Johdanto

Tämä kone on ajettava viheriöjyrä, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheriöiden, tenniskenttien ja muiden hienojen nurmialustojen jyräämiseen.

Important: Tämän käyttöoppaan sisältö on luettava huolellisesti ja ymmärrettävä täysin, jotta koneen paras mahdollinen turvallisuus, suorituskyky ja toiminta voidaan varmistaa. Näiden käyttöohjeiden tai asianmukaisen koulutuksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Lisätietoja turvallisista käyttötavoista, mukaan lukien turvallisuusvihjeitä ja koulutusmateriaaleja, on osoitteessa www.Toro.com.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g036786

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Important: Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 12100:2010 -standardin ja ANSI B71.4-2017 -määrityksen mukaisesti.

Important: Lisätietoja CE-määräysten edellyttämistä tiedoista on koneen mukana toimitetussa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Valmistelut

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä, pitkiä housuja ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla konetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki esineet, joita kone voi vaurioittaa tai jotka voivat vaurioittaa konetta.

 • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet äänenvaimentimet.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

 • Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

 • Vältä tämän koneen käyttämistä märällä ruoholla, jos se on mahdollista.

 • Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

  • rullien riittämätön pito

  • liian suuri ajonopeus

  • puutteellinen jarrutus

  • konetyypin sopimattomuus tehtävään

  • piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

 • Älä kuljeta matkustajia ja pidä lemmikit ja sivulliset poissa.

 • Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen varastoinnin tai kuljetuksen ajaksi. Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle. Kiilaa pyörät tai kytke seisontajarru tarvittaessa. Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Älä muuta moottorin keskipakosäätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

 • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, tee seuraavat:

  • Pysäytä kone tasaiselle maalle.

  • Kytke seisontajarru tai kiilaa perävaunun pyörät tarvittaessa.

  • Aseta moottorin nopeus joutokäynnille ja anna sen käydä 10–20 sekunnin ajan.

  • Sammuta moottori.

 • Sammuta moottori

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista

  • jos laite osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Tarkasta, onko koneessa vaurioita, ja korjaa ne ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä rullista.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle ja poistaessasi konetta niistä.

 • Ole varovainen, kun konetta kytketään vetoajoneuvoon ja irrotetaan siitä.

 • Koneen ajosuunta (oikea tai vasen) määritetään kuljettajan istumisasennosta.

 • Selvitä, kuinka moottorin saa pysäytettyä nopeasti.

 • Älä aja hiekkaesteiden, ojien, vesiesteiden tai muiden vaarallisten paikkojen lähellä.

 • Hidasta vauhtia, kun teet käännöksiä. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

Turvallisuus rinteissä

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Käyttäjän on luettava alla olevat koneen rinnekäytön ohjeet. Tarkasta ennen koneen käyttöä sen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla ajopolkimia.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

 • Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Ehkäise kaatuminen seuraavilla tavoilla:

  • Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai alamäkeen.

  • Kytke vaihteisto hitaasti.

  • Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Kunnossapito ja varastointi

 • Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi. Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Pysäköi kone tasaiselle maalle. Kytke seisontajarru ja kiilaa perävaunun pyörät tarvittaessa. Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet mutterit, pultit ja ruuvit.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan. Älä varastoi sitä avotulen lähelle.

 • Vähennä tulipalovaaraa puhdistamalla moottori, äänenvaimennin ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki laitteiden ja hydrauliosien kiinnitykset tiukalla. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja tarrat.

 • Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

 • Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin koneen liikkuvien ja kiinteiden osien väliin.

 • Sammuta moottori, odota, että kaikki liike pysähtyy, ja irrota sytytystulpan johto ennen säätöjä, puhdistusta tai korjausta.

 • Poista ruoho ja leikkuujäte rullista, jarrusta, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Tarkista kaikkien polttoaineletkujen liitännät ja kunto säännöllisesti. Kiristä tai korjaa tarvittaessa.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana rullista, lisälaitteista ja liikkuvista osista. Sivulliset on pidettävä työskentelyalueen ulkopuolella.

 • Turvallisuus- ja tarkkuussyistä kannattaa antaa valtuutetun Toro-jälleenmyyjän tarkistaa moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla. Moottorin säädetty enimmäisnopeus on 3 600 kierr./min.

 • Jos kone vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuljetusajoneuvoon ja poistaessasi konetta niistä.

 • Käytä täysleveitä ramppeja lastatessasi konetta perävaunuun tai kuljetusajoneuvoon ja purkaessasi konetta niistä.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-6686
decal104-7049
decal111-5649
decal111-5650
decal117-2718
decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal127-5884
decal132-9299

Käyttöönotto

Kuljetuspyörien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kuljetuspyörä 2
 1. Irrota pyöränmutterit, joilla pyörännavat on kiinnitetty kuljetustukiin (Kuva 3). Irrota myös kunkin pyörännavan tappiin kierretty mutteri.

  g024006
 2. Irrota kuljetustuet varovasti laatikosta.

