Innledning

Denne traktoren med ståplattform og roterende kniver er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører eller private boligeiere. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g235457

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Dette tenningssystemet etterkommer Canadas ICES-002.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personlige sikkerhetsinstruksjoner. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Opplæring

 • Les brukerhåndboken og annet opplæringsmateriell.

 • Hvis brukerne eller mekanikerne ikke kan lese språket som håndboken benytter, er det eieren som er ansvarlig for å forklare dette materiellet for dem.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Alle operatører og mekanikere skal være opplært. Eieren er ansvarlig for opplæring av brukerne.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært kjøre eller utføre vedlikehold på utstyret. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.

 • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som personer eller eiendom utsettes for.

Forberedelser

 • Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, lange bukser, kraftig, sklisikkert fottøy, hansker og hørselvern. Sett opp langt hår. Ikke bruk smykker.

 • Undersøk området der du skal bruke utstyret og pass på at alle objekter er fjernet fra området før bruk.

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. De er brannfarlige, og dampen fra dem er eksplosiv.

  • Bruk bare en godkjent kanne eller beholder.

  • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstoff mens motoren går. La motoren kjøle seg ned før du fyller på mer drivstoff. Ikke røyk i nærheten av maskinen når motoren går.

  • Ikke fyll på eller tøm drivstoff fra maskinen innendørs.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Bruk

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Kjør aldri en motor på et innestengt område.

 • Må kun kjøres på godt opplyste områder, og må holdes unna hull i underlaget og andre skjulte farer.

 • Påse at alle driv står i nøytral og at parkeringsbremsen er koblet inn før du starter motoren. Start motoren kun fra førerstillingen.

 • Sørg for å ha godt fotfeste ved bruk av denne maskinen, spesielt når du rygger. Redusert fotfeste kan føre til at du glir.

 • Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Kjør fra side til side i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær forsiktig når du kjører i nærheten av kanter.

 • Sakk ned farten og vær forsiktig når du svinger og når du skifter retning i skråninger.

 • Ikke hev klippeenheten mens knivene roterer.

 • Ikke bruk maskinen uten kraftuttaksvern eller andre typer vern godt festet. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.

 • Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres, og motoren må ikke ruses.

 • Stopp på flat mark, koble fra drivene, koble inn parkeringsbremsen (hvis utstyrt med denne) og slå av motoren før du forlater førersetet, f.eks. hvis du skal tømme gressoppsamlerene eller rense utslippssjakten.

 • Stopp maskinen og undersøk knivene hvis du har kjørt over gjenstander, eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk opptas igjen.

 • Hold hendene og føttene borte fra klippeenheten.

 • Se bak deg og ned før du rygger, slik at du ikke kjører på noe.

 • Hold kjæledyr og tilskuere unna en maskin i drift.

 • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp knivene hvis du ikke klipper.

 • Vær oppmerksom på retningen til utløpsområdet, og ikke rett denne mot noen.

 • Ikke bruk gressklipperen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

Sikker håndtering av drivstoff

 • Håndter drivstoff svært forsiktig for å unngå skade på person eller eiendom. Drivstoff er meget brannfarlig, og bensindamp er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går.

 • La motoren kjøle seg ned før du fyller på mer drivstoff.

 • Ikke fyll drivstoff på maskinen innendørs.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Fyll aldri opp kanner inne i et kjøretøy, på en lastebil eller på en tilhenger med en plastledning. Sett alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet, når de fylles på.

 • Utstyr må tas ut av lastebilen eller tilhengeren, og fylles på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fyll på bensin på slikt utstyr med en bensinkanne istedenfor å fylle drivstoff direkte fra bensinpumpen.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle.

 • Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

 • Ikke fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Koble ut drivverket, koble inn parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen eller koble fra tennpluggledningen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner.

 • Parker maskinen på en jevn flate.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

 • Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

 • La motoren bli kald før lagring av maskinen.

 • Ikke oppbevar drivstoff i nærheten av flammer, eller tapp ut drivstoff innendørs.

 • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

 • Bruk jekkstøtter til å støtte komponentene når det er nødvendig.

 • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

 • Koble fra batteriet, eller ta ledningen av tennpluggen, før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og koble deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

 • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt kniven(e), eller bruk tykke hansker, og vær forsiktig når du håndterer dem. Knivene må kun erstattes, og må aldri rettes ut eller sveises.

 • Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

 • Hold alle delene i god stand, og sørg for at de er godt festet. Skift ut slitte eller skadde merker.

Transport

 • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

 • Bruk en rampe med full bredde for å laste maskinen inn i en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

Sikkerhet for Toros gressklippere

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produkter og annen sikkerhetsinformasjon du må kjenne til.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Dette produktet er laget for klipping og resirkulering av gress, eller for å samle opp klippet gress, hvis utstyrt med gressoppsamler. Hvis det brukes til andre formål enn dette, kan det hende at brukeren eller andre i nærheten blir skadet.

Generelt om bruk

 • Påse at området er fritt for personer før bruk. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

 • Ikke rør deler som kan være varme etter at du har brukt gressklipperen. La alle delene bli kalde før du foretar vedlikehold, justering eller reparasjon.

 • Bruk bare utstyr som er godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker utstyr som ikke er godkjent.

 • Kontroller nøye at du har klaring (f.eks. greiner, døråpninger, elektriske ledninger osv.). hvis du skal kjøre under objekter, slik at du ikke kommer i kontakt med dem.

 • Reduser farten før du svinger, og vær ekstra forsiktig.

 • Vær forsiktig når du kjører plattformen over fortauskanter, røtter eller andre hindringer.

 • Se bak deg og ned før du rygger, slik at du ikke kjører på noe. Vær svært forsiktig når du rygger med maskinen.

 • Rykk ikke i kontrollene, bruk en jevn bevegelse.

 • Når du skal sette maskinen inn eller ned på bakken igjen, må du bruke en rampe med full bredde som strekker seg forbi maskinens bredde.

 • Ta aldri med passasjerer.

 • Ikke ta med deg utstyr på maskinen.

Bruk i bakker

Du må være svært forsiktig i bakker og på ramper. Hvis du føler deg utrygg i en bakke, bør du ikke bruke gressklipperen i den.

 • Fjern gjenstander, for eksempel steiner, greiner osv., fra klippeområdet.

 • Vær oppmerksom på hull, hjulspor eller ujevnheter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress.

 • Vær forsiktig i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten på en skrent eller grøft, eller hvis kanten gir etter.

 • Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Dette kan endre stabiliteten til maskinen.

 • Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis.

 • Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning.

 • Klipp bakker fra side til side.

 • Må ikke brukes på skråninger som er mer enn 20 grader.

Tjeneste

 • Du må aldri oppbevare maskinen eller bensinkannen innendørs der det er åpen ild, for eksempel i nærheten av en varmtvannstank eller et fyringsanlegg.

 • Hold alle muttere og bolter godt strammet, spesielt boltene som fester knivene.

 • Du må aldri fjerne eller fikle med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende. Du må aldri forstyrre den tilmålte funksjonen til en sikkerhetsenhet eller redusere beskyttelsen som en sikkerhetsenhet gir.

 • Bruk originale Toro-deler for å beskytte Toro-utstyret og opprettholde dets optimale ytelse. Når det gjelder pålitelighet, leverer Toro reservedeler designet for utstyrets nøyaktige tekniske spesifikasjoner. Insister på Toro-deler, og føl deg trygg.

 • Kontroller jevnlig at bremsene fungerer. Juster og vedlikehold dem etter behov.

Lydtrykk

Denne maskinen har et lydtrykknivå på 91 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydstyrke

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 105 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 11094.

Vibrasjonsnivå

Hånd-arm vibrasjonsnivå

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 1,4 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,7 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,9 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele karosseriet

Målt vibrasjonsnivå = 0,65 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 0,33 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-7818
decalbatterysymbols
decal106-5517
decaloemmarkt
decal112-3858
decal116-8775
decal133-4604
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4641
decal131-3525
decal131-3526
decal131-3527

Oversikt over produktet

g031446

Gjør deg kjent med alle kontroller (Figur 5) før du starter motoren og bruker maskinen.

g031182

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Den er i gang når motoren er i gang. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 5).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symboler på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponenten er i riktig posisjon (Figur 5).

Batteriindikatorlys

Hvis tenningsnøkkelen dreies til På-posisjon i noen få sekunder, vises batterispenningen i området der klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når tenningen er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 5).

Gasskontroll

Gasskontrollen kan varieres mellom HURTIG og SAKTE )Figur 5).

Choke

Bruk choken til å starte en kald motor (Figur 5).

Knivkontrollbryter (kraftuttak)

Bruk knivkontrollbryteren (kraftuttaket) for å koble gressklipperknivene til og fra (Figur 5).

Tenningsbryter

Bruk tenningsbryteren til å starte gressklippermotoren (Figur 5). Bryteren har tre stillinger: AV, KJøR og START.

Bevegelseskontrollspaker

Bevegelseskontrollspakene brukes til å kjøre maskinen fremover, rygge og svinge i alle retninger (Figur 5).

Drivstoffavstengingsventil

Lukk drivstoffavstengingsventilen (plassert på venstre side av drivstofftanken) når du transporterer eller oppbevarer gressklipperen (Figur 4).

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde med avleder ned163 cm
Bredde med avleder hevet127 cm
Lengde med plattform ned191 cm
Lengde med oppreist plattform155 cm
Høyde122 cm
Vekt408 kg

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet først

Les nøye alle sikkerhetsinstrukser og merker i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Forsiktig

Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

Bruk hørselsvern når du bruker denne maskinen.

g229846

Fylle drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent, kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i drivstoffet.

Fare

Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

 • Fyll aldri på drivstofftanken inni en lukket tilhenger.

 • Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll drivstoff på tanken helt til nivået er 6 til 13 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

 • Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

 • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer drivstoff enn til 30 dagers forbruk.

 • Ikke bruk uten at hele eksossystemet er på plass og i korrekt arbeidstilstand.

Fare

Under enkelte forhold ved fylling av drivstoff kan statisk elektrisitet utløses og føre til at gnister antenner drivstoffdamp. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

 • Plasser alltid drivstoffbeholderne på bakken i god avstand fra sprederen før du fyller drivstoff.

 • Ikke fyll opp drivstoffkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.

 • Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.

 • Hvis dette ikke lar seg gjøre, bruker du en kanne til å fylle maskinen med drivstoff mens den står på en lastebil eller tilhenger i stedet for å fylle direkte fra pumpen.

 • Hvis du må fylle drivstoff direkte fra dysen på en drivstoffpumpe, skal dysen hele tiden være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning, helt til påfyllingen er fullført.

Advarsel

Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

 • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

 • Hold ansiktet unna dysen og drivstofftanken og åpningen til flasken med kondisjonsmiddelet.

 • Unngå kontakt med huden, skyll bort evt. søl med såpe og vann.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder drivstoffet ferskt i en lagringsperiode på opp til 90 dager. For lengre lagringsperioder må drivstofftanken tømmes.

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate, koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Rengjør rundt lokket på drivstofftanken og ta det av.

 4. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen.

  Note: Drivstofftanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir bensinen plass til å utvide seg.

 5. Fest drivstofftanklokket ordentlig. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Bruke parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen. Kontroller at parkeringsbremsen fungerer som den skal før hvert bruk.

Hvis parkeringsbremsen ikke holder maskinen sikkert på plass, må den justeres. Se Justere bremsene.

Trekk parkeringsbremsespaken bakover for å aktivere den (Figur 7).

Skyv parkeringsbremsespaken forover for å deaktivere den.

g009465

Bruke gressklipperens knivkontrollbryter (kraftuttak)

Bruk knivkontrollbryteren (kraftuttaket) sammen med bevegelseskontrollspakene for å koble gressklipperknivene til og fra.

Koble til gressklipperknivene (kraftuttaket)

g031592

Koble fra gressklipperknivene (kraftuttaket)

Figur 9 og Figur 10 viser to måter å koble fra knivene på.

g009174
g031593

Bruke gassen

Gasskontrollen beveger seg mellom stillingene HURTIG og SAKTE (Figur 11).

Bruk alltid HURTIG-stillingen når du aktiverer gressklipperknivene med knivkontrollbryteren (kraftuttaket).

g008946

Bruke choken

Bruk choken til å starte en kald motor.

 1. Dra opp chokeknotten for å koble til choken før du bruker tenningsbryteren (Figur 12).

 2. Dra ned chokeknotten for å koble choken fra når motoren har startet (Figur 12).

  g008959

Bruke tenningsbryteren

Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

Note: Det kan hende du må gjenta syklusen for å starte motoren når du starter den første gang etter at du har fylt et fullstendig tomt drivstoffsystem med drivstoff.

g031239
g031281

Bruke drivstoffavstengingsventilen

Lukk bensinkranen ved transport, vedlikehold og oppbevaring (Figur 15).

Pass på at drivstoffavstengingsventilen er åpen når du starter motoren.

g031237g031238

Starte motoren

Important: Ikke hold tenningsnøkkelen vridd rundt i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

Note: En varm motor trenger kanskje ikke choke.

Note: Det kan hende du må gjenta syklusen for å starte motoren når du starter den første gang etter at du har fylt et fullstendig tomt drivstoffsystem med drivstoff.

g033761

Slå av motoren

Forsiktig

Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

Ta alltid ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

La motoren gå på tomgang med lav gass (skilpadde) i 60 sekunder før du vris nøkkelbryteren til AV-posisjon.

g030982

Important: Kontroller at drivstoffavstengingsventilen er stengt før du transporterer eller oppbevarer maskinen, da det kan oppstå drivstofflekkasje. Før du oppbevarer maskinen, koble fra tennpluggen(e) for å hindre at den starter ved et uhell.

Sikkerhetssperresystemet

Forsiktig

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer gressklipperknivene i å rotere hvis én av følgende ikke oppstår:

 • Flytt en av bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen.

 • Trekk knivkontrollbryteren (kraftuttaket) til På-posisjon.

  Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det stopper gressklipperknivene hvis du beveger eller frigjør begge bevegelseskontrollspakene inn i NøYTRAL, LåST stilling.

  Timetelleren har symboler som varsler brukeren når hver av sperrekomponentene er i riktig stilling. Når komponenten er i riktig stilling, lyser et triangel opp i tilsvarende felt (Figur 18).

  g031282

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes.

  Note: Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenunder, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Start motoren. Se Starte motoren.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen.

   Note: Knivene skal ikke rotere og motoren skal stoppe.

  3. Start motoren og frigjør parkeringsbremsen.

  4. Flytt en av bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen.

  5. Fortsett å holde bevegelseskontrollspaken i midtstilling (ulåst stilling), dra opp knivkontrollbryteren (kraftuttaket) og frigjør bryteren.

   Note: Clutchen skal koble seg til, og gressklipperknivene skal rotere.

  6. Flytt eller frigjør bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling.

   Note: Knivene skal stoppe å rotere, og motoren skal fortsette å gå.

  7. Skyv knivkontrollbryteren ned, og sett en av bevegelseskontrollspakene til midtstilt, ulåst stilling.

  8. Fortsett å holde bevegelseskontrollspaken i midtstilling (ulåst stilling), dra opp knivkontrollbryteren (kraftuttaket) og frigjør bryteren.

   Note: Clutchen skal koble seg til, og gressklipperknivene skal rotere.

  9. Skyv knivkontrollbryteren (kraftuttaket) ned til AV.

   Note: Knivene skal slutte å rotere.

  10. Mens motoren går, dra knivkontrollbryteren (kraftuttaket) opp og frigjør den uten å holde noen av bevegelseskontrollspakene i midtstilling (ulåst stilling).

   Note: Knivene skal ikke rotere.

  Advarsel

  Førerplattformen er tung og kan forårsake skader ved senking og heving. Senk og hev operatørens plattform forsiktig, da plutselig fall kan påføre deg skade.

  • Plasser ikke hendene eller fingrene i plattformtappområdet ved senking eller heving av førerplattformen.

  • Pass på at plattformen støttes når du drar låsestiften ut.

  • Kontroller at låsen sikrer plattformen når den løftes opp. Dra den tett opp mot puten slik at låsestiften sitter fast.

  • Hold andre på avstand når du hever eller senker plattformen.

  Bruke plattformen

  Du kan bruke maskinen med plattformen i hevet eller senket stilling. Hvilken stilling som skal brukes, er opp til deg.

  Bruke maskinen med oppreist plattform

  Kjør maskinen med oppreist plattform ved følgende forhold:

  • Du klipper i nærheten av kanter

  • Du klipper små områder der maskinen er for stor

  • Du klipper områder med lave, fremskytende grener eller hindre

  • Du laster maskinen for transport

  • Du kjører opp bakker

  For å heve plattformen drar du baksiden av plattformen opp slik at låsestiften og knotten låser den på plass. Dra den tett opp mot puten slik at låsestiften sitter fast.

  Bruke maskinen med plattformen ned

  Kjør maskinen med senket plattform ved følgende forhold:

  • Du klipper de fleste områder

  • Kjøre på tvers av bakker

  • Du kjører ned bakker

  For å senke plattformen skyver du plattformen fremover mot puten for å frigjøre presset på låsestiften, deretter drar du ut knotten og senker plattformen (Figur 19).

  g031026

  Kjøre forover eller i revers

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse.

  Important: Rygg maskinen over fortauskanter med ett hjul om gangen. Du kan skade maskinen hvis du kjører den fremover over fortauskanter.

  Forsiktig

  Maskinen kan rotere svært hurtig, og du kan miste kontroll over maskinen og skade både deg og maskinen.

  Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  1. Koble fra parkeringsbremsen. Se Bruke parkeringsbremsen.

  2. Flytt bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen.

   g030983
  3. Skyv bevegelseskontrollspakene langsomt fremover (Figur 21).

   Note: Motoren stanser dersom en bevegelseskontrollspak beveges mens parkeringsbremsen er aktivert.

   Note: Jo lengre du beveger trekkontrollspakene i en av retningene, desto raskere beveger maskinen seg i den retningen.

   Note: Sett bevegelseskontrollspakene tilbake til FRI for å stanse.

   g009473

  Kjøre bakover

  1. Flytt begge bevegelseskontrollspakene til den midtre, frie stillingen.

  2. Dra bevegelseskontrollspakene langsomt bakover (Figur 22).

   g009474

  Stoppe maskinen

  Når du vil stoppe maskinen, setter du bevegelseskontrollspakene i fri, flytter høyre bevegelseskontrollspak til NøYTRAL, LåST stilling, kobler ut kraftuttaket og vrir nøkkelen til stillingen AV.

  Sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen. Se Bruke parkeringsbremsen. Husk å ta nøkkelen ut av bryteren.

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

  Skyve maskinen for hånd

  Omløpsventilene gjør at du kan skyve maskinen for hånd uten at motoren går.

  Important: Skyv alltid maskinen for hånd. Ikke tau maskinen, da dette kan føre til skade på hydraulikken.

  Important: Start eller bruk ikke maskinen med åpne omløpsventiler. Dette kan forårsake skade på systemet.

  g030984

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye.

  1. Hev maskinens plattform før du kjører den opp på tilhengeren eller lastebilen.

  2. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  3. Koble til tilhengerbremsene, hvis aktuelt.

  4. Last maskinen på tilhengeren eller lastebilen.

  5. Stopp motoren, ta ut nøkkelen, sett på bremsen og lukk drivstoffventilen.

  6. Bruk metallbindeløkkene på maskinen for å feste maskinen sikkert til tilhengeren eller lastebilen med remmer, kjettinger, vaier eller tau (Figur 24).

   g031300

  Laste maskinen

  Vær svært forsiktig når du laster på eller av maskinen på en tilhenger eller lastebil. Bruk en rampe som er bredere enn maskinen for denne prosedyren. Rygg maskinen opp rampen, og skyv den fremover ned rampen (Figur 25).

  g031405

  Important: Ikke bruk smale individuelle ramper for hver side av maskinen.

  Sikre at rampen er lang nok, slik at vinkelen med bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 26). På flatt underlag krever dette at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. En brattere vinkel kan forårsake at deler på maskinen setter seg fast mens maskinen beveges fra rampen til tilhengeren eller lastebilen. Brattere vinkler kan også føre til at maskinen velter eller mister kontrollen. Hvis du laster maskinen i nærheten av en skråning, plasser tilhengeren eller lastebilen nedover skråningen og rampen oppover. På denne måten minimeres rampevinkelen.

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  • Rygg maskinen opp rampen, og skyv den fremover ned rampen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  g027996

  Sideutslipp eller oppmaling

  Gressklipperen har en gressavleder med hengsler som sprer det klipte gresset ut fra siden og ned mot bakken.

  Fare

  Hvis ikke gressavlederen, utslippsdekselet eller hele gressoppsamleren sitter på plass, vil du selv eller andre risikere å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som slynges opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som slynges opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

  • Ikke fjern gressavlederen fra gressklipperen fordi gressavlederen leder materiale ned mot bakken. Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående.

  • Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.

  • Ikke prøv å tømme utløpsområdet eller gressklipperknivene før du har frigjort bøylen og slått av kraftuttaket. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Ta også ut nøkkelen og koble ledningen(e) fra tennpluggen(e).

  Justere klippehøyden

  Klippehøyden kan justeres fra 38 til 127 mm i trinn på 6 mm.

  Note: Bruk av klippehøyde under 51 mm øker slitasjen på klipperemmen. Bruk en klippehøyde som er større enn 51 mm om mulig.

  g030985

  Justere utløpsskjermen

  Du kan justere gressklipperens utslippsflyt for forskjellige typer klippeforhold. Plasser kamlåsen og skjermen så de gir den beste klippekvaliteten.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling og sett parkeringsbremsen på.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. For å justere skjermen, løsner du mutteren (Figur 28).

  4. Juster skjermen og mutteren i sporet til ønsket utslippsflyt, og stram mutteren.

   g012676

  Plassere utløpsskjermen

  Følgende figurer er kun for anbefalt bruk. Justeringene varierer etter gresstype, fuktinnhold og høyde på gresset.

  Note: Hvis motorkraften trekker ned og gressklipperens bakkehastighet er den samme kan du åpne skjermen.

  Stilling A

  Dette er full, bakre stilling (se Figur 29). Bruk denne stillingen for følgende:

  • Under klippeforhold med kort, lett gress

  • Under tørre forhold

  • Mindre avklippet gress

  • Driver gressrestene lengre vekk fra gressklipperen

   g012677

  Stilling B

  Bruk denne stillingen ved oppsamling (Figur 30).

  g012678

  Stilling C

  Dette er full, åpen stilling (Figur 31). Bruk denne stillingen for følgende:

  • Under klippeforhold med høyt, tett gress

  • Under våte forhold

  • Reduserer motorens strømforbruk

  • Muliggjør høyere bakkehastighet under vanskelige forhold

   g012679

  Bruke mellomstor vekt

  • Monter vekter for å forbedre balansen. Du kan legge til eller fjerne vekter for optimal ytelse under ulike klippeforhold og etter egne preferanser.

  • Legg til eller fjern én vekt om gangen til du oppnår ønsket håndtering og balanse.

  Note: Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å bestille et vektsett.

  Advarsel

  Store vektforandringer kan påvirke håndteringen og bruken av maskinen. Dette kan medføre alvorlige skader for deg eller andre.

  • Foreta kun små vektjusteringer om gangen.

  • Vurder gressklipperen etter hvert vektbytte for å sikre at du kan bruke maskinen trygt.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.
 • Etter de 100 første timene
 • Sjekk hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller hjulnavmutterne.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Kontroller bremsene.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Hver 50. driftstime
 • Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
 • Kontroller, rengjør og juster tennpluggen.
 • Kontroller batteriet.
 • Kontroller clutchen.
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
 • Kontroller klipperemmen.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret.
 • Kontroller hjelpeluftfilteret.
 • Hver 300. driftstime
 • Kontroller og juster ventilklaringen. Dra til et autorisert forhandlerverksted.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut hjelpeluftfilteret.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Kontroller hjulnavmutterne.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.
 • Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift girremmen.
 • Før lagring
 • Lakker avskallede overflater.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før oppbevaring.
 • Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere ved bruk i støvete eller skitne omgivelser).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Smør bevegelseskontrollene.
 • Påfør Anti-Seize-middel på puteknottene.
 • Important: Se eierhåndboken for motoren for mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble ledningene fra tennpluggene før du utfører vedlikehold. Legg ledningene til side slik at de ikke kan komme i kontakt med tennpluggene ved et uhell.

  Forberedelse for vedlikehold

  Frigjøre puten for tilgang bak

  Du kan frigjøre puten for å få tilgang på baksiden av maskinen ved vedlikehold eller justeringer.

  1. Senk plattformen.

  2. Løsne skruknottene på hver side av maskinen (Figur 32).

   g032556
  3. Fjern puten og senk den til plattformen.

  4. Utfør ev. vedlikehold eller justeringer på maskinen.

  5. Hev puten og skyv den inn på boltene på begge sider av maskinen.

  6. Stram til skruknottene.

  Smøring

  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Pass på at du ikke skraper av lakken foran på anordningen(e).

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen.

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  Smøre de fremre styresvingarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør de fremre styresvingarmene (oftere ved bruk i støvete eller skitne omgivelser).
  1. Fjern støvkoppen og juster styrehjulene. Se Justere styrehjulslageret.

   Note: Ikke sett på igjen støvhetten før du har smurt styrehjulene.

  2. Fjern kontrollpluggen.

  3. Skru en smørenippel inn i hullet.

  4. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  5. Fjern smørenippelen fra hullet.

  6. Sett på plass sekskantpluggen og støvdekslet.

  Smøre styrehjulnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
  1. Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler stanser, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøkkelen.

  2. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  3. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet (Figur 33).

   g006115
  4. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglingslim for å låse avstandsmutrene til akselen. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  5. Lirk ut pakningene, og se etter slitasje eller skade på lagrene. Bytt ut ved behov.

  6. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  7. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

   Note: Du må skifte ut pakningene.

  8. Hvis begge avstandsmutterne på akselenheten er fjernet (eller har løsnet), må du bruke gjengeforseglingslim på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendt utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  9. Sett den sammenmonterte bolten og akselen inn på hjulet på den siden av hjulet hvor den nye pakningen og lageret står.

  10. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  11. Sett det andre lageret og den nye pakningen på hjulet.

  12. Bruk gjengeforseglingslim på den andre avstandsmutteren og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendt utover.

  13. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 N∙m, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 N∙m.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  14. Monter beskyttelsespakningene over hjulnavet og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  15. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte ved å snurre på styrehjulet for å forhindre skade på pakning og lager. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand, og påføre gjengeforseglingslim.

  Smøre bevegelseskontrollene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør bevegelseskontrollene.
 • Påfør Anti-Seize-middel på puteknottene.
 • Smør dødmannskontrollens kuleledd og bevegelseskontrollhylsen for begge spakene.

  Note: Bruk en oljedrypper mellom spaken for å smøre hylsen i svingrøret.

  g228034

  Vedlikehold av motor

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 250. driftstime
 • Skift hovedluftfilteret.
 • Kontroller hjelpeluftfilteret.
 • Hver 300. driftstime
 • Kontroller og juster ventilklaringen. Dra til et autorisert forhandlerverksted.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift ut hjelpeluftfilteret.
 • Note: Overhal luftrenseren oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne filtrene

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skyv ned for å åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 35).

  4. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  5. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 35).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  6. Fjern kun hjelpefilteret hvis du skal skifte det ut.

   Important: Ikke prøv å rengjøre hjelpefilteret. Hvis hjelpefilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

  7. Inspiser hovedfilteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vises som lyse flekker.

   Note: Kast filteret hvis det er skadet.

   g026970

  Overhale hovedfilteret

  1. Undersøk om elementet har skader, et oljet belegg eller om gummitetningen er skadet.

  2. Papirelementet må skiftes ut hvis det er skadet.

   Note: Ikke rengjør papirelementet.

  Overhale hjelpefilteret

  Rengjør ikke hjelpeluftfilteret, erstatt det.

  Important: Ikke prøv å rengjøre hjelpefilteret. Hvis hjelpefilteret er skittent, betyr dette at hovedfilteret er skadet og du må skifte ut begge filtrene.

  Montere filtrene

  Important: For å unngå at motoren skades må alltid begge luftfiltrene og dekselet sitte på plass under bruk.

  1. Hvis du installerer nye filtre, kontroller at de ikke har blitt skadet i frakten.

   Note: Ikke bruk et ødelagt filter.

  2. Hvis du skifter ut hjelpefilteret, skyv det forsiktig inn i filterkroppen (Figur 35).

  3. Skyv hovedfilteret forsiktig inn over hjelpefilteret (Figur 35).

  4. Påse at det sitter godt ved å trykke på den ytre kanten av filteret mens du installerer det.

   Important: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  5. Monter luftrenserdekslet med ventilatorlokket ned og vri det slik at låsene låser dekslet på plass (Figur 35).

  Kontrollere motoroljen

  Motoroljespesifikasjoner

  Oljetype: Renseolje (API-klassifikasjon SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Motoroljekapasitet: 2,1 l med filteret, 1,8 l uten filteret

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g004216

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflater kan føre til personskader.

  Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater.

  Important: Veivhuset må ikke overfylles med olje, da dette kan skade motoren. Kjør ikke motoren med oljenivået under lavmerket, da dette kan føre til skade på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller motoroljenivået, som vist i (Figur 37).

   g031341g027659

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen.
 • Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Parker maskinen slik at den siden hvor du tapper står litt lavere enn motsatt side, for å være sikker på at all bensinen tømmes ut.

  2. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Skift motoroljen som vist i Figur 38.

   g031341g031447
  5. Slå langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket (Figur 39).

   g027660
  6. Start motoren og kjør til et flatt område.

  7. Kontroller oljenivået på nytt.

  Skifte motoroljefilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret.
 • Note: Bytt ut motoroljefilteret oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  1. Tapp olje fra motoren. Se Skifte motoroljefilteret.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 40).

   g031341g027477

   Note: Pass på at oljefilterpakningen berører motoren, og drei deretter filteret en ekstra 3/4 omdreining.

  3. Fyll på ny olje av riktig sort i veivhuset. Se Motoroljespesifikasjoner.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller, rengjør og juster tennpluggen.
 • Pass på at elektrodeavstanden (avstanden mellom elektroden på midten og elektroden på siden) er korrekt før pluggen settes inn.

  Tennpluggen(e) monteres/demonteres ved hjelp av en tennpluggnøkkel, og elektrodeavstanden justeres ved hjelp av et spesialverktøy/følerblad. Monter ny(e) tennplugg(er) dersom det er nødvendig.

  Type for alle motorer: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Elektrodeavstand: 0,76 mm

  Demontere tennpluggene

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern tennpluggene som vist i Figur 41.

   g031449g027478

  Sjekke tennpluggen

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Kontroller alltid tennpluggen når den har et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftfilteret er skittent.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g027479

  Montere tennpluggen

  g027661

  Kontrollere gnistfangeren

  Hvis utstyrt med
  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller gnistfangeren (hvis utstyrt med dette).
 • Advarsel

  Varme eksosanleggkomponenter kan antenne bensindamp, selv etter at motoren er slått av. Varme partikler som kommer ut fra eksosanlegget mens motoren går, kan antenne brennbare materialer og forårsake personskader eller skader på eiendom.

  Ikke fyll bensin eller kjør motoren uten at det er montert en gnistfanger.

  1. Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler stanser, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøkkelen.

  2. Vent til lyddemperen har blitt nedkjølt.

  3. Hvis du ser sprekker i skjermen eller sveiseskjøtene, bytt ut gnistfangeren.

  4. Hvis skjermen er tilstoppet, må du fjerne gnistfangeren, riste løs partikler fra gnistfangeren og rengjøre skjermen med en stålbørste (bløt opp skjermen med løsningsmiddel ved behov).

  5. Sett gnistfangeren på eksosåpningen igjen.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Tømme drivstofftanken

  Du kan tømme drivstofftanken ved å fjerne den og helle drivstoff ut av påfyllingshalsen. Se Fjerne drivstofftanken. Du kan også tømme drivstofftanken ved hjelp av en hevert og den følgende prosedyren.

  Fare

  Bensin er meget brannfarlig, og under visse forhold svært eksplosiv. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Tøm bensinen ut av tanken når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt bensinsøl.

  • Du må aldri røyke når du tømmer bensin, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne bensindamp.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør rundt drivstofflokket for å hindre at det kommer rusk inn i drivstofftanken (Figur 44).

  4. Ta av drivstofflokket.

  5. Sett en hevertpumpe inn i drivstofftanken.

  6. Bruk hevertpumpen til å tømme drivstoffet ut i en ren bensinkanne (Figur 44).

  7. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

   g031397

  Fjerne drivstofftanken

  1. Senk plattformen.

  2. Frigjør puten. Se Frigjøre puten for tilgang bak.

  3. Fjern kryssbraketten.

   g031413
  4. Fjern drivstofftanken og sett den på førerplattformen.

   Note: Hvis du vil flytte tanken enda lengre bort fra maskinen, fjern drivstoff- og ventilasjonsslangene fra toppen av tanken.

  Overhale drivstoffilteret

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Et skittent filter som er tatt av drivstoffslangen, må aldri monteres på nytt.

  Note: Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Steng drivstoffavstengingsventilen. Se Bruke drivstoffavstengingsventilen.

  4. Skift ut drivstoffilteret som vist i Figur 46.

   g027518

  Vedlikehold av elektrisk system

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller batteriet.
 • Batteriet må alltid holdes rent og fulladet. Bruk papirhåndklær til å rengjøre batterikassen. Hvis batteriklemmene er korroderte, må de rengjøres med en oppløsning av fire deler vann og én del natron. Smør litt fett på batteriklemmene for å beskytte dem mot korrosjon.

  Spenning: 12 V

  Fare

  Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som kan forårsake alvorlige brannsår.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern batteriet, som vist i Figur 47.

   g030988

  Installere batteriet

  Monter fjæren, som vist i Figur 48.

  g030989

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet, og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Hold alltid batteriet fulladet (1,265 egenvekt) for å forhindre batteriskade når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset, se Fjerne batteriet.

  2. Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.

  3. Påse at påfyllingslokkene er montert på batteriet.

  4. Lad opp batteriet i 1 time på 25 til 30 A, eller i 6 timer på 4 til 6 A.

  5. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 49).

  6. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikabelen. Se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke maskinen med batteriet frakoblet, da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000538

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer, og krever ikke vedlikehold. Hvis en sikring ryker, kontroller om det er funksjonsfeil eller kortslutning i en komponent eller krets.

  1. Fjern puten fra baksiden av maskinen.

  2. Dra ut sikringen for å fjerne eller erstatte den (Figur 50).

  3. Monter puten til baksiden av maskinen.

   Note: Påse at en sikring i korrekt størrelse blir montert Figur 50.

   g031414

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere sporingen

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  1. Dytt begge kontrollspakene fremover den samme avstanden.

  2. Kontroller om maskinen trekker til én side.

   Note: Stopp maskinen og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Fjern puten fra baksiden av maskinen. Se Frigjøre puten for tilgang bak.

   Note: For enklere tilgang kan du også fjerne drivstofftanken. Se Fjerne drivstofftanken.

  4. Drei venstre kontrollstag et kvart trinn om gangen til maskinen sporer rett (Figur 51).

   Note: Hvis maskinen trekker til høyre, gjør kontrollstaget kortere ved å rotere det mot høyre. Hvis maskinen trekker til venstre, forleng staget ved å dreie det mot venstre.

   Note: Juster kun venstre kontrollstag, slik at hastighet for venstre hjul tilsvarer hastighet for høyre hjul. Ikke juster hastigheten for høyre hjul, da dette vil posisjonere høyre bevegelseskontrollspak utenfor midten av nøytral, låst stilling på kontrollpanelet.

   Important: Ikke drei kontrollstaget for langt, da dette kan få maskinen til å bevege seg i fri.

   g031531
  5. Kontroller at den sporer skikkelig, og juster staget som nødvendig.

   Note: Hvis du ikke klarer å oppnå riktig sporing ved å justere det venstre kontrollstaget, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  6. Kontroller at maskinen ikke beveger seg fra nøytral stilling når parkeringsbremsene er deaktivert.

  7. Monter drivstofftanken hvis du fjernet denne.

  8. Monter puten.

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Oppretthold et lufttrykk på 0,83 til 0,97 bar i bakhjulene.

  Important: Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), flytt bevegelseskontrollspakene til NøYTRAL, LåST stilling, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styringen og trekk til låsemutteren (Figur 53).

  4. Trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate og gå deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forbelastningen på lagrene korrekt (Figur 53).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 53.

  5. Sett på støvhetten (Figur 53).

   g001297

  Overhale styrehjulene og lagrene

  Styrehjulene roterer på et valselager som støttes av en skruhylse. Hvis lageret smøres godt, vil slitasjen være minimal. Hvis du ikke holder lageret smurt, slites lageret hurtig. Et vinglete styrehjul er vanligvis et tegn på et slitt lager.

  1. Fjern låsemutteren og hjulbolten som holder styrehjulet festet til styrehjulsgaffelen (Figur 54).

   g009453
  2. Fjern én hylse, og dra deretter skruhylsen og valselageret ut av hjulnavet (Figur 54).

  3. Fjern den andre hylsen fra hjulnavet og rengjør ev. fett og smuss fra hjulnavet (Figur 54).

  4. Kontroller valselageret, hylsene, skruhylsen og hjulnavets innside for slitasje.

   Note: Erstatt ev. defekte eller slitte deler (Figur 54).

  5. Plasser én hylse i hjulnavet (Figur 54).

  6. Smør valselageret og skruhylsen og skyv dem inn i hjulnavet (Figur 54).

  7. Plasser den andre hylsen i hjulnavet (Figur 54).

  8. Monter styrehjulet i styrehjulsgaffelen og sikre med hjulbolten og låsemutteren (Figur 54).

  9. Stram låsemutteren til skruhylsen sitter mot innsiden av styrehjulsgaflene (Figur 54).

  10. Smør niplen på styrehjulet.

  Fjerne clutchmellomlegget

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller clutchen.
 • Når clutchbremsen er så slitt at clutchen ikke lenger har jevn kontakt, kan du fjerne mellomlegget for å forlenge clutchens levetid (Figur 55).

  g010869
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Bruk en luftkompressor, blås ut ev. rusk fra under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene.

   g010868
  4. Kontroller tilstanden til ledningene, konnektorene og terminalene til ledningsfastspenneren. Rengjør eller reparer dem etter behov.

  5. Kontroller at det finnes 12 V ved clutchkonnektoren når du aktiverer kraftuttaksbryteren.

  6. Mål avstanden mellom rotoren og armaturen. Hvis avstanden er større enn 1 mm, fortsett med de følgende trinnene:

   1. Løsne begge bremsemonteringsboltene en halv til én full omdreining som vist i Figur 57.

    Note: Ikke fjern bremsestangen fra feltkledningen/armaturen. Bremsestangen har blitt slitt for å passe til armaturen og må fortsatt passe etter at du har fjernet mellomlegget for å sikre korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Bruk nebbtang, eller hendene, til å fjerne mellomlegget.

    Note: Ikke kast mellomlegget før du har bekreftet at clutchen fungerer som den skal.

    g010871
   3. Bruk en luftledning til å blåse ut ev. rusk under bremsestangen og rundt bremseavstandsstykkene.

   4. Trekk hver bolt (M6 x 1) til mellom 12,3 og 13,7 N·m.

   5. Bruk et 0,25 mm tykt følerblad til å bekrefte at det er et mellomrom mellom rotoren og armaturoverflaten på begge sider av bremsestangen, som vist i Figur 59 og Figur 60.

    Note: Som en følge av måten rotoren og armaturoverflaten slites (forhøyninger og fordypninger) kan det være vanskelig å måle korrekt avstand.

    g010872
    g010873
    • Hvis avstanden er mindre enn 0,25 mm, skal du montere mellomlegget igjen og se i .

    • Hvis det er stort nok mellomrom, fortsett til sikkerhetssjekken i trinn 6.

   6. Utfør følgende sikkerhetssjekk:

    1. Sitt i setet når du starter motoren.

    2. Påse at knivene ikke aktiveres når kraftuttaksbryteren er i AV og clutchen er utkoblet.

     Note: Hvis clutchen ikke kobles ut, monter mellomlegget og se .

    3. Aktiver og deaktiver kraftuttaksbryteren ti etterfølgende ganger for å kontrollere at clutchen fungerer som den skal.

     Note: Hvis clutchen ikke kobler inn som den skal, se .

  Kontrollere hjulhakemutterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Sjekk hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 115–142 N∙m.

  Kontrollere hjulnavmutterne

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller hjulnavmutterne.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller hjulnavmutterne.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 286–352 N·m.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Rengjøre luftinntaksskjermen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør luftinntaksskjermen.
 • Før bruk fjerner du eventuell oppsamling av gress, skitt eller annet rusk fra sylinderen og sylinderhodets kjøleribber, luftinntaksskjermen i svinghjulsenden og forgasserregulatorens spaker og koblinger. Dette vil bidra til tilstrekkelig kjøling av motoren og riktig motorhastighet, og vil redusere muligheten for overoppheting eller mekanisk skade på motoren.

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftinntaksskjermen og viftehuset (Figur 61).

  4. Fjern rusk og gress fra motordelene.

  5. Monter luftinntaksskjermen og viftehuset (Figur 61).

   g031343

  Vedlikehold av bremser

  Overhale bremsen

  Kontroller bremsene på en jevn flate og i en bakke før bruk.

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Important: Hvis parkeringsbremsen ikke holder maskinen sikkert på plass, må den justeres.

  Kontrollere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller bremsene.
  1. Parker maskinen på en jevn flate og koble fra kraftuttaket.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Koble fra bremsen.

  4. Aktiver bremsespaken og sikre at maskinen ikke beveger seg.

  5. Juster bremsen hvis nødvendig.

  Justere bremsene

  1. Fjern drivstofftanken. Se Fjerne drivstofftanken.

  2. Løsne bolten på kabelklemmen på venstre side av maskinen.

   g031396
  3. Trekk ned i kablene til de er stramme.

  4. Trekk til mutteren.

  5. Monter drivstofftanken, kryssbraketten og pute.

  Vedlikehold av remmer

  Skifte klipperemmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller klipperemmen.
 • Tegn på en slitt rem omfatter kvining når remmen roterer, at kniven slurer under klipping, frynsete kant på remmen, brennmerker og sprekker. Skift klipperremmen hvis noen av disse problemene oppstår.

  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern de fire låseboltene og fire mutterne som fester de to sidedekslene på remdekslene (Figur 63).

   g033762
  4. Fjern bolten som fester sammen de to remdekslene (Figur 64).

   g033764
  5. Fjern de seks boltene som fester remdekslene til klippeenheten, og skyv remdekslene ut fra under lederulldekselet (Figur 65).

   g033766
  6. Fjern remmen.

  7. Monter remmen og før den som vist i Figur 66.

   g033767
  8. Monter remdekslene med seks bolter (Figur 65).

  9. Monter bolten for å feste sammen de to remdekslene (Figur 64).

  10. Monter de to sidedekslene på remedekslene ved hjelp av de fire låseboltene og fire mutterne (Figur 63).

  Skifte girremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Skift girremmen.
  1. Fjern drivstofftanken. Se Fjerne drivstofftanken.

  2. Ta av hydraulikktanklokket.

  3. Finn tappepluggene i bunnen av girkassen og plasser et tappefat under pluggen (Figur 67).

   g031402
  4. La hydraulikkvæsken tømmes fra maskinen.

  5. Fjern den nedre hydraulikkslangen (Figur 68).

   g031345
  6. Fjern spennfjæren (Figur 68).

   Forsiktig

   Fjæren er under spenning når den monteres og den kan forårsake personskade.

   Bruk vernebriller og vær forsiktig når du fjerner fjæren.

  7. Fjern klipperremmen fra clutchen og clutchsperren (Figur 68).

  8. Monter det nye remmen.

  9. Monter spennfjæren og den nedre hydraulikkslangen.

  10. Sett på plass tappepluggene, og stram til med et moment på 22–27 Nm.

  11. Fyll på hydraulikkvæske til full-nivå.

  12. Sett på hydraulikktanklokket.

  13. Kjør maskinen i 10 minutter og kontroller at hydraulikkvæsken er ved korrekt nivå.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere bevegelseskontrollspakene

  Hvis bevegelseskontrollspakene ikke står i vannrett linje, juster høyre bevegelseskontrollspak.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til nøytral stilling og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skyv bevegelseskontrollspakene ned ut av NøYTRAL, LåST stilling (Figur 69).

  4. Kontroller om den høyre bevegelseskontrollspaken står på vannrett linje med den venstre bevegelseskontrollspaken (Figur 69).

   g009436
  5. For å justere bevegelseskontrollspakene horisontalt må du justere kammen.

  6. Fjern puten fra baksiden av maskinen.

  7. Løsne mutteren som holder kammen (Figur 70).

   g031538
  8. Juster kammen til den står på linje med venstre bevegelseskontrollspak, og stram mutteren på kammen.

   Note: Når du flytter kammen med urviseren (i den vertikale stillingen), senkes håndtaket, og hvis du flytter kammen mot urviseren (i den vertikale stillingen), heves håndtaket.

   Important: Påse at den flate delen av kammen ikke går over en vertikal stilling (høyre eller venstre), ellers kan du påføre skade på bryteren.

  9. Gjenta trinn 3 til og med 8 for venstre bevegelseskontrollspak.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Spesifikasjoner for hydraulikksystem

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikkvæske

  Væskekapasitet for hydraulikksystem: 4.7 l

  Important: Bruk den angitte væsken. Andre væsker kan skade systemet.

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 8 første timene
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Note: Kontroller hydraulikkvæskenivået når væsken er kald.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

  2. Deaktiver kraftuttaket og slå av motoren.

  3. Vent til alle bevegelige deler har stanset og sett deretter på parkeringsbremsen før du reiser deg.

  4. Rengjør rundt lokket og påfyllingshalsen på tanken for hydraulisk olje (Figur 71).

   g031401
  5. Ta lokket av påfyllingshalsen (Figur 71).

