Introduktion

Denna åkgräsklippare med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete och av privatkunder. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Använd rutkoden eller besök www.Toro.com om du vill läsa bruksanvisningen, se fullständig information om garantier eller registrera din produkt. Du kan också ringa oss på 1-888-384-9939 för att be att få en skriftlig kopia av produktgarantin.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

g188704

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment

Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Varning

Om gängse originalutrustning och -tillbehör tas bort kan det påverka maskinens garanti, drivning och säkerhet. Underlåtenhet att använda Toro-originaldelar kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Obehöriga förändringar av motorn eller bränsle- och ventilationssystemen kan bryta mot föreskrifterna.

Byt ut alla delar inklusive, men inte begränsat till, däck, remmar, knivar och bränslesystemkomponenter mot Toro-originaldelar.

Gå in på www.Toro.com om du vill se specifikationerna för din gräsklipparmodell.

Important: Om du använder en maskin med Toro-motor på högre höjd än 1 500 m under en längre period, ska du montera satsen för höga höjder så att motorn uppfyller CARB-/EPA-bestämmelserna för avgaser. Satsen för höga höjder ökar motorns prestanda och förhindrar samtidigt förorening av tändstiften, trög start och ökade utsläpp. När du har monterat satsen för höga höjder ska du fästa satsens etikett bredvid serienummerdekalen på maskinen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att införskaffa rätt sats för höga höjder och tillhörande etikett för maskinen. Du hittar återförsäljare som finns i närheten av dig på vår webbplats www.Toro.com eller genom att kontakta Toros kundtjänst på de nummer som anges i garantiförklaringen om kontroll av emission.Ta bort satsen från motorn och återställ motorn till dess ursprungliga fabrikskonfiguration när motorn körs på lägre höjd än 1 500 m. Kör inte en motor som har konverterats för användning på hög höjd på lägre höjd. Då kan motorn överhettas och skadas.Om du är osäker på om maskinen har konverterats för användning på hög höjd kan du leta efter följande etikett.

decal127-9363

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Kör inte maskinen i närheten av stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra faror eller i backar vars lutning överstiger 15 grader.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll barn och kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-0772
decal121-0773
decal121-2989b
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal132-6863
decal132-0872
decal138-2456
decal132-0870

Produktöversikt

g027935

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och använder maskinen.

Kontrollpanel

g028250
g028251

Tändningslås

Tändningslåset som används för att starta och stänga av motorn har tre lägen: AV, KöR och START. Se Starta motorn.

Gasreglage

Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös reglerbar inställning från LåNGSAMT till SNABBT (Figur 6).

Choke

Använd choken för att starta en kall motor.

Knivreglage (kraftuttag)

Knivreglagebrytaren betecknas med en kraftuttagssymbol (PTO) och kopplar på och av strömmen till klipparknivarna (Figur 6).

Bränslefönster

Bränslefönstret på maskinens vänstra sida kan användas för att verifiera att det finns bränsle i tanken (Figur 7).

Klipphöjdsreglage

Använd klipphöjdsreglaget för att höja och sänka klippdäcket från förarplatsen. Flytta reglaget uppåt (mot dig) om du vill höja klippdäcket från marken, eller flytta reglaget nedåt (bort från dig) om du vill sänka klippdäcket mot marken. Justera endast klipphöjden när maskinen står stilla (Figur 28).

KeyChoice

När den här brytaren är aktiverad kan du klippa i backläget. Aktivera brytaren genom att vrida den till det PåSLAGNA läget och släppa den när kraftuttaget har kopplats in. Inaktivera den genom att koppla ur kraftuttaget (Figur 7).

Varningslampa för backning

Varningslampan för backning tänds när du kopplar ur backspärren med KeyChoice-nyckeln. Det är en påminnelse om att säkerhetssystemet är inaktiverat. Lampan slocknar när du kopplar ur kraftuttaget eller stänger av motorn. Titta bakåt och var extra försiktig under backning när lampan lyser.

Smart Park

Parkeringsbromsen aktiveras elektroniskt.

Lägg i parkeringsbromsen på något av följande sätt:

 • Slå På Smart Park-brytaren (Figur 6).

 • Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när du kliver ur sätet och gaspedalen är i NEUTRALLäGE.

 • Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt 5–6 sekunder efter att tändningslåset har stängts AV (om den inte redan har lagts i).

Koppla ur parkeringsbromsen genom att slå AV Smart Park-brytaren när nyckeln är i KöRLäGET.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

 • Undersök terrängen för att avgöra vad som är lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör som eventuellt krävs för att använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

Bränslesäkerhet

 • Var mycket försiktig när du hanterar bränsle så att du undviker personskador och materiella skador. Bränsleångor är brandfarliga och explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång.

 • Fyll inte på bränsle i maskinen inomhus.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle på dem. Torka upp utspillt bränsle.

 • Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll ansiktet borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

Fylla på bränsle

Rekommenderat bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Använda stabiliserare/konditionerare

En bränslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger följande fördelar:

 • Bränslet förblir färskt vid förvaring i upp till 90 dagar (tappa ur bränsletanken om maskinen ska förvaras i mer än i 90 dagar).

 • Rengör motorn under körning.

 • Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i bränslesystemet, något som orsakar trög start.

  Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

  Tillsätt rätt mängd stabiliserare/konditionerare till bränslet.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt när den blandas med färskt bränsle. Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras risken för avlagringar i bränslesystemet.

Fylla på bränsletanken

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. Koppla in parkeringsbromsen.

 3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Gör rent omkring tanklocket.

 5. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del (Figur 8).

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  g027243

Utföra dagligt underhåll

Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Använda säkerhetssystemet

Varning

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är utformat för följande syften:

 • Förhindra att motorn startar om inte gaspedalen är i NEUTRALLäGET.

 • Automatiskt säkerställa att parkeringsbromsen är ilagd och kraftuttaget urkopplat när du startar maskinen.

 • Stänga av motorn om du reser dig från sätet när gaspedalen inte är i NEUTRALLäGET.

 • Automatiskt aktivera parkeringsbromsen och koppla ur kraftuttaget när du reser dig från sätet med gaspedalen i NEUTRALLäGET.

 • Stänga av motorn om du reser dig från sätet när parkeringsbromsen inte är ilagd.

