Wprowadzenie

Niniejsza maszyna jest samojezdną walcarką przeznaczoną do zastosowań komercyjnych i eksploatacji przez profesjonalnych przedsiębiorców. Maszyna jest przeznaczona do walcowania terenów zielonych, kortów tenisowych, trawników parkowych, pół golfowych, boisk sportowych i innych powierzchni o gładkiej murawie wykorzystywanych komercyjnie.

Important: Dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wydajności i poprawnej pracy maszyny powinieneś uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i w pełni zrozumieć jej treść. Nieprzestrzeganie niniejsze instrukcji obsługi lub brak odpowiedniego szkolenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznej obsługi wraz z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i materiałami szkoleniowymi dostępne są na stronie www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g036786

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Important: Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 12100:2010 oraz ANSI B71.4-2017.

Important: Dane wymagane przepisami CE można znaleźć w Deklaracji Zgodności dostarczonej wraz z maszyną.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed serwisowaniem, dolewaniem paliwa lub odblokowywaniem tunelu wyrzutowego należy zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w stosownych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Przygotowanie

 • Należy nosić odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, długie spodnie i ochronniki słuchu. Zwiąż długie włosy i nie noś biżuterii.

 • Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz użytkować maszynę, i usuń wszystkie przedmioty, które mogą zostać przez nią uszkodzone lub które mogą spowodować uszkodzenie maszyny.

 • Wymieniaj zużyte lub uszkodzone tłumiki.

 • Oceń teren, aby określić, które z akcesoriów i przystawek należy wykorzystać, aby prawidłowo i bezpiecznie wykonać daną pracę. Używaj jedynie akcesoriów i sprzętu zatwierdzonych przez producenta.

 • Upewnij się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa są podłączone i działają prawidłowo. Nie można przystąpić do pracy, jeśli elementy te nie działają poprawnie.

Obsługa

 • Nie uruchamiaj silnika w przestrzeni zamkniętej, gdzie istnieje możliwość nagromadzenia się oparów tlenku węgla i innych składników gazów spalinowych.

 • Korzystaj z urządzenia wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu.

 • Uważaj na zagłębienia terenu oraz inne niedostrzegalne niebezpieczeństwa.

 • Tam, gdzie to możliwe, należy unikać eksploatacji urządzenia na mokrej trawie.

 • Głównymi przyczynami utraty kontroli są:

  • Niedostateczna przyczepność walcarki;

  • Zbyt szybka jazda;

  • Nieprawidłowe hamowanie;

  • Zastosowania, do których maszyna nie jest przeznaczona;

  • Brak świadomości wpływu ukształtowania terenu, w szczególności terenów pochyłych, na pracę maszyny;

 • Rozglądaj się podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu.

 • Nigdy nie przewoź pasażerów. Zwierzęta oraz osoby postronne muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny.

 • Podczas magazynowania lub transportowania urządzenia należy odciąć dopływ paliwa. Zabrania się przechowywania paliwa w pobliżu źródeł ognia lub spuszczania go wewnątrz pomieszczeń.

 • Maszynę należy parkować na równym podłożu. W razie konieczności zablokuj koła lub załącz hamulec postojowy. Zabrania się serwisowania urządzenia przez osoby nieprzeszkolone.

 • W stosownych przypadkach używaj podpór, aby podtrzymać podzespoły.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

 • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie stosuj nadmiernej prędkości obrotowej. Prowadzenie maszyny ze zbyt wysoką prędkością może zwiększyć niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Zatrzymaj maszynę na równym terenie.

  • W razie konieczności zablokuj koła przyczepy lub załącz hamulec postojowy.

  • Pozostaw silnik pracujący z prędkością jałową na 10 do 20 sekund.

  • Wyłącz silnik.

 • Wyłącz silnik:

  • Przed tankowaniem paliwa:

  • Przed przeprowadzeniem przeglądu, czyszczenia lub czynności konserwacyjnych;

  • Po natrafieniu na nieznany przedmiot lub w przypadku pojawienia się nieprawidłowych wibracji. Sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i naprawiaj uszkodzone elementy przed jego ponownym uruchomieniem i przystąpieniem do obsługi.

 • Trzymaj ręce i nogi z dala od wałków.

 • Nie obsługuj maszyny, gdy jesteś zmęczony, chory, pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Uderzenia pioruna mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nad obszarem pracy widać błyskawice, zaprzestań używania maszyny i znajdź miejsce, w którym można się schronić.

 • Zachowaj ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę oraz podczas jej rozładunku.

 • Zachowaj ostrożność podczas sprzęgania maszyny z pojazdem holującym oraz podczas jej rozprzęgania.

 • Kierunek na maszynie (strona prawa lub lewa) jest ustalany względem siedziska operatora.

 • Należy dowiedzieć się, jak szybko wyłączyć silnik.

 • Nie prowadź w pobliżu pułapek piaskowych, rowów, zagrożeń wodnych lub innych niebezpiecznych terenów.

 • Zwalniaj podczas wykonywania skrętów. unikaj nagłego zatrzymywania i ruszania;

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

 • Musisz ocenić warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadać lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Aby użytkować maszynę na zboczach powinieneś postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dla pracy na zboczach. Zanim rozpoczniesz pracę, oceń warunki w danym miejscu, aby określić, czy możesz użytkować maszynę w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Użycie samych pedałów jazdy nie wystarczy do odzyskania kontroli nad zsuwającą się ze zbocza maszyną.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Zapadnięcie się obrzeża mogłoby spowodować nagłe wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

 • Pamiętaj, że nie istnieją bezpieczne tereny pochyłe. Jazda po trawiastych terenach pochyłych wymaga szczególnej ostrożności. @@@start poprawionej spójności wypunktowań@@@Aby zapobiec wywróceniu:

  • Nie zatrzymuj się ani nie ruszaj gwałtownie podczas wjeżdżania pod górę lub zjeżdżania.

  • Włączaj bieg powoli.

  • Uważaj na górki i zagłębienia oraz inne niedostrzegalne niebezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Konserwacja i przechowywanie

 • Zamknij zawór odcinający paliwo podczas magazynowania lub transportowania urządzenia. Zabrania się przechowywania paliwa w pobliżu źródeł ognia lub spuszczania paliwa wewnątrz budynków.

 • Parkuj maszynę wyłącznie na równym podłożu. W razie konieczności zablokuj koła przyczepy lub załącz hamulec postojowy. Zabrania się serwisowania urządzenia przez osoby nieprzeszkolone.

