Johdanto

Tämä seisten ajettava vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kaupalliseen ammattikäyttöön ja kotikäyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g235457

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002 -normin mukainen

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali.

 • Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä oppaan kieltä, omistajan on selitettävä hänelle sen sisältö.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Kaikille käyttäjille ja mekaanikoille on annettava asianmukainen koulutus. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta.

 • Älä anna lapsien tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Omistaja/käyttäjä voi estää tapaturmat, loukkaantumiset tai omaisuusvahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä suojalaseja, pitkiä housuja, tukevia ja liukastumisen estäviä kenkiä, käsineitä sekä kuulonsuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä koruja.

 • Tarkasta laitteen käyttöalue ja varmista, että siltä poistetaan kaikki esineet ennen käyttöä.

 • Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi polttoaineita. Ne ovat tulenarkoja, ja niiden höyryt räjähtävät herkästi.

  • Käytä hyväksyttyä säiliötä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. Älä tupakoi koneen lähettyvillä moottorin ollessa käynnissä.

  • Älä täytä tai tyhjennä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Käyttö

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Käytä konetta vain hyvin valaistuilla alueilla, jotta pystyt välttämään kolot ja piilevät vaarat.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käyttöpyörät ovat vapaalla ja seisontajarru kytkettynä. Käynnistä moottori vain käyttäjän paikalta.

 • Varmista konetta käytettäessä, että pysyt pystyssä. Kiinnitä tähän erityistä huomiota peruuttaessasi. Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

 • Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Aja rinteillä sivusuuntaan. Nurmiolosuhteet voivat heikentää koneen vakautta. Ole varovainen käyttäessäsi konetta pudotusten lähellä.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä muuttaessasi suuntaa mäissä.

 • Älä nosta leikkuupöytää terien pyöriessä.

 • Älä käytä konetta, jos PTO-suojus tai muut turvalaitteet eivät ole tiukasti paikallaan. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne toimivat kunnolla.

 • Älä käytä konetta, jos heittokanavan suuntain on ylhäällä tai irrotettu tai jos sitä on muunnettu, ellei ruohonkerääjä ole käytössä.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

 • Pysähdy tasaiselle maalle, kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke käsijarru päälle (jos on) ja sammuta moottori aina, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, myös kerääjien tyhjentämistä tai tukoksen suppilosta poistamista varten.

 • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esineisiin tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksikköön.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Pidä lemmikit ja sivulliset etäällä käytössä olevasta koneesta.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

 • Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi, ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.

 • Älä käytä leikkuria sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja niistä pois.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä polttoainetta erittäin varovasti. Polttoaine on erittäin tulenarkaa, ja höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Älä täytä koneen polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä, kuorma-autossa tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

 • Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta roiskuu vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä se huolellisesti.

Kunnossapito ja varastointi

 • Kytke käyttöpyörät pois käytöstä, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain tai sytytystulpan johto. Odota ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan.

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköstä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi.

 • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia.

 • Älä säilytä polttoainetta lähellä avotulta tai tyhjennä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akku tai vedä johto irti sytytystulpasta ennen minkäänlaisia huoltotoimia. Irrota kaapeli ensin miinusnavasta ja vasta sitten plusnavasta. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

 • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä pehmustettuja paksuja suojakäsineitä ja ole varovainen, kun huollat teriä. Älä suorista tai hitsaa teriä, vaan vaihda ne.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Toro-leikkurin turvallisuus

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toro-tuotteita koskevia turvaohjeita ja muita turvallisuustietoja, jotka käyttäjän on tunnettava.

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä heittää esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Tämä tuote on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen ja kierrättämiseen tai leikatun ruohon keräämiseen, kun sen on varustettu ruohonkerääjällä. Muu käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Yleinen käyttö

 • Varmista ennen ruohonleikkuuta, että alueella ei ole sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Älä kosketa laitteen tai lisälaitteiden osia, jotka voivat olla kuumia käytön jäljiltä. Anna kaikkien osien jäähtyä, ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.

 • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Takuu saattaa raueta, jos käytetään lisälaitteita, joita Toro ei ole hyväksynyt.

 • Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat minkään kohteen alitse. Varo osumasta kohteeseen.

 • Hidasta vauhtia ennen kääntymistä ja noudata varovaisuutta.

 • Ole varovainen ajaessasi reunakiveysten, kivien, puunjuurien ja muiden esteiden yli.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa. Käytä konetta erityisen varovasti peruutettaessa.

 • Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

 • Kun lastaat konetta tai purat siitä kuormaa, käytä yhtä täysleveää ramppia, joka on leveämpi kuin koneen runko.

 • Älä kuljeta matkustajia.

 • Älä kuljeta koneessa esineitä.

Käyttö rinteillä

Kaikilla rinteillä ja kaltevilla pinnoilla on oltava erityisen varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.

 • Poista leikkuualueelta kaikki esteet, kuten kivet, puiden oksat jne.

 • Varo koloja, uria ja töyssyjä. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Älä leikkaa ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee törmän tai ojan reunan yli tai jos reuna sortuu.

 • Ole erityisen varovainen käyttäessäsi ruohonkerääjiä tai muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.

 • Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan.

 • Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Leikkaa rinteet sivuttaissuunnassa.

 • Älä leikkaa ruohoa rinteillä, joiden kaltevuus on yli 20 astetta.

Huolto

 • Älä säilytä konetta tai polttoaineastiaa sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin tai tulisija.

 • Pidä pultit ja mutterit, varsinkin terien kiinnityspultit, tiukalla.

 • Älä koskaan poista tai peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä koskaan yritä muuttaa turvalaitteiden käyttötarkoitusta tai vähentää turvalaitteen tarjoamaa suojaa.

 • Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

 • Tarkista jarrujen toiminta säännöllisesti. Säädä ja huolla ne tarvittaessa.

Äänenpaine

Tämän koneen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 91 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän koneen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Värinätaso

Käsi–käsivarsi

Oikealle kädelle mitattu tärinätaso = 1,4 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu tärinätaso = 1,7 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0.9 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Mitattu värinätaso = 0,65 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,33 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Kaltevuuskaavio

g011841

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-7818
decalbatterysymbols
decal106-5517
decaloemmarkt
decal112-3858
decal116-8775
decal133-4604
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4641
decal131-3525
decal131-3526
decal131-3527

Laitteen yleiskatsaus

g031446

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin (Kuva 5), ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta.

g031182

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri mittaa, kuinka kauan moottori on ollut käynnissä kaiken kaikkiaan. Se toimii moottorin ollessa käynnissä. Määritä mitatun ajan avulla, milloin määräaikaishuollot tulee suorittaa (Kuva 5).

Turvajärjestelmän merkkivalot

Tuntilaskurissa oleva musta kolmio ilmoittaa, että turvajärjestelmän komponentti on oikeassa asennossa (Kuva 5).

Akun merkkivalo

Jos virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon muutaman sekunnin ajaksi, akun jännite näytetään alueella, jossa tavallisesti näkyvät tunnit.

Akun merkkivalo syttyy, kun sytytysvirta kytketään päälle ja kun lataus on asianmukaista käyttötasoa alhaisempi (Kuva 5).

Kaasuvipu

Kaasuvipua voidaan säätää portaattomasti NOPEA- ja HIDAS-asentojen välillä (Kuva 5).

Rikastin

Käynnistä kylmä moottori käyttämällä rikastinta (Kuva 5).

Teräkytkin (voimanulosotto)

Kytke ja vapauta leikkurin terät teräkytkimellä (voimanulosotto) (Kuva 5)

Virtalukko

Virtalukolla käynnistetään leikkurin moottori (Kuva 5). Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS.

Liikkeenohjausvivut

Liikkeenohjausvivuilla konetta kuljetetaan eteen- ja taaksepäin sekä käännetään (Kuva 5).

Polttoaineen sulkuventtiili

Polttoaineen sulkuventtiili (polttoainesäiliön vasemmalla puolella) on suljettava leikkurin kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi (Kuva 4).

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys suuntaimen ollessa ala-asennossa163 cm
Leveys suuntaimen ollessa yläasennossa127 cm
Pituus tason ollessa ala-asennossa191 cm
Pituus tason ollessa yläasennossa155 cm
Korkeus122 cm
Paino408 kg

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

g229846

Polttoaineen lisäys

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 15 % (E15) on etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Hengenvaara

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

 • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii polttoaineen laajenemisen.

 • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

 • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 30 päivän tarpeeseen.

 • Käytä vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

Hengenvaara

Tietyissä olosuhteissa polttoainesäiliön täytön aikana saattaa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

 • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

 • Poista polttoainekäyttöiset laitteet kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

 • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa lavalla tai perävaunussa oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

Vaara

Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

 • Vältä höyryjen hengittämistä.

 • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäainepullon aukosta.

 • Vältä ihokosketusta. Pese roiskeet pois saippualla ja vedellä.

Stabilointi-/lisäaineen käyttö

Polttoaineen stabilointi-/lisäaineen käytöllä on seuraavia etuja:

 • Se pitää polttoaineen tuoreena korkeintaan 90 päivän varastoinnin ajan. Jos varastointiaika on pitempi, polttoainesäiliö on tyhjennettävä.

 • Se puhdistaa moottoria käytön aikana.

 • Se estää liimamaisen hartsin kerääntymisen polttoainejärjestelmään, mikä vaikeuttaisi käynnistämistä.

  Important: Älä käytä metanolia tai etanolia sisältäviä lisäaineita.

