Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla maskinen på rätt sätt och undviker person- och maskinskador. Du är ansvarig för att maskinen används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha maskinens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter.

g007404

Anteckna produktens modell- och serienummer här:

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Gå in på www.Toro.com om du vill se specifikationerna för din gräsklipparmodell.

Gör inga otillåtna ändringar av motorreglagen och ändra inte varvtalshållarens inställning. Om du gör det kan det leda till farliga situationer som resulterar i personskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Felaktigt bruk eller underhåll av denna klippare kan leda till skada. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska risken för skada.

Det är viktigt att du och andra användare läser och förstår innehållet i bruksanvisningen innan klipparen används. Då uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen (Figur 2) som betyder var försiktig, varning eller fara – ”föreskrifter för personlig säkerhet”. Läs och ta till dig anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador.

Allmän säkerhet

Klippmaskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

Utbildning

 • Läs anvisningarna noga. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen ska användas.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte känner till anvisningarna använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder.

 • Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och risker som andra människor och deras ägodelar utsätts för.

 • Se till att du förstår alla bilder som finns på maskinen eller som används i anvisningarna.

Bensin

VARNING – bensin är mycket brandfarligt. Vidta följande säkerhetsåtgärder:

 • Förvara bränsle i dunkar avsedda för ändamålet.

 • Fyll endast på maskinen med bensin utomhus och rök inte under påfyllning.

 • Fyll på bränsle innan du startar motorn. Skruva aldrig bort tanklocket eller fyll på bränsle om motorn är igång eller om den är varm.

 • Om du spiller bensin ska du inte försöka starta motorn utan flytta klipparen från spillet och undvika att skapa några gnistor tills bensinångorna har skingrats.

 • Sätt tillbaka locken på tankar och dunkar ordentligt.

Förberedelser

 • Använd alltid ordentliga skor och långbyxor vid klippning. Kör inte maskinen barfota eller i sandaler.

 • Undersök noga det område där maskinen ska köras och avlägsna alla stenar, pinnar, ledningar, ben och andra föremål.

 • Inspektera alltid klipparen innan användning för att kontrollera att skydd och säkerhetsanordningar, som t.ex. gräsriktare och/eller -uppsamlare, sitter på plats och fungerar som de ska.

 • Före körning bör du kontrollera så att inga knivar, knivskruvar eller klippaggregat är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

Start

 • Tippa inte maskinen när du startar motorn, om inte maskinen måste tippas vid start. Om så är fallet ska du inte luta klipparen mer än absolut nödvändigt, och bara lyfta upp den del som är längst ifrån dig.

 • Starta motorn försiktigt i enlighet med anvisningarna och håll fötterna på behörigt avstånd från kniven eller knivarna och inte framför utkastaren.

Körning

 • Klipp aldrig om människor, särskilt barn, eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Klipp endast i dagsljus eller i bra belysning.

 • Se upp för hål i terrängen och andra dolda faror.

 • Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

 • Lyft aldrig upp eller bär en gräsklippare medan motorn är igång.

 • Var mycket försiktig när du backar eller drar handgräsklipparen mot dig.

 • Gå – spring aldrig.

 • Sluttningar:

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar.

  • Var mycket försiktig i sluttningar.

  • Kör alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ned, och var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.

 • Sänk farten i sluttningar och i skarpa svängar för att förhindra att klipparen välter eller att du förlorar kontrollen över den.

 • Stanna kniven om du måste tippa maskinen för transport på andra underlag än gräs och när maskinen ska föras till och från klippområdet.

 • Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid och andra avgaser kan ansamlas.

 • Stäng av motorn

  • varje gång du lämnar maskinen.

  • före bränslepåfyllning.

  • innan gräsuppsamlaren tas bort.

  • innan klipphöjden justeras om den inte kan ställas in från förarplatsen.

 • Stäng av motorn och koppla bort tändkabeln

  • innan utkastaren rensas.

  • innan du kontrollerar, rengör eller arbetar på maskinen.

  • om du kör på ett okänt föremål. Kontrollera noga om maskinen har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör den igen.

  • om maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart).

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Se upp för trafik när du kör nära vägar eller korsar vägar.

Underhåll och förvaring

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

 • Högtryckstvätta inte maskinen.

 • Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en byggnad där bensinångor kan antändas av en öppen låga eller gnista.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

 • Håll motorn, ljuddämparen, batterifacket och förvaringsutrymmet för bränsle fria från gräs, löv och överflödigt smörjmedel för att minska brandrisken.

 • Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och byt ut dem vid behov mot delar rekommenderade av tillverkaren.

 • Byt ut slitna och skadade delar av säkerhetsskäl.

 • Byt ut trasiga ljuddämpare.

 • Om bränsletanken måste tömmas ska detta göras utomhus.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn. Om motorn körs med för högt varvtal kan riskerna för personskador öka.

 • Var försiktig när justeringar utförs på maskinen för att undvika att fingrar fastnar mellan knivarna och maskinens fasta delar.

 • Köp endast originalreservdelar och tillbehör från Toro, för att säkerställa bästa prestanda och högsta säkerhet. Använd inte ”piratdelar”. De kan medföra säkerhetsrisker.

Transport

 • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

 • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 • Bind fast maskinen med spännremmar, kedjor, vajrar eller rep så att den sitter säkert. Både de främre och de bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

Ljudtryck

Enheten har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i SS-EN ISO 5395-1:2013.

Ljudstyrka

Maskinen har en garanterad ljudstyrka på 98 dBA, som omfattar ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA.

Ljudstyrkenivån har fastställts enligt de rutiner som beskrivs i ISO 11094.

Var försiktig

Långvarig exponering för buller under körning av maskinen kan orsaka viss hörselnedsättning.

Använd lämpliga hörselskydd när du kör maskinen under en längre tid.

Hand-/armvibration

Uppmätt vibrationsnivå för höger hand = 4.7 m/s2

Uppmätt vibrationsnivå för vänster hand = 3.6 m/s2

Osäkerhetsvärde (K) = 2,4 m/s2

Uppmätta värden har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i SS-EN ISO 5395-1:2013.

Var försiktig

Långvarig exponering för vibrationer under körning av maskinen kan orsaka viss domnad i händer och handleder.

Använd handskar som dämpar vibrationer när du kör maskinen under en längre tid.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Important: Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8867
decal115-8411
decal112-8760
decal131-0894
decal131-4514b

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn.

Montera och fälla upp handtaget

Varning

Om du monterar och fäller upp handtaget på fel sätt kan detta skada kablarna och resultera i ett farligt driftstillstånd.

 • Skada inte kablarna när du monterar och fäller upp handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

 1. Höj upp maskinhusets bakre del till det högsta läget genom att flytta de två bakre klipphöjdsspakarna så långt det går framåt. Se Justera klipphöjden.

 2. Montera handtagsändarna på maskinhuset med de båda brickorna och handtagsbultarna (Figur 3), men dra inte åt bultarna.

  g007705
 3. För handtaget bakåt (Figur 4).

  g020751
 4. Lås handtaget på önskad höjd. Se Justera handtagets höjd.

 5. Dra åt handtagsbultarna till 14–17 N·m.

 6. Justera klipphöjden. Se Justera klipphöjden.

Montera startsnöret i styrningen

Important: Montera startsnöret i styrningen.

Håll knivstyrstången mot det övre handtaget och dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Figur 5).

g003251

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Important: Byt motorolja efter de första fem arbetstimmarna och därefter årligen. Se Byta ut motoroljan.

 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Ta ut oljestickan (Figur 6) och häll i ungefär 3/4 av vevhusets oljekapacitet i påfyllningsröret för olja.

  Note: Maximal påfyllning: 0,59 l, typ: SAE 30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

  g003270
 3. Torka av oljestickans ände med en torr trasa.

 4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och skruva in den tills det tar stopp.

 5. Ta ut oljestickan och läs av oljenivån, se Figur 6.

  • Om oljenivån är för låg fyller du sakta på lite olja i oljepåfyllningsröret och upprepar sedan steg 3 till 5 tills korrekt oljenivå har uppnåtts enligt Figur 6.

  • Om oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Läs om hur du tömmer ut den överflödiga oljan i Byta ut motoroljan.

  Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

 6. Sätt i oljestickan ordentligt för hand.

Ladda batteriet

Montera gräsuppsamlaren

 1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med Figur 7.

  g027257

  Note: För inte uppsamlaren över handtaget (Figur 7).

 2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen (Figur 8).

  g027258
 3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen (Figur 8).

Produktöversikt

g027389
g014400
ModellViktLängdBreddHöjd
2079742 kg 165 cm56 cm104 cm

Körning

Fylla på bränsletanken

Fara

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. En sådan brand eller explosion kan ge dig och andra personer brännskador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern, såvida inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 11).

Important: Tillsätt en stabiliserare till bränslet vid alla tidpunkter på året, för att få mindre startproblem. Blanda stabiliseraren med bensin som är max. 30 dagar gammal.

g027380

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Maximal påfyllning: 0,59 liter, typ: SAE 30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Ta ut oljestickan (Figur 12).

   g003270
  3. Torka av oljestickans ände med en torr trasa.

  4. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och skruva in den tills det tar stopp.

  5. Ta ut oljestickan och läs av oljenivån, se Figur 12.

   • Om oljenivån är under markeringen Add på oljestickan, fyller du långsamt på lite olja i påfyllningsröret och upprepar sedan stegen 3 till 5 tills oljenivån befinner sig vid markeringen Full på oljestickan.

   • Om oljenivån hamnar över markeringen Full på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen Full på oljestickan. Läs Byta ut motoroljan om hur du tömmer ut den överflödiga oljan.

    Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

  6. Sätt i oljestickan ordentligt för hand.

  Justera klipphöjden

  Varning

  Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden. Ställ in alla fyra hjulen till samma höjd.

  Note: Flytta alla fyra klipphöjdsreglagen framåt för att lyfta maskinen. Flytta dem bakåt för att sänka ned maskinen (Figur 13).

  g027605

  Justera handtagets höjd

  Du kan höja eller sänka handtaget till en nivå som passar dig.

  Vrid på handtagslåset, flytta handtaget till något av de tre lägena och lås fast det (Figur 14).

  g007284

  Starta motorn

  1. Dra knivstyrstången mot handtaget (Figur 15).

   g003219
  2. Vrid tändningsnyckeln (Figur 16) eller dra i startsnöret (Figur 17).

   Note: Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt (Figur 17). Låt snöret sakta gå tillbaka till handtaget.

   g009547
   g003274

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Använda självdrivningen

  När du ska köra med drivning går du helt enkelt rakt fram med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Maskinen håller automatiskt samma tempo som du (Figur 18).

  g003221

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Släpp knivstyrstången för att stänga av motorn (Figur 19).

  Important: När du släpper knivstyrstången ska både motorn och kniven stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  g003222

  Återvinna klippet

  Din gräsklippare levereras färdig för att kunna återvinna gräs och lövklipp tillbaka ned i gräsmattan.

  Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på maskinen och lås fast sidoutkastarluckan. Se Ta bort sidoutkastaren innan du återvinner klippet.

  Important: Se till att den bakre utkastarpluggen har spärrats ordentligt. Spärra pluggen på följande sätt: Lyft upp den bakre utkastarskärmen (Figur 20), tryck in pluggen ordentligt tills den snäpper fast bakom flikarna och vrid spaken på pluggen åt vänster (Figur 21).

  g007288
  g010084

  Note: Lossa på pluggen genom att vrida spaken på pluggen åt höger (Figur 21).

  Samla upp klippet

  Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Varning

  Om gräsuppsamlaren är utsliten kan små stenar eller annat slungas mot dig eller omkringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

  Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.

  Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på maskinen och lås fast sidoutkastarluckan; se Ta bort sidoutkastaren innan du samlar upp klippet.

  Varning

  Kniven är vass – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarplatsen.

  Montera gräsuppsamlaren

  1. För in startsnöret längs den nedre styrningen (Figur 22).

   g007650

   Note: Startsnöret åker ur den nedre styrningen när du drar i handtaget.

  2. Lyft upp den bakre utkastarskärmen och håll den upplyft (Figur 23).

   g007285
  3. Dra ut den bakre utkastarpluggen (Figur 23).

  4. Häng gräsuppsamlarens övre framkant i skårorna (Figur 24).

   g007287
  5. Sänk ned den bakre utkastarskärmen igen.

  Ta bort gräsuppsamlaren

  1. För in startsnöret längs den nedre styrningen (Figur 25).

   g007650

   Note: Startsnöret åker ur den nedre styrningen när du drar i handtaget.

  2. Lyft upp den bakre utkastarskärmen och håll den upplyft.

  3. Lyft upp gräsuppsamlaren i handtaget och lyft av den från skårorna.

  4. Sätt i den bakre utkastarpluggen (Figur 23).

   g007288

   Important: Se till att den bakre utkastarpluggen har spärrats ordentligt. Spärra pluggen genom att trycka in den ordentligt tills den snäpper fast bakom flikarna och vrid spaken på pluggen åt vänster (Figur 27).

   g010084

   Note: Lossa på pluggen genom att vrida spaken på pluggen åt höger (Figur 27).

  5. Sänk ned den bakre utkastarskärmen igen.

  Använda sidoutkastaren för klippet

  Använd sidoutkastaren för att klippa mycket högt gräs.

  Om gräsuppsamlaren har monterats på maskinen så tar du bort den innan du använder sidoutkastaren för klippet och för in den bakre utkastarpluggen, se Ta bort gräsuppsamlaren.

  Important: Se till att den bakre utkastarpluggen har spärrats ordentligt. Spärra pluggen på följande sätt: Lyft upp den bakre utkastarskärmen (Figur 28), tryck in pluggen ordentligt tills den snäpper fast bakom flikarna och vrid spaken på pluggen åt vänster (Figur 27).

  g007288

  Note: Lossa på pluggen genom att vrida spaken på pluggen åt höger (Figur 27).

  Varning

  Kniven är vass – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarplatsen.

  Montera sidoutkastaren

  1. Lossa sidoutkastarluckan (Figur 29).

   g002590
  2. Lyft upp sidoutkastarluckan (Figur 30).

   g007430
  3. Montera sidoutkastarriktaren och stäng luckan till riktaren (Figur 31).

   g002637

  Ta bort sidoutkastaren

  Utför stegen ovan i omvänd ordning för att ta bort sidoutkastarriktaren.

  Important: Lås fast sidoutkastarluckan när du har stängt den (Figur 32).

  g002593

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Röj området som ska klippas från pinnar, stenar, ledningar, grenar och annat skräp som kniven kan gå emot.

  • Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stanna motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

  • Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare. Se Justera klipphöjden.

  • Om du klipper gräs som mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Klipp bara torrt gräs och torra löv. Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen.

   Varning

   Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Klipp endast vid torra förhållanden.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut kniven eller låt slipa den.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

   • Ställ in klipphöjden för framhjulen ett jack lägre än för bakhjulen. Sätt t.ex. framhjulen på 51 mm och bakhjulen på 64 mm.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm ställer du in den främre klipphöjden ett eller två spår högre än den bakre klipphöjden.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera att motorn stannar inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Rengör under maskinen.
 • Var 25:e timme
 • Ladda batteriet.
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Var 50:e timme
 • Byta ut motoroljan: byt oljan oftare vid dammiga förhållanden.
 • Före förvaring
 • Ladda batteriet.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret årligen (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Smörja kugghjulen.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Underhållsförberedelser

  1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 33) innan du utför underhåll.

   g003127
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

   Important: Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippar maskinen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa maskinen innan bränslet har tagit slut. Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

   Varning

   Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bensin är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

   Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  Byta luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut luftfiltret årligen (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
  1. Utför underhållsförberedelserna, se Underhållsförberedelser.

