Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji maszyny oraz nie uszkodzić jej i uniknąć obrażeń. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie maszyny.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny maszyny. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie.

g007404

W miejscu poniżej wpisz model produktu i numery seryjne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo, mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Moment obrotowy na wale: Moment obrotowy na wale silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Specyfikację danego modelu kosiarki można znaleźć na stronie www.Toro.com.

Nie należy manipulować przy elementach sterujących silnika ani zmieniać prędkości regulatora. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja kosiarki może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przestrzegaj poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, najlepszej wydajności i uzyskania wiedzy na temat produktu konieczne jest, aby użytkownik lub inny operator kosiarki przeczytał i przyswoił sobie zawartość niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem silnika. Zwracaj szczególną uwagę na symbol alarmu bezpieczeństwa(Rysunek 2), tj. Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Przeczytaj i przyswój sobie instrukcję, ponieważ dotyczy ona bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała.

Ogólne zasady bezpieczeństwa kosiarki

Ta maszyna tnąca może spowodować obcięcie dłoni i stóp, a podczas koszenia wyrzucać różne przedmioty. Nieprzestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Szkolenie

 • Przeczytaj dokładnie instrukcje. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłową obsługą urządzenia.

 • Nie zezwalaj w żadnym wypadku dzieciom lub osobom nie znającym tych instrukcji na obsługę urządzenia. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora.

 • Należy pamiętać, że użytkownik lub operator ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i zagrożenie osób lub ich własności.

 • Należy zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi wszystkich piktogramów znajdujących się na urządzeniu lub w instrukcjach.

Benzyna

OSTRZEŻENIE – Benzyna jest substancją wysoce łatwopalną. Stosuj następujące środki ostrożności:

 • Przechowuj paliwo w pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz i nie pal papierosów podczas wykonywania tej czynności.

 • Dolewaj paliwa zanim włączysz silnik. Nigdy nie usuwaj korka ze zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest jeszcze gorący.

 • W przypadku rozlania benzyny nie włączaj silnika, tylko przestaw urządzenie w inne miejsce i unikaj możliwości spowodowania zapłonu do momentu rozproszenia oparów benzyny.

 • W bezpieczny sposób usuwaj i ponownie instaluj wszystkie zbiorniki paliwa i korki.

Przygotowanie

 • Podczas koszenia należy zawsze mieć na sobie długie spodnie i antypoślizgowe obuwie zakrywające stopy. Nie obsługuj maszyny bez obuwia lub w sandałach z odkrytymi palcami.

 • Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz używać urządzenia i usuń wszystkie kamienie, patyki, przewody, kości i inne przedmioty.

 • Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj wzrokowo, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory i/lub wychwytywacze trawy, są zamontowane i działają prawidłowo.

 • Przed użyciem zawsze sprawdzaj wzrokowo ostrza, śruby mocujące ostrze i zespół tnący, aby określić, czy nie są one zużyte lub uszkodzone. Zużyte lub uszkodzone ostrza i śruby wymieniaj zestawami, aby zachować równowagę.

Uruchamianie

 • Nie przechylaj maszyny podczas uruchamiania silnika, za wyjątkiem sytuacji, w których przechylenie jest konieczne w celu jej uruchomienia. W takim przypadku nie przechylaj jej bardziej niż jest to absolutnie konieczne i podnoś tylko część znajdującą się z dala od operatora.

 • Uruchamiaj silnik ostrożnie, zgodnie z instrukcjami, ze stopą odsuniętą odpowiednio daleko od ostrzy, nie znajdującą się przed tunelem wyrzutowym.

Obsługa

 • Nigdy nie koś jeśli w pobliżu są ludzie, szczególnie dzieci, lub zwierzęta.

 • Koś tylko przy świetle dziennym lub dobrym świetle sztucznym.

 • Uważaj na zagłębienia terenu oraz inne niedostrzegalne niebezpieczeństwa.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp w pobliże ani pod wirujące części. Wylot wyrzutnika zawsze powinien być drożny.

 • Nie wolno podnosić lub przenosić kosiarki przy włączonym silniku.

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia sterowanej przez pchającego kosiarki ku sobie.

 • Chodź; nie biegaj.

