Indledning

Denne plænetraktor med roterende blade er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Få adgang til betjeningsvejledningen, komplette garantioplysninger eller registrering af dit produkt ved hjælp af QR-koden eller på www.Toro.com. Du kan også ringe til os på 1-888-384-9939 for at anmode om en skriftlig kopi af produktgarantien.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

g188704

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Brutto- eller nettomotormoment

Denne maskines brutto- eller nettomotormoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Advarsel

Fjernelse af standarddele og -tilbehør, der er originaludstyr, kan ændre maskinens garanti, traktion og sikkerhed. Hvis der ikke anvendes originale Toro-dele, kan det medføre alvorlig personskade eller død. Uautoriserede ændringer af motoren eller brændstof- eller udluftningssystemet kan være i strid med bestemmelser.

Udskift alle dele, herunder, men ikke begrænset til, dæk, remme, skæreknive og komponenter i brændstofsystemet, med originale Toro-dele.

Gå til www.Toro.com for at se specifikationer for din plæneklippermodel.

Important: Hvis du i en periode bruger en maskine med en Toro-motor på over 1500 m, skal du sikre, at High Altitude-sættet er blevet monteret, så motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sættet øger motorens ydeevne, mens forurening af tændrøret, startvanskeligheder og øgede emissioner forhindres. Når du har monteret sættet, skal du påsætte High Altitude-mærkaten ved siden af seriemærkaten på maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at opnå det korrekte High Altitude-sæt og -mærkat til din maskine. Du kan finde en forhandler på vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department på de telefonnumre, der er anført i garantierklæringen om motoremissionskontrol.Fjern sættet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, når motoren kører under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har været omstillet til brug i højder, i lavere højder, da motoren kan overophede og blive beskadiget.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har været omstillet til brug i højder, kan du kigge efter følgende mærkat.

decal127-9363

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder eller på skråninger med en hældning på mere end 15 grader.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold børn og omkringstående væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stop maskinen, og sluk motoren, før den efterses, fyldes med brændstof eller ryddes for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning” for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-0772
decal121-0773
decal121-2989b
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal132-6863
decal132-0872
decal138-2456
decal132-0870

Produktoversigt

g027935

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

Kontrolpanel

g028250
g028251

Tændingskontakt

Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke for motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Se Start af motoren.

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 6).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

Kontakt til regulering af skærekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 6).

Brændstofvindue

Brændstofvinduet, som befinder sig på venstre side af maskinen, kan bruges til at kontrollere brændstofstanden i tanken (Figur 7).

Klippehøjdehåndtag

Brug klippehøjdehåndtaget til at hæve og sænke klippeskjoldet fra siddende position. Når du flytter grebet opad (mod dig selv), hæves klippeskjoldet fra jorden, og når du flytter håndtaget nedad (væk fra dig selv), sænkes skjoldet mod jorden. Juster kun klippehøjden, når maskinen ikke er i bevægelse (Figur 28).

Key Choice

Aktiver denne kontakt for at slå græs i bakgear. Den aktiveres ved at dreje kontakten hen til positionen ON (til) og slippe den, når kraftudtaget er indkoblet. Udkobl kraftudtaget for at slå den fra (Figur 7).

Advarselslampe for betjening i bakgear

Advarselslampen for betjening i bakgear lyser, når du bruger Key Choice-nøglen til at deaktivere sikkerhedslåsesystemet ved kørsel i bak. Lampen minder om, at sikkerhedslåsesystemet er deaktiveret. Lampen slukkes, når du udkobler kraftudtaget eller slukker motoren. Når lampen er tændt, skal du kigge bagud og være særlig opmærksom ved bakning.

Smart Park

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Aktiver parkeringsbremsen på én af følgende måder:

 • Tryk Smart Park-kontakten hen til positionen ON (til) (Figur 6).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når du forlader sædet, og traktionspedalen er i NEUTRAL position.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk 5 til 6 sekunder, efter at tændingsnøglen drejes til positionen OFF (fra) (hvis den ikke allerede er aktiveret).

Parkeringsbremsen deaktiveres ved at trykke Smart Park-kontakten hen til positionen OFF (fra), når nøglen er i positionen RUN (kør).

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

Brændstofsikkerhed

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstofdampe er brandfarlige og eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet eller fyld brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører, eller mens den er varm.

 • Påfyld ikke maskinen indendørs.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen foregå vha. en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold ansigtet væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå kontakt med huden, og vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Påfyldning af brændstof

Anbefalet brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstoffet frisk ved opbevaring i op til 90 dage eller derunder (tøm brændstoftanken, hvis maskinen skal stilles til opbevaring i mere end 90 dage)

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til brændstoffet.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 4. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 5. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen (Figur 8).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g027243

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet har følgende funktioner:

 • Til forhindring af motorstart, medmindre traktionspedalen er i NEUTRAL position.

 • For automatisk at sikre, at parkeringsbremsen er aktiveret, og kraftudtaget er slukket, når maskinen startes.

 • For at slukke motoren, når traktionspedalen ikke er i NEUTRAL position, og du rejser dig fra sædet.

 • Til automatisk aktivering af parkeringsbremsen og udkobling af kraftudtaget, når du rejser dig fra sædet med traktionspedalen i NEUTRAL position.

 • For at slukke motoren, når parkeringsbremsen ikke er aktiveret, og du rejser dig fra sædet.

