Introduktion

Denna åkgräsklippare som man står på med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete och av privatkunder. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g235457

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om inte anvisningarna följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och det andra utbildningsmaterialet.

 • Om en eller flera förare eller mekaniker inte kan språket som bruksanvisningen är skriven på ansvarar ägaren för att förklara innehållet för dem.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte har fått nödvändig utbildning köra eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som andra människor eller egendom utsätts för.

Förberedelser

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som du behöver för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av tillverkaren.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive skyddsglasögon, långbyxor, kraftiga och halkfria skyddsskor, handskar och hörselskydd. Sätt upp långt hår. Använd inte smycken.

 • Undersök området där du ska använda utrustningen och kontrollera att alla föremål har avlägsnats från området före användning.

 • Var extra försiktig vid hantering av bränsle. De är brandfarliga och ångorna är explosiva.

  • Använd endast en godkänd behållare.

  • Ta inte bort tanklocket eller fyll på olja när motorn är igång. Låt motorn svalna före bränslepåfyllning. Rök inte i närheten av maskinen när motorn är igång.

  • Fyll inte på eller tappa ur bränsle ur maskinen inomhus.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

Användning

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme.

 • Använd endast maskinen i områden med bra belysning och undvik gropar och dolda faror.

 • Se till att alla drivhjul är i neutralläge och att parkeringsbromsen är ansatt innan du startar motorn. Starta endast motorn från förarplatsen.

 • Se till att du har bra fotfäste när du använder denna maskin, särskilt när du backar. Dåligt fotfäste kan leda till att du halkar.

 • Sakta ner och var extra försiktig i sluttningar. Se till att du kör i sidled i sluttningar. Gräsförhållandena kan påverka maskinens stabilitet. Var försiktig i närheten av stup.

 • Sakta ned och var försiktig när du ska vända och svänga i sluttningar.

 • Höj inte upp klippdäcket när knivarna roterar.

 • Använd inte maskinen utan kraftuttagsskydd eller om övriga skydd inte sitter säkert på plats. Se till att alla säkerhetsbrytare sitter fast, är korrekt justerade och fungerar som de ska.

 • Kör inte maskinen om gräsriktaren har höjts upp, tagits bort eller justerats, om du inte använder en gräsuppsamlare.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.

 • Stanna på jämnt underlag, koppla ur drivhjulen, dra åt parkeringsbromsen (om tillämpligt) och stäng av motorn innan du lämnar förarsätet, oavsett orsak. Detta gäller även när du ska tömma gräsuppsamlarna eller rensa utkastaren.

 • Stäng av maskinen och undersök knivarna om du kör på ett föremål eller vid onormal vibration. Reparera eventuella skador innan du kör maskinen igen.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheten.

 • Se efter bakom dig innan du backar för att försäkra dig om att vägen är fri.

 • Håll husdjur och kringstående på behörigt avstånd från maskinen när den är igång.

 • Sakta ner och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer. Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

 • Var uppmärksam på vilken riktning klipparens utkastare pekar i så att den inte är riktad mot någon.

 • Kör inte klipparen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

Säker bränslehantering

 • Var mycket försiktig när du hanterar bränsle så att du undviker personskador och materiella skador. Bränsle är mycket brandfarligt och ångorna är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket eller fyll på olja när motorn är igång.

 • Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.

 • Fyll inte på med bränsle inomhus.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon, på ett lastbilsflak eller ett släp med plastklädsel. Ställ alltid dunken på marken en bit bort från fordonet före påfyllning.

 • Lasta av maskinen från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Håll hela tiden kontakt mellan munstycket och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar.

 • Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle på dem.

 • Fyll inte på bränsletanken för mycket. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

Underhåll och förvaring

 • Koppla ur drivhjulen, dra åt parkeringsbromsen, stanna motorn och ta ur nyckeln eller dra ur tändstiftskabeln. Vänta tills all rörelse har avstannat innan du utför någon justering, rengöring eller reparation.

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag.

 • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda.

 • Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt motorn svalna före förvaring av maskinen.

 • Förvara inte bränsle nära öppen eld och tappa inte ur bränsle inomhus.

 • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

 • Använd domkrafter för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

 • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Svep något omkring kniven/knivarna eller bär tjockt vadderade handskar, och var försiktig vid underhåll. Du ska endast byta ut knivarna och inte räta ut eller svetsa dem.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

Transport

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

 • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

Säkerhet för Toro-gräsklippare

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till.

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Den här produkten har konstruerats för att klippa och återvinna gräs eller, när den är utrustad med en gräsuppsamlare, för att samla upp klippt gräs. Det kan vara farligt för användaren och kringstående om maskinen används till något annat.

Allmän maskindrift

 • Kontrollera att det inte finns människor i närheten innan du börjar klippa. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av området.

 • Rör inte de delar av utrustningen eller redskapen som kan vara heta efter att ha varit igång under arbetet. Låt alla delar svalna innan du utför underhåll, justeringar eller service.

 • Använd endast redskap som godkänts av Toro. Garantin kan upphöra att gälla om redskap som ej har godkänts används.

 • Se till att det finns tillräckligt utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar eller elledningar) och vidrör dem inte.

 • Sakta in innan du svänger och var extra försiktig.

 • Var försiktig när du åker på plattformen över trottoarkanter, stenar, rötter och andra hinder.

 • Se efter bakom dig innan du backar för att försäkra dig om att vägen är fri. Var extra försiktig när du kör maskinen bakåt.

 • Dra och slit inte i reglagen; använd lugna rörelser.

 • När maskinen lastas på eller av ska en fullbreddsramp som är bredare än maskinen användas.

 • Skjutsa inte passagerare.

 • Frakta inte utrustning på maskinen.

Arbete i sluttningar

Alla sluttningar och ramper kräver extra försiktighet. Om du känner dig osäker vid körning på sluttande underlag ska du inte klippa gräset där.

 • Ta bort hinder som t.ex. stenar och grenar från klippområdet.

 • Se upp för hål, fåror och gupp. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Var försiktig i närheten av stup, diken och flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör nedför en bergskant eller ett dike eller om en kant ger med sig.

 • Var extra försiktig med gräsuppsamlare och andra tillbehör. Dessa kan ändra maskinens stabilitet.

 • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis.

 • Ändra inte hastighet eller riktning plötsligt.

 • Klipp från sida till sida i sluttningar.

 • Klipp inte på sluttningar vars lutning överstiger 20 grader.

Service

 • Förvara inte maskinen eller bränsledunken inomhus i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en varmvattensberedare eller ugn.

 • Se till att skruvar och muttrar är åtdragna, i synnerhet knivbultar.

 • Ta inte bort säkerhetsbrytarna och manipulera dem inte. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska. Gör inte något för att ändra den avsedda funktionen hos en säkerhetsbrytare eller för att minska det skydd som en säkerhetsbrytare ger.

 • Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Toro tillhandahåller reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikationer, så de är mycket driftsäkra. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

 • Kontrollera ofta att bromsarna fungerar. Justera och underhåll dem om så erfordras.

Ljudtryck

Maskinen har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 91 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Ljudeffekt

Maskinen har en garanterad ljudeffektnivå på 105 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Vibrationsnivå

Hand/arm

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 1,4 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 1,7 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,9 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Hela kroppen

Uppmätt vibrationsnivå = 0,65 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 0,33 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN ISO 5395:2013.

Lutningsindikator

g011841

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-7818
decalbatterysymbols
decal106-5517
decaloemmarkt
decal112-3858
decal116-8775
decal133-4604
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4641
decal131-3525
decal131-3526
decal131-3527

Produktöversikt

g031446

Bekanta dig med alla reglage (Figur 5) innan du startar motorn och använder maskinen.

g031182

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 5).