 • W stosownych przypadkach używaj podpór, aby podtrzymać podzespoły.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

 • Dokładnie dokręcaj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie. Wszystkie uszkodzone lub zużyte nakrętki, śruby i wkręty należy wymienić.

 • Przed magazynowaniem urządzenia należy odczekać, aż silnik ostygnie; zabrania się przechowywania maszyny w pobliżu źródeł ognia.

 • Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, oczyszczaj silnik, tłumik i miejsce przechowywania paliwa z trawy, liści oraz nadmiernej ilości smaru.

 • Utrzymuj wszystkie części w dobrym stanie technicznym, a całe oprzyrządowanie i łączniki hydrauliczne odpowiednio dokręcone/uszczelnione. Wymieniaj wszystkie zużyte lub uszkodzone części i naklejki.

 • W razie konieczności opróżnienia zbiornika paliwa, wykonaj tę czynność na zewnątrz.

 • Podczas regulacji maszyny konieczne jest zachowanie ostrożności, aby zapobiec uwięzieniu palców pomiędzy ruchomymi ostrzami i nieruchomymi częściami maszyny.

 • Przed wykonaniem regulacji, czyszczenia lub naprawy wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie się ruchomych części i rozłącz przewód świecy zapłonowej.

 • Usuwaj trawę i zanieczyszczenia z wałków, hamulców, tłumików oraz silnika, aby zapobiec powstaniu pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych. Jeśli to możliwe, nie przeprowadzaj żadnych regulacji, gdy silnik jest włączony.

 • Regularnie sprawdzaj wszystkie przewody paliwowe pod kątem szczelności i zużycia. W razie potrzeby uszczelniaj je i naprawiaj.

 • Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia silnika w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od wałków, akcesoriów i jakichkolwiek ruchomych części. Osoby postronne powinny się odsunąć.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa i precyzji zleć autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Toro sprawdzenie maksymalnej wartości obrotów silnika za pomocą tachometru. Maksymalna prędkość obrotowa silnika powinna wynosić 3600 obr./min.

 • Jeżeli maszyna będzie wymagać poważnych napraw lub jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro.

Transport

 • Zachowaj ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę oraz podczas jej rozładunku.

 • Podczas ładowania maszyny na przyczepę lub ciężarówkę oraz podczas jej rozładunku stosuj najazdy o pełnej szerokości.

 • Bezpiecznie przywiąż maszynę za pomocą pasów, łańcuchów, kabli lub lin. Zarówno przednie, jak i tylne pasy powinny być skierowane w dół i na zewnątrz od maszyny.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-6686
decal104-7049
decal111-5649
decal111-5650
decal117-2718
decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal127-5884
decal132-9299

Montaż

Instalacja kół transportowych

Części potrzebne do tej procedury:

Koło transportowe 2
 1. Usunąć nakrętki koła mocujące piasty koła do wsporników transportowych (Rysunek 3). Dodatkowo, usuń nakrętki z gwintowanego pręta każdej z piast.

  g024006
 2. Ostrożnie wyjmij wsporniki transportowe ze skrzyń.

 3. Za pomocą nakrętek kół zainstaluj koła transportowe na piastach. Ręcznie dokręć nakrętki.

  Note: Zostaną one prawidłowo dokręcone w punkcie 2.

 4. Ustaw odpowiednie ciśnienie w oponach - 103 kPa (15 psi).

Instalacja zespołu haka

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt blokady1
Śruba (M10 x 30 mm)4
Podkładka zabezpieczająca (M10)4
Podkładka (M10)6
Nakrętka (M10)4
Zespół haka 1
Śruba (M10 x 100 mm)1
Nakrętka zabezpieczająca (M10)1
Śruba (M12 x 100 mm)1
Podkładka (M12)2
Nakrętka zabezpieczająca (M12)1
Podkładka dystansowa (w stosownych przypadkach)2
 1. Zamocuj uchwyt blokady do ramy maszyny w sposób pokazany na Rysunek 4.

  Note: Dokręć nakrętki z momentem 52 N∙m.

  g036890
 2. Zamocuj hak do wspornika obrotowego haka za pomocą odpowiednich elementów montażowych, patrz Rysunek 5.

  • W przednich otworach użyj śruby (M10 x 100 mm), 2 podkładek (M10) i nakrętki zabezpieczającej (M10).

  • W tylnych otworach użyj śruby (M12 x 100 mm), 2 podkładek (M12) i nakrętki zabezpieczającej (M12).

  • Jeśli do urządzenia do każdej śruby dołączono trzecią podkładkę, użyj tych podkładek jako przekładek między zaczepem a wewnętrzną powierzchnią wspornika obrotowego haka (Rysunek 6).

  Note: Użyj otworów we wsporniku obrotowym haka, aby dopasować wysokość haka do elementu holowanego.

  g025914
  g025915
 3. Dokręć mniejszą śrubę z momentem 73 N∙m i większą śrubę z momentem 126 N∙m.

 4. Przesunąć zespół haka w górę tak, aby dźwignia zaczepu została odblokowana od zapadki bocznej (Rysunek 7).

  g024011
 5. Przesuń hak w dół.

 6. Nadepnij na pedał tak, aby hak zablokował się w odpowiednim miejscu (Rysunek 8).

  g024197
 7. Wsuń kołek zabezpieczający (Rysunek 8).

 8. Dokręć nakrętki kół transportowych z momentem 108 N∙m.

Zdejmowanie urządzenia z palety

 1. Usuń bloczki drewniane po stronie haka palety.

  g024330
 2. Umieść elementy drewniane na podłożu, z tyłu palety.

  Note: Ich wysokość powinna być nieco mniejsza niż wysokość palety. Możesz wykorzystać do tego celu elementy usunięte z bocznych części lub z końców skrzyni.

 3. Ostrożnie przesuń urządzenie z palety na elementy drewniane, a następnie na podłoże.

  Important: Sprawdź, czy rolki nie dotykają palety podczas przesuwania urządzenia na podłoże.

 4. Usuń wszelkie pozostałe elementy opakowania.

Smarowanie urządzenia

Części potrzebne do tej procedury:

Smary (nie dołączono)

Przed rozpoczęciem eksploatacji nasmaruj urządzenie tak, aby zapewnić jego prawidłowa pracę; patrz Smarowanie. Brak smarowania spowoduje przedwczesne uszkodzenie ważnych komponentów urządzenia.