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

 1. Sæt dig i sædet med motoren slukket, og sørg for at kraftudtagskontakten er i positionen FRA.

 2. Drej tændingskontakten til positionen START. Starteren bør tørne. Start eller sluk ikke motoren før trin 3.

 3. Drej tændingskontakten til positionen ON (til), og skub Smart Park-kontakten til positionen OFF (fra). Bremsen bør deaktiveres, og bremselyset bør slukkes.

 4. Når bremsen er deaktiveret, og traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, skal nøglen drejes til positionen START. Bremsen bør aktiveres automatisk, motoren bør tørne, og bremselyset bør tændes.

 5. Når motoren er slukket, og nøglen er i positionen ON (til), skal kraftudtaget indkobles ved at trække kontakten til regulering af skæreknivene op, hvorefter du bør kunne høre koblingen blive aktiveret.

 6. Sørg for, at traktionspedalen er i neutral position, og drej nøglen til positionen START. Kraftudtaget bør deaktiveres, og motoren bør tørne og starte, uden at knivene bevæger sig.

 7. Rejs dig fra sæden, mens motoren kører. Motoren bør fortsætte med at køre, og bremselyset bør være tændt.

 8. Sæt dig tilbage i sædet, og deaktiver parkeringsbremsen ved at skubbe Smart Park-kontakten til positionen OFF (fra). Motoren bør fortsætte med at køre.

 9. Rejs dig fra sædet igen. Bremsen bør automatisk aktiveres, og motoren skal fortsætte med at køre.

 10. Sæt dig tilbage i sædet, og aktiver skæreknivene ved at trække kontakten til regulering af skæreknivene op.

 11. Rejs dig fra sædet. Skæreknivene bør udkobles, og motoren bør fortsætte med at køre.

 12. Sæt dig tilbage i sædet, og træk kontakten til regulering af skæreknivene op. Skæreknivene bør aktiveres. Frakobl skæreknivene ved at skubbe kontakten til regulering af skæreknivene nedad.

 13. Træk kontakten til regulering af skæreknivene op for at aktivere dem. Sæt traktionspedalen i positionen BAK. Skæreknivene bør deaktiveres. Sæt traktionspedalen i NEUTRAL position.

 14. Træk kontakten til regulering af skæreknivene op for at aktivere dem. Drej KeyChoice-kontakten til positionen TIL, og slip den. Bakgearsindikatoren bør lyse.

 15. Sæt traktionspedalen i positionen BAK. Skæreknivene bør fortsat være aktiveret. Skub kontakten til regulering af skæreknivene ind for at deaktivere skæreknivene. Bakgearsindikatoren bør slås fra. Sæt traktionspedalen i NEUTRAL position.

 16. Hvis SmarkPark-kontakten ikke er aktiveret, skal du skubbe den til positionen ON (til) og let trykke traktionspedalen til positionen for enten FREMADGåENDE eller BAGLæNS kørsel. Bremsen bør deaktiveres, og bremselyset bør slukkes.

  Note: Tryk let på pedalen, men træd ikke pedalen helt ned, da dette medfører, at bremsesystemet binder og ikke deaktiveres.

 17. Når bremsen er deaktiveret, skal du indkoble traktionspedalen en anelse og rejse dig fra sædet. Motoren bør slukkes.

 18. Sæt dig tilbage i sædet, og drej nøglen til positionen OFF (fra). Efter flere sekunder bør bremsesystemet aktiveres.

  Note: Når nøglen er i positionen OFF (fra), lyser bremselyset ikke.

Indstilling af sædet

Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt (Figur 9).

g027249

Indstilling af rattet

Rattet kan indstilles til tre driftspositioner og én helt hævet position. Brug den helt hævede position til at træde op på og forlade maskinen og til at forlade sædet. Anbring rattet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt under betjeningen af maskinen.

 1. Træd din fod ned på ratstammens udløsningsanordning.

 2. Placer rattet i den ønskede position (Figur 10).

  g027751

Omstilling til sideudkast

Maskiner med 107 cm plæneklipperskjolde

Plæneklipperskjoldet og de skæreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik på optimal kværning og sideudblæsningsydelse.

Afmontering af sideudblæsningsdækslet

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Kobl den fleksible lås fra låseholderen på udblæsningsdækslet, og drej udblæsningsdækslet til højre (Figur 11).

  g230251
 4. Kobl den krogformede lås oven på udblæsningsdækslet fra drejestangen (Figur 15).

 5. Drej metaltappen på udblæsningsdækslet ud af rillen på beslaget, som er svejset fast på plæneklipperskjoldet (Figur 12).

  g230250

Montering af udblæsningsdækslet til kværning

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Drej metaltappen på udblæsningsdækslet ind i rillen på beslaget, som er svejset fast på plæneklipperskjoldet (Figur 13).

  g230248
 4. Drej udblæsningsdækslet tilbage og ind mod skjoldet, så udblæsningsdækslet flugter med plæneklipperskjoldet (Figur 14).

  g230249
 5. Oven på udblæsningsdækslet skal du koble den krogformede lås omkring deflektorens drejestang (Figur 15).

  g230253
 6. Fastgør udblæsningsdækslet til skjoldet ved at hægte den fleksible lås på udblæsningsdækslet ind i holderen på skjoldet (Figur 11).

Maskiner med 127 cm plæneklipperskjolde

Plæneklipperskjoldet og de skæreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik på optimal kværning og sideudblæsningsydelse.

Afmontering af sideudblæsningens højre afskærmning

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Afmonter højre plæneklipperkniv. Se Afmontering af skæreknivene.