Säkerhetsindikatorer

Symboler på timmätaren anger med hjälp av en svart triangel att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur 5).

Indikatorlampa för batteri

När tändningsnyckeln vrids till det PåSLAGNA läget under några sekunder visas batterispänningen där timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tänds när tändningen vrids på och när laddningen ligger under korrekt driftnivå (Figur 5).

Gasreglage

Gasreglaget har två lägen: SNABBT och LåNGSAMT (Figur 5).

Choke

Använd choken för att starta en kall motor (Figur 5).

Knivreglagebrytare (kraftuttag)

Använd knivreglagebrytaren (kraftuttaget) för att koppla in och ur klipparknivarna. (Figur 5)

Tändningslås

Använd tändningslåset för att starta klipparens motor (Figur 5). Tändningslåset har tre lägen: AVSTäNGT LäGE, KöRLäGE ochSTARTLäGE.

Rörelsereglagespakar

Rörelsereglagespakarna används för att köra maskinen framåt och bakåt och för att svänga i valfri riktning (Figur 5).

Bränslekran

Stäng bränslekranen (som sitter på vänster sida av bränsletanken) när gräsklipparen ska transporteras eller ställas i förvar (Figur 4).

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd med riktaren nedåt163 cm
Bredd med riktaren upphöjd127 cm
Längd med plattformen nedsänkt191 cm
Längd med plattformen upphöjd155 cm
Höjd122 cm
Vikt408 kg

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerheten främst

Läs noga alla säkerhetsanvisningar och -dekaler i säkerhetsavsnittet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Var försiktig

Denna maskin ger ljudnivåer vid förarens öra som överstiger 85 dBA och kan orsaka hörselskador vid längre arbetspass.

Använd hörselskydd när du kör maskinen.

g229846

Fylla på bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fara

Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten släpvagn.

 • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6 till 13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

 • Rök aldrig när du handskas med bränsle och håll dig borta från öppen eld och platser där ångor kan antändas av gnistor.

 • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

 • Kör inte utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

Fara

Vid tankning under vissa förhållanden kan statisk elektricitet frigöras och orsaka gnistor som kan antända bensinångorna. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

 • Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

 • Lasta av bensindrivna maskiner från lastbilen eller släpet om så är praktiskt möjligt och fyll på bensin när maskinen står på marken.

 • Fyll på maskinen från en dunk hellre än med munstycket på en bränslepump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.

 • Om tankning måste ske från bränslepump ska du hela tiden ha kontakt mellan munstycket på bränslepumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar.

Varning

Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

 • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

 • Håll ansiktet borta från munstycket och bränsletankens eller stabilisatorflaskans öppning.

 • Undvik hudkontakt och tvätta bort spill med tvål och vatten.

Använda stabiliserare/konditionerare

En bränslestabiliserare/-konditionerare i maskinen ger följande fördelar:

 • Bränslet förblir färskt vid förvaring upp till tre månader. Vid längre förvaring rekommenderas att bränsletanken töms.

 • Rengör motorn under körning.

 • Motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i bränslesystemet, något som orsakar trög start.

  Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

  Tillsätt rätt mängd stabiliserare/konditionerare till bränslet.

  Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar som mest effektivt när den blandas med färskt bränsle. Använd alltid bränslestabiliserare så minimeras risken för avlagringar i bränslesystemet.

Fylla på bränsletanken

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Rengör runt tanklocket och ta bort locket.

 4. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del.

  Note: Fyll inte bränsletanken helt full. Det tomma utrymmet i tanken behövs för bensinens expansion.

 5. Skruva på tanklocket ordentligt. Torka upp all utspilld bensin.

Kontrollera oljenivån i motorn

Innan du startar motorn och använder maskinen ska du kontrollera vevhusets oljenivå; se Kontrollera oljenivån i motorn.

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Använda parkeringsbromsen

Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stänger av maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Kontrollera alltid att parkeringsbromsen fungerar innan maskinen används.

Justera parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt stark, se Justera bromsarna.

Dra parkeringsbromsspaken bakåt för att koppla in den (Figur 7).

Tryck parkeringsbromsspaken framåt för att koppla ur den.

g009465

Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

Knivreglagebrytaren (kraftuttaget) används tillsammans med rörelsereglagespakarna för att koppla in och ur klipparknivarna.

Koppla in klipparknivarna (kraftuttaget)

g031592

Koppla ur klipparknivarna (kraftuttaget)

Figur 9 och Figur 10 visar två sätt att koppla ur klipparknivarna.

g009174
g031593

Använda gasreglaget

Gasreglaget har två lägen: SNABBT och LåNGSAMT (Figur 11).

Använd alltid det SNABBA läget när du lägger i knivarna med knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

g008946

Använda choken

Använd choken för att starta en kall motor.

 1. Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras innan du använder tändningslåset (Figur 12).

 2. Tryck ned chokeknappen så att choken avaktiveras när motorn har startats (Figur 12).

  g008959

Använda tändningslåset

Important: Låt inte startmotorn gå i mer än fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

Note: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för att starta motorn när du startar den för första gången efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med bränsle.

g031239
g031281

Använda bränslekranen

Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och förvaring (Figur 15).

Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn startas.

g031237g031238

Starta motorn

Important: Låt inte startmotorn gå i mer än fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

Note: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för att starta motorn när du startar den för första gången efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med bränsle.

g033761

Stänga av motorn

Var försiktig

Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen om du lämnar maskinen utan uppsikt.

Låt motorn gå på tomgång med en låg växel (sköldpaddan) i 60 sekunder innan du vrider tändningen till AV-LäGET.

g030982

Important: Se till att bränslekranen är stängd innan maskinen transporteras eller ställs i förvaring, för att förhindra bränsleläckage. Dra bort kabeln från tändstiftet/-stiften innan maskinen ställs i förvar för att förhindra oavsiktlig start.

Säkerhetssystemet

Var försiktig

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan du kör maskinen.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att klipparknivarna bara kan rotera om något av följande inträffar:

 • En av rörelsereglagespakarna förs till mittläget, dvs. det olåsta läget.

 • Knivreglagebrytaren (kraftuttaget) dras till det PåSLAGNA läget.

  Säkerhetssystemet har utformats så att klipparknivarna stannar om båda rörelsereglagespakarna flyttas eller släpps till det NEUTRALA LåSLäGET.

  Det finns symboler på timmätaren som visar om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När komponenten är i rätt läge tänds en triangel i motsvarande ruta (Figur 18).

  g031282

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle.

  Note: Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Starta motorn, se Starta motorn.

  2. För rörelsereglagespakarna till mittläget, olåst läge.

   Note: Knivarna ska inte rotera och motorn ska stanna.

  3. Starta motorn och frigör parkeringsbromsen.

  4. En av rörelsereglagespakarna förs till mittläget, dvs. det olåsta läget.

  5. Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det olåsta mittläget, dra upp knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och släpp den.

   Note: Kopplingen ska aktiveras och klipparknivarna rotera.

  6. Flytta eller släpp rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET.

   Note: Knivarna ska sluta att rotera samtidigt som motorn ska fortsätta att snurra.

  7. Flytta knivreglagebrytaren nedåt och flytta någon av rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

  8. Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det olåsta mittläget, dra upp knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och släpp den.

   Note: Kopplingen ska aktiveras och klipparknivarna ska rotera.

  9. Flytta knivreglagebrytaren (kraftuttaget) nedåt till det AVSTäNGDA läget.

   Note: Knivarna ska sluta rotera nu.

  10. Ha motorn igång, dra upp knivreglagebrytaren (kraftuttaget) och släpp den utan att hålla någon av rörelsereglagespakarna i det olåsta mittläget.

   Note: Knivarna ska inte rotera nu.