 3. Asenna kuljetuspyörät pyörännapoihin pyöränmuttereilla. Kiristä pyöränmutterit käsin.

  Note: Pyöränmutterit kiristetään 2. vaiheen lopussa.

 4. Säädä rengaspaineeksi 1,03 bar.

Vetoaisakokoonpanon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lukitustuki1
Pultti (M10 × 30 mm)4
Varmistuslaatta (M10)4
Aluslaatta (M10)6
Mutteri (M10)4
Vetoaisakokoonpano 1
Pultti (M10 × 100 mm)1
Lukkomutteri (M10)1
Pultti (M12 × 100 mm)1
Aluslaatta (M12)2
Lukkomutteri (M12)1
Välikelaatta (jos on)2
 1. Asenna lukitustuki koneen runkoon kuvan mukaisesti (Kuva 4).

  Note: Kiristä mutterit momenttiin 52 N·m.

  g036890
 2. Kiinnitä vetoaisa vetoaisan kääntökannattimeen oikeilla kiinnitystarvikkeilla. Katso Kuva 5.

  • Käytä etuaukoissa pulttia (M10 × 100 mm), kahta aluslaattaa (M10) ja lukkomutteria (M10).

  • Käytä taka-aukoissa pulttia (M12 × 100 mm), kahta aluslaattaa (M12) ja lukkomutteria (M12).

  • Jos jokaisen pultin mukana on kolmas aluslaatta, käytä näitä aluslaattoja välikappaleina vetoaisan ja vetoaisan kääntökannattimen sisäpuolen välissä (Kuva 6).

  Note: Säädä vetoaisan korkeus vetoajoneuvon vetokytkimen mukaiseksi vetoaisan kääntökannattimen aukkojen avulla.

  g025914
  g025915
 3. Kiristä pieni pultti momenttiin 73 N·m ja suuri pultti momenttiin 126 N·m.

 4. Työnnä vetoaisakokoonpanoa ylöspäin, kunnes salvan vipu vapautuu liukulukituksesta (Kuva 7).

  g024011
 5. Vedä vetoaisa alas.

 6. Paina vetoaisan poljinta jalalla, kunnes vetoaisa lukittuu paikalleen (Kuva 8).

  g024197
 7. Aseta lukitustappi paikalleen (Kuva 8).

 8. Kiristä kuljetuspyörien pyöränmutterit momenttiin 108 N·m.

Laitteen poistaminen kuljetuslavalta

 1. Poista puukappaleet kuljetuslavan vetokytkimen puolelta.

  g024330
 2. Aseta puupahveja maahan kuljetuslavan päähän.

  Note: Puupahvien tulee olla hieman matalammalla kuin kuljetuslavan. Voit käyttää laatikon sivuilta ja/tai päädyistä poistettuja kappaleita.

 3. Vieritä kone varovasti kuljetuslavalta puupahveille ja sitten maahan.

  Important: Varmista, että rullat eivät kosketa kuljetuslavaa, kun kone putoaa maahan.

 4. Poista jäljellä oleva pakkausmateriaali (jos on).

Koneen voitelu

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Voiteluaineet (eivät sisälly toimitukseen)

Varmista koneen asianmukaiset käyttöominaisuudet voitelemalla se ennen käyttöä. Katso kohta Voitelu. Koneen voitelun laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Laitteen yleiskatsaus

g036787
g019903

Note: Katso täydet ohjaustiedot moottorin käyttöoppaasta.

Seisontajarru

Kytke seisontajarru, jotta kone voidaan käynnistää. Seisontajarru (Kuva 12) kytketään vetämällä seisontajarruvivusta. Vapauta seisontajarru työntämällä vipua eteenpäin.

g027608

Ohjauspyörä

Käännä konetta eteenpäin kääntämällä ohjauspyörää (Kuva 10) myötäpäivään.

Käännä konetta taaksepäin kääntämällä ohjauspyörää vastapäivään.

Note: Koska suunta vaihtuu jokaisen kierroksen päätteeksi, koneella ajoa ja ohjausta on harjoiteltava.

Ohjauspyörä säätää tasoitusrullien kulmaa, ja tasoitusrullat ohjaavat konetta. Pyörä kääntyy rajallisesti, joten koneen kääntösäde on suuri.

Ohjauspyörän kallistuspoljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljin (Kuva 10) alas ja vedä ohjauspylväs haluamaasi asentoon. Vapauta sitten poljin.

Ajopolkimet

Käyttörullan liikettä ohjataan kahdella ajopolkimella (Kuva 10), jotka sijaitsevat ohjauspyörän jalustan molemmin puolin. Polkimet ovat yhteydessä toisiinsa niin, että kumpaakin poljinta ei voi painaa yhtä aikaa. Vain yhtä poljinta voi painaa kerrallaan. Jos painat oikeanpuoleista poljinta, kone liikkuu oikealle, ja jos painat vasemmanpuoleista poljinta, kone liikkuu vasemmalle. Mitä enemmän poljinta painetaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Note: Pysähdy kokonaan, ennen kuin muutat koneen suuntaa. Älä muuta polkimen suuntaa äkillisesti. Tämä rasittaa vedon voimansiirtoa, mikä johtaa voimansiirron osien ennenaikaiseen vioittumiseen. Käyttämällä polkimia hitaasti ja tasaisesti vältetään nurmen hankautumista ja voimansiirron osien vaurioita.Kun käytät konetta rinteissä, varmista, että käyttörulla on alamäen suuntaan, jotta pito olisi riittävä. Muutoin nurmi voi vahingoittua.

Vetoaisakokoonpano

Vetoaisakokoonpanon (Kuva 10) avulla hinataan konetta sekä lasketaan ja nostetaan kuljetuspyöriä.

Istuimen säätövipu

Istuinta voi siirtää eteen- ja taaksepäin. Käännä istuimen säätövipua (Kuva 10) ylöspäin, liu’uta istuinta eteen- tai taaksepäin ja vapauta sitten vipu.

Käsinojan säätöpultit

Kutakin käsinojaa voi säätää kääntämällä sen säätöpulttia (Kuva 13).

g038454

Valokytkin

Valokytkimellä sytytetään ja sammutetaan valot (Kuva 10).

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri (Kuva 10) ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän.

Moottorin säätimet

Virtakytkin

Virtakytkimellä (Kuva 14) käynnistetään ja sammutetaan moottori. Tämä kytkin sijaitsee moottorin etuosassa. Moottori käynnistetään ja sitä käytetään kääntämällä virtakytkin KäYNNISTYS-asentoon. Moottori sammutetaan kääntämällä virtakytkin PYSäYTYS-asentoon.

g021103

Rikastinvipu

Rikastinvipua (Kuva 15) tarvitaan käynnistettäessä kylmää moottoria. Siirrä rikastimen vipu SULJETTUUN asentoon, ennen kuin vedät narukäynnistimen kahvaa. Kun moottori on käynnissä, siirrä rikastimen vipu AVOIMEEN asentoon. Älä käytä rikastinta, jos moottori on jo lämmin tai on lämmin ilma.

g019815

Kaasuvipu

Kaasuvipu (Kuva 15) sijaitsee rikastimen vivun vieressä. Sillä säädetään koneen moottorin nopeutta ja samalla koneen nopeutta. Paras jyräyssuorituskyky saavutetaan, kun tämä säädin asetetaan NOPEA-asentoon.

Polttoaineen sulkuventtiili

Polttoaineen sulkuventtiili (Kuva 15) sijaitsee rikastinvivun alapuolella. Se on siirrettävä avoimeen asentoon ennen moottorin käynnistämistä. Kun koneen käyttö on lopetettu ja moottori on sammutettu, polttoaineen sulkuventtiili on siirrettävä SULJETTUUN asentoon.

Narukäynnistimen kahva

Moottori käynnistetään vetämällä narukäynnistimen kahvaa (Kuva 11) nopeasti, jolloin moottori alkaa pyöriä. Edellä esiteltyjen moottorin säätimien täytyy olla oikeassa asennossa, jotta moottori voi käynnistyä.

Öljymäärän kytkin

Öljymäärän kytkin sijaitsee moottorin sisällä, ja se estää moottoria käymästä, jos öljymäärä laskee turvallisen käyttörajan alle.

Paino 308 kg
Pituus 136 cm
Leveys 122 cm
Korkeus 107 cm
Enimmäisnopeus 12,8 km/h / 3 600 kierr./min

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Koneessa ei ole kaatumissuojausta.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

 • Älä käytä pudotusten tai veden lähellä.

 • Älä käytä jyrkissä rinteissä.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä muuta nopeutta äkillisesti.

Varoitus

Tämän koneen tuottama äänitaso saattaa aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa altistuksessa.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

g229846

Koneen käytön valmistelu

 1. Poista roskat koneen päältä ja alapuolelta.

 2. Varmista, että kaikki aikataulunmukaiset huollot on suoritettu.

 3. Varmista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja lujasti kiinni.

 4. Tarkista moottoriöljyn määrä.

 5. Varmista, että polttoainesäiliössä polttoainetta.

 6. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

 7. Nosta kuljetuspyörät irti maasta ja varmista, että ne ovat lukittuneet paikoilleen.

Hydrauliletkujen ja -liittimien tarkastus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta hydrauliletkut ja -liittimet.
 • Tarkista, että hydraulijärjestelmässä ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että kiinnitykset tai liitännät eivät ole löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitännät ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen sen tarkistusta.

  Kampikammion tilavuus: 0,60 l

  Tyyppi: API-huoltoluokitus SL, SM, SN tai korkeampi

  Viskositeetti: valitse ympäristön lämpötilan mukaan. Katso kohta Kuva 17.

  g018667
  1. Aseta kone tasaiselle alustalle siten, että moottori on vaakasuorassa.

  2. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja puhdista öljyntäyttökorkin/mittatikun (Kuva 18) ympäristö.

   g024013
  3. Irrota öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku kiertämällä sitä vastapäivään.

  4. Pyyhi öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku puhtaaksi ja aseta se täyttöaukkoon.

   Note: Älä kierrä mittatikkua kiinni täyttöaukkoon.

  5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä.

   Note: Jos öljyn pinta on mittatikun alarajamerkin lähellä tai sen alapuolella, lisää juuri sen verran öljyä, että pinta nousee mittatikun ylärajamerkin (öljyntäyttöaukon alareunan) tasalle. Katso Kuva 19. Tarkista öljymäärä uudelleen. Älä täytä kampikammiota liian täyteen.

   g024239
  6. Aseta öljyntäyttöaukon korkki/mittatikku takaisin ja puhdista öljyroiskeet.

  Note: Jos moottoria käytetään öljymäärän ollessa alarajalla, moottori voi sammua häiritsevästi, kun koneen suuntaa muutetaan rinteessä tai alamäessä.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Hydraulijärjestelmä on täytetty tehtaalla korkealaatuisella hydraulinesteellä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin.

  Note: Vapauta järjestelmän paine sammuttamalla moottori ennen hydraulivetojärjestelmän minkään osan parissa työskentelyä. Kun hydraulijärjestelmä on huollettu, tarkista kaikki letkut ja liittimet vaurioiden varalta ja varmista niiden tiukkuus ennen moottorin käynnistämistä ja hydrauliletkujen paineistusta. Vaihda mahdollisesti vaurioituneet letkut ja kiristä löysät liittimet tarpeen mukaan.

  Suositeltava hydraulineste: Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Saatavana 19 l:n astioissa tai 208 l:n tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista öljyntoimittajalta, täyttääkö öljy nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46 -moniasteneste
  Ominaisuudet:
  Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48cSt / 100 °C 7,9–9,1
  Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140 tai korkeampi
  Jähmepiste, ASTM D97–37 °C...–45 °C
  FZG, Fail stage11 tai parempi
  Vesipitoisuus (uusi neste):500 ppm (enintään)
  Standardit:
  Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Asianmukaisten hydraulinesteiden määritysten on vastattava liikkuvia koneita (teollisuuslaitoskäytön sijaan), niiden on oltava monipainotyyppisiä sekä niissä on oltava kulumista estävä lisäainepaketti ZnDTP tai ZDDP (ei tuhkattoman tyyppistä nestettä).

  Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydrauliöljyä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä, osanro 44-2500.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Vedä istuimen salpaa taaksepäin ja kallista istuinta eteenpäin (Kuva 20).

   g027775
  3. Irrota hydraulisäiliön korkki ja tarkista nesteen määrä mittatikusta (Kuva 21).

   Note: Nesteen pinnan tulee olla mittatikun ylä- ja alarajan välissä (Kuva 22).

   g036795
   g036796
  4. Jos nestettä on liian vähän, lisää sitä, kunnes nesteen pinta on oikealla tasolla.

  5. Asenna säiliön korkki paikalleen.

  6. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  7. Laske ja salpaa istuin.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista kuljetuspyörien rengaspaineet.
 • Varmista, että kuljetusrenkaiden ilmanpaine on 1,03 bar.

  Polttoainesäiliön täyttö

  • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

  • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

  • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

  • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta

  • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

  Vaara

  Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 25 mm säiliön yläreunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Siirrä polttoainekäyttöinen laite alas kuljetusajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  Polttoainesäiliön tilavuus: 3,6 l

  1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki (Kuva 23). Täytä polttoainesäiliö lyijyttömällä bensiinillä (vähintään 87 oktaania) noin 25 mm säiliön yläreunan alapuolelle, jotta polttoaineella on tilaa laajeta.

   Important: Älä ylitäytä säiliöitä. Polttoaineen lisäys yli määritetyn tason aiheuttaa höyryn talteenottojärjestelmän kyllästyksestä johtuvan moottorivian. Tämä ilmenee moottorin suorituskyvyn heikkenemisenä. Tämä ei ole takuunalainen vika, ja se edellyttää polttoainesäiliön korkin vaihtamista.

   Important: Älä koskaan käytä metanolia, metanolia sisältävää bensiiniä tai bensiinin ja alkoholin seosta, jonka etanolipitoisuus on yli 10 %, bensiinin lisäaineita, korkeaoktaanista bensiiniä tai valkospriitä, koska ne voivat vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää. Älä sekoita bensiiniin öljyä.

   g028433
  2. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen ja pyyhi mahdollisesti roiskunut polttoaine.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  Note: Tässä osassa käsiteltävien ohjauslaitteiden kuvat ja kuvaukset ovat kohdassa Moottorin säätimet.

