Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører eller private boligeiere. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

For brukerhåndboken, fullstendig garantiinformasjon eller for å registrere produktet ditt, bruk QR-koden eller gå til www.Toro.com. Du kan også ringe oss på 1-888-384-9939 for å be om et trykt eksemplar av garantien.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

g188704

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Brutto eller nettomoment

Motorens brutto eller netto hestekrefter ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motoren for gressklippere i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Advarsel

Hvis du fjerner originalutstyr eller -tilbehør som er standard kan det ha innvirkning på maskinens garanti, trekkevne og sikkerhet. Bruk av andre deler enn originale Toro-deler kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Uautoriserte endringer av maskin, drivstoff- eller ventilasjonssystem kan være brudd på regelverket.

Alle deler, inkludert, men ikke begrenset til dekk, reimer, knivblader og drivstoffsystemkomponenter, skal erstattes med originale Toro-deler.

Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din gressklippermodell.

Important: Hvis du bruker en maskin med Toro-motor på et sted høyere enn 1500 m over havet i en lengre periode, må du sikre at høydesettet er montert, slik at motoren oppfyller CARB/EPA-utslippskrav. Høydesettet øker motorens ytelse og forhindrer tennpluggavleiring, startvansker og økt utslipp. Når du har montert settet, fest høydemerket ved siden av seriemerket på maskinen. Kontakt en autorisert Toro-serviceforhandler for å skaffe riktig høydesett og høydemerke for maskinen. For å finne en forhandler nær deg, gå til vårt nettsted på www.Toro.com, eller ta kontakt med Toros kundepleieavdeling på nummeret som er oppført i erklæringen om utslippskontrollgaranti.Fjern settet fra motoren, og gjenopprett motoren til sin opprinnelige fabrikkonfigurasjon når du kjører motoren ved høyder lavere enn 1500 m. Ikke bruk en motor som har blitt konvertert for bruk i høytliggende områder i lavtliggende områder, da dette kan overopphete og skade motoren.Hvis du er usikker på om maskinen har blitt konvertert til bruk i høytliggende områder, ser du etter følgende merke.

decal127-9363

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer, eller i skråninger på mer enn 15 grader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold barn og tilskuere borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-0772
decal121-0773
decal121-2989b
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal132-6863
decal132-0872
decal138-2456
decal132-0870

Oversikt over produktet

g027935

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

Kontrollpanel

g028250
g028251

Nøkkelbryter

Tenningsbryteren som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: AV, KJøR og START. Se Starte motoren.

Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG (Figur 6).

Chokekontroll

Bruk chokekontrollen for å starte en kald motor.

Knivkontrollbryter (kraftoverføring)

Knivkontrollbryteren, representert av et kraftoverføringssymbol (PTO), aktiverer og deaktiverer strømmen til knivbladene (Figur 6).

Drivstoffluke for å sjekke tank

Drivstoffluken, som er plassert på venstre side, kan brukes til å sjekke hvor mye drivstoff det er på tanken (Figur 7).

Klippehøydespak

Bruk klippehøydespaken til å heve og senke klippeenheten fra sittende stilling. Skyv spaken oppover (mot deg) for å heve klippeenheten fra bakken og ned (bort fra deg) for å senke klippeenheten mot bakken. Juster kun klippehøyden når maskinen ikke beveger seg (Figur 28).

Key Choice

Du kan aktivere denne bryteren for å klippe i revers. Du aktiverer den ved å vri bryteren til På-posisjonen og slippe den når kraftuttaket er tilkoblet. Du deaktiverer den ved å koble fra kraftuttaket (PTO) (Figur 7).

Varsellampe for rygging

Varsellampen for rygging tennes når du bruker Key Choice-nøkkelen for å deaktivere ryggesperren. Det er en påminner om at sperresystemet er deaktivert. Lampen slås av når du kobler fra kraftuttaket eller slår av motoren. Når lyset er på, må du se bak deg og være ekstra forsiktig når du rygger.

Smart Park

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Sett på parkeringsbremsen på en av de følgende måtene:

 • Trykk Smart Park-bryteren til På-posisjonen (Figur 6).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når du forlater setet og trekkontrollpedalen er i FRI-stillingen.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk fem til seks sekunder etter at tenningsbryteren vris til AV-stillingen (hvis den ikke allerede er aktivert).

Hvis du vil koble fra parkeringsbremsen, setter du Smart Park-bryteren i AV-stilling med nøkkelen i KJøR-stilling.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

Drivstoffsikkerhet

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoffdamp er brannfarlig og eksplosivt.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid beholdere på bakken, vekk fra kjøretøyet, når det fylles på.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll drivstoff fra en bærbar kanne i stedet for direkte fra en drivstoffpumpe.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Aldri fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold ansiktet unna dyse og drivstofftankåpning.

  • Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder drivstoffet ferskt i 90 dager eller mindre (tøm drivstofftanken hvis maskinen skal oppbevares i mer enn 90 dager)

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 4. Rengjør rundt drivstofflokket.

 5. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 8).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g027243

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er utviklet for å:

 • Forhindre motoren i å starte hvis ikke trekkpedalen er i FRI.

 • Påse automatisk at parkeringsbremsen er aktivert og at kraftuttaket er av når du starter maskinen.

 • Slå av motoren når trekkpedalen ikke er i FRI og du reiser deg fra setet.

 • Automatisk koble inn parkeringsbremsen og deaktivere kraftuttaket når du reiser deg fra setet med trekkpedalen i FRI.

 • Slå av motoren når parkeringsbremsen ikke er aktivert og du reiser deg fra setet.

Teste sikkerhetssperresystemet

 1. Sitt på setet med motoren av og sørg for at kraftuttakbryteren er i AV-stilling.

 2. Vri tenningsbryteren til START-stillingen. Starteren skal aktiveres. Ikke start eller stopp motoren før trinn 3.

 3. Vri tenningsbryteren til På-stillingen, og sett Smart Park-bryteren i AV-stillingen. Bremsen skal deaktiveres, og bremselyset skal slås av.