   Note: Se på innsiden for å kontrollere oljenivået i beholderen.

  6. Hell olje i beholderen til den når full-nivået.

  7. Monter lokket på påfyllingshalsen.

   Advarsel

   Hydraulisk væske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

   • Væske som sprøytes inn under huden, må fjernes kirurgisk innen få timer av en doktor med kjennskap til denne typen skader. Hvis ikke, kan dette føre til koldbrann.

   • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

   • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

   • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

   • Kontroller at alle hydrauliske slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  Skifte hydraulikkvæske og filtre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske.
 • Skift ut hydraulikkvæske oftere under vanskeligere forhold eller i et varmt klima. Kontakt den autoriserte serviceforhandleren for å få et hydraulikksett for å skifte ut hydraulikkfiltrene.

  Advarsel

  Varm hydraulisk væske kan føre til alvorlige brannskader.

  La den hydrauliske væsken avkjøle seg før du utfører eventuelt vedlikehold på det hydrauliske systemet.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern drivstofftanken. Se Fjerne drivstofftanken.

  4. Ta av hydraulikktanklokket.

  5. Finn tappepluggen i bunnen av hvert drivverk og plasser et tappefat under pluggene (Figur 72).

   g032671
  6. Fjern tappepluggene.

  7. La hydraulikkvæsken tømmes helt fra maskinen.

  8. Fjern hydraulikkfilterlokket og filteret fra hvert gir.

  9. Monter nye hydrauliske filtre med fjærsiden vendt utover, og monter filterhettene.

  10. Sett på plass tappepluggene, og stram til med et moment på 22–27 Nm.

  11. Løsne utluftingspluggen på hvert gir slik at den sitter løst på (Figur 73).

   Note: Dette gjør at luften kan slippe ut hydraulikksystemet når du fyller på hydraulikkvæske.

   g031544
  12. Tilsett væske langsomt til hydraulikktanken til den begynner å komme ut av en av utluftingspluggene.

   Important: Bruk væssken som er spesifisert i Spesifikasjoner for hydraulikksystem eller tilsvarende. Andre væsker kan skade systemet.

   Important: Overvåk væskenivået i hydraulikktanken, slik at du ikke overfyller den.

  13. Stram til utluftingspluggene.

  14. Monter hydraulikktanklokket.

  15. Monter drivstofftanken.

  16. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  17. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

   Note: Se Tømme det hydrauliske systemet hvis én eller begge hjulene ikke kjører.

  Tømme det hydrauliske systemet

  Trekksystemet tappes automatisk. Det kan imidlertid være nødvendig å tappe systemet hvis væsken skiftes eller etter at det har blitt utført arbeid på systemet.

  1. Koble fra kraftuttaket og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev baksiden av maskinen på jekkstøtter som er høye nok til å heve drivhjulene fra bakken.

  4. Start motoren og flytt gasskontrollen til tomgangsposisjon.

   Note: Hvis drivhjulet ikke går rundt, er det mulig å hjelpe utblåsingen av systemet ved å forsiktig rotere hjulet fremover.

  5. Kontroller det hydrauliske væskenivået når det går ned og fyll på olje som nødvendig for å opprettholde korrekt nivå.

  6. Gjenta prosedyren på motsatt hjul.

  Vedlikehold av klippeenhet

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.

  Advarsel

  En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Skift ut en slitt eller skadet kniv.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  Parker gressklipperen på en jevn overflate, koble fra knivene og sett på parkeringsbremsen. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen. Ta ut nøkkelen og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 74).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 74).

   g006530

  Kontrollere om en kniv er bøyd

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Roter knivene til endene vender fremover og bakover.

  4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 75).

   g000975
  5. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  6. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 4 ovenfor.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 4 og 5 må ikke være over 3 mm.

   Note: Hvis dette målet overskrider 3 mm, erstatter du kniven.

   Advarsel

   En kniv som er bøyd eller ødelagt kan brekke og forårsake alvorlig skade på deg eller andre i nærheten.

   • Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.

   • Du må ikke file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.

  Fjerne knivbladene

  Bytt ut knivene dersom de slår borti en hard gjenstand, hvis de ikke er balansert eller hvis en kniv er bøyd. For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Hvis du bruker reservedeler fra andre produsenter, kan det være i uoverensstemmelse med sikkerhetsstandardene.

  1. Hold knivenden ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.

  2. Fjern knivbolten, bueskiven og kniven fra spindelakselen (Figur 76).

   g004536

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 77).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000276
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 78).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse.

   g000277
  3. Hvis kniven ikke er i balanse, files litt av metallet på enden av vingeområdet bort (Figur 76).

  4. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  1. Monter kniven på spindelakselen (Figur 79).

   Important: Buen på kniven må vende oppover, mot innsiden av gressklipperen, for å sikre riktig klipping.

  2. Monter fjærskiven og knivbolten (Figur 79).

   Note: Fjærskivekonusen må monteres mot bolthodet (Figur 79).

  3. Trekk til knivbolten til 115–150 N·m.

   g004536

  Rette opp klippeenheten

  Klargjøre maskinen

  Sjekk at klippeenheten er i vater hver gang du monterer klippeenheten eller du ser at plenen blir klippet ujevnt.

  Rett opp klippeenheten på tvers før du justerer hellingsvinkel på langs.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  3. Kontroller dekktrykket på begge drivdekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Klippeenheten må sjekkes for bøyde kniver. Eventuelle bøyde kniver må fjernes og skiftes ut. SeOverhale gressklipperknivene.

  5. Senk klippeenheten til en klippehøyde på 76 mm.

  Kontrollere høyden på sidene

  1. Juster trykket i bakhjulene.

  2. Påse at knivene ikke er bøyd. Se Kontrollere om en kniv er bøyd.

  3. Plasser knivene sidelengs.

  4. Mål ved punktene B og C på en jevn flate til knivtuppenes knivegg (Figur 80).

   g006888
  5. Forskjellen mellom målingene B og C skal ikke være på mer enn 6 mm.

   Note: Se Rette opp gressklipperenheten på tvers hvis den ikke er korrekt.

  Rette opp gressklipperenheten på tvers

  1. Løsne sidemutteren og låsemutteren på stengene du vil justere (Figur 81).

   g031415
  2. Drei den øverste bolten på stengene for å justere klippeenhetens høyde (Figur 81).

   Note: Drei bolten med klokken for å heve klippeenheten, og roter bolten mot klokken for å senke den.

  3. Stram låsemutterne og sideboltene.

  4. Kontroller høyden på sidene. Se Kontrollere høyden på sidene.

  Kontrollere gressklipperstigningen på langs

  1. Juster lufttrykket i bakdekkene i henhold til de korrekte spesifikasjonene.

  2. Plasser én kniv på langs. Mål ved punktene A og B på en jevn flate til knivtuppenes knivegg (Figur 82).

   Note: Gressklipperkniven skal være 6 mm lavere foran ved A enn bak ved B.

  3. Roter knivene og gjenta for de andre knivene.

   g001041
  4. Hvis stigningen på langs er ikke riktig, se Rette opp klippeenheten på langs.

  Rette opp klippeenheten på langs

  1. Løsne låsemutteren og sidebolten i stengene du vil justere (Figur 83).

   g031416
  2. Drei den øverste bolten på stengene for å justere klippeenhetens høyde (Figur 83).

   Note: Drei bolten med klokken for å heve klippeenheten, og roter bolten mot klokken for å senke den.

  3. Stram låsemutterne og sideboltene.

  4. Kontroller stigning på langs. Se Kontrollere gressklipperstigningen på langs.

  Tilpasse klippehøyden

  1. Kontroller trykket i bakdekkene.

  2. Sett klippehøyden til posisjonen 76 mm. Se Justere klippehøyden.

  3. Når maskinen står på en jevn flate, plasserer du en kniv på langs.

  4. Mål ved A og på en jevn flate til knivtuppenes knivegg (Figur 84).

   Note: Riktig avstand er 76 mm.

   g000975
  5. Hvis avstanden ikke stemmer, finn de to fremre stengene på maskinen (Figur 83).