  Moottorin käynnistys

  Note: Varmista, että sytytystulpan johto on kytketty sytytystulppaan.

  1. Varmista, että seisontajarru on kytketty ja että ajopolkimet ovat VAPAA-asennossa.

  2. Käännä virtakytkin KäYNNISTYS-asentoon.

  3. Käännä polttoaineen sulkuventtiili AVOIMEEN asentoon.

  4. Siirrä rikastimen vipu PääLLä-asentoon ennen kylmän moottorin käynnistystä.

   Note: Rikastinta ei ehkä tarvita, kun käynnistetään lämmintä moottoria.

  5. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  6. Seiso koneen takana ja vedä narukäynnistimen kahvaa ulospäin, kunnes se kytkeytyy, ja käynnistä sitten moottori vetämällä kahvaa voimakkaasti.

   Important: Älä vedä narukäynnistimen narua ääriasentoon tai päästä irti käynnistimen kahvasta narun ollessa ulkona, sillä naru voi katketa ja käynnistin voi vaurioitua.

  7. Kun moottori on käynnistynyt, paina rikastimen vipu POIS-asentoon.

  8. Siirrä kaasuvipu NOPEALLE, jotta saadaan paras jyräyssuorituskyky.

  Moottorin sammutus

  1. Kun haluat lopettaa koneen käytön, palauta ajopolkimet VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Aseta moottorin nopeus joutokäynnille ja anna sen käydä 10–20 sekunnin ajan.

  3. Käännä virtakytkin PYSäYTYS-asentoon.

  4. Käännä polttoaineen sulkuventtiili SULJETTUUN asentoon.

  Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Important: Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetulla Toro-jälleenmyyjällä.

  1. Kytke seisontajarru, varmista, että ajopolkimet ovat VAPAA-asennossa, ja käynnistä moottori.

  2. Istu istuimelle.

  3. Paina ajopoljinta kevyesti alas seisontajarrun ollessa kytkettynä. Moottorin pitäisi sammua noin yhden sekunnin kuluessa.

  4. Kun moottori on käynnissä ja jarru vapautettuna, nouse seisomaan ja varmista, että moottori sammuu yhden sekunnin kuluessa.

  Note: Turvajärjestelmä sammuttaa moottorin myös silloin, kun käyttäjä nousee pois istuimelta koneen liikkuessa.

  Vetoaisan lukitsimen käyttö

  Koneen kytkentä vetoajoneuvoon

  Paina vetoaisan lukitusvipu alas ja aseta samalla vetoaisakokoonpano vetoajoneuvon vetokytkimeen. Vapauta vipu, kun vetokytkin ja vetoaisakokoonpano ovat kohdakkain (Kuva 24).

  Important: Varmista, että vipu palaa yläasentoon ja että vetokytkin ja vetoaisakokoonpano ovat kytkeytyneet toisiinsa.

  g028434

  Koneen irrotus vetoajoneuvosta

  Paina vetoaisan lukitusvipu alas ja irrota samalla vetoaisakokoonpano vetoajoneuvon vetokytkimestä (Kuva 24). Vapauta salpa, kun vetokytkin ja vetoaisakokoonpano on irrotettu toisistaan.

  Koneen kuljetus

  1. Aja kone kuljetusajoneuvoon.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä kaasuvipu hitaalle ja anna moottorin käydä 10–20 sekunnin ajan.

  4. Käännä virtakytkin PYSäYTYS-asentoon.

  5. Käännä polttoaineen sulkuventtiili SULJETTUUN asentoon.

  6. Nosta kone kuljetuspyörille seuraavasti:

   1. Työnnä vetoaisakokoonpanoa ylöspäin, kunnes salvan vipu vapautuu liukulukituksesta (Kuva 25).

    g024011
   2. Nosta salpavipua, jotta se liukuu vapaasti, ja vedä vetoaisa alas.

    g024010
   3. Paina vetoaisan poljinta jalalla, kunnes vetoaisa lukittuu paikalleen (Kuva 27).

    g024197
   4. Aseta lukitustappi paikalleen (Kuva 27).

  7. Laske kone rullille seuraavasti:

   1. Irrota lukitustappi (Kuva 28).

    g024199
   2. Nosta vetoaisakokoonpanoa ylös niin, että kone kallistuu hieman ylöspäin.

   3. Vapauta vetoaisa painamalla vetoaisan salpa alas (Kuva 28).

   4. Nosta vetoaisaa (Kuva 29), kunnes salpavipu lukittuu liukulukitukseen (Kuva 25).

    g024332

  Koneen käyttö

  1. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Istu käyttäjän istuimelle. Älä koske ajopolkimiin istuutuessasi.