 4. Deaktiver bremsen, sett trekkpedalen i FRI og vri tenningsnøkkelen til START-stillingen. Bremsen skal aktiveres automatisk, motoren skal starte og bremselyset skal slås på.

 5. Når motoren er av og nøkkelen er i På-stillingen, kobler du inn kraftuttaket ved å dra opp knivkontrollbryteren. Du skal høre at clutchen aktiveres.

 6. Sjekk at trekkpedalen står i fri, og vri tenningsnøkkelen til START-stillingen. Kraftuttaket skal kobles fra og motoren skal starte, uten at knivene beveger seg.

 7. Reis deg fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal fortsette å gå, og bremselyset skal være på.

 8. Sett deg ned igjen, og koble fra parkeringsbremsen ved å sette Smart Park-bryteren i AV-stilling. Motoren skal fortsette å gå.

 9. Reis deg fra setet igjen. Bremsen skal aktiveres automatisk, og motoren skal fortsette å gå.

 10. Sett deg ned igjen, og aktiver knivene ved å dra knivkontrollbryteren opp.

 11. Reis deg fra setet. Knivene skal deaktiveres, og motoren skal fortsette å gå.

 12. Sett deg ned igjen og dra knivkontrollbryteren opp. Knivene skal aktiveres. Deaktiver knivene ved å trykke ned knivkontrollbryteren.

 13. Dra opp knivkontrollbryteren for å aktivere knivene. Flytt trekkpedalen til REVERS-stillingen. Knivene skal deaktiveres. Flytt trekkpedalen til FRI.

 14. Dra opp knivkontrollbryteren for å aktivere knivene. Vri KeyChoice-bryteren til På-stillingen og slipp. Ryggelyset skal tennes.

 15. Flytt trekkpedalen til REVERS-stillingen. Knivene skal forbli aktiverte. Skyv knivkontrollbryteren inn for å deaktivere knivene. Ryggelyset skal slå seg av. Flytt trekkpedalen til FRI.

 16. Hvis SmartPark-bryteren ikke er aktivert, skyv den til På-stillingen og trykk lett på trekkpedalen til enten FREMOVER- eller REVERS-stillingen. Bremsen skal deaktiveres, og bremselyset skal slås av.

  Note: Trykk på pedalen, men ikke aktiver pedalen helt, da det fører til at bremsesystemet setter seg fast og ikke slipper.

 17. Når bremsen er frigjort, trykk trekkpedalen litt ned og reis deg fra setet. Motoren skal slå seg av.

 18. Sett deg i setet igjen og vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Etter flere sekunder skal bremsesystemet aktiveres.

  Note: Når nøkkelen er i AV-stillingen, lyser ikke bremselyset.

Justere setet

Setet kan beveges både forover og bakover. Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen (Figur 9).

g027249

Posisjonere rattet

Rattet har tre posisjoner for bruk og én helt hevet posisjon. Bruk den hevede posisjonen når du skal av og på maskinen. Når du bruker maskinen, må du justere rattet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen.

 1. Trykk ned utløserspaken for rattstammen med foten din.

 2. Plasser rattet i ønsket posisjon (Figur 10).

  g027751

Konvertere til sideutslipp

Maskiner med klippeenheter på 107 cm

Klippeenheten og knivene som leveres med maskinen, ble utformet for optimal kvern- og sideutslippytelse.

Fjerne utslippsdekselet for sideutslipp

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Hekt den fleksible låsen av låsekroken på utslippsdekslet og vri utslippsdekslet til høyre (Figur 11).

  g230251
 4. Hekt den krokformede låsen på toppen av utslippsdekselet fra dreiestangen (Figur 15).

 5. Vinkle metalltappen på utslippsdekselet ut av sporet på braketten som er fastsveiset på klippeenheten (Figur 12).

  g230250

Montere utslippsdekselet for kverning

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Vinkle metalltappen på utslippsdekselet inn i sporet på braketten som er fastsveiset på klippeenheten (Figur 13).

  g230248
 4. Sving utslippsdekselet bakover mot klippeenheten slik at det er på linje med klippeenheten (Figur 14).

  g230249
 5. På toppen av utslippsdekselet hekter du den krokformede låsen rundt dreiestangen på avlederenheten (Figur 15).

  g230253
 6. Fest utslippsdekselet til klippeenheten ved å hekte den fleksible låsen på utslippsdekselet til holdeklemmen på klippeenheten (Figur 11).

maskiner med klippeenheter på 127 cm

Klippeenheten og knivene som leveres med maskinen, ble utformet for optimal kvern- og sideutslippytelse.

Fjerne den høyre skjermen for sideutslipp

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Fjern høyre gressklipperkniv, se Fjerne knivbladene.

 4. Fjern de to knottene og buede skivene som fester den høyre skjermen til gressklipperen (Figur 16).

  g005655
 5. Fjern høyre skjerm og senk gressavlederen over utslippsåpningen som vist på Figur 16 og Figur 17.

  g024261
 6. Monter festene i hullene på toppen av gressklipperen for å hindre at rusk slynges ut.

  Advarsel

  Åpne hull på gressklipperen utsetter deg og andre for utslynging av gjenstander som kan føre til alvorlige skader.

  • Bruk aldri maskinen uten at delene er montert i alle hullene i klippeenheten.

  • Monter delene i monteringshullene når du fjerner kvernskjermen.

 7. Monter høyre gressklipperkniv, se Montere knivbladene.

 8. Løft opp gressavlederen. Sett to bolter (5/16 x ¾ tomme) i de to hullene langs kanten på klippeenheten.

 9. Monter en kantskjerm på klippeenheten Figur 18.

  Note: Bruk de to låsemutrene (5/16 tomme) til å feste skjermen til gressklipperen.

  Note: Kantskjermen ble levert sammen med maskinen som en løs del.

  g015321
 10. Stram til festene med et moment på 7–9 N·m.

 11. Senk gressavlederen over utslippsåpningen.

  Important: Sørg for at gressklipperen har en hengslet gressavleder som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken når den er i sideutslippsmodus.

