efterser knivcylindrene. Pak knivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig, når du efterser dem.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før den tilsluttes eller frakobles batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en trailer eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Toro-plæneklippersikkerhed

Nedenstående liste indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, som du skal kende, og som ikke er indeholdt i ANSI-standarderne.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Brug af dette produkt til andre formål, end det er beregnet til, kan være farligt for brugeren og omkringstående personer.

Betjening

 • Du skal vide, hvordan man standser motoren hurtigt.

 • Bær altid kraftige, skridsikre sko. Betjen ikke maskinen iført sandaler, tennissko eller gummisko. Brug af sikkerhedsfodtøj og lange bukser anbefales og kræves i henhold til visse lokale forskrifter og forsikringsbestemmelser.

 • Operatøren skal være erfaren og uddannet i kørsel på skråninger. Manglende udvisning af forsigtighed på skråninger kan medføre, at man mister herredømmet over køretøjet, samt at det vælter eller ruller rundt, hvilket evt. kan medføre personskade eller død.

 • Brændstof skal håndteres forsigtigt. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Kontroller hver dag, om sikkerhedskontakterne fungerer korrekt. Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes

 • Før du forsøger at starte motoren, skal du tage plads i sædet, trække løftegrebet tilbage og slippe det igen for at sikre, at klippeenhederne er deaktiveret. Sørg for, at traktionssystemet er i neutral position, og at parkeringsbremsen er aktiveret.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Gør følgende for at undgå at miste herredømmet over maskinen:

  • Kør ikke tæt på bunkere, grøfter, vandløb eller andre farer.

  • Sænk hastigheden, når du foretager skarpe drejninger. Undgå at stoppe og starte pludseligt.

  • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Hold altid tilbage for andre.

  • Aktiver driftsbremserne, når du kører ned ad en bakke for at bevare den langsomme fremdrift og kontrollen over maskinen.

 • Sluk for motoren, før opsamlerne tømmes.

 • Klippeenhederne skal være hævet ved kørsel fra et arbejdsområde til et andet.

 • Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter at den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår.

 • Før du stiger af køretøjet, skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i neutral (N) position, hæve klippeenhederne og vente på, at knivcylindrene holder op med at dreje. Aktiver parkeringsbremsen. Stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

 • Skråninger skal krydses forsigtigt. Undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger.

 • Operatøren skal være erfaren og uddannet i kørsel på skråninger. Maskinen kan tippe eller vælte, hvilket kan medføre personskade eller død, hvis man ikke er forsigtig ved kørsel på skråninger eller bakker.

 • Hvis motoren sætter ud eller taber fremdriftsmoment, så den ikke kan køre helt til toppen af skråningen, skal du ikke vende maskinen. Bak altid langsomt lige ned ad skråningen.

 • Stop klipningen, hvis en person eller et dyr uventet dukker op i eller nær klipningsområdet. Skødesløs betjening kan i kombination med terrænets hældning, rikochetterede genstande eller forkert anbragte sikkerhedsafskærmninger føre til skader på grund af udslyngning af genstande. Genoptag ikke klipningen, før området er ryddet.

 • Sikkerhedsselerne skal altid benyttes med styrtbøjlesystemet (ROPS), når maskinen betjenes.

 • Når maskinen efterlades uden opsyn, skal du sikre dig, at klippeenhederne er helt løftede, at knivcylindrene ikke drejer, at nøglen er taget ud af tændingen, og at parkeringsbremsen er aktiveret.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændte, og at alle hydraulikslanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under højtryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade.

 • Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal hele trykket tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke klippeenhederne og redskaberne ned på jorden.

 • Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og tilstand. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt.

 • Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og eventuelle bevægelige dele, især skærmen ved siden af motoren. Hold alle personer på afstand.

 • Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift. Det maksimale regulerede motoromdrejningstal skal være 2900 omdrejninger/min.

 • Motoren skal slukkes, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis større reparationer er nødvendige, eller hvis du har brug for anden hjælp.

 • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

 • Kobl klippeenhederne fra strømforsyningen ved hjælp af klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

Lydeffektniveau

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 98 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Lydtrykniveau

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 84 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Vibrationsniveau

Hånd-Arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 0,33 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 0,52 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,26 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,12 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,06 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal119-9343
decal115-8156
decal115-8155
decal115-8203
decal121-6670
decal117-2718
decal121-5169
decal121-5171
decal119-9346
decalbatterysymbols
decal121-2641
decal121-2640
decal131-2046

Opsætning

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjle1
Bolt (½" x 3¾")4
Flangemøtrik (½")4
 1. Tag kassens øverste støttebøjle af kassen.

 2. Tag styrtbøjlen ud af kassen.

 3. Fastgør styrtbøjlen i beslagene på hver side af maskinen med 4 bolte (1/2 x 3-3/4 tommer) og 4 flangemøtrikker (1/2 tomme) (Figur 3).

  g014601
 4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne med et moment på 136 til 149 N·m.

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sædets færdiggørelsessæt1

Anskaf det ønskede sædesæt hos din forhandler og installer det iht. anvisningerne, der følger med sættet.

Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Låsemøtrik (1½")1
Spændeskive1
Rathætte1
 1. Sæt rattet på ratstammen (Figur 4).

  g010834
 2. Sæt spændeskiven på ratstammen (Figur 4).

 3. Fastgør rattet til akslen med en låsemøtrik, og spænd den til 27-35 N·m (Figur 4).

 4. Sæt hætten på rattet, og fastgør den med 6 bolte (Figur 4).

Aktivering og opladning af batteriet

Benyt kun elektrolyt (vægtfylde 1,265) til at fylde batteriet med første gang.

 1. Fjern fastgørelsesanordningerne og batteriklemmen, og løft batteriet ud.

  Important: Påfyld ikke elektrolyt, mens batteriet sidder i maskinen. Du kan risikere at spilde og dermed forårsage korrosion.

 2. Rengør batteriet ovenpå, og fjern ventilationshætterne (Figur 5).

  g005080
 3. Fyld forsigtigt hver celle med elektrolyt, indtil pladerne er dækket med ca. 6 mm væske (Figur 6).

  g001197
 4. Vent ca. 20 til 30 minutter, mens elektrolytten trænger ind i pladerne. Fyld efter behov for at bringe elektrolytstanden op til ca. 6 mm fra bunden af påfyldningshullet (Figur 6).

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

 5. Tilslut en 2-4 A-batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet i 2 timer ved 4 A eller i 4 timer ved 2 A, indtil vægtfylden er 1,250 eller derover, og temperaturen er mindst 16 °C, og lad gasserne fra alle celler spredes frit.

 6. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  Note: Når batteriet er blevet aktiveret, må kun destilleret vand påfyldes for at erstatte normalt tab. Vedligeholdelsesfri batterier bør dog ikke kræve vand under normale driftsforhold.

  Advarsel

  CALIFORNIEN

  Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

  Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele.

  Advarsel

  Hvis batteriet ikke aktiveres korrekt, kan det medføre batterigasning og/eller for tidligt batterisvigt.

 7. Placer batteriet på batteribakken og fastgør det med batteriklemmen og fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet før.

