Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin laitteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

g007404

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja leikkurimalleista.

Älä muuta moottorin asetuksia tai kierrosnopeussäätimen nopeutta, sillä tämä saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla näitä turvaohjeita.

Parhaan mahdollisen turvallisuuden ja hyvän suorituskyvyn takaamiseksi sekä laitetuntemuksen hankkimiseksi on tärkeää, että kaikki ruohonleikkurin käyttäjät lukevat tämän käyttöoppaan ja omaksuvat sen tiedot ennen laitteen käyttämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvaohjeen varoitusmerkintään (Kuva 2), joka tarkoittaa Varoitusta, Vaaraa tai Hengenvaaraa – ”henkilöturvallisuusohjeet”. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon.

Yleisiä ruohonleikkurin turvaohjeita

Tämä leikkuulaite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Koulutus

 • Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön.

 • Älä anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää konetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

 • