Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g197124

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu EN ISO 5395:2013 -standardin ja ANSI B71.4-2017 -määrityksen mukaisesti. EN ISO 5395:2013 -standardia varten vaaditaan CE-varustesarja. Sarjan osanumero on merkitty vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Lapset eivät saa käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän käyttöoppaan eri kohdissa.

Moottorin päästöhyväksyntä

Koneen moottori täyttää EPA Tier 4 Final -vaatimukset ja EU:n vaiheen 3b vaatimukset.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7272
decal93-7818
decal100-5622
decal100-5623
decal100-5624
decal100-5693
decal100-5694
decal104-3578
decal104-3579
decal100-6578
decal106-6754
decal106-6755
decal114-0846
decal117-2718
decal117-4765
decal120-4159
decal121-3887
decal121-3884
decalbatterysymbols
decal125-9688
decal130-5355
decal130-0611
decal132-3600
decal120-6604
decal127-3700
decal130-0594
decal130-5356
decal120-8947
decal114-0849
decal136-4436
decal117-2754
decal117-2766
decal120-0250
decal121-8378
decal130-6043
decal130-6046

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Koneen voitelu

Huolehdi koneen voitelusta rasvaamalla se ennen käyttöä. Katso kohta Laakerien ja holkkien rasvaus. Koneen rasvauksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Varoitustarran vaihto

Vain CE-mallit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Varoitustarra1

Laitteissa, joiden on täytettävä eurooppalaiset CE-vaatimukset, varoitustarra osanumero 117-2754 on vaihdettava varoitustarraan osanumero 117-2766.

Laitteen yleiskatsaus

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

g196908

Ajopoljin

Kun haluat pysäyttää koneen, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon (Kuva 3).

Jarrupolkimet

Koneessa on kaksi jarrupoljinta kahta erillistä pyöräjarrua varten. Niiden avulla voidaan helpottaa kääntymistä ja pysäköintiä sekä parantaa pitoa rinteissä. Polkimet voidaan salvata yhteen seisontajarrukäyttöä ja kuljetusta varten (Kuva 3).

Polkimen lukitussalpa

Polkimen lukitussalpa yhdistää polkimet seisontajarrun kytkemistä varten (Kuva 3).

Ohjauspyörän kallistusvipu

Paina ohjauspyörän kallistusvipu alas ja kallista ohjauspyörä haluamaasi asentoon. Lukitse sitten säätö vapauttamalla vipu (Kuva 3).

Seisontajarrun salpa

Seisontajarru lukitaan kojetaulun vasemmalla puolella sijaitsevalla nupilla (Kuva 3).

Kun haluat kytkeä seisontajarrun, yhdistä polkimet lukitussalvalla, paina kumpikin poljin alas ja vedä seisontajarrun salpa ulos. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina kumpaakin poljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

Varoitusvilkkujen kytkin

Kytke varoitusvilkut painamalla varoitusvilkkujen kytkintä (Kuva 3).

Suuntavilkkujen kytkin

Kytke vasen suuntavilkku painamalla suuntavilkkujen kytkimen vasenta puolta ja kytke oikea suuntavilkku painamalla kytkimen oikeaa puolta (Kuva 3).

Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 4) on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

g028453

Moottorin nopeuskytkin

Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa (Kuva 4).

Moottorin nopeutta voidaan lisätä tai laskea 100 kierr./min kerrallaan napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy automaattisesti KORKEALLE tai ALHAISELLE joutokäyntinopeudelle sen mukaan, kumpaa kytkintä painetaan.

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimessä on kaksi asentoa: ULOS (KäYNNISTYS) ja SISääN (PYSäYTYS). Kytke leikkuupöydän terät vetämällä voimanulosoton painike ulos. Vapauta leikkuupöydän terät painamalla painike alas (Kuva 4).

Ylemmän ja alemman nopeuden säätökytkin

Ylemmän ja alemman nopeuden säätökytkimellä voidaan nostaa nopeusaluetta koneen kuljettamista varten (Kuva 4).

Leikkuupöydät eivät toimi ylemmällä nopeusalueella. Kun haluat vaihtaa moottorin nopeutta YLEMMäN ja ALEMMAN nopeusalueen välillä, nosta leikkuupöydät, vapauta voimanulosotto ja vakionopeussäädin, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon ja aja konetta alhaisella nopeudella.

Nostokytkimet

Nostokytkimillä nostetaan ja lasketaan leikkuupöytiä (Kuva 4). Laske leikkuupöytiä painamalla kytkimet eteenpäin ja nosta leikkuupöytiä painamalla kytkimet taaksepäin. Kun käynnistät koneen ja leikkuupöydät ovat ala-asennossa, paina nostokytkin alas, jolloin leikkuupöydät kelluvat ja leikkaavat.

Note: Leikkuupöytiä ei voi laskea ylemmällä nopeusalueella. Ne eivät myöskään nouse tai laskeudu, jos käyttäjä on poissa istuimelta moottorin käydessä. Lisäksi leikkuupöydät laskeutuvat, kun avain on KäYNNISSä-asennossa ja kuljettaja istuu istuimella.

Vakionopeussäätimen kytkin

Vakionopeussäätimen kytkimellä voidaan lukita polkimen asento ja säilyttää haluttu ajonopeus (Kuva 5). Vakionopeussäädin poistetaan käytöstä painamalla kytkimen takaosaa, kytkimen keskiasento ottaa vakionopeussäätimen käyttöön ja kytkimen etuosalla määritetään haluttu ajonopeus.

Note: Polkimen asento voidaan vapauttaa myös painamalla joko jarrupoljinta tai siirtämällä ajopoljin peruutusasentoon yhden sekunnin ajaksi.

g028454

Pistorasian kytkin

Käytä pistorasian kytkintä, jos haluat syöttää virtaa sähkötoimisiin lisävarusteisiin (Kuva 5).

Istuimen säädöt

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen sivulla olevaa säätövipua eteenpäin, liu’uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa (Kuva 6).

g008837

Käsinojan säätönuppi

Säädä käsinojan kulmaa kiertämällä käsinojan alla olevaa nuppia.

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua (Kuva 6).

Painomittari

Painomittari näyttää, kun istuin on säädetty käyttäjän painon mukaan (Kuva 6). Säädä korkeutta siten, että jousitus osuu vihreällä merkitylle alueelle.

Painon säätövipu

Tällä vivulla säädetään istuin vastaamaan käyttäjän painoa (Kuva 6). Voit nostaa ilmanpainetta vetämällä vipua ylös ja laskea painetta painamalla vipua alas. Säätö on oikea, kun painomittari on vihreällä alueella.

Ohjaamon ohjauslaitteet

g032672

Ilmankierron säädin

Ilmankierron säädin asettaa ohjaamon joko kierrättämään ohjaamossa olevaa ilmaa tai ottamaan raitisilmaa ohjaamon ulkopuolelta (Kuva 7).

 • Aseta säädin kierrätysasentoon, kun ilmastointilaite on käytössä.

 • Aseta säädin ottamaan raitisilmaa, kun lämmitin tai puhallin on käytössä.

Puhaltimen säätö

Säädä puhaltimen nopeutta kääntämällä puhaltimen ohjausnuppia (Kuva 7).

Lämpötilan ohjaus

Säädä ohjaamon lämpötilaa kääntämällä lämpötilan ohjausnuppia (Kuva 7).

Tuulilasinpyyhkimen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään tuulilasinpyyhkimet käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 7).

Ilmastointilaitteen kytkin

Tällä kytkimellä kytketään ilmastointilaite käyttöön ja pois käytöstä (Kuva 7).

Tuulilasin salpa

Avaa tuulilasi nostamalla salpoja ylöspäin (Kuva 8). Lukitse tuulilasi avoimeen asentoon painamalla salpa pohjaan. Sulje ja lukitse tuulilasi vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas.

g196911

Takaikkunan salpa

Avaa takaikkuna nostamalla salpoja ylöspäin. Lukitse ikkuna avoimeen asentoon painamalla salpaa. Sulje ja lukitse ikkuna vetämällä salpaa ulos ja painamalla se alas (Kuva 8).

Important: Takaikkuna pitää sulkea ennen konepellin avaamista, jotta se ei vahingoitu.

Tietokeskusohjauksen käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on muun muassa tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 9). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

g020650
 • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös poistua avoinna olevasta valikosta.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

 • Äänimerkki kuuluu, kun leikkuupöytiä lasketaan, näytössä on ilmoituksia tai koneessa on vika.

Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
GraphicMoottorin käyntinopeus/tila osoittaa moottorin käyntinopeuden
GraphicTuntilaskuri
GraphicTietokuvake
GraphicAsettaa vetopyörän enimmäisnopeuden.
GraphicNopea
GraphicHidas
GraphicTaaksepäinpuhallus kertoo, milloin puhallin puhaltaa taaksepäin.
GraphicPolttoainemäärä
GraphicRegeneraatio paikallaan ollessa tarpeen
GraphicIlmanoton lämmitin käytössä
GraphicVasemman leikkuupöydän nosto
GraphicKeskimmäisen leikkuupöydän nosto
GraphicOikean leikkuupöydän nosto
GraphicKuljettajan on oltava istuimella.
GraphicSeisontajarrun ilmaisin kertoo, onko seisontajarru käytössä.
GraphicKäytössä ylempi nopeusalue
GraphicVapaa
GraphicKäytössä alempi nopeusalue
GraphicJäähdytysnesteen lämpötila osoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan joko celsius- tai fahrenheitasteina.
GraphicLämpötila (kuuma)
GraphicAjo tai ajopoljin
GraphicEstetty tai kielletty
GraphicMoottorin käynnistys
GraphicPTO: voimanulosotto on käytössä
GraphicPysäytys tai sammutus
GraphicMoottori
GraphicAvainkytkin
GraphicLeikkuupöytiä lasketaan
GraphicLeikkuupöytiä nostetaan
GraphicPIN-koodi
GraphicHydrauliöljyn lämpötila: ilmaisee hydrauliöljyn lämpötilan
GraphicCAN-väylä
GraphicTietokeskus
GraphicViallinen tai epäonnistunut
GraphicKeskimmäinen
GraphicOikea
GraphicVasen
GraphicPolttimo
GraphicTEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
GraphicKorkea: yli sallitun alueen
GraphicMatala: alle sallitun alueen
Graphic/GraphicAlueen ulkopuolella
GraphicKytkin
GraphicKuljettajan on vapautettava kytkin
GraphicKuljettajan on vaihdettava ilmoitettuun tilaan
Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä. 
GraphicVaihda kone vapaalle
GraphicMoottoria ei voida käynnistää.
GraphicMoottori sammutetaan.
GraphicMoottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
GraphicHydraulineste on liian kuumaa.
GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Päävalikko
Valikon kohtaKuvaus
ViatViat-valikossa on lueteltu koneen viimeaikaiset viat. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
HuoltoHuolto-valikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit ja muita vastaavia lukuja.
DiagnostiikkaDiagnostiikka-valikossa näkyy koneen kaikkien kytkinten, antureiden ja ohjainten ulostulojen tila. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee helposti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
AsetuksetAsetukset-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia.
TietojaTietoja-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.
Huolto
Valikon kohtaKuvaus
Hours (tunnit)Näyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja puhallin ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja kuinka kauan se on ollut ylikuumentunut.
Counts (lukemat)Näyttää koneen esilämmitysten ja käynnistysten määrän
Vianmääritys
Valikon kohtaKuvaus
Engine Run (moottorin käynti)Lisätietoja Engine Run -valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.
Glowplugs (hehkutulpat)Osoittaa, ovatko seuraavat käytössä: virta-avain käynnistys-asennossa, rajoitettu aikakatkaisu ja hehkutulpat
Fan (puhallin)Osoittaa, onko puhallin on käytössä seuraavissa kohteissa: moottorin ylikuumentuminen, korkea öljyn lämpötila, korkea koneen tai hydrauliikan lämpötila ja puhallin päällä
Asetukset
Valikon kohtaKuvaus
YksikötTietokeskuksen yksiköiden valinta: englantilaiset mitat tai metrijärjestelmä
KieliTietokeskuksessa käyttävien kielten hallinta*
TaustavaloLCD-näytön kirkkauden säätö
KontrastiLCD-näytön kontrastin säätö
Suojatut valikotAntaa käyttäjän, jolle tämän yritys on antanut PIN-koodin, käyttää suojattuja valikoita.
Automaattinen joutokäyntiSäätelee aikaa, jonka jälkeen käyttämätön kone siirtyy joutokäyntitilaan
LeikkuunopeusSäätelee enimmäisnopeutta leikattaessa (alempi nopeusalue)
KuljetusnopeusSäätelee enimmäisnopeutta, kun laitetta kuljetetaan (ylempi nopeusalue)
Smart PowerSmart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

*Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielelle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

Tietoja
Valikon kohtaKuvaus
MalliNäyttää koneen mallinumeron
SNNäyttää koneen sarjanumeron
Koneen ohjainversioNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version
Tietokeskuksen versioNäyttää tietokeskuksen ohjelmiston version
CAN-väyläNäyttää koneen tietoliikenneväylän tilan

Suojatut valikot

Tietokeskuksen Asetukset-valikossa on neljä käyttökokoonpanoasetusta, joita voidaan säätää. Näitä ovat automaattisen joutokäynnin aikaviive, enimmäisleikkuuajonopeus, enimmäiskuljetusajonopeus ja Smart Power. Asetukset ovat suojatussa valikossa.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 10).

  g028523
 2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 11A).

  g028522
 3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 11B ja Kuva 11C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

 4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 11D).

  Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

  Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

Note: Virta-avaimen kääntäminen PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon lukitsee suojatun valikon.

Asetuksia voi tarkastella ja muuttaa Suojattu-valikossa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

Automaattisen joutokäynnin asetus

 • Siirry Asetukset-valikon kohtaan Automaattinen joutokäynti.

 • Vaihda oikeaa painiketta painamalla automaattisen joutokäynnin asetukseksi Pois, 8S, 10S, 15S, 20S tai 30S.

Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus

 • Etsi Asetukset-valikosta suojattu valikko ja paina oikeaa painiketta.

 • Lisää enimmäisleikkuunopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla oikeaa painiketta.

 • Vähennä enimmäisleikkuunopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla keskimmäistä painiketta.

 • Poistu valikosta painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus

 • Etsi Asetukset-valikosta kohta Transport Speed (kuljetusnopeus) ja paina oikeanpuoleista painiketta.

 • Lisää enimmäiskuljetusnopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla oikeaa painiketta.

 • Vähennä enimmäiskuljetusnopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla keskimmäistä painiketta.

 • Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

Kun olet lopettanut asetusten säätämisen suojatussa valikossa, siirry päävalikkoon painamalla vasenta painiketta. Siirry sitten ajovalikkoon painamalla vasenta painiketta.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g197050
KuvausKuva 12 viiteMitta tai paino
Korkeus ohjaamon kanssa G237 cm
Korkeus turvakaaren kanssaI218 cm
KokonaispituusF342 cm
Varastointi- ja kuljetuspituusE338 cm
Leikkuuleveys   
 kokonaisleveysC335 cm
 etuleikkuuyksikkö 157 cm
 sivuleikkuuyksikkö 107 cm
 etu- ja yksi sivuleikkuuyksikkö 246 cm
Kokonaisleveys   
 leikkuuyksiköt alhaallaD345 cm
 leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetusasento)B183 cm
Akseliväli H141 cm
Raideväli (renkaan keskeltä keskelle)   
 eturenkaatA114 cm
 takarenkaatJ107 cm
Maavara 17 cm
Nettopaino ohjaamon kanssa 2 159 kg
Nettopaino turvakaaren kanssa 2 159 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta hydraulijärjestelmä. Katso kohta Hydraulinesteen tarkistus.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus

Polttoainesäiliön tilavuus: 79 l

Polttoaineen tiedot

Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

 • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

 • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

 • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

Petrodiesel

Setaaniluku: 45 tai korkeampi

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Polttoainetaulukko

Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
ASTM D975Yhdysvallat
Nro 1-D S15
Nro 2-D S15
EN 590Euroopan unioni
ISO 8217 DMXKansainvälinen
JIS K2204, luokitus nro 2Japani
KSM-2610Korea
 • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

 • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Biodiesel

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Polttoaineen lisäys

g196909

Täytä säiliö noin 6–13 mm säiliön – ei täyttökaulan – yläreunan alapuolelle dieselpolttoaineella (nro 2-D).

Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Renkaiden oikea ilmanpaine on 1,72–2,07 bar.

  Important: Pidä renkaiden paineet suositelluissa rajoissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 115–136 N∙m oikeassa järjestyksessä (Kuva 15 ja Kuva 16).

  g033358
  g033359

  Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit asianmukaiseen momenttiin.

  Planeettapyörästön öljyn tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön öljy(katso, onko ulkoista vuotoa havaittavissa).
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Lisää tarvittaessa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Tarkista, että kone on tasaisella alustalla. Aseta pyörä siten, että yksi tarkistustulppa on kello 12:n asennossa ja toinen tulppa kello 3:n asennossa (Kuva 17).

   g019500
  2. Irrota kello kolmen asennossa oleva tulppa (Kuva 17).

   Note: Öljyn pinnan tulee ulottua tarkistustulpan aukon alareunaan saakka.

  3. Jos öljyn pinta on matalalla, irrota kello 12:n asennossa oleva tulppa ja lisää öljyä, kunnes sitä alkaa virrata ulos kello kolmen asennossa olevasta aukosta.

  4. Asenna molemmat tulpat.

  Taka-akselin voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine.
 • Taka-akseli on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Tilavuus on 2,4 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti päivittäin vuotojen varalta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota tarkistustulppa akselin yhdestä päästä ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla (Kuva 18).

   Note: Jos voiteluainetta on liian vähän, irrota täyttötulppa ja lisää riittävästi voiteluainetta, jotta voiteluaineen pinta nousee tarkistustulppien aukkojen alareunan tasolle.

   g011487

  Taka-akselin vaihteiston voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • Vaihteisto on täytetty SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä. Järjestelmän tilavuus on 0,5 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti vuotojen varalta päivittäin.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota tarkistus-/täyttötulppa vaihteiston vasemmalta puolelta ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla (Kuva 19).

   Note: Jos voiteluainetta on vähän, lisää sitä, kunnes sen pinta on aukon alareunan tasolla.

   g011488

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) säätö

  Vaara

  Kaatumisesta aiheutuvan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä.

  Varmista, että istuin on kiinnitetty istuimen salvalla.

  Vaara

  Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

  • Älä käytä konetta epätasaisessa maastossa tai rinteessä, jos turvakaari on alhaalla.

  • Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

  • Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Aja hitaasti ja varovasti.

  • Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.

  Important: Turvavyötä on käytettävä aina, kun turvakaari on nostettuna ja lukitussa asennossa. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on ala-asennossa.

  Turvakaaren lasku

  Important: Laske turvakaari vain silloin, kun se on välttämätöntä.

  Important: Varmista, että istuin on kiinnitetty istuimen salvalla.

  g221650

  Turvakaaren nosto

  g221651

  Leikkuukorkeuden säätö

  Etuleikkuupöytä

  Leikkuukorkeutta voidaan säätää 25–127 mm:n korkeudelle 13 mm:n välein. Kun haluat säätää etuleikkuupöydän leikkuukorkeutta, aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoiden ylempiin tai alempiin reikiin, lisää tai poista yhtä suuri määrä välikappaleita kunkin kääntöpyörän haarukasta ja kiinnitä takaketju haluttuun reikään.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Käynnistä moottori ja nosta leikkuupöydät, jotta leikkuukorkeutta voidaan muuttaa.

  3. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta leikkuupöydän noston jälkeen.

  4. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin.

   g008866

   Note: Kun konetta käytetään 64 mm:n tai sitä korkeammalla leikkuukorkeudella, asenna akselipultti kääntöpyörän haarukan alempaan reikään, jotta pyörän ja haarukan väliin ei keräänny ruohoa. Kun konetta käytetään leikkuukorkeuden ollessa alle 64 mm ja ruohoa kerääntyy, aja konetta vastakkaiseen suuntaan leikkuujätteiden poistamiseksi pyörän ja haarukan alueelta.

  5. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 22).

  6. Asenna kaksi välilevyä kara-akselille alkuperäisasennuksen mukaisesti.

   Note: Nämä välilevyt edellyttävät, että leikkuupöydät ovat vaakasuorassa koko leveydeltään. Liu’uta sopiva määrä 13 mm:n välikappaleita (ks. alla oleva taulukko) kara-akselille halutun leikkuukorkeuden saavuttamiseksi. Liu’uta sitten aluslaatta akselin päälle.

   Määritä asetukseen sopiva välikappalemäärä seuraavan taulukon avulla (Kuva 23):

   decal100-5622nc
  7. Paina kääntöpyörän kara etummaisen kääntöpyörän varren läpi ja asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) sekä jäljellä olevat välikappaleet kara-akselille.

  8. Varmista kokoonpano asentamalla kiristyskanta.

  9. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan (Kuva 24).

   g011596
  10. Asenna leikkuukorkeusketjut haluttuun leikkuukorkeuden reikään liitintapilla ja sokalla (Kuva 25).

   decal100-5624nc

  Note: Kun leikkuukorkeus on 25 mm, 38 mm tai 51 mm, jalakset ja johtopyörät on siirrettävä ylimpään asentoon.