  Varning

  Förarplattformen är tung och kan orsaka skador när den höjs och sänks. Sänk eller höj försiktigt förarplattformen. Om den tappas plötsligt kan du komma till skada.

  • Lägg inte handen eller fingrarna på plattformens svängområde när du sänker och höjer förarplattformen.

  • Kontrollera att plattformen stöds när du drar ut spärrpinnen.

  • Kontrollera att spärren håller fast plattformen när du fäller upp den. Tryck den hårt mot kudden så att spärrpinnen går i lås.

  • Håll kringstående på avstånd när du höjer och sänker plattformen.

  Använda plattformen

  Du kan använda maskinen med plattformen i det upphöjda eller nedsänkta läget. Det är upp till dig att bestämma vilket läge som ska användas.

  Använda maskinen med plattformen upphöjd

  Kör maskinen med plattformen upphöjd under följande förhållanden:

  • Du klipper gräset nära stup

  • du klipper gräset på små ytor som maskinen är för stor för

  • du klipper gräset i områden med låga eller överhängande grenar eller andra föremål

  • du lastar maskinen för transport

  • du kör uppför sluttningar.

  Höj plattformen genom att dra plattformens bakre del så att spärrpinnen och knoppen går i lås. Tryck den hårt mot kudden så att spärrpinnen går i lås.

  Använda maskinen med plattformen nedsänkt

  Kör maskinen med plattformen nedsänkt under följande förhållanden:

  • du klipper de flesta områden

  • du kör tvärs över sluttningar

  • du kör nedför sluttningar.

  Sänk plattformen genom att skjuta den framåt mot kudden så att trycket på spärrpinnen släpper. Dra sedan ut knoppen och sänk ned plattformen (Figur 19).

  g031026

  Köra framåt och bakåt

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda.

  Important: Maskinen ska backas över trottoarkanter, med ett hjul åt gången, eftersom den kan skadas om den körs framåt över trottoarkanter.

  Var försiktig

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt och du kan förlora kontrollen över maskinen vilket kan leda till personskador för dig och skador på maskinen.

  Sakta ned innan du gör en skarp sväng.

  Köra framåt

  1. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Använda parkeringsbromsen.

  2. För rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

   g030983
  3. För långsamt rörelsereglagespakarna framåt (Figur 21).

   Note: Motorn stängs av om en rörelsereglagespak flyttas när parkeringsbromsen är inkopplad.

   Note: Ju längre du för rörelsereglagen i endera riktningen, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig i denna riktning.

   Note: Dra tillbaka rörelsereglagespakarna till NEUTRALLäGET när du vill stanna.

   g009473

  Köra bakåt

  1. För båda rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

  2. Flytta långsamt rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 22).

   g009474

  Stanna maskinen

  Stanna maskinen genom att föra rörelsereglagespakarna till neutralläget, för höger rörelsereglagespak till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla ur kraftuttaget och STäNG AV med tändningsnyckeln.

  Koppla in parkeringsbromsen varje gång du kliver ur maskinen. Se Använda parkeringsbromsen. Kom ihåg att ta ut nyckeln ur tändningen.

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen om du lämnar maskinen utan uppsikt.

  Skjuta maskinen för hand

  Med hjälp av överströmningsventilerna kan du skjuta maskinen för hand utan att motorn är igång.

  Important: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera inte maskinen eftersom hydrauliken då kan skadas.

  Important: Starta eller använd inte maskinen när överströmningsventilerna är öppna. Detta kan skada systemet.

  g030984

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga.

  1. Höj upp maskinens plattform innan du kör upp den på en släpvagn eller lastbil.

  2. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  3. Anslut släpvagnsbromsarna om tillämpligt.

  4. Lasta maskinen på släpvagnen eller lastbilen.

  5. Stäng av motorn, ta ut nyckeln, dra åt parkeringsbromsen och stäng bränslekranen.

  6. Använd fästöglorna av metall på maskinen för att säkra den på släpvagnen eller lastbilen med hjälp av spännband, kedjor, kablar eller rep (Figur 24).

   g031300

  Lasta maskinen

  Var mycket försiktigt när du lastar på eller av maskiner på ett släp eller en lastbil. Använd en fullbreddsramp som är bredare än maskinen för den här proceduren. Backa maskinen uppför rampen och gå med den framåt nedför rampen (Figur 25).

  g031405

  Important: Använd inte smala, åtskilda ramper för maskinens båda sidor.

  Kontrollera att rampen är tillräckligt lång så att vinkeln mot marken inte överstiger 15 grader (Figur 26). På plan mark innebär det att rampen ska vara minst 4 gånger så lång som släpets eller lastbilsflakets höjd från marken. En brantare vinkel kan göra att delar på klipparen fastnar när maskinen flyttas från rampen till släpet eller lastbilen. En brantare lutning kan också göra att maskinen tippar eller att föraren förlorar kontrollen. Vid lastning av maskinen på eller i närheten av en sluttning ska släpet eller lastbilen placeras så att det/den riktas nedför sluttningen, och så att rampen är riktad uppför. På så vis minimeras rampens lutningsvinkel.

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att lutningen mellan rampen och marken, eller mellan rampen och släpet eller lastbilen, inte är större än 15 grader.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken. Detta säkerställer att rampens vinkel inte överstiger 15 grader på plan mark.

  • Backa maskinen uppför rampen och gå med den framåt nedför rampen.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan leda till att du tappar kontrollen eller tippar.

  g027996

  Använda sidoutkastaren eller samla upp gräset

  Gräsklipparen har en gångjärnsupphängd gräsriktare som fördelar det klippta gräset åt sidan och ned mot gräsmattan.

  Fara

  Om varken gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan leda till skador eller dödsfall.

  • Ta inte bort gräsriktaren från klipparen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.

  • För aldrig in händerna eller fötterna under klipparen.

  • Rengör eller rensa aldrig utkastaren eller klipparknivarna om du inte har släppt knivstyrstången och kopplat ur kraftuttaget. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget. Ta även ur nyckeln och koppla bort tändkabeln/-kablarna från tändstiftet/-stiften.

  Justera klipphöjden

  Klipphöjden kan ställas in på 38–127 mm i steg om 6 mm.

  Note: Att använda en klipphöjd under 51 mm ökar slitaget på klipparremmen. Använd om möjligt en klipphöjd som är högre än 51 mm.

  g030985

  Justera utkastarens skärm

  Du kan justera utkastarens skärm för olika typer av klippförhållanden. Placera kamlåset och skärmen för bästa klippresultat.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera skärmen genom att lossa muttern (Figur 28).

  4. Justera skärmen och muttern i skåran till önskat utkastarläge och dra åt muttern.

   g012676

  Ställa in utkastarens skärm

  Den information som följer ska endast ses som en rekommendation. Vilka justeringar som bör göras varierar beroende på grästyp, fukthalt och gräsets höjd.

  Note: Öppna skärmen om motorn tappar effekt och gräsklipparens hastighet är densamma.

  Läge A

  Det här läget är ”helt bakåt” (se Figur 29). Använd det här läget för

  • används för kort, lättklippt gräs

  • används vid torra förhållanden

  • används för kortare gräsklipp

  • kastar iväg gräsklippet längre bort från gräsklipparen

   g012677

  Läge B

  Använd det här läget vid uppsamling (Figur 30).

  g012678

  Läge C

  Det här läget är ”helt öppet” (Figur 31). Det här läget är lämpligt för följande ändamål:

  • används för långt, tätt gräs

  • används vid våta förhållanden

  • sänker motorns effektförbrukning

  • tillåter högre hastighet vid svåra förhållanden

   g012679

  Använda mellanvikten

  • Vikter kan monteras för att förbättra balansen. Du kan lägga till eller ta bort vikter för att ge bästa möjliga prestanda i olika klippförhållanden samt efter egna önskemål.