  Lisää polttoaineeseen oikea määrä stabilointi-/lisäainetta.

  Note: Stabilointi-/lisäaine toimii tehokkaimmin, kun se sekoitetaan tuoreeseen polttoaineeseen. Käytä stabilointiainetta aina, jottei polttoainejärjestelmään kerääntyisi hartsimaisia jäämiä.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto (PTO), siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

 2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö ja irrota korkki.

 4. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti.

  Note: Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Säiliöön jäävä tyhjä tila sallii bensiinin laajenemisen.

 5. Asenna polttoainesäiliön korkki huolellisesti paikalleen. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Uuden koneen sisäänajo

Uusissa moottoreissa täyden voiman saavuttaminen kestää jonkin aikaa. Uuden ruohonleikkurin leikkuupöydissä ja vetojärjestelmissä on enemmän moottoria kuormittavaa kitkaa. Sisäänajo kestää 40–50 tuntia, kunnes uudet koneet saavuttavat täyden voiman ja parhaan suorituskyvyn.

Seisontajarrun käyttö

Kytke seisontajarru aina, kun katkaiset koneesta virran tai jätät sen ilman valvontaa. Tarkista seisontajarrun toiminta ennen jokaista käyttökertaa.

Jos seisontajarru ei pidä kunnolla, sitä on säädettävä. Katso Jarrujen säätö.

Kytke seisontajarru vetämällä sen vipu taakse (Kuva 7).

Vapauta seisontajarru työntämällä sen vipu eteen.

g009465

Ruohonleikkurin teräkytkimen (voimanulosotto) käyttö

Teräkytkintä (voimanulosotto) käytetään yhdessä liikkeenohjausvipujen kanssa leikkuuterien kytkemiseen ja vapauttamiseen.

Leikkuuterien (voimanulosotto) kytkentä

g031592

Leikkuuterien (voimanulosotto) vapautus

Kuva 9 ja Kuva 10 esittävät kahta tapaa vapauttaa leikkurin terät.

g009174
g031593

Kaasuvivun käyttö

Kaasuvipua voidaan liikuttaa NOPEA- ja HIDAS-asennon välillä (Kuva 11).

Käytä aina NOPEA-asentoa, kun käynnistät ruohonleikkurin terät teräkytkimellä (voimanulosotto).

g008946

Rikastimen käyttö

Käynnistä kylmä moottori rikastimella.

 1. Kytke rikastin vetämällä rikastinnuppia ylös ennen virta-avaimen kääntämistä (Kuva 12).

 2. Vapauta rikastin painamalla nuppia alas, kun moottori käynnistynyt (Kuva 12).

  g008959

Virtalukon käyttö

Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15 sekuntia yritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.

Note: Moottorin käynnistyssykli on ehkä toistettava käynnistettäessä moottoria ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun täysin tyhjä polttoainesäiliö on täytetty polttoaineella.

g031239
g031281

Polttoaineen sulkuventtiilin käyttö

Sulje polttoaineen sulkuventtiili koneen kuljetuksen, huollon ja varastoinnin ajaksi (Kuva 15).

Varmista, että polttoaineen sulkuventtiili on avoinna, kun käynnistät moottorin.

g031237g031238

Moottorin käynnistys

Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 5 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota 15 sekuntia yritysten välillä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa rikkoa käynnistimen.

Note: Lämmin tai kuuma moottori ei välttämättä tarvitse rikastusta.

Note: Moottorin käynnistyssykli on ehkä toistettava käynnistettäessä moottoria ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun täysin tyhjä polttoainesäiliö on täytetty polttoaineella.

g033761

Moottorin sammutus

Varoitus

Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää konetta sen ollessa ilman valvontaa.

Irrota aina avain ja kytke seisontajarru, kun jätät koneen ilman valvontaa.

Anna moottorin joutokäydä hitaasti (kilpikonna) 60 sekunnin ajan ennen virta-avaimen kääntämistä PYSäYTYS-asentoon.

g030982

Important: Ehkäise polttoainevuodot varmistamalla ennen koneen kuljetusta tai varastointia, että polttoaineen sulkuventtiili on kiinni. Irrota sytytystulppien johdot ennen koneen varastointia, jotta moottori ei voi käynnistyä vahingossa.

Turvajärjestelmä

Varoitus

Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

 • Älä kajoa turvakytkimiin.

 • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

Tietoa turvajärjestelmästä

Turvajärjestelmä huolehtii siitä, että leikkurin terät eivät pyöri ennen kuin teet jonkin seuraavista:

 • Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle lukitsemattomaan asentoon.

 • Vedä teräkytkin (voimanulosotto) PääLLä-asentoon.

  Turvajärjestelmä on suunniteltu siten, että leikkuuterät pysähtyvät, jos molemmat liikkeenohjausvivut siirretään tai vapautetaan LUKITTU VAPAA -asentoon.

  Tuntilaskurissa on symboleja, jotka ilmoittavat käyttäjälle, kun turvajärjestelmän komponentit ovat oikeassa asennossa. Kun komponentti on oikeassa asennossa, kyseisen ruudun kolmioon syttyy valo (Kuva 18).

  g031282

Turvajärjestelmän testaus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista turvajärjestelmän toimivuus aina ennen koneen käyttöä.

  Note: Jos turvajärjestelmä ei toimi alla kuvatulla tavalla, se on välittömästi korjautettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  1. Käynnistä moottori. Katso Moottorin käynnistys.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon.

   Note: Terät eivät saa pyöriä ja moottorin pitää sammua.

  3. Käynnistä moottori ja vapauta seisontajarru.

  4. Siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle lukitsemattomaan asentoon.

  5. Pidä liikkeenohjausvipua yhä lukitsemattomassa asennossa keskellä, vedä teräkytkintä (voimanulosotto) ja vapauta kytkin.

   Note: Kytkin kytkeytyy ja leikkuuterät alkavat pyöriä.

  6. Siirrä tai vapauta liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon.

   Note: Terät pysähtyvät ja moottori jatkaa käymistään.

  7. Paina teräkytkin alas ja siirrä jompikumpi liikkeenohjausvipu keskelle lukitsemattomaan asentoon.

  8. Pidä liikkeenohjausvipua yhä lukitsemattomassa asennossa keskellä, vedä teräkytkintä (voimanulosotto) ja vapauta kytkin.

   Note: Kytkin kytkeytyy ja leikkuuterät alkavat pyöriä.

  9. Paina teräkytkin (voimanulosotto) alas POIS-asentoon.

   Note: Terät pysähtyvät.

  10. Vedä teräkytkin (voimanulosotto) ylös moottorin käydessä ja vapauta se pitämättä kumpaakaan liikkeenohjausvipua keskellä lukitsemattomassa asennossa.

   Note: Terät eivät saa pyöriä.

  Vaara

  Käyttäjän taso on painava ja saattaa aiheuttaa tapaturman, kun sitä nostetaan ja lasketaan. Laske ja nosta käyttäjän taso varovasti, sillä saatat loukkaantua, jos se putoaa äkillisesti.

  • Älä aseta sormia tai käsiä tason nivelalueelle, kun käyttäjän tasoa nostetaan tai lasketaan.

  • Varmista, että taso on tuettuna, kun lukitustappi vedetään ulos.

  • Varmista, että salpa kiinnittää tason, kun taso taitetaan ylös. Työnnä tasoa tiukasti pehmustetta vasten, jotta lukitustappi kiinnittyy paikalleen.

  • Älä päästä sivullisia lähelle, kun tasoa nostetaan tai lasketaan.

  Tason käyttö

  Konetta voidaan käyttää tason ollessa ylä- tai ala-asennossa. Käyttäjä voi päättää, kumpaa asentoa hän haluaa käyttää.

  Koneen käyttö taso yläasennossa

  Käytä konetta taso yläasennossa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruohoa leikataan pudotusten lähellä.

  • Ruohoa leikataan pienillä alueilla, joille kone on liian suuri.

  • Konetta käytetään matalien oksien tai esteiden lähellä.

  • Konetta lastataan kuljetusta varten.

  • Konetta ajetaan ylämäissä.

  Kun haluat nostaa tason, vedä tason takaosaa ylös siten, että lukitustappi ja nuppi kiinnittävät sen paikalleen. Työnnä sitä tiukasti pehmustetta vasten, jotta lukitustappi kiinnittyy paikalleen.

  Koneen käyttö taso ala-asennossa

  Käytä konetta taso ala-asennossa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruohoa leikataan tavallisilla alueilla.

  • Konetta ajetaan rinteiden poikki.

  • Konetta ajetaan alamäissä.

  Laske taso työntämällä sitä pehmustetta vasten, jolloin lukitustappiin kohdistuva paine vapautuu, ja vedä sitten nupista ja laske taso (Kuva 19).

  g031026

  Ajaminen eteen ja taakse

  Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta (1/min). Aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon, jolloin suorituskyky on parhaimmillaan.

  Important: Peruuta kone reunakiveysten yli yksi pyörä kerrallaan. Kone voi vaurioitua, jos se ajetaan eteenpäin reunakiveysten yli.

  Varoitus

  Kone saattaa pyörähtää paikallaan hyvin nopeasti, jolloin koneen hallinta saatetaan menettää ja seurauksena voi olla henkilövahinko tai laitevaurio.

  Hidasta konetta ennen jyrkkiä käännöksiä.

  Eteenpäin ajo

  1. Vapauta seisontajarru. Katso kohta Seisontajarrun käyttö.

  2. Siirrä liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon.

   g030983
  3. Työnnä liikkeenohjausvipuja hitaasti eteenpäin (Kuva 21).