 8. Slut pluskablet (rødt) til pluspolen (+) og minuskablet (sort) til minuspolen (-) på batteriet, og fastgør dem med bolte og møtrikker (Figur 7). Skyd gummikappen ind over pluspolen for at forhindre eventuel kortslutning.

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

 • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

g005098

Montering af krogene til græsopsamleren

Dele, der skal bruges til dette trin:

Krog til græsopsamler6
Flangebolte12

Monter de 6 kroge til græsopsamleren på affjedringsarmens stangender med 12 flangebolte (Figur 8).

g015492

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Målestang1
Klippeenhed (model 04613, 04614 eller 04615)3
Topvægt til klippeenhed3
Sekskantbolte6
Græsopsamler3

Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

Important: Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, så bundkniven/knivcylinderen kommer til syne, skal det bageste af klippeenheden understøttes for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 9).

g014596

Note: Alle klippeenheder leveres med modvægten monteret i højre side og motorophænget og drivkoblingen monteret i venstre side af klippeenheden.

 1. Skil klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

  Forsigtig

  Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

  Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

 2. Smør indersiden af drivkoblingen med fedt.

 3. Der er ikke monteret frontrulle ved levering af klippeenheden. Anskaf en rulle (modellerne 04625, 04626 eller 04627) fra din lokale Toro-forhandler. Monter rullen ved hjælp af de løse dele, der leveres med klippeenheden, og monteringsvejledningen, som følger med rullen.

 4. Fjern de 2 bolte, der fastgør vægten til siden af klippeenheden (Figur 10).

  g016294
 5. Drej vægten 180 grader, så de åbne skruehuller, der var på undersiden af vægten, nu er øverst. Monter vægten på klippeenheden med de bolte, der blev fjernet tidligere.

 6. Monter en topvægt på klippeenheden ved hjælp af 2 sekskantskruer (Figur 10).

 7. Hvis du skal montere den midterste klippeenhed, skal du hæve fodstøtten og vippe den op, så du får adgang til den midterste klippeenheds position (Figur 11).

  Forsigtig

  Fodstøtten kan klemme fingrene, hvis den falder ned i den lukkede position.

  Hold fingrene på afstand af området, hvor fodstøtten er fæstnet, når den er åben.

  g014602
 8. Placer klippeenheden under affjedringsarmen.

 9. Mens låsehåndtagene på affjedringsarmen peger opad (dvs. er åbne) (Figur 12), skal du skubbe affjedringsarmen ned, så stangen kan sættes over tværstangen på klippeenheden øverst oppe (Figur 13).

  g014609
  g014611
 10. Luk låsehåndtagene ned og omkring klippeenhedens stang, og lås dem på plads (Figur 12).

  Note: Et "klik" kan høres og føles, når låsehåndtagene er låst korrekt på plads.

 11. Kom rent smørefedt på notakslen i klippeenhedens motor (Figur 14).

 12. Sæt motoren ind i klippeenhedens venstre side (set fra førersædet), og træk motorens holdestang på klippeenheden i motorens retning, indtil du hører et "klik" fra begge sider af motoren (Figur 14).

  g015525
 13. Monter en græsopsamler på krogene til opsamleren på affjedringsarmen.

 14. Gentag denne fremgangsmåde på de andre klippeenheder.

 15. Sæt klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger sammen. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

Tilføjelse af bagvægt

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vægtsæt, 121-6665 (købes separat) Bemærk: Ikke påkrævet for enheder monteret med sæt med trehjulstræk.1

Denne enhed opfylder ANSI B71.4-2004- og EN 836-standarderne, når den udstyres med vægtsæt 121-6665.

Note: Hvis enheden er udstyret med et trehjulstræksæt, er der ikke behov for yderligere vægt for at opfylde ANSI B71.4-2004- og EN 836-standarderne.

Montering af CE-afskærmningssættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-afskærmningssæt – delnr. 04443 (sælges separat)1

Monter CE-afskærmningssættet. Se monteringsvejledningen til CE-afskærmningssættet til Greensmaster 3420 TriFlex-traktionsenhed.

Påsætning af EU-mærkater

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat 121-26401

Hvis denne maskine skal bruges i EU, skal advarselsmærkaten 121-2640 påsættes over den engelske mærkat 121-2641.

Produktoversigt

g014674

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 16) har 3 funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Træd den øverste del af pedalen ned for at køre fremad og den nederste del af pedalen ned for at bakke eller som hjælp til at stoppe, når maskinen kører fremad. Du kan også lade pedalen gå til den neutrale position for at standse maskinen. Af hensyn til førerens komfort skal du ikke hvile hælen på bak, når du kører fremad (Figur 17).

g014603
g005105

Kørselshastighederne er som følger:

 • Klippehastighed i fremadgående retning 3,2 til 8 km/t

 • Maksimum transporthastighed er 16 km/t

 • Hastighed ved bakning 4 km/t

Styrearmens låsepedal

Tryk pedalen ned (Figur 16) og løft/sænk styrearmen af hensyn til førerens komfort, og slip derefter pedalen for at låse armen på plads.

Note: Flyt styrearmen helt frem, før sædet løftes.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 18) giver føreren mulighed for at kontrollere motorens hastighed. Ved at flytte gashåndtaget til hurtig position øges motorens o/min. Ved at flytte gashåndtaget til langsom position reduceres motorens o/min.

Note: Gashåndtaget stopper ikke motoren.

g017975

Hæv/sænk klippekontrolhåndtag

Hvis klippekontrolfunktionen (Figur 18) bevæges fremad under klipning, vil klippeenhederne sænkes, og knivcylindrene startes. Træk klippekontrolfunktionen bagud for at stoppe knivcylindrene og hæve klippeenhederne. Knivcylindrene kan stoppes under klipningen ved at trække klippekontrolfunktionen kortvarigt bagud og herefter slippe den. Denne funktion kaldes "Tap-off" og justeres i infocenteret. Start knivcylindrene ved at bevæge håndtaget fremad.

Funktionsbevægelseshåndtag

Funktionsbevægelseshåndtaget (Figur 18) giver 2 traktionsvalg plus en neutral position. Det er tilladt at skifte fra klipning til transport eller fra transport til klipning (ikke til neutral), mens maskinen er i bevægelse. Dette medfører ikke nogen skade.

 • Bageste position – neutral og baglapning

 • Midterste position – anvendes til klipning

 • Forreste position – anvendes til transport

Tændingskontakt

Sæt nøglen i tændingen (Figur 18), og drej den med uret, indtil startpositionen nås, for at starte motoren. Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen flyttes automatisk til startpositionen. Drej nøglen mod uret til stoppositionen for at standse motoren.

Baglapningshåndtag

Baglapningskontakten er placeret under plastdækslet til venstre for sædet. Brug baglapningskontakten (Figur 19) sammen med håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne til baglapning af knivcylindrene.

g017943

Brug af infocenterets LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. generatorstatus, hastigheden og diverse diagnostikoplysninger om maskinen og batteripakken. Figur 20 og Figur 21 illustrerer infocenterets velkomstbillede og hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g017946
g017947
 • Omdrejningstal/status for motor – viser motorens omdrejningstal.

 • Fejllog – viser, at der er en aktuel fejllog til gennemsyn.

 • Spænding/status for generator – viser generatorens spænding.