  Sivuleikkuupöydät

  Sivuleikkuupöytien leikkuukorkeutta säädetään lisäämällä tai poistamalla yhtä suuri määrä välikappaleita kunkin kääntöpyörän haarukasta, asettamalla kääntöpyörien akselit haarukoissa oleviin suuren tai pienen leikkuukorkeuden aukkoihin ja kiinnittämällä tapit valitun leikkuukorkeuden kannatinreikiin.

  1. Aseta kääntöpyörän akselit kääntöpyörän haarukoihin toisiaan vastaaviin reikiin (Kuva 26 ja Kuva 28).

  2. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 26).

   g008866
  3. Asenna kaksi välilevyä kara-akselille alkuperäisasennuksen mukaisesti. Näiden välilevyjen avulla leikkuupöydät saadaan vaakasuoraan koko leveydeltään. Liu’uta sopiva määrä 13 mm:n välikappaleita kara-akselille halutun leikkuukorkeuden saavuttamiseksi. Liu’uta sitten aluslaatta akselin päälle.

   Note: Nämä välilevyt edellyttävät, että leikkuupöydät ovat vaakasuorassa koko leveydeltään. Liu’uta sopiva määrä 13 mm:n välikappaleita (ks. alla oleva taulukko) kara-akselille halutun leikkuukorkeuden saavuttamiseksi. Liu’uta sitten aluslaatta akselin päälle.

   Määritä asetukseen sopiva välikappalemäärä seuraavan taulukon avulla (Kuva 27).

   decal100-5622nc
  4. Paina kääntöpyörän kara etummaisen kääntöpyörän varren läpi ja asenna välilevyt (alkuperäisasennuksen mukaisesti) sekä jäljellä olevat välikappaleet kara-akselille.

  5. Irrota sokka ja liitintapit kääntöpyörän varsista (Kuva 28).

  6. Nosta tai laske vartta kiristystankoa pyörittämällä, kunnes kaikki reiät on kohdistettu valittuihin leikkuukorkeuden kannatinreikiin leikkuupöydän rungossa (Kuva 28 ja Kuva 29).

   g004676
   decal100-5623nc
  7. Aseta liitintapit paikoilleen ja asenna sokat.

  8. Pyöritä kiristystankoa vastapäivään (sormin kiristäen), jotta säätöön tulee jännitystä.

  9. Irrota sokat ja liitintapit, jotka kiinnittävät vaimentimen hahlot leikkuupöydän kannattimiin (Kuva 30).

   Important: Vaimentimen hahlon pituutta ei saa koskaan muuttaa. Reikien keskikohtien välisen pituuden on oltava 13,7 cm.

   g011549
  10. Kohdista vaimentimen hahlojen reiät valittuihin leikkuukorkeuden kannatinreikiin leikkuupöydän rungossa ja asenna liitintapit ja sokat (Kuva 31).

   decal100-5694nc

  Jalaksien säätö

  Aseta jalakset ala-asentoon ajettaessa yli 64 mm:n leikkuukorkeuksilla ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 64 mm.

  Note: Kun jalakset kuluvat, ne voidaan vaihtaa leikkurin toiselle puolelle kääntämällä ne ympäri. Näin jalaksia voidaan käyttää pitempään, ennen kuin ne on tarpeen vaihtaa.

  Säädä jalakset (Kuva 32).

  Important: Kiristä kunkin jalaksen etuosassa oleva ruuvi momenttiin 9–11 N·m.

  g031063

  Leikkuupöydän rullien säätö

  Leikkuupöydän rullat on asetettava ala-asentoon ajettaessa yli 64 mm:n leikkuukorkeuksilla ja yläasentoon leikkuukorkeuden ollessa alle 64 mm.

  g033113

  Leikkuupöytien epätasapainon korjaus

  Nurmiolojen ja ajoyksikön vastapainoasetusten erojen vuoksi kannattaa tehdä koeleikkuu ja tarkistaa leikkuujälki ennen koko alueen leikkaamista.

  1. Aseta leikkuupöydät haluttuun leikkuukorkeuteen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Tarkista ja säädä etu- ja takarenkaiden rengaspaineeksi 1,72–2,07 bar.

  3. Tarkista ja säädä kaikkien kääntöpyörien rengaspaineeksi 3,45 bar.

  4. Tarkista lataus- ja vastapainopaineet moottorin käydessä KORKEIMMALLA joutokäyntinopeudella käyttämällä hydraulitestiportteja.

   Note: Säädä vastapainon paineeksi 22,41 bar.

  5. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso kohta Taipuneen terän tarkistus.

  6. Leikkaa ruohoa koealueelta ja varmista, että kaikki leikkuupöydät ovat samalla leikkuukorkeudella.

  7. Jos leikkuupöytiä on vielä säädettävä, aja kone tasaiselle alustalle käyttäen apuna vähintään 2 m:n suorasyrjäviivainta.

  8. Terätason mittaamisen helpottamiseksi leikkuukorkeus on nostettava 7,6–10,1 cm:iin. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  9. Laske leikkuupöydät tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöytien päällä olevat suojukset.

  10. Löysää kiristinpyörän kiinnittävää laippamutteria, jotta jokaisen leikkuupöydän hihna löystyy.

  Leikkuupöydän etupuolen asetus

  Käännä terää kullakin karalla, kunnes niiden päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän etukärkeen. Säädä etummaisen kääntöpyörän haarukoiden välilevyjä vastaamaan leikkuukorkeuden tarraa (Kuva 34). Katso kohta Leikkuupöydän kaltevuuden mittaus.

  g008866

  Sivuleikkuupöydän asetukset

  Käännä jokaisen karan terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän etukärkeen. Säädä etummaisen kääntöpyörän varsien välilevyjä vastaamaan leikkuukorkeuden tarraa (Kuva 35). Katso terän ulkokaraa koskevat ohjeet kohdasta Etuleikkuupöydän kaltevuuden säätö.

  g011561

  Leikkuukorkeuden sovitus leikkuupöytien välillä

  1. Aseta terä sivuttain molempien sivuleikkuupöytien ulkokaralle.

   Note: Mittaa etäisyys lattiasta kummankin yksikön leikkuusärmän kärkeen ja vertaa lukemia. Näiden lukemien on oltava 3 mm:n sisällä toisistaan. Älä tee mitään säätöjä tässä vaiheessa.

  2. Aseta terä sivuttain sivuleikkuupöydän sisäkaralle sekä etuleikkuupöydän vastaavalle ulkokaralle.

   Note: Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän kärkeen sivuleikkuupöydän sisäreunassa sekä etuleikkuupöydän vastaavassa ulkoreunassa ja vertaa lukemia. Sivuleikkuupöydän lukemien on oltava 3 mm:n sisällä etuleikkuupöydän lukemista.

   Note: Kaikkien kolmen leikkuupöydän kääntöpyörien on pysyttävä maassa, kun vastapaino on asetettu oikein.

   Note: Jos on tehtävä säätöjä etu- ja sivuleikkuupöytien leikkauksen sovittamiseksi, säädöt tehdään vain sivuleikkuupöytiin.

  3. Jos sivuleikkuupöydän sisäreuna on liian korkealla suhteessa etuleikkuupöydän ulkoreunaan, poista yksi välilevy sivuleikkuupöydän sisemmän etukääntöpyörän varren alaosasta (Kuva 35).

   Note: Tarkista uudelleen mitta molempien sivuleikkuupöytien ulkoreunojen välillä sekä sivuleikkuupöydän sisäreunan ja etuleikkuupöydän ulkoreunan välillä.

  4. Jos sisäreuna on yhä liian korkealla, poista yksi välilevy lisää sivuleikkuupöydän sisemmän etukääntöpyörän varren alaosasta ja yksi välilevy sivuleikkuupöydän ulomman etukääntöpyörän varresta.

  5. Jos sivuleikkuupöydän sisäreuna on liian matalalla suhteessa etuleikkuupöydän ulkoreunaan, lisää yksi välilevy sivuleikkuupöydän sisemmän etukääntöpyörän varren alaosaan.

   Note: Tarkista uudelleen mitta molempien sivuleikkuupöytien ulkoreunojen välillä sekä sivuleikkuupöydän sisäreunan ja etuleikkuupöydän ulkoreunan välillä.

  6. Jos sisäreuna on yhä liian matalalla, lisää toinen välilevy sivuleikkuupöydän sisemmän etukääntöpyörän varren alaosaan ja lisää yksi välilevy sivuleikkuupöydän ulomman etukääntöpyörän varteen.

  7. Kun etu- ja sivuleikkuupöytien reunojen leikkuukorkeudet vastaavat toisiaan, varmista, että sivuleikkuupöydän kaltevuus on yhä 8–11 mm.

   Note: Säädä tarvittaessa.

  Turvakytkimien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvakytkimet.
 • Koneen sähköjärjestelmässä on turvakytkimet. Kytkimet estävät joko ajon tai voimanulosoton, kun käyttäjä poistuu istuimelta. Vaikka moottori pysyy käynnissä, kun voimanulosotto ja ajopoljin vapautetaan, sammuta moottori ennen istuimelta nousemista.

  1. Aja kone hitaasti laajalle ja pääosin avoimelle alueelle. Laske leikkuupöytä, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Istuudu istuimelle ja paina ajopoljinta. Yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä. Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  3. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori. Nouse istuimelta ja siirrä voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon. Voimanulosoton vipu ei saa kytkeytyä päälle. Jos voimanulosoton vipu kytkeytyy päälle, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  4. Istuudu istuimelle, kytke käsijarru päälle ja käynnistä moottori. Siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta. Tietokeskuksessa näkyy viesti ”ajo kielletty”, eikä koneen pitäisi liikkua. Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen koneen käyttöä.

  Peilien säätö

  Vain ohjaamomalli

  Taustapeili

  Istu istuimella ja säädä taustapeiliä niin, että näet sen kautta hyvin ulos takaikkunasta (Kuva 36). Voit vähentää valon aiheuttamaa häikäisyä vetämällä vipua taaksepäin, jolloin peili kallistuu.

  Sivupeilit

  Istu istuimella ja pyydä toista henkilöä säätämään sivupeilejä niin, että näet ajoneuvon ympäristön hyvin niiden kautta (Kuva 36).

  g008870

  Ajovalojen suuntaus

  1. Löysää asennusmuttereita ja aseta molemmat ajovalot niin, että ne osoittavat suoraan eteenpäin.

   Note: Kiristä asennusmutteria juuri sen verran, että ajovalo pysyy asennossaan.

  2. Aseta tasainen metallilevy ajovalon etuosan päälle.

  3. Kiinnitä levyyn magneettinen astelevy.

  4. Pidä kokoonpanoa paikallaan ja kallista ajovaloa varovasti kolme astetta alaspäin. Kiristä sitten mutteri.

  5. Toista toimenpide toiselle ajovalolle.

  Hiljaisen tilan käyttöönotto

  Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään koneen ohjelmiston kautta asetettavan HILJAISEN TILAN käyttöönottoa varten.