   Note: Moottori sammuu, jos liikkeenohjausvipua siirretään seisontajarrun ollessa kytkettynä.

   Note: Mitä enemmän liikkeenohjausvipuja siirretään, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

   Note: Jos haluat pysähtyä, vedä liikkeenohjausvivut taaksepäin VAPAA-asentoon.

   g009473

  Taaksepäin ajo

  1. Siirrä molemmat liikkeenohjausvivut keskelle lukitsemattomaan asentoon.

  2. Vedä liikkeenohjausvipuja hitaasti taaksepäin (Kuva 22).

   g009474

  Koneen pysäytys

  Kun haluat pysäyttää koneen, siirrä liikkeenohjausvivut vapaalle, siirrä oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu LUKITTU VAPAA -asentoon, vapauta voimanulosotto (PTO) ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon.

  Kytke seisontajarru, kun poistut koneelta. Katso kohta Seisontajarrun käyttö. Muista irrottaa avain virtalukosta.

  Varoitus

  Lapset ja sivulliset voivat loukkaantua, jos he siirtävät tai yrittävät käyttää konetta sen ollessa ilman valvontaa.

  Irrota aina avain ja kytke seisontajarru, kun jätät koneen ilman valvontaa.

  Koneen työntäminen käsin

  Ohitusventtiilien avulla konetta voidaan työntää, kun moottori ei ole käynnissä.

  Important: Työnnä konetta aina käsin Älä hinaa konetta, koska sen hydrauliikka voi vaurioitua.

  Important: Älä käynnistä tai käytä konetta ohitusventtiilien ollessa avoinna. Järjestelmä saattaa vaurioitua.

  g030984

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuljetusajoneuvossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkinnät. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet.

  1. Nosta koneen taso ennen sen ajamista perävaunuun tai kuljetusajoneuvoon.

  2. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  3. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

  4. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

  5. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

  6. Kiinnitä kone sen metallisista kiinnityslenkeistä tiukasti perävaunuun tai kuorma-autoon hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä (Kuva 24).

   g031300

  Koneen lastaus

  Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon ja poistaessasi konetta niistä. Käytä toimenpiteeseen täysleveää ramppia, joka on konetta leveämpi. Vie kone takaosa edellä ylös ramppia ja taluta se etuosa edellä alas ramppia (Kuva 25).

  g031405

  Important: Älä käytä kapeita erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulma maahan ei ylitä 15:ta astetta (Kuva 26). Tasaisella maalla rampin on oltava vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Jyrkempi kulma saattaa aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun konetta siirretään rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat saattavat myös aiheuttaa koneen kaatumisen tai hallinnan menetyksen. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä, sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan mahdollisimman pieni ramppikulma.

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Käytä vain täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma suhteessa tasaiseen maahan ei ylitä 15 astetta.

  • Vie kone takaosa edellä ylös ramppia ja taluta se etuosa edellä alas ramppia.

  • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

  g027996

  Leikkuujätteen heitto sivulle ja ruohon levitys

  Leikkurissa on kääntyvä suuntain, joka levittää leikkuujätteen sivulle ja alas nurmeen päin.

  Hengenvaara

  Ellei suuntainta, poistolevyä tai ruohonkerääjää ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Teräkosketus tai ulossinkoutuva jäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Älä irrota suuntainta leikkurista, sillä se ohjaa materiaalin nurmea kohti. Jos suuntain vaurioituu, vaihda se heti.

  • Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.

  • Vapauta sanka ja kytke voimanulosotto (PTO) pois päältä aina ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Irrota myös virta-avain ja irrota sytytystulppien johdot.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Leikkuukorkeus voidaan säätää 38–127 mm:n korkeudelle 6 mm:n välein.

  Note: Alle 51 mm:n leikkuukorkeus lisää leikkuupöydän hihnan kulumista. Käytä yli 51 mm:n leikkuukorkeutta aina kun mahdollista.

  g030985

  Virtauslevittimen säätö

  Leikkurin heittovirtausta voidaan säätää erilaisten leikkuuolosuhteiden mukaan. Säädä pikalukko ja levitin siten, että leikkuujälki on mahdollisimman hyvä.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Säädä levitintä löysäämällä mutteri (Kuva 28).

  4. Säädä levitin ja mutteri koloon haluttua heittovirtausta vastaavaksi ja kiristä mutteri.

   g012676

  Virtauslevittimen asento

  Seuraavat luvut ovat vain suosituksia. Säädöt vaihtelevat ruohotyypin, ruohon sisältämän kosteuden sekä ruohon korkeuden mukaan.

  Note: Jos moottorin teho ei tunnu riittävän, vaikka leikkurin nopeus pysyy entisellään, avaa levitintä.

  Asento A

  Tämä on taka-asento (Katso Kuva 29.) Käytä tätä asentoa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruoho on lyhyttä ja kevyttä.

  • Ruoho on kuivaa.

  • Leikkuujäte on pienempää.

  • Leikkuujätteen halutaan päätyvän kauemmaksi leikkurista.

   g012677

  Asento B

  Tätä asentoa käytetään, kun leikkuujätteet kerätään ruohonkeräimeen (Kuva 30).

  g012678

  Asento C

  Tämä on täysin auki -asento (Kuva 31). Käytä tätä asentoa seuraavissa olosuhteissa:

  • Ruoho on pitkää ja tiheää.

  • Ruoho on märkää.

  • Kun halutaan vähentää moottorin tehonkulutusta.

  • Kun halutaan lisätä ajonopeutta raskaissa olosuhteissa.

   g012679

  Keskikokoisten painojen käyttö

  • Tasapainoa voi parantaa lisäpainoilla. Painoja lisäämällä tai poistamalla kone saadaan toimimaan optimaalisesti erilaisissa olosuhteissa ja käyttäjän mieltymysten mukaan.

  • Lisää tai poista yksi paino kerrallaan, kunnes käsittelytuntuma ja tasapaino ovat halutunlaiset.

  Note: Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen painosarjan tilaamista varten.

  Vaara

  Suuret painonvaihtelut saattavat vaikuttaa koneen käsiteltävyyteen ja toimintaan. Seurauksena saattaa olla käyttäjän tai sivullisten vakava loukkaantuminen.

  • Lisää tai poista painoja vain vähän kerrallaan.

  • Arvioi leikkuri jokaisen painomuutoksen jälkeen ja varmista, että voit käyttää konetta turvallisesti.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodattimet ja hydraulineste.
 • 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkasta pyöränmutterit.
 • Tarkasta pyörännapojen mutterit.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Tarkista jarrut.
 • Tarkasta terät.
 • Puhdista leikkuupöytä.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista kipinänsammutin (jos varusteena).
 • Tarkista rengaspaineet.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Tarkasta ja puhdista sytytystulppa ja aseta kärkiväli oikein.
 • Tarkista akku.
 • Tarkasta kytkin.
 • Tarkista ja puhdista moottorin jäähdytysrivat ja suojukset.
 • Tarkasta leikkuupöydän hihna.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmansuodatin.
 • Tarkista toissijainen ilmansuodatin.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda toissijainen ilmansuodatin.
 • Säädä kääntöpyörän nivellaakeri.
 • Tarkasta pyörännapojen mutterit.
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Vaihda hydraulisuodattimet ja hydraulineste.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteiston hihna.
 • Ennen varastointia
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Tee kaikki yllä mainitut huoltotoimenpiteet ennen varastointia.
 • Vuosittain
 • Rasvaa etummaisten kääntöpyörien nivelet (useammin, mikäli olosuhteet ovat likaiset tai pölyiset).
 • Voitele kääntöpyörien navat.
 • Voitele liikkeenohjausvivut.
 • Levitä lukkiintumisenestoainetta pehmusteen nuppeihin.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ja irrota sytytystulppien johdot ennen huoltotoimenpiteitä. Aseta johdot sivuun, jotta ne eivät voi vahingossa koskettaa sytytystulppia.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Pehmusteen irrotus takaosan kautta tehtävää huoltoa varten

  Pehmuste voidaan irrottaa koneen takaosan kautta tehtäviä huoltoja ja säätöjä varten.

  1. Laske taso.

  2. Löysää koneen molemmilla puolilla olevia säätimiä (Kuva 32).

   g032556
  3. Irrota pehmuste ja laske se tasolle.

  4. Suorita koneen huollot ja säädöt.

  5. Nosta pehmuste ja työnnä se tappeihin koneen kummallakin puolella.

  6. Kiristä säätimet.

  Voitelu

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista rasvanipat rievulla.

   Note: Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois nipasta (nipoista).

  4. Liitä voitelupistooli nippaan.

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.

  6. Pyyhi pois liika rasva.

  Etummaisten kääntöpyörien nivelten rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Rasvaa etummaisten kääntöpyörien nivelet (useammin, mikäli olosuhteet ovat likaiset tai pölyiset).
  1. Irrota pölykapselit ja säädä kääntöpyörien nivelet. Katso Kääntöpyörän nivellaakerin säätö.

   Note: Jätä pölykapselit irti, kunnes kääntöpyörien nivelet on rasvattu.

  2. Irrota kuusiotulppa.

  3. Kierrä rasvanippa reikään.

  4. Pumppaa rasvaa nippaan, kunnes rasvaa alkaa tihkua ylimmästä laakerista.

  5. Irrota rasvanippa reiästä.

  6. Asenna kuusiotulppa ja pölykapseli.

  Kääntöpyörien napojen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele kääntöpyörien navat.
  1. Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Kytke sitten seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Irrota kääntöpyörä haarukasta.

