Indledning

Denne ståplæneklipper med roterende skæreblade er beregnet til brug af boligejere eller professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g235457

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Dette gnisttændingssystem er i overensstemmelse med de canadiske ICES-002

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene motoren på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for potentiel personskade skal operatøren overholde disse sikkerhedsforskrifter og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel, eller Fare – personlige sikkerhedsanvisninger. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Sikker betjeningspraksis

Uddannelse

 • Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale.

 • Hvis operatøren/-erne eller mekanikeren/-erne ikke kan læse det sprog, som vejledningen er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Alle operatører og mekanikere bør gennemgå denne uddannelse. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne.

 • Lad aldrig børn eller andre, som ikke er uddannede dertil, betjene eller udføre service på udstyret. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader, der måtte ramme mennesker eller ejendom.

Forberedelser

 • Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten.

 • Bær korrekt beklædning, bl.a. sikkerhedsbriller, lange benklæder, egnede, skridsikre sikkerhedssko, handsker og høreværn. Sæt langt hår op. Bær ikke smykker.

 • Undersøg området, hvor udstyret skal bruges, og sørg for, at alle genstande er fjernet fra området inden brug.

 • Vær ekstra forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstof er letantændeligt, og dampene er eksplosive.

  • Brug kun en godkendt beholder.

  • Tag ikke brændstofdækslet af, og påfyld ikke brændstof, når motoren kører. Lad motoren køle af før genopfyldning. Ryg ikke i nærheden af maskinen, mens motoren kører.

  • Påfyld og tøm ikke maskinen indendørs.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og skjolde er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

Betjening

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Lad ikke motoren køre på et lukket område.

 • Betjen kun maskinen på veloplyste områder, og hold den på afstand af huller og skjulte farer.

 • Sørg for, at alle drev er udkoblet og parkeringsbremsen aktiveret, før du starter motoren. Start kun motoren fra førersædet.

 • Sørg for at have et godt fodfæste, mens du bruger maskinen, særligt når du bakker. Dårligt fodfæste kan forårsage udskridning.

 • Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Sørg for at køre fra side til side på skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Udvis forsigtighed, når du kører tæt på bratte afsatser.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og ændrer retning på skråninger.

 • Hæv ikke plæneklipperskjoldet, mens skæreknivene kører.

 • Betjen ikke maskinen, hvis ikke kraftudtagsskærmen eller andre afskærminger sidder sikkert på plads. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er monteret, korrekt justeret og fungerer korrekt.

 • Betjen ikke maskinen med udblæsningsdeflektoren hævet, fjernet eller ændret, medmindre der benyttes græsfang.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstilling, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

 • Stands på plan grund, udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen (hvis relevant), og sluk for motoren, inden du forlader operatørens betjeningsplads, uanset årsagen, inklusive for at tømme fangene eller rense slisken.

 • Stop udstyret, og efterse knivene, hvis du har ramt en genstand, eller hvis der opstår unormale vibrationer. Foretag de nødvendige udbedringer, før arbejdet genoptages.

 • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenheden.

 • Se bagud og ned, før du bakker, for at sikre, at der er fri bane.

 • Hold kæledyr og omkringstående på afstand fra en maskine i drift.

 • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Stop skæreknivene, hvis du ikke klipper.

 • Vær opmærksom på plæneklipperens udblæsningsretning, og undlad at rette udkastet mod omkringstående personer.

 • Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

Sikker håndtering af brændstoffer

 • For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstof er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Tag ikke brændstofdækslet af, og påfyld ikke brændstof, når motoren kører.

 • Lad motoren køle af før påfyldning.

 • Fyld ikke brændstof på maskinen indendørs.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj, på en lastbil eller en anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes.

 • Fjern udstyret/maskinen fra lastbilen eller anhængeren og påfyld på jorden. Hvis det ikke er muligt, skal påfyldning af udstyret/maskinen finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -dunken, indtil påfyldningen er afsluttet.

 • Brug ikke en dyselåseenhed.

 • Hvis du spilder brændstof på tøj, skal du skifte det øjeblikkeligt.

 • Fyld ikke for meget på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Udkobl drevene, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren og tag nøglen ud eller frakobl tændrørsledningen. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret.

 • Parker maskinen på en plan flade.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand.

 • Tør spildt olie eller brændstof op.

 • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

 • Brændstof må ikke opbevares i nærheden af åben ild eller aftappes inden døre.

 • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

 • Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter.

 • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

 • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

 • Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skærekniven(e) ind, eller bær tykke handsker, og vær forsigtig, når du efterser den/dem. Skæreknivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

 • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Toro-plæneklippersikkerhed

Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger, som gælder specielt for Toro-produkter, og andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Dette produkt er beregnet til at klippe og findele græs, eller, når maskinen er udstyret med en græspose, til opsamling af afklippet græs. Enhver anden brug kan være farlig for brugeren og omkringstående.

Generel betjening

 • Kontroller, at der ikke er andre personer i området før klipning. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

 • Berør ikke udstyr eller påmonterede dele, der kan være varme efter drift. Lad alle delene køle af, inden der foretages vedligeholdelse, justeringer eller eftersyn af maskinen.

 • Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis maskinen bruges sammen med redskaber, der ikke er godkendt.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved (dvs. om der er fri for grene, døråbninger, elektriske ledninger osv.), før du betjener maskiner under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne genstande.

 • Sænk farten, før du vender og vær ekstra forsigtig.

 • Vær forsigtig, når du kører platformen hen over fortovskanter, sten, rødder og andre forhindringer.

 • Se bagud og ned, før du bakker, for at sikre, at der er fri bane. Vær ekstra forsigtig, når du bakker med maskinen.

 • Betjen ikke betjeningsgrebene i ryk. Brug rolige bevægelser.

 • Brug 1 rampe, der er bred nok til at gå ud over maskinens bredde, når du læsser maskinen på eller af.

 • Kør ikke med passagerer.

 • Kør ikke med udstyr på maskinen.

Betjening på skråninger

Alle skråninger og ramper kræver ekstra forsigtighed. Klip ikke en skråning, hvis du føler dig usikker.

 • Fjern forhindringer som sten, grene osv. fra klippeområdet.

 • Hold øje med huller, hjulspor eller ujævnheder. Højt græs kan skjule forhindringer.

 • Udvis forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over en klippeafsats eller en grøft, eller hvis en kant giver efter.

 • Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet udstyr. Andet udstyr kan ændre maskinens stabilitet.

 • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis.

 • Foretag ikke pludselige ændringer af hastighed eller retning.

 • Klip skråninger fra side til side.

 • Brug aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 20 grader.

Service

 • Opbevar ikke maskinen eller en brændstofbeholder i rum med åben ild, f.eks. i nærheden af en vandvarmer, en ovn eller et fyr.

 • Hold møtrikker og bolte tilspændt, specielt knivbefæstelsesboltene.

 • Fjern og modificer aldrig sikkerhedsanordninger. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Gør aldrig noget, der forstyrrer den tilsigtede funktion af en sikkerhedsanordning, eller som modvirker den beskyttelse, som sikkerhedsanordningen yder.

 • Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Ad hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder de nøjagtige tekniske specifikationer for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

 • Kontroller hyppigt, at bremserne fungerer korrekt. Juster og efterse dem efter behov.

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved operatørens øre på 91 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 105 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Vibrationsniveau

Hånd-Arm

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 1,4 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 1,7 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,9 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 0,65 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 0,33 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal93-7818
decalbatterysymbols
decal106-5517
decaloemmarkt
decal112-3858
decal116-8775
decal133-4604
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4641
decal131-3525
decal131-3526
decal131-3527

Produktoversigt

g031446

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 5).

g031182

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 5).

Kontrollamper for sikkerhedslås

Symboler på timetælleren angiver sammen med en sort trekant, at låsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 5).

Batteriindikatorlampe

Når tændingsnøglen drejes til positionen ON (tændt) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tænder, når tændingen slås til, og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 5).

Gashåndtag

Gashåndtaget har positionerne HURTIG og LANGSOM (Figur 5).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor (Figur 5).

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Brug kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til at aktivere og deaktivere plæneklipperens skæreknive (Figur 5).

Tændingskontakt

Tændingen bruges til at starte plæneklipperens motor (Figur 5). Kontakten har 3 positioner: FRA, KøR og START.

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 5).

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (placeret på venstre side af brændstoftanken), når plæneklipperen transporteres eller opbevares (Figur 4).

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde med deflektoren nede163 cm
Bredde med deflektor hævet127 cm
Længde med platformen nede191 cm
Længde med platformen oppe155 cm
Højde122 cm
Vægt408 kg

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Forsigtig

Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

Brug høreværn, når du betjener denne maskine.

g229846

Påfyldning af brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fare

Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Fyld aldrig brændstoftanken op i en lukket anhænger.

 • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6–13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.

 • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

 • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.

 • Betjen ikke maskinen medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

Fare

Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde brændstofdampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

 • Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes.

 • Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet.

 • Når det er praktisk muligt, skal benzindrevet udstyr fjernes fra lastbilen eller anhængeren og fyldes op igen, mens hjulene står på jorden.

 • Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal mundstykket hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller dunken, indtil påfyldningen er færdig.

Advarsel

Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

 • Undgå længere tids indånding af dampe.

 • Hold ansigtet væk fra dysen og brændstoftankens eller stabilisatorens åbning.

 • Undgå kontakt med huden. Vask spildte væsker af med sæbe og vand.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i traktoren giver følgende fordele:

 • Holder brændstoffet frisk ved opbevaring i op til 90 dage. Ved længere tids opbevaring skal benzinen tappes af brændstoftanken.

 • Renser motoren, når den kører.

 • Forhindrer opbygning af gummiagtige lakaflejringer i brændstofsystemet, som medfører startvanskeligheder.

  Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

  Tilsæt den korrekte mængde brændstofstabilisator til brændstoffet.

  Note: En brændstofstabilisator er mest effektiv, når den blandes med frisk brændstof. Brug altid brændstofstabilisator for at minimere risikoen for lakaflejringer i brændstofsystemet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Rengør området omkring brændstofdækslet, og afmonter dækslet.

 4. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen.

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Den tomme plads giver benzinen i brændstoftanken plads til at udvide sig.

 5. Monter dækslet til brændstoftanken sikkert. Tør eventuelt spildt brændstof op.

Kontrol af motoroliestanden

Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se anvisning under Kontrol af motoroliestanden.

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Betjening af parkeringsbremsen

Aktiver altid parkeringsbremsen, når du slukker for maskinen eller efterlader den uden opsyn. Kontroller, at parkeringsbremsen fungerer korrekt før hver brug.

Hvis parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen forsvarligt, skal den justeres. Se Justering af bremserne.

Træk parkeringsbremsehåndtaget bagud for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 7).

Skub parkeringsbremsehåndtaget fremad for at deaktivere parkeringsbremsen.

g009465

Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

Brug kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget) sammen med bevægelseshåndtagene til at indkoble og udkoble skæreknivene.

Indkobling af skæreknivene (kraftudtag)

g031592

Udkobling af skæreknivene

Figur 9 og Figur 10 viser to måder at udkoble skæreknivene på.

g009174
g031593

Betjening af gashåndtaget

Gashåndtaget flyttes mellem positionerne FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 11).

Brug altid positionen FAST, når skæreknivene indkobles med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

g008946

Betjening af chokeren

Brug chokeren, før du starter en kold motor.

 1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 12).

 2. Tryk chokerhåndtaget ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 12).

  g008959

Betjening af tændingskontakten

Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

Note: Det kan være nødvendigt at gentage cyklus for at starte motoren, når du starter den første gang, efter du har fyldt et helt tomt brændstofsystem med brændstof.

g031239
g031281

Brug af brændstofafbryderventilen

Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring (Figur 15).

Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

g031237g031238

Start af motoren

Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke choker.

Note: Det kan være nødvendigt at gentage cyklus for at starte motoren, når du starter den første gang, efter du har fyldt et helt tomt brændstofsystem med brændstof.

g033761

Sluk af motoren

Forsigtig

Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

Lad motoren gå i tomgang med gashåndtaget på langsom (skildpadde) i 60 sekunder, inden du drejer tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

g030982

Important: Kontroller, at brændstofafbryderventilen er lukket, før maskinen transporteres eller opbevares, med henblik på at forhindre brændstoflækage. Frakobl tændrøret/-ene, før maskinen stilles til opbevaring, for at forhindre, at den starter ved et uheld.

Sikkerhedslåsesystemet

Forsigtig

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at skæreknivene drejer, medmindre du gør en af følgende:

 • Flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

 • Flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen ON (til).

  Sikkerhedslåsesystemet er konstrueret, så skæreknivene standses, hvis du flytter eller slipper begge bevægelseshåndtag til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

  Timetælleren har symboler, som angiver over for brugeren, hvornår hver låsekomponent er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant (Figur 18).

  g031282

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen.

  Note: Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Start motoren. Se Start af motoren.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

   Note: Skæreknivene må ikke dreje, og motoren skal stoppes.

  3. Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

  5. Hold fortsat bevægelseshåndtaget i den midterste, ulåste position, træk opad i kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og slip kontakten.

   Note: Koblingen bør blive aktiveret og plæneklipperens skæreknive begynde at dreje.

  6. Flyt eller slip bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION.

   Note: Skæreknivene bør holde op med at dreje, og motoren bør blive ved med at køre.

  7. Skub kontakten til regulering af skæreknivene ned, og flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

  8. Hold fortsat bevægelseshåndtaget i den midterste, ulåste position, træk opad i kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og slip kontakten.

   Note: Koblingen bør blive aktiveret, og plæneklipperens skæreknive bør begynde at dreje.

  9. Skub kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) ned til positionen OFF (fra).

   Note: Skæreknivene bør holde op med at dreje.

  10. Træk kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) op, mens motoren kører, og slip den uden at holde nogen af bevægelseshåndtagene i den midterste, ulåste position.