 4. Afmonter de to skruer og buede skiver, der fastgøre højre skærm til plæneklipperen (Figur 16).

  g005655
 5. Fjern højre afskærmning, og sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen, som vist i Figur 16 og Figur 17.

  g024261
 6. Sæt fastgørelsesanordninger i hullerne ovenpå plæneklipperen for at forhindre udslyngning af genstande.

  Advarsel

  Åbne huller i maskinen udsætter dig og andre for fare i form af udslyngede genstande, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Betjen aldrig maskinen, hvis der ikke er monteret fastgørelsesanordninger i alle maskinhusets monteringshuller.

  • Monter udstyret i monteringshullerne, når du fjerner kværnafskærmningen.

 7. Monter højre plæneklipperkniv. Se Montering af skæreknivene.

 8. Løft græsdeflektoren op. Monter 2 bolte (5/16 x ¾ tomme) i de 2 huller langs udskæringen i skjoldet.

 9. Monter græsafskærmningen på plæneklipperskjoldet (Figur 18).

  Note: Brug de to låsemøtrikker (5/16 tomme) til at fastgøre afskærmningen på plæneklipperskjoldet.

  Note: Græsafskærmningen blev sendt med maskinen som løsdel.

  g015321
 10. Tilspænd fastgørelsesanordningerne med et moment på 7 til 9 N·m.

 11. Sænk græsdeflektoren over udblæsningsåbningen.

  Important: Kontroller, at plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der kaster det afklippede græs til siden og ned mod plænen, når maskinen er i udblæsningstilstand.

Montering af den højre afskærmning med henblik på kværning

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Afmonter græsafskærmningen fra plæneklipperskjoldet (Figur 18).

 4. Fjern højre plæneklipperkniv. Se Afmontering af skæreknivene.

 5. Skub højre skærm under plæneklipperskjoldet, og fastgør den med to knapper og buede spændeskiver (den buede side mod plæneklipperen), som vist i Figur 16 og Figur 17.

  Important: Kontroller, at tappen længst til højre på højre skærm befinder sig uden for plæneklipperen, og at den flugter med plæneklippervæggen.

 6. Monter højre plæneklipperkniv. Se Montering af skæreknivene.

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

 • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

 • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

 • Sørg for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen, inden motoren startes.

 • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

 • Klip ikke i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

 • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

 • Stop maskinen, og efterse skæreknivene, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

 • Udkobl klippeenhedernes drev, og sluk motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

 • Lad aldrig motoren køre i et område, hvor udstødningsgasser indespærres.

 • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

 • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

  • Stop maskinen på plant terræn.

  • Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

  • Vent, til alle bevægelige dele standser.

 • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

 • Anvend ikke maskinen som bugseringskøretøj, medmindre den har et bugseringstræk monteret.

 • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

 • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

 • Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

  g229846

Sikkerhed på skråninger

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

  • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.

  • Brug en vinkelindikator til at fastslå områdets omtrentlige hældningsvinkel.

  • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en hældning på mere end 15 grader.

  • Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.

 • Identificer farer ved foden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde. Anvend en håndplæneklipper eller en græstrimmer til at klippe græsset i disse områder.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forårsage udskridning og mistet bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med tilbehør eller redskaber, såsom græssamlersystemer. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme. Følg vejledningerne for modvægte.

 • Hvis det er muligt, skal skjoldet holdes sænket til jorden under betjening på skråninger. Hævning af skjoldet under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

g231393

Sikkerhedsoplysninger om bugsering

 • Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.

 • Følg anbefalingerne fra redskabets producent om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger. Bugseret vægt må ikke overskride maskinens, operatørens og ballastens samlede vægt. Brug modvægte eller hjulvægte som beskrevet i redskabets eller bugseringsmaskinens betjeningsvejledning.

 • Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyret, der bugseres.

 • På skråninger kan vægten af det bugserede udstyr medføre traktionstab, øget risiko for væltning og mistet herredømme. Reducer den bugserede vægt, og sænk farten.

 • Bremselængden øges i takt med vægten på en bugseret last. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.

 • Foretag store sving, så redskabet holdes fri af maskinen.

Betjening af Smart Park

Parkeringsbremsen aktiveres elektronisk.

Aktiver parkeringsbremsen på én af følgende måder:

 • Tryk Smart Park-kontakten hen til positionen ON (til) (Figur 6).

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når operatøren forlader sædet, og traktionspedalen er i NEUTRAL position.

 • Parkeringsbremsen aktiveres automatisk 5 til 6 sekunder, efter at tændingsnøglen drejes til positionen OFF (fra) (hvis den ikke allerede er aktiveret).

Deaktiver parkeringsbremsen på én af følgende måder:

 • Tryk og slip traktionspedalen fremad eller tilbage.

 • Tryk bremsekontakten hen til positionen FRA (Figur 6).

Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) starter og stopper skæreknivene og eventuelle motordrevne redskaber.

Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

g008945

Note: Indkobl altid skæreknivene med gashåndtaget i positionen HURTIG (Figur 22).

g187516

Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

g009174

Betjening af gashåndtaget

Du kan flytte gashåndtaget mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 24).

Brug altid positionen FAST (hurtig), når du indkobler kraftudtaget.

g187517

Betjening af chokeren

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

 1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 25).

  Note: Sørg for at aktivere chokeren helt. Du skal muligvis holde håndtaget oppe, når du bruger tændingskontakten.

 2. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 25).

  g008959

Start af motoren

Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke choker.

Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis startmotoren aktiveres i mere end 5 sekunder, kan startmotoren påføres skade. Hvis motoren ikke starter, skal du vente i 10 sekunder, før du aktiverer motorstarteren igen.

g027831

Sluk af motoren

 1. Udkobl skæreknivene ved at flytte kontakten til regulering af skæreknive til positionen FRA (Figur 26).

 2. Aktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af Smart Park™-parkeringsbremsen.

 3. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

 4. Drej nøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

Forsigtig

Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

Kørsel med maskinen

Maskinen er både en havetraktor og en maskine med en venderadius på nul. Maskinen har en fodpedal som en havetraktor, der regulerer fremad- og tilbagekørslen samt hastigheden. Den har også et rat, der regulerer retningen og venderadiussen. Maskinen har en venderadius på nul, hvor baghjulene fungerer uafhængigt af hinanden, så du kan foretage skarpe sving og hurtige sving i forskellige retninger. Disse egenskaber forbedrer maskinens manøvredygtighed markant, men de kræver desuden, at du øver dig i at køre maskinen, hvis du ikke har erfaring med driften af denne maskintype.

Advarsel

Maskinen kan spinde meget hurtigt. Du kan miste kontrollen over maskinen og forårsage personskade eller beskadige maskinen.

 • Udvis forsigtighed, når du drejer.

 • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget i positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Ved de fleste anvendelser kan man med fordel køre med FULD KRAFT.

Kørsel fremad og bakning

 1. Sæt gashåndtaget i positionen HURTIG.

 2. Deaktiver parkeringsbremsen.

 3. Placer foden på traktionspedalen, og træd langsomt øverste del af traktionspedalen ned for at køre fremad, eller træd den nederste del af pedalen ned for at køre baglæns (Figur 27).

  Note: Jo længere du trykker pedalen den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

  g027750
 4. Hastigheden sættes ned ved at slække trykket på traktionspedalen.

Græsklipning i bakgear

Maskinen har en sikkerhedsfunktion, der forhindrer, at plæneklipperskjoldet kan slå græs, når maskinen kører baglæns. Hvis du skifter til bakgear, når kraftudtaget er indkoblet, så udkobles kraftudtaget. Hvis du skal slå græs i bakgear, kan du midlertidig deaktivere denne sikkerhedsfunktion.

Note: Undlad at slå græs i bakgear, medmindre det er nødvendigt.

Fare

Et barn eller en anden person kan blive kørt over af en plæneklipper i bakgear, hvor skæreknivene er indkoblet. Dette kan føre til alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

 • Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt.

 • Kig altid bagud og ned, før du bakker.

 • Brug kun Key Choice-kontakten, når du er sikker på, at der ikke befinder sig børn eller andre personer på det område, hvor græsset skal klippes.

 • Du skal altid fjerne både tændingsnøglen og Key Choice-nøglen og opbevare dem utilgængeligt for børn eller uautoriserede brugere, når maskinen står uden opsyn.

Hvis du er sikker på, at du på sikker vis kan klippe græs eller idriftsætte et redskab i bakgear, så skal du gennemføre den følgende procedure:

 1. Sæt Key Choice-nøglen i Key Choice-kontakten (Figur 7).

 2. Indkobl kraftudtaget.

 3. Drej Key Choice-nøglen med uret, indtil den stopper, og slip den.

  Note: En lysende rød lampe på instrumentpanelet angiver, at låsefunktionen er blevet deaktiveret.

 4. Begynd at klippe græsset.

 5. Fjern Key Choice-nøglen, når du er færdig med at klippe græsset (Figur 7).

  Note: Når du har deaktiveret låsefunktionen, forbliver den i denne tilstand, dvs. at plæneklipperens skæreknive eller andet udstyr, der er drevet af kraftudtaget, fungerer, når du bakker, samt at lampen på instrumentpanelet lyser, indtil du udkobler kraftudtaget eller slukker motoren.

Justering af klippehøjden

Note: Transportpositionen er den højeste klippehøjdeposition eller en klippehøjde på 115 mm som vist i Figur 28.

Klippehøjden styres af håndtaget, der sidder til højre for betjeningspositionen (Figur 28).

g027697

Justering af antiskalperingsruller

Justering af antiskalperingsruller

Maskiner med 107 cm plæneklipperskjolde

Hver gang klippehøjden ændres, skal antiskalperingsrullernes højde også justeres.

Note: Juster antiskalperingsrullerne, så rullerne ikke berører jorden i normale, flade klippeområder.

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Juster antiskalperingsrullerne til en af de følgende positioner:

  • Øverste hul – brug denne position med plæneklipperskjoldet i positionerne 63 mm og under klippehøjden (Figur 29).

  • Nederste hul – brug denne position med plæneklipperskjoldet i positionerne 76 mm og over klippehøjden (Figur 29).

  g019929

Justering af antiskalperingsruller

Maskiner med 127 cm plæneklipperskjolde

Hver gang klippehøjden ændres, skal antiskalperingsrullernes højde også justeres.

Note: Juster antiskalperingsrullerne, så rullerne ikke berører jorden i normale, flade klippeområder.

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Juster antiskalperingsrullerne (Figur 30) for at matche den tætteste klippehøjdeposition.

  g010233

Tip vedrørende betjening

Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperskjoldet være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde 1 side af plæneklipperskjoldet fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i plæneklipperskjoldet.