  3. Irrota tiivistesuojukset pyörännavasta (Kuva 33).

   g006115
  4. Irrota yksi välikemutteri kääntöpyörän akselikokoonpanosta.

   Note: Välikemutterit on kiinnitetty akseliin kierrelukitusaineella. Irrota akseli pyöräkokoonpanosta (toisen välikemutterin ollessa vielä kiinnitettynä).

  5. Väännä tiivisteet irti ja tarkista, että laakerit eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda ne tarvittaessa.

  6. Tiivistä laakerit yleisrasvalla.

  7. Asenna yksi laakeri ja yksi uusi tiiviste pyörään.

   Note: Tiivisteet on vaihdettava.

  8. Jos akselikokoonpanosta on irrotettu molemmat välikemutterit (tai ne ovat irronneet), lisää kierrelukitetta yhteen välikemutteriin ja kierrä se akseliin niin, että avainlappeet osoittavat ulospäin.

   Note: Älä kierrä välikemutteria kokonaan akselin päähän. Jätä välikemutterin ulkopinnan ja akselin pään väliin noin 3 mm:n väli mutterin sisällä.

  9. Asenna mutterin ja akselin kokoonpano pyörän sille puolelle, jolla on uusi tiiviste ja laakeri.

  10. Pyörän avoimen puolen osoittaessa ylöspäin täytä akselia ympäröivä alue pyörän sisällä kokonaan yleisrasvalla.

  11. Asenna toinen laakeri ja uusi tiiviste pyörään.

  12. Levitä kierrelukitetta toiseen välikemutteriin ja kierrä se akseliin niin, että avainlappeet osoittavat ulospäin.

  13. Kiristä mutteri momenttiin 8–9 N∙m, löysää mutteri ja kiristä se sitten momenttiin 2–3 N∙m.

   Note: Varmista, että akseli ei ulotu kummankaan mutterin yli.

  14. Asenna tiivistesuojukset pyörännavan päälle ja asenna pyörä kääntöpyörän haarukkaan.

  15. Asenna kääntöpyörän pultti ja kiristä mutteri täysin.

  Important: Tiivisteiden ja laakerien vauriot voidaan estää tarkistamalla laakereiden säätö säännöllisesti kääntöpyörän rengasta pyörittämällä. Rengas ei saa pyöriä vapaasti (yhtä tai kahta kierrosta enemmän) eikä siinä saa olla sivuvälystä. Jos rengas pyörii vapaasti, säädä välikemutterin kiristystä, kunnes vastusta on hieman, ja levitä kierrelukitusainetta.

  Liikkeenohjausvipujen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele liikkeenohjausvivut.
 • Levitä lukkiintumisenestoainetta pehmusteen nuppeihin.
 • Voitele käyttäjän pitokytkimen pallonivel ja liikkeenohjauksen holkki molempien vipujen osalta.

  Note: Käytä vipukannattimien välissä öljyntiputinta saranaputkessa sijaitsevan holkin voiteluun.

  g228034

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda pääilmansuodatin.
 • Tarkista toissijainen ilmansuodatin.
 • 300 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä venttiilivälykset. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda toissijainen ilmansuodatin.
 • Note: Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  Suodattimien irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vapauta ilmanpuhdistimen pidikkeet painamalla niitä ja irrota ilmanpuhdistimen suojus ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 35).

  4. Puhdista ilmanpuhdistimen suojuksen sisäpuoli paineilmalla.

  5. Liu’uta pääsuodatin varovasti ulos ilmanpuhdistimen rungosta (Kuva 35).

   Note: Älä kolhi suodatinta runkoa vasten.

  6. Poista toissijainen suodatin vain, jos se on vaihdettava.

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa toissijaista suodatinta. Jos toissijainen suodatin on likainen, pääsuodatin on vaurioitunut ja molemmat suodattimet on vaihdettava.

  7. Tarkista, onko pääsuodattimessa vaurioita katsomalla sen läpi kirkasta valoa vasten.

   Note: Suodattimessa olevat reiät näkyvät kirkkaina pisteinä.

   Note: Hävitä suodatin, jos se on vaurioitunut.

   g026970

  Pääilmansuodattimen huolto

  1. Tarkista, ettei panos ole repeytynyt, ettei siinä ole öljykalvoa tai ettei kumitiiviste ole vaurioitunut.

  2. Vaihda paperipanos, jos se on vaurioitunut.

   Note: Älä puhdista paperipanosta.

  Toissijaisen suodattimen huolto

  Älä puhdista toissijaista suodatinta, vaan vaihda se.

  Important: Älä yritä puhdistaa toissijaista suodatinta. Jos toissijainen suodatin on likainen, pääsuodatin on vaurioitunut ja molemmat suodattimet on vaihdettava.

  Suodattimien asennus

  Important: Käytä moottoria aina molemmat ilmansuodattimet ja suojus asennettuina, jotta moottori ei vaurioidu.

  1. Tarkista uusia suodattimia asentaessasi, ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

   Note: Älä käytä viallista suodatinta.

  2. Jos toissijainen suodatin on vaihdettava, liu’uta se varovasti suodattimen rungon sisään (Kuva 35).

  3. Liu’uta pääsuodatin varovasti toissijaisen suodattimen päälle (Kuva 35).

  4. Varmista, että se asettuu kunnolla paikoilleen puristamalla suodattimen ulkokehää sitä asentaessasi.

   Important: Älä paina suodattimen pehmeää sisäpuolta.

  5. Asenna ilmanpuhdistimen suojus huohotinkorkki alaspäin ja kierrä sitä niin, että pidikkeet lukitsevat suojuksen paikalleen (Kuva 35).

  Moottoriöljyn huolto

  Moottoriöljyn tekniset tiedot

  Öljylaatu: pesevä öljy (API-huoltoluokitus SF, SG, SH, SJ tai SL)

  Moottorin öljytilavuus: 2,1 litraa suodattimen kanssa ja 1,8 litraa ilman suodatinta

  Viskositeetti: Katso alla olevasta taulukosta.

  g004216

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Note: Tarkista öljymäärä moottorin ollessa kylmä.

  Vaara

  Kosketus kuumiin osiin voi aiheuttaa tapaturman.

  Pidä kädet, jalat, kasvot, vaatteet ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Important: Älä laita kampikammioon liikaa öljyä, sillä moottori voi vahingoittua. Älä käytä moottoria öljyn ollessa L-merkin alapuolella, sillä moottori saattaa vahingoittua.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Tarkista moottoriöljyn määrä kuvan mukaisesti (Kuva 37).

   g031341g027659

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Note: Toimita käytetty öljy jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  1. Pysäköi kone siten, että valutuspuoli on hieman vastakkaista puolta alempana, jotta kaikki öljy valuu pois.

  2. Vapauta voimanulosotto, siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 38).

   g031341g031447
  5. Kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä täyttöputkeen ja lisää hitaasti siten, että sitä on Full-merkkiin asti (Kuva 39).

   g027660
  6. Käynnistä moottori ja aja tasaiselle alustalle.

  7. Tarkista öljymäärä uudelleen.

  Moottorin öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljynsuodatin.
 • Note: Vaihda moottorin öljynsuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

  1. Tyhjennä öljy moottorista. Katso kohta Moottorin öljynsuodattimen vaihto.

  2. Vaihda moottorin öljynsuodatin (Kuva 40).

   g031341g027477

   Note: Varmista, että öljynsuodattimen tiiviste koskettaa moottoria, ja käännä sitten suodatinta vielä 3/4 kierrosta.

  3. Täytä kampikammio sopivalla, uudella öljyllä. Katso kohta Moottoriöljyn tekniset tiedot.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta ja puhdista sytytystulppa ja aseta kärkiväli oikein.
 • Varmista, että keski- ja sivuelektrodien kärkiväli on oikea, ennen kuin asennat sytytystulpan.

  Irrota ja asenna sytytystulppa käyttäen apuna sytytystulpan avainta ja tarkista ja säädä kärkiväli kärkivälin työkalulla/rakotulkilla. Asenna tarvittaessa uudet sytytystulpat.

  Kaikki moottorit: NGK® BPR4ES tai vastaava

  Kärkiväli: 0,76 mm

  Sytytystulppien irrotus

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota sytytystulpat kuvan mukaisesti (Kuva 41).

   g031449g027478

  Sytytystulpan tarkistus

  Important: Älä puhdista sytytystulppia. Sytytystulppa tulee vaihtaa aina, kun eriste on mustunut, kun elektrodit ovat kuluneet tai kun tulpassa on öljykalvo tai murtumia.

  Jos näet eristeessä vaaleanruskeata tai harmaata, moottori toimii moitteettomasti. Jos eriste on mustunut, ilmanpuhdistin on yleensä likainen.

  Säädä kärkiväliksi 0,76 mm.

  g027479

  Sytytystulpan asennus

  g027661

  Kipinänsammuttimen tarkistus

  jos varusteena
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista kipinänsammutin (jos varusteena).
 • Vaara

  Pakokaasujärjestelmän kuumat osat voivat saada polttoainehöyryt syttymään, vaikka moottori olisi sammutettu. Moottorin käytön aikana vapautuvat kuumat pakokaasuhiukkaset voivat sytyttää tulenarat materiaalit, mistä voi seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

  Älä lisää polttoainetta tai käytä moottoria, jos kipinänsammutinta ei ole asennettu.

  1. Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Kytke sitten seisontajarru ja irrota virta-avain.