 • Zbocza:

  • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność w czasie pracy na zboczach.

  • Zawsze koś w poprzek powierzchni stoków, nigdy w górę i w dół. Zmieniając kierunek na stokach zachowuj najwyższą ostrożność.

  • Na stokach zawsze uważaj na oparcie dla stóp.

 • Na stokach i ostrych zakrętach zmniejszaj prędkość, aby zapobiec wywróceniu lub utracie kontroli.

 • Zatrzymaj ostrze, jeśli konieczne jest przechylenie maszyny do transportu, podczas przejeżdżania przez powierzchnie inne niż trawa lub podczas transportu maszyny do i z obszaru koszenia.

 • Nie uruchamiaj silnika w przestrzeni zamkniętej, gdzie istnieje możliwość nagromadzenia się oparów tlenku węgla i innych składników gazów spalinowych.

 • Wyłącz silnik

  • za każdym razem, gdy odchodzisz od maszyny.

  • przed zatankowaniem.

  • przez zdemontowaniem wychwytywacza trawy.

  • przed regulacją wysokości, z wyjątkiem przypadków, gdy wysokość można dostosować z pozycji operatora.

 • Zatrzymaj silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej.

  • przed usunięciem zablokowań lub odblokowaniem tunelu.

  • przed przeprowadzeniem przeglądu, czyszczenia lub czynności konserwacyjnych.

  • po uderzeniu w ciało obce sprawdź urządzenia pod kątem uszkodzeń, a przed jego ponownym uruchomieniem oraz przystąpieniem do obsługi przeprowadź ewentualne naprawy.

  • jeśli urządzenie zaczyna nietypowo drgać (sprawdź natychmiast).

 • Uderzenia pioruna mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Jeśli zobaczysz błyskawicę lub usłyszysz grzmot w pobliżu, nie obsługuj maszyny; poszukaj schronienia.

 • Rozglądaj się podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu.

Konserwacja i przechowywanie

 • Dokładnie dokręcaj wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, aby zachować pewność, że urządzenie będzie pracować bezpiecznie.

 • Nie czyść maszyny sprzętem ciśnieniowym.

 • Nigdy nie przechowuj urządzenia z benzyną w zbiorniku wewnątrz budynku, gdzie opary mogą zetknąć się z otwartym płomieniem lub iskrą.

 • Przed przechowaniem w pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, oczyszczaj silnik, tłumik, przedział akumulatora i miejsce przechowywania benzyny z trawy, liści oraz nadmiernej ilości smaru.

 • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz osłony wylotowej i w razie potrzeby wymieniaj części na zalecane przez producenta.

 • Aby zapewnić bezpieczeństwo, wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.

 • Wymieniaj uszkodzone tłumiki.

 • W razie konieczności opróżnienia zbiornika paliwa, wykonaj tę czynność na zewnątrz.

 • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej. Prowadzenie maszyny ze zbyt wysoką prędkością może zwiększyć niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

 • Konieczna jest ostrożność podczas regulacji maszyny, aby zapobiec uwięzieniu palców pomiędzy ruchomymi ostrzami a nieruchomymi częściami urządzenia.

 • Aby zapewnić najlepsze osiągi i bezpieczeństwo, kupuj wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria Toro. Nie stosuj przypadkowo pasujących części i akcesoriów; mogą one spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Transportowanie

 • Zachowaj ostrożność podczas ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy.

 • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

 • Zamocuj bezpiecznie maszynę za pomocą pasów, łańcuchów, kabla czy lin. Zarówno pas z przodu, jak i z tyłu powinien być skierowany w dół ku zewnętrznej części maszyny.

Ciśnienie akustyczne

W tym urządzeniu poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora wynosi 90 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) 1 dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395-1:2013.

Moc akustyczna

W tym urządzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 98 dBA z uwzględnieniem współczynnika niepewności (K) 1 dBA.

Poziom mocy akustycznej został określony zgodnie z procedurami podanymi w normie ISO 11094.

Ostrożnie

Długookresowe narażenie na hałas podczas obsługi maszyny może spowodować częściową utratę słuchu.

Podczas eksploatacji maszyny przez dłuższy okres czasu należy używać odpowiedniej ochrony słuchu.