Klipning af en græsplæne for første gang

Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperskjoldets klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

Klip af en tredjedel af græsstråets længde

Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

Skift klipperetning

Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

Slå græs med de korrekte intervaller

Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

Brug af en langsommere klippehastighed

Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

Undgå at klippe græsset for kort

Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

Standsning af maskinen

Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

Hold undersiden af plæneklipperskjoldet ren

Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperskjoldet efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperskjoldet, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

Vedligeholdelse af kniven(e)

Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

Efter betjening

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

 • Udkobl drevet til redskabet, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

Manuel skubning af plæneklipperen

Important: Skub altid maskinen manuelt. Bugser ikke maskinen, da bugsering kan beskadige den.

Denne maskine har en elektrisk bremsemekanisme, og tændingsnøglen skal befinde sig i positionen RUN (kør), for at maskinen kan skubbes. Batteriet skal være opladt og funktionsdygtigt for at den elektriske bremse kan udkobles.

Skubning af maskinen

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Find omløbshåndtagene på stellet på begge sider af motoren.

 4. Flyt omløbshåndtagene fremad gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 31).

  Note: Gør dette for hvert håndtag.

 5. Slå tændingsnøglen til og deaktiver parkeringsbremsen.

  Note: Start ikke maskinen.

  g017303
 6. Drej tændingsnøglen til positionen STOP, når du er færdig, for at undgå at aflade batteriet.

Note: Hvis maskinen ikke kan bevæges, er den elektriske bremse eventuelt stadig aktiveret. Du kan deaktivere den elektriske bremse manuelt om nødvendigt. Se Deaktivering af den elektriske bremse.

Betjening af maskinen

Flyt omløbshåndtagene bagud gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads som vist i Figur 31.

Note: Gør dette for hvert håndtag.

Transport af maskinen

Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

Advarsel

Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

Valg af anhænger

Advarsel

Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 32).

 • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

 • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

 • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

g027996

Læsning af maskinen

Advarsel

Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

 • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

 • Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen.

 • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

 1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

 2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og lygter.

 3. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 32).

 4. Bak maskinen op ad rampen (Figur 33).

  g028294
 5. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

 6. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger med remme, kæder, kabler eller reb (Figur 34). Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

  g027708

Aflæsning af maskinen

 1. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 32).

 2. Kør maskinen fremad ned ad rampen (Figur 33).

Vedligeholdelse

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 5 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Efter hver anvendelse
 • Kontroller og rens maskinens forende.
 • Rengør plæneklipperskjoldets hus.
 • For hver 25 timer
 • Smør alle smøringspunkterne.
 • Rengør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontrol af dæktrykket.
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Rengør luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Skift motorolie og oliefilter(oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontrol af tændrøret/-ene.
 • Kontroller det indbyggede brændstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Udskift det indbyggede brændstoffilter.
 • Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før reparation af maskinen skal du gøre følgende:

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Frakobl tændrørskablet.

  • Parker maskinen på en plan flade.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen og/eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skærekniven(e) ind, eller bær tykke handsker, og vær forsigtig, når du efterser den/dem. Skæreknivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst knivbefæstelsesboltene. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Gør aldrig noget, der forstyrrer den tilsigtede funktion af en sikkerhedsanordning, og modvirk ikke den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Udfør justering og eftersyn efter behov.

  Hævning af sædet

  Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret. Skub sædet fremad.

  Du kan få adgang til følgende komponenter ved at hæve sædet:

  • Serienummerplade

  • Servicemærkat

  • Sædejusteringsbolte (hvis relevant)

  • Brændstoffilter

  • Batteri og batterikabler

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets 2 nederste bolte for at blotlægge den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 35).

  g027794

  Note: Spænd altid boltene for at montere gardinet efter vedligeholdelse.

  Løft af maskinens forende

  Hvis maskinens forende skal løftes, skal den allerforreste kant bruges som vist i Figur 36.

  Important: Undgå at beskadige styremekanismen ved at bruge den allerforreste kant på maskinen som løftepunkt.

  g028320

  Smøring

  Indfedtning af lejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør alle smøringspunkterne.
 • Fedttype: Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen. Se Sluk af motoren.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud (Figur 37 og Figur 38).

   Note: Skrab eventuel maling af forsiden på fittingen/-erne.

   g027752
   decal106-8717
  4. Monter en fedtpistol på hver nippel (Figur 37 og Figur 38).

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Hold dine hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede forhold (efter få timers brug).

  Afmontering af skum- og papirindsatser

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring luftfilterdækslet for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage skader.

  4. Løft dækslet, og drej luftfilterenheden ud af motoren (Figur 39).

   g027800g027801
  5. Skil skum- og papirindsatserne ad (Figur 40).

   g027802

  Eftersyn af luftfilterets skumindsats

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
  1. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand. Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.

  2. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.

   Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  Eftersyn af papirluftfilterindsatsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Rengør luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Rens papirindsatsen ved forsigtigt at banke på den for at fjerne støv.

   Note: Hvis papirindsatsen er meget snavset, skal den udskiftes med en ny.

  2. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen.

  3. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.

   Important: Rengør ikke papirfilteret.

  Montering af luftfilteret

  1. Monter skumindsatsen over papirindsatsen.

   Note: Sørg for, at du ikke kommer til at beskadige elementerne.

  2. Ret filterets huller ind i manifoldåbningerne.

  3. Drej filteret ned i kammeret, og sæt det helt fast imod manifolden (Figur 41).

   g228022
  4. Luk dækslet.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Krumtaphusets kapacitet: 2,4 l med oliefilter

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g029683

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Important: Hvis du fylder for meget eller for lidt olie på motorens krumtaphus og starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   Note: Sørg for, at motoren er afkølet, så olien har haft tid til at løbe ned i sumpen.