   Note: Skæreknivene bør ikke dreje.

  Advarsel

  Operatørplatformen er tung og kan forårsage personskade, når den sænkes og hæves. Sænk eller hæv operatørens platform forsigtigt, da den kan forårsage skade, hvis den pludselig tabes.

  • Læg ikke hænderne eller fingrene på platformens pivoteringsområde, når operatørens platform sænkes eller hæves.

  • Sørg for, at platformen er understøttet, når du trækker låsestiften ud.

  • Sørg for, at låsen fastgør platformen, når den foldes op. Skub den hårdt mod puden, så låsestiften låses på plads.

  • Hold omkringstående væk, når platformen hæves eller sænkes.

  Betjening af platformen

  Du kan bruge maskinen med platformen oppe eller nede. Dine præferencer afgør, hvilken position der anvendes.

  Betjening af maskinen med hævet platform

  Kør maskinen med hævet platform i følgende tilfælde:

  • Plæneklipning ved bratte afsatser

  • Plæneklipning af små områder, hvor maskinen er for stor

  • Områder med lave overhængende grene eller forhindringer

  • Læsning af maskinen med henblik på transport

  • Kørsel op ad skråninger

  Hæv platformen ved at trække det bageste af platformen op, så låsestiften og grebet låses på plads. Skub den hårdt mod puden, så låsestiften låses på plads.

  Betjening af maskinen med sænket platform

  Kør maskinen med sænket platform i følgende tilfælde:

  • Plæneklipning af de fleste områder

  • Kørsel på skråninger

  • Kørsel ned ad skråninger

  Sænk platformen ved at skubbe platformen fremad mod puden, så trykket på låsestiften lettes, træk derefter grebet ud, og sænk platformen (Figur 19).

  g031026

  Kørsel fremad og bakning

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse.

  Important: Bak maskinen op over kantsten med 1 hjul ad gangen. Maskinen kan blive beskadiget ved fremadrettet kørsel hen over kantsten.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt, og du kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade på dig selv og skade på maskinen.

  Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

   g030983
  3. Skub bevægelseshåndtagene langsomt fremad (Figur 21).

   Note: Motoren slukker, hvis du flytter et bevægelseshåndtag, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

   Note: Jo længere bevægelseshåndtagene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

   Note: Du kan stoppe ved at trække bevægelseshåndtagene tilbage til den NEUTRALE POSITION.

   g009473

  Bakning

  1. Flyt begge bevægelseshåndtag til den midterste, ulåste position.

  2. Træk bevægelseshåndtagene langsomt bagud (Figur 22).

   g009474

  Standsning af maskinen

  Stands maskinen ved at sætte bevægelseshåndtagene i neutral position og derefter flytte højre bevægelseshåndtag til NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), udkoble kraftudtaget og dreje nøglen til positionen OFF (fra).

  Aktiver parkeringsbremsen, hver gang du forlader maskinen. Se Betjening af parkeringsbremsen. Husk at tage nøglen ud af tændingen.

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Omløbsventilerne gør det muligt at skubbe maskinen manuelt, uden at motoren kører.

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Træk ikke maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige hydraulikken.

  Important: Maskinen må ikke startes eller betjenes, når omløbsventilerne er åbne. Dette kan medføre beskadigelse af systemet.

  g030984

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt.

  1. Hæv maskinens platform, før den køres op på anhængeren eller lastbilen.

  2. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  3. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser.

  4. Sæt maskinen op på anhængeren eller lastvognen.

  5. Sluk for motoren, fjern nøglen, aktiver bremsen, og luk brændstofventilen.

  6. Brug metalstropperne på maskinen til at fastgøre maskinen til anhængeren eller lastbilen med stropper, kæder, kabler eller reb (Figur 24).

   g031300

  Læsning af maskinen

  Vær yderst forsigtig, når du læsser maskiner på eller af en anhænger eller lastbil. Brug en rampe med fuld bredde, der er bredere end maskinen, under udførslen af denne procedure. Bak maskinen op ad rampen, og gå med den forlæns ned ad rampen (Figur 25).

  g031405

  Important: Brug ikke smalle, individuelle ramper til hver side af maskinen.

  Sørg for, at rampen er lang nok til, at vinklen i forhold til jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 26). På plan grund kræver dette, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. En stejlere vinkel kan medføre, at plæneklipperens dele sidder fast, når maskinen bevæger sig fra rampe til anhænger eller lastbil. Stejlere vinkler kan også få maskinen til at vippe, eller at man mister kontrollen. Hvis du læsser maskinen på eller i nærheden af en skråning, skal anhængeren eller lastbilen placeres på en sådan måde, at den vender nedad, og rampen vender op ad skråningen. Derved minimeres rampens vinkel.

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  • Bak maskinen op ad rampen, og gå med den forlæns ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration, når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  g027996

  Sideudkasts eller kværnfunktion

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande medfører personskade eller død.

  • Fjern ikke græsdeflektoren fra plæneklipperen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, medmindre bøjlen er sluppet, og kraftudtaget er udkoblet. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (Fra). Fjern desuden tændingsnøglen, og fjern tændrørskablet/tændrørskablerne fra tændrøret/tændrørene.

  Justering af klippehøjden

  Klippehøjden kan justeres fra 38 til 127 mm i intervaller på 6 mm.

  Note: Brug af en klippehøjde på under 51 mm øger slid på plæneklipperskjoldets rem. Brug en klippehøjde på over 51 mm, når det er muligt.

  g030985

  Justering af udblæsningsskærm

  Plæneklipperens udblæsning kan justeres til forskellige typer klippeforhold. Placer knastlåsen og skærmen, så den bedste klippekvalitet opnås.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skærmen justeres ved at løsne møtrikken (Figur 28).

  4. Juster skærmen og møtrikken i åbningen iht. den ønskede udblæsning og stram møtrikken.

   g012676

  Placering af udblæsningsskærmen

  Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne vil variere i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.

  Note: Hvis motoreffekten falder, og plæneklipperens hastighed er den samme, skal skærmen åbnes.

  Position A

  Dette er den allerbageste position (se Figur 29). Benyt denne position til følgende:

  • Klipning af kort, tyndtvoksende græs

  • Ved tørre forhold

  • Til mindre afklippede græsstykker.

  • Blæser det afklippede græs længere væk fra plæneklipperen

   g012677

  Position B

  Benyt denne position ved opsamling i pose (Figur 30).

  g012678

  Position C

  Dette er den helt åbne position (Figur 31). Benyt denne position til følgende:

  • Klipning af højt, tæt græs

  • Ved våde forhold

  • Sænker motorens strømforbrug

  • Giver mulighed for øget hastighed ved tunge forhold

   g012679

  Brug af mellemtung vægt

  • Monter vægte for at forbedre balancen. Du kan tilføje eller fjern vægte for at opnå optimeret ydeevne ved forskellige plæneklipningsforhold og i henhold til din præference.

  • Tilføj eller fjern én vægt ad gangen, indtil du opnår den ønskede manøvredygtighed og balance.