Montere den høyre skjermen for kverning

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Fjern kantskjermen fra klippeenheten (Figur 18).

 4. Fjern høyre gressklipperkniv, se Fjerne knivbladene.

 5. Skyv høyre skjerm gjennom klippeenheten og fest den med to knotter og bueskivene (hul side inn mot klipperen) som vist på Figur 16 og Figur 17.

  Important: Påse at tappen lengst mot høyre av skjermen er utenfor gressklipperen og sitter jevnt med gressklipperens side.

 6. Monter høyre gressklipperkniv, se Montere knivbladene.

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, langbukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

 • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

 • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

 • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

 • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er satt på og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

 • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

 • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

 • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

 • Stopp knivene når du ikke klipper.

 • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

 • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

 • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

 • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

 • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

  • Stans maskinen på jevnt underlag.

  • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

  • Sett på parkeringsbremsen.

  • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

 • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

 • Ikke bruk maskinen til tauing med mindre den har et tilhengerfeste.

 • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

 • Bruk kun tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

 • Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

  g229846

Sikkerhet i skråninger

 • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet. Før du bruker maskinen i en skråning, må du gjøre følgende:

  • Les og forstå instruksjonene for bruk i skråninger i denne brukerhåndboken og på maskinen.

  • Bruk en vinkelindikator til å fastslå den omtrentlige helningsvinkelen på området.

  • Kjøretøyet må ikke brukes i skråninger på mer enn 15 grader.

  • Vurder forholdene på stedet på dagen for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen. Endringer i terrenget, som for eksempel fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i skråninger.

 • Identifiser farer ved bunnen av skråningen. Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Hold en sikker avstand (to ganger maskinens bredde) mellom maskinen og eventuelle farer. Bruk en skyvegressklipper eller en håndtrimmer for å klippe gresset i disse områdene.

 • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving forsiktig og gradvis.

 • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil. Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres. Maskinen kan gli selv om drivhjulene er stanset.

 • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

 • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg anvisningene for motvekter.

 • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenheten senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenheten mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

g231393

Sikkerhet ved tauing

 • Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.

 • Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for taueutstyr og tauing i skråninger. Tauet vekt må ikke overskride vekten til maskinen, føreren og ballasten. Bruk motvekter eller hjulvekter som beskrevet i vedlegget eller i brukerhåndboken for tauemaskinen.

 • Ikke la barn eller andre få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.

 • I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre økt risiko for velting, samt at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.

 • Bremseavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.

 • Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.

Bruke Smart Park

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Sett på parkeringsbremsen på en av de følgende måtene:

 • Trykk Smart Park-bryteren til På-posisjonen (Figur 6).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når føreren forlater setet og trekkontrollpedalen er i FRI-stillingen.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk fem til seks sekunder etter at tenningsbryteren vris til AV-stillingen (hvis den ikke allerede er aktivert).

Deaktiver parkeringsbremsen på en av de følgende måtene:

 • Sett trekkontrollpedalen i enten fremover- eller revers-stillingen.

 • Sett bremsebryteren i AV-stilling (Figur 6).

Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

Knivkontrollbryteren (kraftuttak) starter og stanser gressklipperens kniver og eventuelt strømdrevet tilleggutstyr.

Koble inn knivkontrollbryteren (kraftuttak)

g008945

Note: Start alltid knivene med gassen i stillingen HURTIG (Figur 22).

g187516

Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak).

g009174

Bruke gassen

Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 24).

Bruk alltid HURTIG-stillingen når du aktiverer kraftuttaket.

g187517

Bruke choken

Bruk choken til å starte en kald motor.

 1. Dra opp chokeknappen for å koble til choken før du bruker tenningsbryteren (Figur 25).

  Note: Påse at du aktiverer choken fullstendig. Du må kanskje dra knotten oppover mens du bruker tenningsbryteren.

 2. Dra ned choken for å koble den fra når motoren har startet (Figur 25).

  g008959

Starte motoren

Note: En varm motor trenger kanskje ikke choke.

Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn 5 sekunder om gangen. Hvis du starter startmotoren i mer enn fem sekunder, kan det føre til skade på startmotoren. Hvis motoren ikke starter, må du vente i ti sekunder før du bruker motorstarteren igjen.

g027831

Slå av motoren

 1. Deaktiver knivene ved å flytte knivkontrollbryteren til AV-stillingen (Figur 26).

 2. Sett på parkeringsbremsen. Se (Bruke Smart Park™-parkeringsbrems).

 3. Sett gasspaken i HURTIG-stillingen.

 4. Vri tenningsnøkkelen til AV-posisjonen, og ta ut nøkkelen.

Forsiktig

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

Kjøre maskinen

Denne maskinen har egenskapene til både en hagetraktor og en maskin med svingradius på null. I likhet med hagetraktorer har maskinen en fotpedal som kontrollerer bevegelsen forover og bakover, samt hastigheten, og den har et ratt som kontrollerer retningen og svingradiusen. I likhet med en maskin med svingradius på null kan de to bakre drivhjulene drives separat fra hverandre, noe som muliggjør skarpe svinger og raske retningsendringer. Disse egenskapene gjør maskinen enklere å manøvrere, men de gjør at du må øve på å kjøre hvis du ikke er vant med denne typen maskin.

Advarsel

Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

 • Vær forsiktig når du svinger.

 • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gassen i HURTIG-stillingen for best ytelse. For de fleste bruksområder er det best å gi FULL GASS.

Kjøre forover eller i revers

 1. Sett gassen til HURTIG-stilling.

 2. Frigjør parkeringsbremsen.

 3. Sett foten din på trekkontrollpedalen, og trykk sakte øverst på pedalen hvis du vil bevege deg fremover, eller nederst hvis du vil kjøre bakover (Figur 27).

  Note: Jo lengre du beveger pedalen i en av retningene, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

  g027750
 4. Hvis du vil redusere farten, reduserer du trykket på trekkontrollpedalen.