Testa säkerhetssystemet

 1. Sitt på sätet med motorn avstängd och kontrollera att kraftuttagets omkopplare är i läget AV.

 2. Vrid tändningslåset till STARTLäGET. Startmotorn ska gå runt. Undvik att starta eller stänga av motorn före steg 3.

 3. Vrid tändningslåset till läget Påoch slå AV Smart Park-brytaren. Bromsen ska kopplas ur och bromslampan ska släckas.

 4. Kontrollera att bromsen är urkopplad och att gaspedalen är i NEUTRALLäGET. Vrid sedan nyckeln till STARTLäGET. Bromsen ska aktiveras automatiskt, motorn ska dras runt och bromslampan ska tändas.

 5. Med motorn avstängd och nyckeln i läget På kopplar du in kraftuttaget genom att dra upp knivreglagebrytaren. Du ska kunna höra att kopplingen kopplas in.

 6. Kontrollera att gaspedalen är i neutralläget och vrid nyckeln till STARTLäGET. Kraftuttaget ska kopplas ur och motorn ska dras runt och starta utan att knivarna rör sig.

 7. Låt motorn vara igång och res dig upp från sätet. Motorn ska fortsätta att gå och bromslampan ska vara tänd.

 8. Sätt dig på sätet igen och koppla ur parkeringsbromsen genom att slå AV Smart Park-brytaren. Motorn ska fortfarande vara på.

 9. Res dig från sätet igen. Bromsen ska aktiveras automatiskt och motorn ska fortfarande vara på.

 10. Sätt dig på sätet igen och koppla in knivarna genom att dra knivreglagebrytaren uppåt.

 11. Res dig från sätet. Knivarna ska kopplas ur och motorn fortfarande vara på.

 12. Sätt dig på sätet igen och dra upp knivreglagebrytaren. Knivarna ska kopplas in. Koppla ur knivarna genom att trycka ned knivreglagebrytaren.

 13. Dra upp knivreglagebrytaren för att koppla in knivarna. För gaspedalen till BACKLäGET. Knivarna ska kopplas ur. För gaspedalen till NEUTRALLäGET.

 14. Dra upp knivreglagebrytaren för att koppla in knivarna. Vrid KeyChoice-brytaren till läget På och släpp den. Varningslampan för backning ska tändas.

 15. För gaspedalen till BACKLäGET. Knivarna ska förbli inkopplade. Tryck in knivreglagebrytaren för att koppla ur knivarna. Varningslampan för backning ska släckas. För gaspedalen till NEUTRALLäGET.

 16. Slå På Smart Park-brytaren om den inte redan är aktiverad och tryck lätt på gaspedalen antingen FRAMåT eller BAKåT. Bromsen ska kopplas ur och bromslampan ska släckas.

  Note: Trampa lätt på pedalen men tryck inte ned den helt eftersom det leder till att bromssystemet hänger sig och inte frigörs.

 17. När bromsen har frigjorts trycker du ned gaspedalen något och reser dig från sätet. Motorn ska stängas av.

 18. Sätt dig på sätet igen och vrid nyckeln till läget AV. Efter några sekunder ska bromssystemet kopplas in.

  Note: När nyckeln är i läget AV tänds inte bromslampan.

Ställa in sätet

Sätet kan flyttas framåt och bakåt. Ställ in sätet så att du har bäst kontroll över maskinen och sitter bekvämt (Figur 9).

g027249

Ställa in ratten

Ratten har tre lägen för drift samt ett helt upphöjt läge. Använd det upphöjda läget när du ska kliva in i och ut ur maskinen och lämna sätet. När du ska använda maskinen justerar du ratten till det läge som känns bekvämast och som ger dig bäst kontroll över maskinen.

 1. Tryck med foten på rattstångens frigöringsspak.

 2. Placera ratten i önskat läge (Figur 10).

  g027751

Övergå till sidoutkast

Maskiner med 107 cm breda klippdäck

Det klippdäck och de klipparknivar som levereras med den här maskinen har utformats för optimal mullning och sidoutkast.

Demontera utkastarluckan för sidoutkast

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Lossa den böjliga spärren från spärrplåthållaren på utkastarluckan och fäll upp utkastarluckan åt höger (Figur 11).

  g230251
 4. Lossa den krokformade spärren på översidan av utkastarluckan från den vridbara stången (Figur 15).

 5. Vinkla ut metallfliken på utkastaren ur skåran i fästet som har svetsats fast på klippdäcket (Figur 12).

  g230250

Montera utkastarluckan för mullning

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Vinkla in metallfliken framtill på utkastaren i skåran i fästet som har svetsats fast på klippdäcket (Figur 13).

  g230248
 4. Vrid utkastarluckan bakåt mot däcket så att den är i linje med klippdäcket (Figur 14).

  g230249
 5. Fäst den krokformade spärren ovanpå utkastarluckan runt den vridbara stången på gräsriktaren (Figur 15).

  g230253
 6. Fäst utkastarluckan på däcket genom att haka fast den böjliga spärren på utkastarluckan i hållaren på däcket (Figur 11).

Maskiner med 127 cm breda klippdäck

Det klippdäck och de klipparknivar som levereras med den här maskinen har utformats för optimal mullning och sidoutkast.

Demontera den högra skärmen för sidoutkast

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Ta bort den högra klipparkniven. Se Demontera knivarna.

 4. Ta bort de två vreden och de böjda brickorna som fäster den högra skärmen på klipparen (Figur 16).

  g005655
 5. Ta bort höger skärm och sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen, så som det visas i Figur 16 och Figur 17.

  g024261
 6. Montera fästelementen i hålen överst på klipparen för att förhindra att skräp slungas omkring.

  Varning

  Om det finns öppna hål i maskinen riskerar du och andra personer att träffas av utslungat skräp och få allvarliga personskador.

  • Kör aldrig maskinen om inte fästelement har monterats i samtliga hål i klipparkåpan.

  • Montera fästelementen i monteringshålen när du tar bort mullningsskärmen.

 7. Montera den högra klipparkniven. Se Montera knivarna.

 8. Lyft upp gräsriktaren. Montera två skruvar (5/16 x ¾ tum) i de två hålen längs däckutskärningen.

 9. Montera kantskärmen på klippdäcket (Figur 18).

  Note: Fäst skärmen på klippdäcket med hjälp av de två låsmuttrarna (5/16 tum).

  Note: Kantskärmen levererades tillsammans med maskinen bland de lösa delarna.

  g015321
 10. Dra åt fästelementen till 7–9 Nm.

 11. Sänk ned gräsriktaren över utkastaröppningen.

  Important: Kontrollera att klipparen har en gångjärnsupphängd gräsriktare som fördelar det klippta gräset åt sidan och ned i gräsmattan då maskinen befinner sig i sidoutkastarläget.

Montera den högra skärmen för mullning

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Ta bort kantskärmen från klippdäcket (Figur 18).