  2. Anna äänenvaimentimen jäähtyä.

  3. Jos säleikössä tai hitsauksissa on murtumia, vaihda sammutin.

  4. Jos säleikössä on tukoksia, irrota kipinänsammutin, ravista siitä irtohiukkaset ja puhdista säleikkö teräsharjalla (käytä tarvittaessa liuotinta).

  5. Asenna sammutin takaisin poistoaukkoon.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  Polttoainesäiliön voi tyhjentää irrottamalla sen ja kaatamalla polttoaineen pois täyttökaulan kautta. Katso kohta Polttoainesäiliön irrotus. Polttoainesäiliön voi tyhjentää myös lapolla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa bensiini on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Bensiinisäiliön tyhjennys tulee suorittaa silloin, kun moottori on kylmä. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Läikkynyt bensiini tulee pyyhkiä pois.

  • Bensiinisäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää bensiinihöyryt.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), siirrä liikkeenohjausvivut LUKITTU VAPAA -asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö, jotta polttoainesäiliöön ei pääse likaa (Kuva 44).

  4. Poista polttoainesäiliön korkki.

  5. Työnnä lappopumppu polttoainesäiliöön.

  6. Tyhjennä polttoaine puhtaaseen polttoaineastiaan lappopumpulla (Kuva 44).

  7. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

   g031397

  Polttoainesäiliön irrotus

  1. Laske taso.

  2. Vapauta pehmuste; katso kohta Pehmusteen irrotus takaosan kautta tehtävää huoltoa varten.

  3. Irrota sivuttaistuki.

   g031413
  4. Irrota polttoainesäiliö ja aseta se käyttäjän tasolle.

   Note: Jos haluat siirtää polttoainesäiliön kauemmaksi koneesta, irrota polttoaine- ja ilmausletkut säiliön päältä.

  Polttoainesuodattimen huolto

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Älä asenna likaista suodatinta, jos se on irrotettu polttoaineputkesta.

  Note: Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Sulje polttoaineen sulkuventtiili. Katso kohta Polttoaineen sulkuventtiilin käyttö.

  4. Vaihda polttoainesuodatin kuvan mukaisesti (Kuva 46).

   g027518

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista akku.
 • Pidä akku aina puhtaana ja täysin ladattuna. Puhdista akun kotelo paperipyyhkeellä. Jos akun navat ovat syöpyneet, puhdista ne liuoksella, jossa on neljä osaa vettä ja yksi osa ruokasoodaa. Sivele akun napoihin ohut rasvakerros, jotta ne eivät syöpyisi.

  Jännite: 12 V

  Hengenvaara

  Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja voi aiheuttaa vakavia syöpymiä.

  Akun irrotus

  Vaara

  Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan koneen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

  • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota akku kuvan mukaisesti (Kuva 47).

   g030988

  Akun asennus

  Asenna akku kuvan mukaisesti (Kuva 48).

  g030989

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Huolehdi siitä, että akku on aina ladattu täyteen (ominaispaino 1,265), jotta akku ei vaurioidu lämpötilan ollessa alle 0 °C.

  1. Irrota akku alustasta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Tarkista akkunesteen määrä.

  3. Varmista, että täyttöaukkojen korkit on asennettu akkuun.

  4. Lataa akkua 1 tunti 25–30 A:n virralla tai 6 tuntia 4–6 A:n virralla.

  5. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi pistorasiasta. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista (Kuva 49).

  6. Asenna akku koneeseen ja kytke akun kaapelit. Katso Akun asennus.

   Note: Älä käytä konetta, kun akkua ei ole kytketty. Se voi aiheuttaa sähkövaurioita.

   g000538

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla, eikä se vaadi huoltoa. Jos sulake palaa, tarkista osa tai virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  1. Irrota pehmuste koneen takaa.

  2. Irrota tai vaihda sulake vetämällä se ulos (Kuva 50).

  3. Asenna pehmuste koneen taakse.

   Note: Varmista, että asennetaan oikeankokoinen sulake Kuva 50.

   g031414

  Vetojärjestelmän huolto

  Ohjauskulman säätö

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  1. Työnnä molempia ohjausvipuja yhtä paljon eteenpäin.

  2. Tarkista, vetääkö kone jompaankumpaan suuntaan.

   Note: Jos näin tapahtuu, pysäytä kone ja kytke seisontajarru.

  3. Irrota pehmuste koneen takaa. Katso kohta Pehmusteen irrotus takaosan kautta tehtävää huoltoa varten.

   Note: Myös polttoainesäiliön voi irrottaa helpottamaan toimenpidettä. Katso kohta Polttoainesäiliön irrotus.

  4. Kierrä vasemmanpuoleista säätötankoa 1/4-kierros kerrallaan, kunnes kone kulkee suoraan (Kuva 51).

   Note: Jos kone vetää oikealle, lyhennä säätötankoa kiertämällä sitä oikealle. Jos kone vetää vasemmalle, pidennä tankoa kiertämällä sitä vasemmalle.

   Note: Säädä vain vasenta säätötankoa, kun sovitat vasemman pyörän nopeuden oikean pyörän nopeuteen. Älä säädä oikeanpuoleisen pyörän nopeutta, sillä tällöin oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu siirtyy pois ohjauspaneelissa olevan vapaa-asennon lukitusuran keskeltä.

   Important: Älä kierrä säätötankoa liikaa, sillä kone saattaa muuten alkaa ryömiä vaihteiston ollessa vapaalla.

   g031531
  5. Tarkista, että ohjauskulma on oikea, ja säädä tankoa tarvittaessa.

   Note: Jos ohjauskulmia ei saada oikeiksi säätämällä vasemmanpuoleista säätötankoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

  6. Tarkista, että kone ei ala ryömiä vapaa-asennosta, kun seisontajarrut vapautetaan.

  7. Asenna polttoainesäiliö, jos se irrotettiin aiemmin.

  8. Asenna pehmuste.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista rengaspaineet.
 • Takapyörien oikea rengaspaine on 0,83–0,97 bar.

  Important: Epätasainen rengaspaine saattaa tehdä leikkuujäljestä epätasaisen.

  Note: Etupyörät ovat paineettomat, joten niiden paineita tarvitse säätää.

  g001055

  Kääntöpyörän nivellaakerin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Säädä kääntöpyörän nivellaakeri.
  1. Vapauta teräkytkin (voimanulosotto), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota pölykapseli kääntöpyörästä ja kiristä lukkomutteri (Kuva 53).

  4. Kiristä lukkomutteria, kunnes jousialuslaatat ovat tasaiset. Palaa sitten 1/4 kierros, jotta laakereiden esikuormitus on oikea (Kuva 53).

   Important: Varmista, että jousialuslaatat on asennettu oikein (Kuva 53).

  5. Asenna pölykapseli (Kuva 53).

   g001297

  Kääntöpyörien ja laakereiden huolto

  Kääntöpyörissä on rullalaakeri ja keskiöholkki. Kun laakerit pidetään voideltuina, kulumista tapahtuu hyvin vähän. Jos laakeria ei voidella riittävästi, se kuluu nopeasti. Heiluva kääntöpyörä tarkoittaa yleensä, että laakeri on kulunut.

  1. Irrota lukkomutteri ja pyörän pultti, joiden avulla kääntöpyörä pysyy kiinni haarukassa (Kuva 54).

   g009453
  2. Irrota yksi holkki ja vedä sitten keskiöholkki ja rullalaakeri pyörännavasta (Kuva 54).

  3. Irrota toinen holkki pyörännavasta ja puhdista siitä lika ja rasva (Kuva 54).

  4. Tarkista, että rullalaakeri, holkit, keskiöholkki tai pyörännavan sisäpuoli eivät ole kuluneet.

   Note: Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat (Kuva 54).

  5. Asenna yksi holkki pyörännapaan (Kuva 54).

  6. Rasvaa rullalaakeri ja keskiöholkki ja liu’uta ne pyörännapaan (Kuva 54).

  7. Aseta toinen holkki pyörännapaan (Kuva 54).

  8. Asenna kääntöpyörä kääntöpyörän haarukkaan ja kiinnitä se pyörän pultilla ja lukkomutterilla (Kuva 54).

  9. Kiristä lukkomutteria, kunnes keskiöholkki ottaa kiinni kääntöpyörien haarukan pohjaan (Kuva 54).

  10. Rasvaa kääntöpyörän nippa.

  Välilevyn irrotus kytkimestä

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta kytkin.
 • Kun kytkimen jarru on kulunut niin paljon, että kytkin ei enää kytkeydy kunnolla, kytkimen käyttöikää voi pidentää poistamalla välilevyn (Kuva 55).

  g010869
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Puhalla jarrutapin alla ja jarrun välikappaleiden ympärillä olevat roskat pois paineilmalla.

   g010868
  4. Tarkista johdinsarjan johtimien, liittimien ja napojen kunto. Puhdista tai korjaa ne tarvittaessa.

  5. Tarkista, että kytkinliittimessä on 12 V:n jännite, kun voimanulosotto kytketään.

  6. Mittaa roottorin ja ankkurin väli. Jos se on yli 1 mm, toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

   1. Löysää molempia jarrun kiinnityspultteja 1/2–1 kierros kuvan mukaisesti (Kuva 57).

    Note: Älä poista jarrutappia suojuksesta/ankkurista. Jarrutappi on kulunut ankkurin mukaan, ja niiden on sovittava yhteen myös välilevyn poiston jälkeen, jotta jarrumomentti pysyy oikeana.

    g010870
   2. Irrota välilevy nokkapihdeillä tai käsin.