  Note: Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at bestille et vægtsæt.

  Advarsel

  For store vægtændringer kan påvirke maskinens manøvredygtighed og funktionsmåde. Dette kan medføre alvorlig skade på dig og omkringstående personer.

  • Foretag kun vægtændringer i små intervaller.

  • Kontroller plæneklipperen efter hver vægtændring for at sikre, at maskinen kan betjenes på sikker vis.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller hjulnavets møtrikker.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Kontrol af bremser.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Kontroller dæktrykket.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Kontroller batteriet.
 • Kontroller koblingen.
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
 • Kontroller plæneklipperskjoldets rem.
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret.
 • Kontroller sekundærluftfilteret.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Udskift sekundærluftfilteret.
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Kontroller hjulnavets møtrikker.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Udskift transmissionsremmen.
 • Før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Årlig
 • Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Smør rotationsgrebene.
 • Påfør anti-seize-middel på hyndeknapperne.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablerne af tændrørene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Læg tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med tændrørene ved et uheld.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Udløsning af puden med henblik på adgang bagfra

  Du kan udløse puden for at opnå adgang til maskinen bagfra med henblik på vedligeholdelse eller justering.

  1. Sænk platformen.

  2. Løsn drejeknapperne på begge sider af maskinen (Figur 32).

   g032556
  3. Fjern puden og sænk den ned til platformen.

  4. Udfør nødvendig vedligeholdelse eller justering på maskinen.

  5. Hæv puden, og sæt den på tapperne på begge sider af maskinen.

  6. Stram drejeknapperne.

  Smøring

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplerne.

  4. Slut en smørepistol til niplen.

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Smøring af de forreste styrehjuls drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled. Se Justering af styrehjulets tapleje.

   Note: Sæt først støvhætten på igen, når du er færdig med at smøre styrehjulenes drejeled.

  2. Fjern den sekskantede prop.

  3. Skru en fedtfitting ind i hullet.

  4. Pump fedt ind i niplen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  5. Fjern fedtfittingen fra hullet.

  6. Monter den sekskantede prop og støvhætte.

  Smøring af styrehjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
  1. Sluk for motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne

  3. Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet (Figur 33).

   g006115
  4. Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i styrehjulet.

   Note: Der er påført gevindlåseklæbemiddel for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen. Fjern akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig er monteret på den) fra hjulsamlingen.

  5. Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller beskadigelse, og udskift dem efter behov.

  6. Pak lejerne med universalfedt.

  7. Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.

   Note: Du skal udskifte pakningerne.

  8. Hvis begge afstandsmøtrikker i akslen er fjernet (eller slået løse), skal der påføres gevindlåseklæbemiddel på en af afstandsmøtrikkerne, som skrues på akslen med nøglefladerne vendende udad.

   Note: Skru ikke afstandsmøtrikken hele vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige overflade til enden af akslen inde i møtrikken.

  9. Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på siden af hjulet med den ny pakning og lejet.

  10. Med den åbne side af hjulet opad fyldes det indvendige område af hjulet rundt om akslen med universalfedt.

  11. Sæt det andet leje og den nye pakning i hjulet.

  12. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den anden afstandsmøtrik, og skru den på akslen med nøglefladerne udad.

  13. Tilspænd møtrikken med et moment på 8-9 N·m, løsn den, og tilspænd den derefter til 2-3 N·m.

   Note: Sørg for, at akslen ikke rager ud over møtrikkerne.

  14. Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet, og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.

  15. Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken helt.

  Important: Efterse lejejusteringen ofte ved at dreje styrehjulsdækket for at forhindre skader på pakninger og lejer. Dækket må ikke dreje frit (i mere end 1-2 omgange) eller have sidelæns spil. Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår en anelse modstand, og der skal påføres gevindlåseklæbemiddel.

  Smøring af rotationsgrebene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør rotationsgrebene.
 • Påfør anti-seize-middel på hyndeknapperne.
 • Smør dødemandsgrebets kugleled og rotationsgrebbøsningerne for begge håndtag.

  Note: Brug et oliedryp mellem håndtagsbeslagene til at smøre bøsningen, som sidder i drejerøret.

  g228034

  Motorvedligeholdelse

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret.
 • Kontroller sekundærluftfilteret.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Udskift sekundærluftfilteret.
 • Note: Udfør service på luftfilteret hyppigere, hvis maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Afmontering af filtrene

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skub ned for at åbne holdeklemmerne på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 35).

  4. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  5. Skub forsigtigt primærfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 35).

   Note: Undgå at ramme husets side med filteret.

  6. Fjern kun sekundærfilteret, hvis du har til hensigt at udskifte det.

   Important: Forsøg aldrig at rense sekundærfilteret. Hvis sekundærfilteret er snavset, er primærfilteret beskadiget, og du skal udskifte begge filtre.

  7. Efterse primærfilteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter.

   Note: Kasser filteret, hvis det er beskadiget.

   g026970

  Serviceeftersyn af primærfilteret

  1. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen.

  2. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.

   Note: Rengør ikke papirindsatsen.

  Serviceeftersyn af sekundærfilteret

  Rengør ikke sekundærfilteret. Det skal udskiftes.

  Important: Forsøg ikke at rense sekundærfilteret. Hvis sekundærfilteret er snavset, er primærfilteret beskadiget, og du skal udskifte begge filtre.

  Montering af filtrene

  Important: For at undgå motorskade skal begge luftfiltre og dækslet altid være monteret, når motoren betjenes.

  1. Hvis der installeres nye filtre, skal hvert filter kontrolleres for beskadigelse opstået under forsendelsen.

   Note: Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Hvis sekundærfilteret skal udskiftes, skal det forsigtigt skubbes ind i filterhuset (Figur 35).

  3. Skub forsigtigt primærfilteret over sekundærfilteret (Figur 35).

  4. Sørg for, at det er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  5. Monter luftfilterdækslet med ånderørshætten nedad, og drej det, så holdeklemmerne låser dækslet på plads (Figur 35).

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Motoroliekapacitet: 2,1 l med filteret, 1,8 l uden filteret

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g004216

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low (lav), da dette kan beskadige motoren.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontroller motoroliestanden som vist i (Figur 37).

   g031341g027659

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Parker maskinen, så dræningssiden befinder sig lidt lavere end den modsatte side, så det sikres, at al olien drænes.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Skift motorolien som vist i Figur 38.

   g031341g031447
  5. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 39).

   g027660
  6. Start motoren, og kør til et plant område.

  7. Kontroller oliestanden igen.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motoroliefilteret.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 40).

   g031341g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter filteret en ekstra 3/4 omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se anvisning under Motoroliespecifikationer.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før tændrøret monteres.

  Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Type til alle motorer: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrørene

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter tændrørene som vist i Figur 41.

   g031449g027478

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør ikke tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g027479

  Montering af tændrøret

  g027661

  Kontrol af gnistskærmen

  Hvis monteret
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Advarsel

  Varme komponenter i udstødningssystemet kan antænde benzindampe, også efter motoren slukkes. Varme partikler, der udstødes under motordriften, kan antænde brandfarlige materialer, hvilket kan forårsage personskade eller tingskade.