  • Lägg till eller ta bort en vikt i taget tills du uppnår önskad hantering och balans.

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill beställa vikter.

  Varning

  För stora viktförändringar kan påverka maskinens användning och göra den svår att hantera. Detta kan orsaka allvarliga skador på dig eller kringstående.

  • Ändra bara vikten i små steg.

  • Efter varje viktförändring bör du kontrollera att du kan hantera maskinen på ett säkert sätt.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Kontrollera hjulnavsmuttrarna.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Rengör luftintagsgallret.
 • Kontrollera bromsarna.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengör klippdäcket.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
 • Kontrollera batteriet.
 • Kontrollera kopplingen.
 • Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen.
 • Kontrollera klipparremmen.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret.
 • Kontrollera sekundärluftfiltret.
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut sekundärluftfiltret.
 • Justera hjulsvängarmarnas lager.
 • Kontrollera hjulnavsmuttrarna.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Var 1000:e timme
 • Byt ut drivremmen.
 • Före förvaring
 • Reparera lackskador.
 • Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Årligen
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Smörj svänghjulsnaven.
 • Smörj rörelsereglagen.
 • Applicera monteringssmörjmedel på kuddvreden.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset och lossa tändkablarna från tändstiften innan du utför något underhåll. Flytta undan kablarna så att de inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiften.

  Förberedelser för underhåll

  Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen

  Du kan lossa kudden så att du kommer åt maskinens bakre del för underhåll eller justeringar.

  1. Sänk ned plattformen.

  2. Lossa vreden på vardera sidan av maskinen (Figur 32).

   g032556
  3. Ta bort kudden och sänk ned den till plattformen.

  4. Utför underhåll eller gör justeringar på maskinen.

  5. Lyft upp kudden och skjut tillbaka den på pinnarna på båda sidorna av maskinen.

  6. Dra åt vreden.

  Smörjning

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

   Note: Skrapa bort eventuell färg på nippelns/nipplarnas framsida.

  4. Sätt på en fettspruta på nippeln.

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut ur lagren.

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Smörja de främre hjulsvängarmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
  1. Ta bort dammkåpan och justera hjulsvängarmarna, se Justera hjulsvängarmarnas lager.

   Note: Låt dammkåpan vara av tills du har smort hjulsvängarmarna.

  2. Ta bort sexkantpluggen.

  3. Gänga in en smörjnippel i hålet.

  4. Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut runt det övre lagret.

  5. Ta ut smörjnippeln ur hålet.

  6. Montera sexkantpluggen och dammkåpan.

  Smörja svänghjulsnaven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj svänghjulsnaven.
  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort svänghjulet från hjulgafflarna.

  3. Ta bort skyddstätningarna från hjulnavet (Figur 33).

   g006115
  4. Ta bort en distansmutter från svänghjulets axel.

   Note: Gänglåsningslim har applicerats för att fästa distansmuttrarna på axeln. Ta bort axeln (med den andra distansmuttern fortfarande på plats) från hjulet.

  5. Bänd loss tätningen och kontrollera om lagren är slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.

  6. Fyll lagren med universalfett.

  7. Sätt i ett lager och en ny tätning i hjulet.

   Note: Du måste byta ut tätningarna.

  8. Stryk på gänglåsningslim på en distansmutter och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt om båda distansmuttrarna har tagits bort eller ramlat av från axeln.

   Note: Gänga inte på distansmuttern hela vägen till axelns slut. Lämna ca 3 mm från distansmutterns ytterkant till axelns ände inuti muttern.

  9. För in den monterade muttern och axeln i hjulet på sidan med lagret och det nya skyddet.

  10. Lägg hjulet med den öppna sidan vänd uppåt, och fyll området inuti hjulet runt axeln med universalfett.

  11. Sätt i det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.

  12. Stryk på gänglåsningslim på den andra distansmuttern och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt.

  13. Dra åt muttern till 8–9 N·m, lossa på den och dra därefter åt den igen till 2–3 N·m.

   Note: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur någon av muttrarna.

  14. Sätt skyddstätningarna över hjulnavet och montera hjulet i hjulgaffeln.

  15. Montera svänghjulets skruv och dra åt muttern helt.

  Important: Kontrollera lagerjusteringen ofta genom att snurra svänghulens däck, annars kan skyddet och lagret skadas. Däcket ska inte snurra fritt mer än ett till två varv och inte heller ha något spel i sidled. Om hjulet snurrar fritt ändrar du distansmutterns åtdragningsmoment tills det tar emot något och stryker på gänglåsningslim.

  Smörja rörelsereglagen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj rörelsereglagen.
 • Applicera monteringssmörjmedel på kuddvreden.
 • Smörj förarkontrollens kulled och rörelsereglagebussningen för båda reglagen.

  Note: Använd en oljekanna mellan reglagefästena för att smörja bussningen som sitter inuti det vridbara röret.

  g228034

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret.
 • Kontrollera sekundärluftfiltret.
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut sekundärluftfiltret.
 • Note: Serva luftrenaren oftare vid extremt dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  Demontera filtren

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa spärrhakarna på luftrenaren genom att trycka dem nedåt och dra av luftrenarkåpan från luftrenarhuset (Figur 35).

  4. Rengör luftrenarkåpan invändigt med tryckluft.

  5. Dra försiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset (Figur 35).

   Note: Undvik att knacka filtret mot sidan på luftrenarhuset.

  6. Demontera endast sekundärfiltret om du har för avsikt att byta ut det.

   Important: Försök aldrig att rengöra sekundärfiltret. Om sekundärfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat, och båda filtren måste bytas ut.

  7. Kontrollera om huvudfiltret är skadat genom att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa på filtrets utsida.

   Note: Hål i filtret syns då som ljusa punkter.

   Note: Kasta bort filtret om det är skadat.

   g026970

  Serva huvudfiltret

  1. Inspektera och leta efter sprickor, oljebeläggning eller skador på gummitätningen.

  2. Byt ut pappersinsatsen om den är skadad.

   Note: Rengör inte pappersinsatsen.

  Serva sekundärfiltret

  Rengör inte sekundärfiltret, utan byt ut det.

  Important: Försök inte att rengöra sekundärfiltret. Om sekundärfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat, och båda filtren måste bytas ut.

  Montera filtren

  Important: Kör alltid motorn med både luftfilter och skydd monterade för att undvika motorskador.

  1. Kontrollera så att inte filtren har skadats under transporten innan du monterar nya filter.

   Note: Använd inte ett skadat filter.

  2. Skjut försiktigt in filtret i filterhuset när du byter ut sekundärfiltret (Figur 35).

  3. Skjut försiktigt huvudfiltret över sekundärfiltret (Figur 35).

  4. Kontrollera att det sitter ordentligt genom att trycka på filtrets yttre kant medan du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är mjukt.

  5. Montera luftrenarkåpan med ventilatorlocket nedfällt och vrid den så att spärrhakarna låser fast kåpan på dess plats (Figur 35).

  Serva motoroljan

  Motoroljespecifikationer

  Oljetyp:: Renad olja (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Motoroljevolym: 2,1 liter med filter, 1,8 liter utan filter

  Viskositet: se tabellen nedan.

  g004216

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppstå.

  Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Important: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset eftersom detta kan skada motorn. Kör inte motorn om oljenivån ligger under lågnivåmärket eftersom detta kan skada motorn.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Kontrollera oljenivån i motorn enligt (Figur 37).

   g031341g027659

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Note: Kassera spilloljan på en återvinningsstation.

  1. Parkera maskinen så att tömningssidan är något lägre än den motsatta sidan så att tanken töms helt.

  2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Byt motoroljan på det sätt som visas i Figur 38.

   g031341g031447
  5. Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 39).

   g027660
  6. Starta motorn och kör till ett plant område.