  3. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet og målepinden, før målepinden tages ud, for at undgå, at der kommer snavs, græs osv. i motoren (Figur 43).

  g193541

  Skift af motorolie og oliefilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolie og oliefilter(oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan overflade for at sikre, at olien drænes helt.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Dræn olien fra motoren.

   g027799g029570
  5. Skift motoroliefilteret (Figur 45).

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter filteret en ekstra ¾ omgang.

   g027477
  6. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 46).

   g193530
  7. Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontrol af tændrøret/-ene.
 • For hver 200 timer
 • Sæt tændrøret(-ene) tilbage.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt tændrør.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring bunden af tændrøret for at forhindre, at der slipper snavs og materiale ind i motoren.

  4. Fjern tændrøret (Figur 47).

   g027478

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør ikke tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,75 mm.

  g206628

  Montering af tændrøret

  g027960

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen.
  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Fjern motorskærmen.

  5. Sæt luftfilteret i filterbasen for at forhindre, at der trænger snavs ind i luftindtaget.

  6. Fjern snavs og græs fra delene.

  7. Fjern luftfilteret, og monter motorskærmen.

  8. Isæt luftfilteret.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brændstofbrand eller -eksplosion kan give dig og andre forbrændinger og forårsage tingsskade.

  • Udfør al brændstofrelateret vedligeholdelse, mens motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  Udskiftning af det indbyggede brændstoffilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller det indbyggede brændstoffilter.
 • For hver 200 timer
 • Udskift det indbyggede brændstoffilter.
 • Monter aldrig et snavset filter efter at have fjernet det fra brændstofrøret.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   g027939g033082

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv sædet for at få adgang til batteriet.

  4. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figur 51).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

   Advarsel

   Ukorrekt afmontering af kablerne fra batteriet kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

   • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

   • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  5. Skyd gummikappen af det positive (røde) kabel.

  6. Tag det (røde) positive kabel af batteriets pol (Figur 51).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  7. Fjern batteritilholderen (Figur 51) og løft batteriet op fra batteribakken.

   g017701

  Opladning af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i mindst 1 time ved 6-10 A.

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 52).

   g000538

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken (Figur 51).

  2. Sæt det positive batterikabel (rødt) i den positive batteripol vha. de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  3. Sæt det negative batterikabel i den negative batteripol vha. de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  4. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.

  5. Fastgør batteriet med tilholderen (Figur 51).

  6. Sænk sædet.

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  Sikringstype:

  • Hoved – F1 (30 A, flade stikben)

  • Ladekredsløb – F2 (25 A, flade stikben)

  1. Fjern skruerne, der fastgør kontrolpanelet til maskinen.

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  2. Løft kontrolpanelet op for at få adgang til hovedledningsnettet og sikringsblokken (Figur 53).

  3. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den (Figur 53).

   g014921
  4. Sæt kontrolpanelet tilbage i den oprindelige position.

   Note: Brug de skruer, du fjernede tidligere, til at fastgøre panelet på maskinen.

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Kontroller trykket ved ventilspindlen (Figur 54). Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde opnås den mest præcise trykmåling.

  Se det dæktryk, som er anbefalet af dækproducenten, på siden af styrehjulsdækkene.

  Pump de bageste drivhjuls dæk op til 0,9 bar.

  g000554

  Deaktivering af den elektriske bremse

  Du kan deaktivere den elektriske bremse manuelt ved at dreje forbindelsesarmene fremad. Når den elektriske bremse er aktiveret, nulstilles bremsen.

  1. Drej nøglen til positionen OFF (fra), eller frakobl batteriet.

  2. Find det sted på den elektriske bremses aksel, hvor bremseforbindelsesarmen er tilsluttet (Figur 55).

  3. Drej akslen for at deaktivere bremsen.

  g027911

  Vedligeholdelse af remme

  Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem

  Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Indstil klippehøjden til den laveste klippeposition (38 mm).

  4. Fjern remskivens dæksler (Figur 56).

   g032555
  5. Løsn de 2 nederste bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  6. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at fjerne styrefjederen fra skjoldets krog for at fjerne spændingen fra styreremskiven, og rul remmen af remskiverne (Figur 57 og Figur 58).

   Advarsel

   Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig, når du fjerner remmen.

   g014930
   g014931
  7. Før den nye rem rundt om motorremskiven og plæneklipperremskiverne (Figur 58).

  8. Brug et fjederværktøj til at montere styrefjederen over skjoldets krog for at tilspænde styreremskiven og plæneklipperremmen (Figur 57 og Figur 58).

  9. Stram de 2 nederste bolte, der fastgør plæneklipperskjoldets gardin til plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  10. Monter remskivens dæksler.

  Vedligeholdelse af plæneklipperen

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Forsøg på at reparere en beskadiget skærekniv kan medføre annullering af produktets sikkerhedscertificering.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 59).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 59).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  Note: Maskinen skal stå på en plan overflade, når følgende procedure udføres.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til den højeste klippehøjde.

  2. Bær tykt polstrede handsker eller anden tilstrækkelig håndbeskyttelse, drej langsomt skærekniven til en position, der gør det muligt for dig at måle afstanden mellem skærekanten og den plane flade, som maskinen befinder sig på (Figur 60).

   g014972
  3. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 61).

   g014973
  4. Drej samme skærekniv 180 grader, så den modsatte skærekant nu befinder sig i samme position (Figur 62).

   g014974
  5. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 63).