Przegląd produktu

g036787
g019903

Note: Dodatkowe informacje na temat sterowania zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

Hamulec postojowy

W celu uruchomienia maszyny konieczne jest załączenie hamulca postojowego. Aby załączyć hamulec postojowy (Rysunek 12), pociągnij jego dźwignię do tyłu. Aby zwolnić hamulec, należy przesunąć dźwignię do przodu.

g027608

Kierownica

Przekręcaj kierownicę (Rysunek 10) w prawo, aby skręcić maszynę w kierunku do przodu.

Przekręcaj kierownicę w lewo, aby skręcić maszynę w kierunku do tyłu.

Note: Ponieważ kierunek zmieniany jest po każdym cyklu pracy, operator musi nabrać nieco doświadczenia zanim przyzwyczai się do sposobu sterowania urządzeniem.

Kierownica kontroluje kąt wałków, które z kolei kierują pracą urządzenia. Obrót kierownicy jest ograniczony, dlatego też promień skrętu urządzenia jest duży.

Pedał sterujący nachyleniem kierownicy

Aby pochylić kierownicę do siebie, należy nacisnąć na pedał (Rysunek 10) i pociągnąć za kierownicę, ustawiając ją w najbardziej odpowiedniej dla siebie pozycji a następnie zwolnić pedał.

Pedały ruchu

Obsługiwane stopami pedały ruchu (Rysunek 10), znajdujące się po obu stronach podstawy kierownicy, kontrolują ruch napędu walcarki. Pedały są połączone, co uniemożliwia ich jednoczesne naciśnięcie. Po naciśnięciu prawego pedału maszyna rozpocznie ruch w prawo. Naciśnięcie lewego pedału rozpoczyna ruch w lewo. Mocniejsze naciśnięcie na pedał powoduje zwiększenie prędkości jazdy w danym kierunku.

Note: Przed zmianą kierunku ruchu maszyny należy całkowicie się zatrzymać. Należy unikać gwałtownego naciskania pedału jazdy w kierunku przeciwnym niż ten, w którym porusza się maszyna. Gwałtowna zmiana powoduje przeciążenie układu napędowego, prowadząc do przedwczesnego zużycia elementów napędu. Uruchamiaj pedały powoli i płynnie, aby uniknąć potencjalnego zatarcia murawy oraz uszkodzenia elementów układu napędowego.Podczas eksploatacji maszyny na pagórkowatym terenie upewnij się, że napęd walcarki skierowany jest w dół zbocza, dzięki czemu maszyna będzie mieć lepszą przyczepność. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia trawy.

Zespół haka

Użyj zespołu haka (Rysunek 10) do holowania urządzenia oraz przy opuszczaniu/unoszeniu kół transportowych.

Dźwignia regulacji fotela

Fotel można przesuwać do przodu lub do tyłu. Przekręć dźwignię regulacji fotela (Rysunek 10) w górę i przesuń fotel do przodu lub do tyłu, a następnie zwolnij dźwignię.

Śruby regulacji podłokietnika

Podłokietniki można wyregulować za pomocą odpowiednich śrub regulacyjnych (Rysunek 13).

g038454

Wyłącznik świateł

Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania świateł (Rysunek 10).

Licznik godzin

Licznik godzin (Rysunek 10) wskazuje łączną liczbę godzin pracy maszyny.

Sterowanie silnikiem

Przełącznik Wł./Wył.

Przełącznik Wł./Wył. (Rysunek 14) umożliwia operatorowi maszyny włączenie/wyłączenie silnika. Przełącznik znajduje się na przedniej części silnika. Ustaw przełącznik Wł./Wył. w pozycji ON, aby uruchomić silnik. Ustaw przełącznik Wł./Wył. w pozycji WYł. (Off), aby zatrzymać silnik.

g021103

Dźwignia ssania

Dźwignia ssania (Rysunek 15) jest wymagana podczas uruchamiania zimnego silnika. Przed pociągnięciem za uchwyt rozrusznika linkowego należy przesunąć dźwignię ssania do pozycji ZAMKNIęTEJ. Po uruchomieniu silnika należy przesunąć dźwignię ssania do pozycji OTWARTEJ. Zabrania się korzystania z dźwigni, jeżeli silnik jest już rozgrzany lub temperatura powietrza jest wysoka.

g019815

Dźwignia przepustnicy

Dźwignia przepustnicy (Rysunek 15) znajduje się obok dźwigni ssania i służy do regulacji obrotów silnika, czyli do zwiększenia lub zmniejszenia prędkości jazdy maszyny. Aby zapewnić najlepszą wydajność walcowania, należy ustawić ją w pozycji SZYBKIEJ.

Zawór odcięcia paliwa

Zawór odcięcia paliwa (Rysunek 15) znajduje się pod dźwignią ssania. Należy go przestawić do pozycji otwartej przed uruchomieniem silnika. Po zakończeniu eksploatacji urządzenia i wyłączeniu silnika należy przestawić zawór odcięcia paliwa do pozycji ZAMKNIęTEJ.

Uchwyt rozrusznika linkowego

Aby uruchomić silnik, należy szybko pociągnąć za uchwyt rozrusznika (Rysunek 11), w celu wykonania obrotu silnika. Powyższe elementy sterowania silnikiem muszą być ustawione prawidłowo, aby uruchomienie silnika było możliwe.

Przełącznik poziomu oleju

Przełącznik poziomu oleju znajduje się w silniku; zapobiega on pracy silnika, jeżeli poziom oleju będzie za niski.

Waga: 308 kg (679 funtów)
Długość 136 cm
Szerokość 122 cm
Wysokość 107 cm
Prędkość maksymalna 12,8 km/h (8 mph) @ 3600 obr./min.

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Lista wszystkich zaakceptowanych rodzajów sprzętu i akcesoriów jest dostępna u autoryzowanych przedstawicieli serwisu i dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.Toro.com.

Aby chronić urządzenie i zachować jego optymalną wydajność, stosuj oryginalne części Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Używaj zawsze oryginalnych części zamiennych Toro.

Działanie

Note: Określaj lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Bezpieczeństwo to podstawa

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Zapoznaj się z symbolami znajdującymi się w części dotyczącej bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć obrażeń operatora lub osób postronnych.

Niebezpieczeństwo

Praca na mokrej trawie lub stromych terenach pochyłych może powodować poślizg i utratę kontroli.

Koła wypadające poza brzegi mogą spowodować przewrócenie się maszyny, co może prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci lub utonięcia.

Maszyna nie posiada ochrony przed przewróceniem.

Aby uniknąć utraty kontroli i zapobiec przewróceniu:

 • Nie pracuj w pobliżu zboczy i wody.

 • Nie pracuj na stromych terenach pochyłych.

 • Na terenach pochyłych zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną ostrożność.

 • Unikaj nagłych zmian prędkości.

Ostrożnie

Poziom hałasu wytwarzany przez maszynę może doprowadzić do utraty słuchu.

Noś ochronniki słuchu podczas obsługi tej maszyny.

g229846

Przygotowanie urządzenia do eksploatacji

 1. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z górnych i dolnych części maszyny.

 2. Sprawdzić, czy wykonano wszystkie zaplanowane czynności konserwacyjne.

 3. Sprawdzić, czy wszystkie osłony i pokrywy znajdują się na swoich miejscach i są dokładnie przymocowane.

 4. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

 5. Sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się paliwo.

 6. Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

 7. Podnieść koła transportowe z ziemi i sprawdzić, czy zostały prawidłowo zablokowane.

Sprawdzanie przewodów i złączy hydraulicznych

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody i złącza hydrauliczne.
 • Sprawdź układ hydrauliczny pod kątem wycieków, obluzowanych wsporników, zużycia, poluzowanych złączy, pogorszenia stanu spowodowanego warunkami atmosferycznymi lub działaniem substancji chemicznych. Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  Ostrzeżenie

  Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może przedostać się przez skórę i spowodować obrażenia ciała.

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

  • Przed wprowadzeniem płynu pod ciśnieniem w układzie hydraulicznym upewnić się, czy wszystkie przewody hydrauliczne są w dobrym stanie i czy wszystkie złącza hydrauliczne oraz armatura są szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić poziom oleju silnikowego.
 • Note: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, przed rozpoczęciem sprawdzania odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej spłynie do miski olejowej.

  Pojemność skrzyni korbowej: 0,6 litra (0,63 kwarty amerykańskiej)

  Rodzaj: APl o klasyfikacji SL, SM, SN lub wyższej

  Lepkość: dobrać do temperatury otoczenia; patrz Rysunek 17.

  g018667
  1. Ustawić urządzenie na płaskim podłożu tak, aby silnik był w poziomie.

  2. Wyłącz silnik, odczekaj aż ostygnie i wyczyść obszar wokół korka wlewu/wskaźnika prętowego oleju (Rysunek 18).

   g024013
  3. Odkręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy, obracając w lewo.

  4. Wyczyścić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy i wsunąć go w otwór uzupełniania.

   Note: Nie dokręcać wskaźnika prętowego.

  5. Następnie wyjąć wskaźnik i sprawdzić poziom oleju.

   Note: Jeżeli poziom oleju jest niski lub zbyt niski, należy dolać niewielką ilość oleju tak, aby jego poziom nie wykroczył poza górny wskaźnik (dolna krawędź otworu uzupełniania oleju); patrz Rysunek 19. Ponownie sprawdzić poziom oleju. Nie należy wlewać nadmiernej ilości paliwa do skrzyni korbowej.

   g024239
  6. Dokręcić korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy i, w razie konieczności, wytrzeć rozlany olej.

  Note: Eksploatacja silnika, gdy poziom oleju jest zbyt niski, może być przyczyną wyłączenia się silnika w sytuacjach, w których może być to problematyczne, na przykład gdy maszyna będzie zmieniać kierunek jazdy na pochyłości lub spadku terenu.

  Sprawdzenie poziomu płynu hydraulicznego.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Układ hydrauliczny jest napełniony fabrycznie wysokiej jakości płynem hydraulicznym. Sprawdź poziom płynu hydraulicznego, zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie.

  Note: Przed rozpoczęciem prac nad jakimkolwiek komponentem hydraulicznego układu napędowego należy wyłączyć silnik, aby uwolnić ciśnienie w układzie. Przed uruchomieniem silnika, a po zakończeniu jakichkolwiek prac konserwacyjnych nad układem pneumatycznym i doprowadzeniu odpowiedniego ciśnienia w przewodach, należy sprawdzić szczelność i potencjalne uszkodzenia wszystkich przewodów i złączy. Wszelkie uszkodzone przewody należy wymienić i dokręcić złącza odpowiednim momentem.

  Zalecany płyn hydrauliczny: Wielosezonowy płyn hydrauliczny Toro klasy Premium (dostępny w wiadrach po 18,5 litra i beczkach po 210 litrów. numery katalogowe: patrz katalog lub skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem Toro).

  Inne płyny: Jeśli płyn Toro jest niedostępny, można użyć innego tradycyjnego płynu zawierającego środki ropopochodne o odpowiednich właściwościach i parametrach. Należy sprawdzić u dostawcy, czy olej spełnia te specyfikacje.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez zastosowanie nieodpowiednich zamienników. Należy stosować wyłącznie płyny renomowanych producentów, którzy gwarantują wysoką jakość swoich produktów.

  Antyzużyciowy płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości/niskiej temperaturze krzepnięcia, ISO VG 46 Multigrade
  Właściwości materiałowe:
  Lepkość, ASTM D445cSt @ 40°C 44 do 48cSt @ 100°C 7,9 do 9,1
  Wskaźnik lepkości ASTM D2270140 lub wyższy
  Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -37°C do -45°C
  FZG, stan niepowodzenie11 lub wyższy
  Zawartość wody (nowy płyn):500 ppm (maksymalnie)
  Specyfikacje przemysłowe:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Odpowiednie płyny hydrauliczne muszą być określone dla urządzeń mobilnych (przeciwnie do zastosowań wewnątrzzakładowych), typu multiweight, z dodatkiem środków antyzużyciowych ZnDTP lub ZDDP (nie olej typu bezpopiołowego).

  Note: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju układu hydraulicznego jest dostępny w butelkach 20 ml (2/3 uncji objętości). Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów (4-6 galonów amerykańskich) płynu hydraulicznego. Zamów część nr 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  1. Ustaw maszynę na poziomej powierzchni, wyłącz silnik i załącz hamulec postojowy.

  2. Przesuń zaczep fotela do tyłu i pochyl fotel do przodu (Rysunek 20).

   g027775
  3. Odkręć korek zbiornika oleju hydraulicznego i sprawdź poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 21).

   Note: Poziom płynu hydraulicznego powinien znajdować się pomiędzy górnym a dolnym oznaczeniem na wskaźniku (Rysunek 22).

   g036795
   g036796
  4. Jeśli poziom oleju jest niski, uzupełnij go do odpowiedniego poziomu.

