Indledning

Denne håndplæneklipper med roterende blade er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde maskinen korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene maskinen korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have maskinens model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

g007404

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, der kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Nettokraftmoment:Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Gå til www.Toro.com for at se specifikationer for din plæneklippermodel.

Lav ikke om på motorens betjeningsanordninger og regulatorindstillingerne. Dette kan medføre usikre driftsforhold med personskade til følge.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Ukorrekt brug eller vedligeholdelse af denne plæneklipper kan medføre personskade. Følg disse sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for at komme til skade.

Med henblik på at sikre maksimal sikkerhed, bedste ydeevne og opnå viden om produktet er det af afgørende betydning, at du og enhver anden, der betjener plæneklipperen, læser og forstår indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes. Vær især opmærksom på advarselssymbolet (Figur 2), som betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – ”personlig sikkerhedsanvisning”. Læs og forstå denne anvisning, fordi den har med sikkerhed at gøre. Hvis anvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade.

Generelt om sikkerhed og plæneklippere

Denne skæremaskine kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Hvis følgende sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det medføre alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

 • Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.

 • Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge maskinen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.

 • Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.

 • Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt på maskinen eller i vejledningerne.

Benzin

ADVARSEL – Benzin er meget brandfarlig. Træf følgende forholdsregler:

 • Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.

 • Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges under påfyldning af brændstof.

 • Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og påfyld aldrig benzin, mens motoren kører, eller når motoren er varm.

 • Hvis du spilder benzin, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde benzinen, før dampene er spredt.

 • Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt på igen.

Forberedelser

 • Bær altid hensigtsmæssigt, skridsikkert fodtøj og lange bukser, når du klipper græs. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.

 • Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre fremmedlegemer.

 • Foretag altid en visuel undersøgelse før start for at kontrollere, at afskærmninger og sikkerhedsanordninger som f.eks. deflektorer og/eller græsopsamlere er på plads og fungerer korrekt.

 • Før brug skal du altid se efter, om skæreknivene, knivboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

Start

 • Tip ikke maskinen, når du starter motoren, medmindre maskinen skal tippes for at kunne starte. I så fald må du ikke vippe den mere end absolut nødvendigt, og du må kun løfte den del, der er væk fra operatøren.

 • Start forsigtigt benzinmotoren som beskrevet i vejledningen, og hold fødderne på god afstand af kniven(e) og ikke foran udblæsningsrøret.

Betjening

 • Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn eller kæledyr, i nærheden.

 • Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.

 • Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici.

 • Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

 • Løft og bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører.

 • Vær ekstra forsigtig, når du bakker eller trækker en håndplæneklipper imod dig.

 • Gå, løb aldrig.

 • Skråninger:

  • Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter.

  • Vær ekstra forsigtig på skråninger.

  • Klip græsset på tværs af skråninger, aldrig op og ned ad dem, og vær ekstra forsigtig, når du vender på skråninger.

  • Sørg altid for at have et godt fodfæste på skråninger.

 • Reducer hastigheden på skråninger, og når du drejer skarpt, for at forhindre, at maskinen vælter, eller du mister kontrollen over den.

 • Stop skærekniven, hvis maskinen skal tippes med henblik på transport, når du kører over andre overflader end græs, og når du transporterer maskinen til og fra det område, der skal klippes.

 • Lad ikke motoren køre i et indelukket område, hvor der kan samles farlige kuliltedampe og andre udstødningsdampe.

 • Stop motoren,

  • når du forlader maskinen.

  • før du fylder brændstof på.

  • før græsfanget fjernes.

  • før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra betjeningspositionen.

 • Stop motoren, og frakobl tændrørskablet.

  • før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning.

  • før du efterser, rengør eller arbejder på maskinen.

  • efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterse maskinen for skader, og reparer dem, før du starter og betjener maskinen igen.

  • hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

 • Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.

Vedligeholdelse og opbevaring

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand.

 • Brug ikke højtryksrensningsudstyr på maskinen.

 • Opbevar aldrig udstyret med benzin i tanken og i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.

 • Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

 • Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og benzinopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.

 • Efterse græsopsamlerens komponenter og udblæsningsskærmen hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.