   Note: Forskellen bør ikke være større end 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskellen mellem A og B er større end 3 mm, udskiftes skærekniven med en ny skærekniv. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

    Note: Hvis en bøjet skærekniv udskiftes med en ny skærekniv, og forskellen stadig er over 3 mm, er knivspindlen muligvis bøjet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn.

   2. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du gå videre til næste skærekniv.

  6. Gentag proceduren på hver skærekniv.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skæreknivene, hvis de rammer et solidt objekt, eller hvis skærekniven er ude af balance eller bøjet.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern skæreknivsbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 64).

   g027833

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 65).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 66).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 65).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 64).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter den buede skive (med den buede side mod skærekniven) samt knivbolten (Figur 64).

  3. Tilspænd knivbolten til et moment på 47 til 88 N·m.

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Kontroller, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede knive før nivellering, og fjern og udskift bøjede knive. Se Kontrol for bøjede skæreknive, før du fortsætter.

  Niveller først plæneklipperskjoldet fra side til side. Derefter kan du justere den langsgående hældning.

  Krav:

  Tværgående nivellering

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehøjdehåndtaget til den midterste position.

  4. Drej forsigtigt skæreknivene, så de alle er tværgående (Figur 67 og Figur 68).

   g009682
   g005278
  5. Mål mellem de udvendige skærekanter og den plane overflade (Figur 67 og Figur 68).

   Note: Hvis begge mål ikke er inden for 5 mm, er en justering nødvendig. Fortsæt med denne procedure.

  6. Gå til venstre side af maskinen.

  7. Løsn sidelåsemøtrikken.

  8. Hæv eller sænk den venstre side af plæneklipperskjoldet ved at dreje den bageste møtrik (Figur 69).

   Note: Drej den bageste møtrik med uret for at hæve plæneklipperskjoldet, og drej den bageste møtrik mod uret for at sænke plæneklipperskjoldet (Figur 69).

   g027588
  9. Kontroller de tværgående justeringer igen. Gentag denne procedure, indtil målingerne er korrekte.

  10. Fortsæt nivelleringen af plæneklippeskjoldet ved at kontrollere den langsgående knivhældning. Se Justering af den langsgående knivhældning.

  Justering af den langsgående knivhældning

  Kontroller den langsgående knivhældning, hver gang du justerer plæneklipperen. Hvis plæneklipperens forende er mere end 7,9 mm lavere end bagenden af plæneklipperen, skal skæreknivens hældning justeres på følgende måde:

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Flyt klippehøjdehåndtaget til den midterste position.

   Note: Kontroller og juster skæreknivens tværgående niveau, hvis du ikke har kontrolleret indstillingen. Se Tværgående nivellering.

  4. Drej forsigtigt knivene, så de vender på langs (Figur 70 og Figur 71).

   g009658
   g009659
  5. Mål fra spidsen af den forreste skærekniv til den plane overflade og spidsen af den bageste skærekniv til den plane overflade (Figur 70 og Figur 71).

   Note: Hvis den forreste skæreknivs spids ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere end den bageste skæreknivs spids, skal den forreste låsemøtrik justeres.

  6. Den langsgående knivhældning justeres ved at dreje justermøtrikken forrest på plæneklipperen (Figur 72).

   g014634
  7. Stram justermøtrikken for at hæve plæneklipperens forende.

  8. Løsn justermøtrikken for at sænke plæneklipperens forende.

  9. Efter justering skal du kontrollere den langsgående hældning igen og fortsætte med at justere møtrikken, indtil den forreste knivspids er 1,6 til 7,9 mm lavere end den bageste knivspids (Figur 70 og Figur 71).

  10. Når den langsgående knivhældning er korrekt, skal plæneklipperens tværgående niveau kontrolleres igen. Se Tværgående nivellering.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.

  4. Løsn de 2 nederste bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Fjern låseclipsen fra den forreste støttestang, og fjern stangen fra skjoldbeslaget (Figur 73).

   g014635
  6. Sænk forsigtigt klippeskjoldets forende til jorden.

  7. Løft plæneklipper og hængebeslag, så de er fri af den bageste løftestang, og sænk forsigtigt plæneklipperen ned på jorden (Figur 74).

   g005077
  8. Skyd plæneklipperen tilbage for at fjerne plæneklipperremmen fra motorremskiven.

  9. Skyd plæneklipperen ud fra undersiden af maskinen.

   Note: Gem alle dele til fremtidig montering.

  Montering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skyd plæneklipperen ind under maskinen.

  4. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.

  5. Løft klippeskjoldets bagende, og før hængebeslagene over den bageste løftestang (Figur 72).

  6. Fastgør den forreste støttestang til klippeskjoldet med gaffelbolten og låseclipsen (Figur 72).

  7. Monter plæneklipperremmen på motorremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem.

  8. Tilspænd de nederste 2 bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen aldrig maskinen uden græsdeflektoren, udblæsningsdækslet eller græssamlersystemet påmonteret.

  1. Fjern møtrikken (⅜ tomme) fra stangen under plæneklipperen (Figur 75).

   g005192
  2. Skub stangen ud af det korte afstandsstykke, fjederen og græsdeflektoren (Figur 75).

  3. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.

  4. Udskift græsdeflektoren (Figur 75).

  5. Skub stangen, den lige ende, gennem det bageste græsdeflektorbeslag.

  6. Anbring fjederen på stangen, med endekabler nedad, og mellem græsdeflektorbeslagene.

  7. Skub stangen gennem det andet græsdeflektorbeslag (Figur 75).

  8. Sæt stangen forrest på græsdeflektoren i skjoldets korte afstandsstykke.

  9. Fastgør den bageste ende af stangen i plæneklipperen med en møtrik (⅜") som vist i Figur 75.

   Important: Græsdeflektoren skal fjederbelastes i den sænkede position. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den låses i den helt sænkede position.