  5. Dokręć korek zbiornika.

  6. Wytrzyj cały rozlany płyn.

  7. Obniż i zablokuj zaczep fotela.

  Sprawdzanie ciśnienia w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach kół transportowych.
 • Sprawdzić, czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe (103 bara – 15 psi).

  Uzupełnianie paliwa

  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

  • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może doprowadzić do problemów z pracą maszyny i/lub uszkodzić silnik, przy czym uszkodzenia takie mogą nie być objęte gwarancją.

  • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

  • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa

  • Nie dolewaj oleju do benzyny.

  Ostrzeżenie

  Połknięcie paliwa prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów.

  • Trzymaj głowę z dala od dyszy wydechowej, zbiornika paliwa i wylotu wentylatora.

  • Nie zbliżaj paliwa do oczu i skóry.

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  • Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, kiedy silnik jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie napełniaj całego zbiornika. Paliwo należy uzupełniać do poziomu 25 mm poniżej górnej powierzchni zbiornika. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się objętości paliwa.

  • Nigdy nie pal papierosów podczas używania paliwa i trzymaj się z dala od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary paliwowe mogą zapalić się od iskry.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Nie gromadź zapasów paliwa większych niż 30-dniowe.

  • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanister na podłożu, z dala od pojazdu.

  • Nie napełniaj kanistra paliwem wewnątrz pojazdu ani na przyczepie. Dywaniki wewnątrz pojazdu lub plastikowe wykładziny przyczepy mogą spowolnić rozładowywanie się elektryczności statycznej zgromadzonej na pojemniku, tym samym izolując go.

  • Jeśli to możliwe, należy sprowadzić zasilany paliwem pojazd z platformy lub przyczepy i zatankować go, gdy stoi na podłożu. Jeśli nie jest to możliwe, uzupełnij paliwo z kanistra, a nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

  • Jeśli musisz zatankować, używając pistoletu dystrybutora paliwa, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas tankowania jego końcówka dotykała otworu zbiornika lub kanistra.

  Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 l

  1. Wyczyść okolice korka wlewu paliwa i zdejmij korek ze zbiornika (Rysunek 23). Napełnij zbiornik benzyną bezołowiową (minimum 87 oktanów) do poziomu około 25 mm poniżej górnej części zbiornika, co umożliwi rozszerzanie się paliwa.

   Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Wlanie paliwa w ilości powyżej zalecanego poziomu spowoduje awarię silnika z powodu nasycenia układu odzyskiwania oparów, a w efekcie problemy z działaniem silnika. Nie jest to awaria objęta gwarancją i wymaga wymiany korka zbiornika paliwa.

   Important: Zabrania się korzystania z metanolu, benzyny zawierającej metanol, gazoholu zawierającego powyżej 10% etanolu, dodatków do benzyny, benzyny wysokooktanowej lub białej benzyny, gdyż może to uszkodzić układ paliwowy. Zabrania się mieszania oleju z benzyną.

   g028433
  2. Dokręć korek zbiornika i wytrzyj wszelkie rozlane paliwo.

  Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

  Note: Ilustracje i opisy elementów sterowania, do których nawiązuje niniejszy rozdział instrukcji, znajdują się w części Sterowanie silnikiem.

  Uruchamianie silnika

  Note: Sprawdzić, czy przewód świecy został nałożony na świecę zapłonową.

  1. Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, a pedały ruchu są w położeniu NEUTRALNYM.

  2. Przestaw przełącznik silnika do pozycjiON.

  3. Przestaw zawór odcięcia paliwa do pozycji OTWARTEJ.

  4. Przy uruchamianiu zimnego silnika przesuń dźwignię ssania do pozycji ON.

   Note: Jeżeli silnik jest rozgrzany, ssanie może nie być wymagane.

  5. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia SZYBKIEJ JAZDY.

  6. Stanąć za urządzeniem, pociągnąć za uchwyt rozrusznika linkowego aż do rozpoczęcia obrotu silnika, a następnie zdecydowanie pociągnąć za uchwyt, aby uruchomić silnik.

   Important: Nie wyciągaj linki do końca ani nie puszczaj uchwytu po maksymalnym wysunięciu linki, gdyż linka może się zerwać lub może dojść do uszkodzenia zespołu rozrusznika.

  7. Po uruchomieniu silnika należy przestawić dźwignię ssania do pozycji OFF.

  8. Aby uzyskać największą wydajność walcowania, ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu FAST (Szybko).

  Zatrzymywanie silnika

  1. Po zakończeniu używania maszyny ustaw pedały ruchu w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

  2. Odczekaj 10 do 20 sekund, podczas których silnik powinien się obracać z prędkością jałową.

  3. Ustaw przełącznik w położeniu WYłąCZONYM.

  4. Przestaw zawór odcięcia paliwa do pozycji ZAMKNIęTEJ.

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Ostrożnie

  Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

  • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

  • Codziennie przed przystąpieniem do obsługi urządzenia sprawdzaj działanie wyłączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone wyłączniki.

  Important: Jeżeli system blokad bezpieczeństwa nie działa w sposób opisany poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro w celu jak najszybszej naprawy.

  1. Załącz hamulec postojowy, upewnij się, że pedały ruchu są w położeniu NEUTRALNYM a następnie uruchom silnik.

  2. Usiądź na fotelu.

  3. Przy załączonym hamulcu postojowym delikatnie naciśnij pedał jazdy. Po około 1 sekundzie silnik powinien się zatrzymać.

  4. Wstań z fotela przy pracującym silniku i zwolnionym hamulcu postojowym i sprawdź, czy silnik zatrzyma się po upływie 1 sekundy.

  Note: System blokad bezpieczeństwa został zaprojektowany w celu zatrzymania silnika, jeśli operator wstanie z fotela, gdy maszyna jest w ruchu.

  Korzystanie z blokady haka

  Podłączanie urządzenia do pojazdu holującego

  Naciśnij dźwignię blokady haka w dół, jednocześnie nakładając zespół haka na hak pojazdu holującego. Zwolnij dźwignię po połączeniu zespołu haka z hakiem pojazdu (Rysunek 24).

  Important: Upewnij się, że dźwignia wraca do górnej pozycji oraz że zespół haka został sprzęgnięty z hakiem pojazdu.

  g028434

  Odłączanie urządzenia od pojazdu holującego

  Przesuń zaczep blokujący hak w dół, jednocześnie odłączając zespół haka od haka pojazdu holującego (Rysunek 24). Zwolnić zaczep po odłączeniu od siebie haka i zespołu haka.

