Innledning

Maskinen er en plentraktor med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig laget for å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Den er ikke beregnet på å klippe kratt, høyt gress og andre vekster langs motorveier eller til å brukes til landbruk.

Important: For å maksimere sikkerheten, ytelse og riktig bruk av denne maskinen må du lese og forstå innholdet av denne brukerhåndboken. Hvis du ikke følger disse driftsinstruksene eller ikke har korrekt opplæring, kan det føre til personskader. Ytterligere informasjon om regler for sikker bruk, deriblant sikkerhetstips og opplæringsmaterialer, finnes på www.Toro.com.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienumre på høyre side av frontrammen på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Med den mobile enheten skanner du QR-koden på serienummermerket for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g233760

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013 (når de riktige merkene er festet på maskinen) og ANSI-standard B71.4-2017.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra maskinen.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Stopp maskinen og slå av motoren før du utfører service på, fyller drivstoff på eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Du finner mer sikkerhetsinformasjon når det trengs i brukerhåndboken.

Sertifisering for motorutslipp

Motoren i denne maskinen er i samsvar med EPA Tier 4 final og EU trinn 3b.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal117-4763
decal93-6680
decal93-6686
decal117-4765
decal117-4766
decal117-2718
decal106-6755
decal98-4387
decal93-6688
decal110-9642
decal125-8754
decal121-3887
decal121-3884
decal112-5019
decal93-6681
decal106-6754
decal125-4605
decal120-1670
decal130-1651
decalbatterysymbols
decal120-1683
decal138-1186

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Justere støttevalsene

Avhengig av bredden på klippeenhetene som skal monteres på trekkenheten, skal støttevalsene justeres som følger:

Parker maskinen på en jevn overflate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

 • Hvis du bruker en 69 cm klippeenhet, installerer du valsene i de øvre monteringshullene i støtteenhetskanalene (Figur 3).

 • Hvis du bruker en 81 cm klippeenhet, installerer du valsene i de nedre monteringshullene av støtteenhetskanalene.(Figur 3).

  g019541

Erstatte varselsmerke for CE-samsvar

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke1

På maskiner som krever CE-samsvar, fester du CE-varselsmerket (delenr. 138-1186) over standardvarselsmerket (delenr. 120-1683).

Montere panserlås for CE-samsvar

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Panserlåsbrakett 1
Nagle 2
Skrue (¼ x 2 tommer)1
Flat skive (¼ tomme)2
Låsemutter (¼ tomme)1
 1. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsbraketten (Figur 4).

  g200373
 2. Fjern de to naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 5).

  g012628
 3. Fjern panserlåsbraketten fra panseret.

 4. Plasser CE-låsebraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene.

  Note: Låsebraketten må være mot panseret (Figur 5).Ikke fjern bolten og mutteren fra låsebrakettarmen.

  g012629
 5. Rett inn skivene med hullene på innsiden av panseret.

 6. Nagle brakettene og skivene til panseret (Figur 6).

 7. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 7).

  g012630
 8. Skru bolten inn på den andre armen til panserlåsbraketten for å låse låsen i stilling (Figur 8).

  g012631
 9. Stram til bolten, men ikke stram mutteren.

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Fremre slangefører (høyre)1
Fremre slangefører (venstre)1
 1. Fjern spolemotorene fra fraktbraketten.

 2. Fjern transportbrakettene, og kast dem.

 3. Fjern klippeenhetene fra kartongene.

 4. Monter og juster som beskrevet i henhold til klippeenhetens brukerhåndbok.

 5. Kontroller at motvekten (Figur 9) er installert i den korrekte enden av klippeenheten som beskrevet i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003320
 6. Alle klippeenhetene sendes med dekkekompenseringsfjæren festet til høyre side av klippeenheten. Dekkekompenseringsfjæren må være festet på samme side av klippeenheten som spoledrivmotoren. Plasser dekkekompenseringsfjæren på nytt på følgende måte:

  1. Fjern de to låseskruene og mutterne som fester stangbraketten til klippeenhetstappene (Figur 10).

   g003949
  2. Fjern flensmutteren som fester fjærrørsskruen til bærerammetappen (Figur 10).

  3. Fjern enheten.

  4. Monter skruen til fjærrøret på motsatt tapp på bærerammen, og fest med flensmutteren.

   Note: Still skruehodet på utsiden av tappen, som vist i Figur 11.

   g003967
  5. Monter stangbraketten til klippeenhetstappene med låseskruene og mutterne (Figur 11). På klippeenheten monterer du venstre slangefører på fremsiden av klippeenhetstappene når du monterer stangbraketten igjen (Figur 13).

   Important: På klippeenhet nr. 4 (venstre foran) og klippeenhet nr. 5 (høyre foran) bruker du monteringsmutterne for stangbraketten til å montere slangeførerne foran på klippenhetstappene. Slangeførerne skal lene mot midtre klippeenhet (Figur 12 til og med Figur 14).

   g031275
   g015160
   g019602

   Note: Når du installerer eller fjerner klippeenheten må du kontrollere at hårnålssplinten er installert i fjærstanghullet ved siden av stangbraketten. Ellers skal hårnålssplinten være installert i hullet på enden av stangen.

 7. Øk styringen på de bakre klippeenhetene ved å fjerne de to svingavstandsstykkene, sokkelskruene med sekskanthode og flenslåsemutre (Figur 15) fra bærerammene på de bakre klippeenhetene (klippeenhet 2 og 3). Se Figur 12.

  g033150
 8. Senk alle løftearmene fullstendig.

 9. Dekk bærerammeakselen med rent smørefett (Figur 16).

  g015976
 10. For de fremre klippeenhetene skyver du en klippeenhet under løftearmen mens du fører akselen til bærerammen inn i løftearmens dreiegaffel (Figur 16). Sørg for at trykkskiven er på plass på bærerammeakselen.

 11. Sikre bærerammen til løftearmens dreiegaffel med ringstiften (Figur 16).

 12. Fest dreiegaffelen til bærerammen med låsestiften (Figur 17) for å låse (feste) styringen på klippeenhetene.

  g015977

  Note: Fast styring anbefales ved klipping av skråbakker.

 13. Bruk følgende prosedyre på de bakre klippeenhetene når klippehøyden er over 19 mm.

  1. Fjern splittpinnen og skiven som fester løftearmens dreieaksel til løftearmen og skyv løftearmens dreieaksel ut av løftearmen (Figur 18).

   g003979
  2. Før inn løftearmens dreiegaffel i bærerammeakselen (Figur 16).

  3. Før inn løftearmsakselen i løftearmen og fest den med skiven og splittpinnen (Figur 18).

 14. Fest løftearmkjedet til kjedebraketten med låsestiften (Figur 19).

  Note: Bruk det antallet kjedekoblinger som angis i klippeenhetens brukerhåndbok.

  g003948
 15. Dekk kileakselen i spolemotoren med rent smørefett.

 16. Påfør olje i motorens O-ring og sett den på motorflensen.

 17. Installer motoren ved å rotere den med klokken slik at motorflensene går klar av skruene (Figur 20).

  g004127
 18. Roter motoren mot klokken til flensene omringer boltene, og trekk deretter til boltene.

  Important: Sørg for at spolemotorslangene ikke er vridd, knekt eller står i fare for å komme i klem.

Justere dekkekompenseringsfjæren

Dekkekompenseringsfjæren (Figur 21) overfører vekten fra den fremre til den bakre valsen. Dette er med på å redusere bølgemønsteret i gresset, også kjent som "ondulering".

Important: Foreta fjærjusteringer med klippeenheten på trekkenheten, vendt rett fremover og senket til gulvet.

 1. Kontroller at hårnålssplinten er installert i det bakre hullet på enden av stangen (Figur 21).

  Note: Flytt hårnålssplintpinnen til fjærstaghullet ved siden dekkekompenseringsfjæren når service skal utføres på klippeenheten.

  g003863
 2. Stram til sekskantmutrene foran på fjærstangen helt til den komprimerte lengden på fjæren er 15,9 cm. Se Figur 21.

  Note: Ved bruk i ujevnt terreng bør du redusere fjærlengden med 13 mm. Bakkefølgingen vil reduseres noe.

  Note: Innstillingen for plenjevning må nullstilles hvis klippehøydeinnstillingen eller aggresjonen for klippeenheten blir endret.

Bruke klippeenhetsstøtten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Klippeenhetsstøtte1

Når klippeenheten må tippes på siden for at man skal komme til motstål/spole, vipp opp baksiden av klippeenheten med støtten for å sikre at mutterne bak på enden av justeringsskruen til motstangen ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 22).

g003985

Fest støtten til kjedebraketten med låsestiften (Figur 23).

g004144

Smøre maskinen

Før du bruker maskinen må den smøres godt. Se Smøring. Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Kontrollere væskenivåer

 1. Kontroller oljenivået i bakakselen før motoren startes for første gang. Se Kontrollere oljenivået i bakakselen.

 2. Kontroller hydraulikkvæskenivået før du starter motoren for første gang. Se Kontrollere det hydrauliske systemet.

 3. Kontroller motoroljenivået før og etter motoren startes for første gang. Se Kontrollere motoroljenivået.

Bruke styrestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Styrestag1

Bruk styrestaget til å justere klippeenheten. Referer til klippenhetens brukerhåndbok for justeringsprosedyrer (Figur 24).

g004552

Oversikt over produktet

Bremsepedaler

De to fotpedalene (Figur 25) brukes til å kontrollere bremsene enkeltvis, slik at det blir enklere å snu og slik at du får bedre veigrep når du kjører på tvers av bakker.

Pedallås

Pedallåsen (Figur 25) brukes til å koble pedalene sammen for å sette på parkeringsbremsen.

Parkeringsbremsepedal

Du kan aktivere parkeringsbremsen (Figur 25) ved å koble pedalene sammen med pedallåsen. Trykk ned på høyre bremsepedal mens du aktiverer tåpedalen. Når du vil koble ut parkeringsbremsen, trykker du ned én av bremsepedalene til parkeringsbremselåsen trekkes inn.

g015074

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 25) brukes til å kjøre framover og bakover. Trykk ned den øvre delen av pedalen for å kjøre fremover og den nedre for å kjøre bakover. Hastigheten er avhengig av hvor mye du trykker ned pedalen. Hvis du vil oppnå maksimal hastighet når du kjører uten last, trykker du pedalen helt ned når gassen er i stillingen Fast.

Du stopper ved å redusere trykket på pedalen slik at den går tilbake til midtstillingen.

Pedal til vippejustering for ratt

For å vippe rattet mot deg trykker du ned fotpedalen (Figur 25) og trekker rattårnet mot deg til den mest komfortabel posisjonen og deretter slipper du pedalen.

Hastighetsbegrenser for klipping

Når klippehastighetsbegrenseren (Figur 26) er vippet opp, kontrollerer den klippehastigheten og gjør at klippeenhetene aktiveres. Hvert avstandsstykke justerer klippehastigheten med 0,8 km/t. Jo flere avstandsstykker du har oppå bolten, jo langsommere kjører du. For transport, vipp tilbake klippehastighetsbegrenseren og du kan oppnå maksimal transporthastighet.

Skrue for hastighetssperre

Juster skruen(e) (Figur 26) for å begrense hvor langt ned du kan trykke trekkpedalen forover eller bakover for å begrense hastigheten.

Important: Skruen for hastighetssperren må stoppe trekkpedalen før pumpen når full slaglengde, ellers kan pumpen bli skadet.

g015075

Kontrollspak for senking og heving av klippeenheten

Denne spaken (Figur 27) hever og senker klippeenheten og starter og stopper også spolene når de er aktivert i klippemodus. Klippeenhetene kan ikke senkes når klippe-/transportbryteren er i transportstilling.

Nøkkeltenning

Nøkkeltenningen (Figur 27) har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START.

InfoCenter

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 27).

Kraftuttaksbryter

Kraftuttaksbryteren (Figur 27) har to stillinger: START og STOPP. Skyv kraftuttaksknappen fremover for å aktivere klippeenhetens kniver. Skyv knappen tilbake for å deaktivere klippeenhetens kniver.

g021208

Motorhastighetsbryter

Motorhastighetsbryteren (Figur 27) har to måter å endre motorhastigheten på. Den kan økes eller reduseres i trinn på 100 o/min ved å trykke kort på bryteren. Hold bryteren inne for å la motoren gå direkte til høy eller lav tomgang, avhengig av hvilken ende av bryteren som trykkes ned.

Frontlysbryter

Trykk bryteren nedover for å slå på frontlyktene (Figur 27).

Stikkontakt

Bruk stikkontakten (Figur 28) til å gi 12 volts strøm til valgfritt elektrisk tilbehør.

g010239

Poseholder

Bruk poseholderen (Figur 28) for lagring.

Slipespaker

Bruk slipespakene for å slipe spolene (Figur 29).

g015076

Justere setet

Spak for for- og bakoverjusteringer

Trekk ut spaken for å skyve setet frem- og bakover (Figur 30).

Justeringsknott for armlen

Roter knotten for å justere armlenets vinkel (Figur 30).

Justeringsspak for seterygg

Flytt spaken for å justere seteryggens vinkel (Figur 30).

Vektmåler

Vektmåleren indikerer når setet er justert til førerens vekt (Figur 30). Høydejustering gjøres ved å posisjonere opphenget til innenfor det grønne området.

g033323

Vektjusteringsspak

Juster setet etter vekten din (Figur 30). Trekk opp spaken for å øke lufttrykket og trykk ned for å redusere lufttrykket. Korrekt justering er oppnådd når vektmåleren i det grønne området.

Bruke InfoCenter LCD-skjermen

InfoCenter LCD-displayet viser informasjon om maskinen, for eksempel driftsstatus, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen (Figur 31). InfoCenter har også et oppstartsskjermbilde og et hovedskjermbilde for informasjon. Du kan når som helst bytte mellom oppstartsskjermbildet og hovedskjermbildet for informasjon ved å trykke på en InfoCenter-knapp og velge en pil.

g020650
 • Venstre-knapp, Meny-/Tilbake-knapp – trykk på denne knappen for å få tilgang til InfoCenter-menyen. Du kan også bruke knappen til å gå ut av en meny du befinner deg i.

 • Midten-knapp – bruk denne knappen til å rulle ned i menyer.

 • Høyre knapp – bruk denne knappen til å åpne en meny der en høyrepil angir at det finnes mer innhold.

 • Manuell viftereversering – aktiveres ved å trykke venstre og høyre knapper samtidig.

 • Pipealarm – aktiveres når klippeenhetene senkes, eller for varselsfeil og systemfeil.

  Note: Hver enkelt knapp kan ha ulike formål avhengig av hva situasjonen krever. Hver knapp vil også være merket med et ikon som viser dens gjeldende funksjon.

Ikonbeskrivelse for InfoCenter

SERVICE DUEAngir når planlagt vedlikehold skal utføres
GraphicTimer som gjenstår til service
GraphicTilbakestill driftstimene Graphic
GraphicMotor o/min / status – angir motorhastighet
GraphicInformasjonsikon
GraphicTimeteller
GraphicHurtig
GraphicSakte
GraphicViftereversering – angir når viften er reversert
GraphicStasjonær gjenoppbygging påkrevd
GraphicLuftinntaksvarmeren er aktiv
GraphicHev klippeenhetene
GraphicNedre klippeenheter
GraphicFøreren må sitte i setet
GraphicParkeringsbremseindikator – angir at parkeringsbremsen er på
GraphicIdentifiserer hastigheten som høy
GraphicFri
GraphicIdentifiser hastigheten som lav
GraphicKjølevæsketemperatur – angir motorens kjølevæsketemperatur i °C eller °F
GraphicTemperatur (varm)
GraphicAvslått eller ikke tillatt
GraphicKraftuttaket er aktivert
GraphicStarte motoren
GraphicStopp eller nedstengning
GraphicMotor
GraphicNøkkelbryter
GraphicAngir når klippeenhetene senkes
GraphicAngir når klippeenhetene heves
GraphicPIN-kode
GraphicHydraulikkvæsketemperatur – angir temperaturen på hydraulikkvæsken
GraphicCAN-bus
GraphicInfoCenter
GraphicFeil eller mislykket
GraphicLyspære
GraphicUttak for TEC-kontroller eller kontrollkabelen i nettet
GraphicHøy: over tillatt hastighet
GraphicLav: under tillatt hastighet
Graphic/GraphicUtenfor rekkevidde
GraphicBryter
GraphicFøreren må slippe bryteren
GraphicFøreren må endre til angitt tilstand
Symboler brukes ofte til å forme setninger. Noen eksempler er vist nedenfor 
GraphicFøreren må sette maskinen i fri
GraphicMotorstart avslått
GraphicMotoren stanses
GraphicMotorkjølevæske for varm
GraphicHydraulikkvæsken er for varm
GraphicVarsling om opphoping av DPF-aske. Se DPF-askeoppsamling i avsnittet om vedlikehold for mer informasjon.
GraphicSitt ned eller koble inn parkeringsbremsen

Graphic Tilgjengelig kun ved å legge inn PIN-kode

Bruke menyene

Trykk på knappen for menytilgang mens du er i hovedskjermbildet for å få tilgang til InfoCenter-menysystemet. Du vil da komme til hovedmenyen. Se følgende tabeller for en oversikt over alternativene som er tilgjengelige fra menyene:

Hovedmeny
MenyelementBeskrivelse
FeilMenyen Feil inneholder en liste over de siste maskinfeilene. Se servicehåndboken eller ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler for mer informasjon om menyen Feil og informasjonen den inneholder.
TjenesteMenyen Tjeneste inneholder informasjon om maskinen som for eksempel antall brukstimer og liknende.
DiagnostikkMenyen Diagnostikk viser tilstanden til hver bryter, sensor og kontrollutgang for maskinen. Dette kan brukes til å feilsøke visse problemer, siden du raskt vil få greie på hvilke maskinkontroller som er av- og påslått.
InnstillingerMenyen Innstillinger gjør at du kan tilpasse og endre konfigurasjonsfaktorer på InfoCenter-skjermen.
OmMenyen Om viser modellnummeret, serienummeret og programvareversjonen til maskinen din.
Tjeneste
MenyelementBeskrivelse
Hours (timer)Viser samlet antall timer maskinen, motoren og kraftuttaket har vært på, samt antall timer maskinen har blitt transportert og hvilket vedlikehold som trengs
Counts (antall)Viser diverse hendelser maskinen har opplevd
Diagnostics (diagnostikk)
MenyelementBeskrivelse
Cuttings Units (klippeenheter)Indikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for heving og senking av klippeenheter
Hi/Low RangeIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for kjøring i transportmodus
KraftuttakIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av kraftuttakskretsen
Engine RunIndikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av motoren
Backlap (slipeinnstillinger)Indikerer innganger, kvalifikatorer og utganger for aktivering av slipefunksjonen
Innstillinger
MenyelementBeskrivelse
Units (enheter)Kontrollerer enhetene som brukes i InfoCenter (britiske eller metriske)
Language (språk)Kontrollerer språkene som brukes i InfoCenter*
LCD Backlight (bakgrunn)Kontrollerer lysstyrken til LCD-skjermen
LCD Contrast (kontrast)Kontrollerer kontrasten til LCD-skjermen
Spolehastighet for frontsliperIndikerer hastigheten for fremre spoler i slipemodus
Spolehastighet for baksliperIndikerer hastigheten for bakre spoler i slipemodus
Protected Menus (beskyttede menyer)Gir en person som er autorisert av selskapet med PIN-koden, tilgang til beskyttede menyer
Autotomgang GraphicStyrer hvor lang tid som skal gå før motoren går tilbake til lav tomgangskjøring når maskinen står stille
Knivteller GraphicStyrer antall kniver på spolen for spolehastighet
Klippehastighet GraphicStyrer bakkehastigheten for å avgjøre spolehastighet
Klippehøyde GraphicStyrer klippehøyde for å avgjøre spolehastighet
Frontspole o/min GraphicViser beregnet spolehastighetsposisjon for de fremre spolene. Spolene kan også justeres manuelt
Bakspole o/min GraphicViser beregnet spolehastighetsposisjon for de bakre spolene. Spolene kan også justeres manuelt

* Kun tekst som vises for føreren er oversatt. Skjermbilder for feil, tje og diagnostikk vises ved vedlikehold. Titlene vil være på valgt språk, men menyelementene vil være på engelsk.

Graphic Beskyttet under Beskyttede menyer – kun tilgjengelig ved å legge inn PIN-kode

Om
MenyelementBeskrivelse
Model (modell)Viser maskinens modellnummer
SNViser maskinens serienummer
Revisjon av maskinkontrollerViser programvarerevisjonen til hovedkontrolleren
InfoCenter-revisjonViser programvarerevisjonen til InfoCenter
CAN-busViser bus-status for maskinkommunikasjon

Beskyttede menyer

Det finnes sju innstillinger for konfigurasjonsinnstillinger som kan justeres i menyen Innstillinger i InfoCenter: Auto Tomgang, Knivteller, Klippehastighet, Height of Cut (HOC)***, F Hjul Š, B Hjul. Disse innstillingene kan låses ved hjelp av den beskyttede menyen.

Note: Passordkoden programmert av distributøren før levering.

Få tilgang til beskyttede menyer

Note: PIN-koden for maskinen din fra fabrikken er enten 0000 eller 1234.Hvis du har endret PIN-koden og glemt koden, kontakt din autoriserte Toro-forhandler.

 1. Fra HOVEDMENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN og trykker på knappen til høyre (Figur 32).

  g028523
 2. I SETTINGS (INNSTILLINGER)-MENYEN bruker du midtknappen for å rulle ned til BESKYTTET MENY og trykker på knappen til høyre (Figur 33A).

  g028522
 3. Tast inn PIN-koden ved å trykke på midtknappen til det korrekte første sifferet vises, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer (Figur 33B og Figur 33C). Gjenta dette trinnet til det siste sifferet er angitt, og trykk på høyre knapp igjen.

 4. Trykk på den midtre knappen for å taste inn PIN-koden (Figur 33D).

  Vent til den røde indikatorlampen på InfoCenter lyser.

  Note: Hvis InfoCenter godtar PIN-koden og den beskyttede menyen er åpen, vises ordet "PIN" i øvre høyre hjørne av skjermen.

Note: Drei nøkkelbryteren til AV-stillingen og deretter til På-stillingen for å låse den beskyttede menyen.

Du har evnen til å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen. Bla ned til alternativet for beskyttede innstillinger etter du har gått inn på den beskyttede menyen. Bruk den høyre knappen til å endre innstillingen. Angi de beskyttede innstillingene til AV. Dette vil gjøre det mulig å vise og endre innstillingene i den beskyttede menyen uten å taste inn PIN-koden. Ved å angi beskyttede innstillinger til På vil de beskyttede alternativene skjules, og de vil bare kunne endres ved å oppgi en PIN-kode for å endre innstillingen i den beskyttede menyen. Etter at du har angitt PIN-koden, vrir du nøkkelbryteren AV og tilbake til På-stillingen for å aktivere og lagre denne funksjonen.

Stille inn automatisk tomgang

 1. Bla ned til Auto Idle (auto tomgang) i Settings (innstillinger)-menyen.

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre tiden for automatisk tomgang mellom Off (av), 8 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek. og 30 sek.

Stille inn knivtelleren

 1. Bla ned til Knivteller i menyen Innstillinger

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre antall kniver mellom spoler med 5, 8 eller 11 kniver.

Stille inn klippehastigheten

 1. Bla ned til Klippehastighet i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge klippehastighet.

 3. Bruk den midtre og høyre knappen til å velge ønsket klippehastighet stilt inn på den mekaniske klippehastighetsbegrenseren på trekkpedalen.

 4. Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehastighet og lagre innstillingen.

Stille inn klippehøyden

 1. Bla ned til Klippehøyde i menyen Settings (innstillinger).

 2. Trykk på den høyre knappen for å velge klippehøyde.

 3. Bruk den venstre og høyre knappen til å velge ønsket klippehøydeinnstilling.

  Note: Hvis den eksakte innstillingen ikke vises, kan du velge nærmeste klippehøydeinnstilling fra listen som vises.

 4. Trykk på den venstre knappen for å gå ut av Klippehøyde og lagre innstillingen.

Stille inn fremre og bakre spolehastigheter

Selv om fremre og bakre spolehastighet beregnes ved å angi antall kniver, klippehastighet og klippehøyde i InfoCenter, kan innstillingen endres manuelt for å tilpasse til ulike klippeforhold.

 1. Rull ned til F Hjul O/min, B Hjul O/min eller begge.

 2. Trykk på den høyre knappen for å endre spolehastighetsverdi. Når hastighetsinnstillingen endres, fortsetter skjermen å vise den beregnede spolehastigheten basert på antall kniver, klippehastighet og klippehøyde som tidligere angitt, men den nye verdien vises også.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Spesifikasjoner for trekkenheten

Klippebredde, 69 cm klippeenheter307 cm
Klippebredde, 81 cm klippeenheter320 cm
Samlet bredde, 69 cm klippeenheter nede345 cm
Samlet bredde, 81 cm klippeenheter nede358 cm
Total bredde, klippeenhetene oppe (transport)239 cm
Total lengde370 cm
Høyde med veltebeskyttelse220 cm
Gressbredde, foran229 cm
Gressbredde, bak141 cm
Akselavstand171 cm
Nettovekt (uten klippeenhetene og uten olje)1574 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler for ro i sinnet.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller drivstoffkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Fylle drivstofftanken

Drivstofftankens kapasitet

83 l

Drivstoffspesifikasjon

Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

 • Bruk aldri parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff.

 • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

 • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

 • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

Petroleumdiesel

Cetaninnhold: 45 eller høyere

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Drivstofftabell

Spesifikasjon for dieseldrivstoffSted
ASTM D975USA
Nr. 1-D S15
Nr. 2-D S15
EN 590EU
ISO 8217 DMXInternasjonalt
JIS K2204 klasse nr. 2Japan
KSM-2610Korea
 • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

 • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) under den temperaturen.

Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

Biodiesel

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petroleumdiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Man kan forvente å oppleve tett drivstoffilter en tid etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du ønsker mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstoff

 1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

 2. Bruk en ren klut til å rengjøre området rundt tanklokket.

 3. Ta lokket av drivstofftanken (Figur 34).

  g200372
 4. Fyll tanken helt til nivået er ved bunnen av påfyllingshalsen.

 5. Skru tanklokket godt på etter at du har fylt tanken.

  Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere mulig oppsamling av kondensasjon inne i drivstofftanken.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du bruker maskinen. Kapasiteten til systemet er 12,3 liter.

  1. Ta forsiktig av radiatorlokket.

   Forsiktig

   Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

   • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

   g009702
  2. Kontroller kjølemiddelnivået i radiatoren.

   Note: Fyll radiatoren opp til toppen av påfyllingshalsen og ekspansjonstanken opp til "Full"-merket (Figur 35).

  3. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, fyller du halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol.

   Note: Ikke bruk bare vann eller alkohol-/metanolbaserte kjølemidler.

  4. Sett på radiatorlokket og ekspansjonstanklokket.

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Det ble pumpet ekstra mye luft i dekkene på fabrikken. Derfor må du slippe ut litt luft for å redusere trykket. Korrekt lufttrykk i dekkene er 0,83 til 1,03 bar. Kontroller trykket i dekkene daglig.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig. Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, sklisikkert og kraftig fottøy, lange bukser og hørselsvern. Sett opp langt hår og ikke bruk smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold mennesker og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Ikke bruk gressklipperen i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen og undersøk klippeenhetene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten og slå av motoren før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • La aldri motoren gå i et lukket rom hvor eksosen ikke slipper ut.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førersetet (inkludert for å tømme gressoppsamlerene eller rense sjakten), gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • En skadet veltebeskyttelse skal skiftes ut. Ikke reparer eller endre den.

  Maskiner med en sammenleggbar veltebøyle

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Operatøren er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Føreren må vurdere stedets forhold og inspisere området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Operatøren må lese instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger, og vurdere forholdene i områdene hvor maskinen skal brukes for å avgjøre om maskinen kan brukes under gjeldende forhold. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Unngå å starte, stoppe eller snu maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

  • Fjern eller merk hindringer, f.eks. kanter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte farer. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at maskinen kan den begynne å gli dersom den brukes på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Starte og slå av motoren

  Starte motoren

  Important: Du må kanskje tappe drivstoffsystemet hvis noen av følgende situasjoner har oppstått:

  • Motoren har stoppet på grunn av for lite drivstoff.

  • Vedlikeholdsarbeid har blitt utført på komponenter i drivstoffsystemet.

  1. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den står i NøYTRAL stilling.

   Note: Kontroller at parkeringsbremsen er koblet inn.

  2. Flytt motorhastighetsbryteren til LAV TOMGANG-stilling.

  3. Vri tenningsnøkkelen til KJøR.

   Note: Glødepluggindikatoren lyser.

  4. Når glødepluggindikatorlyset dempes, vrir du nøkkelen til START.

  5. Slipp nøkkelen med en gang motoren starter, og la den gå tilbake til KJøR-stillingen.

  6. Juster motorhastigheten.

   Important: Ikke kjør startmotoren i flere enn 15 sekunder om gangen siden dette kan skade startmotoren. Hvis motoren ikke starter etter 15 sekunder, vrir du tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Deretter kontrollerer du kontrollene og prosedyrene, og venter i 15 sekunder før du gjentar startforsøket.

   Hvis temperaturen er under -7 °C, kan du slå på og la startmotoren gå i 30 sekunder for så å slå av og la den være av i 60 sekunder. Dette kan du gjøre to ganger.

   Forsiktig

   Kontakt med bevegelige deler kan forårsake personskader.

   Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du kontrollerer om maskinen har oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren slås av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Note: Senk klippeenhetene helt ned når du parkerer maskinen. Dette letter den hydrauliske belastningen på systemet, forhindrer slitasje på systemdeler og forhindrer også at klippeenheten blir senket ved et uhell.

  1. Sett motorhastigheten i lav tomgang.

  2. Sett kraftuttaksbryteren til AV-stillingen.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Drei tenningsnøkkelen til AV-stilling.

  5. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Motorhastighetsbryter

  Motorhastighetsbryteren har to måter å endre motorhastigheten på. Trykk kort på bryteren for å senke eller øke motorhastigheten i trinn på 100 o/min. Ved å holde bryteren nede, vil motoren gå direkte til høyt eller lavt tomgangsturtall avhengig av hvilken del av bryteren du trykker ned.

  Klippe gress med maskinen

  Note: Klipping av gresset ved en hastighet som laster motoren fremmer DPF-regenerering.

  1. Flytt maskinen til arbeidsstedet, og innrett maskinen utenfor arbeidsområdet for første klippelengde.

  2. Påse at kraftuttaksbryteren er i DEAKTIVERT stilling.

  3. Flytt spaken for klippehastighetsbegrenseren fremover.

  4. Trykk på gasshastighetsbryteren for å angi motorhastigheten til HøY TOMGANG.

  5. Bruk styrespaken til å senke klippeenhetene til bakken.

  6. Trykk på kraftuttaksbryteren for å klargjøre klippeenhetene for drift.

  7. Bruk styrespaken til å heve klippeenhetene fra bakken.

  8. Begynn å kjøre maskinen mot klippeområdet, og senk klippeenhetene.

   Note: Klipping av gresset ved en hastighet som laster motoren fremmer DPF-regenerering.

  9. Når du har fullført klippelengden, bruk styrespaken til å løfte klippeenhetene.

  10. Utfør en dråpeformet sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  Regenerering av dieselpartikkelfilter

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) er del av eksossystemet. Dieseloksideringskatalysatoren av DPF reduserer skadelige gasser, og sotfilteret fjerner sot fra motoreksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varme fra motoreksosen til å brenne soten som har samlet seg på sotfilteret, slik at soten konverteres til aske, og tømmer kanalene til sotfilteret, slik at filtrert motoreksos strømmer ut av DPF.

  Motorens datamaskin overvåker oppsamlingen av sot ved å måle mottrykk i DPF. Hvis mottrykket er for høyt, brennes ikke soten i sotfilteret gjennom normal motordrift. For å holde DPF tom for sot, husk følgende:

  • Passiv regenerering skjer kontinuerlig mens motoren går – kjør motoren ved full motorhastighet, når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Hvis mottrykket i DPF er for høyt, eller det er mer enn 100 timer siden en tilbakestillende regenerering, signaliserer motorens datamaskin deg gjennom InfoCenter når den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  • La den tilbakestillende regenereringen gjøre seg ferdig før du slår av motoren.

  Husk DPF-funksjonen mens du bruker og vedlikeholder maskinen. Motorbelastningen ved høy (full gass) tomgangshastighet gir vanligvis høy nok eksostemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Begrens hvor lenge motoren går på tomgang eller kjøres på lav hastighet for å redusere oppsamlingen av sot i sotfilteret.

  DPF-sotoppsamling

  • Over tid samler dieselpartikkelfilteret sot i sotfilteret. Datamaskinen for motoren overvåker sotnivået i DPF.

  • Når nok sot er samlet opp, informerer datamaskinen deg om at det er tid for å regenerere dieselpartikkelfilteret.

  • DPF-regenerering er en prosess som varmer opp DPF for å konvertere sot til aske.

  • I tillegg til advarselsmeldinger reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige sotoppsamlingsnivåer.

  Motoradvarselsmeldinger – sotoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213866
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 85 %.Utfør en parkert regenerering så snart som mulig. Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213867
  Datamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Utfør en gjenopprettende regenerering så snart som mulig. Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.

  DPF-askeoppsamling

  • Den lettere asken slippes ut gjennom eksossystemet, mens den tyngre asken samles i sotfilteret.

  • Aske er rester av regenereringsprosessen. Med tiden samler dieselpartikkelfilteret opp aske som ikke slippes ut med eksosen.

  • Datamaskinen for motoren beregner hvor mye aske som er samlet opp i DPF.

  • Når det er samlet opp nok aske, sender motorens datamaskin informasjonen til InfoCenter i form av en motorfeil for å angi oppsamlingen av aske i DPF.

  • Feilmeldingen indikere at det er på tide å utføre service på DPF.

  • I tillegg til advarslene reduserer datamaskinen kraften produsert av motoren ved forskjellige askeoppsamlingsnivåer.

  InfoCenter-varsler og motoradvarselsmeldinger – askeoppsamling

  IndikasjonsnivåFeilkodeMotorhastighetsreduksjonMotoreffektAnbefalt tiltak
  Nivå 1: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motorkraften til 85 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 2: Motoradvarsel
  g213863
  IngenDatamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret
  Nivå 3: Motoradvarsel
  g214715
  Motorhastighet ved maks. moment over 200 o/minDatamaskinen reduserer motoreffekten til 50 %.Vedlikehold DPF. Se Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  PassivOppstår under normal drift av maskinen ved høy motorhastighet eller høy motorbelastning• InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer passiv regenerering.
  • Under passiv regenerering behandler DPF eksosgasser med høy temperatur som oksiderer skadelige utslipp og brenner sot til aske.
  Se Passiv DPF-regenerering.
  HjelpSkjer på grunn av lav hastighet, lav last, eller når datamaskinen oppdager at DPF er fullt av sot• InfoCenter viser ikke et ikon som indikerer hjelpende regenereringen.
  • Under den hjelpende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for å heve eksostemperaturen.
  Se Hjelpende regenerering for DPF.
  TilbakestillSkjer hver 100. time• Når ikonet for høy eksostemperatur (Graphic) vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Skjer også etter en hjelpende regenerering, men bare hvis datamaskinen oppdager at den hjelpende regenereringen ikke reduserte sotnivået tilstrekkelig
   • Under den tilbakestillende regenereringen justerer motorens datamaskin motorinnstillingene for å heve eksostemperaturen.
  Se Tilbakestillende regenerering.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertSkjer fordi datamaskinen registrerer mottrykk i DPF på grunn av sotoppsamling• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR. 188 vises i InfoCenter, finnes det en forespørsel om regenerering.
  Skjer også fordi føreren starter en parkert regenerering
  Kan skje fordi InfoCenter er satt opp til å sperre tilbakestillende regenerering og fortsatt bruke maskinen, noe som gjør at det fylles på mer sot når DPF allerede trenger en tilbakestille regenerering• Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte utføre en gjenopprettende regenerering.
  Kan være resultatet av å bruke feil drivstoff eller motorolje• En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
   • Du må ha minst en ¼ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en parkert regenerering.
  Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.
  GjenopprettendeSkjer fordi føreren ignorerte forespørsler om en parkert regenerering og fortsatte å bruke maskinen, og mer sot samlet seg opp i DPF• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering (Graphic) eller VARSEL NR. 190 vises i InfoCenter, finnes det en forespørsel om gjenopprettende regenerering.
  • En gjenopprettende regenerering kan ta opptil 3 timer.
  • Du må ha minst en ½ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.
  Se Parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  Hente DPF-regenereringsmenyene

  1. Gå til servicemenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet DPF REGENERATION (DPF-REGENERERING) (Figur 41).

   g227667
  2. Trykk på den høyre knappen for å velge DPF-regenereringen (Figur 41).

  Tid siden forrige regenerering

  Gå til DPF-regenerering menyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). (Figur 42).

  Bruk feltet LAST REGEN (SISTE REGEN). for å finne ut hvor mange timer du har kjørt motoren siden forrige tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  g224693

  Teknikermeny

  Important: For å gjøre det enkelt kan du velge å utføre en parkert regenerering før sotbelastningen når 100 %, forutsatt at motoren har gått mer enn 50 timer siden siste gjennomførte tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  Bruk teknikermenyen for å vise den gjeldende tilstanden til motorens regenereringskontroll og se det rapporterte sotnivået.

  Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet TECHNICIAN (TEKNIKER) og trykk på den høyre knappen for å velge det (Figur 43).

  g227348
  • Bruk DPF-drifttabellen for å forstå den gjeldende statusen for DPF-driften (Figur 44).

   g227360

    

   DPF-drifttabell

   TilstandBeskrivelse
   NormalDPF er i normalbruksmodus – passiv regenerering.
   Assist Regen (hjelpende regen.)Motorens datamaskin utfører en hjelpende regenerering.
   Reset Stby (tilb.still. stby)Motorens datamaskin prøver å kjøre en tilbakestillende regenerering, men ett av følgende forhold forhindrer regenerering:Innstillingen for sperring av regenerering er satt til På.
   Eksostemperaturen er for lav for regenerering.
   Reset Regen (tilbakestillende regen.)Motorens datamaskin kjører en tilbakestillende regenerering.
   Parked Stby (parkert stby)Motorens datamaskin ber deg starte en parkert regenerering.
   Parked Regen (parkert regen.)Du aktiverte en forespørsel om parkert regenerering og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
   Recov stby (gjenopp. stby)Motorens datamaskin ber deg starte en gjenopprettende regenerering.
   Recov Regen (gjenopp. regen.)Du aktiverte en gjenopprettende regenereringsforespørsel og motorens datamaskin bearbeider regenereringen.
  • Vis sotbelastningen, målt som prosentandel av sot i DPF (Figur 45). Se sotbelastningstabellen.

   Note: Sotbelastningen varierer etter hvordan maskinen brukes og DPF-regenerering inntreffer.

   g227359

   Sotbelastningtabell

   Viktige sotbelastningsverdierRegenereringstilstand
   0 % til 5 %Minimum sotbelastningsgrense
   78 %Motorens datamaskin utfører en hjelpende regenerering.
   100 %Motorens datamaskin ber automatisk om en parkert regenerering.
   122 %Motorens datamaskin ber automatisk om en gjenopprettende regenerering.

  Passiv DPF-regenerering

  • Passiv regenerering oppstår som en del av normal motorbruk.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Hjelpende regenerering for DPF

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for å heve temperaturen på eksosen.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  Tilbakestillende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600 °C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  g224417
  • Høy eksostemperatur-ikonet Graphic vises i InfoCenter (Figur 46).

  • Motorens datamaskin justerer motorinnstillingene for å heve temperaturen på eksosen.

   Important: Ikonet for høy eksostemperatur indikerer at temperaturen på eksosen som slippes ut av maskinen, kan være varmere enn under vanlig drift.

  • Kjør motoren på full motorhastighet og belastning når det er mulig, for å fremme DPF-regenerering.

  • Ikonet vises i InfoCenter mens den tilbakestillende regenereringen pågår.

  • Ikke slå av motoren eller reduser motorhastigheten mens tilbakestillende regenerering pågår, så sant det er mulig.

   Important: La maskinen fullføre prosessen for tilbakestillende regenerering før motoren slås av.

  Periodisk tilbakestillende regenerering

  Hvis motoren ikke har fullført en vellykket tilbakestillende, parkert eller gjenopprettende regenerering i løpet av de siste 100 driftstimene, vil motorens datamaskin prøve å utføre en tilbakestille regenerering.

  Sette opp regenereringssperre

  Kun tilbakestillende regenerering

  Note: Hvis du sperrer regenerering i InfoCenter, vises VARSEL NR. 185 (Figur 47) hvert 15. minutt mens motoren ber om en tilbakestillende regenerering.

  g224692

  En tilbakestillende regenerering øker motoreksosen. Hvis du bruker maskinen blant trær, kratt, høyt gress, eller andre temperaturømfintlige planter eller materialer, kan du bruke innstillingen for sperring av regenerering for å forhindre at motorens datamaskin utfører en tilbakestillende regenerering.

  Important: Når du slår av motoren og starter den igjen, settes innstillingen for sperring av regenerering tilbake til AV.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativet INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) og trykk på den høyre knappen for å velge det (Figur 48).

   g227304
  2. Trykk på den høyre knappen for å endre innstillingen for sperring av regenerering fra På til Av (Figur 48) eller fra Av til På (Figur 49).

   g224691

  Tillat en tilbakestillende regenerering

  InfoCenter viser høy eksostemperatur-ikonet Graphic når den tilbakestillende regenereringen er i gang.

  Note: Hvis INHIBIT REGEN (SPERR REGEN.) er slått På, viser InfoCenter VARSEL NR. 185 (Figur 50). Trykk på knapp 3 for å slå innstillingen for sperring av regenerering AV og fortsette med den tilbakestillende regenereringen.

  g224394

  Note: Hvis motorens eksostemperatur er for lav, viser InfoCenter VARSEL NR. 186 (Figur 51) for å informere deg om at du må kjøre motoren med full gass (høy tomgang).

  g224395

  Note: Når tilbakestillende regenerering er fullført, forsvinner høy eksostemperatur-ikonet (Graphic) fra InfoCenter-skjermen.

  Parkert eller gjenopprettende regenerering

  • Når motorens datamaskin ber om en parkert eller gjenopprettende regenerering vises ikonet for regenereringsforespørsel (Figur 52) i InfoCenter.

   g224404
  • Maskinen utfører ikke automatisk en parkert eller gjenopprettende regenerering. Du må starte regenereringen via InfoCenter.

  Meldinger for parkert regenerering

  Når motorens datamaskin har bedt om en parkert regenerering vises følgende meldinger i InfoCenter:

  Meldinger for gjenopprettende regenerering

  Når motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering, vises følgende meldinger i InfoCenter:

  • Motoradvarsel SPN 3719, FMI 0 (Figur 57)

   g213867
  • Gjenopprettende regenerering er nødvendig – kraftuttaket er deaktivert VARSEL NR. 190 (Figur 58)

   g224399

  Important: Utfør en gjenopprettende regenerering for å tilbakestille kraftuttaksfunksjonen. Se Forberede utføring av en parkert eller gjenopprettende regenerering og Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering.

  Note: Startskjermen viser Kraftuttak deaktivert-ikonet. Se Figur 56 i Meldinger for parkert regenerering.

  Statusbegrensning for DPF

  • Hvis motorens datamaskin ber om en gjenopprettende regenerering eller behandler en gjenopprettende regenerering, og du blar ned til alternativet PARKED REGEN (PARKERT REGEN.), låses parkert regenerering og låsikonet (Figur 59) vises i nedre høyre hjørne i InfoCenter.

   g224625
  • Hvis motorens datamaskin ikke har bedt om en gjenopprettende regenerering og du blar ned til alternativet RECOVERY REGEN (GJENOPPRETTENDE REGEN.), låses den gjenopprettende regenereringen og låsikonet (Figur 60) vises i nedre høyre hjørne av InfoCenter.

   g224628

  Forberede utføring av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har tilstrekkelig drivstoff på tanken for typen regenerering du utfører:

   • Parkert regenerering: Drivstofftanken må være minst 1/4 full før du utfører parkert regenerering.

   • Gjenopprettende regenerering: Drivstofftanken må være minst 1/2 full før du utfører gjenopprettende regenerering.

  2. Flytt maskinen utendørs til et område fritt for brennbare materialer.

  3. Parker maskinen på en jevn flate.

  4. Sørg for at trekkontroll- eller bevegelseskontrollspakene er i NøYTRAL stilling.

  5. Hvis aktuelt, slå av kraftuttaket og senk klippeenhetene eller tilbehør.

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er varm (ca. 600 °C) under DPF-regenerering. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk aldri motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Rør aldri en varm eksossystemkomponent.

  • Stå aldri nær eller rundt eksosrøret til maskinen.

  Important: Maskinens datamaskin avbryter DPF-regenerering hvis du øker motorhastigheten fra lav tomgang eller frigjør parkeringsbremsen.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, trykk på den høyre knappen for å bla ned til enten alternativet PARKED REGEN START (START PARKERT REGEN.) eller alternativet RECOVERY REGEN START (START GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figur 61) og trykk på den høyre knappen for å starte regenereringen (Figur 61).

   g224402g224629
  2. Sjekk at du har en fjerdedel igjen på drivstofftanken på SJEKK DRIVSTOFFNIVå-skjermen hvis du utfører en parkert regenerering, eller halvfull tank hvis du utfører en gjenopprettende regenerering, og trykk på den høyre knappen for å fortsette (Figur 62).

   g224414g227678
  3. Sjekk på DPF-sjekklisteskjermen at parkeringsbremsen er aktivert og at motorhastigheten er satt til lav tomgang (Figur 63).

   g224407g227679
  4. Trykk på den høyre knappen på START DPF-REGEN.-skjermen for å fortsette (Figur 64).

   g224626g224630
  5. InfoCenter viser STARTER DPF-REGENERERING-meldingen (Figur 65).

   g224411g227681
  6. InfoCenter viser tid for å fullføre meldingen (Figur 66).

   g224406g224416
  7. Motorens datamaskin sjekker motorens tilstand og feilinformasjon. InfoCenter kan vise følgende meldinger funnet i tabellen som følger:

   Sjekk tabellen for meldinger og korrigerende tiltak

   Graphic
   Korrigerende tiltak: Gå ut av regenereringsmenyen og la maskinen kjøre til det er mer enn 50 timer siden forrige regenerering. Se Tid siden forrige regenerering.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsøk motorfeilen og prøv DPF-regenereringen på nytt.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Start og stopp motoren.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Kjør motoren for å varme opp kjølevæsken til 60 °C.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Endre motorhastigheten til lav tomgang.
   GraphicGraphic
   Korrigerende tiltak: Feilsøk tilstanden til motorens datamaskin, og prøv DPF-regenereringen på nytt.
  8. InfoCenter viser startskjermen, og regenereringsbekreftelsesikonet (Figur 67) vises i nedre høyre hjørne av skjermen mens regenereringen pågår.

   g224403

   Note: InfoCenter viser høy eksostemperatur-ikonet Graphic mens DPF-regenereringen pågår.

  9. Når motorens datamaskin fullfører en parkert eller gjenopprettende regenerering, viser InfoCenter VARSEL NR. 183 (Figur 68). Trykk på den venstre knappen for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

   g224392

   Note: Hvis regenereringen ikke fullføres, viser InfoCenter varsel nr. 184 (Figur 68). Trykk på den venstre knappen for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

   g224393

  Avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Bruk innstillingene Parked Regen Cancel (avbryt parkert regen.) eller Recovery Regen Cancel (avbryt gjenopprettende regen.) for å avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering som er i gang.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen (Figur 70).

   g227305
  2. Trykk på den midtre knappen for å bla ned til alternativetPARKED REGEN CANCEL (AVBRYT PARKERT REGEN.) (Figur 70) eller RECOVERY REGEN CANCEL (AVBRYT GJENOPPRETTENDE REGEN.) (Figur 71).

   g227306
  3. Trykk på den høyre knappen for å velge alternativet Regen Cancel (avbryt regen.) (Figur 70 eller Figur 71).

  Justere motvekten til løftearmen

  Du kan justere motvektsbalansen på de bakre løftearmene på klippeenheten for å kompensere for forskjellige gressforhold og for å opprettholde en jevn klippehøyde i ujevnt terreng eller i områder der det bygges opp halm.

  Du kan justere hver motvektsfjær til én av fire innstillinger. Hvert trinn hever eller senker motvekten på klippeenheten med 2,3 kg. Du kan plassere fjærene på baksiden av den første fjæraktuatoren for å fjerne all motvekten (fjerde stilling).

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Før inn et rør eller lignende objekt på den lange fjærenden for å slippe noe av fjærspenningen under justering (Figur 72).

   Forsiktig

   Fjærene er spente, og det kan det føre til personskader.

   Utvis forsiktighet ved justering av fjærene.

  3. Mens du letter spenningen i fjæren, fjern bolten og låsemutteren som fester fjæraktuatoren til braketten (Figur 72).

   g015078
  4. Flytt fjæraktuatoren til ønsket hullplassering og fest med låsemutteren.

  5. Gjenta prosedyren på de andre fjærene.

  Justere snuoperasjonsstilling for løftearmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Løftearmbryteren finnes bak fremre høyre løftearm (Figur 73).

   g015079
  3. Løsne bryterens festeskruer (Figur 73) og flytt bryteren opp for å heve løftearmens vendehøyde, eller flytt bryteren ned for å senke løftearmens vendehøyde.

  4. Stram til festeskruene.

  Legge sammen veltebøylen

  Du kan legge sammen veltebøylen for å få tilgang til områder med begrenset høyde.

  Advarsel

  Maskinen har ikke et veltebeskyttelsessystem når veltebøylen er felt ned, og den skal ikke anses som et veltebeskyttelsessystem.

  Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er senket.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, koble inn parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Støtt vekten av veltebøylens øvre ramme mens du fjerner låsepinnene og splittpinnene fra svingbrakettene (Figur 74).

   g200378
  3. Senk forsiktig rammen nedover til den hviler på stopperne.

  4. Sett splittpinnene i de nedre hullene, og fest med låsepinnene for å støtte den øvre rammen i senket stilling.

  5. Følg disse instruksjonene i omvendt rekkefølge for å heve rammen.

  Advarsel

  Veltebeskyttelsessystemet vil kanskje ikke være effektivt hvis veltebeskyttelsens festebolter er løse, noe som kan forårsake alvorlige skader eller død ved velt.

  Når den er i hevet posisjon, skal begge festeboltene være montert og strammet helt til for å sikre full veltebeskyttelse.

  Advarsel

  Når du senker og hever veltebøylen, kan fingre komme i klem mellom maskinen og veltebøylen.

  Vær forsiktig når du senker og hever veltebøylen, for å hindre at fingrene kommer i klem mellom faste og bevegelige deler av strukturen.

  • Sørg for at alle muttere, bolter og skruer er korrekt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.

  • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

  • Påse at sikkerhetsbeltet og festene er i trygg driftstilstand.

  • Bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er hevet, ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er senket.

  Important: Veltebøylen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold veltebøylen i hevet stilling ved bruk av gressklipperen. Senk veltebøylen midlertidig kun når det er helt nødvendig.

  Kontrollere sperrebryterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller sperrebryterne
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Maskinen har sperrebrytere i det elektriske systemet. Disse bryterne er laget for å slå av motoren når føreren forlater setet og trekkpedalen er trykt ned. Føreren kan imidlertid forlate setet mens motoren går og trekkpedalen er i fri. Selv om motoren fortsetter å gå hvis kraftuttaksbryteren kobles ut og trekkpedalen slippes opp, anbefales det sterkt at du stopper motoren før du forlater setet.

  Slik kontrollerer du at sperrebryterne fungerer:

  1. Kjør maskinen sakte til et stort, relativt åpent område.

  2. Senk klippeenhetene, slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.

  3. Sitt i setet, og trykk ned trekkpedalen.

  4. Prøv å starte motoren.

   Note: Startmotoren skal ikke gå rundt. Hvis startmotoren går rundt, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  5. Sitt i setet når du starter motoren.

  6. Reis deg opp fra setet, og flytt kraftuttaksbryteren til På-stilling.

   Note: Kraftuttaket skal ikke kobles inn. Hvis kraftuttaket kobles inn, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  7. Sitt i setet, sett på parkeringsbremsen, og start motoren.

  8. Trykk ned trekkpedalen fra NøYTRAL-stillingen.

   Note: Motoren skal slå seg av. Hvis motoren ikke slås av, er det en feil i sperresystemet som må repareres før du begynner å bruke maskinen.

  Sikkerhet etter bruk

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Steng drivstofftilførselen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du bevege maskinen ved å aktivere omløpsventilen i den hydrauliske pumpen med variabelt fortrengningsvolum og montere en hydraulikkslange for å omgå kontrollventilen og deretter skyve eller taue den.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t eller i mer enn 0,4 km, da dette kan føre til skader i det interne drivverket. Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen. I tillegg må du montere en hydraulikkslange for å omgå kontrollventilen når du skyver eller tauer maskinen i revers.

  Hvis du må skyve eller taue maskinen, vil du trolig måtte flytte både den både forover og i revers. For å sikre at drivverket ikke blir skadet under skyving eller tauing er det best å klargjøre maskinen for både fremover og bakover skyving eller tauing.

  Klargjøre maskinen for skyving eller tauing i revers

  Important: Hvis du må skyve eller taue maskinen i revers, må du først omgå kontrollventilen i manifolden for firehjulsdrift.

  Følgende Toro-deler er nødvendig å gå utenom kontrollventilen:

  • Toro-delenr. 59-7410, diagnosekobling

  • Toro-delenr. 354-79, diagnosekoblingshette

  • Toro-delenr. 95-8843, hydraulikkslange

  • Toro-delenr. 95-0985, kobling (2)

  • Toro-delenr. 340-77, hydraulikkobling (2)

  1. Monter en diagnosekobling i den umarkerte porten som ligger mellom portene M8 og P2 på bakre trekkmanifold (Figur 75).

   g033131
  2. Koble en hydraulikkslange mellom diagnosekoblingen som er montert i den bakre trekkmanifolden og testporten for reverstrekktrykk (Figur 76).

   Note: Bruk de hydrauliske koblingene og koblingsniplene etter behov for å montere slangen.

   g033132
  3. Vri ventilen 90° (¼ omdreining) til venstre eller høyre for å åpne den og la væske gå utenom internt (Figur 77).

   Note: Fordi væske går utenom drivverket, kan du flytte maskinen sakte uten at drivverket skades.Merk deg plasseringen til ventilen når du åpner eller lukker den.

   g009703
  4. Når du er ferdig med å skyve eller taue maskinen, fjerner du hydraulikkslangen som du installerte.

  5. Monter den eksisterende hetten på testporten for reverstrekktrykk.

  6. Monter diagnosekoblingshetten på nippelen du monterte på manifolden.

  7. Roter omløpsventilen 90° (¼ omdreining) før du starter motoren.

   Note: Du må ikke lukke ventilen med et moment på mer enn 7 til 11 N·m.

  Skyve eller taue maskinen kun forover

  Hvis du må skyve eller taue maskinen kun fremover, kan du bare dreie på omløpsventilen.

  Important: Hvis du må skyve eller taue maskinen i revers, se Klargjøre maskinen for skyving eller tauing i revers.

  1. Åpne dekslet og fjern senterdekselet.

  2. Vri ventilen 90° (¼ omdreining) til venstre eller høyre for å åpne den og la væske gå utenom internt (Figur 77).

   Note: Fordi væsken går utenom drivverket, kan du flytte maskinen sakte forover uten at drivverket skades.Merk deg plasseringen til ventilen når du åpner eller lukker den.

  3. Roter omløpsventilen 90° (¼ omdreining) før du starter motoren.

   Note: Du må ikke lukke ventilen med et moment på mer enn 7 til 11 N·m.

  Transportere maskinen

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Finne jekkepunktene

  Jekkepunktene er på følgende steder:

  • Fremme på maskinen på rammen, innenfor hvert av dekkene

  • Bak på maskinen midt på akselen

  Identifisere festepunktene

  Festepunktene er på følgende steder:

  • På hver side av rammen under fortrinnene

  • Bakre støtfanger

  g200995

  Driftsegenskaper

  Øv deg på å kjøre maskinen siden den har et hydrostatisk drivverk og egenskaper som er forskjellige fra mange andre gressklippere. Når du bruker trekkenheten og klippeenhetene, må du være oppmerksom på drivverket, motorhastigheten, belastningen på knivene og at det er viktig å bruke bremsene.

  For å gi nok kraft til maskinen når du bruker maskinen, må du justere trekkpedalen slik at du holder en høy og noenlunde konstant maskinhastighet. En god regel er å redusere hastigheten når belastningen på klippeenhetene øker, og øke hastigheten når belastningen reduseres.

  Derfor lar du trekkpedalen bevege seg bakover når motorhastigheten reduseres, og når den øker trykker du pedalen sakte ned. Når du til sammenligning kjører fra ett arbeidsområde til et annet uten belastning og med hevet klippeenhet, setter du gassen i stillingen Hurtig og trykker pedalen sakte, men helt ned for å oppnå maksimal bakkehastighet.

  Du må også ta hensyn til hvordan pedalene som er koblet til bremsene, brukes. Du kan bruke bremsene til å hjelpe til med å svinge maskinen. Vær forsiktig når du bruker dem, spesielt på vått gress, siden gressplenen kan rives opp. En annen fordel med bremsene er at veigrepet beholdes. I noen bakker kan det for eksempel hende at hjulet øverst i bakken begynner å gli og miste grepet. Hvis dette skjer, trykker du inn svingpedalen for hjulet øverst i bakken gradvis og periodevis til hjulet øverst i bakken slutter å gli og veigrepet til hjulet nederst i bakken økes.

  Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kontroller at setelåsen er godt festet, veltebøylen hevet og sikkerhetsbeltet festet. Kjør sakte og unngå skarpe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter.

  Important: La motoren gå på tomgang i fem minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren slås av. Hvis du ikke gjør dette, kan du få problemer med turboladeren.

  Før du slår av motoren, kobler du fra alle kontrollene og flytter gassen i SAKTE-stillingen. Når du setter gassen i SAKTE-stillingen, reduseres motorhastigheten, støyen og vibrasjonen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen til AV.

  Brukstips

  Gjøre deg kjent med maskinen

  Før du klipper gress bør du øve på å bruke maskinen i et åpent område. Start og lå av motoren. Bruk i fremover- og reversstilling. Senk og hev klippeenhetene og aktiver og deaktiver spolene. Når du føler at du kjenner maskinen kan du øve på å kjøre opp og ned skråninger ved ulike hastigheter.

  Forstå varselsystemet

  Hvis en varsellampe tennes under drift må du stoppe maskinen umiddelbart og rette opp problemet før du fortsetter klippingen. Alvorlig skade kan inntreffe hvis du driver maskinen med en feil.

  Klipping av gress

  Start motoren, og flytt motorhastighetsbryteren til HURTIG-stillingen. Flytt klippehastighetsbegrenseren til KLIPPE-stilling. Flytt kraftuttaksbryteren til På-stillingen, og bruk hevebryteren til å kontrollere klippeenhetene (fremre klippeenheter er timet til å senkes før de bakre klippeenhetene). For å kjøre fremover og klippe gress, trykk trekkpedalen fremover.

  Kjøre maskinen i transportmodus

  Flytt kraftuttaksbryteren til AV-stilling, og hev klippeenhetene til transporteringsstilling. Flytt klippehastighetsbegrenseren til transportstilling. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene ved et uhell. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i bakker. Kjør sakte og unngå skarpe svinger i bakker, slik at gressklipperen ikke velter.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 200 første timene
 • Skift oljen i planetgiret.
 • Skift oljen i bakakselen.
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere kjølesystemet
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller sperrebryterne
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Fjern rusk fra motorområdet, oljekjøleren og radiatoren.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker.
 • Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene.
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 400. driftstime
 • Utfør service på luftrenseren. Utfør service på luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Kontroller for dødgang i planetdrevene.
 • Sjekke oljenivået i planetgiret(kontroller hvis du oppdager ekstern lekkasje).
 • Kontroller oljenivået i bakakselen.
 • Kontroller oljen i girkassen på bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Skift oljen i planetgireteller årlig, avhengig av hva som kommer først.
 • Skift oljen i bakakselen.
 • Kontroller bakhjulenes spissing.
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Hver 6000. driftstime
 • Demonter og rengjør DPF-sotfilteret, og monter det på nytteller rengjør sotfilteret hvis motorfeil spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 vises i InfoCenter.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller alle festene.
 • Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter.
 • Lakker avskallede overflater.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller nivået på motoroljen og drivstoffet.       
  Kontroller nivået på kjølevæsken.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Kontroller serviceindikatoren for luftfilteret.       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren, i oljekjøleren eller på skjermen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller væskenivået i hydraulikksystemet.       
  Kontroller om hydraulikkslangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1. Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene hvis maskinen er vanskelig å starte, hvis det kommer ut mye røyk, eller hvis motoren går ujevnt.

  2. Straks etter hver vask, uansett hva som står oppført

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se maskinens brukerhåndbok og klippeenhetens brukerhåndbok for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Note: Hvis du vil ha tak i elektronikkskjema eller hydraulikkskjema for maskinen din, går du til www.Toro.com.

  Tabell for serviceintervaller

  decal130-1651

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Fjern nøkkelen fra tenningen før du begynner med vedlikeholdsarbeid.

  Forberedelse for vedlikehold

  Sikkerhet før vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Flytt gassbryteren til stillingen for lavt tomgangsturtall.

   • Koble fra klippeenhetene.

   • Senk klippeenhetene.

   • Sjekk at trekkenheten er i fri.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Fjerne panseret

  1. Frigjør panserfestene (Figur 80) og sving opp panseret.

   g200373
  2. Ta ut splinten som fester de bakre dekselbrakettene til rammetappene og løft opp panseret.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smøre lagrene og hylsene.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, smører du alle lagrene og hylsene etter hver 50. driftstime eller umiddelbart etter hver vask.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • Tapplagrene for bremseakselen (5) (Figur 81)

   g009704
  • Bakakselens tapphylser (2) (Figur 82)

   g009705
  • Styresylinderens kuleledd (2) (Figur 83)

   g009706
  • Parallellstagets kuleledd (2) (Figur 83)

  • Kingbolthylsene (2) (Figur 83) Den øverste anordningen på kingbolten skal bare smøres årlig (to pumpetrykk).

  • Løftearmhylsene (én per klippeenhet) (Figur 84)

   g015159
  • Løftesylinderhylsene (to per klippeenhet) (Figur 84)

  • Løftearmens tapphylser (én per klippeenhet) (Figur 85)

  • Klippeenhetens bæreramme (to per klippeenhet) (Figur 85)

  • Klippeenhetens løftearmtapp (én per klippeenhet) (Figur 85)

   g015158

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Utfør service på luftrenseren. Utfør service på luftrenseren tidligere hvis indikatoren lyser rødt. Overhal den oftere under ekstremt støvete eller skitne forhold.
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift den ut om den er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasjer, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 86) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det bare risikoen for at det kommer inn smuss i motoren når filteret er fjernet.

  g009709

  Important: Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Trekk låsen utover, og drei luftrenserdekslet mot urviseren (Figur 87).

   g011503
  3. Fjern dekslet fra luftrenserhuset.

  4. Før du tar av filteret bruker du luft under lavt trykk (2,76 bar, ren og tørr) til å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av det primære filteret og boksen. Unngå bruk av luft under høyt trykk, som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten.

   Denne rengjøringsprosessen forhindrer at smuss flyttes til inntaket når det primære filteret fjernes.

  5. Ta ut og skift det primære filteret (Figur 88).

   Det anbefales ikke at det brukte elementet rengjøres, da det er mulighet for at filtermediet blir skadet. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og huset. Ikke bruk et ødelagt filter.

   Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen. Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

   g011504

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret (Figur 89). Erstatt sikkerhetsfilteret med et nytt etter hver tredje overhaling av det primære luftfilteret.

   g011505
  6. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet:

  7. Fjern uttaksventilen i gummi fra dekselet, rengjør hulrommet og monter uttaksventilen.

  8. Monter dekselet med uttaksventilen i gummi vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden.

  9. Tilbakestill indikatoren (Figur 86) hvis den viser rødt.

  Kontrollere motoroljen

  Oljespesifikasjon

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -17,8 °C) 

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din autoriserte Toro-forhandler med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenumre.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skift motorolje.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis den allerede har blitt kjørt, la oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ”add”-merket på peilestaven, tilfør mer olje til oljenivået når ”full”-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  1. Parker maskinen på en jevn flate.

  2. Lås opp panserlåsene og åpne panseret.

  3. Ta ut peilestaven, tørk av den, sett den ned igjen i røret og ta den deretter ut igjen.

   Oljenivået skal være i det sikre området (Figur 90).

   g020435
  4. Hvis oljenivået er under det sikre området, ta av lokket (Figur 90) og fyll på olje til nivået når opp til "Full"-merket.

   Important: Ikke overfyll motoren med olje.

   Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  5. Sett peilestaven på plass, og skru på oljelokket.

  6. Lukk panseret, og fest det med låsene.

  Veivhusets oljekapasitet

  5,7 liter med filter.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Fjern tappepluggen (Figur 91) og la oljen renne ut i en beholder.

   g009713
  3. Sett tappepluggen på igjen når oljen slutter å renne.

  4. Ta av oljefilteret (Figur 92).

   g008807
  5. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterforseglingen før du setter den inn.

   Note: Filteret må ikke trekkes til for hardt.

  6. Tilsett olje til veivhuset, se Kontrollere motoroljenivået.

  Vedlikeholde dieseloksideringskatalysatoren (DOC) og sotfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 6000. driftstime
 • Demonter og rengjør DPF-sotfilteret, og monter det på nytteller rengjør sotfilteret hvis motorfeil spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 eller spn 3720 fmi 16 vises i InfoCenter.
 • Hvis motorfeilene , eller vises i InfoCenter (Figur 93), må du rengjøre sotfilteret etter følgende fremgangsmåte:

  g214715g213864g213863
  1. Se motordelen i servicehåndboken for informasjon om demontering og montering av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret til DPF.

  2. Kontakt en autorisert Toro-forhandler mht. reservedeler eller service av dieseloksideringskatalysatoren og sotfilteret.

  3. Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få motorkontrollenheten tilbakestilt etter at du monterer et rent dieselpartikkelfilter.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff og dampen fra drivstoff svært brannfarlige og eksplosive. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

  • Fyll drivstofftanken på et åpent område utendørs mens motoren er av og kald. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 25 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  • Oppbevar drivstoffet i en ren, godkjent beholder, og pass på at lokket er skrudd på.

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Tøm og rengjør drivstofftanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du har tenkt å oppbevare maskinen i en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller om drivstoffslangene og koblingene er slitte, ødelagte eller løse.
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Plasser en ren beholder under drivstoffilteret.

  3. Løsne tappepluggen på bunnen av filterboksen.

   g007367
  4. Rengjør området der filterboksen skal festes.

  5. Fjern filterboksen og rengjør monteringsoverflaten.

  6. Smør pakningen på filterboksen med ren olje.

  7. Monter filterboksen for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei den deretter en halv omdreining til.

  8. Stram til tappepluggen på bunnen av filterboksen.

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Motordrivstoffilteret må byttes ut hver 400. driftstime.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør området rundt motordrivstoff-filteret (Figur 95).

   g021291
  3. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 95).

  4. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Se brukerhåndboken for motoren (følger med maskinen) for ytterligere informasjon.

  5. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  6. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Rengjøre drivstoffinntaksskjermen

  Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Drivstoffinntaksslangen, som finnes inne i drivstofftanken, er utstyrt med en skjerm som hindrer at smuss kommer inn i drivstoffsystemet. Fjern drivstoffinntaksslangen og rengjør skjermen etter behov.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Advarsel

  Batteripoler, klemmer og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blyforbindelser: kjemikalier som er kjente i staten California for å føre til kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter at du har håndtert et batteri.

  Lade og koble til batteriet

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Lås opp og hev operatørens konsollpanel (Figur 96).

   g200376

   Fare

   Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift hvis den inntas, og som også kan forårsake alvorlige brannskader.

   • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

   • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  3. Koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene.

  4. Lad batteriet med 3–4 A i 4 til 8 timer.

  5. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene.

   Advarsel

   Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

   Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  6. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) polen og den negative kabelen (svart) til den negative (-) polen (Figur 97).

   g016643
  7. Fest kablene til polene med hodeskruer og muttere.

   Kontroller at den positive (+) klemmen er skjøvet helt ned på polen, og at kabelen er plassert tett inntil batteriet. Kabelen må ikke komme i berøring med batteridekslet.

  8. Skyv gummihetten over den positive polen for å hindre muligheten for kortslutning.

  9. Smør begge batterikoplingene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47), vaselin eller smørefett for å forhindre korrosjon.

  10. Skyv gummihetten over den positive polen.

  11. Lukk konsollpanelet, og fest låsen.

   Advarsel

   Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

   • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

   Advarsel

   Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

   • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

   • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets tilstand.
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

  Note: Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut.

  Rengjør batteriet på følgende måte:

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Fjern batteriet fra maskinen.

  3. Vask hele kassen med en oppløsning av natron og vann.

  4. Skyll kassen med rent vann.

  5. Smør batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

  Kontrollere sikringene

  Sikringene er plassert under operatørens kontrollpanel.

  decal125-4605

  Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Lås opp låsen og hev operatørens konsollpanel (Figur 99) for å få tilgang til sikringene (Figur 100).

  g200376
  g016642

  Vedlikehold av drivsystem

  g225611

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Advarsel

  Hvis hjulmutterne ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil med et hjul, eller at det faller av. Dette kan føre til personskader.

  Stram de fremre og bakre hjulmutterne til 115–136 N·m etter 1–4 driftstimer, og gjenta etter 8 driftstimer. Trekk deretter til hjulmutterne hver 200. time.

  Note: De fremre hjulmutrene er ½–20 UNF. Hjulmutterne på bakhjulene er M 12 x 1,6–6 H (metrisk).

  Kontrollere for dødgang i planetdrevene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller for dødgang i planetdrevene.
 • Det skal ikke være noen dødgang i planetdrevene/drivhjulene (dvs. hjulene skal ikke bevege seg når de dras eller skyves i en retning som er parallell med akselen).

  1. Parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Blokker bakhjulene og hev fronten av maskinen. Støtt frontakselen/-rammen på jekkstøtter.

   Fare

   En maskin på en jekk kan bli ustabil, gli av jekken og dermed skade noen som er under den.

   • Ikke start motoren når maskinen står på en jekk.

   • Ta alltid nøkkelen ut av bryteren før du går ut av maskinen.

   • Blokker hjulene når du hever maskinen med en jekk.

   • Støtt opp maskinen med jekkstøtter.

  3. Grip ett av de fremre drivhjulene foran og skyv/dra det mot og bort fra maskinen, og se om der er bevegelse.

   g229453
  4. Gjenta trinn 3 på det andre drivhjulet.

  5. Hvis et av hjulene beveger seg, kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få planetdrevet ombygd.

  Sjekke smøremiddel i planetgiret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Sjekke oljenivået i planetgiret(kontroller hvis du oppdager ekstern lekkasje).
 • Smøremiddelspesifikasjon: høykvalitets SAE 85W-140-girolje

  1. Med maskinen på en jevn flate, plasser hjulet slik at påfyllingspluggen er plassert i urviserstilling kl. 12, kontrollpluggen i urviserstilling kl. 3 og tappepluggen i urviserstilling kl. 6 (Figur 103).

   g225612
  2. Ta ut kontrollpluggen, som er i klokken tre-stilling (Figur 103).

   Oljenivået bør være opptil bunnen av kontrollplugghullet.

   g225606
  3. Hvis oljenivået er lavt, ta ut pluggen i kl. 12-stilling og tilfør olje til den begynner å renne ut av hullet i kl. 3-stilling.

  4. Sjekk pluggen(e)s O-ring for slitasje eller skade.

   Note: Skift ut O-ringen(e) etter behov.

  5. Sett på plass pluggen(e).

  6. Gjenta trinn 1 til og med 5 på planetgirenheten på motsatt side av maskinen.

  Skifte olje i planetgiret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift oljen i planetgiret.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i planetgireteller årlig, avhengig av hva som kommer først.
 • Smøremiddelspesifikasjon: høykvalitets SAE 85W-140-girolje

  Smøremiddelkapasitet for planetgir og bremsehus: 0,65 l

  Tømme planetgiret

  1. Med maskinen på en jevn flate, plasser hjulet slik at fyllpluggen er plassert i urviserstilling kl. 12, kontrollpluggen i urviserstilling kl. 3 og tappepluggen i urviserstilling kl. 6. Se Figur 103 i Sjekke smøremiddel i planetgiret.

  2. Ta ut påfyllingspluggen, som er i kl. 12-stilling, og kontrollpluggen, som er i kl. 3-stilling (Figur 105).

   g225609
  3. Plasser et tappefat under planetnavet. Ta ut tappepluggen, som er i kl. 6-stilling, og la all oljen renne ut (Figur 105).

  4. Sjekk O-ringene for påfyllings-, kontroll- og tappepluggene for slitasje eller skade.

   Note: Skift ut O-ringen(e) etter behov.

  5. Monter tappepluggen i tappehullet på planetgirhuset (Figur 105).

  6. Plasser et tappefat under bremsehuset. Ta ut tappepluggen, og la all oljen renne ut (Figur 106).

   g225608
  7. Sjekk tappepluggens O-ring for slitasje eller skade, og sett pluggen tilbake i bremsehuset.

   Note: Skift ut O-ringen etter behov.

  Fylle planetgiret med smøremiddel

  1. Fyll planetgiret gjennom påfyllingshullet med 0,65 l SAE 85W-140-girsmøring med høy kvalitet.

   Important: Hvis planetgiret fylles opp før 0,65 l med olje tilføres, må du vente i én time eller sette inn pluggen og bevege maskinen omtrent tre meter for å distribuere oljen gjennom bremsesystemet. Ta deretter ut pluggen og tilfør den gjenværende oljen.

   g225610
  2. Sett i påfyllingspluggen og kontrollpluggen.

  3. Tørk av planetgirethuset og bremsehuset (Figur 108).

   g225607
  4. Gjenta trinn 1 til og med7 i Tømme planetgiret og trinn 1 til og med 3 i denne prosedyren for planetgir-/bremseenheten på den andre siden av maskinen.

  Kontrollere oljenivået i bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljenivået i bakakselen.
 • Bakakselen har blitt fylt med SAE 85W-140-girolje på fabrikken. Kontroller oljenivået før du starter motoren for første gang, og deretter hver 400. time. Kapasiteten er 2,4 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Ta ut en kontrollplugg på den ene enden av akselen (Figur 109), og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet. Hvis nivået er lavt, fjerner du fyllepluggen (Figur 109) og fyller olje til den når opp til bunnen av kontrollplugghullene.

   g009716

  Skifte oljen i bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skift oljen i bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Skift oljen i bakakselen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør områdene rundt de tre tappepluggene, én på hver ende og én i midten (Figur 110).

   g009717
  3. Fjern kontrollpluggene for oljenivå og ventilasjonslokket til hovedakselen, slik at oljen renner ut raskere.

  4. Fjern tappepluggene, og la oljen renne ut i tappefatene.

  5. Sett pluggene på plass.

  6. Fjern en kontrollplugg og fyll akselen med rundt 2,37 l 85W-140-girolje eller til oljenivået når opp til bunnen av hullet.

  7. Sett kontrollpluggen på plass igjen.

  Kontrollere oljenivået i girkassen på bakakselen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljen i girkassen på bakakselen.
 • Girkassen er fylt med SAE 85W-140-girolje. Kontroller oljenivået før du starter motoren for første gang, og deretter hver 400. time. Kapasiteten er 0,5 l. Se etter lekkasjer hver dag.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Fjern kontroll-/påfyllingspluggen på den ene enden av girkassen (Figur 111), og kontroller at oljen når opp til bunnen av hullet. Hvis nivået er lavt, fyll på nok smøremiddel til at nivået når opp til bunnen av hullet.

   g011488

  Justere trekkdrivet for fri

  Maskinen må ikke bevege seg når du slipper opp trekkpedalen. Hvis dette skjer, må maskinen justeres.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett hastighetskontrollen til lav hastighetsinnstilling, og senk klippeenhetene.