  Påfyld ikke og kør ikke motoren, hvis gnistskærmen ikke er monteret.

  1. Sluk for motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Vent på, at lydpotten er kølet ned.

  3. Hvis der konstateres brud på gitteret eller svejsningerne, skal gnistskærmen udskiftes.

  4. Hvis gitteret er tilstoppet, skal gnistskærmen fjernes, løse partikler skal rystes ud af gnistskærmen, og gitteret skal rengøres med en stålbørste (læg om nødvendigt gitteret i blød i et opløsningsmiddel).

  5. Monter gnistskærmen på udstødningsåbningen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Tømning af brændstoftanken

  Du kan tømme brændstoftanken ved at afmontere den og hælde brændstoffet ud af påfyldningsstudsen. Se Afmontering af brændstoftanken. Du kan også tømme brændstoftanken ved hjælp af en pumpe på følgende måde.

  Fare

  Under visse forhold er benzin meget brandfarlig og yderst eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Tap benzinen af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuel spildt benzin op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper benzin, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor benzindampene kan antændes af en gnist.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring tankdækslet for at forhindre, at der kommer snavs i brændstoftanken (Figur 44).

  4. Fjern tankdækslet.

  5. Sæt en håndpumpe i brændstoftanken.

  6. Brug håndpumpen til at tappe brændstoffet over i en ren brændstofdunk (Figur 44).

  7. Tør eventuelt spildt brændstof op.

   g031397

  Afmontering af brændstoftanken

  1. Sænk platformen.

  2. Udløs puden. Se Udløsning af puden med henblik på adgang bagfra.

  3. Fjern tværbeslaget.

   g031413
  4. Afmonter brændstoftanken, og sæt den på operatørplatformen.

   Note: Hvis du vil flytte brændstoftanken længere væk fra maskinen, skal du fjerne brændstof- og udluftningsslangerne fra tankens top.

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  Udskiftning af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Sæt ikke et snavset filter på, hvis det er afmonteret fra brændstofrøret.

  Note: Tør eventuelt spildt brændstof op.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Luk brændstofafbryderventilen. Se Brug af brændstofafbryderventilen.

  4. Udskift brændstoffilteret som vist i Figur 46.

   g027518

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller batteriet.
 • Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batterikassen. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de ruster.

  Spænding: 12 V

  Fare

  Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre – en dødelig gift, der kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter batteriet som vist i Figur 47.

   g030988

  Montering af batteriet

  Monter batteriet som vist i Figur 48.

  g030989

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Sørg altid for, at batteriet er fuldt opladet (specifik vægtfylde på 1,265) for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Kontroller elektrolytstanden.

  3. Sørg for, at påfyldningsdækslerne er monteret på batteriet.

  4. Oplad batteriet i 1 time ved 25 til 30 A eller 6 timer ved 4 til 6 A.

  5. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 49).

  6. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000538

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet vha. sikringer og kræver ingen vedligeholdelse. Hvis en sikring springer, skal komponenten eller kredsløbet kontrolleres for fejl eller kortslutning.

  1. Udløs puden fra maskinens bagende.

  2. Træk sikringen ud for at fjerne eller udskifte den (Figur 50).

  3. Monter puden på maskinens bagende.

   Note: Sørg for, at der monteres en sikring med den rette størrelse (Figur 50).

   g031414

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af sporingen

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  1. Skub begge håndtag lige langt frem.

  2. Kontroller, om maskinen trækker til den ene side.

   Note: Hvis dette er tilfældet, skal maskinen stoppes og parkeringsbremsen aktiveres.

  3. Udløs puden fra maskinens bagende. Se Udløsning af puden med henblik på adgang bagfra.

   Note: Du kan også afmontere brændstoftanken for at få nemmere adgang. Se Afmontering af brændstoftanken.

  4. Roter venstre styrestang i intervaller af kvarte omgange, indtil maskinen sporer lige (Figur 51).

   Note: Hvis maskinen trækker til højre, forkortes styrestangen ved at dreje den til højre. Hvis maskinen trækker til venstre, forlænges stangen ved at dreje den til venstre.

   Note: Juster kun den venstre styrestang for at afpasse hastigheden på venstre hjul efter hastigheden på højre hjul. Undlad at justere hastigheden på højre hjul, da dette vil sætte højre bevægelseshåndtag ud af midten af kontrolpanelets neutrale låseposition.

   Important: Drej ikke styrestangen for meget, da dette kan få maskinen til at krybe i neutral.

   g031531
  5. Kontroller, at sporingen er korrekt, og juster stangen efter behov.

   Note: Hvis du ikke kan opnå korrekt sporing ved at justere venstre styrestang, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  6. Kontroller, at maskinen ikke kryber fra den neutrale position, mens parkeringsbremserne er deaktiveret.

  7. Monter brændstoftanken, hvis du har afmonteret den.

  8. Monter puden.

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på mellem 0,83 og 0,97 bar.

  Important: Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 53).

  4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 53).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 53.

  5. Monter støvdækslet (Figur 53).

   g001297

  Eftersyn af styrehjulene og lejerne

  Styrehjulene roterer rundt om et rulleleje, der holdes af en nøglebøsning. Hvis lejet altid er smurt godt, vil slitagen være minimal. Hvis lejet imidlertid ikke holdes smurt, vil det hurtigt blive slidt. Et slingrende styrehjul er som regel tegn på, at lejet er slidt.

  1. Fjern låsemøtrikken og hjulbolten, der fastgør styrehjulet på styrehjulsgaflen (Figur 54).

   g009453
  2. Fjern en bøsning, og træk herefter nøglebøsningen og rullelejet ud af hjulnavet (Figur 54).

  3. Fjern den anden bøsning fra hjulnavet, og rengør hjulnavet for fedt og snavs (Figur 54).

  4. Kontroller rullelejet, bøsningerne, nøglebøsningen og hjulnavets inderside for slitage.

   Note: Udskift slidte eller beskadigede dele (Figur 54).

  5. Placer en bøsning i hjulnavet (Figur 54).

  6. Kontroller rullelejet og nøglebøsningen, og skub dem på plads i hjulnavet (Figur 54).

  7. Placer den anden bøsning i hjulnavet (Figur 54).

  8. Monter styrehjulsenheden i styrehjulsgaflen, og fastgør den med hjulbolten og låsemøtrikken (Figur 54).

  9. Tilspænd låsemøtrikken, indtil nøglebøsningen støder helt op til styrehjulsgaflernes inderside (Figur 54).

  10. Smør fittingen på styrehjulet.

  Afmontering af koblingsafstandsstykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller koblingen.
 • Når koblingsbremsen er blevet slidt i en grad, så koblingen ikke længere altid griber fat, kan afstandsstykket fjernes med henblik på at forlænge koblingens levetid (Figur 55).

  g010869
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Brug en luftkompressor til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne.

   g010868
  4. Kontroller ledningsnettets, stikkenes og klemmernes tilstand. Rengør eller udskift dem efter behov.