 • Timetæller – viser samlet antal timer, hvor maskinen har været i brug. Den begynder at tælle, så snart tændingen drejes til position ”On”.

 • Kraftudtagets hastighed – viser kraftudtagets hastighed.

 • Gløderør – viser, at gløderøret er aktivt.

 • Batterispænding – viser batterispændingen i volt.

 • Kølevæskens temperatur – viser motorens kølevæskes temperatur i enten °C eller °F.

 • Status for funktionsbevægelse – transporttilstand vises med en kanin, og klippetilstand vises med en skildpadde.

 • Kontrollampe for olietryk – ikonet vises, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

 • Menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at gå ind på infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i.

 • Ned-knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er yderligere indhold.

Note: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion.

Brug af menuerne

For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Hovedmenu
MenuelementBeskrivelse
FejlFejlmenuen indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om fejlmenuen og disse oplysninger.
ServiceServicemenuen indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift og andre lignende tal.
DiagnostikDiagnostikmenuen viser maskinens forskellige aktuelle tilstande. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt kan fortælle dig, hvilke funktioner der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret.
IndstillingerMenuen Indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display.
OmMenuen Om viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion.
Service 
MenuelementBeskrivelse
HoursViser det samlede antal timer, som maskinen, motoren, knivcylindrene, baglapning og ventilator har været tændt, såvel som det antal timer maskinen er blevet transporteret og overophedet.
CountsViser det antal forvarmninger og opstarter maskinen har oplevet.
Diagnostik
MenuelementBeskrivelse
Engine RunViser om følgende enheder er aktive: Nøglestart, nøglekørsel, sænkning af joystick, hævning af joystick, neutral, sæde- eller parkeringsbremse, OK kør og RTR eller ETR.
GlowplugsViser om følgende enheder er aktive: Nøglestart, timeoutgrænse og gløderør.
FanViser om ventilatoren er aktiv i følgende tilfælde: Motor høj temp., olie høj temp., motor eller hydraulisk høj temp. og tændt ventilator.
S1–S4Betjener hævning og sænkning af elektromagneterne.
Reels EnableViser, om eReel er aktiveret.
Indstillinger
MenuelementBeskrivelse
Units (enheder)Styrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder.
SprogStyrer sprogene, der anvendes på infocenteret.
LCD-baggrundsbelysningStyrer LCD-displayets lysstyrke.
LCD Contrast (LCD-kontrast)Styrer LCD-displayets kontrast.
Beskyttede menuerGiver forhandleren/teknikeren adgang til beskyttede menuer ved at angive en adgangskode.
BekyttelsesindstillingerStyrer de beskyttede menuer.
Nulstilling til standardNulstiller infocenteret til standardindstillinger.
Forsinkelse ved hævningStyrer tidsforsinkelsen ved hævning af den midterste klippeenhed.
Forsinkelse ved sænkningStyrer forsinkelsen ved sænkning af den midterste klippeenhed.
Forsinkelse ved "tap-off"Styrer forsinkelsen ved "tap-off".
KnivcylinderhastighedStyrer knivcylinderhastigheden.
Omdrejningshastighed ved baglapningStyrer omdrejningshastigheden ved baglapning.
About (om)
MenuelementBeskrivelse
ModelViser maskinens modelnummer.
SN (serienr.)Viser maskinens serienummer.
TEC 5001Viser softwareversionen for hovedstyreenheden.
InfoCenterViser softwareversionen for infocenteret.
CU1Viser softwareversionen for den første klippeenhed.
CU2Viser softwareversionen for den anden klippeenhed.
CU3Viser softwareversionen for den tredje klippeenhed.
GeneratorViser generatorens serienummer.
CAN-busViser status for maskinens kommunikationsbus.

Forsinkelse ved sænkning/hævning af midterste klippeenhed

Tidsforsinkelsen ved sænkning og hævning af den midterste klippeenhed kan justeres uafhængigt med infocenteret. Hver indstilling kan justeres fra 1 til 10 i henhold til tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 (375 ms) og er optimeret til en klippehastighed på 6,1 km/t.

TrinnummerTidsforsinkelse (sekunder)
10,100
20,150
30,200
40,250
50,300
60,375
70,475
80,600
90,750
100,925

Forsinkelse ved "tap-off"

Forsinkelsen ved "tap-off" gør det muligt at slukke for klippeenheden uden at hæve den og kan justeres med infocenteret. Forsinkelsesindstillingen repræsenterer det maksimale tidsrum hæve/sænke-joysticket kan forblive i hævet position for at aktivere funktionen. Fabriksindstillingen er 1, hvilket deaktiverer funktionen.

TrinnummerTidsforsinkelse (sekunder)
1Fra
20,050
30,100
40,150
50,200
60,250
70,300
80,350
90,400
100,450

Indstilling af knivcylinderhastigheden

Klippestyringsfunktionen indstiller automatisk knivcylinderhastigheden, så den passer til maskinens hastighed. Hvis du vælger ikke at bruge klippestyringsfunktionen, skal du indstille knivcylinderens hastighed manuelt som følger:

 1. Vælg den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

 2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

 3. Find den rigtige indstilling af knivcylinderhastigheden for klippeenheder med 5, 8, 11 eller 14 knive ved hjælp af den relevante kurve (se Figur 22).

  g014736
 4. Åbn hovedmenuen på infocenteret for at indstille knivcylindrenes hastighed, og rul ned til Indstillinger.

 5. Rul til knivcylindrenes hastighed i menuen Indstillinger, og brug ±-knappen til at indstille knivcylindrenes hastighed til det ønskede tal.

Adgangskode til maskinkonfiguration

Du kan indstille en adgangskode på infocenteret således, at operatøren ikke kan ændre følgende maskinindstillinger uden brug heraf: FORSINKELSE VED HæVNING, FORSINKELSE VED SæNKNING, TAP-OFF-FORSINKELSE, KNIVCYLINDERHASTIGHED, BAGLAPNINGSHASTIGHED, KLIPPESTYRING, SKæREKNIVSANTAL og KLIPNING (KLIPNINGSFREKVENS).

 1. Fra menuen INDSTILLINGER skal du vælge BESKYT INDSTILLINGER.

 2. Indstil BESKYT INDSTILLINGER til TIL.

 3. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste en 4-cifret adgangskode.

 4. Drej tændingsnøglen til FRA for at gemme koden.

Note: Hvis du glemmer den brugerdefinerede adgangskode, kan du få en midlertidig adgangskode hos en autoriseret Toro-forhandler.

Fejlfinding vha. fejllogindikator

Ikonet for fejllogindikatoren vises på hovedskærmen, hvis der er opstået en fejl i maskinen. Når dette ikon vises, er der en ny logpost i menuen Fejl, som du eller din leverandør kan bruge til at identificere problemet.

Du kan få en liste over fejl ved at kontakte din autoriserede Toro-forhandler eller se i Servicevejledningen.

Sædejusteringshåndtag

Sædejusteringshåndtaget er placeret på sædets forreste højre hjørne (Figur 23), hvilket giver mulighed for at justere sædet frem og tilbage. Tryk håndtaget til venstre (mod midten) for at udløse låsen og skubbe sædet.