Klippe i revers

Maskinen har en sperrefunksjon som forhindrer klippeenheten i å gå, når maskinen kjøres i revers. Hvis du kjører i revers med kraftuttaket aktivert, deaktiveres det. Hvis du trenger å klippe i revers, kan du deaktivere denne sperrefunksjonen midlertidig.

Note: Ikke klipp i revers med mindre det er nødvendig.

Fare

En plentraktor kan rygge over et barn eller andre i nærheten med knivene innkoblet og føre til alvorlige skader eller dødsfall.

 • Bruk aldri gressklipperen under rygging hvis det ikke er absolutt nødvendig.

 • Ha alltid overblikk bak- og nedover før du rygger.

 • Du skal bare bruke Key Choice-bryteren hvis du er helt sikker på at det ikke vil komme barn eller andre inn på området der du klipper.

 • Når du forlater maskinen uten tilsyn, må du alltid ta ut både tennings- og Key Choice-nøklene og oppbevare dem på et trygt sted utilgjengelig for barn eller uautoriserte brukere.

Følg denne fremgangsmåten hvis du er helt sikker på at du trygt kan klippe eller bruke ekstrautstyr i revers:

 1. Sett inn Key Choice-nøkkelen i Key Choice-bryteren (Figur 7).

 2. Tilkoble kraftuttaket.

 3. Vri Key Choice-nøkkelen med klokken til den stopper, og slipp den.

  Note: En rød lampe som lyser på dashbordet, indikerer at sikkerhetssperren er deaktivert.

 4. Klipp gresset.

 5. Når du er ferdig, tar du ut Key Choice-nøkkelen (Figur 7).

  Note: Når du deaktiverer sperren, forblir den i denne modusen – slik at gressklipperkniven eller kraftuttak-drevet utstyr fungerer under rygging – og lampen på dashbordet vil lyse helt til kraftuttaket er utkoblet eller motoren slås av.

Justere klippehøyden

Note: Transportstillingen er høyeste klippehøydestilling eller klippehøyde (115 mm) som vist i Figur 28.

Klippehøyden styres av spaken til høyre for driftsstillingen (Figur 28).

g027697

Justere antiskalperingsvalsene

Justere antiskalperingsvalsene

Maskiner med klippeenheter på 107 cm

Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på antiskalperingsvalsene.

Note: Juster antiskalperingsvalsene slik at valsene ikke berører bakken på normale, flate klippeområder.

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Juster antiskalperingsvalsene til én av følgende posisjoner:

  • Øvre hull – bruk denne posisjonen sammen med klippeenheten i posisjonene på 63 mm og under klippehøyde (Figur 29).

  • Nedre hull – bruk denne posisjonen sammen med klippeenheten i posisjonene på 76 mm og over klippehøyde (Figur 29).

  g019929

Justere antiskalperingsvalsene

maskiner med klippeenheter på 127 cm

Når du endrer på klippehøyden, juster høyden på antiskalperingsvalsene.

Note: Juster antiskalperingsvalsene slik at valsene ikke berører bakken på normale, flate klippeområder.

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Juster antiskalperingsvalsene (Figur 30) for å tilpasse dem den nærmeste klippehøydeposisjonen.

  g010233

Brukstips

Bruke gassens hurtiginnstilling

For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være så lav at klippeenheten er omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften vil da kunne trekkes inn i klippeenheten.

Klippe en plen for første gang

Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at klippeenheten ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

Klippe en tredjedel av gresstrået

Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

Veksle klipperetningen

Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

Bruke en redusert klippehastighet

Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

Unngå å klippe for kort

Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

Stoppe maskinen

Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

Holde klippeenhetens underside ren

Fjern gressrester og skitt fra klippeenhetens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under klippeenheten, vil klipperesultatet bli dårlig.

Montere kniven(e)

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

 • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Skyve maskinen for hånd

Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Maskinen må ikke taues. Det kan skade den.

Denne maskinen har en elektrisk bremsemekanisme. For å skyve maskinen må tenningsnøkkelen stå i KJøR-stillingen. Batteriet må være oppladet og i god stand for at den elektriske bremsen skal kunne deaktiveres.

Skyve maskinen

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Finn omløpsspakene på rammen på begge sidene av motoren.

 4. Flytt omløpsspakene forover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen Figur 31.

  Note: Gjenta dette for hver spak.

 5. Vri tenningsnøkkelen til På, og koble fra parkeringsbremsen.

  Note: Ikke start maskinen.

  g017303
 6. Når du er ferdig, må du sørge for at nøkkelen står i STOPP-stillingen for å unngå å bruke batteri unødig.

Note: Hvis maskinen ikke flytter seg, kan det hende den elektriske bremsen ikke har blitt deaktivert. Du kan frigjøre den elektriske bremsen manuelt hvis nødvendig. Se Frigjøre den elektriske bremsen.

Betjene maskinen

Flytt de to omløpsspakene bakover gjennom nøkkelhullet og ned for å låse dem i denne stillingen som vist i Figur 31.

Note: Gjenta dette for hver spak.

Transportere maskinen

Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kunnskap om dette kan forhindre personskader. Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing.

Advarsel

Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

Velge en tilhenger

Advarsel

Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 32).

 • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

 • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

 • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

g027996

Laste maskinen

Advarsel

Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

 • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

 • Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.

 • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

 1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

 2. Koble til tilhengerbremsene og lysene, hvis aktuelt.

 3. Senk rampen og sørg for at vinklene mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 32).

 4. Rygg maskinen opp på rampen (Figur 33).

  g028294
 5. Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

 6. Fest maskinen nær de fremre styrehjulene og den bakre støtfangeren med stropper, kjettinger, kabler eller tau (Figur 34). Se lokale bestemmelser for krav om festing.

  g027708

LOSSING AV MASKINEN

 1. Senk rampen og sørg for at vinklene mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 32).

 2. Kjør maskinen fremover ned fra rampen (Figur 33).

Vedlikehold

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk om luftrenseren har skitne, løse eller ødelagte deler.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Undersøk knivene.
 • Kontroller om gressavlederen er skadet.
 • Etter hver bruk
 • Sjekk og rengjør den fremre delen av maskinen
 • Rengjør klippeenhetsdekselet.
 • Hver 25. driftstime
 • Smør alle smørepunkter.
 • Rengjør luftrenserens skumelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Sjekk trykket i dekkene.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftrenserens skumelement(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Rens luftfilteret på papirelementet (oftere i støvete eller skitne omgivelser).
 • Skift motoroljen og oljefilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Kontroll drivstoffilteret i tanken.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift ut luftfilteret på papirelementet (oftere i støvete eller skitne omgivelser).
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Skift ut drivstoffilteret i tanken.
 • Før lagring
 • Lad opp batteriet og koble fra batterikablene.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Lakker avskallede overflater.
 • Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du reparerer maskinen, må du gjøre følgende:

   • Koble fra drivverket.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Koble fra tennpluggledningen.

  • Parker maskinen på en jevn flate.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

  • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen og/eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

  • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt boltene som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • Du må aldri forstyrre den tiltenkte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  • Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold etter behov.

  Heve setet

  Kontroller at parkeringsbremsen er satt på. Løft setet fremover.

  Du får tilgang til følgende komponenter ved å heve setet:

  • Serieplate

  • Servicemerke

  • Bolter for setejustering (hvis det gjelder)

  • Drivstoffilter

  • Batteri og batterikabler

  Frigjøre klippeenhetsforhenget

  Løsne de 2 nedre boltene på forhenget for å få tilgang til toppen på klippeenheten (Figur 35).

  g027794

  Note: Stram til boltene etter vedlikehold for feste forhenget.

  Heve den fremre delen av maskinen

  Hvis du må heve den fremre delen av maskinen, må du bruke den fremste kanten, som vist i Figur 36.

  Important: For å unngå skader på styremekanismen må du bruke den fremste kanten på maskinen som jekkepunkt.

  g028320

  Smøring

  Smøre lagrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Smør alle smørepunkter.
 • Smørefettype: nr. 2 litiumsbasert smørefett

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen Slå av motoren.

  2. Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene (Figur 37 og Figur 38) med en fille.

   Note: Skrap eventuell maling av forsiden av festeanordningene.

   g027752
   decal106-8717
  4. Sett en fettsprøyte på anordningen (Figur 37 og Figur 38).

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk om luftrenseren har skitne, løse eller ødelagte deler.
 • Note: Luftrenseren må renses oftere (med noen få timers mellomrom) hvis maskinen er utsatt for mye støv og sand.

  Ta ut skumelementet og papirelementet

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør rundt luftrenserdekselet for å unngå at det kommer smuss i motoren som kan forårsake skade.

  4. Løft dekselet og vri luftrenseren ut av motoren (Figur 39).

   g027800g027801
  5. Skill skum- og papirelementene (Figur 40).

   g027802

  Rengjøre skumluftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Rengjør luftrenserens skumelement(Oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Skift ut luftrenserens skumelement(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Vask skumelementet i flytende såpe og varmt vann. Når elementet er rent, må det skylles grundig.

  2. Tørk elementet ved å klemme det i en ren klut.

   Important: Skumelementet må skiftes ut hvis det er skader eller slitasje på det.

  Overhale papirluftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Rens luftfilteret på papirelementet (oftere i støvete eller skitne omgivelser).
 • Hver 200. driftstime
 • Skift ut luftfilteret på papirelementet (oftere i støvete eller skitne omgivelser).
  1. Rengjør papirelementet ved å dunke det forsiktig slik at støvet faller av.

   Note: Hvis papirelementet er veldig skittent, kan du erstatte det med et nytt.

  2. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet.

  3. Papirelementet må skiftes ut hvis det er skadet.

   Important: Ikke rengjør papirfilteret.

  Montere luftrenseren

  1. Monter skumelementet over papirelement.

   Note: Påse at du ikke skader elementene.

  2. Innrett hullene i filteret med manifoldportene.

  3. Roter filteret ned i kammeret og plasser det mot manifolden (Figur 41).

   g228022
  4. Lukk dekselet.

  Kontrollere motoroljen

  Motoroljespesifikasjoner

  Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Veivhuskapasitet: 2,4 l med oljefilter

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g029683

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Important: Hvis du fyller på for mye eller for lite olje i veivhuset og kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   Note: Påse at motoren er slått av, står på flat mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å renne ned i bunnpannen.

  3. For å holde smuss, gress osv. ute av motoren, rengjør området rundt oljelokket og peilestaven før den fjernes (Figur 43).

  g193541

  Bytte motorolje og oljefilter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Parker gressklipperen på en jevn overflate for å sikre at oljen tømmes helt.

  2. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Tapp oljen fra motoren.

   g027799g029570
  5. Skift motoroljefilteret (Figur 45).

   Note: Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og drei deretter filteret en ekstra ¾ omdreining.

   g027477
  6. Slå langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 46).

   g193530
  7. Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Hver 200. driftstime
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Påse at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn. Tennpluggen monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy eller følerblad. Monter en ny tennplugg dersom det er nødvendig.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Luftgap: 0,76 mm

  Demontere tennpluggen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør området rundt bunnen av tennpluggen for å holde skitt og rusk ute av motoren.

  4. Fjern tennpluggen (Figur 47).

   g027478

  Sjekke tennpluggen

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Kontroller alltid tennpluggen når den har et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftfilteret er skittent.

  Still avstanden til 0,75 mm.

  g206628

  Montere tennpluggen

  g027960

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motordekselet.

  5. Monter luftfilteret til filterbasen for å hindre at rusk kommer inn i luftinntaket.

  6. Fjern rusk og gress fra delene.

  7. Fjern luftfilteret og monter motordekselet.

  8. Monter luftfilteret.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Utfør eventuelt drivstofftilknyttet vedlikehold når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Du må aldri røyke når du tømmer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.

  Skifte ut drivstoffilteret i tanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroll drivstoffilteret i tanken.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift ut drivstoffilteret i tanken.
 • Et skittent filter som er tatt av drivstoffslangen, må aldri monteres på nytt.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g027939g033082

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løft setet for å få tilgang til batteriet.