  7. Kontrollera oljenivån igen.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Note: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  1. Töm motorn på olja; se Byta ut motoroljefiltret.

  2. Byt ut motoroljefiltret (Figur 40).

   g031341g027477

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare 3/4 varv.

  3. Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ, se Motoroljespecifikationer.

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
 • Se till att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna är rätt innan tändstiftet monteras.

  Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.

  Typ för alla motorer: NGK® BPR4ES eller motsvarande

  Luftgap: 0,76 mm

  Ta bort tändstiften

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort tändstiften på det sätt som visas i Figur 41.

   g031449g027478

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0,76 mm.

  g027479

  Montera tändstiftet

  g027661

  Kontrollera gnistsläckaren

  I förekommande fall
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Varning

  Varma komponenter i avgassystemet kan antända bensinångor även efter att du har stängt av motorn. Varma partiklar som blåses ut medan motorn är igång kan antända brännbara material, vilket kan leda till skada på person eller egendom.

  Fyll endast på bränsle och kör motorn om en gnistsläckaren finns monterad.

  1. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  2. Vänta tills ljuddämparen har svalnat.

  3. Byt ut släckaren om du upptäcker sprickor i gallret eller svetspunkterna.

  4. Om gallret har blivit igensatt tar du bort släckaren och skakar den så att lösa partiklar ramlar bort. Rengör även gallret med en stålborste (blötlägg vid behov gallret i lösningsmedel).

  5. Montera släckaren på avgasutloppet.

  Underhålla bränslesystemet

  Tömma bränsletanken

  Du tömmer bränsletanken genom att ta bort den och hälla ut bränslet från påfyllningsröret. Se Ta bort bränsletanken. Du kan även tömma bränsletanken med en hävertpump och utföra följande procedur.

  Fara

  Under vissa omständigheter är bensin extremt lättantändligt och högexplosivt. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Töm bränsletanken på bensin när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp utspilld bensin.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångorna kan antändas av gnistor.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Gör rent runt bränslelocket så att det inte kommer in skräp i bränsletanken (Figur 44).

  4. Skruva av tanklocket.

  5. För in sifonen i bränsletanken.

  6. Använd sifonen och tappa bränslet i en ren bensindunk (Figur 44).

  7. Torka upp all utspilld bensin.

   g031397

  Ta bort bränsletanken

  1. Sänk ned plattformen.

  2. Släpp kudden. Se Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen.

  3. Ta bort tvärslån.

   g031413
  4. Ta bort bränsletanken och placera den på förarplattformen.

   Note: Om du vill flytta bränsletanken längre från maskinen, ta bort bränsleledningarna och luftarslangarna från tankens ovansida.

  Serva bränslefiltret

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Sätt inte tillbaka ett smutsigt filter om det har tagits bort från bränsleslangen.

  Note: Torka upp all utspilld bensin.

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Stäng bränslekranen. Se (Använda bränslekranen).

  4. Byt ut bränslefiltret enligt Figur 46.

   g027518

  Underhålla elsystemet

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera batteriet.
 • Håll alltid batteriet rent och fulladdat. Använd en pappershandduk för att rengöra batteriet. Tvätta batteripolerna med en lösning bestående av fyra delar vatten och en del bikarbonat om de har korroderat. Stryk på ett tunt lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.

  Spänning: 12 V

  Fara

  Drick inte av elektrolyten och undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna.

  Batterielektrolyt innehåller svavelsyra, ett dödligt gift som orsakar allvarliga brännskador.

  Demontering av batteri

  Varning

  Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

  • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

  • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort batteriet enligt Figur 47.

   g030988

  Montera batteriet

  Montera batteriet enligt Figur 48.

  g030989

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Se till att batteriet alltid är fulladdat (specifik vikt 1,265) för att undvika batteriskador när temperaturen är under 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Kontrollera elektrolytnivån.

  3. Se till att påfyllningslocken är monterade på batteriet.

  4. Ladda batteriet i 1 timme med 25 till 30 A eller 6 timmar med 4 till 6 A.

  5. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget, och laddningskablarna kopplas bort från batteripolerna (Figur 49).

  6. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna, se Montera batteriet.

   Note: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000538

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar och behöver inget underhåll. Undersök om det har uppstått funktionsfel eller kortslutning i komponenten eller kretsen om en säkring går.

  1. Lossa kudden från maskinens bakre del.

  2. Dra ut säkringen för att ta bort eller byta ut den (Figur 50).

  3. Montera kudden på maskinens bakre del.

   Note: Se till att en säkring med rätt storlek har monterats Figur 50.

   g031414

  Underhålla drivsystemet

  Justera spårningen

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  1. Tryck båda rörelsereglagen lika långt framåt.

  2. Kontrollera om maskinen drar åt ena sidan.

   Note: Stanna maskinen och dra åt parkeringsbromsen om den gör det.

  3. Lossa kudden från maskinens bakre del. Se Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen.

   Note: För enklare åtkomst kan du även ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  4. Vrid sedan den vänstra reglagestången i kvartsvarv tills maskinen går rakt (Figur 51).

   Note: Om maskinen drar åt höger, förkorta reglagestången genom att vrida den åt höger. Om maskinen drar åt vänster, ska du förlänga stången genom att vrida åt vänster.

   Note: Justera endast den vänstra reglagestången så att det vänstra hjulets hastighet stämmer överens med det högra hjulets hastighet. Justera inte det högra hjulets hastighet, eftersom den högra rörelsereglagespaken då inte längre är centrerad i det neutrala låslägesspåret på instrumentpanelen.

   Important: Vrid inte reglagestången för mycket. Det kan göra att maskinen kryper framåt i neutralläget.

   g031531
  5. Kontrollera att spårningen är korrekt och justera stången efter behov.

   Note: Om du inte kan uppnå korrekt spårning genom att justera vänster reglagestång, ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  6. Kontrollera att maskinen inte kryper framåt i neutralläget när parkeringsbromsen har lossats.

  7. Sätt tillbaka bränsletanken om du tog bort den tidigare.

  8. Montera kudden.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i bakdäcken ska vara 0,83–0,97 bar.

  Important: Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning.

  Note: Framdäcken är halvpneumatiska och kräver ej att lufttrycket upprätthålls.

  g001055

  Justera hjulsvängarmarnas lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Justera hjulsvängarmarnas lager.
  1. Koppla ur knivreglaget (kraftuttaget), för rörelsereglagen till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta av dammkåpan från hjulet och dra åt låsmuttern (Figur 53).

  4. Dra åt låsmuttern tills fjäderbrickorna är plana och släpp sedan efter 1/4 varv för att få rätt förbelastning på lagren (Figur 53).

   Important: Kontrollera att fjäderbrickorna har monterats korrekt enligt Figur 53.

  5. Montera dammkåpan (Figur 53).

   g001297

  Serva de svängbara hjulen och lagren

  De svängbara hjulen roterar på ett rullager som stöds av en rörbussning. Vid noggrann smörjning av lagret blir slitaget mycket litet. Om lagret inte smörjs ordentligt nöts det snabbt. Ett ostadigt svängbart hjul tyder vanligtvis på ett utslitet lager.

  1. Ta bort låsmuttern från hjulbulten som håller fast det svängbara hjulet i hjulgaffeln (Figur 54).

   g009453
  2. Ta bort en bussning och dra sedan ut rörbussningen och rullagret ur hjulnavet (Figur 54).

  3. Ta bort den andra bussningen från hjulnavet och avlägsna eventuellt fett och smuts från hjulnavet (Figur 54).

  4. Inspektera om det förekommer slitage på rullagret, bussningarna, rörbussningen och inuti hjulnavet.

   Note: Byt ut eventuella skadade eller utslitna delar (Figur 54).