Note: Hvis sædet skal justeres yderligere, kan de fire bolte, der fastgør sædet til bundelementet, afmonteres, og sædet flyttes til det andet par eksisterende monteringshuller.

g014628

Note: Før sædet løftes, skal det skubbes helt tilbage og styrearmen bevæges helt frem.

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (Figur 24) bag sædet og under brændstoftanken, når maskinen opbevares eller transporteres på en lastbil eller trailer.

g014626

Parkeringsbremsehåndtag

Træk op i bremsehåndtaget (Figur 25) for at aktivere parkeringsbremsen. Det deaktiveres ved at trække op i udløsergrebet og sænke bremsehåndtaget. Lås parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen.

g027863

Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger

Før montering af, fjernelse af eller arbejde på klippeenhederne, skal klippeenhederne frakobles strømforsyningen ved at skille klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger ad (Figur 26). De er placeret nederst på styrtbøjlen i venstre side af traktionsenheden. Sæt ledningerne sammen igen, før maskinen tages i brug.

g016588

Forsigtig

Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde151 cm
Sporvidde128 cm
Akselafstand123 cm
Samlet længde (med opsamlere)249 cm
Samlet bredde179 cm
Samlet højde205 cm
Nettovægt med knivcylindre (11 skæreknive)Se pladen med traktionsenhedens serienummer (Figur 1).

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Det anbefales at anvende beskyttelsesudstyr som f.eks. (men ikke kun) til øjne, ører, fødder og hoved.

Kontrol af motorolien

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Krumtaphusets kapacitet er ca. 3,7 l med filteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer:

  • Krævet API-klassifikationsniveau: CH–4, CI–4 eller højere.

  • Anbefalet olie: SAE 10W-30

  • Alternativ olie: SAE 15W-40

  Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på 10W-30. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”add” på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”full”. Fyld ikke for meget på. Hvis oliestanden er mellem ”full”- og ”add”-mærket, skal der ikke fyldes mere olie på.

  Important: Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Fjern målepinden, og aftør den med en ren klud (Figur 28). Sæt målepinden ned i målepindsrøret, og sørg for, at den sidder helt i bund. Tag målepinden ud af røret igen, og kontroller oliestanden. Hvis oliestanden er lav, skal du fjerne påfyldningsdækslet fra ventildækslet og langsomt påfylde så meget olie, at oliestanden stiger til Full-mærket på målepinden. Hæld langsomt olie på, og kontrollér niveauet ofte under denne proces. Fyld ikke for meget på.

   Important: Sørg for, at målepinden er fjernet, når der fyldes olie på motoren. Når der tilsættes motorolie eller fyldes olie på, skal der være afstand mellem oliepåfyldningsenheden og påfyldningshullet i ventildækslet som vist i Figur 27. Denne afstand er nødvendig af hensyn til udluftning under påfyldningen, hvilket forhindrer olie i at løbe over og ned i ånderøret.

   g002373
   g014618
  3. Udskift målepinden.

  4. Start og lad motoren gå i tomgang i 30 sekunder. Sluk herefter motoren. Vent 30 sekunder, og gentag trin 2-3.

   Important: Kontroller oliestanden for hver 8. driftstime eller dagligt. Skift olie og filter første gang efter de første 50 driftstimer; skift derefter olie og filter for hver 150. time. Olien skal dog skiftes mere hyppigt, når motoren bruges under meget støvede eller beskidte forhold.

  5. Sæt oliepåfyldningsdækslet og målepinden forsvarligt på plads.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Brændstoftankens kapacitet: 22,7 liter.

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7 °C. Brug af vinterdieselbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.

  Brug af sommerdieselolie over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterdieselolie.

  Fare

  Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, tætsluttende, sikkerhedsgodkendt beholder.

  Forberedelse til biodiesel

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav, eller bør have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler:

  • Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN 14214.

  • Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590.

  • Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

  • Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

  • Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Hæld brændstof i brændstoftanken, indtil standen står 25 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

  • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes

  • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

  • Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.

  • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

  • Ved påfyldning fra brændstofstanderen skal påfyldningsdysen altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -dunken, indtil påfyldningen er afsluttet.

  1. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel (Figur 29).

   g014612
  2. Fjern brændstofdækslet.

  3. Fyld brændstof på, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Fyld ikke for meget på. Sæt dækslet på.

  4. Tør eventuel spildt brændstof op.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra kølergitteret og oliekøleren.Rens hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kølesystemets kapacitet er ca. 4,6 liter. Se Rengøring af kølergitter.

  g014613

  Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycolfrostvæske. Kontroller kølevæskestanden ved dagens begyndelse hver dag, før motoren startes.

  Forsigtig

  Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger.

  • Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører.

  • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Kontroller kølervæskestanden (Figur 31).

   Note: Kølevæsken skal være mellem linjerne på reservetanken, når motoren er kold.

   g008427
  3. Hvis kølervæskestanden er lav, tilsættes der en 50/50 blanding af vand og permanent ethylenglykolfrostvæske. Fyld ikke for meget på.

  4. Sæt reservetankens dæksel på.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Før betjeningen af maskinen påbegyndes hver dag, skal hydraulikvæskestanden kontrolleres i det hvide plastvindue foran på hydraulikvæskebeholderen (bag sædet i venstre side). Væskestanden bør være mellem linjerne i vinduet; er dette ikke tilfældet, skal du hælde en passende væske på, som beskrevet i de følgende afsnit:

  Maskinens beholder leveres fra fabrikken med ca. 20,8 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Følgende udskiftningsvæske anbefales:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget, eller spørg din Toro-forhandler.)

  Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46
   Materialeegenskaber:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 8,5
    Viskositetsindeks ASTM D2270140:160
    Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:
    Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Important: ISO VG 46 Multigrade-væsken har vist sig at give den optimale ydeevne under meget forskellige temperaturforhold. Til drift ved konstant høje omgivende temperaturer, 18 °C til 49 °C, kan ISO VG 68 hydraulikvæske give en bedre ydeevne.

  Premium bionedbrydelig hydraulikvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men til maksimal bionedbrydelighed og ydeevne skal hydrauliksystemet skylles grundigt igennem med traditionel væske. Denne olie fås i beholdere med 19 liter eller tromler med 208 liter fra Mobil-forhandleren.

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien i flasker med 20 ml. Én flaske er nok til 15-22 liter hydraulikolie. Bestil delnr. 44-2500 fra din autoriserede Toro-forhandler. Denne røde farve anbefales ikke til brug med bionedbrydelige væsker.

  Important: Uanset den anvendte hydraulikvæsketype skal alle maskiner, der bruges til klipning af fairways, vertikal klipning eller anvendt ved omgivende temperaturer over 29 °C, have monteret et oliekølersæt, delnr. 117-9314.

  Opfyldning af hydrauliktanken

  1. Placer maskinen på en plan flade. Sørg for, at maskinen er nedkølet, så olien er kold.

  2. Fjern hætten fra beholderen (Figur 32).

   g014719
  3. Fyld langsomt beholderen med den korrekte hydraulikvæske, til niveauet er ved, eller inden for 6 mm af pilen i symbolet ved siden af det hvide vindue forrest på beholderen (Figur 33). Fyld ikke for meget på.

   g016334

   Important: For at forhindre forurening i systemet skal hydraulikvæskebeholdernes låg renses før punktering. Sørg for, at hældetuden og tragten er ren.