  Kun ajoyksikkö on hiljaisessa tilassa, äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on alle 80 dB(A), epävarmuusarvo (K) 1,0 dB(A), arvioituna EN ISO 5395:2013-1 -standardin liitteen F mukaisesti.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Väistä aina muita tiellä liikkujia.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

  Ohjaamolla varustetut koneet

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite.

  • Toron asentama ohjaamo toimii turvakaarena.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Taittuvalla turvakaarella varustetut koneet

  • Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari on nostettuna.

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite. Taittuva turvakaari on pidettävä nostettuna ja lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä koneen käytön aikana, kun turvakaari on yläasennossa.

  • Laske taittuva turvakaari väliaikaisesti vain silloin, kun se on välttämätöntä. Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.

  • Huomaa, että kaatumissuojausta ei ole, kun taittuva turvakaari on alhaalla.

  • Tutki leikattava alue, äläkä koskaan taita taittuvaa turvakaarta alas alueilla, joilla on rinteitä, pudotuksia tai vettä.

  Turvallisuus rinteissä

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Tutustu seuraaviin ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumista tai jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne kävellen ohjattavalla ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi ruohonkeräysjärjestelmiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

  • Pidä vaihde kytkettynä, kun ajat rinnettä alas. Älä laskeudu alamäkeen vapaalla (koskee ainoastaan ​​vaihteistolla varustettuja yksiköitä).

  Moottorin käynnistys

  Important: Ilmaa polttoainejärjestelmä seuraavissa tilanteissa:

  • Moottori on sammunut polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmän osia on huollettu.

  1. Nosta jalka ajopolkimelta ja tarkista, että se on VAPAA-asennossa. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

  2. Siirrä kaasuvipu joutokäyntiasentoon.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. Hehkutulppien merkkivalo syttyy.

  4. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Important: Älä käytä käynnistysmoottoria yli 15 sekuntia yhdellä kertaa, koska se voi vaurioitua. Jos moottori ei käynnisty 15 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain POIS-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet, odota vielä 15 sekuntia ja yritä käynnistää uudelleen.

  5. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata KäYNNISSä-asentoon.

  6. Siirrä kaasuvipu haluamaasi asentoon.

   Kun lämpötila on alle –7 °C, käynnistysmoottoria voidaan käyttää 30 sekuntia, mutta sen jälkeen on pidettävä 60 sekunnin tauko. Käynnistystä voidaan yrittää kaksi kertaa.

   Important: Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin tarkastat koneen öljyvuotojen, irtonaisten osien tai muiden vikojen varalta.

  Moottorin sammutus

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Note: Laske leikkuupöydät maahan aina, kun kone on pysäköitynä. Tämä vähentää hydraulijärjestelmän kuormitusta, ehkäisee järjestelmän osien kulumista ja estää myös leikkuupöytien laskeutumisen vahingossa.

  1. Siirrä kaasuvipua taaksepäin HITAALLE.

  2. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  5. Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

  Smart Power -vedon kuvaus

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Puhaltimen taaksepäinpuhallus

  Hydraulinesteen ja moottorin jäähdytysnesteen lämpötila säätelevät puhaltimen nopeutta. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistyy automaattisesti, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydraulineste saavuttaa tietyn lämpötilan. Suunnanvaihto auttaa puhaltamaan roskat takasäleiköstä sekä laskemaan moottori- ja hydraulinesteen lämpötilaa. Puhaltimen taaksepäinpuhallusjakso voidaan käynnistää manuaalisesti painamalla yhtä aikaa tietokeskuksen oikeaa ja vasenta painiketta. Käynnistä taaksepäinpuhallus manuaalisesti ennen työskentelyalueelta poistumista sekä ennen koneen viemistä työpajaan tai säilytystilaan.

  Automaattisen joutokäynnin kuvaus

  Koneessa on automaattinen joutokäyntitoiminto, joka vaihtaa moottorin joutokäynnille, kun seuraavia toimintoja ei ole käytetty tietokeskuksessa määritettyyn aikaan.

  • Ajopoljin palautetaan VAPAA-asentoon.

  • PTO on pois päältä.

  • Nostokytkimet eivät ole käytössä.

   Kun jotakin yllä mainituista toiminnoista käytetään, koneen kaasu palaa automaattisesti aikaisempaan tilaan.

  Vakionopeussäätimen käyttö

  Vakionopeussäätimen kytkimellä voidaan lukita polkimen asento ja säilyttää haluttu ajonopeus. Vakionopeussäädin poistetaan käytöstä painamalla kytkimen takaosaa, kytkimen keskiasento ottaa vakionopeussäätimen käyttöön ja kytkimen etuosalla määritetään haluttu ajonopeus.

  Note: Polkimen asento voidaan vapauttaa myös painamalla joko jarrupoljinta tai siirtämällä ajopoljin PERUUTUS-asentoon yhden sekunnin ajaksi.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos vastapaine on liian suuri, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta lisäprosessien (apu- ja nollausregeneraatio) ollessa käynnissä.

  • Anna apu- ja nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota. Siirrä moottorin nopeuskytkin korkean joutokäyntinopeuden asentoon, kun se on mahdollista.

  Note: Jos leikkuunopeus on liian suuri, leikkuujälki saattaa huonontua. Palaa korkeaan joutokäyntinopeuteen vähentämällä koneen ajonopeutta tai leikkuuleveyttä.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Hiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g213866
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinSuorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213867
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinSuorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkasuodattimen tuhkakertymästä järjestelmäilmoituksen tai moottorivian muodossa.

  • Ilmoitus ja viat ovat merkkejä siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen ilmoitus ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoIlmoitus tai vikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: järjestelmäilmoitus
  g213865
  100 %Ilmoita yrityksen huolto-osastolle, että ilmoitus #179 näkyy tietokeskuksessa.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213863
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 3: moottorivaroitus
  g213864
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 4: moottorivaroitus
  g214715
  Moottorin nopeus enimmäisvääntömomentilla + 200 kierr./minTietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksellaTietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen tuloksena tai tietokoneen havaitessa vastapainetta hiukkassuodattimessaKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, apuregeneraatio on käynnissä.
  Apuregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa imuventtiiliä ohjaamalla, mikä mahdollistaa apuregeneraation.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTehdään apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästiKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Tehdään myös 100 tunnin välein anturien lähtökohtalukemien nollausta varten
  Nollausregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa regeneraation aikana imuventtiiliä ja polttoaineruiskuttimia ohjaamalla.
  Katso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiNoen kertyminen johtuu pitkäkestoisesta käytöstä alhaisella moottorin nopeudella tai kuormituksella. Nokea saattaa myös kertyä, jos käytetään vääränlaista polttoainetta tai öljyäKun pysäköintiregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen ja pyytää pysäköintiregeneraatiota
   • Suorita pysäytysregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
  • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  PalautusTehdään, jos pysäköintiregeneraatiopyynnöt ohitetaan ja käyttöä jatketaan, jolloin nokea kertyy lisää, kun hiukkassuodatin edellyttää jo pysäköintiregeneraatiotaKun palautusregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  Anna huoltoteknikon suorittaa palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 43).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa apuregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta apuregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna apuregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Apuregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Nollausregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 44).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä ja muuttamalla polttoaineruiskuttimien toimintaa.

   Important: Apu-/nollausregeneraation kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Nollausregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Pysäköintiregeneraatio

  g214713
  • Pysäköintiregeneraation pyyntökuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 45).

  • Jos pysäköintiregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 46) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213866

   Important: Jos pysäköintiregeneraatiota ei suoriteta kahden tunnin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.

  • Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin pysäköintiregeneraation suorittamiseen, jos tähän on valtuutus käyttäjän yritykseltä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Laske leikkuuyksiköt ja pysäytä ne tarvittaessa.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Pysäköintiregeneraation suoritus

  Note: Ohjeita suojattujen valikoiden avaamiseen on kohdassa Suojattujen valikoiden käyttö.

  1. Käytä suojattua valikkoa ja avaa suojattujen asetusten alavalikko (Kuva 47). Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

   g028523
  2. Siirry PääVALIKKOON, selaa HUOLTOVALIKKOON keskimmäisellä painikkeella ja valitseHUOLTO painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 48).

   Note: Tietokeskuksen näytön oikeassa yläkulmassa pitäisi näkyä PIN-ilmaisin.

   g212371
  3. Paina HUOLTOVALIKOSSA keskimmäistä painiketta, kunnes DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valinnat näkyvät, ja valitse DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 49).

   g212138
  4. Kun ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio. Oletko varma?) -viesti tulee näkyviin, paina keskimmäistä painiketta (Kuva 50).

   g212125
  5. Jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle 60 °C, ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (Varmista, että X on käynnissä ja yli 60 °C) -viesti tulee näyttöön (Kuva 51).

   Tarkkaile näytön lämpötilaa ja käytä konetta täydellä kaasulla, kunnes lämpötila on 60 °C. Paina sitten keskimmäistä painiketta.

   Note: Jos jäähdytysnesteen lämpötila on yli 60  C, tämä näyttö ei tule näkyviin.

   g211986
  6. Siirrä kaasuvipu ALHAISELLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE ja paina keskimmäistä painiketta (Kuva 52).

   g212372
  7. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, kun pysäköintiregeneraatio alkaa:

   1. ”Initiating DPF Regen.” (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viesti tulee näyttöön (Kuva 53).

    g212405
   2. ”Waiting on Graphic” (Odotetaan X) -viesti tulee näyttöön (Kuva 54).

    g212406
   3. Tietokone määrittää, suoritetaanko regeneraatio. Yksi seuraavista viesteistä näkyy tietokeskuksessa:

    • Jos regeneraatio sallitaan, ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (Regeneraatio käynnistetty. Tämä vaihe voi kestää 30 minuuttia) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Odota, että kone suorittaa pysäköintiregeneraation (Kuva 55).

     g213424
    • Jos moottorin tietokone ei salli regeneraatiota, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti näkyy tietokeskuksessa (Kuva 56). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

     Important: Jos regeneraation kaikkia vaatimuksia ei täytetty tai jos edellisestä regeneraatiosta on alle 50 tuntia, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti tulee näyttöön.

     g212410
  8. Kun regeneraatio on käynnissä, tietokeskus palaa alkunäyttöön ja näyttää seuraavat kuvakkeet:

   GraphicMoottori on kylmä: odota.
   GraphicMoottori on lämmin: odota.
   GraphicMoottori on kuuma: regeneraatio käynnissä (prosenttia valmista).
  9. Pysäköintiregeneraatio on valmis, kun ”Regen Complete” (Regeneraatio valmis) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta (Kuva 57).

   g212404

  Palautusregeneraatio

  • Jos pysäköintiregeneraation pyyntö (näkyy tietokeskuksessa) ohitetaan ja koneen käyttöä jatketaan, hiukkassuodattimeen kertyy kriittinen määrä nokea.