  5. Kontroller, at der er 12 V ved koblingsstikket, når kontakten til kraftudtaget indkobles.

  6. Mål gabet mellem rotoren og armaturet. Hvis gabet er større end 1 mm, skal følgende trin gennemføres:

   1. Løsn begge bremsemonteringsbolte en halv til en hel omgang som vist i Figur 57.

    Note: Fjern ikke bremsestangen fra kappen/armaturet. Bremsestangen er slidt, så den passer til armaturet og skal fortsat passe, efter at afstandsstykket fjernes, så der sikres korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Brug en spidstang eller hånden til at fjerne afstandsstykket.

    Note: Vent med at kassere afstandsstykket, indtil du har kontrolleret, at koblingen fungerer korrekt.

    g010871
   3. Brug trykluft til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne.

   4. Tilspænd hver bolt (M6 x 1) med et moment på 12,3 til 13,7 N·m.

   5. Brug en søgelære på 0,25 mm til at kontrollere, at der er et gab mellem rotor- og armaturoverfladen på begge side af bremsestangen som vist i Figur 59 og Figur 60.

    Note: På grund af den måde, som rotor- og armaturoverfladerne slides på (rundinger og udhulninger), er det nogle gange svært at måle gabet.

    g010872
    g010873
    • Hvis gabet er mindre end 0,25 mm, skal afstandsstykket monteres. Læs derefter anvisninger under .

    • Gå til sikkerhedskontrolanvisningerne i trin 6, hvis gabet er, som det skal være.

   6. Udfør følgende sikkerhedskontrol:

    1. Tag plads i sædet, og start motoren.

    2. Kontroller, at skæreknivene ikke indkobles, når kontakten til kraftudtaget er i positionen OFF (fra), og koblingen er udkoblet.

     Note: Hvis koblingen ikke udkobler, skal afstandsstykket monteres. Se .

    3. Indkobl og udkobl kontakten til kraftudtaget 10 gange i træk for at sikre, at koblingen fungerer korrekt.

     Note: Hvis koblingen ikke indkobles korrekt, skal du læse .

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 115 til 142 N·m.

  Kontrol af hjulnavets møtrikker

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrikker.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hjulnavets møtrikker.
 • Kontroller og tilspænd hjulnavets møtrikker med et moment på 286 til 352 N·m.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af luftindtagsskærmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen.
 • Al ophobning af græs, snavs eller affald fra cylinderen og cylindertopstykkets kølefinner, luftindtagsskærmen på svinghjulets endestykke og karburatorens regulatorgreb og forbindelsesled skal fjernes før hver brug. Dette sikrer tilstrækkelig køling og korrekt motoromdrejningstal, hvilket mindsker risikoen for overophedning eller mekanisk beskadigelse af motoren.

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør motorkøleribber og -afskærmninger.
  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset (Figur 61).

  4. Fjern snavs og græs fra motordelene.

  5. Monter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset (Figur 61).

   g031343

  Vedligeholdelse af bremser

  Serviceeftersyn af bremsen

  Kontroller bremserne på et plant underlag og en skråning før hver brug.

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Important: Hvis parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen forsvarligt, skal den justeres.

  Kontrol af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af bremser.
  1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kraftudtaget.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft foden fra bremsen.

  4. Aktiver bremsegrebet, og kontroller, at maskinen ikke bevæger sig.

  5. Juster bremsen om nødvendigt.

  Justering af bremserne

  1. Afmonter brændstoftanken. Se Afmontering af brændstoftanken.

  2. Løsn bolten på kabelklemmen på venstre side af maskinen.

   g031396
  3. Træk ned i kablerne, indtil de er stramme.

  4. Stram møtrikken.

  5. Monter brændstoftanken, tværbeslaget og puden.

  Vedligeholdelse af remme

  Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller plæneklipperskjoldets rem.
 • Tegnene på, at en rem er slidt, omfatter: hvinen, når remmen kører rundt, skæreknive, der glider, når der klippes græs, flossede remkanter, brændemærker og revner. Udskift skjoldremmen, hvis nogle af disse forhold opstår.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern de fire bræddebolte og fire møtrikker, som forbinder de to sideafskærmninger med remskærmene (Figur 63).

   g033762
  4. Fjern bolten, som forbinder de to remskærme (Figur 64).

   g033764
  5. Fjern de seks bolte, der forbinder remskærmene med plæneklipperskjoldet, og skub remskærmene ud under styreremskivens dæksel (Figur 65).

   g033766
  6. Fjern remmen.

  7. Monter remmen, og før den som vist i Figur 66.

   g033767
  8. Monter remskærmene ved hjælp af seks bolte (Figur 65).

  9. Monter bolten for at tilslutte de to remskærme (Figur 64).

  10. Monter de to sideafskærmninger på remskærmene ved hjælp af fire bræddebolte og fire møtrikker (Figur 63).

  Udskiftning af transmissionsremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Udskift transmissionsremmen.
  1. Afmonter brændstoftanken. Se Afmontering af brændstoftanken.

  2. Fjern hydraulikbeholderens dæksel.

  3. Find aftapningsskruerne i bunden af transmissionen, og anbring en drænbakke under skruen (Figur 67).

   g031402
  4. Tøm maskinen for hydraulikvæske.

  5. Fjern den nederste hydraulikslange (Figur 68).

   g031345
  6. Fjern spændefjederen (Figur 68).

   Forsigtig

   Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

   Bær sikkerhedsbriller, og vær forsigtig, når du fjerner fjederen.

  7. Fjern skjoldremmen fra koblingen og koblingsstopperen (Figur 68).

  8. Monter den nye rem.

  9. Monter spændefjederen og den nederste hydraulikslange.

  10. Monter aftapningspropperne, og tilspænd dem til et moment på 22 til 27 Nm.

  11. Påfyld hydraulikvæske til det korrekte niveau.

  12. Monter hydraulikbeholderens dæksel.

  13. Lad maskinen køre i ti minutter, og kontroller, at hydraulikvæskestanden er på det korrekte niveau.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af bevægelseshåndtagene

  Hvis bevægelseshåndtagene ikke flugter vandret, skal højre bevægelseshåndtag justeres.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den neutrale position, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skub bevægelseshåndtagene ned og ud af den NEUTRALE LåSEPOSITION (Figur 69).

  4. Kontroller, at det højre bevægelseshåndtag flugter vandret med venstre bevægelseshåndtag (Figur 69).

   g009436
  5. For at justere bevægelseshåndtagene vandret skal du justere knasten.

  6. Udløs puden fra maskinens bagende.

  7. Løsn møtrikken, der fastholder knasten (Figur 70).

   g031538
  8. Juster knasten, indtil den flugter med venstre bevægelseshåndtag, og spænd møtrikken til knasten.

   Note: Hvis knasten flyttes med uret (lodret), sænkes håndtaget, og hvis knasten flyttes mod uret (lodret), hæves håndtaget.

   Important: Sørg for, at knastens flade del ikke flyttes over den lodrette position (til højre eller venstre), da dette kan beskadige kontakten.