  3. Säädä istuin ja ohjauspyörä sopivaan käyttöasentoon.

  4. Vapauta seisontajarru.

  5. Tartu ohjauspyörään ja paina hitaasti joko vasenta tai oikeaa ajopoljinta jalallasi sen mukaan, mihin suuntaan haluat ajaa.

   Note: Mitä enemmän painat poljinta, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

  6. Pysäytä kone vapauttamalla poljin.

   Note: Kun perehdyt koneeseen, saat tuntuman siitä, milloin poljin kannattaa vapauttaa eli ennen kierroksen päättymistä, sillä kone jatkaa pyörimistä vielä lyhyen ajan polkimen vapauttamisen jälkeen. Kun olet täysin pysähdyksissä, paina varovasti toista ajopoljinta paluuta varten.

   Note: Älä paina polkimia liian nopeasti, sillä silloin nurmi saattaa luistaa käyttörullan alla ja vahingoittua. Myös vetojärjestelmä saattaa vahingoittua. Käytä polkimia aina hallitusti.

  7. Käännä konetta eteenpäin kääntämällä ohjauspyörää myötäpäivään.

   Käännä konetta taaksepäin kääntämällä ohjauspyörää vastapäivään.

   Note: Koska suunta vaihtuu jokaisen kierroksen päätteeksi, koneella ajoa ja ohjausta on harjoiteltava.

   Important: Pysäytä kone hätätapauksessa painamalla toinen ajopoljin VAPAA-asentoon. Jos esimerkiksi ajat oikealle oikea poljin painettuna, pysäytä kone painamalla vasen poljin VAPAA-asentoon. Tämän toimenpiteen on oltava jämäkkä muttei äkkinäinen, ettei kone kaadu sivuttain.

  8. Vapauta seisontajarru.

  9. Varmista ennen käyttäjän paikalta poistumista, että kone on pysäköity tasaiselle alustalle.

  Käyttövihjeitä

  • Kun käytät konetta rinteissä, varmista, että käyttörulla on alamäen suuntaan, jotta pito olisi riittävä. Muutoin nurmi voi vahingoittua.

  • Paras jyräyssuorituskyky saadaan, kun rulliin kerääntyneet jätteet poistetaan säännöllisesti.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä myös tarvittaessa kaikki löysät mutterit, pultit ja liittimet.
 • 20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta hydrauliletkut ja -liittimet.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista kuljetuspyörien rengaspaineet.
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Voitele käyttörullan laakeri(voitele välittömästi pesun jälkeen).
 • Tarkista ilmanpuhdistin.
 • Varmista, että seisontajarru estää pysäytetyn koneen vierinnän.
 • Kiristä myös tarvittaessa kaikki löysät mutterit, pultit ja liittimet.
 • Tarkista, että polttoainesäiliössä on polttoainetta.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista jyrästä lika ja roskat erityisesti moottorin ympäriltä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkista/säädä sytytystulppa.
 • Puhdista sakkakuppi.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperipanos.
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Ennen varastointia
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Vuosittain
 • Tarkista koko kone ja varmista lisäksi, että kaikki mutterit ja pultit ovat tiukasti paikoillaan.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Note: Koneen kytkentäkaavio ja hydraulikaavio ovat saatavissa osoitteesta www.Toro.com.

  Vaara

  Jos et ole varovainen vaarallisia aineita käyttäessäsi, ne voivat aiheuttaa henkilövahingon.

  • Lue käyttämiesi materiaalien merkinnät ja ohjeet.

  • Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia ja ole varovainen käyttäessäsi vaarallisia aineita.

  Seuraavat nesteet on havaittu vaarallisiksi:

  Aineet Arvioitu riski
  BensiiniMatala
  Voiteluöljy Matala
  Hydraulineste Matala
  Rasva Matala
  • Käytettäessä yllä mainittuja nesteitä on käytettävä silmäsuojaimia ja suojakäsineitä ja varottava roiskeita.

  • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

  • Vältä aineiden pääsemistä silmiin. Pese juoksevalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireet eivät hellitä.

  • Ei saa niellä. Jos ainetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

  • Pysy etäällä korkeapaineisista nesteistä, joita suihkuaa esimerkiksi tappien rei’istä ja murtuneista liitännöistä. Korkeapaineinen neste voi läpäistä ihon. Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  • Käytä aina pahvi- tai paperipalaa etsiessäsi vuotoja.

  • Jätteet eivät saa saastuttaa pintavettä tai viemäreitä.