  4. Koble den negative (svarte) grunnkabelen fra batteripolen (Figur 51).

   Note: Behold alle festene.

   Advarsel

   Feilaktig frakobling av batterikabler kan skade maskinen og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  5. Skyv gummihetten av den positive (røde) kabelen.

  6. Koble den positive (røde) grunnkabelen fra batteripolen (Figur 51).

   Note: Behold alle festene.

  7. Fjern batteriholderen (Figur 51) og ta ut batteriet.

   g017701

  Lade batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Før lagring
 • Lad opp batteriet og koble fra batterikablene.
  1. Fjern batteriet fra chassiset, se Fjerne batteriet.

  2. Lad batteriet i minst én time ved 6–10 A.

   Note: Batteriet må ikke overopplades.

  3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 52).

   g000538

  Installere batteriet

  1. Still batteriet i holderen (Figur 51).

  2. Koble den positive (røde) batterikabelen til den positive (+) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.

  3. Koble den negative batterikabelen til den negative (-) batteriterminalen ved å bruke festene du fjernet tidligere.

  4. Skyv den røde polhetten over den positive (røde) batteripolen.

  5. Fest batteriet med tilholderen (Figur 51).

  6. Senk setet.

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  Sikringstype:

  • Hoved – F1 (30 A, bladtype)

  • Ladekrets – F2 (25 A, bladtype)

  1. Fjern skruene som fester kontrollpanelet til maskinen.

   Note: Behold alle festene.

  2. Løft opp kontrollpanelet for å få tilgang til hovedledningssatsen og sikringsblokken (Figur 53).

  3. For å bytte en sikring, trekk sikringen ut for å fjerne den (Figur 53).

   g014921
  4. Sett kontrollpanelet tilbake i opprinnelig posisjon.

   Note: Bruk de fire skruene som du fjernet tidligere for på feste panelet på maskinen.

  Vedlikehold av drivsystem

  Sjekke trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Sjekk trykket i dekkene.
 • Oppretthold det lufttrykket som er spesifisert for for- og bakhjulene. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk trykket ved ventilstammen (Figur 54). Sjekk dekkene når de er kalde, for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Se produsentens anbefalinger når det gjelder maks. trykk i dekkene. Dette finner du på siden av styrehjulene.

  Pump luft inn i dekkene til de bakre drivhjulene til 0,9 bar.

  g000554

  Frigjøre den elektriske bremsen

  Du kan frigjøre den elektriske bremsen manuelt ved å dreie leddarmene forover. Når den elektriske bremsen er aktivert, nullstilles bremsen.

  1. Vri tenningsnøkkelen til AV-posisjonen, eller koble fra batteriet.

  2. Finn akselen på den elektriske bremsen hvor bremseleddarmene er tilkoblet (Figur 55).

  3. Drei akselen forover for å frigjøre bremsen.

  g027911

  Vedlikehold av remmer

  Skifte klipperemmen

  Tegn på en slitt rem omfatter kvining mens remmen roterer, knivene sklir ved klipping av gress og slitte kanter, brennmerker og sprekker på remmen. Skift remmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Still klippehøyden til laveste klippestilling på 38 mm.

  4. Fjern remskivens deksler (Figur 56).

   g032555
  5. Løsne de 2 nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  6. Bruk et fjærfjerningsverktøy (Toro-delenr. 92-5771) til å fjerne ledefjæren fra klippeenhetskroken for å avlaste spenningen på lederullen. Dra så remmen av rullene (Figur 57 og Figur 58).

   Advarsel

   Fjæren er under spenning når den monteres og den kan forårsake personskade.

   Vær forsiktig når du fjerner remmen.

   g014930
   g014931
  7. Legg den nye remmen rundt motorremskiven og klipperskiven (Figur 58).

  8. Bruk et fjærfjerningsverktøy til å montere ledefjæren over klippeenhetskroken og tilføre spenning til lederullen og klipperremmen (Figur 57 og Figur 58).

  9. Trekk til de to nedre boltene for klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  10. Monter remskivens deksler.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. For å kunne bytte ut knivblader når de ikke lenger er skarpe nok, bør du ha ekstra knivblader tilgjengelig.

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke. Hvis man prøver å reparere en skadet kniv, kan det føre til at produktets sikkerhetssertifisering opphører å gjelde.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 59).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 59).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  Note: Maskinen må stå på en plan overflate for den følgende prosedyren.

  1. Hev klippeenheten til høyeste klippehøydeinnstilling.

  2. Ta på tykke arbeidshansker eller annet hensiktsmessig håndvern og sakte roter kniven som skal måles, til en stilling som gjør det mulig å måle avstanden mellom kniveggen og den plane overflaten maskinen står på (Figur 60).

   g014972
  3. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 61).

   g014973
  4. Roter den samme kniven 180 grader så den motsatte kniveggen nå er i samme stilling (Figur 62).

   g014974
  5. Mål fra knivtuppen til den flate overflaten (Figur 63).

   Note: Avviket skal ikke være større enn 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskjellen mellom A og B er større enn 3 mm, skift ut kniven med en ny, se Fjerne knivbladene og Montere knivbladene.

    Note: Hvis en bøyd kniv skiftes ut med en ny kniv og forskjellen fortsatt overstiger 3 mm, kan det være at knivspindelen er bøyd. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for service.

   2. Hvis avviket er innenfor grensene, fortsett til neste kniv.

  6. Gjenta prosedyren for alle knivene.

  Fjerne knivbladene

  Bytt ut knivene hvis de treffer en hard gjenstand, eller hvis de er ute av balanse eller bøyd.

  1. Hold knivenden med en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 64).

   g027833

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 65).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000552
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 66).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 65).

   g000553
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 64).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter bueskiven (den hule siden skal vende mot kniven) og knivbolten (Figur 64).