  Rengøring

  Rensning under maskinens forende

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Kontroller og rens maskinens forende.
 • Fjern tilsmudsning under maskinens forende med trykluft eller manuelt vha. en børste (Figur 76).

  Note: Brug ikke vand til rengøring under maskinens forende. Dette kan føre til forøget smudsaflejring.

  g028248

  Vask af plæneklipperskjoldets underside

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter hver anvendelse
 • Rengør plæneklipperskjoldets hus.
 • Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt under sædet og i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  Hver gang du har brugt plæneklipperskjoldet, skal du vaske undersiden for at forhindre, at der samler sig græs. På denne måde forbedres græskværnefunktionen og spredningen af det afklippede græs.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fastgør slangekoblingen på enden af plæneklipperens vaskefitting, og skru helt op for vandet (Figur 77).

   Note: Smør vaseline på vaskefittingens O-ring for at gøre det lettere at sætte koblingen på og beskytte O-ringen.

   g003934
  4. Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde.

  5. Tag plads i sædet, og start motoren.

  6. Indkobl kontakten til regulering af skærekniven, og lad plæneklipperen køre i 1-3 minutter.

  7. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, sluk for motoren, fjern tændingsnøglen, og vent til alle bevægelige dele stopper.

  8. Luk for vandet, og tag koblingen af vaskefittingen.

   Note: Hvis plæneklipperen ikke er ren efter én vask, skal du lade den stå i blød i 30 minutter. Gentag dernæst processen.

  9. Lad plæneklipperen køre igen mellem 1-3 minutter for at fjerne overskydende vand.

   Advarsel

   En knækket eller manglende vaskefitting kan betyde, at du og andre personer udsættes for udslyngede genstande eller risikerer at komme i kontakt med skæreknivene. Kontakt med en skærekniv eller udslyngede genstande kan medføre kvæstelser eller død.

   • Udskift en ødelagt eller manglende vaskefitting øjeblikkeligt, før du anvender maskinen igen.

   • Anbring aldrig hænder og fødder under plæneklipperen eller inde i åbninger i maskinen.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af åben ild, og tøm ikke brændstoftanken indendørs.

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Betjening af Smart Park™-parkeringsbremsen.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  6. Smør maskinen. Se Smøring.

  7. Skift krumtaphusolien. Se Skift af motorolie og oliefilter.

  8. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  9. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  10. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter plæneklipperen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  11. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  12. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt en petroleumbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorfabrikanten. Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller metanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug olien i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  13. Fjern gløderøret/-ene, og besigtig deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrøret. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der 30 ml (to spiseskefulde) motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/-ene. Sæt ikke kablet på tændrøret/tændrørene.

  14. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  15. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  16. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Opbevaring af batteriet

  1. Oplad batteriet helt.

  2. Lad batteriet hvile i 24 timer, og kontroller derefter batterispændingen.

   Note: Hvis batterispændingen er under 12,6 V, skal du gentage trin 1 og 2.

  3. Kobl kablerne fra batteriet.

  4. Kontroller spændingen jævnligt for at sikre, at spændingen ligger på 12,4 V eller højere.

   Note: Hvis batterispændingen er under 12,4 V, skal du gentage trin 1 og 2.

  Tips til opbevaring af batterier

  • Opbevar batteriet i lodret position på et tørt, køligt sted.

  • Batterierne må ikke stables direkte oven på hinanden, medmindre de opbevares i papkasser.

  • Stabl ikke mere end 3 batterier (kun 2, hvis batteriet er af kommerciel type).

  • Afprøv et vådt batteri hver 4. til 6 måned, og oplad det om nødvendigt.

  • Batteriet skal altid afprøves og oplades, før det installeres.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brændstoftanken viser tegn på sammentrykning, eller maskinen viser hyppigt tegn på, at den løber tør for brændstof.
  1. Luftfilterets papirindsats er blokeret.
  1. Rengør papirindsatsen.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Starteren tørner ikke.
  1. Traktionspedalen er aktiveret.
  2. Batteriet er fladt.
  3. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  4. Der er sprunget en sikring.
  5. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Flyt traktionspedalen til den neutrale position.
  2. Oplad batteriet.
  3. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  4. Udskift sikringen.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Chokeren (hvis relevant) er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tændrørskablet sidder løst eller er faldet af.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  9. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Flyt chokerhåndtaget til positionen On (til).
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablet/-erne på tændrøret.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskiftning af brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  9. Fyld olie på krumtaphuset.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Brændstoftankens aftræk er blokeret.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret forhandler.
  9. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne er åbne.
  2. Trækremmene er slidte, løse eller sprunget.
  3. Trækremmene er gået af remskiverne.
  4. Transmissionen har svigtet.
  1. Luk trækventilerne.
  2. Kontakt en autoriseret forhandler.
  3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
  4. En antiskalperingsrulle (hvis relevant) er ikke indstillet korrekt.
  5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive
  3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
  4. Juster antiskalperingshjulets højde.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
  2. Drivremmen er gået af remskiven.
  3. Kontakten til kraftudtaget eller kraftudtagskoblingen er defekt.
  4. Plæneklipperremmen er slidt, løs eller sprunget.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en ny plæneklipperrem.

  Diagrammer

  El-diagram

  g027754