 • Udskift slidte eller beskadigede dele af hensyn til sikkerheden.

 • Udskift defekte lydpotter.

 • Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

 • Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.

 • Vær forsigtig, når du justerer maskinen, så du undgår at få fingrene ind mellem roterende skæreknive og maskinens faste dele.

 • Køb kun ægte Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre den bedste ydeevne og sikkerhed. Anvend ikke dele, der er mærket passer til de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Bugsering

 • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil.

 • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

 • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og de bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 90 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395-1:2013.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydeffektniveau på 98 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dBA.

Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

Forsigtig

Længerevarende eksponering for støj, mens maskinen betjenes, kan medføre hørenedsættelse.

Brug passende høreværn, når du skal bruge maskinen i længere tid.

Vibration for hænder/arme

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 4.7 m/s2

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 3,6 m/s2

Usikkerhedsværdi (K) = 2,4 m/s2

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395-1:2013.

Forsigtig

Længevarende eksponering for vibrationer, mens maskinen betjenes, kan medføre føleforstyrrelser i hænder og håndled.

Brug handsker, der dæmper vibrationerne, når du skal bruge maskinen i længere tid.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Important: Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift beskadigede mærkater.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8867
decal115-8411
decal112-8760
decal131-0894
decal131-4514b

Opsætning

Important: Fjern og bortskaf det beskyttende plaststykke, der dækker motoren.

Samling og udfoldning af håndtaget

Advarsel

Hvis håndtaget ikke samles og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

 • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du samler håndtaget og folder det ud.

 • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

 1. Hæv bagenden af maskinens hus, så den har den højeste klippehøjdeindstilling ved at flytte de to bageste klippehøjdehåndtag helt frem. Se Justering af klippehøjden.

 2. Fastgør håndtagesenderne på maskinens hus med to skiver og to håndtagsbolte (Figur 3). Tilspænd ikke håndtagsboltene.

  g007705
 3. Drej håndtaget bagud (Figur 4).

  g020751
 4. Lås håndtaget i den ønskede højde. Se Justering af håndtagets højde.

 5. Tilspænd håndtagsboltene med et moment på 14 til 17 N·m.

 6. Juster klippehøjden. Se Justering af klippehøjden.

Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret

Important: Du skal montere snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret.

Hold bøjlen til knivens kraftudtag mod det øverste håndtag, og træk snoren til tilbageslagsstarteren gennem snorestyret på håndtaget (Figur 5).

g003251

Påfyldning af motorolie

Important: Denne maskine leveres ikke med motorolie påfyldt. Før motoren startes, skal der fyldes olie på.

Important: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer; skift den derefter en gang om året. Se Skift af motorolien.

 1. Flyt maskinen til en plan flade.

 2. Tag målepinden ud (Figur 6), og hæld olie i påfyldningsrøret, indtil ca. 3/4 af krumtaphuset er fyldt.

  Note: Påfyld maks.: 0,59 l, type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

  g003270
 3. Tør målepindens ende af med en ren klud.

 4. Indsæt målepinden i oliepåfyldningsrøret og skru den så langt ind som muligt.

 5. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden. Se Figur 6.

  • Hvis oliestanden er for lav, skal en lille mængde olie langsomt hældes i oliepåfyldningsrøret. Derefter skal trinene 3 til 5 gentages, indtil oliestanden er korrekt som vist i Figur 6.

  • Hvis oliestanden er for høj, skal overskydende olie aftappes, indtil den korrekte oliestand fremgår af målepinden. Se Skift af motorolien for at få oplysninger om at aftappe overskydende olie.

  Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

 6. Sæt målepinden helt i med hånden.

Opladning af batteriet

Montering af græsposen

 1. Sæt græsposen over stellet som vist i Figur 7.

  g027257

  Note: Sæt ikke posen over håndtaget (Figur 7).

 2. Sæt posens nederste kanal fast på bunden af stellet (Figur 8).

  g027258
 3. Sæt posens top- og sidekanaler på hhv. toppen og siderne af stellet (Figur 8).