  Transportowanie urządzenia

  1. Wjechać urządzeniem na pojazd transportujący.

  2. Załącz hamulec postojowy.

  3. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji niskiej prędkości i pozostaw silnik pracujący przez 10–20 sekund.

  4. Ustaw przełącznik w położeniu WYłąCZONYM.

  5. Przestaw zawór odcięcia paliwa do pozycji ZAMKNIęTEJ.

  6. Unieść urządzenie na koła transportowe jak następuje:

   1. Przesunąć zespół haka w górę tak, aby dźwignia zaczepu została odblokowana od zapadki bocznej (Rysunek 25).

    g024011
   2. Unieść dźwignię zaczepu tak, aby przesuwał się swobodnie i przesunąć hak w dół.

    g024010
   3. Nadepnąć na pedał tak, aby hak zablokował się w odpowiednim miejscu (Rysunek 27).

    g024197
   4. Wsunąć kołek zabezpieczający (Rysunek 27).

  7. Osadzić urządzenie na rolkach:

   1. Wysunąć kołek zabezpieczający (Rysunek 28).

    g024199
   2. Unieść zespół haka, aby lekko pochylić urządzenie.

   3. Nacisnąć na zaczep haka, aby odblokować hak (Rysunek 28).

   4. Unieść hak (Rysunek 29) tak, aby dźwignia haka została zablokowana przez zapadkę boczną (Rysunek 25).

    g024332

  Eksploatacja urządzenia

  1. Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

  2. Usiądź na fotelu operatora, zwracając szczególną uwagę, aby podczas siadania nie dotknąć pedałów ruchu.

  3. Ustaw fotel i kierownicę w najbardziej wygodnej dla użytkownika pozycji.

  4. Zwolnij hamulec postojowy.

  5. Chwycić kierownicę i delikatnie nacisnąć na jeden z pedałów ruchu (lewy lub prawy) zgodnie z wymaganym kierunkiem pracy.

   Note: Mocniejsze naciśnięcie na pedał powoduje zwiększenie prędkości.

  6. Aby zatrzymać maszynę, zwolnij pedał.

   Note: Operator musi nabrać nieco doświadczenia, aby wiedzieć, kiedy zwolnić pedał. Urządzenie będzie się jeszcze poruszać po zwolnieniu pedału, więc należy go zwalniać wcześniej. Po całkowitym zatrzymaniu należy delikatnie nacisnąć drugi pedał, aby kontynuować pracę w odwrotnym kierunku.

   Note: Nie należy naciskać na pedały zbyt szybko. Może to spowodować uślizg lub uszkodzenie murawy pod napędem walcarki a także uszkodzenie wału napędowego. Pedały należy zawsze obsługiwać z zachowaniem pełnej kontroli.

  7. Przekręcaj kierownicę w prawo, aby skręcić maszynę w kierunku do przodu.

   Przekręcaj kierownicę w lewo, aby skręcić maszynę w kierunku do tyłu.

   Note: Ponieważ kierunek zmieniany jest po każdym cyklu pracy, operator musi nabrać nieco doświadczenia zanim przyzwyczai się do sposobu sterowania urządzeniem.

   Important: Aby zatrzymać urządzenie w sytuacji awaryjnej, należy przywrócić drugi pedał do pozycji NEUTRALNEJ. Przykładowo, jeżeli dociśnięty jest prawy pedał i walcarka porusza się w prawo, należy przywrócić lewy pedał do pozycji NEUTRALNEJ, co spowoduje zatrzymanie maszyny. Czynność należy wykonać pewnie, ale nie nagle, gdyż może to doprowadzić do przechylenia się urządzenia.

  8. Zwolnij hamulec postojowy.

  9. Przed opuszczeniem maszyny zaparkuj ją na poziomej powierzchni.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  • Podczas eksploatacji maszyny na pagórkowatym terenie upewnij się, że napęd walcarki skierowany jest w dół zbocza, dzięki czemu maszyna będzie mieć lepszą przyczepność. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia trawy.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność walcowania, należy regularnie usuwać osad z wałków.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Sprawdzić, czy nakrętki, śruby lub mocowania zostały prawidłowo dokręcone (poprawić, jeśli są poluzowane).
 • Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody i złącza hydrauliczne.
 • Sprawdzić poziom oleju silnikowego.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.
 • Sprawdź ciśnienie w oponach kół transportowych.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Nasmaruj łożysko napędu walcarki(należy zrobić to natychmiast po umyciu).
 • Sprawdzić oczyszczacz powietrza.
 • Upewnij się, że hamulec postojowy zapobiega stoczeniu się zaparkowanej maszyny.
 • Sprawdzić, czy nakrętki, śruby lub mocowania zostały prawidłowo dokręcone (poprawić, jeśli są poluzowane).
 • Sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się paliwo.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wałka, szczególnie z okolic silnika.
 • Co 50 godzin
 • Wyczyścić filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdzić/wyregulować świecę zapłonową.
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Co 300 godzin
 • Wymienić element papierowy.
 • Wymienić świecę zapłonową.
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy.
 • Co 400 godzin
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Przed składowaniem
 • Pomaluj odpryski na malowanych powierzchniach.
 • Co rok
 • Sprawdź ogólny stan maszyny, upewniając się, czy wszystkie nakrętki i śruby są odpowiednio dokręcone.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Note: Aby uzyskać schemat elektryczny lub hydrauliczny maszyny, odwiedź witrynę www.Toro.com.

  Ostrzeżenie

  Jeżeli nie zachowasz odpowiednich środków ostrożności podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, możesz odnieść poważne obrażenia.

  • Należy zawsze uważnie czytać etykiety i instrukcje wykorzystywanych materiałów.

  • Należy również korzystać z odpowiednich środków ochrony osobistej i zachować maksymalną ostrożność podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi.

  Poniższe płyny są określane jako niebezpieczne:

  Substancja Ocenione ryzyko
  BenzynaNiskie
  Olej smarowy Niskie
  Płyn hydrauliczny Niskie
  Smar Niskie
  • Podczas pracy z płynami opisanymi powyżej zaleca się stosowanie ochrony oczu i rękawic ochronnych. Należy unikać rozlania płynów.

  • Unikaj kontaktu ze skórą; rozlane paliwo należy usunąć za pomocą wody z mydłem.

  • Unikać kontaktu z oczami; przemyć bieżącą wodą, a jeśli objawy się utrzymują, skontaktować się z lekarzem.

  • Unikać połknięcia; w razie połknięcia, skontaktować się z lekarzem.