    Note: Älä hävitä välilevyä ennen kuin on varmaa, että kytkin toimii oikein.

    g010871
   3. Puhalla jarrutapin alla ja jarruvälikappaleiden ympärillä olevat roskat pois paineilmalla.

   4. Kiristä pultit (M6 × 1) momenttiin 12,3–13,7 N·m.

   5. Varmista 0,25 mm rakotulkilla, että roottorin ja ankkurin pinnan välillä on rako jarrutapin molemmilla puolilla kuvien mukaan (Kuva 59 ja Kuva 60).

    Note: Roottorin ja ankkurin pintojen kulumistavan vuoksi (kohoumia ja painaumia) välin todellista kokoa on joskus vaikea mitata.

    g010872
    g010873
    • Jos väli on alle 0,25 mm, asenna välilevy uudelleen paikalleen ja katso kohta .

    • Jos väli on riittävä, jatka vaiheessa 6 kuvattuun turvatarkastukseen.

   6. Suorita seuraava turvatarkastus:

    1. Istuudu istuimelle ja käynnistä moottori.

    2. Varmista, että terät eivät kytkeydy, kun voimanulosotto on POIS-asennossa ja kytkin on vapautettu.

     Note: Jos kytkin ei vapaudu, asenna välilevy ja katso kohta .

    3. Kytke ja vapauta voimanulosotto 10 kertaa peräkkäin ja varmista, että kytkin toimii oikein.

     Note: Jos kytkin ei kytkeydy kunnolla, katso kohta .

  Pyöränmutterien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkasta pyöränmutterit.
 • Tarkasta pyöränmutterit ja kiristä ne momenttiin 115–142 N·m.

  Pyörännapojen muttereiden tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkasta pyörännapojen mutterit.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Tarkasta pyörännapojen mutterit.
 • Tarkasta pyörännapojen mutterit ja kiristä ne momenttiin 286–352 N·m.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Ilmanottoritilän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista ilmanottoritilä.
 • Poista ennen jokaista käyttökertaa kaikki kertynyt ruoho, lika ja muut jätteet sylinteristä, sylinterinkannen jäähdytysrivoista, vauhtipyörän pään ilmanottoritilästä ja kaasuttimen/moottorin kierrosnopeuden säätimen vivuista ja liitännöistä. Tämä varmistaa moottorin riittävän jäähdytyksen ja oikean nopeuden sekä vähentää moottorin ylikuumenemisen ja mekaanisten vaurioiden vaaraa.

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja puhdista moottorin jäähdytysrivat ja suojukset.
  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota ilmanottoritilä ja tuulettimen kotelo (Kuva 61).

  4. Poista lika ja leikkuujätteet moottorin osista.

  5. Asenna ilmanottoritilä ja tuulettimen kotelo (Kuva 61).

   g031343

  Jarrujen huolto

  Jarrujen huolto

  Tarkista jarrujen toiminta tasaisella alustalla ja rinteessä ennen jokaista käyttökertaa.

  Kytke seisontajarru aina, kun pysäytät koneen tai jätät sen ilman valvontaa.

  Important: Jos seisontajarru ei pidä kunnolla, sitä on säädettävä.

  Seisontajarrun tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jarrut.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja vapauta voimanulosotto.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vapauta jarru.

  4. Kytke jarruvipu ja varmista, että kone ei liiku.

  5. Säädä jarrua tarvittaessa.

  Jarrujen säätö

  1. Irrota polttoainesäiliö. Katso kohta Polttoainesäiliön irrotus.

  2. Löysää vaijerin pidättimen pulttia koneen vasemmalla puolella.

   g031396
  3. Vedä vaijereita, kunnes ne ovat kireällä.

  4. Kiristä mutteri.

  5. Asenna polttoainesäiliö, sivuttaistuki ja pehmuste.

  Hihnan huolto

  Leikkuupöydän hihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkasta leikkuupöydän hihna.
 • Kuluneen hihnan merkkejä ovat kitisevä ääni hihnan pyöriessä, hihnan luistaminen ruohonleikkuun aikana, rispaantunut hihnan reuna, palamisjäljet sekä halkeamat. Vaihda leikkuupöydän hihna, jos jokin näistä tiloista ilmenee.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota neljä lukkopulttia ja neljä mutteria, joilla kaksi sivusuojusta on kiinnitetty hihnasuojuksiin (Kuva 63).

   g033762
  4. Irrota pultti, jolla kaksi hihnasuojusta on kiinnitetty (Kuva 64).

   g033764
  5. Irrota kuusi pulttia, joilla hihnasuojukset on kiinnitetty leikkuupöytään, ja liu’uta hihnasuojukset ulos kiristinpyörän suojuksen alta (Kuva 65).

   g033766
  6. Irrota hihna.

  7. Asenna hihna ja vie se kuvan mukaisesti (Kuva 66).

   g033767
  8. Asenna hihnasuojukset kuudella pultilla (Kuva 65).

  9. Asenna pultti, joka kiinnittää kaksi hihnasuojusta (Kuva 64).

  10. Asenna kaksi sivusuojusta hihnasuojuksiin neljällä lukkopultilla ja neljällä mutterilla (Kuva 63).

  Vaihteiston hihnan vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda vaihteiston hihna.
  1. Irrota polttoainesäiliö. Katso kohta Polttoainesäiliön irrotus.

  2. Irrota hydraulisäiliön korkki.

  3. Sijoita tyhjennysastia vaihteiston alla olevien tyhjennystulppien alle (Kuva 67).

   g031402
  4. Tyhjennä hydraulineste koneesta.

  5. Irrota alempi hydrauliletku (Kuva 68).

   g031345
  6. Irrota kiristysjousi (Kuva 68).

   Varoitus

   Asennettuna jousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

   Jousen irrotuksen aikana on oltava varovainen ja käytettävä suojalaseja.

  7. Irrota leikkuupöydän hihna kytkimestä ja kytkimen pysäyttimestä (Kuva 68).

  8. Asenna uusi hihna.

  9. Asenna kiristysjousi ja alempi hydrauliletku.

  10. Asenna tyhjennystulpat ja kiristä ne momenttiin 22–27 N·m.

  11. Lisää hydraulinestettä täyttörajaan saakka.

  12. Asenna hydraulisäiliön korkki.

  13. Käytä konetta 10 minuutin ajan ja tarkista, että hydraulineste on oikealla tasolla.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Liikkeenohjausvipujen säätö

  Jos liikkeenohjausvivut eivät ole yhdensuuntaiset vaakatasossa, säädä oikeanpuoleista liikkeenohjausvipua.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), siirrä liikkeenohjausvivut Vapaa-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Työnnä liikkeenohjausvivut alas pois LUKITTU VAPAA -asennosta (Kuva 69).

  4. Tarkista, että oikeanpuoleinen liikkeenohjausvipu ja vasemmanpuoleinen liikkeenohjausvipu ovat yhdensuuntaiset vaakatasossa (Kuva 69).

   g009436
  5. Liikkeenohjausvipujen vaakasuuntaista säätöä varten on säädettävä nokkaa.

  6. Irrota pehmuste koneen takaa.

  7. Löysää mutteria, joka kiinnittää nokan (Kuva 70).

   g031538
  8. Säädä nokkaa, kunnes se on yhdensuuntainen vasemmanpuoleisen liikkeenohjausvivun kanssa, ja kiristä nokan mutteri.

   Note: Nokan liikuttaminen myötäpäivään (pystysuunnassa) laskee kahvaa ja liikuttaminen vastapäivään (pystysuunnassa) nostaa kahvaa.

   Important: Varmista, että nokan tasainen osa ei mene pystyasennon yli (oikea tai vasen), jotta kytkin ei vaurioidu.

  9. Toista vaiheet 3–8 vasemmanpuoleisen liikkeenohjausvivun kohdalla.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän tiedot

  Hydraulinesteen tyyppi: Toro® HYPR-OIL 500 -hydrauliöljy

  Hydraulijärjestelmän nestetilavuus: 4,7 litraa

  Important: Käytä suositusten mukaista nestettä. Muut nesteet voivat vahingoittaa järjestelmää.

  Hydraulinesteen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Note: Tarkista hydraulinesteen määrä, kun neste on kylmää.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta voimanulosotto (PTO) ja sammuta moottori.

  3. Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja kytke seisontajarru, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  4. Puhdista hydraulisäiliön korkkia ja täyttökaulaa ympäröivä alue (Kuva 71).

   g031401
  5. Irrota korkki täyttökaulasta (Kuva 71).

   Note: Tarkasta säiliön nestetaso katsomalla sen sisälle.

  6. Lisää säiliöön nestettä, kunnes se saavuttaa täyttörajan.

  7. Asenna korkki täyttökaulaan.

   Vaara

   Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

   • Asiantuntevan lääkärin tulee leikata ihon alle joutunut neste muutaman tunnin sisällä. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla kuolio.

   • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

   • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

   • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

   • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitännät ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  Hydraulinesteen ja -suodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodattimet ja hydraulineste.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodattimet ja hydraulineste.
 • Vaihda hydraulineste useammin, jos konetta käytetään erittäin ankarissa olosuhteissa tai kuumassa ilmastossa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon hydraulisuodattimien vaihdossa tarvittavaa hydrauliikkasarjaa varten.

  Vaara

  Kuuma hydraulineste saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Anna hydraulinesteen jäähtyä, ennen kuin teet mitään hydraulijärjestelmän huoltotöitä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Irrota polttoainesäiliö. Katso kohta Polttoainesäiliön irrotus.