  3. Trekk til knivbolten med et moment på 47–88 N·m.

  Rette opp klippeenheten

  Sjekk at klippeenheten er i vater hver gang du monterer klippeenheten eller du ser at plenen blir klippet ujevnt.

  Klippeenheten må sjekkes for bøyde kniver før nivellering, og eventuelle bøyde kniver må fjernes og skiftes ut. Se Sjekke om en kniv er bøyd før du fortsetter.

  Rett opp klippeenheten på tvers først. Deretter kan du justere hellingsvinkel på langs.

  Krav:

  Rette opp klippeenheten på tvers

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøydespaken til den midtre posisjonen.

  4. Roter knivene forsiktig så alle er på tvers (Figur 67 og Figur 68).

   g009682
   g005278
  5. Mål avstanden mellom de ytterste knivkantene og det flate underlaget (Figur 67 og Figur 68).

   Note: Hvis begge målene ikke er innenfor 5 mm, er det nødvendig med justering. Fortsett med denne prosedyren.

  6. Gå til venstre side av maskinen.

  7. Løsne sidelåsemutteren.

  8. Hev eller senk den venstre siden av klippeenheten ved å rotere den bakre mutteren (Figur 69).

   Note: Drei den bakre mutteren med klokken for å heve klippeenheten, og roter den bakre mutteren mot klokken for å senke klippeenheten (Figur 69).

   g027588
  9. Kontroller side-til-side-justeringene igjen. Gjenta denne prosedyren til målingene er korrekt.

  10. Fortsett å nivellere klippeenheten ved å kontrollere knivens hellingsvinkel på langs, se Justere knivens hellingsvinkel på langs.

  Justere knivens hellingsvinkel på langs

  Knivens hellingsvinkel på langs må sjekkes hver gang klippeenheten monteres. Hvis den fremre delen av klippeenheten er mer enn 7,9 mm lavere enn den bakre delen av klippeenheten, må du justere knivnivået ved hjelp av følgende instruksjoner:

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøydespaken til den midtre posisjonen.

   Note: Sjekk og juster knivens oppretting på tvers hvis du ikke allerede har gjort det. Se Rette opp klippeenheten på tvers.

  4. Roter knivene forsiktig slik at de står på langs (Figur 70 og Figur 71).

   g009658
   g009659
  5. Mål fra tuppen på den fremre kniven til den flate overflaten, og tuppen på den bakre kniven til den flate overflaten (Figur 70 og Figur 71).

   Note: Hvis den fremre knivtuppen ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere enn den bakre knivtuppen, må du justere den fremre låsemutteren.

  6. Rotere justeringsmutteren foran på gressklipperen (Figur 72) for å justere knivens helling på langs.

   g014634
  7. Trekk til justeringsmutteren for å heve den fremre delen av klippeenheten.

  8. Løsne låsemutteren for å senke den fremre delen av klippeenheten.

  9. Kontroller helningen på langs igjen etter justering, og fortsett å justere mutteren helt til tuppen på den fremre kniven er 1,6 til 7,9 mm lavere enn tuppen på den bakre kniven (Figur 70 og Figur 71).

  10. Når knivens hellingsvinkel på langs er riktig justert, sjekker du opprettingen på tvers av klippeenheten på nytt, se Rette opp klippeenheten på tvers.

  Demontere klippeenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.

  4. Løsne de 2 nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  5. Fjern hårnålssplinten fra fremre støttestang, og fjern stangen fra braketten på klippeenheten (Figur 73).

   g014635
  6. Senk den fremre delen av klippeenheten forsiktig til bakken.

  7. Løft klippeenheten og hengerbrakettene klar for bakre løftestang og senk klippeenheten forsiktig til bakken (Figur 74).

   g005077
  8. Skyv klippeenheten bakover for å fjerne klipperremmen fra motorremskiven.

  9. Dytt klippeenheten ut under maskinen.

   Note: Ta vare på alle deler for fremtidig montering.

  Montere klippeenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skyv klippeenheten under maskinen.

  4. Sett klippehøyden til den laveste posisjonen.

  5. Løft bakre del av klippeenheten og før hengerbrakettene over bakre løftestang (Figur 72).

  6. Fest fremre støttestang til klippeenheten med splittpinnen og hårnålssplinten (Figur 72).

  7. Monter klipperremmen på motorremskiven. Se Skifte klipperemmen.

  8. Trekk til de to nedre boltene som fester klippeenhetsforhenget til klippeenheten. Se Frigjøre klippeenhetsforhenget.

  Skifte gressavlederen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller om gressavlederen er skadet.
 • Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at maskinen slynger objekter mot deg eller tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Bruk aldri maskinen hvis ikke gressavleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem er på plass.

  1. Fjern mutteren (⅜ tomme) fra stangen under klippeenheten (Figur 75).

   g005192
  2. Skyv stangen ut fra den korte utstikkeren, fjæren og gressavlederen (Figur 75).

  3. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.

  4. Skifte gressavlederen (Figur 75).

  5. Skyv stangen, den rette enden, gjennom den bakre gressavlederbraketten.

  6. Plasser fjæren på stangen, med enden av kablene ned, og gjennom gressavlederbrakettene.

  7. Skyv stangen gjennom den andre gressavlederbraketten (Figur 75).

  8. Sett stangen foran på gressavlederen inn i den korte utstikkeren på enheten.

  9. Fest den bakre enden av stangen til klippeenheten med en mutter (⅜ tomme) som vist i (Figur 75).

   Important: Gressavlederen må være fjærbelastet i den nedre posisjonen. Løft avlederen for å teste at den fester seg i den nederste stillingen.

  Rengjøring

  Rengjøre under den fremre delen av maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Sjekk og rengjør den fremre delen av maskinen
 • Bruk trykkluft eller en børste for å fjerne avfall under den fremre delen av maskinen (Figur 76).

  Note: Ikke bruk vann til å rengjøre under den fremre delen av maskinen, dette kan føre til at avfall samles opp.

  g028248

  Vaske klippeenhetens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter hver bruk
 • Rengjør klippeenhetsdekselet.
 • Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, under setet, rundt motoren, de hydrauliske pumpene og motorene.