Produktoversigt

g027389
g014400
ModelVægtLængdeBreddeHøjde
2079742 kg 165 cm 56 cm104 cm

Betjening

Opfyldning af brændstoftanken

Fare

Benzin er ekstremt brandfarlig og eksplosiv. En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan give dig eller andre forbrændinger.

 • For at undgå, at en statisk ladning antænder benzinen, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

 • Fyld tanken udendørs, mens motoren er kold. Tør spildt benzin op.

 • Håndter ikke benzin, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

 • Opbevar benzin i en godkendt brændstofbeholder og utilgængeligt for børn.

 • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brændstof med op til 10% ethanol eller 15% MTBE (methyl-tertiær-butylether) pr. volumen er acceptabelt.

 • Ethanol: Benzin med op til 10% ethanol (gasohol) eller 15% MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen er acceptabelt. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15% ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10% ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15% ethanol), E20 (indeholder 20% ethanol) eller E85 (indeholder op til 85% ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de større benzinselskabers tankstationer (Figur 11).

Important: For at mindske startproblemer skal du komme brændstofstabilisator i benzinen hele sæsonen. Den skal blandes med benzin, der ikke er mere end 30 dage gammel.

g027380

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Påfyld maks.: 0,59 l. Type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Tag målepinden ud (Figur 12).

   g003270
  3. Tør målepindens ende af med en ren klud.

  4. Indsæt målepinden i oliepåfyldningsrøret og skru den så langt ind som muligt.

  5. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden; se Figur 12.

   • Hvis oliestanden er under mærket Add på målepinden, skal du langsomt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret og gentage trin 3 til 5, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden.

   • Hvis olien er over mærket Full på målepinden, aftappes den overskydende olie, indtil oliestanden er ved mærket Full på målepinden. Se Skift af motorolien for at få oplysninger om at aftappe overskydende olie.

    Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  6. Sæt målepinden helt i med hånden.

  Justering af klippehøjden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende kniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  • Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.

  Juster klippehøjden som ønsket. Indstil alle fire hjul til samme højde.

  Note: Maskinen hæves ved at flytte alle fire klippehøjdehåndtag fremad; maskinen sænkes ved at flytte dem alle bagud (Figur 13).

  g027605

  Justering af håndtagets højde

  Du kan hæve eller sænke det øverste håndtag, så det står i en position, der er behagelig for dig.

  Drej håndtagslåsen, sæt håndtaget i en af de tre positioner, og lås håndtaget i positionen (Figur 14).

  g007284

  Start af motoren

  1. Træk bøjlen til knivens kraftudtag mod håndtaget (Figur 15).

   g003219
  2. Drej tændingsnøglen (Figur 16), eller træk i tilbageslagsstarthåndtaget (Figur 17).

   Note: Når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget, skal du trække let i det, indtil du mærker modstand, og derefter trække hårdt i det (Figur 17). Lad snoren vende langsomt tilbage til håndtaget.

   g009547
   g003274

  Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Brug af selvkørselsdrevet

  Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af kroppen. Så holder maskinen automatisk trit med dig (Figur 18).

  g003221

  Standsning af motoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
 • Slip bøjlen til skæreknivenes kraftudtag for at stoppe motoren (Figur 19).

  Important: Når du slipper bøjlen til skæreknivenes kraftudtag, skal såvel motoren som skærekniven standse inden 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g003222

  Findeling af afklippet

  Maskinen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

  Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningspladen. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken, før afklippet findeles.

  Important: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet er låst på plads. Sådan låses dækslet: Hæv deflektoren for bagudkast (Figur 20), skub dækslet godt ind, indtil det klikker på plads bag tapperne og drej grebet på dækslet mod venstre (Figur 21).

  g007288
  g010084

  Note: Dækslet oplåses ved at dreje grebet på dækslet mod højre (Figur 21).

  Opsamling af afklippet

  Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.

  Advarsel

  En slidt græspose kan medføre, at småsten og tilsvarende materiale slynges mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  Efterse græsposen hyppigt. Monter en ny Toro-græspose, hvis den er beskadiget.

  Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningspladen. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken, før afklippet blæses i opsamleren.

  Advarsel

  Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade.

  Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  Montering af græsposen

  1. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 22).

   g007650

   Note: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget.