Drgania przenoszone przez kończyny górne

Zmierzony poziom drgań dla prawej ręki = 4.7 m/s2

Zmierzony poziom drgań dla lewej ręki = 3.6 m/s2

Współczynnik niepewności (K) = 2.4 m/s2

Zmierzone wartości zostały określone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 5395-1:2013.

Ostrożnie

Długookresowe narażenie na drgania podczas obsługi maszyny może spowodować drętwienie dłoni i nadgarstków.

Podczas eksploatacji maszyny przez dłuższy okres czasu należy nosić rękawice pochłaniające drgania.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Naklejki ostrzegawcze i instruktażowe znajdują się w pobliżu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone naklejki.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8867
decal115-8411
decal112-8760
decal131-0894
decal131-4514b

Montaż

Important: Usuń i wyrzuć zabezpieczający arkusz plastikowy, osłaniający silnik.

Montowanie i rozkładanie uchwytu

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe zamontowanie i rozłożenie uchwytu mogą spowodować uszkodzenie kabli, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Montując i rozkładając uchwyt, nie dopuść do uszkodzenia kabli.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Podnieś tył obudowy maszyny do najwyższego poziomu koszenia, przesuwając dwie tylne dźwignie regulacji wysokości koszenia maksymalnie do przodu. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

 2. Przymocuj końce uchwytu do obudowy maszyny za pomocą dwóch śrub uchwytu z podkładkami (Rysunek 3), ale nie dokręcaj śrub.

  g007705
 3. Obróć uchwyt do tyłu (Rysunek 4).

  g020751
 4. Zablokuj uchwyt na żądanej wysokości; patrz Regulacja wysokości uchwytu.

 5. Dokręć śruby uchwytu z momentem od 14 do 17 N-m.

 6. Wyreguluj wysokość koszenia; patrz Regulacja wysokości cięcia.

Umieszczenie linki rozrusznika linkowego w prowadnicy

Important: Linkę rozrusznika linkowego należy umieścić w prowadnicy.

Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do górnego uchwytu i przeciągnij linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie (Rysunek 5).

g003251

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu (Rysunek 6) i napełnij skrzynię korbową w około 3/4 olejem, wlewając go do rury wlewu oleju.

  Note: Maks. ilość: 0,59 l, typ: Olej smarowy SAE 30 z detergentami o klasyfikacji API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

  g003270
 3. Wytrzyj końcówkę wskaźnika poziomu czystą szmatką.

 4. Włóż wskaźnik poziomu do rury wlewu oleju i wkręcaj go do zatrzymania.

 5. Wyjmij wskaźnik oleju i odczytaj poziom oleju na nim; patrz Rysunek 6.

  • Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, dodaj powoli małą ilość oleju do rury wlewu oleju, a następnie powtarzaj kroki od 3 do 5 do chwili, gdy poziom oleju będzie prawidłowy, zgodnie z Rysunek 6.

  • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść nadmiar oleju, aby uzyskać jego prawidłowy poziom na wskaźniku. Aby spuścić nadmiar oleju, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 6. Wkręć ręcznie wskaźnik poziomu oleju.

Ładowanie akumulatora

Montaż worka na trawę

 1. Nałóż worek na trawę wokół ramy w sposób pokazany na Rysunek 7

  g027257

  Note: Nie nakładaj worka na uchwyt (Rysunek 7).

 2. Zaczep dolny kanał worka na dolną część ramy (Rysunek 8).

  g027258
 3. Zaczep kanały boczne i kanał górny worka odpowiednio na boczne i górne elementy ramy (Rysunek 8).

Przegląd produktu

g027389
g014400
ModelWagaDługośćSzerokośćWysokość
2079742 kg165 cm56 cm104 cm

Działanie

Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo

Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowa. Pożar lub wybuch benzyny może poparzyć Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu benzyny przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe lub na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliżaj się do benzyny, kiedy palisz, ani nie przynoś jej w pobliże otwartego płomienia lub iskier.

 • Przechowuj benzynę w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Akceptowalne jest paliwo natlenione, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gasohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 11).