  • Jos palautusregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 58) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213867

   Important: Jos palautusregeneraatiota ei suoriteta 15 minuutin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Suorita palautusregeneraatio, kun moottorin tehoa häviää ja pysäköintiregeneraatio ei puhdista hiukkassuodatinta noesta riittävästi.

  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.

  • Jälleenmyyjän teknikon on suoritettava palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Moottorin nopeuskytkimen käyttö

  Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa. Moottorin nopeutta voidaan nostaa tai laskea 100 kierr./min kerrallaan napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy automaattisesti KORKEALLE tai ALHAISELLE joutokäyntinopeudelle sen mukaan, mitä kytkimen osaa painetaan.

  Leikkuunopeuden säätö

  Työnvalvoja (suojattu valikko)

  Toiminnon avulla työnvalvoja voi määrittää käyttäjän käytössä olevan enimmäisleikkuunopeuden tasoksi 5 %:n askelin 30–100 % (alempi nopeusalue).

  Katso ohjeet leikkuunopeuden asettamiseen kohdasta Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus.

  Kuljettaja

  Toiminnon avulla kuljettaja voi säätää enimmäisleikkuunopeutta (alempi nopeusalue) työnvalvojan asettamissa rajoissa. Kun näkyvissä on tietokeskuksen odotus- tai päänäyttö, säädä nopeutta painamalla keskimmäistä painiketta (Graphic-kuvake).

  Note: Kun vaihdetaan alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä, asetukset muuttuvat aiempien asetusten perusteella. Asetukset nollataan, kun koneesta katkaistaan virta.

  Note: Ominaisuutta voidaan myös käyttää yhdessä vakionopeussäätimen kanssa.

  Kuljetusnopeuden säätö

  Työnvalvoja (suojattu valikko)

  Toiminnon avulla työnvalvoja voi määrittää käyttäjän käytössä olevan enimmäiskuljetusnopeuden tasoksi 5 %:n askelin 30–100 % (ylempi nopeusalue).

  Katso ohjeet kuljetusnopeuden asettamiseen kohdasta Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus.

  Kuljettaja

  Toiminnon avulla kuljettaja voi säätää enimmäiskuljetusnopeutta (ylempi nopeusalue) työnvalvojan asettamissa rajoissa. Kun näkyvissä on tietokeskuksen odotus- tai päänäyttö, säädä nopeutta painamalla keskimmäistä painiketta (Graphic-kuvake).

  Note: Kun vaihdetaan alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä, asetukset muuttuvat aiempien asetusten perusteella. Asetukset nollataan, kun koneesta katkaistaan virta.

  Note: Ominaisuutta voidaan myös käyttää yhdessä vakionopeussäätimen kanssa.

  Tietoa koneen käyttöominaisuuksista

  Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet.

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Jarruja voi käyttää apuna konetta käännettäessä. Jarruja on käytettävä kuitenkin harkiten varsinkin pehmeässä tai kosteassa ruohikossa, koska muuten nurmi voi vahingoittua. Jarruilla voi myös tehostaa pitoa. Esimerkiksi joissakin rinneolosuhteissa ylämäen pyörä voi luistaa ja menettää pidon. Paina tällaisessa tilanteessa ylämäen kääntöpoljinta vähitellen ja katkonaisesti, kunnes ylämäen puoleinen pyörä lakkaa luistamasta. Näin alamäen puoleisen pyörän pito paranee.

  Vetoapu on nyt automaattinen, eikä kuljettajan tarvitse käyttää sitä. Kun pyörä alkaa luisua, virtaus jakautuu automaattisesti etu- ja takapyörien välillä, jotta pyörän luisto olisi mahdollisimman vähäinen ja pito mahdollisimman hyvä.

  Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Tarkista, että istuimen salpa on kunnolla lukittuna, ja käytä turvavyötä. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu. Ohjaamisen helpottamiseksi leikkuupöytä on pidettävä alhaalla ajettaessa alamäessä.

  Ennen moottorin sammuttamista kytke kaikki ohjauslaitteet pois päältä ja siirrä kaasuvipu HIDAS-asentoon. Kun kaasuvipu siirretään HIDAS-asentoon, moottorin pyörintänopeus laskee ja melu sekä tärinä vähenevät. Sammuta moottori kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Ennen koneen siirtämistä toiseen paikkaan nosta leikkuupöydät ja kiinnitä kuljetuslukitsimet (Kuva 59).

  g011550

  Käyttövihjeitä

  Koneen käyttö

  • Käynnistä moottori ja käytä sitä PUOLINOPEALLA JOUTOKäYNNILLä, kunnes se lämpenee. Työnnä kaasuvipu kokonaan eteen, nosta leikkuupöydät, vapauta seisontajarru, paina ajopoljinta ja aja varovasti avoimelle alueelle.

  • Harjoittele ajoa eteen- ja taaksepäin sekä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä. Kun haluat pysäyttää koneen, ota jalka pois ajopolkimelta ja anna sen palata VAPAA-asentoon, tai pysäytä kone painamalla peruutuspoljinta.

   Note: Jos ajat alas rinnettä, saatat joutua käyttämään peruutuspoljinta pysähtymiseen.

  • Leikkaa rinteet suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista. Pidä leikkuupöydät laskettuina, kun ajat alas rinnettä, jotta ohjauksen hallinta säilyy. Älä yritä kääntää konetta rinteessä.

  • Harjoittele esteiden kiertoa leikkuupöydät laskettuina ja nostettuina. Varo vahingoittamasta konetta tai leikkuupöytiä ajaessasi kapeista väleistä.

  • Aja aina hitaasti epätasaisilla alueilla.

  • Jos tiellä on este, nosta leikkuupöytiä, jotta pääset leikkaamaan helposti esteen ympäriltä.

  • Kun konetta kuljetetaan työalueelta toiselle, nosta leikkuupöydät täysin ylös, vapauta voimanulosotto, paina leikkuunohjauskytkin KULJETUS-asentoon ja aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  Leikkuukuvioiden vaihto

  Leikkuukuviota on vaihdettava usein, jotta vältetään samaan suuntaan toistuvan leikkuun aiheuttamat leikkuujäljen ongelmat.

  Tietoa vastapainosta

  Vastapainojärjestelmä pitää yllä leikkuupöydän nostosylintereiden hydraulista vastapainetta. Tämä vastapainon paine parantaa pitoa siirtämällä leikkuupöydän painon leikkurin vetäville pyörille. Vastapainon paine on asetettu tehtaalla niin, että leikkuujälki ja vetokyky ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa useimmissa nurmiolosuhteissa. Vastapainon asetusta vähentämällä voi lisätä leikkuupöydän vakautta, mutta samalla vetokyky voi heiketä. Vetokykyä voi lisätä kasvattamalla vastapainon asetusta, mutta tämä voi heikentää leikkuujälkeä. Vastapainon paineen säädöstä on lisätietoja ajoyksikön huolto-oppaassa.

  Leikkuujäljen ongelmien ratkaiseminen

  Lisätietoja on Aftercut Appearance Troubleshooting Guide -oppaassa osoitteessa www.Toro.com.

  Asianmukaiset leikkuutekniikat

  • Kun aloitat leikkuun, kytke leikkuupöydät ja lähesty leikkuualuetta hitaasti. Laske leikkuupöydät, kun etuleikkuupöydät ovat leikkuualueella.

  • Jotta nurmeen saadaan ammattimaisen suorat linjat ja raidat, joita tietyt käyttökohteet edellyttävät, etsi puu tai muu kaukana oleva kohde ja aja suoraan sitä kohti.

  • Heti, kun etuleikkuupöydät tulevat leikkuualueen reunaan, nosta leikkuupöydät ja tee pisaran muotoinen käännös, jotta olet valmiina seuraavaan ajoon.

  • Leikkuupöydät heittävät ruohon yleensä koneen vasemmalle puolelle. Hiekkaesteiden ympäriltä on paras leikata myötäpäivään, jotta esteeseen ei lennä leikkuujätettä.

  • Leikkuupöytiin voidaan liittää kiinnipultattavat levittimet. Levittimet toimivat hyvin silloin, kun ruohoa leikataan niin säännöllisesti, että kerralla leikataan korkeintaan 25 mm ruohoa. Jos leikataan liian pitkää ruohoa levittimien ollessa kiinnitettyinä, jälki saattaa huonontua ja kone saattaa tuntua vaativan enemmän tehoa nurmen leikkaamiseen. Levittimet sopivat hyvin myös lehtien silppuamiseen syksyllä.

  Leikkuu ruohon ollessa kuivaa

  Leikkaa aamupäivällä välttääksesi kastetta, joka aiheuttaa ruohon paakkuuntumista, tai myöhään iltapäivällä välttääksesi vaurioita, joita suora auringonvalo voi aiheuttaa herkälle vastaleikatulle nurmelle.

  Olosuhteisiin sopivan leikkuukorkeuden valinta

  Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 25 mm tai korkeintaan kolmasosa ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevää ja tiheää ruohikkoa leikattaessa leikkuukorkeutta voidaan joutua korottamaan.

  Leikkaus terävillä terillä

  Terävä terä leikkaa puhtaasti repimättä tai silppuamatta ruohoa tylsän terän lailla. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruoho muuttuu ruskeaksi reunoilta, kasvu heikentyy ja alttius taudeille kasvaa. Varmista, että terä on hyvässä kunnossa ja että siipi on oikein.

  Leikkuupöydän kunnon tarkastus

  Varmista, että leikkuukotelot ovat hyvässä kunnossa. Oikaise mahdolliset kotelon osien taipumat, jotta terän kärkien ja kotelon etäisyys on oikea.

  Koneen huolto leikkuun jälkeen

  Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuttaisi veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioittaisi tiivisteitä tai laakereita. Varmista, että jäähdyttimessä ja öljynjäähdyttimessä ei ole likaa tai ruohosilppua. Tarkasta puhdistuksen jälkeen, että koneessa ei ole hydraulinestevuotoja ja että hydrauliosat ja mekaaniset osat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Tarkista myös leikkuupöydän terien terävyys.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Hätätilanteessa konetta voidaan liikuttaa eteenpäin avaamalla muuttuvatilavuuksisessa hydraulipumpussa oleva ohitusventtiili ja työntämällä tai hinaamalla konetta.

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h, jotta vaihteisto ei vaurioidu. Ohitusventtiilien on oltava auki aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  1. Nosta istuin, niin saat näkyviin ohitusventtiilit, jotka sijaitsevat polttoainesäiliön etuosan alla (Kuva 60).

   g221674
  2. Avaa venttiilit kääntämällä kutakin venttiiliä kolme kierrosta vastapäivään, jotta öljyn ohivirtaus alkaa.