  4. Irrota hydraulisäiliön korkki.

  5. Sijoita tyhjennysastia vaihteistojen alla olevien tyhjennystulppien alle (Kuva 72).

   g032671
  6. Irrota tyhjennystulpat.

  7. Tyhjennä hydraulineste kokonaan koneesta.

  8. Irrota hydraulisuodattimen suojus ja suodatin molemmista vaihteistoista.

  9. Asenna uudet hydraulisuodattimet jousipuoli ulospäin ja asenna suodattimien suojukset.

  10. Asenna tyhjennystulpat ja kiristä ne momenttiin 22–27 N·m.

  11. Avaa kummankin vaihteiston ilmanpoistotulppaa, kunnes se on löysällä ja heiluu (Kuva 73).

   Note: Näin ilma pääsee poistumaan hydraulijärjestelmästä hydraulinesteen lisäämisen aikana.

   g031544
  12. Lisää hydraulinestettä hitaasti hydraulisäiliöön, kunnes sitä alkaa tulla yhdestä ilmanpoistotulpasta.

   Important: Käytä kohdassa Hydraulijärjestelmän tiedot mainittua tai sitä vastaavaa nestettä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

   Important: Seuraa nesteen määrää hydraulisäiliössä, jotta säiliö ei täyty liikaa.

  13. Kiristä ilmanpoistotulpat.

  14. Asenna hydraulisäiliön korkki.

  15. Asenna polttoainesäiliö.

  16. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  17. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

   Note: Jos toinen tai kumpikaan pyörä ei vedä, katso Hydraulijärjestelmän ilmaus.

  Hydraulijärjestelmän ilmaus

  Vetojärjestelmä on itseilmaava, mutta järjestelmä voi olla tarpeen ilmata, kun neste on vaihdettu tai jos järjestelmälle on suoritettu huoltotoimia.

  1. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta koneen takaosa riittävän korkeiden pukkien varaan siten, että vetopyörät ovat irti maasta.

  4. Käynnistä moottori ja aseta kaasuvipu joutokäyntiasentoon.

   Note: Ellei vetopyörä pyöri, järjestelmän ilmausta voidaan edesauttaa pyörittämällä rengasta varovasti eteenpäin.

  5. Tarkista hydraulinesteen taso, sillä se laskee, ja ylläpidä asianmukainen taso lisäämällä nestettä tarvittaessa.

  6. Toista menettely vastakkaiselle pyörälle.

  Leikkuupöydän huolto

  Leikkuuterien huolto

  Terät on pidettävä terävinä, jotta leikkausjälki pysyy ensiluokkaisena. Jotta terien teroitus ja vaihto kävisi vaivattomasti, käytettävissä on hyvä olla muutamia vaihtoteriä.

  Vaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terät on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Ennen terien tarkastusta tai huoltoa

  Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta terät ja kytke seisontajarru. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Poista avain ja irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 74).

  2. Jos särmät eivät ole teräviä tai niissä on lovia, irrota terä ja teroita se. Katso Terien teroitus.

  3. Tarkasta terät, etenkin kupera alue.

  4. Jos havaitset vähäisiäkään murtumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella, asenna uusi terä välittömästi (Kuva 74).

   g006530

  Taipuneiden terien tarkistus

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Käännä teriä, kunnes päät osoittavat eteen- ja taaksepäin.

  4. Mittaa vaakasuorasta pinnasta terien leikkuusärmään (asento A) (Kuva 75).

   g000975
  5. Käännä terien vastakkainen päät osoittamaan eteenpäin.

  6. Mittaa vaakasuoralta pinnalta leikkuuterien leikkuusärmään samasta kohdasta kuin edellä vaiheessa 4.

   Note: Vaiheiden 4 ja 5 välisten mittojen ero ei saa olla yli 3 mm.

   Note: Jos tämä mitta on yli 3 mm, vaihda terä.

   Vaara

   Taipunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen käyttäjälle tai lähellä olijoille.

   • Taipunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava uuteen.

   • Älä hio tai tee teräviä lovia terän särmiin tai pintoihin.

  Terien irrotus

  Vaihda terät, jos ne osuvat johonkin kiinteään esineeseen tai jos terä on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

  1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  2. Irrota teräpultti, jousialuslaatta ja terä kara-akselista (Kuva 76).

   g004536

  Terien teroitus

  1. Viilaa leikkuusärmä teräväksi terän molemmista päistä (Kuva 77).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma.

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000276
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 78).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa.

   g000277
  3. Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 76).

  4. Toista, kunnes terä on tasapainossa.

  Terien asennus

  1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 79).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

  2. Asenna jousilevy ja teräpultti (Kuva 79).

   Note: Jousilevyn kartiopuoli on asennettava pultin päätä kohti (Kuva 79).

  3. Kiristä teräpultti momenttiin 115–150 N·m.

   g004536

  Leikkuupöydän tasaus

  Koneen valmistelu

  Varmista, että leikkuupöytä on vaakasuorassa asentamisen aikana tai jos nurmikon leikkuujälki ei ole tasainen.

  Leikkuupöytä on tasattava sivusuunnassa ennen terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätämistä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja irrota sytytystulppien johdot sytytystulpista.

  3. Tarkista molempien vetävien renkaiden paine. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  4. Tarkista leikkuupöytä taipuneiden terien varalta. Kaikki taipuneet terät on irrotettava ja vaihdettava. Katso Leikkuuterien huolto.

  5. Laske leikkuupöytä 76 mm:n leikkuukorkeuteen.

  Leikkuupöydän korkeuden tarkistus sivusuunnassa

  1. Säädä takarenkaiden paine.

  2. Tarkista, että terät eivät ole taipuneet. Katso Taipuneiden terien tarkistus.

  3. Kohdista terät sivusuunnassa.

  4. Mittaa kohdista B ja C vaakatasossa olevasta pinnasta teränkärkien leikkuusärmään (Kuva 80).

   g006888
  5. Ero mittojen B ja C välillä ei saa olla yli 6 mm.

   Note: Jos mitta on väärä, katso Leikkuupöydän sivusuuntainen tasaus.

  Leikkuupöydän sivusuuntainen tasaus

  1. Löysää säädettävien haarukkapäiden sivumutteria ja vastamutteria (Kuva 81).

   g031415
  2. Säädä leikkuupöydän korkeutta kiertämällä haarukkapäiden yläpulttia (Kuva 81).

   Note: Leikkuupöytä nousee kiertämällä pultteja myötäpäivään ja laskee kiertämällä pultteja vastapäivään.

  3. Kiristä vastamutterit ja sivupultit.

  4. Tarkista molempien puolten korkeudet. Katso kohta Leikkuupöydän korkeuden tarkistus sivusuunnassa.

  Leikkuupöydän pitkittäiskaltevuuden tarkistus

  1. Säädä takarenkaiden rengaspaine määritysten mukaiseksi.

  2. Aseta yksi terä suoraan pituussuunnassa. Mittaa kohdista A ja B vaakatasossa olevasta pinnasta teränkärkien leikkuusärmään (Kuva 82).

   Note: Leikkuuterän on oltava 6 mm alempana edessä kohdassa A kuin takana kohdassa B.

  3. Käännä teriä ja toista vaiheet muille terille.

   g001041
  4. Jos pitkittäiskaltevuus ei ole oikea, katso kohta Leikkuupöydän tasaus pitkittäissuunnassa.

  Leikkuupöydän tasaus pitkittäissuunnassa

  1. Löysää vastamutteria ja sivupulttia niistä haarukkapäistä, joita halutaan säätää (Kuva 83).

   g031416
  2. Säädä leikkuupöydän korkeutta kiertämällä haarukkapäiden yläpulttia (Kuva 83).

   Note: Leikkuupöytä nousee kiertämällä pulttia myötäpäivään ja laskee kiertämällä pulttia vastapäivään.

  3. Kiristä vastamutterit ja sivupultit.

  4. Tarkista pitkittäiskaltevuus. Katso kohta Leikkuupöydän pitkittäiskaltevuuden tarkistus

  Leikkuukorkeuden säätö

  1. Tarkista takarengaspaine.

  2. Aseta leikkuukorkeudeksi 76 mm. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  3. Aseta yksi terä pitkittäin koneeseen nähden koneen ollessa tasaisella alustalla.

  4. Mittaa kohdasta A ja vaakatasossa olevasta pinnasta teränkärkien leikkuusärmään (Kuva 84).

   Note: Mittaustuloksen on oltava 76 mm.

   g000975
  5. Jos mittaustulos ei ole oikea, paikanna koneesta kaksi etummaista haarukkapäätä (Kuva 83).

  6. Löysää haarukkapäiden sivupulttia ja vastamutteria.

  7. Säädä haarukkapäiden yläpulttia, kunnes teränkärkien mittaustulos on 76 mm.

  8. Kiristä vastamutterit ja sivupultit.

  Leikkuupöydän nostojousen säätö

  Note: Leikkuupöydän nostojousen säätö vaikuttaa leikkuupöydän kelluvuuteen ja siihen, miten paljon voimaa leikkuupöydän nostaminen leikkuukorkeuskahvan avulla edellyttää.

  1. Nosta leikkuupöydän nostovipu ja lukitse se KULJETUS-asentoon.

  2. Tarkista etäisyys jousen mutterista hitsatun kiinnityskannattimen takaosaan (Kuva 85).

  3. Varmista, että etäisyys on 47–50 mm (Kuva 85).

  4. Säädä etäisyyttä tarvittaessa säätämällä kiinnityskannattimen edessä olevaa pulttia (Kuva 85).

   g031398
  5. Toista menettely vastakkaiselle leikkuupöydän nostojouselle.