  9. Gentag trin 3 til 8 for det venstre bevægelseshåndtag.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystemets specifikationer

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikvæske

  Hydrauliksystemets væskekapacitet: 4,7 l

  Important: Brug den foreskrevne væske. Andre væsker kan beskadige systemet.

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Note: Kontroller hydraulikvæskestanden, når væsken er kold.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, og sluk motoren.

  3. Vent, indtil alle bevægelige dele er standset, og aktiver parkeringsbremsen, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Rengør området omkring hydrauliktankens påfyldningshals og dæksel (Figur 71).

   g031401
  5. Fjern dækslet fra påfyldningsstudsen (Figur 71).

   Note: Kig i tanken for at kontrollere væskestanden i beholderen.

  6. Påfyld væske i beholderen, indtil det korrekte niveau nås.

  7. Monter dækslet på påfyldningsstudsen.

   Advarsel

   Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader.

   • Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader. Hvis dette ikke gøres, kan der opstå koldbrand.

   • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

   • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

   • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

   • Sørg for, at alle slanger til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittinger er stramme, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • Skift hydraulikvæske mere hyppigt under ekstreme forhold eller i varme driftsklimaer. Kontakt din autoriserede serviceforhandler for at anskaffe et hydrauliksæt til udskiftning af hydraulikfiltrene.

  Advarsel

  Varm hydraulikvæske kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Lad hydraulikvæsken afkøle, før der udføres vedligeholdelse på hydrauliksystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter brændstoftanken. Se Afmontering af brændstoftanken.

  4. Fjern hydraulikbeholderens dæksel.

  5. Find aftapningsproppen i bunden af hver transmission, og anbring en drænbakke under propperne (Figur 72).

   g032671
  6. Fjern aftapningsskruerne.

  7. Tøm maskinen helt for hydraulikvæske.

  8. Fjern hydraulikfilterdækslet og -filteret fra hver transmission.

  9. Monter nye hydraulikfiltre med fjedersiden udad, og monter filterdækslerne.

  10. Monter aftapningspropperne, og tilspænd dem til et moment på 22 til 27 Nm.

  11. Løsn udluftningsproppen på hver transmission, så den sidder løst og kan rokkes frem og tilbage (Figur 73).

   Note: På den måde kan der slippe luft ud af hydrauliksystemet, når du påfylder hydraulikvæske.

   g031544
  12. Påfyld langsomt væske i hydrauliktanken, indtil det begynder at løbe ud af en af udluftningspropperne.

   Important: Brug den væske, som er foreskrevet i Hydrauliksystemets specifikationer, eller en tilsvarende. Andre væsker kan beskadige systemet.

   Important: Hold øje med væskestanden i hydrauliktanken, så du ikke fylder for meget på.

  13. Stram udluftningspropperne.

  14. Monter hydrauliktankens dæksel.

  15. Monter brændstoftanken.

  16. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  17. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

   Note: Se Udluftning af hydrauliksystemet, hvis et eller begge hjul ikke vil køre.

  Udluftning af hydrauliksystemet

  Traktionssystemet er selvudluftende, men det kan dog være nødvendigt at udlufte systemet, hvis væsken skiftes, eller når der har været udført arbejde på systemet.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft maskinens bagende op på donkrafte, der er høje nok til at hæve drivhjulene fra jorden.

  4. Start motoren, og flyt gashåndtaget til tomgangspositionen.

   Note: Hvis drivhjulet ikke drejer, kan tømningen af systemet hjælpes på vej ved forsigtigt at dreje hjulet i fremadgående retning.

  5. Kontroller hydraulikvæskestanden, mens den falder, og fyld væske på efter behov for at opretholde det foreskrevne niveau.

  6. Gentag denne procedure for det modsatte hjul.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Advarsel

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  Parker maskinen på et plant underlag, udkobl skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen. Drej tændingsnøglen til positionen FRA. Fjern tændingsnøglen, og fjern tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 74).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 74).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud.

  4. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 75).

   g000975
  5. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  6. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme punkt som i trin 4 ovenfor.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 4 og 5 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, skal skærekniven udskiftes.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget skærekniv med en ny skærekniv.

   • Fil eller lav ikke skarpe hakker i skæreknivens kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skæreknivene, hvis de rammer en fast genstand, hvis en skærekniv er ude af balance, eller hvis en skærekniv er bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke opfylder sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern knivbolten, den buede skive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 76).

   g004536

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 77).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000276
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 78).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er skærekniven afbalanceret.

   g000277
  3. Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 76).

  4. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 79).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter fjederskiven og knivbolten (Figur 79).

   Note: Fjederskivens konus skal installeres mod boltens hoved (Figur 79).

  3. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 N·m.

   g004536

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Klargøring af maskinen

  Sørg for, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Niveller plæneklipperskjoldet fra side til side, før du justerer den langsgående hældning.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Kontroller dæktrykket på begge drivdæk. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede skæreknive. Fjern og udskift bøjede skæreknive. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  5. Sænk plæneklipperskjoldet til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  Kontrol af plæneklipperskjoldets højde fra side til side

  1. Juster lufttrykket i bagdækkene.

  2. Kontroller, at skæreknivene ikke er bøjede. Se Kontrol for bøjede skæreknive.

  3. Placer knivene fra side til side.

  4. Mål ved punkt B og C fra en plan overflade til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 80).

   g006888
  5. Forskellen mellem målingerne ved punkt B og C må højst være 6 mm.

   Note: Se Tværgående nivellering af plæneklipperskjoldet, hvis det ikke er korrekt.

  Tværgående nivellering af plæneklipperskjoldet

  1. Løsn sidemøtrikken og kontramøtrikken i de gafler, du vil justere (Figur 81).

   g031415
  2. Drej den øverste bolt på gaflerne for at justere plæneklipperskjoldets højde (Figur 81).

   Note: Drej bolten med uret for at hæve plæneklipperskjoldet og mod uret for at sænke det.

  3. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene.

  4. Kontroller den tværgående højde. Se Kontrol af plæneklipperskjoldets højde fra side til side.

  Kontrol af plæneklipperskjoldets hældning på langs

  1. Juster lufttrykket i bagdækkene i henhold til de korrekte specifikationer.

  2. Placer 1 skærekniv på langs. Mål ved punkt A og B fra en plan overflade til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 82).

   Note: Plæneklipperens skærekniv skal være 6 mm lavere foran ved punkt A end bagved ved punkt B.

  3. Drej skæreknivene, og gentag dette med de andre skæreknive.

   g001041
  4. Hvis hældningen på langs ikke er korrekt, skal du se Nivellering af plæneklipperskjoldet på langs.

  Nivellering af plæneklipperskjoldet på langs

  1. Løsn kontramøtrikken og sidebolten i de gafler, du vil justere (Figur 83).

   g031416
  2. Drej den øverste bolt på gaflerne for at justere plæneklipperskjoldets højde (Figur 83).