  2. Använd en skruvmejsel för att öppna luftfilterskyddetFigur 34).

   g003128
  3. Byt ut luftfiltret (Figur 35).

   g003129
  4. Montera luftfilterkåpan.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 5 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 50:e timme
 • Byta ut motoroljan: byt oljan oftare vid dammiga förhållanden.
 • Note: Maximal påfyllning: 0,59 liter, typ: SAE 30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Kontrollera att bränsletanken bara innehåller lite eller inget bränsle alls så att det inte läcker ut när du tippar klipparen på sidan.

  3. Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan.

   Note: Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  4. Lossa tändkabeln från tändstiftet, se Underhållsförberedelser.

  5. Placera ett kärl bredvid maskinen på oljestickssidan.

  6. Ta ur oljestickan ur oljepåfyllningsröret (Figur 36).

   g003130
  7. Lägg maskinen på sidan med påfyllningsröret nedåt för att tömma ut oljan genom påfyllningsröret i kärlet (Figur 37).

   g003131
  8. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  9. Fyll sakta ca 3/4 av oljeröret med olja.

   Note: Maximal påfyllning: 0,59 liter, typ: SAE 30 renad fordonsolja med API-klassificering SF, SG, SH, SJ, SL eller högre.

  10. Torka av oljestickans ände med en torr trasa.

  11. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och skruva in den tills det tar stopp.

  12. Ta ut oljestickan och läs av oljenivån, se Figur 38.

   g003270
   • Om oljenivån är under markeringen Add på oljestickan, fyller du långsamt på lite olja i påfyllningsröret och upprepar sedan stegen 10 till 12 tills oljenivån befinner sig vid markeringen Full på oljestickan.

   • Om oljenivån hamnar över markeringen Full på oljestickan ska du tömma ut den överflödiga oljan tills oljenivån hamnar på markeringen Full på oljestickan.

    Important: Om oljenivån i vevhuset är för låg eller för hög kan motorn skadas om du kör den.

  13. Sätt i oljestickan ordentligt.

  14. Återvinn spilloljan på en lokal återvinningsstation.

  Ladda batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Ladda batteriet.
 • Före förvaring
 • Ladda batteriet.
 • Ladda batteriet i 24 timmar den första gången och därefter en gång per månad (efter var 25:e start) eller vid behov. Använd alltid laddaren i ett skyddat utrymme och ladda batteriet i rumstemperatur (22 °C) om möjligt.

  1. Anslut laddaren till maskinens ledningsnät nedanför tändningsnyckeln (Figur 39).

   g009555
  2. Sätt i laddaren i ett vägguttag.

   Note: När blybatteriet inte längre går att ladda ska det återvinnas eller kasseras enligt lokala bestämmelser.

  Note: Batteriladdaren har eventuellt lysdioder i två färger som anger följande laddningsstatus:

  • Rött visar att laddaren håller på att ladda batteriet.

  • Grönt visar att laddaren är fulladdad eller att den har kopplats bort från batteriet.

  • En blinkande lampa som växlar mellan rött och grönt visar att batteriet är nästan fulladdat. Det läget visas bara i några minuter tills batteriet är fulladdat.

  Byta ut säkringen

  Om batteriet inte laddar eller motorn inte fungerar med den elektriska startmotorn kan säkringen ha gått. Byt ut den mot en 40 A instickssäkring.

  Important: Du kan inte starta maskinen med den elektriska startmotorn eller ladda batteriet om du inte monterar säkringen.

  1. Snäpp upp batteriluckan i bägge sidor och ta bort den (Figur 40).

   g002877
  2. Byt säkringen i hållaren (Figur 41).

   g002878

   Note: Maskinen levereras med en reservsäkring i batterifacket.