  • Nie należy zbliżać się do płynów pod wysokim ciśnieniem, wydobywających się z otworów, uszkodzonych połączeń itd. Płyn pod wysokim ciśnieniem może przeniknąć pod skórę. Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

  • Aby zlokalizować wycieki, należy korzystać z kawałka tektury lub papieru.

  • Odpady nie mogą zanieczyszczać wód powierzchniowych, ścieków i kanalizacji.

   Important: Należy zapobiegać skażeniu środowiska. Należy usuwać niebezpieczne substancje w prawidłowy sposób. Należy usuwać niebezpieczne odpady zabierając je na autoryzowane składowisko odpadów.

  Zapisy dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  PnWt.Śr.Czw.Pt.Sob.Niedz.
  Sprawdź, czy złącza obrotowe pracują swobodnie.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdzić poziom oleju silnikowego.       
  Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Sprawdź system blokad bezpieczeństwa.       
  Wyczyść żeberka chłodzące silnik.       
  Sprawdź nieprawidłowe odgłosy dobiegające z silnika.       
  Sprawdź węże pod kątem uszkodzeń.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Nasmarować wszystkie smarowniczki.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  Przed wykonaniem konserwacji

  Użytkownik jest odpowiedzialny za niektóre czynności konserwacyjne, regulacyjne lub naprawcze.

  Nie należy przechylać maszyny, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Jeżeli urządzenie zostanie przechylone, istnieje ryzyko dostania się oleju silnikowego do głowicy cylindra oraz wycieku płynu hydraulicznego przez korek zlokalizowany w górnej części zbiornika. Wycieki te mogą doprowadzić do konieczności wykonania kosztownych napraw maszyny. Jeżeli konieczne jest serwisowanie dolnych części maszyny, zaleca się jej uniesienie na linie lub za pomocą niewielkiego dźwigu.

  Smarowanie

  Smarowanie łożyska napędu walcarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj łożysko napędu walcarki(należy zrobić to natychmiast po umyciu).
 • Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Wyczyść obszary tak, aby żadne ciała obce nie mogły dostać się do łożyska.

  2. Wtłaczaj smar przez smarowniczkę w sposób przedstawiony na Rysunek 30.

   g036790g036789
  3. Wytrzyj nadmiar smaru.

   Important: Po nasmarowaniu należy na krótko uruchomić walcarkę z dala od murawy, celem usunięcia nadmiernej ilości smaru (może uszkodzić murawę).

  Konserwacja silnika

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
  1. Uruchom silnik i odczekaj kilka minut, aby olej silnikowy się nagrzeje. Następnie zatrzymaj silnik.

  2. Unieść urządzenie na koła transportowe.

  3. Przechylić maszynę tak, aby tylna część urządzenia wraz z silnikiem znajdowała się bliżej ziemi. Ustawić wsporniki, które utrzymają urządzenie w takiej pozycji.

  4. Przymocuj wąż spustowy do zaworu spustowego (Rysunek 31).

  5. Drugi koniec węża umieścić w odpowiednim pojemniku na olej (Rysunek 31).

   g029369
  6. Obrócić zawór spustowy o ¼ obrotu w lewo; olej zacznie ściekać (Rysunek 31).

  7. Po usunięciu całego oleju, obrócić zawór spustowy o ¼ obrotu w prawo, aby zamknąć zawór (Rysunek 31).

  8. Odłączyć wąż i wyczyścić cały rozlany olej.

  9. Wlać określony olej do skrzyni korbowej; patrz Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego.

  10. Odpowiednio zutylizować olej. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić oczyszczacz powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Wyczyścić filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 300 godzin
 • Wymienić element papierowy.
  1. Odłączyć przewód od świecy zapłonowej.

  2. Odkręcić nakrętkę skrzydełkową mocującą pokrywę filtra powietrza do filtra i zdjąć pokrywę (Rysunek 32).

   g025916
  3. Dokładnie wyczyścić pokrywę.

  4. Odkręcić nakrętkę skrzydełkowa od filtra powietrza i usunąć filtr (Rysunek 32).

  5. Usunąć filtr piankowy z filtra papierowego(Rysunek 32).

  6. Sprawdzić oba elementy filtra powietrza i wymienić je, jeżeli są uszkodzone.

   Note: Należy przestrzegać częstotliwości wymiany filtra papierowego.

  7. Wyczyścić element piankowy zgodnie z poniższymi wskazówkami:

   1. Umyć element piankowy w roztworze ciepłej wody i mydła w płynie.

    Note: Ścisnąć, aby usunąć zanieczyszczenia, nie wykręcać jednak elementu, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

   2. Osuszyć wycierając w czystą szmatkę.

    Note: Ścisnąć szmatkę nałożoną na element piankowy, celem jego osuszenia, jednak nie wykręcać, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia elementu.

   3. Napełnić piankę czystym olejem silnikowym.

    Note: Ścisnąć element, aby dokładnie rozprowadzić olej i usunąć jego nadmiar. Element piankowy musi być wypełniony olejem.

  8. Wyczyścić element papieru uderzając nim kilka razy o twardą powierzchnię, co usunie zanieczyszczenia.

   Note: Zabrania się szczotkowania elementu lub stosowania sprężonego powietrza w celu usunięcia zanieczyszczenia; szczotkowanie spowoduje jego zanieczyszczenie, a sprężone powietrze spowoduje uszkodzenie filtra papierowego.

  9. Zainstalować element piankowy, element papierowy i osłonę filtra powietrza.

   Important: Zabrania się uruchamiania silnika bez zainstalowanego filtra powietrza, ponieważ spowoduje to ekstremalne jego zużycie i uszkodzenie.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdzić/wyregulować świecę zapłonową.
 • Co 300 godzin
 • Wymienić świecę zapłonową.
 • Rodzaj: NGK BPR6ES lub jej odpowiednik

  Szczelina: 0,7 do 0,8 mm, patrz Rysunek 34

  1. Odłączyć przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 33).

   g019905
  2. Wyczyścić obszar wokół świecy zapłonowej i wyjąć świecę z głowicy cylindra.

   Important: Wymienić, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Zabrania się czyszczenia piaskowego, zadrapywania i jakiegokolwiek innego czyszczenia elektrod, ponieważ powstałe pozostałości po dostaniu się do cylindra mogą uszkodzić silnik.

  3. Ustaw szczelinę na poziomie 0,7 do 0,8 mm(Rysunek 34).

   g019300
  4. Zachowując ostrożność, ręcznie zainstalować świecę po ustawieniu szczeliny, aby uniknąć przekoszenia gwintu.