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon, mieszając go z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

g027380

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Maks. ilość: 0,59 l, typ: Olej smarowy SAE 30 z detergentami o klasyfikacji API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu (Rysunek 12).

   g003270
  3. Wytrzyj końcówkę wskaźnika poziomu czystą szmatką.

  4. Włóż wskaźnik poziomu do rury wlewu oleju i wkręcaj go do zatrzymania.

  5. Wyjmij wskaźnik oleju i odczytaj poziom oleju; patrz Rysunek 12.

   • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie, powoli dodawaj jego niewielką ilość do wlewu, po czym powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, aż poziom oleju na wskaźniku osiągnie oznaczenie Maksymalny.

   • Jeżeli poziom oleju wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku poziomu. Aby spuścić nadmiar oleju, patrz Wymiana oleju silnikowego.

    Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  6. Wkręć ręcznie wskaźnik poziomu oleju.

  Regulacja wysokości cięcia

  Ostrzeżenie

  Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

  Ostrożnie

  Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw wszystkie cztery koła na takiej samej wysokości.

  Note: Aby unieść urządzenie, przesuń wszystkie cztery dźwignie wysokości koszenia do przodu, zaś aby opuścić kosiarkę, przesuń je do tyłu (Rysunek 13).

  g027605

  Regulacja wysokości uchwytu

  Aby uzyskać najwygodniejsze położenie górnego uchwytu, można go podnosić lub opuszczać.

  Przekręć blokadę uchwytu, ustaw uchwyt w jednym z 3 położeń, a następnie zablokuj uchwyt w tej pozycji (Rysunek 14).

  g007284

  Uruchamianie silnika

  1. Pociągnij dźwignię sterowania w stronę uchwytu (Rysunek 15).

   g003219
  2. Przekręć kluczyk zapłonu (Rysunek 16) lub pociągnij uchwyt rozrusznika linkowego (Rysunek 17).

   Note: Ciągnąć za uchwyt rozrusznika mechanicznego, ciągnij go lekko do momentu, aż wyczujesz opór, a następnie pociągnij gwałtownie (Rysunek 17). Poczekaj, aż linka powoli powróci do uchwytu.

   g009547
   g003274

  Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Korzystanie z napędu trybu samobieżnego

  Aby użyć napędu trybu samobieżnego, wystarczy iść, z łokciami przy bokach, uchwyciwszy rękoma górny uchwyt; maszyna automatycznie dostosuje prędkość do operatora (Rysunek 18).

  g003221

  Zatrzymywanie silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem.
 • Aby zatrzymać silnik, zwolnij dźwignię sterującą ostrzem (Rysunek 19).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem silnik i ostrze powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeśli nie zatrzymają się prawidłowo, zatrzymaj natychmiast maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  g003222

  Recykling ścinków

  Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do recyklingu ścinków trawy i liści oraz kierowania ich z powrotem na trawnik.

  Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdemontuj go i zablokuj pokrywę wyrzutu bocznego; patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego przed recyklingiem ścinków.

  Important: Sprawdź, czy zaślepka wyrzutu do tyłu jest zamontowana. Aby zamontować zaślepkę: podnieś deflektor tylnego wyrzutu (Rysunek 20), zdecydowanym ruchem wepchnij zaślepkę, aż zablokuje się ona za zaczepami, i obróć dźwignię na zaślepce w lewo (Rysunek 21).

  g007288
  g010084

  Note: Aby odblokować zaślepkę, obróć dźwignię na zaślepce w prawo (Rysunek 21).

  Workowanie ścinków

  Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

  Ostrzeżenie

  Ze zużytego worka na trawę mogą być wyrzucane w kierunku operatora lub osób postronnych małe kamienie lub inne podobne odpady, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Sprawdzaj często worek na trawę. W przypadku uszkodzenia zamontuj nowy, zamienny worek.

  Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdejmij go i zablokuj drzwiczki wyrzutu bocznego (patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego) przed workowaniem ścinków.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Zanim opuścisz stanowisko operatora zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  Montaż worka na trawę

  1. Poprowadź linkę rozrusznika wokół dolnej prowadnicy linki (Rysunek 22).

   g007650

   Note: Dolna prowadnica linki zwalnia linkę rozrusznika przy pociągnięciu za uchwyt rozrusznika mechanicznego.