  Suuntaimen vaihto

  Vaara

  Jos heittoaukko ei ole peitossa, kone saattaa singota esineitä käyttäjän tai sivullisten suuntaan, mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma. Seurauksena voi olla myös kosketus terään.

  Älä käytä ruohonleikkuria ilman suojalevyä, leikkuujätelevyä, suuntainta tai kerääjää.

  1. Irrota lukkomutteri, pultti, jousi ja välikappale, jotka kiinnittävät suuntaimen kääntökannattimiin (Kuva 86).

   g015594
  2. Irrota vaurioitunut tai kulunut suuntain.

  3. Aseta välikappale ja jousi suuntaimeen.

  4. Aseta jousen toinen J-koukkupää leikkuupöydän reunan taakse.

   Note: Varmista, että jousen toinen J-koukkupää on asennettu leikkuupöydän reunan taakse ennen pultin asennusta kuvan mukaisesti (Kuva 86).

  5. Asenna pultti ja mutteri.

  6. Aseta jousen J-koukkupää suuntaimen ympärille (Kuva 86).

   Important: Suuntaimen on voitava kääntyä. Nosta suuntain ylös täysin avattuun asentoon ja varmista, että se pyörii täysin ala-asentoon.

  Puhdistus

  Leikkurin alapuolen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista leikkuupöytä.
 • Poista leikkuujätteet leikkurin alta päivittäin.

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), lukitse liikkeenohjausvivut VAPAA-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Nosta koneen etuosa ja tue se pukeilla.

  Jätteiden hävitys

  Moottoriöljy, akut, hydraulineste ja moottorin jäähdytysneste saastuttavat ympäristöä. Ne on hävitettävä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

  Varastointi

  Puhdistus ja varastointi

  1. Vapauta voimanulosotto (PTO), kytke seisontajarru, käännä virta-avain Pysäytys-asentoon ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruohon jäämät, lika ja rasva koneen kaikista ulkoisista osista, etenkin moottorista.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Älä käytä vettä ylen määrin, älä etenkään vetojärjestelmän ja moottorin läheisyydessä. Pesu painepesurilla saattaa työntää likaa ja vettä tärkeisiin osiin, kuten karalaakereihin ja sähkökytkimiin.

  3. Puhdista lika ja roskat moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

  4. Tarkista jarru. Katso kohta Seisontajarrun tarkistus.

  5. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  6. Rasvaa kone. Katso kohta Voitelu.

  7. Vaihda moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn vaihto.

  8. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

  9. Suorita seuraavat toimet ennen pitkäaikaista varastointia:

   1. Lisää polttoainesäiliöön stabilointi-/lisäainetta.

   2. Käytä moottoria, jotta lisäaineinen polttoaine kiertää koko polttoainejärjestelmässä (5 minuuttia).

   3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö (katso Polttoainesäiliön tyhjennys) tai käytä moottoria, kunnes se pysähtyy.

   4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Toista rikastinta käyttäen, kunnes moottori ei enää käynnisty.

   5. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.

    Note: Älä säilytä stabilointi-/lisäainetta sisältävää bensiiniä kauempaa kuin 90 päivää.

  10. Irrota sytytystulpat ja tarkista niiden kunto. Katso kohta Sytytystulpan huolto. Kun sytytystulppa (-tulpat) on irrotettu moottorista, kaada kaksi ruokalusikallista moottoriöljyä sytytystulpan reikään. Käynnistä moottori nyt käynnistimellä ja kierrätä öljy sylinterin sisään. Asenna sytytystulppa tai -tulpat. Älä asenna sytytystulpan (-tulppien) johtoa.

  11. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet tai vialliset osat.

  12. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  13. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen. Peitä kone suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ei käynnisty, käynnistyy huonosti tai ei pysy käynnissä.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä tai sulkuventtiili on kiinni.
  2. Rikastin ei ole käytössä.
  3. Sytytystulpan johto on löysällä tai irronnut.
  4. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  5. Ilmanpuhdistin on likainen.
  6. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  7. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  8. Turvakytkinten välit ovat väärin.
  1. Täytä polttoainesäiliö bensiinillä ja avaa venttiili.
  2. Siirrä rikastinvipu Rikastin-asentoon.
  3. Asenna sytytystulpan johto.
  4. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  5. Huolla ilmanpuhdistinelementti.
  6. Vaihda polttoainesuodatin.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Ilmanpuhdistin on likainen.
  3. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  4. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  5. Sytytystulppa on syöpynyt tai likainen, tai sen kärkiväli on väärä.
  6. Polttoainesäiliön korkin ilmareikä on tukossa.
  7. Polttoainesuodattimessa on likaa.
  8. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta polttoainetta.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Huolla ilmanpuhdistinelementti.
  3. Lisää öljyä kampikammioon.
  4. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  5. Asenna uusi sytytystulppa, jonka kärkiväli on oikea.
  6. Puhdista polttoainesäiliön korkki tai vaihda se.
  7. Vaihda polttoainesuodatin.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Moottori ylikuumenee.
  1. Moottori on ylikuormitettu.
  2. Kampikammiossa on liian vähän öljyä.
  3. Moottorin puhallinkotelon alla olevat jäähdytysrivat ja ilmakanavat ovat tukossa.
  1. Vähennä ajonopeutta.
  2. Lisää öljyä kampikammioon.
  3. Poista tukkeumat jäähdytysrivoista ja ilmakanavista.
  Kone ei liiku.
  1. Hydraulinestesäiliön taso on liian alhainen.
  2. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa.
  3. Pumpun käyttöhihna luistaa.
  4. Pumpun käyttöhihnan kiristinpyörästä puuttuu jousi.
  5. Pumpun ohitusventtiilit ovat auki.
  1. Lisää säiliöön hydraulinestettä.
  2. Ilmaa hydraulijärjestelmä.
  3. Vaihda hihna.
  4. Asenna jousi.
  5. Kiristä ohitusventtiilit. Kiristä ne momenttiin 12–15 N·m.
  Epänormaali värinä.
  1. Leikkuuterät ovat taipuneet tai epätasapainossa.
  2. Terän kiinnityspultti on löysällä.
  3. Moottorin kiinnityspultit ovat löysällä.
  4. Moottorin hihnapyörä, kiristinpyörä tai terän hihnapyörä on löysällä.
  5. Moottorin hihnapyörä on vaurioitunut.
  6. Terän kara on taipunut.
  1. Asenna uusi leikkuuterä / uudet leikkuuterät.
  2. Kiristä terän kiinnityspultti.
  3. Kiristä moottorin kiinnityspultit.
  4. Kiristä löysä pyörä.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Epätasainen leikkuukorkeus.
  1. Terät eivät ole teräviä.
  2. Leikkuuterät ovat taipuneet.
  3. Leikkurilava ei ole tasassa.
  4. Leikkuupöydän kaltevuus on väärin.
  5. Leikkuupöydän alapuoli on likainen.
  6. Väärä rengaspaine.
  7. Terän kara on taipunut.
  1. Teroita terä(t).
  2. Asenna uusi leikkuuterä / uudet leikkuuterät.
  3. Tasaa leikkuupöydän sivusuuntainen asento.
  4. Säädä pitkittäiskaltevuutta.
  5. Puhdista leikkuupöydän alapuoli.
  6. Aseta oikea rengaspaine.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Terät eivät pyöri.
  1. Pumpun käyttöhihna on kulunut, löystynyt tai vaurioitunut.
  2. Pumpun käyttöhihna on irti hihnapyörältä.
  3. Leikkuupöydän hihna on kulunut, löystynyt tai vaurioitunut.
  4. Leikkuupöydän hihna on irti hihnapyörältä.
  5. Kiristinpyörän jousi on rikkoutunut tai puuttuu.
  6. Sähkötoimisen kytkimen säädössä on vikaa.
  7. Kytkimen liitin tai johto on vioittunut.
  8. Sähkötoiminen kytkin on vioittunut.
  9. Turvajärjestelmä estää terien pyörimisen.
  10. Voimanulosoton kytkin on viallinen.
  1. Tarkista hihnan kireys.
  2. Asenna käyttöhihna ja tarkista, että säätöakselit ja hihnaohjaimet ovat oikeassa asennossa.
  3. Asenna uusi leikkuupöydän hihna.
  4. Asenna leikkuupöydän hihnapyörä ja tarkista kiristinpyörän, sen varren ja jousen asento ja toiminta.
  5. Vaihda jousi.
  6. Säädä kytkimen kärkiväliä.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  9. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  10. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  Kytkin ei kytkeydy.
  1. Sulake on palanut.
  2. Kytkimen saama jännite on alhainen.
  3. Käämi on vaurioitunut.
  4. Virransaanti ei ole riittävä.
  5. Roottorin/ankkurin kärkiväli on liian suuri.
  1. Vaihda sulake. Tarkista käämin vastus, akun lataus, latausjärjestelmä ja johdotukset sekä vaihda komponentit tarvittaessa.
  2. Tarkista käämin vastus, akun lataus, latausjärjestelmä ja johdotukset sekä vaihda osat tarvittaessa.
  3. Vaihda kytkin.
  4. Korjaa tai vaihda kytkimen johdin tai sähköjärjestelmä. Puhdista liittimien kontaktit.
  5. Poista välilevy tai vaihda kytkin.

  Kaaviot

  Kytkentäkaavio

  g233852