  4. Sæt beholderens dæksel på. Tør eventuel spildt benzin op.

   Important: Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Tømning af vand fra brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm brændstoffilteret for vand.
  1. Stil maskinen på et plant underlag, og afbryd motoren.

  2. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  3. Åbn dræningsventilen på brændstoffilteret/vandudskilleren ca. en omgang, og aftap eventuelt ansamlet vand (Figur 34). Spænd proppen efter aftapning.

   Note: Da det akkumulerede vand vil blive blandet med dieselolien, skal brændstoffilteret drænes i en passende beholder og bortskaffes på sikker vis.

   g014720

  Kontrol af dæktrykket

  Dækkene er for hårdt oppumpede med henblik på forsendelse. Reducer trykket til rette niveau, før enheden startes.

  Varier dæktrykket for alle 3 hjul, afhængig af plæneforholdene, fra minimum 0,83 til maksimum 1,10 bar.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 95-122 N·m efter 1-4 timers drift og igen efter 10 timers drift. Tilspænd møtrikkerne med 200 timers mellemrum derefter.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt, før maskinen tages i brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde (se Justering af knivcylinder mod bundkniv i klippeenhedens betjeningsvejledning).

  Før knivcylindrene kontrolleres, skal klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger skilles ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger. Sæt dem sammen igen, når arbejdet er udført.

  Forsigtig

  Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

  Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  Tilkøring af maskinen

  Se i den medfølgende motorvejledning for at få oplysninger om anbefalet olieskift og vedligeholdelse i løbet af tilkørselsperioden.

  Kun otte timers klipning er nødvendigt som indkøringsperiode.

  Eftersom de første timers brug er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, bliver opdaget og kan udbedres. Efterse maskinen hyppigt under indkøringen for at se tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

  For at sikre optimal bremsesystemydelse skal bremserne trykpoleres (tilkøres) før brug. For at trykpolere bremserne skal du bremse godt og køre maskinen ved klippehastighed, indtil bremserne er varme som indikeret ved lugten. En justering af bremserne kan være nødvendig efter tilkørslen. Se afsnittet Justering af bremserne.

  Start og standsning af maskinen

  Note: Kontroller områderne under plæneklipperne for at sikre, at der ikke er noget i vejen.

  Start af maskinen

  Important: Brug ikke æter eller anden type startvæske.

  1. Sørg for, at parkeringsbremsen er indstillet, håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne er deaktiveret og at funktionsbevægelseshåndtaget er i neutral position.

  2. Tag foden væk fra traktionspedalen, og sørg for, at pedalen er i den neutrale position.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen Langsom.

  4. Sæt nøglen i tændingen, og drej til positionen On. Hold den i positionen On, indtil kontrollampen for gløderøret slukkes (ca. 6 sekunder).

  5. Drej umiddelbart efter tændingsnøglen til startpositionen. Slip nøglen med det samme, når motoren starter, og lad den vende tilbage til positionen On. Flyt gashåndtaget til langsom.

   Important: Aktiver ikke starteren længere end 10 sekunder for at forhindre overophedning af startermotoren. Efter 10 sekunders fortsat tørning skal du vente i 60 sekunder, før startermotoren aktiveres igen.

  6. Lad motoren varme op i nogle få minutter, før betjeningen påbegyndes.

   Important: Når motoren startes første gang, eller efter et hovedeftersyn af motoren, skal maskinen betjenes i fremadgående og baglæns retning i et til to minutter. Drej rattet til højre og venstre for at kontrollere styretøjet. Sluk herefter motoren (se Start og standsning af motoren på side), og vent på, at alle bevægelige dele stopper. Kontroller for olielækager, løse dele og andre tegn på funktionsfejl.

  Standsning af maskinen

  1. Flyt gashåndtaget til langsom position, deaktiver håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til neutral position.

  2. Drej nøglen til positionen Off for at slukke motoren. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  3. Luk brændstofafbryderventilen før opbevaring af maskinen.

  Montering og afmontering af klippeenhederne

  Montering af klippeenhederne

  1. Skil klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

   Forsigtig

   Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

   Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  2. Hæv fodstøtten og vip den åben, så du får adgang til den midterste klippeenheds position (Figur 35).

   Forsigtig

   Fodstøtten kan klemme fingrene, hvis den falder ned i den lukkede position.

   Hold fingrene på afstand af området, hvor fodstøtten er fæstnet, når den er åben.

   g014602
  3. Placer klippeenheden under den midterste affjedringsarm.

  4. Mens låsehåndtagene på affjedringsarmen peger opad (dvs. er åbne) (Figur 36), skal du skubbe affjedringsarmen ned, så stangen kan sættes over tværstangen på klippeenheden øverst oppe (Figur 37).

   g014609
   g014611
  5. Luk låsehåndtagene ned og omkring klippeenhedens stang, og lås dem på plads (Figur 36).

   Note: Et "klik" kan høres og føles, når låsehåndtagene er låst korrekt på plads.

  6. Kom rent smørefedt på notakslen på klippeenhedens motor (Figur 38).

  7. Sæt motoren ind i klippeenhedens venstre side (set fra førersædet) og træk motorens holdestang på klippeenheden i motorens retning, indtil du hører et "klik" fra begge sider af motoren (Figur 38).

   g015525
  8. Monter en græsopsamler på krogene til opsamleren på affjedringsarmen.

  9. Gentag denne fremgangsmåde på de andre klippeenheder.

  10. Sæt klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger sammen. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

  Afmontering af klippeenhederne

  1. Skil klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

   Forsigtig

   Hvis du ikke frakobler strømmen til klippeenhederne, er der risiko for, at klippeenheden startes utilsigtet og forårsager alvorlige skader på hænder og fødder.

   Skil altid klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger ad, før der udføres arbejde på klippeenhederne.

  2. Parker maskinen på en ren og plan overflade, sænk klippeenhederne ned på jorden indtil ophængets hydraulik er helt udstrakt, stop motoren og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Skub motorens holdestang ud af rillerne på motoren hen mod klippeenheden og fjern motoren fra klippeenheden.

   g015522
  4. Flyt motoren hen i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmen (Figur 40).

   g015523

   Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

   Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne. Hvis du er nødt til at flytte traktionsenheden, uden at klippeenhederne er monteret, skal de fastgøres til affjedringsarmene med kabelbånd.

  5. Åbn låsehåndtagene på affjedringsarmens stang på klippeenheden, som du fjerner (Figur 36).

  6. Kobl låsehåndtagene af klippeenhedens stang.

  7. Rul klippeenheden ud fra affjedringsarmens underside.

  8. Gentag trin 3 – 7 på de andre klippeenheder efter behov.

  9. Sæt klippeenhedernes strømfrakoblingsanordninger sammen. Se Klippeenhedernes strømfrakoblingsledninger.

  Klipning

  Note: Før du klipper greens med maskinen, skal du finde et rent område og øve dig i at starte og stoppe, hæve og sænke klippeenhederne, dreje osv. Denne uddannelsesperiode vil være gavnlig for, at føreren kan lære maskinen at kende.

  Note: Efterse greenen for affald, fjern flaget fra fordybningen, og find den bedste klipperetning inden klipning. Baser klipperetningen på den forrige klipperetning. Klip altid skiftevis i forhold til den forrige klipning, så græsstråene i mindre grad vil lægge sig ned og blive svære at fange mellem cylinderknivene og underkniven.