  2. Podnieś i przytrzymaj deflektor tylnego wyrzutu (Rysunek 23).

   g007285
  3. Wyciągnij zaślepkę wyrzutu do tyłu (Rysunek 23).

  4. Zawieś górną przednią krawędź worka na wycięciach (Rysunek 24).

   g007287
  5. Opuść deflektor tylnego wyrzutu.

  Demontaż worka na trawę

  1. Poprowadź linkę rozrusznika wokół dolnej prowadnicy linki (Rysunek 25).

   g007650

   Note: Dolna prowadnica linki zwalnia linkę rozrusznika przy pociągnięciu za uchwyt rozrusznika mechanicznego.

  2. Podnieś i przytrzymaj deflektor tylnego wyrzutu.

  3. Trzymając worek na trawę za uchwyt, zdejmij go z zaczepów.

  4. Zamontuj zaślepkę tylnego wyrzutu (rysunek 23).

   g007288

   Important: Sprawdź, czy zaślepka wyrzutu do tyłu jest zamontowana. Aby zamontować zaślepkę, zdecydowanym ruchem wepchnij zaślepkę, aż zablokuje się ona za zaczepami, i obróć dźwignię na zaślepce w lewo (Rysunek 27).

   g010084

   Note: Aby odblokować zaślepkę, obróć dźwignię na zaślepce w prawo (Rysunek 27).

  5. Opuść deflektor tylnego wyrzutu.

  Boczny wyrzut ścinków trawy

  Do koszenia bardzo wysokiej trawy użyj wyrzucania w bok.

  Jeśli worek jest zamontowany na maszynie, zdemontuj go i włóż tunel wyrzutu w bok; przez rozpoczęciem wyrzucania ścinków w bok patrzDemontaż worka na trawę.

  Important: Sprawdź, czy zaślepka wyrzutu do tyłu jest zamontowana. Aby zamontować zaślepkę: podnieś deflektor tylnego wyrzutu (Rysunek 28), zdecydowanym ruchem wepchnij zaślepkę, aż zablokuje się ona za zaczepami, i obróć dźwignię na zaślepce w lewo (Rysunek 27).

  g007288

  Note: Aby odblokować zaślepkę, obróć dźwignię na zaślepce w prawo (Rysunek 27).

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Zanim opuścisz stanowisko operatora zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  Montaż tunelu wyrzutu bocznego

  1. Odblokuj pokrywę wyrzutu bocznego (Rysunek 29).

   g002590
  2. Unieś otwartą pokrywę wyrzutu bocznego (Rysunek 30).

   g007430
  3. Zamontuj boczny tunel wyrzutowy i zamknij pokrywę tunelu (Rysunek 31).

   g002637

  Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

  Aby zdemontować boczny tunel wyrzutowy, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

  Important: Zablokuj pokrywę wyrzutu bocznego po jej zamknięciu (Rysunek 32).

  g002593

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Usuń z obszaru patyki, kamienie, kable, gałęzie i inne odpady, w które może uderzyć ostrze.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast zatrzymaj silnik, odłącz kabel od świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

  • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późnej jesieni, kiedy wzrost jest spowolniony. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Koś wyłącznie suchą trawę lub liście. Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika.

   Ostrzeżenie

   Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Koś wyłącznie w warunkach suchych.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

   • Ustaw wysokość koszenia na przednich kołach wycięcie niżej niż dla kół tylnych. Przykładowo, ustaw wysokość przednich kół na 51 mm oraz tylnych kół na 64 mm.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, ustaw wysokość koszenia z przodu 1 lub 2 wycięcia wyżej niż wysokość koszenia z tyłu.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzem.
 • Oczyść maszynę od spodu.
 • Co 25 godzin
 • Naładuj akumulator.
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Co 50 godzin
 • Wymień olej silnikowy; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Przed składowaniem
 • Naładuj akumulator.
 • Co rok
 • Wymieniaj filtr powietrza raz do roku; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Nasmaruj przekładnię kół
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  2. Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 33).

   g003127
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu wymiany oleju lub wymiany ostrza kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie kosiarki przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo. Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

   Ostrzeżenie

   Przechylenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Benzyna jest łatwopalna, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

   Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń benzynę pompą ręczną; nie używaj lewara.