  2. Hæv, og hold deflektoren for bagudkast oppe (Figur 23).

   g007285
  3. Træk bagudblæsningsdækslet af (Figur 23).

  4. Sæt posens øverste forkant fast i rillerne (Figur 24).

   g007287
  5. Sænk deflektoren for bagudkast.

  Afmontering af græsposen

  1. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 25).

   g007650

   Note: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget.

  2. Hæv, og hold deflektoren for bagudkast oppe.

  3. Tag fat i håndtaget, og løft græsposen ud af rillerne.

  4. Monter bagudblæsningsdækslet (figur 23).

   g007288

   Important: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet er låst på plads. Dækslet låses ved at trykke det kraftigt ind, indtil det klikker på plads bag ved tapperne og derefter dreje grebet på dækslet mod venstre (Figur 27).

   g010084

   Note: Dækslet oplåses ved at dreje grebet på dækslet mod højre (Figur 27).

  5. Sænk deflektoren for bagudkast.

  Sideudblæsning af afklippet

  Brug sideudblæsning, når du klipper meget højt græs.

  Hvis posen er monteret på maskinen, skal du fjerne den og isætte bagudblæsningsdækslet; se Afmontering af græsposen – før afklippet blæses ud gennem sideudblæsningen.

  Important: Kontroller, at bagudblæsningsdækslet er låst på plads. Sådan låses dækslet: Hæv deflektoren for bagudkast (Figur 28), skub dækslet godt ind, indtil det klikker på plads bag tapperne, og drej grebet på dækslet mod venstre (Figur 27).

  g007288

  Note: Dækslet oplåses ved at dreje grebet på dækslet mod højre (Figur 27).

  Advarsel

  Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade.

  Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  Montering af sideudblæsningsslisken

  1. Lås sideudblæsningspladen op (Figur 29).

   g002590
  2. Løft sideudblæsningspladen for at åbne den (Figur 30).

   g007430
  3. Monter sideudblæsningsrøret, og fæld pladen ned på røret (Figur 31).

   g002637

  Afmontering af sideudblæsningsslisken

  Sideudblæsningsrøret afmonteres ved at gennemføre ovenstående arbejdsgang i omvendt rækkefølge.

  Important: Lås sideudblæsningspladen, når du har lukket den (Figur 32).

  g002593

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tips om plæneklipning

  • Ryd området for pinde, sten, ledninger, grene og andet affald, som skærekniven evt. kunne ramme.

  • Undgå at ramme faste genstande med skærekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du omgående stoppe motoren, tage tændrørskablet af tændrøret og efterse maskinen for skader.

  • Monter en ny skærekniv før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  • Udskift kniven, når det er nødvendigt, med en Toro-kniv.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 51 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere. Se Justering af klippehøjden.

  • Når du klipper græs, der er mere end 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling for at opnå det smukkeste resultat. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Klip kun tørt græs eller blade. Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud.

   Advarsel

   Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Benyt kun plæneklipperen under tørre forhold.

  • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Udskift skærekniven, eller få den slebet.

   • Gå langsommere, når du slår græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

   • Indstil klippehøjden på forhjulene en smule lavere end på baghjulene. Indstil f.eks. forhjulene til 51 mm og baghjulene til 64 mm.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Hvis der ligger mere end 13 cm blade på plænen, skal forhjulenes klippehøjde indstilles et hak eller to højere end baghjulenes klippehøjde.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller, at motoren stopper inden 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
 • Rengør maskinens underside.
 • For hver 25 timer
 • Oplad batteriet.
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien. Den skal skiftes hyppigere, når maskinen anvendes under støvede forhold.
 • Før opbevaring
 • Oplad batteriet.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret en gang om året; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.
 • Smør hjulenes tandhjul.
 • Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 33), før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.

   g003127
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

   Important: Før du tipper maskinen for at skifte olie eller udskifte skærekniven, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad.

   Advarsel

   Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Benzin er brandfarlig og eksplosiv og kan forårsage personskade.