   Important: Estä ympäristöhaitat. Hävitä vaaralliset aineet asianmukaisesti. Vie hävitettävät vaaralliset jätteet valtuutettuun hävityspisteeseen.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista, että kantasaranat liikkuvat vapaasti.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista hydraulinesteen määrä.       
  Tarkista ilmansuodatin.       
  Tarkista turvajärjestelmä.       
  Puhdista moottorin jäähdytysrivat.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia käyntiääniä.       
  Tarkista, ettei letkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista, onko nestevuotoja.       
  Voitele kaikki rasvanipat.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Tiettyjen huolto-, säätö ja korjaustoimien suorittaminen määräytyy omistajan tilojen mukaan.

  Konetta ei saa kallistaa, ellei se ole välttämätöntä. Jos konetta kallistetaan, moottoriöljyä voi päästä moottorin sylinterinkanteen ja hydrauliöljyä voi vuotaa säiliön yläosassa olevasta tulpasta. Nämä vuodot saattavat aiheuttaa kalliita korjauksia. Leikkuupöydän alapuolista huoltoa varten kone on nostettava nostolaitteella tai pienellä nosturilla.

  Voitelu

  Käyttörullan laakerin voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Voitele käyttörullan laakeri(voitele välittömästi pesun jälkeen).
 • Rasvatyyppi: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  1. Pyyhi alue puhtaaksi, jotta laakeriin ei pääse epäpuhtauksia.

  2. Pumppaa rasvaa rasvanippaan kuvan mukaisesti (Kuva 30).

   g036790g036789
  3. Pyyhi pois liika rasva.

   Important: Aja laitetta rasvauksen jälkeen hetken aikaa muualla kuin nurmella, jotta ylimääräinen voiteluaine häviää eikä vahingoita nurmea.

  Moottorin huolto

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta öljy lämpiää. Sammuta sitten moottori.

  2. Nosta kone kuljetuspyörille.

  3. Kallista konetta niin, että koneen moottorinpuoleinen pää on lähempänä maata, ja tue toinen pää paikalleen.

  4. Asenna tyhjennysletku tyhjennysventtiiliin (Kuva 31).

  5. Aseta letkun toinen pää öljylle sopivaan astiaan (Kuva 31).

   g029369
  6. Aloita öljyn tyhjennys kiertämällä öljyntyhjennysventtiiliä neljäsosa kierrosta vastapäivään (Kuva 31).

  7. Kun kaikki öljy on tyhjentynyt, sulje öljyntyhjennysventtiili kiertämällä sitä neljäsosa kierrosta myötäpäivään (Kuva 31).

  8. Irrota tyhjennysletku ja pyyhi mahdolliset öljyroiskeet.

  9. Täytä kampikammio määritysten mukaisella öljyllä. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  10. Hävitä öljy asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten asetusten mukaisesti.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmanpuhdistin.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmanpuhdistin(useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda paperipanos.
  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.

  2. Avaa siipimutteri, jolla ilmanpuhdistimen suojus on kiinnitetty ilmanpuhdistimeen, ja irrota suojus (Kuva 32).

   g025916
  3. Puhdista suojus huolellisesti.

  4. Irrota siipimutteri ilmansuodattimesta ja irrota suodatin (Kuva 32).

  5. Irrota vaahtomuovisuodatin paperisuodattimesta(Kuva 32).

  6. Tarkasta kumpikin ilmansuodattimen panos ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.

   Note: Vaihda paperinen ilmansuodatinpanos aina huoltoaikataulun mukaisesti.

  7. Puhdista vaahtomuovipanos seuraavasti:

   1. Pese vaahtomuovipanos lämpimässä veden ja nestesaippuan liuoksessa.

    Note: Purista panoksesta lika pois, mutta älä väännä sitä, sillä vaahtomuovi saattaa repeytyä.

   2. Kuivaa panos käärimällä se puhtaaseen rättiin.

    Note: Purista liinaa ja vaahtomuovipanosta kuivaksi, mutta älä väännä, sillä vaahtomuovi saattaa repeytyä.

   3. Kyllästä panos puhtaalla moottoriöljyllä.

    Note: Purista panosta, jotta liika öljy poistuu ja jotta öljy jakautuu joka puolelle. Vaahtomuovipanoksen pitäisi olla öljystä kostea.

  8. Puhdista paperipanos napauttamalla suodatinelementtiä useita kertoa kovaa pintaa vasten, jotta lika irtoaisi siitä.

   Note: Älä harjaa likaa irti panoksesta tai poista likaa paineilmalla, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin ja paineilma vaurioittaa paperisuodatinta.

  9. Aseta vaahtomuovipanos, paperipanos ja ilmanpuhdistimen suojus paikoilleen.

   Important: Älä käytä konetta ilman ilmanpuhdistinta, sillä se kuluttaa moottoria erittäin voimakkaasti ja vahingoittaa sitä.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista/säädä sytytystulppa.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Vaihda sytytystulppa.
 • Tyyppi: NGK BPR6ES -sytytystulppa tai vastaava

  Kärkiväli: 0,70–0,80 mm. Katso Kuva 34.