  Wymiana filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymieniaj filtr powietrza raz do roku; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Wykonaj procedury konserwacji wstępnej; patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Otwórz pokrywę filtra powietrza, używając wkrętaka (Rysunek 34).

   g003128
  3. Wymień filtr powietrza (Rysunek 35).

   g003129
  4. Zamontuj pokrywę filtra powietrza.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 50 godzin
 • Wymień olej silnikowy; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Note: Maks. ilość: 0,59 l, typ: Olej smarowy SAE 30 z detergentami o klasyfikacji API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Sprawdź, czy zbiornik paliwa zawiera mało paliwa lub jest pusty, tak aby paliwo nie wyciekało po przewróceniu maszyny na bok.

  3. Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać.

   Note: Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  4. Odłącz kabel od świecy zapłonowej, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  5. Umieść miskę drenażową obok urządzenia od strony wskaźnika poziomu oleju (bagnetu).

  6. Wyjmij wskaźnik poziomu z szyjki wlewu oleju (Rysunek 36).

   g003130
  7. Przechyl maszynę na bok, z szyjką wlewu oleju skierowaną do dołu, aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu do miski drenażowej (Rysunek 37).

   g003131
  8. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  9. Wlej do skrzyni korbowej przez szyjkę wlewu około 3/4 pojemności oleju.

   Note: Maks. ilość: 0,59 l, typ: Olej smarowy SAE 30 z detergentami o klasyfikacji API SF, SG, SH, SJ, SL lub wyższej.

  10. Wytrzyj końcówkę wskaźnika poziomu czystą szmatką.

  11. Włóż wskaźnik poziomu do rury wlewu oleju i wkręcaj go do zatrzymania.

  12. Wyjmij wskaźnik oleju i odczytaj poziom oleju; patrz Rysunek 38.

   g003270
   • Jeżeli poziom oleju jest niższy niż oznaczenie Uzupełnienie, powoli dodawaj jego niewielką ilość do wlewu, po czym powtarzaj czynności od 10 do 12 do czasu, aż poziom oleju na wskaźniku osiągnie oznaczenie Maksymalny.

   • Jeżeli poziom oleju wykracza poza poziom maksymalny, spuść jego nadmiar aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego na wskaźniku poziomu.

    Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  13. Zamocuj prawidłowo wskaźnik poziomu.

  14. Oddaj zużyty olej do recyklingu w lokalnym centrum recyklingu.

  Ładowanie akumulatora

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Naładuj akumulator.
 • Przed składowaniem
 • Naładuj akumulator.
 • Najpierw ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie co miesiąc (co 25 uruchomień) bądź według potrzeb. Zawsze używaj ładowarki w osłoniętej przestrzeni i ładuj akumulator w temperaturze pokojowej (22°C), jeśli to możliwe.

  1. Podłącz ładowarkę do wiązki przewodów maszyny, umieszczonej pod kluczykiem zapłonu (Rysunek 39).

   g009555
  2. Podłącz ładowarkę do gniazdka w ścianie.

   Note: Jeśli akumulator nie utrzymuje ładunku, należy poddać akumulator ołowiowo-kwasowy recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Note: Ładowarka akumulatora może mieć 2-kolorowy wyświetlacz LED, wskazujący następujące stany ładowania:

  • Czerwona lampka wskazuje, że ładowarka ładuje akumulator.

  • Zielona lampka wskazuje, że akumulator jest całkowicie naładowany lub ładowarka jest odłączona od akumulatora.

  • Migająca lampka, zmieniająca kolor między czerwonym a zielonym, wskazuje, że akumulator jest niemal całkowicie naładowany. Ten stan utrzymuje się przez kilka minut, do chwili pełnego naładowania akumulatora.

  Wymiana bezpiecznika

  Jeśli akumulator nie ładuje się lub silnik nie daje się uruchomić rozrusznikiem elektrycznym, mogło dojść do przepalenia bezpiecznika. Wymień go na 40‑amperowy bezpiecznik wtykany.

  Important: Jeśli bezpiecznik nie jest zamontowany, nie można uruchomić maszyny za pomocą rozrusznika elektrycznego ani naładować akumulatora.