   Note: Drej bolten med uret for at hæve plæneklipperskjoldet og mod uret for at sænke det.

  3. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene.

  4. Kontroller hældningen på langs. Se Kontrol af plæneklipperskjoldets hældning på langs.

  Tilpasning af klippehøjden

  1. Kontroller dæktrykket i bagdækkene.

  2. Indstil klippehøjden til 76 mm. Se Justering af klippehøjden.

  3. Parker maskinen på et plant underlag, og placer en skærekniv på langs.

  4. Mål ved punkt A og fra et plant underlag til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 84).

   Note: Målingen skal være 76 mm.

   g000975
  5. Hvis afstanden ikke er korrekt, skal du finde de forreste to gafler på maskinen (Figur 83).

  6. Løsn sidebolten og kontramøtrikken på gaflerne.

  7. Juster den øverste bolt på gaflerne, indtil skæreknivspidserne svarer til 76 mm.

  8. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene.

  Justering af skjoldløftefjederen

  Note: Justeringen af skjoldløftefjederen ændrer, hvor meget skjoldet svæver, og hvor mange kræfter der skal bruges for at løfte skjoldet, når klippehøjdehåndtaget bruges.

  1. Hæv skjoldets løftearm, og lås den fast i TRANSPORTPOSITIONEN.

  2. Kontroller afstanden mellem fjedermøtrikken og bagsiden af det svejsede monteringsbeslag (Figur 85).

  3. Afstanden skal være mellem 47 og 50 mm (Figur 85).

  4. Hvis det er nødvendigt, justeres afstanden ved at justere bolten på forenden af monteringsbeslaget (Figur 85).

   g031398
  5. Gentag proceduren for skjoldløftefjederen i modsatte side.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen ikke maskinen uden at have monteret en dækplade, kværnafskærmning, græsdeflektor eller opsamler.

  1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 86).

   g015594
  2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.

  3. Placer afstandsklodsen og fjederen på græsdeflektoren.

  4. Placer den ene af fjederens J-formede ender bag skjoldets kant.

   Note: Sørg for, at fjederens ene J-formede ende sidder bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 86.

  5. Monter bolten og møtrikken.

  6. Placer en af fjederens J-formede ender omkring græsdeflektoren (Figur 86).

   Important: Græsdeflektoren skal kunne dreje. Løft deflektoren op, så den kan åbnes helt, og sørg for, at den drejer, så den kan sænkes helt ned.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv maskinens forende, og understøt plæneklipperen med donkrafte.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, drej tændingsnøglen til positionen Off (slukket), og tag nøglen ud.

  2. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, især i nærheden af drivsystemet og motoren. Højtryksrensning kan skubbe snavs og vand ind i vigtige dele, f.eks. spindellejer og elektriske kontakter.

  3. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

  4. Kontroller, om bremsen virker. Se Kontrol af parkeringsbremsen.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  6. Smør maskinen. Se Smøring.

  7. Skift motorolien. Se afsnit Skift af motorolien.

  8. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  9. Gør følgende i forbindelse med opbevaring i længere tid:

   1. Tilsæt en brændstofstabilisator til brændstoffet i tanken.

   2. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   3. Stands motoren, lad den køle af, og tøm brændstoftanken. Se Tømning af brændstoftanken, eller kør motoren, indtil den stopper.

   4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper. Gentag processen med chokeren aktiveret, indtil motoren ikke starter igen.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Det kan genbruges i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Note: Opbevar ikke benzin sammen med stabilisator i over 90 dage.

  10. Fjern tændrøret/-ene, og kontroller det/dem. Se Serviceeftersyn af tændrøret. Når tændrøret/tændrørene er afmonteret fra motoren, hældes to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet. Brug starteren til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/tændrørene. Sæt ikke kablet på tændrøret/tændrørene.

  11. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle defekte og beskadigede dele.

  12. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  13. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Fjern nøglen fra tændingen, og opbevar den på et sted, du ikke glemmer. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren vil ikke starte, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom, eller afbryderventilen er lukket.
  2. Chokeren er ikke aktiveret.
  3. Et tændrørskabel sidder løst eller er faldet af.
  4. Et tændrør er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Luftfilteret er snavset.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Mellemrummet mellem kontakterne til sikkerhedslåsesystemet er ikke korrekt.
  1. Fyld brændstoftanken med benzin, og åbn ventilen.
  2. Flyt chokerhåndtaget til positionen Choker.
  3. Monter kablet på tændrøret.
  4. Monter et nyt tændrør med korrekt gnistgab.
  5. Efterse luftfilterindsatsen.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Et tændrør er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  6. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Efterse luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribber og luftkanaler under motorens blæserhus er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  Maskinen kører ikke.
  1. Væskestanden i hydraulikbeholderen er lav.
  2. Der er luft i hydrauliksystemet.
  3. En pumpedrivrem glider.
  4. En fjeder på pumpedrivremmens styreremskive mangler.
  5. Pumpens omløbsventiler er åbne.
  1. Fyld hydraulikvæske på beholderen.
  2. Tving luften ud af det hydrauliske system.
  3. Sæt remmen på igen.
  4. Udskift fjederen.
  5. Stram omløbsventilerne. Tilspænd dem med et moment på 12 til 15 N·m.
  Der er en unormal vibration.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. En af skæreknivenes monteringsbolte er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. En motorremskive, styreremskive eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. En motorremskive er beskadiget.
  6. En knivspindel er bøjet.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Plæneklipperskjoldets hældning er forkert.
  5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven(e).
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet fra side til side.
  4. Juster plæneklipperhældningen på langs.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. En pumpedrivrem er slidt, løs eller beskadiget.
  2. En pumpedrivrem er hoppet af remskiven.
  3. En rem på plæneklipperskjoldet er slidt, løs eller beskadiget.
  4. En rem på plæneklipperskjoldet er hoppet af remskiven.
  5. En styrefjeder er gået itu eller mangler.
  6. Den elektriske kobling er ikke justeret.
  7. Koblingens konnektor eller kabel er beskadiget.
  8. Den elektriske kobling er beskadiget.
  9. Sikkerhedslåsesystemet forhindrer skæreknivenes rotation.
  10. Kontakten til kraftudtaget er defekt.
  1. Kontroller remspændingen.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Monter en ny skjoldrem.
  4. Monter plæneklipperskjoldets remskive, og kontroller, at styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt og fungerer.
  5. Sæt fjederen på igen.
  6. Juster koblingens gnistgab.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  9. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  10. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Koblingen indkobler ikke.
  1. Sprunget sikring.
  2. Lav spændingsforsyning ved koblingen.
  3. Fjederen er beskadiget.
  4. Der er utilstrækkelig strømforsyning.
  5. Rotor/armatur-gnistgabet er for stort.
  1. Udskift sikringen. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift komponenter om nødvendigt.
  2. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift dele om nødvendigt.
  3. Udskift koblingen.
  4. Reparer eller udskift koblingens ledning eller elektriske system. Rengør tilslutningskontakterne.
  5. Fjern afstandsstykket, eller udskift koblingen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram

  g233852