   Note: Älä avaa venttiileitä enempää kuin kolme kierrosta. Koska neste ohitetaan, konetta voidaan varovasti liikuttaa vaurioittamatta vaihteistoa.

  3. Sulje ohitusventtiilit ennen moottorin käynnistämistä.

  4. Sulje venttiili kiristämällä se momenttiin 70 N∙m.

  Important: Jos konetta halutaan työntää tai hinata taaksepäin, nelivetojärjestelmän sulkuventtiili on ohitettava. Sulkuventtiili ohitetaan liittämällä letkukokoonpano peruutusajon hydrostaatissa sijaitsevaan paineentestausporttiin sekä eturenkaan takana olevan takavedon jakelulohkon porttien M8 ja P2 välissä sijaitsevaan porttiin. Letkukokoonpano koostuu yhdestä letkusta (osanro 95-8843), kahdesta liittimestä (osanro 95-0985) ja kahdesta hydrauliliittimestä (osanro 340-77).

  Nostokohtien paikannus

  Hengenvaara

  Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  • Tue kone akselipukeilla.

  • Älä käytä hydraulisia tunkkeja.

  Laitteen etu- ja takaosassa on nostokohdat

  • rungossa molempien vetävien etupyörien sisäpuolella

  • taka-akselin keskellä.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

  Kiinnityspisteiden paikannus

  Koneen etu- ja takapuolella on kiinnityskohdat (Kuva 61).

  Note: Kiinnitä kone neljästä kulmasta asianmukaisesti hyväksytyillä liinoilla.

  • Kaksi kuljettajan tason etuosassa

  • Takapuskurissa

  g196910

  Kunnossapito

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • Vaihda taka-akselin öljy.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista turvakytkimet.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Poista lika ja roskat moottoritilasta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • Tarkista turvakytkimien toiminta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista se 30 päivän välein.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit.
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja kiristimet.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
 • Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön öljy(katso, onko ulkoista vuotoa havaittavissa).
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Tarkista taka-akselin voiteluaine.
 • Tarkista taka-akselin vaihteiston voiteluaine.
 • Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljytai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.
 • Vaihda taka-akselin öljy.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Tarkista terän käyttöhihna.
 • Vaihda hydraulineste.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Tarkista sivuleikkuupöydän vaimennin.
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset.
 • 6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän öljyn määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Laske leikkuupöydät tarvittaessa.

  5. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  6. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  7. Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  Konepellin irrotus

  1. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  2. Irrota sokka, joka kiinnittää konepellin saranatapin asennuskannattimiin (Kuva 62).

   g031613
  3. Liu’uta konepeltiä oikealle, nosta toista päätä ja vedä konepelti kannattimistaan.

  Note: Asenna konepelti takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Voitele lisäksi kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  Ajoyksikkö

  • Etu- ja taka-akselin tappiholkit, 2 (Kuva 63)

  • Ohjaussylinterin pallonivelet, 2 (Kuva 64)

  • Raidetangon pallonivelet, 2 (Kuva 64)

  • Olkatapin holkit, 2 (Kuva 64).Olkatapin yläliitos voidellaan vain kerran vuodessa (2 pumppausta).

  g004687
  g011499

  Etuleikkuupöytä

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkit, 2 (Kuva 65)

  • Kara-akselin laakerit (hihnapyörän alla), 3 (Kuva 66)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit, 2 (Kuva 66)

  g011557
  g017810

  Etuosan nostolaitteet

  • Nostovarren sylintereiden holkit, 2 (kummallakin puolella) (Kuva 67)

  • Nostovarren pallonivelet, 2 (Kuva 68)

  g020455
  g011551

  Sivuleikkuupöydät

  • Kääntöpyörän haarukka-akselin holkki, 1 (Kuva 69)

  • Kara-akselin laakerit (hihnapyörän alla), 2 (kummallakin puolella)

  • Kiristinpyörän varren tappiholkit (kiristinpyörän varressa), 1

  g011557

  Sivuosan nostolaitteet

  • Päänostovarren holkit, 6 (Kuva 70 ja Kuva 71)

  • Kulmavivun tappiholkit, 2 (Kuva 72)

  • Takavarren holkit, 4 (Kuva 72)

  • Nostosylinterin holkit, 4 (Kuva 73)

  g011552
  g011553
  g011554
  g011555

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -17,8 °C) 

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Tarkista moottoriöljyn määrä (Kuva 74).

   g031256

   Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  Kampikammion öljytilavuus

  Noin 5,7 litraa suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vaihda moottoriöljy ja suodatin (Kuva 75).

   g031675
  4. Lisää öljyä kampikammioon.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin (aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista, ja useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda se, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin (Kuva 76) edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Tarkista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vaihda ilmanpuhdistin (Kuva 77).

   g031861

   Note: Älä puhdista käytettyä elementtiä, koska suodatinelementti saattaa vaurioitua.

   Important: Älä yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 78). Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   g009712
  2. Palauta ilmaisin (Kuva 76), jos se näyttää punaista.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
  • Jos ilmoitusviesti näkyy tietokeskuksessa, hiukkassuodattimen suositeltu aika hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huoltoon alkaa lähestyä.

   g213865
  • Jos moottoriviat (Tarkista moottori SPN 3251 FMI 0), (Tarkista moottori SPN 3720 FMI 0) tai (Tarkista moottori SPN 3720 FMI 16) näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 80), puhdista nokisuodatin seuraavalla tavalla:

   g214715g213864g213863
   1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

   2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna tämän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Huolla vedenerotin (Kuva 81).

  g031412

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 82).

   g021291
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 82).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista se 30 päivän välein.)
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Note: Tarkista akun kunto viikoittain tai 50 käyttötunnin välein. Pidä liittimet ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu vähitellen. Puhdista akku pesemällä koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -rasvalla (pintaan) (Toron rasvalla osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  1. Avaa akun suojus, joka sijaitsee suojapeitteen sivussa (Kuva 83).

   Note: Voit helpottaa suojuksen irrottamista painamalla akun suojuksen yläosassa olevaa tasaista aluetta (Kuva 83).

   g020758
   g020451

   Vaara

   Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

   Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  2. Poista kumisuojus plusnavasta ja tarkista akku.

   Vaara

   Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

   • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.

  3. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla, Toron osanro 505-47, vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi.

  4. Vedä kumisuojus akun plusnavan päälle.

  5. Sulje akun suojus.

  Sulakkeiden sijainti

  Ajoyksikön sulakkeet sijaitsevat virtakeskuksen kannen alla (Kuva 85, Kuva 86 ja Kuva 87).

  Irrota kaksi ruuvia, joilla virtakeskuksen kansi on kiinnitetty runkoon, ja irrota kansi (Kuva 85).

  g020440
  g020439
  decal136-4436

  Ohjaamon sulakkeet sijaitsevat sulakerasiassa ohjaamon sisäkatossa (Kuva 88 ja Kuva 89).

  Note: Vain ohjaamomalli

  g032673
  decal117-2787

  Vetojärjestelmän huolto

  Ajopolkimen kulman säätö

  1. Löysää kahta mutteria ja pulttia, jotka kiinnittävät ajopolkimen vasemman puolen kannattimeen (Kuva 90).

   g009745
  2. Käännä poljin sopivaan kulmaan ja kiristä mutterit (Kuva 90).

  Planeettapyörästön öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda etuosan planeettapyörästön öljytai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.
 • Käytä korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Tarkista, että kone on tasaisella alustalla. Aseta pyörä siten, että jokin tarkistustulppa on alimmassa (kello kuuden) asennossa (Kuva 91).

   g008862
  2. Aseta tyhjennysastia planeettapyörän navan alle, irrota tulppa ja valuta öljy.

  3. Aseta tyhjennysastia jarrurummun alle, irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy (Kuva 92).

   g020680
  4. Kun kaikki öljy on valunut molemmista paikoista, asenna tulppa jarrurumpuun.

  5. Käännä pyörää niin, että planeettapyörästön avoin tulpan aukko on kello 12:n asennossa.

  6. Lisää avoimen aukon kautta planeettapyörästöön hitaasti 0,65 litraa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

   Important: Jos planeettapyörästö täyttyy ennen kuin öljyä on lisätty 0,65 litraa, odota yksi tunti tai asenna tulppa ja liikuta konetta noin kolme metriä, jotta öljy leviää jarrujärjestelmään. Irrota sitten tulppa ja lisää jäljellä oleva öljy.

  7. Asenna tulppa.

  8. Toista menettely vastakkaisella planeettapyörästö-/jarrukokoonpanolla.

  Taka-akselin öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda taka-akselin öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda taka-akselin öljy.
  1. Vie kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista alue kolmen tyhjennystulpan ympäriltä, yksi kummassakin päässä ja yksi keskellä (Kuva 93).

  3. Irrota tarkistustulpat, jotta öljy virtaa paremmin.

  4. Irrota tyhjennystulpat, jotta öljy pääsee virtaamaan astioihin.

   g011509
  5. Puhdista alue tyhjennystulpan ympäriltä vaihteiston pohjassa (Kuva 94).

  6. Irrota tyhjennystulppa vaihteistosta ja valuta öljy astiaan.

   Note: Irrota täyttötulppa, jotta öljy virtaa paremmin.

   g011558
  7. Lisää öljyä sen verran, että öljyn pinta ulottuu tarkastusaukkojen alareunaan. Katso kohta Planeettapyörästön öljyn vaihto.

  8. Asenna tulpat.

  Takapyörien aurauskulman tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella.

   Note: Etupuolen mitan on oltava 6 mm pienempi kuin takapuolen mitan.

  2. Löysää raidetankojen molemmissa päissä olevia kiristimiä ennen säätöä.

  3. Pyöritä raidetangon päätä, jolloin renkaan etupuoli liikkuu sisään- tai ulospäin.

  4. Kiristä raidetankojen kiristimet, kun säätö on oikea.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa. Järjestelmän tilavuus on 8,5 litraa.

  1. Irrota varovasti jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki (Kuva 95).

  2. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä.

   Note: Jäähdytysnestettä on oltava täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliön Full-merkkiin saakka.

   g020441
  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50:50).

   Important: Vaurioiden välttämiseksi älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi-/metanolipohjaista jäähdytysnestettä.

  4. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut ja kiristimet.
 • Kahden vuoden välein
 • Huuhtele jäähdytysjärjestelmä ja vaihda neste.
 • Poista lika jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä päivittäin. Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

  Koneessa on hydraulikäyttöinen puhallinjärjestelmä, joka poistaa jäähdyttimeen/öljynjäähdyttimeen ja säleikköön kertyneet roskat automaattisesti (tai manuaalisesti) puhaltamalla taaksepäin. Tämä toiminto voi vähentää jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistukseen kuluvaa aikaa, mutta tavanomaiset puhdistustoimet on kuitenkin suoritettava. Jäähdytin/öljynjäähdytin on yhä puhdistettava ja tarkastettava ajoittain.