  5. Po osadzeniu świecy dokręcić ją kluczem, aby uszczelnić połączenie.

   • Podczas instalacji nowej świecy dokręcić o ½ obrotu po osadzeniu w głowicy, w celu uszczelnienia połączenia.

   • Podczas instalacji oryginalnej świecy, dokręcić o 1/8 do ¼ obrotu po osadzeniu w głowicy, w celu uszczelnienia połączenia.

   Note: Zbyt luźno dokręcona świeca może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika. Zbyt mocno dokręcona świeca może uszkodzić gwint w głowicy cylindra.

  6. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.

  Sprawdzanie i regulacja luzu zaworowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 300 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy.
 • Important: Patrz instrukcja obsługi silnika.

  Konserwacja układu paliwowego

  Czyszczenie miski osadowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może skutkować poważnymi oparzeniami ciała oraz zniszczeniem mienia.

  • Napełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, kiedy silnik jest zimny. Wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie napełniaj całego zbiornika. Paliwo należy uzupełniać do poziomu 25 mm poniżej górnej powierzchni zbiornika. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się objętości paliwa.

  • Nigdy nie pal papierosów podczas używania paliwa i trzymaj się z dala od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary paliwowe mogą zapalić się od iskry.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Nie gromadź zapasów paliwa większych niż 30-dniowe.

  • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanister na podłożu, z dala od pojazdu.

  • Nie napełniaj kanistra paliwem wewnątrz pojazdu ani na przyczepie. Dywaniki wewnątrz pojazdu lub plastikowe wykładziny przyczepy mogą spowolnić rozładowywanie się elektryczności statycznej zgromadzonej na pojemniku, tym samym izolując go.

  • Jeśli to możliwe, należy sprowadzić zasilany paliwem pojazd z platformy lub przyczepy i zatankować go, gdy stoi na podłożu. Jeśli nie jest to możliwe, należy nalewać paliwo gdy pojazd stoi na platformie lub przyczepie, z kanistra, a nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

  • Jeśli musisz zatankować, używając pistoletu dystrybutora paliwa, zwróć uwagę na to, aby przez cały czas tankowania jego końcówka dotykała otworu zbiornika lub kanistra.

  1. Ustaw zawór paliwowy w pozycji OFF, następnie zdemontuj miskę osadową paliwa i pierścień uszczelniający typu O (Rysunek 35).

   g025917
  2. Umyj miskę osadową oraz pierścień uszczelniający typu O za pomocą niepalnego środka i dokładnie osusz.

  3. Umieść pierścień uszczelniający typu O w zaworze paliwowym i zainstaluj miskę osadową. Dokładnie dokręć miskę.

  Konserwacja układu napędowego

  Wymiana płynu hydraulicznego i filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Co 400 godzin
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Important: Stosuj wyłącznie wielosezonowy płyn hydrauliczny Toro Premium (ISO VG 46) lub jego zamiennik. Wykorzystanie innych płynów może doprowadzić do uszkodzenia układu.

  1. Umieść miskę pod korkiem spustowym płynu oleju. (Rysunek 36).

   g036888
  2. Wykręć korek spustowy z dna zbiornika (Rysunek 36).

  3. Po usunięciu płynu, zainstaluj korek spustowy.

  4. Wyczyść obszar wokół mocowania filtra.

  5. Umieść miskę pod filtrem i usuń filtr (Rysunek 37).

   g036797
  6. Napełnij nowy filtr odpowiednią ilością płynu hydraulicznego.

  7. Nasmaruj uszczelkę i dokręć filtr ręcznie tak, aby uszczelka dotknęła głowicy filtra. Następnie dokręć o ¾ obrotu.

   Note: Filtr powinien zostać uszczelniony.

  8. Odkręć korek zbiornika oleju hydraulicznego (Rysunek 21).

  9. Napełnij zbiornik odpowiednim płynem; patrz Sprawdzenie poziomu płynu hydraulicznego..

  10. Dokręć korek zbiornika.

  11. Wytrzyj cały rozlany płyn.

  12. Uruchom maszynę i pozostaw ją pracującą na 3 do 5 minut na biegu jałowym, tak aby zapewnić cyrkulację oleju i usunięcie powietrza uwięzionego w układzie.

  13. Zatrzymaj silnik, sprawdź poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnij go.

  14. Obniż i zablokuj zaczep fotela.

  15. Należy przekazać olej i filtr do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzenie i regulacja hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Upewnij się, że hamulec postojowy zapobiega stoczeniu się zaparkowanej maszyny.
 • Upewnij się, że hamulec postojowy zapobiega stoczeniu się zaparkowanej maszyny.

  Wykonaj regulację hamulca postojowego w następujący sposób:

  • Aby zwiększyć siłę hamującą, dokręć nakrętkę blokującą hamulca (Rysunek 38).

  • Aby zmniejszyć siłę hamującą, odkręć nakrętkę blokującą hamulca (Rysunek 38).

  g027634

  Note: Upewnij się, że po ustawieniu dźwigni hamulca w pozycji zwolnionej hamulec jest całkowicie zwolniony.

  Czyszczenie

  W razie potrzeby walce należy umyć, wtryskując wodę przez otwory w ich obudowach (Rysunek 39).

  g036889

  Oczyść obszar wokół silnika hydraulicznego, usuwając z niego ziemię i zanieczyszczenia (Rysunek 40).

  g036788

  Przechowywanie

  1. Usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych elementów maszyny, zwłaszcza z wałków i silnika. Usuń zabrudzenia i sieczkę z zewnętrznych części żeberek głowicy cylindra i obudowy dmuchawy na silniku.

   Important: Maszynę można umyć za pomocą delikatnego środka czyszczącego i wody. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Należy unikać zbyt długiego kontaktu z wodą, szczególnie w pobliżu silnika.

  2. W przypadku dłuższego magazynowania (powyżej 90 dni) należy wlać do zbiornika paliwa stabilizator.

   1. Uruchom silnik na 5 minut, aby wzbogacone paliwo zostało rozprowadzone po układzie.

   2. Wyłącz silnik, odczekaj aż ostygnie, po czym spuść zawartość zbiornika paliwa lub pozostaw silnik uruchomiony aż do jego samoczynnego wyłączenia.

   3. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia. Powtarzaj procedurę z włączonym ssaniem do czasu ponownego uruchomienia silnika.

   4. Odpowiednio usuń paliwo. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy.

  4. Pomaluj miejsca, z których farba została usunięta. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

  5. Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Nakryć maszynę, celem zabezpieczenia i utrzymania w czystości.