  6. Løsne sidebolten og låsemutteren på stengene.

  7. Juster den øverste bolten på stengene til knivtuppene tilsvarer 76 mm.

  8. Stram låsemutterne og sideboltene.

  Justere kompresjonsfjæren

  Note: Når du justerer kompresjonsfjæren, endrer dette hvor mye av klipperen som skal flyte, og hvor tungt det er å løfte klipperen når du bruker klippehøydehåndtaket.

  1. Hev klippeenhetens løftespak og lås i TRANSPORTposisjon.

  2. Kontroller lengden mellom fjærmutteren og den bakre siden av den sveiset monteringsbraketten (Figur 85).

  3. Påse at lengden er mellom 47 og 50 mm (Figur 85).

  4. Hvis nødvendig, juster avstanden ved å justere bolten foran på monteringsbraketten (Figur 85).

   g031398
  5. Gjenta prosedyren på motsatt kompresjonsfjær.

  Skifte gressavlederen

  Advarsel

  En utildekket utslippsåpning kan føre til at maskinen slynger objekter mot deg eller tilskuere, noe som kan resultere i alvorlig skade. Det kan også oppstå kontakt med kniven.

  Du må ikke bruke maskinen uten at du har montert en dekkplate, kvernplate, gressavleder eller gressoppsamler.

  1. Fjern låsemutteren, bolten, fjæren og avstandsstykket som holder avlederen festet til svingboltbrakettene (Figur 86).

   g015594
  2. Fjern den skadde eller slitte gressavlederen.

  3. Plasser avstandsstykket og fjæren oppå gressavlederen.

  4. Plasser én J-ende av fjæren bak klippeenhetskanten.

   Note: Påse at én J-krokende av fjæren er montert bak kanten på klippeenheten før du monterer bolten som vist i Figur 86.

  5. Monter bolt og mutter.

  6. Plasser én J-krokende av fjæren rundt gressavlederen (Figur 86).

   Important: Gressavlederen må kunne rotere. Løft avlederen opp til helt åpen stilling, og påse at den roterer helt til den nederste posisjonen.

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
 • Fjern oppsamling av gress under enhetens underside hver dag.

  1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NøYTRALE LåSESTILLINGEN og sett parkeringsbremsen på.

  2. Før du forlater førerplassen må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev fremsiden av maskinen og bruk jekkstøtter til å støtte gressklipperen.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Rengjøring og oppbevaring

  1. Koble ut kraftuttaket, sett parkeringsbremsen på, drei tenningsnøkkelen til Av og ta ut nøkkelen.

  2. Rengjør hele maskinen utvendig, spesielt motoren, og fjern gressrester, smuss osv.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær drivverket og motoren. Trykkvasking kan tvinge smuss og vann inn i viktige deler, slik som spindellagre og elektriske brytere.

  3. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

  4. Sjekk bremsen. Se Kontrollere parkeringsbremsen.

  5. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  6. Smøre maskinen. Se Smøring.

  7. Bytte motorolje, se Skifte motorolje.

  8. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  9. Utfør følgende trinn ved langvarig oppbevaring:

   1. Tilsett stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i drivstofftanken.

   2. Kjør motoren for å fordele den behandlede bensinen i drivstoffsystemet (fem minutter).

   3. Stopp motoren, la den avkjøles og tøm drivstofftanken. Se Tømme drivstofftanken, eller kjør motoren til den stopper.

   4. Start motoren igjen, og la den gå til den stopper av seg selv. Gjenta med choke inntil motoren ikke starter igjen.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

    Note: Drivstoff med stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel skal ikke lagres i mer enn 90 dager.

  10. Ta ut tennpluggen(e) og sjekk tilstanden, se Overhale tennpluggen. Når tennpluggen(e) er tatt ut, heller du to skjeer med motorolje i tennplugghullet. Bruk deretter oppstartsenheten for å sveive i gang motoren og fordele oljen inne i sylinderen. Monter tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på tennpluggen(e).

  11. Sjekk og stram til alle bolter, mutre og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  12. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  13. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og legg den på et sted der du vil finne den igjen. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom eller avstengningsventilen er lukket.
  2. Choken er ikke på.
  3. Tennpluggkabelen er løs eller frakoblet.
  4. En tennplugg er ripet eller sprukket, eller åpningen er feil.
  5. Luftrenseren er skitten.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  8. Avstanden mellom sikkerhetssperrebryterne er ikke riktig.
  1. Fyll drivstofftanken med bensin, og åpne ventilen.
  2. Sett chokespaken til Choke-stilling.
  3. Sett ledningen på tennpluggen.
  4. Monter en ny tennplugg med korrekt åpning.
  5. Overhal luftfilterelementet.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  5. En tennplugg er ripet eller sprukket, eller åpningen er feil.
  6. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  7. Det er smuss på drivstoffilteret.
  8. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Overhal luftfilterelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Monter en ny tennplugg med korrekt åpning.
  6. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  7. Bytt ut drivstoffilteret.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor belastning på motoren.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftkanalene under motorviften er tette.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Nivået av hydraulisk olje er lavt.
  2. Det er luft i hydraulikksystemet.
  3. En pumpedrivrem sklir.
  4. En fjær på pumpedrivremmenens lederull mangler.
  5. Pumpens omløpsventiler er åpne.
  1. Fyll på hydraulikkvæske i tanken.
  2. Tapp luften ut av det hydrauliske systemet.
  3. Bytt remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Stram omløpsventilene. Stram til 12–15 N·m.
  Det er unormal vibrasjon.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. En knivmonteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolter er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. En motorremskive er skadet.
  6. En knivspindel er bøyd.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene i motoren.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippehøyden er ujevn.
  1. Kniven(e) er sløv(e).
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Klippeenhetsstigningen er feil.
  5. Klippeenhetens underside er skitten.
  6. Trykket i dekkene er feil.
  7. En knivspindel er bøyd.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) kniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers.
  4. Juster stigningen på langs.
  5. Rengjør klippeenhetens underside.
  6. Juster trykket i dekkene.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Knivene roterer ikke.
  1. En pumpedrivrem er slitt, løs eller ødelagt.
  2. En pumpedrivrem sitter ikke på remskiven.
  3. En gressklipperrem er slitt, løs eller ødelagt.
  4. En gressklipperrem sitter ikke på remskiven.
  5. En ledefjær er brukket eller mangler.
  6. Den elektriske clutchen er feiljustert.
  7. Clutchkoblingen eller ledningen er skadet.
  8. Den elektriske clutchen er skadet.
  9. Sikkerhetssperresystemet hindrer knivene i å rotere.
  10. Kraftuttaksbryteren er defekt.
  1. Kontroller remmens spenning.
  2. Monter ny drivrem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.
  3. Monter ny klipperrem.
  4. Monter klipperremskiven og kontroller at lederullen, lederullarmen og fjæren befinner seg i korrekt stilling og fungerer som de skal.
  5. Skift ut fjæren.
  6. Juster clutchens elektrodeavstand.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  9. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Clutchen kobles ikke inn.
  1. En sikring har gått.
  2. Lav spenning ved clutchen.
  3. Coilen er skadet.
  4. Det er utilstrekkelig strømforsyning.
  5. Avstanden mellom rotor og armatur er for stor.
  1. Bytt ut sikringen. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut komponenter om nødvendig.
  2. Kontroller spolemotstand, batterilading, ladesystem og ledningskoblinger og skift ut deler om nødvendig.
  3. Skift ut clutchen.
  4. Reparer eller skift ut clutchledningen eller det elektriske systemet. Rengjør konnektorkontaktene.
  5. Fjern mellomlegget eller bytt ut clutchen.

  Skjemaer

  Elektronikkskjema

  g233852