 4. Ta bort den högra klipparkniven. Se Demontera knivarna.

 5. För höger skärm under klippardäcket och fäst den med två vred och böjda brickor (böjda sidan mot klipparen) i enlighet med Figur 16 och Figur 17.

  Important: Säkerställ att fliken längst till höger på höger skärm befinner sig utanför klipparen och är i linje med klipparväggen.

 6. Montera den högra klipparkniven. Se Montera knivarna.

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Undvik att klippa vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Klipp inte gräset nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

 • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

 • Stanna maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

 • Koppla ur drivningen till klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

  • Stanna maskinen på ett plant underlag.

  • Koppla ur kraftuttaget och sänk ned redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd inte maskinen som bogserfordon såvida den inte har en installerad dragkrok.

 • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

 • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro.

 • Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

  g229846

Säkerhet i sluttningar

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Föraren bär ansvaret för att maskinen hanteras på ett säkert sätt i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta följande åtgärder innan du använder maskinen i en sluttning:

  • Läs och ta till dig sluttningsanvisningarna i bruksanvisningen och på maskinen.

  • Använd en vinkelindikator för att fastställa den ungefärliga lutningen på sluttningen i området.

  • Kör aldrig i sluttningar vars lutning överstiger 15 grader.

  • Utvärdera dagsförhållandena på plats för att bestämma om sluttningen är säker för maskindrift. Använd sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför utvärderingen. Förändringar i terrängen, såsom fukt, kan snabbt påverka maskinens drift i en sluttning.

 • Identifiera faror längst ned i sluttningen. Kör inte maskinen i närheten av stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd (dubbelt så brett som maskinen) mellan maskinen och eventuella faror. Använd en manuell maskin eller en handtrimmer för att klippa gräset i dessa områden.

 • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och succesivt.

 • Kör aldrig en maskin under förhållanden då det råder tvekan om drivkraft, styrning eller stabilitet. Tänk på att maskinen kan förlora drivkraft om den körs på vått gräs, över sluttningar eller i nedförsbacke. Om drivhjulen förlorar drivkraft kan detta medföra att maskinen slirar och inte går att bromsa och styra. Maskinen kan slira även om du har stannat drivhjulen.

 • Avlägsna eller markera hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda risker. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

 • Var extra försiktig när du kör med tillbehör eller redskap, såsom gräsuppsamlingssystem. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen. Följ anvisningarna som gäller för motvikter.

 • Om möjligt ska däcket hållas nedsänkt mot marken när du kör i sluttningar. Om däcket höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.

g231393

Säker bogsering

 • Anslut inte någon bogseringsutrustning annat än till draganordningen.

 • Följ redskapstillverkarens rekommendationer rörande viktgränser för utrustning som bogseras samt bogsering i sluttningar. Den vikt som bogseras får inte överskrida maskinens, förarens och ballastens sammanlagda vikt. Använd motvikter eller hjulvikter enligt beskrivningen för redskapet eller i bruksanvisningen för den bogserande maskinen.

 • Låt aldrig någon åka i eller på den utrustning som bogseras.

 • I sluttningar kan den bogserade utrustningens vikt göra att drivningen går förlorad och därmed öka risken för att den välter och för att du tappar kontrollen. Minska den vikt som bogseras och sakta ned.

 • Stoppsträckan ökar med den bogserade lastens vikt. Kör därför alltid långsamt och beräkna extra lång stoppsträcka.

 • Gör stora svängar så att redskapet inte krockar med maskinen.

Använda Smart Park

Parkeringsbromsen aktiveras elektroniskt.

Lägg i parkeringsbromsen på något av följande sätt:

 • Slå På Smart Park-brytaren (Figur 6).

 • Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när föraren kliver ur sätet och gaspedalen är i NEUTRALLäGE.

 • Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt 5–6 sekunder efter att tändningslåset har stängts AV (om den inte redan har lagts i).

Koppla ur parkeringsbromsen på något av följande sätt:

 • Trampa på gaspedalen framåt eller bakåt.

 • För bromsbrytaren till det AVSTäNGDA läget (Figur 6).

Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

Med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) startas och stoppas klipparens knivar och eventuella motordrivna redskap.

Koppla in knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

g008945

Note: Ha alltid gasreglaget i det SNABBA läget när du kopplar in knivarna (Figur 22).

g187516

Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

g009174

Använda gasreglaget

Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LåNGSAMMA läget (Figur 24).

Använd alltid läget SNABBT när du kopplar in kraftuttaget.

g187517

Använda choken

Använd choken för att starta en kall motor.

 1. Dra upp chokereglaget så att choken kopplas in innan du använder tändningslåset (Figur 25).

  Note: Kontrollera att choken har kopplats in ordentligt. Du kan behöva lyfta på reglaget när du använder tändningslåset.

 2. Koppla ur choken genom att trycka ned den när motorn har startats (Figur 25).

  g008959

Starta motorn

Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

Important: Låt inte startmotorn gå i mer än 5 sekunder åt gången. Om startmotorn går i mer än 5 sekunder kan den skadas. Om motorn inte startar väntar du 10 sekunder innan du använder startmotorn igen.

g027831

Stänga av motorn

 1. Koppla ur knivarna genom att föra knivreglaget till läget AV (Figur 26).

 2. Koppla in parkeringsbromsen. Se Använda Smart Park™-parkeringsbromsen.

 3. För gasreglaget till läget SNABBT.

 4. Vrid tändningsnyckeln till läget AV och ta ut nyckeln.

Var försiktig

Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen när du lämnar maskinen utan uppsikt.

Köra maskinen

Maskinen har samma egenskaper som både en trädgårdstraktor och en maskin med nollsvängradie. Precis som en trädgårdstraktor har maskinen en fotpedal som styr rörelsen framåt och bakåt samt hastigheten. Den har även en ratt som styr riktningen och svängradien. Precis som på en maskin med nollsvängradie fungerar de bakre drivhjulen oberoende av varandra, så att du kan göra tvära svängar och snabbt svänga i olika riktningar. Dessa egenskaper gör maskinen betydligt enklare att manövrera, men de gör samtidigt att du kan behöva öva på att köra om du inte är van vid den här typen av maskiner.

Varning

Maskinen kan rotera väldigt snabbt. Du kan förlora kontrollen över maskinen och orsaka personskador eller skador på maskinen.

 • Var försiktig i svängar.

 • Sakta ned innan du gör skarpa svängar.

Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Om du för gasreglaget till det SNABBA läget kan det ge den bästa prestandan. För de flesta tillämpningar bör du köra maskinen med FULL GAS.