  3. Sätt tillbaka batteriluckan.

  Justera självdrivningen

  Om du monterar en ny drivkabel eller om självdrivningen inte är korrekt inställd kan du justera den.

  1. Vrid justeringsvredet moturs för att lossa kabeljusteringen (Figur 42).

   g027709
  2. Justera kabelspänningen (Figur 42) genom att dra den tillbaka eller trycka den framåt och sedan hålla den i det läget.

   Note: Tryck kabeln mot motorn för att öka drivkraften och dra kabeln bort från motorn för att minska drivkraften.

  3. Vrid justeringsvredet medurs för att dra åt kabeljusteringen.

   Note: Dra åt handtagsvreden ordentligt för hand.

  Smörja kugghjulen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörja kugghjulen.
  1. Torka av smörjnipplarna precis innanför bakhjulen med en ren trasa (Figur 43).

   g003234
  2. Sätt fast en fettspruta på varje nippel och pumpa försiktigt två eller tre gånger med fett på litiumbas för allmänt bruk nr 2.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en skiftnyckel. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du inte har någon skiftnyckel eller om du känner dig osäker på hur du ska utföra denna procedur själv.

  Kontrollera kniven var gång du får slut på bensin. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa den om bladet är slött eller repigt.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Läs mer i Underhållsförberedelser.

  2. Tippa maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  3. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss (Figur 44).

   g003235
  4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar.

  5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar.

   Important: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

  6. Använd en skiftnyckel för att dra åt knivskruven till 82 N·m.

   Important: En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en träkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

  Rengöra under maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör under maskinen.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparen.

  • Använd skyddsglasögon.

  • Stå kvar i körläge (bakom handtaget).

  • Håll kringstående på avstånd.

  Note: För bästa resultat bör du rengöra maskinen så snart som möjligt när du har slutat att klippa.

  1. Sänk klipparen till den lägsta klipphöjdsinställningen; se Justera klipphöjden.

  2. Flytta maskinen till en plan, stenbelagd yta.

  3. Anslut en trädgårdsslang, som är ansluten till en vattenkälla, till tvättanslutningen (Figur 45).

   g005477
  4. Vrid på vattnet.

  5. Starta motorn och låt den gå tills det inte längre kommer ut något gräsklipp från undersidan av maskinen.

  6. Stäng av motorn.

  7. Stäng av vattnet och koppla bort trädgårdsslangen från maskinen.

  8. Kör motorn i några minuter för att låta undersidan av maskinen torka.

  Förvaring

  Förbereda maskinen för förvaring

  Varning

  Bensinångor kan explodera.

  • Förvara inte bensin längre än 30 dagar.

  • Förvara inte maskinen i ett slutet utrymme nära öppen eld.

  • Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kör maskinen tills motorn stannar på grund av bensinstopp.

  3. Låt motorn vara igång tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  4. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  5. Ta bort tändstiftet och tillsätt 30 ml olja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger, för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  6. Montera tändstiftet löst.

  7. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  8. Ladda batteriet i 24 timmar, koppla sedan ur batteriladdaren och förvara maskinen i ett ouppvärmt utrymme. Om du måste förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme måste du ladda batteriet var 90:e dag.

  Fälla ned handtaget

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  1. För handtaget framåt (Figur 46).

   Important: För kablarna längs utsidan av handtagsvreden samtidigt som du fäller ned det övre handtaget.

   g007402
  2. Läs mer om att fälla upp handtaget i Montera och fälla upp handtaget.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  2. Ta bort tändstiftet och snurra motorn snabbt med startsnöret för att blåsa bort överbliven olja från cylindern.

  3. Sätt tillbaka tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.

  4. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt kan behövas, se .

  5. Kontrollera motoroljenivån, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken, se Fylla på bränsletanken.

  7. Anslut kabeln till tändstiftet.

  8. Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.