  Etter bruk vasker du alltid undersiden av klippeenheten for å hindre oppsamling av gress. Slik oppnår du forbedret oppmaling og fordeling av gressrester.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fest slangekuplingen til enden av klippeenhetens vanninntaksnippel, og skru på vannet (Figur 77).

   Note: Smør vaselin på vanninntaksnippelens o-ring for å gjøre det enklere å feste kuplingen og for å beskytte o-ringen.

   g003934
  4. Senk klippeenheten til laveste klippehøyde.

  5. Sitt i setet når du starter motoren.

  6. Koble inn knivkontrollbryteren, og la gressklipperen kjøre i ett til tre minutter.

  7. Koble fra knivkontrollbryteren, stopp motoren, ta ut tenningsnøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  8. Skru av vannet og fjern koblingen fra vanninntaksnippelen.

   Note: Hvis klippeenheten ikke er ren etter en vask, bløter du den og lar den stå i 30 minutter. Deretter gjentar du prosessen.

  9. Kjør gressklipperen igjen i ett til tre minutter for å fjerne overflødig vann.

   Advarsel

   Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, kan du selv eller andre i nærheten risikere å bli truffet av gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller komme i kontakt med kniven. Kontakt med gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller kontakt med kniven vil forårsake skader eller dødsulykker.

   • Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, må det monteres en ny nippel øyeblikkelig, og før maskinen brukes igjen.

   • Stikk aldri hender eller føtter under klipperen eller gjennom åpninger i maskinen.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • La motoren bli kald før lagring av maskinen.

  • Ikke oppbevar maskinen eller drivstoff i nærheten av flammer eller tapp av drivstoff innendørs.

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  4. Kontroller at parkeringsbremsen virker. Se Bruke Smart Park™-parkeringsbrems.

  5. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  6. Smør maskinen, se Smøring.

  7. Bytte veivhusolje, se Bytte motorolje og oljefilter.

  8. Kontroller trykket i dekkene, se Sjekke trykket i dekkene.

  9. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  10. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i 2 til 5 minutter etter vask.

  11. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

  12. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken.

   4. Start motoren og kjør den til den stopper.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler drivstoffet i samsvar med lokale forskrifter.

    Important: Drivstoff som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.

  13. Fjern og sjekk tilstanden til tennpluggen(e). Se Overhale tennpluggen. Når tennpluggen(e) er tatt ut, heller du 30 ml (to spiseskjeer) med motorolje i tennplugghullet. Bruk starteren til å starte motoren og fordele oljen på innsiden av sylinderen. Monter tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på tennpluggen(e).

  14. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  15. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  16. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og hold den utenfor barns eller andre uautoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Lagre batteriet

  1. Lad batteriet helt opp.

  2. La batteriet hvile i 24 timer, og kontroller deretter batterispenningen.

   Note: Hvis batterispenningen er under 12,6 V, gjentar du trinn 1 og 2.

  3. Koble kablene fra batteriet.

  4. Sjekk spenningen regelmessig for å sikre at spenningen er 12,4 V eller høyere.

   Note: Hvis batterispenningen er under 12,4 V, gjentar du trinn 1 og 2.

  Tips for batterioppbevaring

  • Lagre batteriet stående oppreist på et tørt og kjølig sted.

  • Batterier må ikke stables direkte oppå hverandre, med mindre de er i kartongene.

  • Batteriene må ikke stables mer enn tre i høyden (kun to hvis batteriet type er kommersielle).

  • Test våtbatterier hver fjerde til sjette måned, og lad dem ved behov.

  • Test og lad batteriet før det installeres.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Drivstofftanken viser tegn på sammenbrudd, eller maskinen går stadig tom for drivstoff.
  1. Luftfilterets papirelement er tilstoppet.
  1. Rengjør papirelementet.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  4. Luftrenseren er skitten.
  5. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  4. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted
  Startmotoren kjører ikke
  1. Trekkontrollpedalen er tilkoplet.
  2. Batteriet er flatt.
  3. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  4. En sikring har gått.
  5. Et relé eller en bryter er skadd.
  1. Flytt trekkontrollpedalen til fri.
  2. Lad opp batteriet.
  3. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  4. Bytt ut sikringen.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Choken (hvis aktuelt) er ikke på.
  3. Luftrenseren er skitten.
  4. Tennpluggkabelen/-kablene er løs(e) eller frakoblet.
  5. Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Det er smuss i drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  8. Det er feil drivstoff på drivstofftanken.
  9. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Flytt chokespaken til På-stillingen.
  3. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  4. Fest ledningen(e) til tennpluggen.
  5. Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  8. Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.
  9. Tilsett olje til veivhuset.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  5. Tennpluggen(e) er ripet(e) eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Drivstofftankventilen er blokkert.
  7. Det er smuss på drivstoffilteret.
  8. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  9. Det er feil drivstoff på drivstofftanken.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Monter ny(e) tennplugg(er) med korrekt åpning.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Bytt ut drivstoffilteret.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  9. Tøm tanken og fyll på riktig drivstoff.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er åpne.
  2. Trekkremmene er slitte, løse eller ødelagte.
  3. Trekkremmene er ikke på lederullene.
  4. Girkassen har sviktet.
  1. Lukk taueventilene.
  2. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen vibrerer unormalt mye.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippehøyden er ujevn.
  1. Kniven(e) er ikke skarpe.
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. En antiskalperingsvals (hvis aktuelt) er ikke riktig justert.
  5. Klippeenhetens underside er skitten.
  6. Trykket i dekkene er feil.
  7. En knivspindel er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Juster høyden på antiskalperingshjulet.
  5. Rengjør klippeenhetens underside.
  6. Juster trykket i dekkene.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivene roterer ikke.
  1. Knivens drivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Drivremmen har gått av lederullen.
  3. Bryteren for kraftuttaket (PTO) eller kraftuttaksclutchen er defekt.
  4. Klipperremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.
  3. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  4. Monter en ny klipperrem.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g027754