   Lad motoren køre tør, eller fjern benzinen med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  Udskiftning af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift luftfilteret en gang om året; udskift det dog oftere under støvede driftsforhold.
  1. Klargør maskinen til vedligeholdelsesarbejde, se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Brug en skruetrækker til at åbne luftfilterdækslet (Figur 34).

   g003128
  3. Udskift luftfilteret (Figur 35).

   g003129
  4. Monter luftfilterdækslet.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 50 timer
 • Skift motorolien. Den skal skiftes hyppigere, når maskinen anvendes under støvede forhold.
 • Note: Påfyld maks.: 0,59 l. Type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

  1. Flyt maskinen til en plan flade.

  2. Sørg for, at brændstoftanken kun indeholder lidt eller intet brændstof, så der ikke løber brændstof ud, når du vipper maskinen om på siden.

  3. Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den.

   Note: Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  4. Kobl kablet af tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  5. Placer en olieaftapningsbakke ved siden af maskinen på samme side som målepinden.

  6. Tag målepinden ud af oliepåfyldningsrøret (Figur 36).

   g003130
  7. Tip maskinen over på siden med oliepåfyldningsrøret nedad, så den brugte olie kan løbe ud gennem oliepåfyldningsrøret ned i olieaftapningsbakken (Figur 37).

   g003131
  8. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.

  9. Hæld olie i påfyldningsrøret, indtil ca. 3/4 af krumtaphuset er fyldt.

   Note: Påfyld maks.: 0,59 l. Type: Selvrensende SAE 30-olie med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

  10. Tør målepindens ende af med en ren klud.

  11. Indsæt målepinden i oliepåfyldningsrøret og skru den så langt ind som muligt.

  12. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden; se Figur 38.

   g003270
   • Hvis oliestanden er under mærket Add på målepinden, skal du langsomt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret og gentage trin 10 til 12, indtil oliestanden når op til mærket Full på målepinden.

   • Hvis olien er over mærket Full på målepinden, aftappes den overskydende olie, indtil oliestanden er ved mærket Full på målepinden.

    Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  13. Sæt målepinden helt i.

  14. Genbrug den brugte olie på et lokalt genbrugsanlæg.

  Opladning af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Oplad batteriet.
 • Før opbevaring
 • Oplad batteriet.
 • Oplad batteriet i 24 timer første gang og derefter en gang om måneden (efter 25 opstarter) eller efter behov. Brug altid opladeren på et overdækket sted, og oplad batteriet ved stuetemperatur (22 °C), såfremt det er muligt.

  1. Slut opladeren til maskinens ledningsnet neden for tændingsnøglen (Figur 39).

   g009555
  2. Sæt opladeren i en stikkontakt.

   Note: Når batteriet ikke længere kan oplades, skal du aflevere blysyrebatteriet til genbrug eller bortskaffe det i henhold til gældende retningslinjer.

  Note: Måske er din batterioplader udstyret med et lysdiodedisplay i 2 farver, der viser de følgende opladningsstatusser:

  • Et rødt lys viser, at opladeren er ved at oplade batteriet.

  • Et grønt lys viser, at opladeren er helt opladt, eller at opladeren er koblet fra batteriet.

  • Når lyset blinker rødt og grønt, er batteriet næsten helt opladt. Denne status varer kun i få minutter, indtil batteriet er helt opladt.

  Udskiftning af sikringen

  Hvis batteriet ikke lader, eller motoren ikke tørner, når den elektriske starter aktiveres, kan sikringen være sprunget. Udskift den med en propsikring på 40 A.

  Important: Du kan ikke starte maskinen med den elektriske starter eller oplade batteriet, hvis sikringen ikke er monteret.

  1. Åbn clipsen i begge ender af batteridækslet, og tag det af (Figur 40).

   g002877
  2. Sæt en ny sikring i sikringsholderen (Figur 41).

   g002878

   Note: Maskinen leveres med en ekstra sikring i batterirummet.

  3. Sæt batteridækslet på.

  Justering af selvkørselsdrevet

  Når du monterer et nyt selvkørselsdrevkabel, eller hvis selvkørselsdrevet kommer ud af justering, skal du justere selvkørselsdrevet.