Köra framåt och bakåt

 1. För gasreglaget till det SNABBA läget.

 2. Frigör parkeringsbromsen.

 3. Sätt foten på gaspedalen och trampa långsamt ned den övre delen för att köra framåt eller den nedre delen för att köra bakåt (Figur 27).

  Note: Ju längre du för gaspedalen i endera riktningen, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig i denna riktning.

  g027750
 4. Lätta på trycket på gaspedalen för att sakta ner.

Klippa i backläget

Maskinen har en spärrfunktion som förhindrar att klippdäcket klipper när maskinen kör bakåt. Om du lägger i backen med kraftuttaget aktiverat stannar krafttuttaget. Om du behöver klippa när du har backen ilagd kan du koppla ur denna spärr tillfälligt.

Note: Klipp inte medan du backar om det inte är absolut nödvändigt.

Fara

Barn och kringstående kan bli överkörda av en åkgräsklippare med inkopplade knivar och detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

 • Klipp inte under backning om det inte är absolut nödvändigt.

 • Titta alltid bakåt och nedåt före backning.

 • Använd endast KeyChoice-brytaren om du är säker på att inga barn eller andra kringstående kommer att befinna sig i klippområdet.

 • Ta alltid ur både tändningsnyckeln och KeyChoice-nyckeln och förvara dem på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare, när du lämnar maskinen utan uppsikt.

Om du är säker på att du kan klippa eller använda ett redskap på säkert vis i backläge utför du följande:

 1. Sätt i KeyChoice-nyckeln i KeyChoice-brytaren (Figur 7).

 2. Aktivera kraftuttaget.

 3. Vrid KeyChoice-nyckeln medurs tills det tar stopp och släpp den.

  Note: En röd lampa tänds på konsolen för att visa att spärren har kopplats ur.

 4. Utför klippningen.

 5. Ta ut KeyChoice-nyckeln (Figur 7) när du har klippt färdigt.

  Note: När spärren har kopplats ur förblir den urkopplad – med kniven eller det kraftuttagsdrivna redskapet i funktion när du backar – och lampan på konsolen lyser tills du antingen kopplar ur kraftuttaget eller stänger av motorn.

Justera klipphöjden

Note: Transportläget är den högsta klipphöjden (115 mm). Se Figur 28.

Klipphöjden styrs med reglaget till höger om förarsätet (Figur 28).

g027697

Justera antiskalvalsarna

Justera antiskalvalsarna

Maskiner med 107 cm breda klippdäck

Varje gång du ändrar klipphöjden ska du även justera antiskalrullarnas höjdinställning.

Note: Justera antiskalvalsarna så att de inte vidrör marken vid normal klippning på plana ytor.

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Justera antiskalvalsarna till något av följande lägen:

  • Övre hålet – använd det här läget när klippdäcket är inställd på klipphöjder på 63 mm eller lägre (Figur 29).

  • Nedre hålet – använd det här läget när klippdäcket är inställt på klipphöjder på 76 mm eller högre (Figur 29).

  g019929

Justera antiskalvalsarna

Maskiner med 127 cm breda klippdäck

Varje gång du ändrar klipphöjden ska du även justera antiskalrullarnas höjdinställning.

Note: Justera antiskalvalsarna så att de inte vidrör marken vid normal klippning på plana ytor.

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Justera antiskalvalsarna (Figur 30) så att de motsvarar närmaste klipphöjd.

  g010233

Arbetstips

Använda det snabba läget

Kör motorn i det SNABBA läget för bästa klippning och maximal luftcirkulation. Det krävs luft för att klippa gräset ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klippdäcket helt omges av oklippt gräs. Försök att alltid se till att en sida av klippdäcket är fritt från oklippt gräs, vilket medför att luft kan sugas in i klippdäcket.

Klippa en gräsmatta för första gången

Klipp gräset något högre än normalt så att inte klippdäcket skalperar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15 cm kan du behöva klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

Klippa en tredjedel av grässtrået

Det är bäst att bara klippa av cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas bara om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

Byta klippriktningen

Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytning och gödning.

Klipp tillräckligt ofta

Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

Använda en långsammare klipphastighet

Du kan köra saktare för att få ett bättre klippresultat under vissa förhållanden.

Klipp inte för kort

Höj klipphöjden vid klippning av en ojämn gräsmatta så att inte gräsmattan skalas av.

Stanna maskinen

Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. Kör till ett område som du redan har klippt medan knivarna är inkopplade för att undvika detta eller koppla bort klippardäcket samtidigt som du kör framåt.

Hålla undersidan av klippdäcket ren

Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klippdäcket efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klippdäcket blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

Underhålla kniven/knivarna

Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje användning för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

 • Koppla ur redskapets drivning när du transporterar maskinen eller inte använder den.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

 • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

Skjuta maskinen för hand

Important: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera inte maskinen då bogsering kan leda till att den skadas.

Maskinen har en elbromsmekanism, och för att maskinen ska kunna skjutas måste tändningsnyckeln vara i läget KöR. Batteriet måste vara laddat och fungerande för att elbromsen ska kopplas ur.

Skjuta maskinen framåt

 1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Lokalisera förbikopplingsspakarna på ramen på båda sidor av motorn.

 4. För förbikopplingsreglagen framåt genom nyckelhålet och nedåt för att låsa dem på plats (Figur 31).

  Note: Gör detta för alla reglage.

 5. Vrid tändningsnyckeln till det påslagna läget och koppla ur parkeringsbromsen.

  Note: Starta inte maskinen.

  g017303
 6. När du är färdig ska du säkerställa att nyckeln har återgått till STOPPLäGET för att undvika att batteriet laddas ur.

Note: Om maskinen inte rör sig kanske elbromsen fortfarande är inkopplad. Du kan koppla ur elbromsen manuellt vid behov. Se Frikoppla elbromsen.

Använda maskinen

För förbikopplingsreglagen bakåt genom nyckelhålet och nedåt för att låsa dem på plats enligt Figur 31.

Note: Gör detta för alla reglage.

Transportera maskinen

Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Att känna till den här informationen kan hjälpa dig och kringstående att undvika skador. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

Varning

Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt för långsamtgående fordon, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

Kör inte maskinen på allmän väg.

Välja släp

Varning

Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara (Figur 32).

 • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

 • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

 • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Det tillförsäkrar att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

g027996

Lasta maskinen

Varning

Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

 • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

 • Backa maskinen uppför rampen och kör den framåt nedför rampen.

 • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

 1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

 2. Anslut släpvagnsbromsarna och släpvagnsbelysningen om tillämpligt.

 3. Sänk rampen och säkerställ att vinkeln mellan rampen och marken inte är större än 15 grader (Figur 32).

 4. Backa maskinen uppför ramper (Figur 33).

  g028294
 5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

 6. Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen och den bakre stötdämparen med remmar, kedjor, kablar eller rep (Figur 34). Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

  g027708

Lasta av maskinen

 1. Sänk rampen och säkerställ att vinkeln mellan rampen och marken inte är större än 15 grader (Figur 32).

 2. Kör maskinen framåt nedför ramper (Figur 33).

Underhåll

Note: Vänster och höger sida på maskinen motsvarar förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om det finns några smutsiga, lösa eller skadade delar i luftrenaren.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Rengör luftintagsgallret.
 • Kontrollera knivarna.
 • Kontrollera att gräsriktaren inte är skadad.
 • Efter varje användning
 • Kontrollera och rengör maskinens främre del.
 • Rengör klippdäckskåpan.
 • Var 25:e timme
 • Smörj alla smörjpunkter.
 • Rengör luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Rengör luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Byt motorolja och oljefilter(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera tändstiftet (-stiften).
 • Kontrollera det inbyggda bränslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Sätt tillbaka tändstiftet/tändstiften.
 • Byt ut det inbyggda bränslefiltret.
 • Före förvaring
 • Ladda batteriet och lossa batterikablarna.
 • Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Måla i eventuella lackskador.
 • Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Förberedelser för underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du reparerar maskinen ska du göra följande:

   • Koppla bort drivenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Lossa tändkabeln.

  • Parkera maskinen på ett jämnt underlag.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda.

  • Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

  • Stötta upp maskinen och/eller dess komponenter med domkrafter när det behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  • Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Svep något omkring kniven/knivarna eller bär tjockt vadderade handskar, och var försiktig vid underhåll. Du ska endast byta ut knivarna och inte räta ut eller svetsa dem.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

  • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna, i synnerhet knivskruvarna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  • Mixtra aldrig med den avsedda funktionen hos en säkerhetsbrytare, och reducera inte det skydd en säkerhetsbrytare ger. Kontrollera regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som de ska.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta. Justera och underhåll om så erfordras.

  Höja upp sätet

  Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad. Lyft sätet framåt.

  Genom att höja sätet kommer du åt följande komponenter:

  • Serienummerplåt

  • Servicedekal

  • Sätesjusteringsskruvar (i förekommande fall)

  • Bränslefilter

  • Batteri och batterikablar

  Lossa klippdäckets kjol

  Lossa de två nedre skruvarna på kjolen för att få åtkomst till klippdäckets ovansida (Figur 35).

  g027794

  Note: Dra alltid åt bultarna igen för att montera kjolen efter underhåll.

  Höja upp maskinens främre del

  Om maskinens främre del behöver höjas upp använder du kanten längst fram såsom visas i Figur 36.

  Important: Förhindra skador på styrmekanismen genom att se till att kanten allra längst fram på maskinen används till domkraftspunkter.

  g028320

  Smörjning

  Smörja lagren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj alla smörjpunkter.
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren och koppla in parkeringsbromsen. Se Stänga av motorn.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna (Figur 37 och Figur 38) med en trasa.

   Note: Skrapa av eventuell färg från nipplarnas framändar.

   g027752
   decal106-8717
  4. Sätt en fettspruta på varje nippel (Figur 37 och Figur 38).

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut ur lagren.

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om det finns några smutsiga, lösa eller skadade delar i luftrenaren.
 • Note: Utför service på luftrenaren oftare (med några timmars mellanrum) vid extremt dammiga och sandiga arbetsförhållanden.

  Ta ut skumplast- och pappersinsatserna

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts faller ned i motorn och orsakar skador.

  4. Lyft kåpan och vrid luftrenaren ut ur motorn (Figur 39).

   g027800g027801
  5. Dela på skumplast- och pappersinsatserna (Figur 40).

   g027802

  Serva luftrenarens skumplastinsats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengör luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Byt ut luftrenarens skumplastinsats(oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
  1. Tvätta skumplastinsatsen med flytande tvål och varmt vatten. Skölj ordentligt när den är ren.

  2. Torka insatsen genom att krama den i en ren trasa.

   Important: Byt ut skumplastinsatsen om den är trasig eller sliten.

  Serva luftrenarens pappersinsats

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengör luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  1. Rengör pappersinsatsen genom att knacka försiktigt på den för att få bort damm.

   Note: Om pappersinsatsen är mycket smutsig bör den bytas ut mot en ny.

  2. Inspektera och leta efter sprickor, oljebeläggning eller skador på gummitätningen.

  3. Byt ut pappersinsatsen om den är skadad.

   Important: Rengör inte pappersfiltret.

  Montera luftrenaren

  1. Montera skumplastinsatsen över pappersinsatsen.

   Note: Var försiktig så att du inte skadar insatserna.

  2. Rikta filtrets hål in mot grenrörets portar.

  3. Vrid filtret ned i kammaren och fäst det ordentligt mot grenröret (Figur 41).

   g228022
  4. Stäng panelen.

  Serva motoroljan

  Specifikationer för motoroljan

  Oljetyp: Renad olja (API service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Vevhusets kapacitet: 2,4 liter med oljefilter

  Viskositet: Se tabellen nedan.

  g029683

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Important: Om du fyller på för mycket eller för lite olja i motorns vevhus och startar motorn kan den skadas.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   Note: Säkerställ att motorn har svalnat så att oljan har hunnit rinna ned i sumpen.

  3. Rengör området runt oljepåfyllningslocket och oljestickan innan du tar bort stickan så att smuts och gräsklipp inte hamnar i motorn (Figur 43).

  g193541

  Byta motoroljan och oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt motoroljan och oljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt motorolja och oljefilter(oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
  1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag för att försäkra att oljan töms helt.

  2. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Töm motorn på olja.

   g027799g029570
  5. Byt ut motoroljefiltret (Figur 45).

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare ¾ varv.

   g027477
  6. Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 46).

   g193530
  7. Lämna in spilloljan på en återvinningsstation.

  Utför service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera tändstiftet (-stiften).
 • Var 200:e timme
 • Sätt tillbaka tändstiftet/tändstiften.
 • Se till att mellanrummet mellan mitt- och sidoelektroderna är korrekt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering av tändstiftet och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov ett nytt tändstift.

  Typ: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Luftgap: 0,76 mm

  Ta bort tändstiftet

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rengör området runt stiftets bas så att smuts och skräp inte hamnar i motorn.

  4. Ta bort tändstiftet (Figur 47).

   g027478

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0,76 mm.

  g206628

  Montera tändstiftet

  g027960

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör luftintagsgallret.
  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort luftfiltret från motorn.