  1. Odepnij obie końcówki pokrywy akumulatora i zdejmij ją (Rysunek 40).

   g002877
  2. Wymień bezpiecznik w uchwycie bezpiecznika (Rysunek 41).

   g002878

   Note: Maszyna jest dostarczana z zapasowym bezpiecznikiem w komorze akumulatora.

  3. Załóż pokrywę akumulatora.

  Regulacja napędu samobieżnego

  Zawsze po zamontowaniu nowej linki napędu samobieżnego lub jeśli napęd samobieżny jest rozregulowany należy przeprowadzić regulację linki napędu samobieżnego.

  1. Obróć pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować mocowanie linki (Rysunek 42).

   g027709
  2. Wyreguluj naprężenie linki (Rysunek 42) pociągając ją do tyłu lub popychając do przodu i przytrzymując w tym położeniu.

   Note: Popchnij linkę w kierunku do silnika, aby zwiększyć trakcję, lub pociągnij linkę w kierunku od silnika, aby zmniejszyć trakcję.

  3. Obróć pokrętło w prawo, aby dokręcić mocowanie linki.

   Note: Dokręć mocno pokrętło ręką.

  Smarowanie przekładni kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Nasmaruj przekładnię kół
  1. Oczyść smarowniczki w tylnych kołach za pomocą czystej szmatki (Rysunek 43).

   g003234
  2. Skieruj smarownicę na każdą smarowniczkę i delikatnie nałóż 2–3 dawki smaru litowego (nr 2) o szerokim zastosowaniu.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Należy skontrolować ostrze za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie benzyny. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, należy je naostrzyć lub wymienić.

  1. Odłącz przewód od świecy zapłonowej, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 44).

   g003235
  4. Zdemontuj ostrze, zachowując cały osprzęt mocujący.

  5. Zamontuj nowe ostrze i cały osprzęt mocujący.

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 82 N·m.

   Important: Śruba dokręcona z momentem 82 N·m jest dokręcona bardzo mocno. Przy zablokowanym ostrzu za pomocą kawałka drewna, użyj swojego ciężaru ciała, aby prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Czyszczenie maszyny od spodu

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść maszynę od spodu.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Pozostawaj w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  Note: Najlepsze rezultaty daje mycie maszyny tuż po zakończeniu koszenia.

  1. Opuść maszynę na najniższą wysokość koszenia, patrz Regulacja wysokości cięcia.

  2. Ustaw maszynę na płaskiej utwardzonej nawierzchni.

  3. Podłącz wąż ogrodowy z wodą do złącza czyszczenia (Rysunek 45).

   g005477
  4. Włącz dopływ wody.

  5. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż spod maszyny przestaną wydobywać się ścinki trawy.

  6. Wyłącz silnik.

  7. Wyłącz dopływ wody i odłącz wąż ogrodowy od maszyny.

  8. Uruchom silnik i pozostaw go na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny.

  Przechowywanie

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  Ostrzeżenie

  Opary benzyny mogą eksplodować.

  • Nie przechowuj benzyny dłużej niż 30 dni.

  • Nie przechowuj maszyny w zamkniętym pomieszczeniu w pobliżu otwartego płomienia.

  • Przed przechowaniem maszyny zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  1. Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika.

  2. Uruchom maszynę i zaczekaj, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  3. Zostaw silnik uruchomiony, aż sam się zatrzyma. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  4. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  5. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  6. Zainstaluj świecę zapłonową, lekko ją dokręcając.

  7. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  8. Ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie odłącz ładowarkę akumulatora i umieść maszynę w nieogrzewanym obszarze. W przypadku przechowywania maszyny w ogrzewanym obszarze należy ładować akumulator co 90 dni.

  Składanie uchwytu

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Obróć uchwyt do przodu (rysunek (Rysunek 46).

   Important: Podczas składania górnego uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu.

   g007402
  2. Aby rozłożyć uchwyt, patrz Montowanie i rozkładanie uchwytu.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  3. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N·m (15 ft-lb).

  4. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji; patrz .

  5. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  6. Uzupełnij zbiornik świeżą benzyną; patrz Uzupełnianie paliwa.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  8. Naładuj akumulator; patrz Ładowanie akumulatora.