  1. Kør hen til greenen med gearskiftevælgeren i position nr. 1. Start i kanten af greenen, så båndproceduren ved klipningen kan anvendes.

   Note: Dette holder kompakteringen på et minimumniveau, og efterlader et pænt, attraktivt mønster på greenen.

  2. Aktiver klippepedalen i takt med, at forkanten på græsopsamlerne krydser greenens ydre kant.

   Note: Denne procedure lader klippeenhederne falde ned på plænen og starter knivcylindrene.

   Important: Gør dig bekendt med den kendsgerning, at klippeenhedsknivcylinder nr. 1 forsinkes, og derfor bør du derfor øve dig i at prøve at opnå den nødvendige timing for at minimere rengøringsklipningen.

  3. Sørg for at overlappe minimalt med den forudgående klipning ved tilbagekørsler.

   Note: Skab en imaginær, lige sigtelinje på ca. 1,8-3 m foran maskinen til kanten af den uklippede del af greenen (Figur 41) som hjælp til at bevare en lige linje på tværs af greenen og for at holde maskinen i en tilsvarende afstand fra kanten af den foregående klipning. Der er nogle, der finder det nyttigt at medtage rattets ydre kant som en del af sigtelinjen, dvs. holde rattets kant på linje med et punkt, der altid holdes i samme afstand fra maskines forende (Figur 41).

   g017821
  4. Når opsamlernes forende krydser greenens kant, skal du trykke ned på løftepedalen.

   Note: Dette vil stoppe knivcylindrene og løfte klippeenhederne. Timing for denne procedure er vigtig, så plæneklipperne ikke klipper i kantområdet. Dog skal så meget som muligt af greenen klippes for at minimere den mængde græs, der skal klippes omkring den ydre periferi

  5. Reducer klippetiden og let trimningen for den næste bane ved kortvarigt at vende maskinen i den modsatte retning og herefter dreje i retning af den uklippede del. Det vil sige, at hvis intentionen er at dreje til højre, skal du først svinge lidt til venstre og derefter til højre.

   Note: Dette vil medvirke til at få maskinen hurtigere rettet ind på den næste bane. Følg den samme procedure for drejning i den modsatte retning. Det er en god idé at forsøge at foretage så korte drejninger som muligt. Dog skal du dreje i en større bue i varmere vejr for at minimere risikoen for at ødelægge plænen.

   Important: Du bør aldrig stoppe maskinen på en green med klippeenhederne i drift, da det kan medføre skade på græsplænen. At stoppe med maskinen på en våd green kan betyde, at der efterlades mærker eller fordybninger fra hjulene.

  6. Afslut klipning af greenen ved at klippe den ydre periferi, og udskifte flagene.

   Note: Sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning. Husk altid at tænke på vejr og plæneforhold, og sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

   Note: Når periferiklipningen er afsluttet, skal du kortvarigt trække håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne bagud for at slukke for knivcylindrene uden at hæve dem. Fortsæt med klipningen, indtil knivcylindrene holder op med at dreje. Kør herefter uden for greenen, og hæv knivcylindrene (dette vil forhindre, at der tabes græs på greenen, mens knivcylindrene hæves).

  7. Tøm græsopsamlerne for al afklippet græs før transport til den næste green.

   Note: Tungt og vådt afklippet græs giver en unødvendig belastning på opsamlerne og en unødvendig vægt på maskinen og øger derved belastningen på motoren, hydrauliksystemet, bremserne osv.

  Kørsel med maskinen uden klipning

  Sørg for, at klippeenhederne er helt hævet. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til transportposition. Brug bremserne til at sænke maskinens hastighed, når du kører ned ad stejle bakker for at undgå at miste kontrollen over køretøjet. Når du nærmer dig ujævnt terræn, skal du altid sænke farten og krydse meget bølget terræn med forsigtighed. Gør dig fortrolig med maskinens bredde. Forsøg ikke at køre mellem genstande, der er placeret tæt på hinanden, så bekostelig skade og spildtid kan undgås.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle nødvendige bremser, lys og skilte som foreskrevet af loven. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig, din familie, husdyr eller personer, der befinder sig i nærheden, med at undgå at komme til skade.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Sådan transporteres maskinen:

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  3. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  4. Stop motoren, fjern tændingsnøglen, aktiver bremsen, og luk brændstofventilen.

  5. Brug metalstropperne på maskinen til at fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med stropper, kæder, kabler eller reb.

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskinen på en anhænger eller lastbil. Det anbefales at bruge en rampe med fuld bredde, som er bred nok til at gå ud over bagdækkene, i stedet for individuelle ramper til hver side af maskinen (Figur 42). Den bageste, nederste del af maskinstellet går bagud mellem baghjulene og tjener som et stop, så maskinen ikke vælter bagover. En rampe med fuld bredde giver en overflade, som stellets kant kan berøre, hvis maskinen begynder at vippe bagover. Hvis det ikke er muligt at bruge én rampe med fuld bredde, skal der bruges tilstrækkeligt mange individuelle ramper til at danne en stor rampe.

  Rampen skal være så lang, at vinklerne ikke overskrider 15 grader (Figur 42). En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperskjoldets dele sidder fast, når enheden flyttes fra rampen til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få maskinen til at vippe bagover. Hvis pålæsning foregår på eller i nærheden af en skråning, skal anhænger eller lastbil placeres på en sådan måde, at den vender ned ad skråningen og rampen vender opad. Derved minimeres rampens vinkel. Anhængeren eller lastbilen skal stå så plant som muligt.

  Important: Forsøg ikke at dreje maskinen, mens den er på rampen. Du kan miste herredømmet og køre ud over kanten.

  Undgå pludselig acceleration ved kørsel op ad en rampe og pludselig deceleration ved bakning ned ad en rampe. Begge manøvrer kan få maskinen til at tippe bagover.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe bagover og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Sørg for, at styrtbøjlen er oppe, og brug sikkerhedsselen, mens maskinen læsses. Kontroller, at styrtbøjlen ikke støder på toppen af en lukket anhænger.

  • Brug kun en enkelt rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Hvis der skal bruges individuelle ramper, skal der bruges tilstrækkeligt mange ramper til at lave en ubrudt rampeflade, som er bredere end maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Undgå pludselig acceleration, mens maskinen køres op ad en rampe, for at undgå at vippe bagover.

  • Undgå pludselig deceleration, mens maskinen bakkes ned ad en rampe, for at undgå at vippe bagover.

  g000951

  Eftersyn og rengøring af maskinen efter klipning

  Når klipningen er færdig, skal maskinen vaskes grundigt med en haveslange uden dyse, så for stort et vandtryk ikke forårsager kontaminering og skader på pakninger og lejer. Vask aldrig en varm motor eller elektriske forbindelser med vand.

  Efter rengøring anbefales det, at maskinen efterses for evt. hydraulikvæskelækager, skader eller slitage på hydrauliske og mekaniske komponenter. Klippeenhederne skal efterses for skarphed. Sørg også for at smøre traktionspedalen og bremseakselsamlingen med SAE 30W-olie eller spraysmøremiddel for at hindre rusttæring og medvirke til maskinens tilfredsstillende drift under næste klipning.