  4. Ta bort motorhöljet.

  5. Montera luftfiltret på filterbasen för att förhindra att skräp kommer in i luftintaget.

  6. Avlägsna skräp och gräs från delarna.

  7. Ta bort luftfiltret och montera motorhöljet.

  8. Montera luftfiltret.

  Underhålla bränslesystemet

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Utför bränslerelaterat underhåll när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  Byta ut det inbyggda bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera det inbyggda bränslefiltret.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut det inbyggda bränslefiltret.
 • Sätt aldrig tillbaka ett smutsigt filter efter att ha tagit bort det från bränsleslangen.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

   g027939g033082

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp sätet för att komma åt batteriet.

  4. Lossa den jordade minuskabeln (svart) från batteripolen (Figur 51).

   Note: Spara alla fästelement.

   Varning

   Felaktig borttagning av kablar från batteriet kan orsaka gnistor vilket kan skada maskinen och kablarna. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  5. Dra av gummihöljet från pluskabeln (röd).

  6. Lossa pluskabeln (röd) från batteripolen (Figur 51).

   Note: Spara alla fästelement.

  7. Ta bort batteriets låsfäste (Figur 51) och lyft ut batteriet ur batterilådan.

   g017701

  Ladda batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Före förvaring
 • Ladda batteriet och lossa batterikablarna.
  1. Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Ladda batteriet i minst en timme vid 6–10 A.

   Note: Överladda inte batteriet.

  3. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget först, och sedan ska laddningskablarna lossas från batteripolerna (Figur 52).

   g000538

  Montera batteriet

  1. Placera batteriet i lådan (Figur 51).

  2. Anslut pluskabeln (röd) till batteriets pluspol (+) med de fästelement som togs bort tidigare.

  3. Anslut minuskabeln till batteriets minuspol (–) med de fästelement som du tog bort tidigare.

  4. Trä på den röda anslutningsskon på batteriets pluspol (röd).

  5. Fäst batteriet med låsfästet (Figur 51).

  6. Sänk ned sätet.

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Den kräver inget underhåll, men om en säkring går bör du dock undersöka komponenten/kretsen för funktionsfel eller kortslutning.

  Typ av säkring:

  • Huvudsäkring – F1 (30 A, flatsäkring)

  • Laddningskrets – F2 (25 A, flatsäkring)

  1. Ta bort skruvarna som håller fast kontrollpanelen på maskinen.

   Note: Spara alla fästelement.

  2. Lyft upp kontrollpanelen så att du kommer åt huvudkablaget och säkringsblocket (Figur 53).

  3. Om du behöver byta en säkring drar du i den för att lossa den (Figur 53).

   g014921
  4. Sätt tillbaka kontrollpanelen på dess plats.

   Note: Använd de skruvar som du tog bort tidigare för att fästa panelen på maskinen.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Håll lufttrycket i fram- och bakdäcken enligt specifikationerna. Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning. Kontrollera trycket vid ventilskaftet (Figur 54). Mät trycket när däcken är kalla för att få en så exakt avläsning som möjligt.

  Se det maximitryck som föreslås av däcktillverkaren på sidan av svänghjulen.

  Pumpa upp de bakre drivhjulen till 0,9 bar.

  g000554

  Frikoppla elbromsen

  Du kan koppla ur elbromsen manuellt genom att vrida länkarmarna framåt. När elbromsen är strömsatt återställs bromsen.

  1. Vrid nyckeln till läget AV eller koppla bort batteriet.

  2. Leta rätt på elbromsens axel där bromsens länkarmar har anslutits (Figur 55).

  3. Vrid axeln framåt för att frikoppla bromsen.

  g027911

  Underhålla remmarna

  Byta ut klipparremmen

  Gnisslande ljud när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut klipparremmen om något av dessa tillstånd förekommer.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ställ in klipphöjden på det lägsta klippläget (38 mm).

  4. Ta bort remskivekåporna (Figur 56).

   g032555
  5. Lossa de 2 skruvarna som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  6. Använd ett fjäderborttagningsverktyg (Toro-artikelnr 92-5771) för att ta bort mellanremskivans fjäder från däckkroken så att spänningen på mellanremskivan minskas och rulla sedan av remmen från skivorna (Figur 57 och Figur 58).

   Varning

   Fjädern är spänd när den är monterad och kan orsaka personskador.

   Var försiktig när du tar loss remmen.

   g014930
   g014931
  7. Dra den nya remmen runt motorremskivan och klipparremskivorna (Figur 58).

  8. Använd ett fjäderborttagningsverktyg och montera fjädern till mellanremskivan på däckkroken så att mellanremskivans och klipparremmens spänning ökar (Figur 57 och Figur 58).

  9. Dra åt de två nedre skruvarna som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Anvisningar finns i Lossa klippdäckets kjol.

  10. Montera remskivekåporna.

  Underhåll

  Serva knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. Ha extraknivar till hands för att lätt kunna slipa och byta ut dem.

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om man försöker reparera en skadad kniv kan detta resultera i att produktens säkerhetscertifiering upphör att gälla.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 59).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 59).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  Note: Maskinen måste stå på en plan yta när följande procedur utförs.

  1. Höj klippdäcket till det högsta klippläget.

  2. Bär tjocka vadderade handskar eller annat lämpligt handskydd och rotera långsamt kniven till ett läge så att du kan mäta avståndet mellan knivseggen och det plana underlag som maskinen står på (Figur 60).

   g014972
  3. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 61).

   g014973
  4. Rotera samma kniv 180 grader så att den motsatta skäreggen nu är i samma läge (Figur 62).

   g014974
  5. Mät från knivspetsen till den plana ytan (Figur 63).

   Note: Skillnaden bör inte vara mer större än 3 mm.

   g014973
   1. Om skillnaden mellan A och B är större än 3 mm ska kniven bytas ut mot en ny. Se Demontera knivarna och Montera knivarna.

    Note: Om en böjd kniv byts ut mot en ny, men skillnaden fortfarande är större än 3 mm, kan knivspindeln vara böjd. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för service.

   2. Om skillnaden ligger inom de godkända värdena går du vidare till nästa kniv.

  6. Upprepa proceduren på samtliga knivar.

  Demontera knivarna

  Byt ut knivarna om de slår i ett hårt föremål eller om kniven är obalanserad eller böjd.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 64).

   g027833

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 65).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 66).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas.

   Note: Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 65).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 64).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

  2. Montera den böjda brickan (den kupade sidan mot kniven) och knivskruven (Figur 64).

  3. Dra åt knivskruven till 47–88 Nāˆ™m.

  Balansera klippdäcket

  Kontrollera att klippdäcket är plant när du monterar klipparen eller om du märker att din gräsmatta blir ojämnt klippt.

  Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda innan balansering. Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Läs Kontrollera om knivarna är böjda innan du fortsätter.

  Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar den främre-bakre lutningen.

  Krav:

  Balansera i sidled

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. För klipphöjdsreglaget till det mellersta läget.

  4. Rotera försiktigt knivarna så att alla är parallella (Figur 67 och Figur 68).

   g009682
   g005278
  5. Mät mellan de yttre knivseggarna och den plana ytan (Figur 67 och Figur 68).

   Note: Om inte båda måtten är inom 5 mm krävs en justering. Fortsätt med denna procedur.

  6. Förflytta dig till maskinens vänstra sida.

  7. Lossa sidolåsmuttern.

  8. Höj eller sänk klipparens vänstra sida genom att vrida på den bakre muttern (Figur 69).

   Note: Vrid den bakre muttern medurs för att höja klippdäcket och moturs för att sänka det (Figur 69).

   g027588
  9. Kontrollera justeringarna i sidled igen. Upprepa proceduren tills måtten är korrekta.

  10. Fortsätt att säkerställa att klippdäcket är i balans genom att kontrollera den främre-bakre knivlutningen. Se Justera främre-bakre knivlutningen.

  Justera främre-bakre knivlutningen

  Kontrollera knivens främre-bakre lutning varje gång du monterar klippaggregatet. Om klipparens främre del är mer än 7,9 mm lägre än klipparens bakre del justerar du knivens lutning på följande sätt:

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. För klipphöjdsreglaget till det mellersta läget.

   Note: Kontrollera och justera inställningen av knivnivån i sidled om du inte har kontrollerat denna inställning. Se Balansera i sidled.

  4. Rotera knivarna försiktigt så att de är riktade framåt-bakåt (Figur 70 och Figur 71).

   g009658
   g009659
  5. Mät från den främre knivens spets till den plana ytan, och från den bakre knivens spets till den plana ytan (Figur 70 och Figur 71).

   Note: Om den främre knivens spets inte är 1,6–7,9 mm lägre än den bakre knivens spets ska du justera den främre låsmuttern.

  6. Vrid på justeringsmuttern framtill på klipparen för att justera knivens främre-bakre lutning (Figur 72).

   g014634
  7. Dra åt justeringsmuttern för att höja klipparens front.

  8. Lossa på justeringsmuttern för att sänka klipparens front.

  9. När justeringen är gjord ska du kontrollera den främre-bakre lutningen igen och fortsätta att justera muttern tills den främre knivens spets befinner sig 1,6–7,9 mm lägre än den bakre knivens spets (Figur 70 och Figur 71).

  10. När den främre-bakre lutningen är korrekt ska du kontrollera klipparens lutning i sidled igen. Se Balansera i sidled.

  Demontera klippdäcket

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Sänk ner klipphöjdsreglaget till lägsta klipphöjd.

  4. Lossa de 2 skruvarna som säkrar klippdäckets kjol till klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  5. Ta bort hårnålssprinten från den främre stödstången och ta bort stången från däckfästet (Figur 73).

   g014635
  6. Sänk försiktigt ner klipparens front till marken.

  7. Lyft klipparen och hållarfästena så att de går fria från den bakre lyftstången och sänk försiktigt ned klipparen till marken (Figur 74).

   g005077
  8. Skjut klipparen bakåt för att avlägsna klipparremmen från motorremskivan.

  9. Dra ut klipparen från maskinens undersida.

   Note: Spara alla delar för framtida montering.

  Montera klippdäcket

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Skjut in klipparen under maskinen.

  4. Sänk ner klipphöjdsreglaget till lägsta klipphöjd.

  5. Lyft upp klippardäckets bakre del och för hållarfästena över den bakre lyftstången (Figur 72).

  6. Fäst den främre stödstången vid klippardäcket med hårnålssprinten och sprintbulten (Figur 72).

  7. Montera klipparremmen på motorremskivan. Se Byta ut klipparremmen.

  8. Dra åt de två nedre skruvarna som fäster klippdäckets kjol vid klippdäcket. Se Lossa klippdäckets kjol.

  Byta ut gräsriktaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att gräsriktaren inte är skadad.
 • Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan maskinen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Använd inte maskinen om inte gräsriktaren, utkastarluckan eller gräsuppsamlingssystemet sitter på plats.

  1. Avlägsna muttern (3/8 tum) från stången under klipparen (Figur 75).

   g005192
  2. Skjut ut stången från det korta avståndsstycket, fjädern och gräsriktaren (Figur 75).

  3. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren.

  4. Byt ut gräsriktaren (Figur 75).

  5. Skjut stången, med räta ändar, genom gräsriktarens bakre fäste.

  6. Sätt fjädern på stången, med ändkablar nedåt, och mellan gräsriktarens fästen.

  7. Skjut stången genom det andra gräsriktarfästet (Figur 75).

  8. Placera stången framför gräsriktaren i det korta avståndsstycket på däcket.

  9. Fäst stångens bakre ände i klipparen med en mutter (ā…œ tum) enligt Figur 75.

   Important: Gräsriktaren måste vara fjäderupphängd i nedåtriktat läge. Lyft upp riktaren för att kontrollera att den snäpper på plats i det nedåtriktade läget.

  Rengöring

  Rengöra under maskinens främre del

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Kontrollera och rengör maskinens främre del.
 • Avlägsna skräp under maskinens främre del med tryckluft eller för hand med en borste (Figur 76).

  Note: Använd inte vatten för att rengöra under maskinens främre del. Det kan leda till att skräp ansamlas.

  g028248

  Tvätta klippdäckets undersida

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter varje användning
 • Rengör klippdäckskåpan.
 • Important: Du kan tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, under sätet samt kring motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  Tvätta klippdäckets undersida efter varje användning för att förhindra att gräs samlas på undersidan. På så sätt förbättras uppsamlingen och spridningen av gräsklippet.

  1. Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Anslut slangkopplingen till klipparens tvättkoppling och vrid på vattnet ordentligt (Figur 77).

   Note: Smörj in tvättkopplingens o-ring med vaselin för att kopplingen ska glida på lättare och skydda o-ringen.

   g003934
  4. Sänk klipparen till lägsta klipphöjd.

  5. Sätt dig på sätet och starta motorn.

  6. Koppla in knivreglaget och låt klipparen gå i en till tre minuter.

  7. Koppla ur knivreglaget, stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  8. Stäng av vattnet och avlägsna kopplingen från tvättkopplingen.