  1. Drej justeringsgrebet mod uret for at løsne kabeljusteringen (Figur 42).

   g027709
  2. Juster stramningen på kablet (Figur 42) ved at trække det tilbage eller skubbe det frem og holde den position.

   Note: Skub kablet mod motoren for at øge traktionen, og træk kablet væk fra motoren for at mindske traktionen.

  3. Drej justeringsgrebet med uret for at stramme kabeljusteringen.

   Note: Stram knappen godt med hånden.

  Smøring af hjulenes tandhjul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør hjulenes tandhjul.
  1. Aftør smøreniplerne lige inden for baghjulene med en ren klud (Figur 43).

   g003234
  2. Sæt en fedtpistol på først den ene og derefter den anden nippel, og indsprøjt forsigtigt 2 eller 3 pumpeslag litiumbaseret universalfedt nr. 2 i hver.

  Udskiftning af skærekniven

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Important: Du skal bruge en momentnøgle for at montere skærekniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse kniven, hver gang du løber tør for benzin. Hvis skærekniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes eller udskiftes.

  1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.

  3. Brug en træklods til at holde kniven fast (Figur 44).

   g003235
  4. Afmonter kniven, men gem alle monteringsbolte og -møtrikker.

  5. Monter den nye kniv og alle monteringsboltene og -møtrikkerne.

   Important: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus.

  6. Brug en momentnøgle til at tilspænde knivbolten med et moment på 82 N·m.

   Important: En bolt, der er spændt med et moment på 82 N·m, sidder meget stramt. Mens du holder skærekniven fast med en træklods, skal du lægge al din vægt bag skralde- eller momentnøglen og spænde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspænde.

  Rengøring under maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør maskinens underside.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast på dens underside.

  • Bær beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget).

  • Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.

  Note: Rengør maskinen, når du er færdig med at slå græs, for at opnå det bedste resultat.

  1. Sænk maskinen til den laveste klippehøjdeindstilling. Se Justering af klippehøjden.

  2. Flyt maskinen hen på en plan flade.

  3. Fastgør en haveslange, der er sluttet til vandforsyningen, til gevindport (Figur 45).

   g005477
  4. Tænd for vandet.

  5. Start motoren, og lad den køre, indtil der ikke kommer mere afklippet græs ud under maskinen.

  6. Stop motoren.

  7. Luk for vandet, og tag haveslangen af maskinen.

  8. Start motoren, og lad den køre i nogle få minutter for at tørre maskinens underside.

  Opbevaring

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  Advarsel

  Benzindampe kan eksplodere.

  • Benzin må ikke opbevares i mere end 30 dage.

  • Opbevar ikke maskinen på et lukket sted i nærheden af åben ild.

  • Lad motoren køle af, før den stilles til opbevaring.

  1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet som foreskrevet af motorfabrikanten ved årets sidste påfyldning.

  2. Lad sneslyngen køre, indtil motoren standser på grund af brændstofmangel.

  3. Lad motoren køre, indtil den stopper. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  4. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  5. Fjern tændrøret, hæld 30 ml olie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så denne ikke ruster i løbet af vinteren.

  6. Sæt tændrøret løst i.

  7. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  8. Oplad batteriet i 24 timer, og frakobl derefter batteriopladeren, og stil maskinen til opbevaring et uopvarmet sted. Hvis du opbevarer maskinen på et opvarmet sted, skal du oplade batteriet efter hver 90 dage.

  Foldning af håndtaget

  Advarsel

  Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

  • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.

  • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  1. Drej håndtaget fremad (Figur 46).

   Important: Før kablerne til ydersiden af håndtagsknapperne, når du folder det øverste håndtag.

   g007402
  2. Se Samling og udfoldning af håndtaget for at folde håndtaget ud.

  Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet

  1. Efterse og tilspænd alle beslag.

  2. Fjern tændrøret, og tørn motoren hurtigt ved hjælp af starteren for at blæse den overskydende olie ud af cylinderen.

  3. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N·m.

  4. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer, se .

  5. Kontroller motoroliestanden, se Kontrol af motoroliestanden.

  6. Fyld frisk benzin på brændstoftanken. Se Opfyldning af brændstoftanken.

  7. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

  8. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.