  5. Placera en bussning i hjulnavet (Figur 54).

  6. Smörj rullagret och rörbussningen och skjut in dem i hjulnavet (Figur 54).

  7. Skjut in den andra bussningen i hjulnavet (Figur 54).

  8. För in det svängbara hjulet i hjulgaffeln och sätt fast det med hjälp av hjulbulten och låsmuttern (Figur 54).

  9. Dra åt låsmuttern tills rörbussningens undersida vidrör hjulgafflarnas insida (Figur 54).

  10. Smörj beslaget på det svängbara hjulet.

  Ta bort kopplingsmellanlägget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera kopplingen.
 • När kopplingsbromsen har slitits ned så mycket att den inte längre kan kopplas in ordentligt kan mellanlägget tas ut och kopplingen fortsätta att användas (Figur 55).

  g010869
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som ansamlats under bromsstången och runt bromsdistanserna.

   g010868
  4. Kontrollera kablagets, kontakternas och anslutningarnas skick. Rengör eller reparera dem vid behov.

  5. Kontrollera att det är 12 V vid kopplingens kontakt när du kopplar in kraftuttagsbrytaren.

  6. Mät avståndet mellan rotorn och ankaret. Om avståndet är större än 1 mm fortsätter du med följande steg:

   1. Lossa båda bromsmonteringsskruvarna ett halvt till ett helt varv enligt Figur 57.

    Note: Ta inte bort bromsstången från fälthöljet/ankaret. Bromsstången har slitits och på så sätt anpassats efter ankaret och den anpassningen måste finnas kvar även i fortsättningen efter att mellanläget har tagits bort för att rätt bromsmoment ska kunna garanteras.

    g010870
   2. Ta bort mellanlägget med en näbbtång eller för hand.

    Note: Släng inte mellanlägget förrän du har kontrollerat att kopplingen fungerar som den ska.

    g010871
   3. Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som har ansamlats under bromsstången och runt bromsdistanserna.

   4. Dra åt varje skruv (M6 x 1) till 12,3–13,7 N·m.

   5. Använd ett 0,25 mm tjockt bladmått för att kontrollera att det finns ett mellanrum mellan rotorn och ankarets framsida på båda sidorna om bromsstången enligt Figur 59 och Figur 60.

    Note: Eftersom rotorn och ankarets framsida kan vara nötta (åsar och gropar har bildats) är det ibland svårt att mäta mellanrummet.

    g010872
    g010873
    • Om mellanrummet är mindre än 0,25 mm monterar du mellanlägget och går till .

    • Om mellanrummet är tillräckligt stort fortsätter du med säkerhetskontrollen i steg 6.

   6. Utför följande säkerhetskontroll:

    1. Sitt på sätet och starta motorn.

    2. Kontrollera att knivarna inte kopplas in när kraftuttagsbrytaren är AVSTäNGD och kopplingen är urkopplad.

     Note: Om kopplingen inte kopplas ur monterar du mellanlägget och går till .

    3. Koppla in och ur kraftuttagsbrytaren tio gånger i följd för att vara säker på att kopplingen fungerar som den ska.

     Note: Om kopplingen inte kopplas in korrekt går du till .

  Kontrollera hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Kontrollera hjulmuttrarna och dra åt dem till 115–142 N·m.

  Kontrollera hjulnavsmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulnavsmuttrarna.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera hjulnavsmuttrarna.
 • Kontrollera hjulnavsmuttrarna och dra åt dem till 286–352 N·m.

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra luftintagsgallret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör luftintagsgallret.
 • Före varje användningstillfälle ska du ta bort eventuella ansamlingar av gräs, smuts eller annat skräp från cylindern och kylflänsarna, luftintagsgallret i svänghjulsänden och förgasarens reglerarmar och länksystem. Detta bidrar till att skapa tillräcklig kylning och korrekt motorhastighet samt minskar riskerna för överhettning och mekaniska skador på motorn.

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen.
  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort luftintagsgallret och fläkthuset (Figur 61).

  4. Ta bort skräp och gräs från motordelarna.

  5. Montera luftintagsgallret och fläkthuset (Figur 61).

   g031343

  Underhålla bromsarna

  Serva bromsarna

  Kontrollera bromsarna på ett plant underlag och i en sluttning före varje användningstillfälle.

  Dra alltid åt parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

  Important: Justera parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt stark.

  Kontrollera parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera bromsarna.
  1. Parkera maskinen på en plan yta och koppla ur kraftuttaget.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa bromsen.

  4. Aktivera bromsspaken och säkerställ att maskinen inte rör sig.

  5. Justera bromsen vid behov.

  Justera bromsarna

  1. Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  2. Lossa skruven på kabelklämman på maskinens vänstra sida.

   g031396
  3. Dra kablarna nedåt tills de är spända.

  4. Dra åt muttern.

  5. Montera bränsletanken, tvärslån och kudden.

  Underhålla remmarna

  Byta ut klipparremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera klipparremmen.
 • Tecken på remslitage är t.ex. gnissel när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransig remkant, brännmärken och sprickor. Byt ut däckremmen om något av dessa tillstånd uppstår.

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort de fyra vagnsskruvar och fyra muttrar som fäster de två sidoskydden till remkåporna (Figur 63).

   g033762
  4. Ta bort skruven som ansluter de två remkåporna (Figur 64).

   g033764
  5. Ta bort de sex skruvar som fäster remkåporna på gräsklippardäcket och skjut ut remkåporna från under mellandrevets kåpa (Figur 65).

   g033766
  6. Ta bort remmen.

  7. Montera remmen och dra den enligt Figur 66.

   g033767
  8. Montera remkåporna med hjälp av sex skruvar (Figur 65).

  9. Montera skruven för att ansluta de två remkåporna (Figur 64).

  10. Montera de två sidoskydden till remkåporna med de fyra vagnsskruvarna och fyra muttrarna (Figur 63).

  Byta ut drivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Byt ut drivremmen.
  1. Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  2. Skruva av hydraultanklocket.

  3. Leta reda på avtappningspluggarna på transmissionens undersida och sätt ett avtappningskärl under hålet (Figur 67).

   g031402
  4. Låt maskinen tömmas på hydraulvätska.

  5. Ta bort den nedre hydraulslangen (Figur 68).

   g031345
  6. Lossa spännfjädern (Figur 68).

   Var försiktig

   Fjädern är spänd när den är monterad och kan orsaka personskador.

   Använd skyddsglasögon och var försiktig när du tar bort fjädern.

  7. Ta bort däckremmen från kopplingen och kopplingsspärren (Figur 68).

  8. Montera den nya remmen.

  9. Montera spännfjädern och den nedre hydraulslangen.

  10. Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt till ett moment på 22–27 Nm.

  11. Fyll på hydraulvätska till nivåmärket.

  12. Sätt tillbaka locket till hydraultanken.

  13. Kör maskinen i 10 minuter och kontrollera att hydraulvätskans nivå är korrekt.

  Underhålla styrsystemet

  Justera rörelsereglagespakarna

  Om rörelsereglagespakarna inte är i horisontell linje med varandra måste höger rörelsereglagespak justeras.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det neutrala läget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. För rörelsereglagespakarna nedåt, bort från det NEUTRALA LåSLäGET (Figur 69).

  4. Kontrollera om den högra rörelsereglagespaken är i horisontell linje med den vänstra (Figur 69).

   g009436
  5. För att justera rörelsereglagespakarna horisontellt måste du justera kammen.

  6. Lossa kudden från maskinens bakre del.

  7. Lossa muttern som håller kammen på plats (Figur 70).

   g031538
  8. Justera kammen tills den är i linje med den vänstra rörelsereglagespaken och dra sedan åt kammens mutter.

   Note: Om du vrider kammen medurs (i den vertikala positionen) sänks handtaget. Om du vrider den moturs (i den vertikala positionen) höjs handtaget.