   Note: Lägg klipparen i blöt i 30 minuter om den inte är ren efter en tvätt. Upprepa därefter proceduren.

  9. Kör klipparen igen i en till tre minuter för att avlägsna överflödigt vatten.

   Varning

   Om tvättkopplingen är trasig eller saknas kan du och andra träffas av utslungade föremål eller komma i kontakt med kniven. Kontakt med en kniv eller ett kringflygande föremål kan orsaka skador och innebära livsfara.

   • Ersätt omedelbart tvättkopplingen om den är trasig eller saknas innan maskinen körs igen.

   • Stoppa aldrig in händerna eller fötterna under klipparen eller genom hål i maskinen.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Låt motorn svalna före förvaring av maskinen.

  • Förvara inte maskinen eller bränsle i närheten av öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus.

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar. Var särskilt noga med motorn och hydraulsystemet. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära kontrollpanelen, motorn, hydraulpumparna och motorerna.

  4. Kontrollera parkeringsbromsens funktion. Se Använda Smart Park™-parkeringsbromsen.

  5. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  6. Smörj maskinen; se Smörjning.

  7. Byt oljan i vevhuset; se Byta motoroljan och oljefiltret.

  8. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  9. Ladda batteriet, se Ladda batteriet.

  10. Skrapa bort eventuella ansamlingar av gräs och smuts från klipparens undersida, och tvätta sedan klipparen med en trädgårdsslang.

   Note: Kör maskinen med knivreglagebrytaren (kraftuttaget) inkopplad och motorn på hög tomgång under 2 till 5 minuter efter tvätt.

  11. Kontrollera knivarnas skick, se Serva knivarna.

  12. Förbered maskinen för förvaring om den ska stå oanvänd i över 30 dagar. Förbered maskinen för förvaring på följande sätt:

   1. Fyll på en oljebaserad bränslestabiliserare/-konditionerare i bränslet i tanken. Följ blandningsanvisningarna från tillverkaren. Använd inte en alkoholbaserad stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränsle enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle i mer än 90 dagar.

  13. Avlägsna och kontrollera tändstiftens skick. Se Utför service på tändstiftet. Häll i två matskedar (30 ml) motorolja i tändstiftshålet när stiftet/stiften har tagits bort. Använd elstarten för att dra runt motorn och sprida oljan inuti cylindern. Montera tändstiften. Sätt inte på tändkabeln.

  14. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  15. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  16. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den utom räckhåll för barn och andra obehöriga användare. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Förvara batteriet

  1. Ladda batteriet helt.

  2. Låt batteriet vila i 24 timmar och kontrollera sedan batteriets spänning.

   Note: Upprepa steg 1 och 2 om batteriets spänning är lägre än 12,6 V.

  3. Koppla bort kablarna från batteriet.

  4. Kontrollera spänningen regelbundet för att säkerställa att den ligger på 12,4 V eller högre.

   Note: Upprepa steg 1 och 2 om batteriets spänning är lägre än 12,4 V.

  Råd för batteriförvaring

  • Förvara batteriet i upprätt läge i ett svalt och torrt utrymme.

  • Stapla inte batterierna direkt ovanpå varandra, såvida de inte ligger i förpackningar.

  • Stapla inte mer än tre batterier på varandra (endast två om det är kommersiella batterier).

  • Testa våta batterier var fjärde till sjätte månad och ladda dem vid behov.

  • Testa och ladda alltid batteriet innan du monterar det.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Bränsletanken uppvisar tecken på kollaps eller maskinen uppvisar ofta tecken på att den håller på att få bränslestopp.
  1. Luftrenarens pappersinsats är igensatt.
  1. Rengör pappersinsatsen.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  4. Luftrenaren är smutsig.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  4. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Startmotorn startar inte
  1. Gaspedalen är nedtrampad.
  2. Batteriet är urladdat.
  3. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  4. En säkring har gått.
  5. Ett relä eller en brytare är defekt.
  1. Flytta gaspedalen till neutralläget.
  2. Ladda batteriet.
  3. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  4. Byt ut säkringen.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Choken (i förekommande fall) är inte igång.
  3. Luftrenaren är smutsig.
  4. Tändkabeln/-kablarna är lös(a) eller urkopplad(e).
  5. Tändstiftet/-stiften är anfrätt(a), skadat(skadade) eller avståndet är felaktigt inställt.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  8. Bränslesystemet innehåller felaktigt bränsle.
  9. Oljenivån i vevhuset är låg.
  1. Fyll bränsletanken.
  2. För chokereglaget till läget På.
  3. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  4. Sätt på tändkabeln/-kablarna på tändstiftet.
  5. Montera ett nytt tändstift (nya tändstift) med korrekt avstånd.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Töm tanken och byt ut bränslet mot rätt typ.
  9. Fyll på olja i vevhuset.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  5. Tändstiftet/-stiften är anfrätt(a), skadat(skadade) eller avståndet är felaktigt inställt.
  6. Bränsletankens ventil är blockerad.
  7. Det finns smuts i bränslefiltret.
  8. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  9. Bränslesystemet innehåller felaktigt bränsle.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Montera ett nytt tändstift (nya tändstift) med korrekt avstånd.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Byt ut bränslefiltret.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  9. Töm tanken och byt ut bränslet mot rätt typ.
  Maskinen driver inte.
  1. Överströmningsventilerna är öppna.
  2. Drivremmarna är slitna, lösa eller trasiga.
  3. Drivremmarna har lossnat från remskivorna.
  4. Misslyckad transmission.
  1. Stäng bogserventilerna.
  2. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Maskinen vibrerar på ett onormalt sätt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. Knivens fästbult är lös.
  3. Motorns fästskruvar är lösa.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. Motorremskivan är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  7. Motorfästet är löst eller slitet.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klipparen är inte balanserad.
  4. En antiskalvals (i förekommande fall) är felaktigt inställd.
  5. Klippdäckets undersida är smutsig.
  6. Däcktrycket är felaktigt.
  7. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera nya knivar.
  3. Balansera klipparens lutning i sidled och den främre-bakre lutningen.
  4. Justera antiskalhjulets höjd.
  5. Rengör klipparens undersida.
  6. Justera däcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. Drivremmen är sliten, lös eller skadad.
  2. Drivremmen har lossnat från remskivan.
  3. Kraftuttagsbrytaren eller kraftuttagskopplingen är trasig.
  4. Klipparremmen är sliten, lös, eller trasig.
  1. Montera en ny drivrem.
  2. Montera drivremmen och kontrollera justeringsaxlarna och remstyrningarna för rätt position.
  3. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  4. Montera en ny klipparrem.

  Scheman

  Elschema

  g027754