  1. Pysäytä moottori ja nosta konepelti.

  2. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  3. Puhdista jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen molemmat sivut perusteellisesti paineilmalla (Kuva 96).

   Note: Aloita tuulettimen puolelta ja puhalla roskat pois taaksepäin. Puhdista sitten takaa alkaen ja puhalla eteenpäin. Toista tämä toimenpide useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   Important: Jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä voi edistää ennenaikaista ruostumista ja osien vaurioitumista.

   g020452
  4. Sulje konepelti.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on vapaata liikettä yli 25 mm tai jos jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaa liike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu, ennen kuin jarruvastus tuntuu.

  1. Vapauta lukitussalpa jarrupolkimista, jotta molemmat polkimet toimivat itsenäisesti toisiinsa nähden.

  2. Pienennä jarrupolkimien vapaaliikettä kiristämällä jarruja seuraavasti:

   1. Löysää jarrukaapelin kierteisessä päässä olevaa etummaista mutteria (Kuva 97).

    g009721
   2. Siirrä kaapelia taaksepäin kiristämällä takimmaista mutteria, kunnes jarrupolkimissa on 13–25 mm vapaata liikettä.

   3. Kiristä etummaiset mutterit, kun jarrut on säädetty oikein.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm hihnapyörien puolivälistä, kun sitä painetaan 44 N·m:n voimalla.

  Jos painuma ei ole 10 mm, löysää laturin kiinnityspultteja (Kuva 98).

  Note: Löysää tai kiristä laturin hihnaa ja kiristä pultit. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  g020460

  Kompressorin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kompressorin hihnan kireys.
  1. Kireys on oikea, kun hihna painuu 10 mm hihnapyörien puolivälistä, kun sitä painetaan 44 N·m:n voimalla.

  2. Jos painuma ei ole 10 mm, löysää kiristinpyörän kiinnityspulttia (Kuva 98).

   Note: Löysää tai kiristä kompressorin hihnaa ja kiristä pultti. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  Terän käyttöhihnojen kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista terän käyttöhihnan kireys.
 • Kun kireys on oikea, vetojousen sisäpituus (koukusta koukkuun) on noin 8,3–9,5 cm. Kun jousen kireys on oikea, säädä pysäytinpulttia (lukkopulttia), kunnes pultin pään ja kiristinpyörän varren väli on noin 2–5 mm (Kuva 99).

  Note: Varmista, että hihna on jousen puolella hihnaohjaimeen nähden (Kuva 99).

  g004717

  Terän käyttöhihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista terän käyttöhihna.
 • Terän käyttöhihna, jota kiristetään jousikuormitteisen kiristinpyörän avulla, on erittäin kestävä. Hihna kuitenkin kuluu ajan mittaan. Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat. Vaihda hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

  1. Laske leikkuupöytä työpajan lattialle, irrota hihnasuojukset leikkuupöydän päältä ja aseta ne syrjään.

  2. Löysää silmukkapulttia, jotta voit irrottaa jatkojousen (Kuva 99).

  3. Löysää laippamutteria, jolla pysäytinpultti on kiinni kiinnityskielekkeessä, ja vapauta hihnan kireys siirtämällä kiristinpyörä irti hihnasta (Kuva 99).

   Note: Löysää mutteria riittävästi, jotta kiristinpyörän varsi pääsee pysäytinpultin ohi.

   Note: Jos pysäytinpultti irrotetaan kiinnityskielekkeestä, se on ehdottomasti asennettava takaisin aukkoon, joka kohdistaa pysäytinpultin kiristinpyörän varteen.

  4. Irrota pultit, jotka kiinnittävät hydraulimoottorin leikkuupöytään (Kuva 100).

   g011511
  5. Nosta moottori pois leikkuupöydästä ja aseta se leikkuupöydän päälle.

  6. Irrota vanha hihna karapyörien ja kiristinpyörän ympäriltä.

  7. Asenna uusi hihna karapyörien ja kiristinpyöräkokoonpanon ympärille.

  8. Sijoita hydraulimoottori leikkuupöytään asennettuasi hihnan pyörien ympärille. Asenna moottori leikkuupöytään aiemmin irrotetuilla pulteilla.

   Note: Varmista, että hihna on jousen puolella hihnaohjaimeen nähden (Kuva 99).

  9. Kiinnitä jatkojousi (Kuva 99) silmukkapulttiin ja kiristä hihna seuraavasti:

   • Kun kireys on oikea, vetojousen sisäpituus (koukusta koukkuun) on noin 8,27–9,53 cm.

   • Kun jousen kireys on oikea, säädä pysäytinpulttia (lukkopulttia), kunnes pultin pään ja kiristinpyörän varren väli on noin 0,17–0.47 cm.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 29 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste:

  Toro Premium All-Season Hydraulic Fluid (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita tavallisia, öljypohjaisia nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista öljyntoimittajalta, täyttääkö öljy nämä määritykset.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46

  Ominaisuudet: 
   Viskositeetti, ASTM D445St / 40 °C 44–50
   St / 100 °C 7,9–8,5
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–160
   Jähmepiste, ASTM D97–37 °C–45 °C
  Standardit:Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Asianmukaisten hydraulinesteiden määritysten on vastattava liikkuvia koneita (teollisuuslaitoskäytön sijaan), niiden on oltava monipainotyyppisiä sekä niissä on oltava kulumista estävä lisäainepaketti ZnDTP tai ZDDP (ei tuhkattoman tyyppistä nestettä).

  Toro Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid (Saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä)

  Tämä korkealaatuinen, synteettinen, luonnossa hajoava neste on testattu ja todettu sopivaksi tälle Toro-mallille. Muunmerkkiset synteettiset nesteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tiivisteen kanssa. Toro ei ota mitään vastuuta, jos käytetään valtuuttamattomia nesteitä.

  Important: Tämä synteettinen neste ei sovi yhteen aiemmin myydyn luonnossa hajoavan Toro-nesteen kanssa. Lisätietoja saa Toro-jälleenmyyjältä.

  Vaihtoehtoiset luonnossa hajoavat nesteet:

  Mobil EAL Envirosyn H 46 (Yhdysvallat)

  Mobil EAL Hydraulic Oil 46 (kansainvälinen)

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22litralle hydrauliöljyä. Tilaa osa nro 44-2500 valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Tarkista hydraulinesteen määrä (Kuva 101).

   g031863

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys paikalliseen Toro-jälleenmyyjääsi, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota säiliön pohjan etuosassa oleva tyhjennystulppa ja anna hydraulinesteen valua suureen tyhjennysastiaan.

  3. Kun hydraulinestettä ei enää valu, aseta tulppa takaisin paikalleen ja kiristä se.

  4. Täytä säiliö hydraulinesteellä (Kuva 102). Katso kohta Hydraulinesteen vaihto.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet vahingoittavat järjestelmää.

   g020456
  5. Asenna säiliön korkki, käynnistä moottori ja käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään.

   Note: Varmista myös, että vuotoja ei ole. Sammuta sitten moottori.

  6. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä liikaa.

  Hydraulisuodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Käytä Toron vaihtosuodatinta osanro 94-2621 koneen takaosassa (leikkuupöytä) ja suodatinta osanro 75-1310 koneen etuosassa.

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät alas, kytke seisontajarrut, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Vaihda hydraulisuodattimet (Kuva 103).

   g031621
  3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä pari minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä. Sammuta sitten moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Vaihda liikkuvat letkut.
 • Tarkista päivittäin, ettei hydrauliletkuissa ja -putkissa ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja etteivät letkut ole kiertyneet eivätkä kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vastapainopaineen säätö

  Vastapainon testiportilla testataan vastapainopiirin paine (Kuva 104). Suositeltu vastapainon paine on 22,41 bar. Säädä vastapainon painetta löysäämällä lukkomutteria ja kiertämällä säätöruuvia (Kuva 104) myötäpäivään, kun haluat lisätä painetta, ja kiertämällä ruuvia vastapäivään, kun haluat laskea painetta. Kiristä sitten lukkomutteri. Painetta tarkistettaessa moottorin on oltava käynnissä ja leikkuupöydän on oltava alhaalla ja kellunta-asennossa.

  Note: Kaikkien kolmen leikkuupöydän kääntöpyörien on pysyttävä maassa, kun vastapainoa säädetään ja kun se on käytössä.

  g020446

  Leikkurin huolto

  Etuleikkuupöydän kääntäminen (kallistaminen) pystyasentoon

  Note: Vaikka tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa normaalin huollon yhteydessä, etuleikkuupöytä voidaan kääntää pystyyn.

  1. Nosta etuleikkuupöytä hieman irti maasta, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Irrota sokka ja liitintappi, joilla leikkuupöydän kuljetuslukitsin on kiinnitetty lukitsinlevyyn. Käännä salpaa leikkuupöydän takaosaa kohti.

  3. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan.

  4. Käynnistä moottori ja nosta etuleikkuupöytää hitaasti. Sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  5. Tartu leikkuupöydän etuosaan ja nosta se pystyyn.

  6. Pidä leikkuupöytää pystyssä, kiinnitä kaapelin pää leikkuupöydän nostovarressa olevaan tappiin ja varmista se sokalla (Kuva 105).

   g020681

  Etuleikkuupöydän kääntäminen alas

  1. Pidä leikkuupöytää pystyssä toisen henkilön avustuksella, irrota kaapelin pään varmistuksena oleva sokka ja irrota kaapeli tapista.

  2. Käännä (kallista) leikkuupöytää alaspäin.

  3. Aseta kaapeli säilytykseen käyttäjän tason alle.

  4. Istuudu istuimelle, käynnistä moottori ja laske leikkuupöytää, kunnes se on vain vähän irti maasta.

  5. Kiinnitä leikkuukorkeusketjut leikkuupöydän takaosaan.

  6. Käännä kuljetuslukitsin ylös paikalleen ja kiinnitä se liitintapilla ja sokalla.

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuuden mittaus

  Leikkuupöydän pitkittäiskaltevuus tarkoittaa leikkuukorkeuden erotusta terätason etureunan ja takareunan välillä. Toro suosittelee terän kaltevuudeksi 8–11 mm. Tällöin terätason takareuna on 8–11 mm korkeammalla kuin etureuna.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle työpajan lattialle.