   Important: Se till att kammens platta del inte hamnar utanför en vertikal position (höger eller vänster). Det kan skada omkopplaren.

  9. Upprepa steg 3 t.o.m. 8 för vänster rörelsereglagespak.

  Underhålla hydraulsystemet

  Specifikationer för hydraulsystemet

  Hydraulvätsketyp: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulvätska

  Hydraulsystemets vätskekapacitet: 4,7 liter

  Important: Använd den specificerade vätskan. Andra vätskor kan skada systemet.

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Note: Kontrollera hydraulvätskenivån när vätskan är kall.

  1. Ställ maskinen på en plan yta.

  2. Koppla ur kraftuttaget och stäng av motorn.

  3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och lägg i parkeringsbromsen innan du lämnar förarplatsen.

  4. Rengör området runt hydraultankens lock och påfyllningsrör (Figur 71).

   g031401
  5. Skruva av tanklocket på påfyllningsröret (Figur 71).

   Note: Titta inuti och kontrollera vätskenivån i behållaren.

  6. Fyll på behållaren tills vätskan når nivåmärket.

  7. Sätt fast locket på påfyllningsröret.

   Varning

   Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

   • Hydraulolja som tränger in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador. Om detta inte görs kan kallbrand uppstå.

   • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

   • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

   • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

   • Se till att alla hydraulvätskeslangar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Byt hydraulvätskan oftare vid krävande förhållanden eller varmt klimat. Kontakta din auktoriserade återförsäljare om det behövs en hydraulsats när du byter ut hydraulfiltren.

  Varning

  Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga brännskador.

  Låt hydraulvätskan svalna innan något underhåll utförs i hydraulsystemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  4. Skruva av hydraultanklocket.

  5. Leta reda på avtappningspluggen på transmissionernas undersida och sätt ett avtappningskärl under hålet (Figur 72).

   g032671
  6. Ta bort avtappningspluggarna.

  7. Låt maskinen tömmas helt på hydraulvätska.

  8. Ta bort hydraulfilterlock och -filter från respektive transmission.

  9. Montera de nya hydraulfiltren med fjädersidan vänd utåt och sätt tillbaka filterlocken.

  10. Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt till ett moment på 22–27 Nm.

  11. Lossa avluftarpluggen i respektive transmission så att den är lös och går att rucka (Figur 73).

   Note: Detta gör att luft kan komma ut ur hydraulsystemet när du fyller på hydraulvätska.

   g031544
  12. Tillsätt vätska i hydraultanken långsamt tills den börjar sippra ut genom en av avluftarpluggarna.

   Important: Använd vätskan som anges i Specifikationer för hydraulsystemet eller motsvarande. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

   Important: Övervaka vätskenivån i hydraultanken så att du inte fyller på för mycket.

  13. Dra åt avluftarpluggarna.

  14. Sätt på hydraultanklocket.

  15. Montera bränsletanken.

  16. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  17. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

   Note: Se Lufta hydraulsystemet om ett eller båda hjulen inte drivs runt.

  Lufta hydraulsystemet

  Drivsystemet är självluftande, men det kan vara nödvändigt att lufta systemet om hydrauloljan har bytts ut eller service har utförs på systemet.

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Hissa upp maskinens bakre del med domkrafter så pass högt att drivhjulen höjs från marken.

  4. Starta motorn och flytta gasreglaget till tomgångsläget.

   Note: Om drivhjulen inte snurrar kan du hjälpa till att lufta systemet genom att försiktigt vrida hjulet framåt.

  5. Kontrollera hydraulvätskenivån medan den sjunker och fyll på vätska efter behov för att hålla korrekt nivå.

  6. Gör om samma sak med det motsatta hjulet.

  Klippdäcksunderhåll

  Serva knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. För att kunna slipa och byta knivar bekvämt är det bra att ha extraknivar till hands.

  Varning

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Byt ut slitna och skadade knivar.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  Parkera maskinen på en plan yta, koppla ur knivarna och dra åt parkeringsbromsen. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget. Ta ut nyckeln och koppla bort tändstiftskablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 74).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 74).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Vrid knivarna tills ändarna vetter framåt och bakåt.

  4. Mät från en plan yta till knivens egg vid punkt A på knivarna (Figur 75).

   g000975
  5. Rotera knivarnas motsatta ändar framåt.

  6. Mät från ett jämnt underlag till knivarnas egg vid samma punkt som i steg 4 ovan.

   Note: Skillnaden mellan måtten i steg 4 och 5 får inte överstiga 3 mm.

   Note: Byt ut kniven om detta mått överstiger 3 mm.

   Varning

   En kniv som är böjd eller skadad kan brytas av och orsaka allvarliga personskador.

   • Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

   • Fila inte på en knivs egg eller yta, och skapa inte vassa spår på dem.

  Demontera knivarna

  Byt ut knivarna om de slår i ett hårt föremål, om en kniv är obalanserad eller om en kniv är böjd. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 76).

   g004536

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 77).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000276
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 78).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans.

   g000277
  3. Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 76).

  4. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 79).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

  2. Montera fjäderbrickan och knivbulten (Figur 79).

   Note: Fjäderskivans kon måste monteras mot skruvens huvud (Figur 79).

  3. Dra åt knivskruven till 115–150 N·m.

   g004536

  Balansera klippdäcket

  Förbereda maskinen

  Kontrollera att klippdäcket är i våg när du monterar det eller om du märker att gräsmattan blir ojämnt klippt.

  Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar den främre-bakre lutningen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  3. Kontrollera däcktrycket i båda drivhjulen, se Kontrollera däcktrycket.

  4. Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda. Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Se Serva knivarna.

  5. Sänk klippdäcket till en klipphöjd på 76 mm.

  Kontrollera klippdäckets höjd i sidled

  1. Justera bakdäckens tryck.

  2. Kontrollera att knivarna inte är böjda, se Kontrollera om knivarna är böjda.

  3. Placera knivarna i sidled.

  4. Mät vid B och C från en plan yta till knivspetsarnas egg (Figur 80).

   g006888
  5. Skillnaden mellan mått B och C ska inte vara mer än 6 mm.

   Note: Om detta inte är korrekt, se Ställa in klipparen i sidled.

  Ställa in klipparen i sidled

  1. Lossa sidomuttern och kontramuttern i oken du vill justera (Figur 81).

   g031415
  2. Vrid okens övre bult för att justera klippdäckets höjd (Figur 81).

   Note: Vrid bultarna medurs för att höja däcket. Vrid bultarna moturs för att sänka det.

  3. Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.

  4. Kontrollera höjden i sidled, se Kontrollera klippdäckets höjd i sidled.

  Kontrollera klippdäckets lutning framåt-bakåt

  1. Justera trycket i bakdäcken enligt specifikationerna.

  2. Ställ in en knivs lutning framåt-bakåt. Mät vid A och B från en plan yta till knivspetsarnas egg (Figur 82).

   Note: Klipparkniven ska vara 6 mm lägre i framkanten vid A än i bakkanten vid B.

  3. Rotera knivarna och upprepa proceduren för de övriga knivarna.

   g001041
  4. Om lutningen framåt-bakåt inte är korrekt, se Balansera klippdäckets främre och bakre del.

  Balansera klippdäckets främre och bakre del

  1. Lossa kontramuttern och sidobulten i oken som du vill justera (Figur 83).

   g031416
  2. Vrid okens övre bult för att justera klippdäckets höjd (Figur 83).

   Note: Rotera bulten medsols för att höja däcket. Rotera bulten moturs för att sänka det.

  3. Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.