  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 33).

   g019905
  2. Puhdista sytytystulpan ympäristö ja irrota tulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä hiekkapuhalla, raaputa tai puhdista elektrodeja, sillä tulpasta saattaa irrota karstaa sylinteriin, mikä voi vaurioittaa moottoria.

  3. Aseta kärkiväliksi 0,70–0,80 mm(Kuva 34).

   g019300
  4. Asenna sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea, ja kiristä varovasti käsin, jottei tulppa joutuisi pois kierteiltään.

  5. Kun sytytystulppa on paikallaan, kiristä se tulppa-avaimella niin, että tiivistealuslevy painuu.

   • Kun asennat uutta sytytystulppaa, kiristä sitä puoli kierrosta sen jälkeen, kun sytytystulppa on paikallaan, jotta aluslevy painuu.

   • Kun asennat alkuperäistä sytytystulppaa takaisin, kiristä sitä 1/8–1/4 kierrosta sen jälkeen, kun sytytystulppa on paikallaan, jotta aluslevy painuu.

   Note: Löysä sytytystulppa voi kuumeta liikaa ja vaurioittaa moottoria. Sytytystulpan kiristäminen liikaa saattaa vaurioittaa sylinterin kannen kierteitä.

  6. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan.

  Venttiilivälysten tarkistus ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  300 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset.
 • Important: Katso lisäohjeet moottorin käyttöoppaasta.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Sakkakupin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Puhdista sakkakuppi.
 • Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on 25 mm säiliön yläreunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuljetusajoneuvon tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Siirrä polttoainekäyttöinen laite alas kuljetusajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa lavalla tai perävaunussa oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  1. Siirrä polttoaineventtiili POIS-asentoon ja irrota sitten polttoaineen sakkakuppi ja O-rengas (Kuva 35).

   g025917
  2. Pese sakkakuppi ja O-rengas palamattomassa liuotinaineessa ja kuivaa ne perusteellisesti.

  3. Aseta O-rengas polttoaineventtiiliin ja asenna sakkakuppi. Kiristä sakkakuppi kunnolla.

  Vetojärjestelmän huolto

  Hydraulinesteen ja -suodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  20 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste ja -suodatin.
 • Important: Käytä ainoastaan Toro Premium All Season Hydraulic Fluid -nestettä (ISO VG 46) tai vastaavaa nestettä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  1. Aseta tyhjennysastia hydraulisäiliön tyhjennystulpan alle (Kuva 36).

   g036888
  2. Irrota tyhjennystulppa säiliön pohjasta (Kuva 36).

  3. Kun kaikki neste on valunut pois, asenna tyhjennystulppa takaisin.

  4. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

  5. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 37).

   g036797
  6. Täytä uusi suodatin sopivalla hydraulinesteellä.

  7. Voitele suodattimen tiiviste ja asenna suodatin käsin niin, että tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kiristä sitten vielä 3/4 kierrosta.

   Note: Suodattimen pitäisi nyt olla tiivis.

  8. Irrota hydraulinestesäiliön korkki (Kuva 21).

  9. Täytä säiliö oikealla nesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  10. Asenna säiliön korkki paikalleen.

  11. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  12. Käynnistä kone ja käytä sitä alhaisella joutokäynnillä 3–5 minuuttia, jotta neste kiertää ja jotta järjestelmässä oleva ilma poistuu.

  13. Sammuta moottori, tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää nestettä tarvittaessa.

  14. Laske ja salpaa istuin.

  15. Hävitä neste ja suodatin paikallisten määräysten mukaisesti.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun tarkistus ja säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että seisontajarru estää pysäytetyn koneen vierinnän.
 • Varmista, että seisontajarru estää pysäytetyn koneen vierinnän.

  Seisontajarrua säädetään seuraavasti:

  • Jarruvoimaa suurennetaan kiristämällä jarrun lukkomutteria (Kuva 38).

  • Jarruvoimaa pienennetään löysäämällä jarrun lukkomutteria (Kuva 38).

  g027634

  Note: Varmista, että jarru on täysin vapautettu, kun jarrukahva on vapautusasennossa.

  Puhdistus

  Puhdista rullat tarvittaessa ruiskuttamalla vettä rullien koteloissa olevien aukkojen läpi (Kuva 39).

  g036889

  Pidä hydraulimoottoria ympäröivä alue on puhtaana poistamalla lika ja roskat (Kuva 40).

  g036788

  Varastointi

  1. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin rullista ja moottorista. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään moottorin läheisyydessä.

  2. Lisää stabilointi-/lisäainetta polttoainesäiliöön, jos kone varastoidaan yli 90 päivän ajaksi.

   1. Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (viisi minuuttia).

   2. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu.

   3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Toista toimenpidettä rikastinta käyttäen, kunnes moottori ei enää käynnisty.

   4. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten asetusten mukaisesti.

  3. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

  4. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  5. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.