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen trækkes over en kort afstand (mindre end 0,4 km). Toro anbefaler imidlertid ikke dette som standardprocedure.

  Important: Træk ikke maskinen hurtigere end 3-5 km/t, da drivsystemet kan blive beskadiget. Hvis maskinen skal flyttes over en betydelig afstand, skal den transporteres på en lastbil eller trailer.

  1. Find omløbsventilen på pumpen, og drej den, så rillen er vertikal (Figur 43).

   g014627
  2. Luk omløbsventilen ved at dreje den, så rillen er horisontal (Figur 43), før du starter motoren. Start ikke motoren, mens ventilen er åben.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Leder du efter et Ledningsdiagram eller Hydraulikdiagram til din maskine? Hent en gratis kopi af skemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efter de første 8 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Udskift hydraulikoliefilteret.
 • Kontroller motorens omdrejningstal (ved tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
 • Fjern snavs fra kølergitteret og oliekøleren.Rens hver time, hvis forholdene er meget snavsede og beskidte.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Tøm brændstoffilteret for vand.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • For hver 25 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal denne kontrolleres en gang om måneden).
 • For hver 50 timer
 • Kontrollér batterikabelforbindelserne.
 • For hver 150 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment.
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • For hver 400 timer
 • Smør generatorremmens strammer.
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Skift hydraulikolien, filteret og tankens ånderør.
 • Kontroller motorens omdrejningstal (ved tomgang og fuld gas).
 • Kontroller ventilafstanden.
 • Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Tøm og gennemskyl kølesystemet.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontrol af instrumenternes funktion       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontrol af brændstoffilteret/vandudskilleren.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Rengøring af gitteret og køleren.       
  Eftersyn af luftfilteret.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Reparation af beskadiget maling.       

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Smøring

  Smøring af generatorremmens strammer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Smør generatorremmens strammer.
 • Smør smøreniplen jævnligt med litiumfedt nr. 2.

  1. Tør fedtfittingen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen (Figur 44).

   g016344
  2. Pump fedt ind i leje eller bøsning, indtil fedt er synlig. Tør overskydende fedt af.

  Motorvedligeholdelse

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse luftfilteret (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
  • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift det, hvis det er beskadiget. Kontroller hele indsugningssystemet for lækager, beskadigelse eller løse slangeklemmer.

  • Servicer luftfilteret hver 200 timer eller før, hvis motorens ydeevne er nedsat på grund af meget støvede, snavsede forhold. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  • Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Åbn låsene, der fastgør luftfilterdækslet til luftfilterhuset (Figur 45).

   g014614
  2. Fjern dækslet fra luftfilterhuset. Før du afmonterer filteret, skal du ved hjælp af trykluft med lavt tryk (2,76 bar, ren og tør) fjerne større ansamlinger af snavs, der har ophobet sig mellem ydersiden af primærfilteret og filterskålen. Undgå at bruge trykluft med højt tryk, som evt. kan presse snavs gennem filteret og ind i indsugningsrøret. Denne rengøringsmetode forhindrer, at der kommer snavs ind i indsugningen, når primærfilteret afmonteres.

  3. Afmonter og udskift primærfilteret. Det anbefales ikke at rengøre det brugte filter på grund af muligheden for at beskadige filtermediet. Efterse det nye filter for forsendelsesskader, og kontroller filterets forseglingsende og selve filterelementet. Benyt ikke et beskadiget filter. Isæt det nye filter ved at trykke på den udvendige kant af filterelementet og skubbe det på plads i filterskålen. Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  4. Rengør åbningen til udblæsning af snavs i det aftagelige dæksel. Afmonter gummiudløbsventilen i dækslet, rengør fordybningen, og udskift udløbsventilen.

  5. Monter dækslet således, at gummiudløbsventilen vender nedad – i en position mellem ca. klokken 5 og klokken 7 set fra enden.

  6. Fastgør låsene (Figur 45).

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 150 timer
 • Skift motorolien og filteret.
  1. Fjern aftapningsproppen, og lad olien løbe ned i en bakke. Monter aftapningsproppen igen, når olien holder op med at løbe (Figur 46).

   g014754
  2. Fjern oliefilteret (Figur 47). Påfør et let lag ren olie på den nye filterpakning.

   g014615
  3. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren, og stram dernæst yderligere ½ til ¾ omgang. Overspænd ikke.

  4. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motorolien.

  5. Brugt olie skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret/vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  1. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 48) under brændstoftanken.

   g014626
  2. Rengør området, hvor filterskålen monteres (Figur 49).

  3. Anbring en dræningsbakke under filteret.

  4. Åbn filteraftapningsproppen (Figur 49).

   g014720
  5. Skru filterdåsen af og bortskaf den i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

  6. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren, og stram dernæst yderligere ½ til ¾ omgang.

  7. Sørg for, at filteraftapningsproppen er lukket. Åbn brændstofafbryderventilen.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal denne kontrolleres en gang om måneden).
 • Advarsel

  CALIFORNIEN

  Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

  Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

  Spænding: 12 V, 530 ampere ved tørning af kold motor

  Batteriets elektrolytstand skal holdes ordentligt ved lige, og batteriets top skal holdes ren. Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor temperaturerne er ekstremt høje, vil batteriet aflades hurtigere, end hvis maskinen opbevares på et sted med kølige temperaturer.

  Vedligehold celleniveauet med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af splitringen i hver celle.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen på batteriet med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring af batteriet.

  Batteriledningerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på traktoren.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og traktorens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne – minuskablet (-) først – og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne igen, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Opbevaring af batteriet

  Hvis maskinen skal tages ud af drift i mere end 30 dage, skal du fjerne batteriet og oplade det helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladet, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265-1,299.

  Sikringernes placering

  Sikringerne er placeret under sædet (Figur 50) og under højre armdæksel (Figur 51).

  g014617
  Sikringsoversigt
   Løft knivcylinder
  StartgeneratorAktiver E-knivcylinder
   Over temp.
  10 A7,5 A
   Aktivering af knivcylinder
  KørHæv/sænk
   Ventilator
  10 A7,5 A
   Start/Kør
  LysFejlfind. Lys
  LækagedetektorGløde
  15 A7,5 A
    
   ECM Logic
   Strøm
   2 A
  g028670
  Sikringsoversigt
  35 A
  35 A
  35 A
   
   
   

  Chokstart af maskinen

  Hvis maskinen skal chokstartes, kan den anden pluspol (placeret på startermagnetventilen) benyttes i stedet for batteriets pluspol (Figur 52).

  g002735

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af transmission til neutral

  Hvis maskinen kryber, når traktionspedalen er i neutral position, skal den neutrale returneringsmekanisme justeres.

  1. Klods maskinens ramme op, så det ene af forhjulene slipper jorden.

   Note: Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med et 3-hjulstræksæt, skal du også hæve og klodse op under baghjulet.

  2. Start motoren, flyt gashåndtaget til langsom position, og kontroller forhjulet, som slipper jorden. Det må ikke dreje.