  2. Trykk kun ned høyre bremsepedal, og sett på parkeringsbremsen.

  3. Jekk opp den venstre siden av maskinen til frontdekket er over verkstedsgulvet. Støtt maskinen med jekkstøtter, slik at den ikke kan falle ned ved et uhell.

  4. Start motoren, og la den gå på tomgang.

  5. Juster låsemutrene på pumpens stagende for å flytte pumpekontrollrøret forover for å unngå bevegelse framover, eller bakover for å unngå bevegelse bakover (Figur 112).

   g009987
  6. Når hjulet slutter å rotere, stram låsemutterne for å sikre justeringen.

  7. Stopp motoren, og slipp opp den høyre bremsen.

  8. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned på verkstedsgulvet.

  9. Prøvekjør maskinen for å kontrollere at den ikke kryper.

  Kontrollere bakhjulenes spissing

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Kontroller bakhjulenes spissing.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Mål avstanden fra midten til midten (i akselhøyde) foran og bak på styredekkene.

   Note: Målingen foran må være 3 mm kortere enn målingen bak (Figur 113).

   g009169
  3. Fjern splinten og mutteren fra begge kuleleddene til parallellstaget når du vil justere spissingen (Figur 114).

   g009718
  4. Fjern parallellstagets kuleledd fra støtten til akselkassen.

  5. Løsne klemmene på begge sider av parallellstagene (Figur 114).

  6. Vri det frittstående kuleleddet innover eller utover én hel omdreining.

  7. Stram klemmene på den løse enden av parallellstaget.

  8. Vri hele kuleleddet i samme retning (innover eller utover) én hel omdreining.

  9. Stram klemmene på den tilkoblede enden av parallellstaget.

  10. Fest kuleleddet til støtten for akselkassen, og fest mutteren godt.

  11. Mål spissingen.

  12. Gjenta fremgangsmåten hvis det er nødvendig.

  13. Stram mutteren, og sett i en ny splint når justeringen er riktig.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Overhale kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra motorområdet, oljekjøleren og radiatoren.
 • Fjern rusk fra motorområdet, oljekjøleren og radiatoren daglig. Rengjør dem oftere under skitne forhold.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Lås opp og sving bakre skjerm åpen (Figur 115).

   g200377
  3. Rengjør skjermen grundig for alt rusk og skitt.

   Note: Når du vil flytte skjermen, løfter du av hengselsplintene.

  4. Rengjør begge sidene av oljekjøleren/radiatorområdet (Figur 116) grundig med trykkluft. Start fra forsiden og blås rusk ut mot bakdelen. Rengjør så fra baksiden og blås fremover og ut. Gjenta prosedyren flere ganger til alt rusk er borte.

   g020509

   Important: Hvis du rengjør oljekjøleren eller radiatoren med vann, vil komponentene blir skadet eller ruster tidligere enn ellers.

  5. Lukk bakskjermen, og fest den med låsene.

  Vedlikehold av bremser

  Justere bremsene

  Juster bremsene når det er mer enn 13 mm frigang på bremsepedalen, eller når bremsene ikke virker effektivt. Frigang er avstanden bremsepedalen kan beveges før du merker bremsemotstand.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Fjern låsen fra bremsepedalene, slik at pedalene virker uavhengig av hverandre.

  3. Hvis du vil redusere frigangen til bremsepedalene, strammer du bremsene på følgende måte:

   1. Løsne den fremre mutteren på gjengeenden på bremsekabelen (Figur 117).

    g009721
   2. Trekk til den bakre mutteren for å flytte kabelen bakover til bremsepedalene har en frigang på 0–13 mm.

    Note: Påse at det ikke spenning i bremsen når pedalen slippes opp.

   3. Trekk til de fremre mutrene etter at du har justert bremsene riktig.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale generatorremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller generatorremmens tilstand og stramming.
 • Kontroller remmenes tilstand og spenning (Figur 118) etter hver 100. driftstime.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Remmen har riktig spenning når du kan trykke den ned 10 mm midt mellom remskivene med en kraft på 45 N.

  3. Hvis du ikke kan trykke den ned 10 mm, løsner du monteringsboltene for generatoren (Figur 118).

   g008932
  4. Øk eller reduser spenningen til generatorremmen, og stram til boltene.

  5. Kontroller hvor langt ned du kan trykke beltet, for å kontrollere at spenningen er riktig.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Kontroller at alle hydraulikkvæskeslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før hydraulikksystemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på hydraulikksystemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 28,4 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag.

  Anbefalt erstatningsvæske er Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l. Se delekatalogen eller kontakt en Toro-distributør for å få oppgitt delenumre).

  Alternative væsker: Hvis Toro-væske ikke er tilgjengelig, kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte væsker brukes, forutsatt at de oppfyller alle følgende materialegenskaps- og bransjespesifikasjoner. Hør med oljeleverandøren for å få vite om væske oppfyller disse spesifikasjonene.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes uegnede erstatninger. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som kan stå for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytepunkt mot slitasje, flergrads ISO VG 46
   Materielle egenskaper:
    Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 50cSt ved 100 °C 7,9 til 9,1
    Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere (høy viskositetsindeks indikerer en væske med forskjellig vekt)
    Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
    FZG, sviktstadium11 eller bedre
    Vanninnhold (ny væske)500 ppm (maks.)
   Bransjespesifikasjoner:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Riktige hydrauliske væsker må angis for mobilt maskineri (i motsetning til industriell anleggsbruk), for forskjellig vekt, med ZnDTP- eller ZDDP-tilsetningsstoffpakke mot slitasje (ikke en væske uten aske).

  Important: ISO VG 46-flergradsvæsken har vist seg å ha maksimal ytelse under en rekke ulike temperaturforhold. Når maskinen brukes i høye temperaturer (18 °C til 49 °C), kan hydraulikkvæsken ISO VG 68 gi forbedret ytelse.

  Premium biologisk nedbrytbar hydraulikkvæske – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H er den eneste syntetiske og biologisk nedbrytbare oljen som er godkjent av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle væsker, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Væsken er tilgjengelig i spann på 19 l eller fat på 208 l fra Mobil-forhandlere.

  Important: Mange hydrauliske væsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. En flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på tanken for hydraulisk olje (Figur 119).

   g200375
  3. Ta lokket av påfyllingshalsen.

  4. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille.

  5. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller oljenivået.

   Oljenivået må være mellom de to merkene på peilestaven.

  6. Hvis nivået er lavt, fyller du på olje for å heve nivået til det øvre merket.

  7. Sett peilestaven og lokket på plass på påfyllingshalsen.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift den hydrauliske væsken.
 • Skift den hydrauliske oljen etter hver 800. driftstime under vanlige forhold. Hvis oljen blir forurenset, kontakter du den lokale Toro-forhandleren fordi systemet da må tømmes. Kontaminert væske får en melkeaktig eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Åpne panseret.

  3. Koble fra returledningen til kassen på undersiden av beholderen, og la den hydrauliske oljen renne ned i et stort tappefat.

  4. Koble til ledningen når den hydrauliske oljen slutter å renne.

  5. Fyll beholderen med omtrent 28,4 liter hydraulikkvæske. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  6. Sett lokket på beholderen.

  7. Start motoren, og bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele hydraulikkvæsken i systemet.

  8. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer, og slå av motoren.

  9. Kontroller væskenivået, og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Ikke overfyll hydraulikksystemet.

  Skifte de hydrauliske filtrene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Hver 800. driftstime
 • Skifte de hydrauliske filtrene.
 • Skift de to hydrauliske filterne etter de første 200 driftstimene. Deretter skifter du filterne etter hver 800. driftstime under vanlige forhold.

  Bruk erstatningsfilter fra Toro, delenummer 94-2621 på den bakre (klippeenhet) siden av maskinen og 75-1310 på fronten (belastningen) av maskinen.

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør området rundt der filteret skal festes.

  3. Plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret (Figur 120 og Figur 121).

  4. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulisk olje.

   g009723
   g200374
  5. Påse at området der filteret skal festes er rent.

  6. Skru filteret på til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter filteret med en halv omdreining til.

  7. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  8. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker.
 • Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  Undersøk hydraulikkslanger og -ledninger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse, og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Advarsel

  Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Klippeenhetsikkerhet

  En slitt eller skadet klippeenhet kan brekke, og en del av en spole eller et motstål kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Undersøk klippeenheten regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer klippeenhetene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer spolene og motstålene. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Sliping av klippeenhetene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  Note: Alle de fremre og de bakre enhetene fungerer sammen ved sliping.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og flytt kraftuttaksbryteren til AV-stillingen.

  2. Lås opp og åpne panseret, slik at kontrollene vises.

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se i klippeenhetens brukerhåndbok.

  4. Velg enten fremre, bakre eller begge slipespaker for å bestemme hvilke spoler som slipes (Figur 122).

  5. Start maskinen, og la den gå på tomgang.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper.

   • Sliping skal kun utføres mens motoren går på tomgang.

   Fare

   Kontakt med klippeenhetene kan forårsake personskader.

   Forsikre deg om at du går klar av klippeenhetene før du fortsetter.

  6. Med klippehastighetsbegrenseren i KLIPPE-stilling, flytt kraftuttaksbryteren til På-stillingen.

  7. Trykk på hevebryteren for å starte sliping av valgte spoler.

  8. Bruk en børste med langt håndtak, og tilsett slipekjemikalier.

   Note: Ikke bruk en børste med kort skaft.

   g015076
  9. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, øk gasshastigheten til spolen stabiliserer seg.

  10. Justering av klippeenhetene under sliping gjøres ved å vri spolene av ved å trykke bak på hevebryteren, flytte kraftuttaksbryteren til AV-stillingen og stoppe motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 5 til og med 9.

  11. Gjenta prosedyren for alle klippeenhetene som du vil skal slipes.

  12. Når du er ferdig, still slipespakene tilbake til KLIPPE-stillingen, senk panseret og vask av all lappingsmassen fra klippeenhetene. Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollene for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipebryteren ikke stilles tilbake til AV-stillingen etter sliping, vil klippeenhetene ikke bli hevet eller fungere på korrekt måte.

   Note: Ekstra instruksjoner og framgangsmåter om sliping finnes i brukerveiledningen til Toro Sharpening Reel & Rotary Mowers, skjemanr. 80-300SL.

   Note: For en bedre knivegg, dra en fil over forsiden av motstålet etter sliping. Dette vil fjerne alle ru eller skarpe kanter på kniveggen.

  Lagring

  Klargjøre trekkenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenhetene, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

  2. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  3. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Kontroller alle festene. Stram dem til etter behov.

  5. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  6. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  7. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll motoren med spesifisert motorolje.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Slå av motoren.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur der du bor.