  4. Kontrollera lutningen framåt-bakåt, se Kontrollera klippdäckets lutning framåt-bakåt.

  Anpassa klipphöjden

  1. Kontrollera trycket i bakdäcket.

  2. Ställ in klipphöjden på 76 mm, se Justera klipphöjden.

  3. Ställ in en knivs lutning framåt-bakåt med maskinen på en plan yta.

  4. Mät vid A och från en plan yta till knivspetsarnas egg (Figur 84).

   Note: Måttet ska vara 76 mm.

   g000975
  5. Om avståndet inte är korrekt, lokalisera de två främre oken på maskinen (Figur 83).

  6. Lossa okens sidobult och kontramutter.

  7. Justera okens övre bult tills knivspetsen är 76 mm.

  8. Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.

  Justera däcklyftfjädern

  Note: Om du justerar däcklyftfjädern så ändrar det hur mycket däcket flyter och hur mycket energi som krävs för att lyfta däcket med klipphöjdshandtaget.

  1. Höj däcklyftspaken och lås fast den i TRANSPORTLäGET.

  2. Kontrollera längden mellan fjädermuttern och det svetsade monteringsfästets baksida (Figur 85).

  3. Kontrollera att längden är 47–50 mm (Figur 85).

  4. Ändra vid behov avståndet genom att justera bulten framtill på monteringsfästet (Figur 85).

   g031398
  5. Gör om samma sak med den motsatta däcklyftfjädern.

  Byta ut gräsriktaren

  Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan maskinen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Kör inte maskinen utan täckplåt, mullplåt, gräsutkastare eller gräsuppsamlare.

  1. Ta bort låsmuttern, skruven, fjädern och distansbrickan som håller fast gräsriktaren på tappfästena (Figur 86).

   g015594
  2. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren.

  3. Sätt distansbrickan och fjädern på gräsriktaren.

  4. Placera fjäderns ena J-formade ände bakom däckkanten.

   Note: Kontrollera att den ena av fjäderns J-formade ändar sitter bakom däckkanten innan du monterar skruven enligt Figur 86.

  5. Montera skruven och muttern.

  6. Placera fjäderns 1 J krokformade ände runt gräsriktaren (Figur 86).

   Important: Gräsriktaren måste kunna rotera. Lyft upp riktaren till det helt öppna läget och kontrollera att den roterar ned helt.

  Rengöring

  Rengöra under klipparen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör klippdäcket.
 • Ta dagligen bort allt gräs som har ansamlats under klipparen.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp maskinens främre del och stötta klipparen med hjälp av domkrafter.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Rengöring och förvaring

  1. Koppla ur kraftuttaget, lägg i parkeringsbromsen, vrid tändningsnyckeln till det avstängda läget och ta ut nyckeln.

  2. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar, särskilt motorn.

   Important: Du kan tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära drivsystemet och motorn. Vid högtryckstvätt kan smuts och vatten tränga in i känsliga komponenter som spindellagren och de elektriska omkopplarna.

  3. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

  4. Kontrollera bromsen, se Kontrollera parkeringsbromsen.

  5. Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren.

  6. Smörj maskinen, se Smörjning.

  7. Byt motoroljan, se Byta ut motoroljan.

  8. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  9. Vidta följande åtgärder vid långvarig förvaring:

   1. Tillsätt en stabiliserande/konditionerande tillsats i bränslet i tanken.

   2. Kör motorn så att det stabiliserande bränslet fördelas i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stanna motorn, låt den svalna och tappa ur bränsletanken (se Tömma bränsletanken) eller kör motorn tills den stannar.

   4. Starta motorn igen och kör den tills den stannar. Upprepa, med hjälp av choken, tills det inte går att starta motorn igen.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn enligt lokala föreskrifter.

    Note: Förvara inte bensin med stabiliserare/konditionerare i mer än 90 dagar.

  10. Ta ur tändstiftet/-stiften och kontrollera dess/deras skick. Se Serva tändstiftet. Häll i två matskedar motorolja i tändstiftshålet när stiftet är borttaget. Kör sedan runt motorn med startmotorn så att oljan fördelas inuti cylindern. Montera tändstiften. Sätt inte på tändkabeln.

  11. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade eller felaktiga delar.

  12. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos din närmaste auktoriserade återförsäljare.

  13. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ur nyckeln ur tändningslåset och lägg den där du kommer ihåg att du lagt den. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom eller avstängningsventilen är stängd.
  2. Choken är inte igång.
  3. En tändstiftskabel är lös eller urkopplad.
  4. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller avståndet är felaktigt inställt.
  5. Luftrenaren är smutsig.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  8. Avståndet mellan säkerhetsbrytarna är felaktigt.
  1. Fyll bränsletanken med bensin och öppna kranen.
  2. Slå på choken.
  3. Montera kabeln på tändstiftet.
  4. Montera ett nytt tändstift med korrekt avstånd.
  5. Serva luftrenarelementet.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  5. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller avståndet är felaktigt inställt.
  6. Ventilationshålet i tanklocket är igensatt.
  7. Det finns smuts i bränslefiltret.
  8. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Serva luftrenarelementet.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Montera ett nytt tändstift med korrekt avstånd.
  6. Rengör eller byt ut tanklocket.
  7. Byt ut bränslefiltret.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn överhettas.
  1. Belastningen på motorn är för hög.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under fläkthuset på motorn är igensatta.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  Maskinen driver inte.
  1. Hydraultanknivån är låg.
  2. Det finns luft i hydraulsystemet.
  3. En pumpdrivrem slirar.
  4. En fjäder saknas på pumpdrivremmens mellandrev.
  5. Pumpens överströmningsventiler är öppna.
  1. Fyll på hydraulvätska i tanken.
  2. Avlufta hydraulsystemet.
  3. Byt ut remmen.
  4. Byt ut fjädern.
  5. Dra åt överströmningsventilerna. Dra åt dem till 12–15 N·m.
  Maskinen vibrerar onormalt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. En fästskruv för en kniv är lös.
  3. Motorfästskruvarna har lossnat.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. En motorremskiva är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klippdäcket är inte balanserat.
  4. Klippardäckets lutning är fel.
  5. Klippardäckets undersida är smutsig.
  6. Däcktrycket är felaktigt.
  7. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera ny(a) kniv(ar).
  3. Nivellera klippardäckets position i sidled.
  4. Justera lutningen framåt-bakåt.
  5. Rengör klipparens undersida.
  6. Justera däcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. En pumpdrivrem är sliten, lös eller trasig.
  2. En pumpdrivrem ligger inte runt remskivan.
  3. En klipparrem är sliten, lös eller trasig.
  4. En klipparrem ligger inte runt remskivan.
  5. En mellanremskivfjäder är trasig eller saknas.
  6. Justeringen av den elektriska kopplingen har ändrats.
  7. Kopplingens kontakt eller kabel har skadats.
  8. Den elektriska kopplingen har skadats.
  9. Säkerhetssystemet förhindrar att knivarna roterar.
  10. Defekt kraftuttagsbrytare.
  1. Kontrollera remspänningen.
  2. Montera drivremmen och kontrollera att justeringsaxlarna och remstyrningarna befinner sig i rätt läge.
  3. Montera en ny klipparrem.
  4. Montera klipparens remskiva och kontrollera att mellanremskivan, mellandrevsarmen och fjädern befinner sig i rätt läge och fungerar som de ska.
  5. Byt ut fjädern.
  6. Justera kopplingens luftgap.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  9. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  10. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Kopplingen kopplar inte in.
  1. En säkring har gått.
  2. Låg matarspänning vid kopplingen.
  3. Spolen är skadad.
  4. Otillräcklig strömtillförsel.
  5. För stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
  1. Byt ut säkringen. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut komponenterna vid behov.
  2. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut delarna vid behov.
  3. Byt ut kopplingen.
  4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system. Rengör anslutningskontakterna.
  5. Ta bort mellanlägget eller byt ut kopplingen.

  Scheman

  Elschema

  g233852