  3. Hvis hjulet drejer, skal du stoppe motoren og gøre følgende:

   1. Løsn møtrikken, der fastgør den excentriske bolt til den øverste del af hydrostaten (Figur 53).

    g014616
   2. Skub funktionsbevægelseshåndtaget til neutral position og gashåndtaget til langsom position. Start motoren.

   3. Drej den excentriske bolt, indtil der ikke forekommer krybning i nogen retning. Når hjulet holder op med at dreje, skal den møtrik, der låser den excentriske bolt og justeringen, tilspændes (Figur 53). Kontroller indstillingen med gashåndtaget i positionerne langsom og hurtig.

    Note: Hvis hjulet stadig drejer, når den excentriske bolt er indstillet til maksimum, skal du kontakte din autoriserede forhandler eller læse Servicevejledningen for at foretage yderligere justering.

  Justering af transporthastighed

  Traktionspedalen justeres på fabrikken for at opnå maksimal transporthastighed, men det kan være nødvendigt at foretage justering, hvis pedalen når sin fulde vandring, før den har kontakt med pedalstoppet, eller hvis en sænkning af transporthastigheden ønskes.

  Tryk traktionspedalen ned. Hvis pedalen når stoppet (Figur 54), før stramning mærkes på kablet, er det nødvendigt med justering:

  g015494
  1. Løsn de låsemøtrikker på flangehovedet, der fastgør pedalstoppet til gulvpladen (Figur 54).

  2. Juster pedalstoppet, så det har kontakt med pedalstangen, og tilspænd boltene.

  Justering af klippehastigheden

  Klippehastigheden er fabriksindstillet til 6,1 km/t.

  Klippehastigheden, når maskinen kører fremad, kan justeres fra 0–8 km/t.

  1. Løsn kontramøtrikken på trækbøjlen (Figur 55).

  2. Løsn den møtrik, der fastgør låse- og klippebeslagene på pedalens drejetap.

   g014625
  3. Drej tappens maskinskrue med uret for at sænke klippehastigheden og mod uret for at øge klippehastigheden.

  4. Tilspænd kontramøtrikken på tappens maskinskrue og møtrikken på pedalens drejetap for at låse justeringen (Figur 55). Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af kølergitter

  Kølergitteret og køleren skal holdes rene for at forhindre systemet i at overophede. Kontroller, og rens gitteret og køleren hver dag eller – om nødvendigt – hver time. Rens disse komponenter oftere under støvede og snavsede forhold.

  1. Afmonter kølergitteret (Figur 56).

   g014613
  2. Arbejd fra kølerens ventilatorside, og blæs køleren med trykluft.

  3. Rengør gitteret, og monter det igen.

  Vedligeholdelse af bremser

  Justering af bremserne

  Hvis bremserne ikke kan holde en parkeret maskine stående, kan du justere bremserne med skotfittingen ved bremsetromlen. Kontakt din autoriserede forhandler, eller find yderligere oplysninger i servicevejledningen.

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af generatorremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller spændingen på generatorremmen.
 • Sørg for, at remmene er strammet ordentligt for at sikre korrekt maskindrift og undgå unødvendig slitage.

  1. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern tændingsnøglen.

  2. Tryk moderat med tommelfingeren på remmen mellem remskiverne (10 kg). Remmen skal afbøje 7 til 9 mm. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du bruge den følgende fremgangsmåde for at justere remspændingen:

   g014755
   1. Løsn boltene, der fastgør generatoren til motoren og den justerbare strop.

   2. Efterse remmen for slid eller beskadigelse og udskift den, hvis den er slidt.

   3. Træk generatoren ud for at opnå den korrekte remspænding og stram boltene vha. et greb placeret mellem generatoren og motorblokken.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Skift af hydraulikolien og filteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikoliefilteret.
 • For hver 800 timer
 • Skift hydraulikolien, filteret og tankens ånderør.
 • Hvis væsken bliver forurenet, skal du kontakte den lokale Toro-forhandler, eftersom systemet skal skylles ud. Forurenet olie ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren olie.

  1. Rengør det område, hvor filteret monteres (Figur 58). Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret.

   Note: Hvis olien ikke skal drænes, skal du frakoble hydraulikrøret, der fører hen til filteret.

   g014619
  2. Fyld det nye filter op med den korrekte hydraulikvæske, smør forseglingspakningen, og drej den med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Stram derefter endnu 3/4 omgang. Filteret skulle nu være forseglet.

  3. Fyld hydraulikoliebeholderen med hydraulikolie; se Opfyldning af hydrauliktanken.

  4. Start maskinen, og kør den i tomgang i 3 til 5 minutter for at cirkulere væsken og fjerne luft, som er fanget i systemet.

  5. Stop maskinen, kontroller væskestanden igen, og fyld på efter behov.

  6. Olie og filteret skal bortskaffes på forsvarlig vis.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske under højt tryk ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Baglapning af knivcylinderne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Fjern plastdækslet til venstre for sædet.

  3. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se betjeningsvejledningen til klippeenhederne.

  4. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed. Øg motorens hastighed, hvis den sætter ud.

  5. Indstil baglapningskontakten til tilbagepositionen (R) (Figur 59).

   g017943
  6. I infocenteret trækkes hovedmenuen op, og der rulles ned til Indstillinger.

  7. I menuen Indstillinger rulles ned til omdrejningshastighed ved baglapning, og ±-knappen anvendes til at vælge den ønskede baglapningshastighed.

  8. Når klippe-/transportgrebet er i neutral position, skal håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne flyttes fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  9. Påfør lappepasta med en langskaftet pensel. Brug aldrig en kortskaftet pensel.

  10. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres.

  11. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra, flytte håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne bagud og standse motoren. Gentag trin 4 til og med 9, når justeringerne er foretaget.

  12. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, du ønsker at baglappe.

  13. Når du er færdig, sættes baglapningskontakterne tilbage til positionen (F) (frem), dækslet sættes på igen, og al lappepasta vaskes af klippeenhederne Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Flyt hastighedsregulatorerne for klippeenhedernes knivcylindre til den ønskede klippeposition.

   Important: Hvis baglapningskontakten ikke returneres til positionen (F) (frem) efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves, og fungerer dermed ikke korrekt.

  Opbevaring

  Hvis du vil opbevare maskinen i længere tid, skal følgende trin udføres før opbevaring:

  1. Fjern ophobninger af snavs og gammelt græsaffald. Slib knivcylinderne og underknivene, om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden. Brug rustbeskytter på underknive og cylinderknive. Smør alle smøringspunkter. Se Smøring.

  2. Klods hjulene op for at tage vægten af dækkene.

  3. Tøm og udskift hydraulikvæsken og filteret, og efterse hydraulikrør og fittings. Udskift om nødvendigt. Se Skift af hydraulikolien og filteret og Kontrol af hydraulikrør og -slanger.

  4. Alt brændstof skal fjernes fra brændstoftanken. Lad motoren køre, indtil den stopper af brændstofmangel. Udskift brændstoffilteret. Se Serviceeftersyn af brændstoffilteret.

  5. Aftap olien fra krumtaphuset, mens motoren stadig er varm. Genopfyld med frisk olie. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  6. Fjern snavs og avner fra cylinderen, køleribberne og blæserhuset.

  7. Fjern batteriet, og oplad det helt. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet.

  8. Opbevar om muligt maskinen på et varmt, tørt sted.