  2. Aseta leikkuupöytä halutulle leikkuukorkeudelle.

  3. Käännä terä osoittamaan suoraan eteenpäin.

  4. Mittaa lyhyen viivaimen avulla etäisyys lattiasta terän etukärkeen.

  5. Käännä terän kärki taakse ja mittaa etäisyys lattiasta terän kärkeen.

  6. Laske terän kaltevuus vähentämällä etumitta takamitasta.

  Etuleikkuupöydän kaltevuuden säätö

  1. Löysää vastamuttereita leikkuukorkeusketjun U-pultin ylä- tai alapäästä (Kuva 106).

  2. Nosta tai laske leikkuupöydän takaosaa ja aseta oikea leikkuupöydän kaltevuus säätämällä toista mutterisarjaa.

  3. Kiristä vastamutterit.

   g011490

  Sivuleikkuupöydän kaltevuuden säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista sivuleikkuupöydän vaimennin.
  1. Irrota kiristyskanta kara-akselista ja liu’uta kara pois kääntöpyörän varresta (Kuva 107).

   Note: Nosta tai laske kääntöpyörää sijoittamalla välilevyt niin, että leikkuupöytä on oikeassa kaltevuudessa.

   g008866
  2. Asenna kiristyskanta.

  Kääntöpyörän varren holkkien huolto

  Kääntöpyörien varsien holkit on painettu putken ylä- ja alapäähän, ja runsaan käytön jälkeen holkit kuluvat. Tarkasta holkit siirtämällä kääntöpyörän haarukkaa edestakaisin ja sivulta toiselle. Jos kääntöpyörän kara on löysällä holkkien sisällä, holkit ovat kuluneet ja ne on vaihdettava.

  1. Nosta leikkuupöytää siten, että pyörät irtoavat maasta. Tue leikkuupöytä siten, että se ei pääse putoamaan.

  2. Irrota kiristyskanta, välilevyt ja aluslaatta kääntöpyörän karan päältä.

  3. Vedä kääntöpyörän kara ulos asennusputkesta.

   Note: Jätä aluslaatta ja välilevyt karan alaosaan.

  4. Aseta pistepuikko asennusputken ylä- tai alapäähän ja vedä holkki ulos putkesta (Kuva 108).

   Note: Ota myös toinen holkki putkesta. Puhdista putkien sisäpuoli.

   g004737
  5. Levitä rasvaa uusien holkkien sisä- ja ulkopintaan.

  6. Käytä vasaraa ja litteää levyä ja siirrä holkit asennusputkeen.

  7. Tarkasta, ettei kääntöpyörän karassa ole kulumia, ja vaihda se tarvittaessa.

  8. Työnnä kääntöpyörän kara holkkien ja asennusputken läpi.

  9. Liu’uta painealuslaatta ja välilevyt karaan ja asenna kiristyskanta kääntöpyörän karaan, jotta kaikki osat pysyvät paikoillaan.

  Kääntöpyörien ja laakereiden huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista leikkuupöydän kääntöpyöräkokoonpanot.
  1. Irrota lukkomutteri pultista, jolla kääntöpyöräkokoonpano on kiinnitetty kääntöpyörän haarukan (Kuva 109) tai kääntöpyörän varren (Kuva 110) väliin.

   Note: Tartu kääntöpyörään ja irrota pultti haarukasta tai kääntövarresta.

   g004738
   g004739
  2. Irrota laakeri pyörännavasta ja päästä laakerin välikappale putoamaan (Kuva 109 ja Kuva 110).

  3. Irrota laakeri pyörännavan vastakkaiselta puolelta.

  4. Tarkasta, etteivät laakerit, välilevy ja pyörännavan sisäpuoli ole kuluneet, ja vaihda vaurioituneet osat.

  5. Työnnä laakeri pyörännapaan kääntöpyörän kokoamista varten.

   Note: Asentaessasi laakereita paina laakerin ulompaa vierintäpintaa.

  6. Liu’uta välikappale pyörännapaan. Työnnä toinen laakeri pyörännavan avoimeen päähän siten, että se kiinnittyy pyörännavan sisällä olevaan laakerin välikappaleeseen.

  7. Asenna kääntöpyöräkokoonpano kääntöpyörän haarukan väliin ja kiinnitä se pultilla ja lukkomutterilla.

  Terän huolto

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Taipuneen terän tarkistus

  Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko koneessa vaurioita, ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä. Kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 176–203 N∙m.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuupöytä, kytke seisontajarru, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, aseta voimanulosoton vipu POIS-asentoon, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

   Note: Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  2. Käännä terää, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys leikkuupöydän sisäpinnasta terän etuosan leikkuusärmään (Kuva 111).

   Note: Merkitse tämä mitta muistiin.

   g004740
  3. Käännä terän vastakkainen pää osoittamaan eteenpäin ja mittaa leikkuupöydän ja terän leikkuusärmän etäisyys samassa asennossa kuin vaiheessa 2.

   Note: Vaiheiden 2 ja 3 välisten mittojen ero ei saa olla yli 3 mm. Jos ero on yli 3 mm, terä on vaihdettava, koska se on taipunut. Katso kohta Leikkuuterien irrotus ja asennus.

  Leikkuuterien irrotus ja asennus

  Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen tai jos se on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky olisivat parhaat mahdolliset.

  1. Nosta leikkuupöytä ylimpään asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

   Note: Tue leikkuupöytä siten, ettei se pääse vahingossa putoamaan alas.

  2. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  3. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 112).

   g004741
  4. Asenna terä, nurmisuojakupu ja teräpultti ja kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N∙m.

   Important: Terän kuperan puolen on oltava leikkuupöydän sisäpuolta kohden, jotta leikkuujäljestä tulee hyvä.

   Note: Jos terä on osunut vieraaseen esineeseen, kiristä kaikki karapyörän mutterit momenttiin 115–149 N∙m.

  Leikkuuterien tarkastus ja teroitus

  Sekä leikkuusärmät että siipi, eli ylöspäin käännetty osa leikkuusärmää vastapäätä, vaikuttavat leikkuutulokseen. Siipi nostaa ruohon suoraksi pystyyn ja tuottaa tasaisen leikkuutuloksen. Siipi kuluu kuitenkin vähitellen käytön aikana, mikä heikentää leikuujäljen laatua terävistä leikkuusärmistä huolimatta. Terän leikkuusärmän on oltava terävä, jotta ruoho leikkautuu eikä repeydy ja saa ruohonkorsien päitä muuttumaan ruskeiksi ja epätasaisen näköisiksi. Teroita leikkuusärmät, jotta leikkuutulos parantuu.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle. Nosta leikkuupöytä, kytke seisontajarru, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, aseta voimanulosoton vipu POIS-asentoon, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti, varsinkin kohdat, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat (Kuva 113).

   Note: Tarkista terä ennen leikkurin käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä (Kuva 113).

   g004653
  3. Tarkasta kaikkien terien leikkuusärmät ja teroita tylsät tai urautuneet leikkuusärmät (Kuva 114).

   Note: Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma, jotta terävyys säilyy (Kuva 114). Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan metallia yhtä paljon.

   g000276

   Note: Irrota terät ja teroita ne hiomalaitteessa. Asenna leikkuusärmien teroituksen jälkeen terä, nurmisuojakupu ja teräpultti. Katso Leikkuuterien irrotus ja asennus.

  Leikkuupöydän epätasapainon korjaus

  Jos saman leikkuupöydän terät ovat epätasapainossa, ruohon leikkuujälkeen tulee raitoja. Ongelma voidaan korjata varmistamalla, että terät ovat suorassa ja että kaikki terät leikkaavat samassa tasossa.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle työpajan lattialle.

  2. Nosta leikkuukorkeus ylimpään asentoon. Lisätietoja on kohdassa Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Laske leikkuupöytä tasaiselle alustalle ja irrota leikkuupöydän päällä olevat suojukset.

  4. Löysää kiristinpyörän kiinnittävää laippamutteria, jotta hihna löystyy.

  5. Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin. Mittaa etäisyys lattiasta leikkuusärmän etukärkeen.

   Note: Merkitse tämä mitta muistiin. Käännä sitten samaa terää siten, että sen vastakkainen pää osoittaa eteenpäin, ja mittaa uudelleen. Näiden etäisyyksien välinen ero saa olla korkeintaan 3 mm. Jos etäisyys on yli 3 mm, vaihda terä, koska se on taipunut. Mittaa kaikki terät.

  6. Vertaa ulkoterien mittoja keskiterän mittaan.

   Note: Keskiterä ei saa olla yli 10 mm alempana kuin ulkoterät. Jos keskiterä on yli 10 mm alempana kuin ulkoterät, siirry vaiheeseen 7 ja lisää välilevyjä karakotelon ja leikkuupöydän alareunan väliin.

  7. Irrota pultit, litteät aluslaatat, varmistuslaatat ja mutterit ulommasta karasta alueelta, jolle välilevyt on lisättävä.

   Note: Nosta tai laske terää lisäämällä välilevy (osanro 3256-24) karakotelon ja leikkuupöydän alareunan väliin. Tarkasta koko ajan terien kohdistus ja lisää välilevyjä, kunnes terien kärjet ovat halutun mitan etäisyydellä.

   Important: Älä käytä missään aukossa useampaa kuin kolmea välilevyä. Jos lisäät johonkin aukkoon useamman kuin yhden välilevyn, käytä viereisissä aukoissa vähemmän levyjä.

  8. Säädä kiristinpyörä ja asenna hihnan suojukset.

  Ohjaamon huolto

  Ohjaamon ilmansuodattimien puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ohjaamon ilmansuodattimet ja vaihda repeytyneet tai erittäin likaiset suodattimet.
  1. Irrota ruuvit ja säleiköt ohjaamon sisällä ja takana olevista ilmansuodattimista (Kuva 115 ja Kuva 116).

   g028378
   g028379
  2. Puhdista suodattimet puhaltamalla puhdasta, öljytöntä paineilmaa niiden läpi.

   Important: Vaihda suodatin, jos siinä on reikä, repeämä tai muu vaurio.

  3. Asenna suodattimet ja säleikkö ja kiinnitä ne siipiruuveilla.

  Ilmastointilaitteen kokoonpanon puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano(useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Irrota jokaisen puhaltimen johto.

   g032323
  3. Irrota molemmat nupit ja irrota puhallinkokoonpano.

  4. Avaa ilmastointilaitteen kokoonpanon neljä salpaa ja irrota ritilä.

   g032324
  5. Irrota ilmansuodattimet (katso Kuva 116).

  6. Puhdista ilmastointilaitteen kokoonpano.

  7. Asenna ilmansuodattimet, ritilä ja puhallinkokoonpano (Kuva 116, Kuva 117 ja Kuva 118).

  8. Kytke jokaisen puhaltimen johto (Kuva 117).

  Puhdistus

  Important: Käsittele ohjaamon tiivisteitä ja valoja varovaisesti (Kuva 119). Jos käytät painepesuria, pidä pesurin suutin ainakin 60 cm:n päässä koneesta. Älä pese ohjaamon tiivisteitä ja valoja tai takaulokkeen alapuolta suoraan painepesurilla.

  g034330

  Varastointi

  Säilytyksen valmistelu

  Ajoyksikkö

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuupöydät ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  Moottori

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Täytä öljysäiliö moottoriöljyllä.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50:50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.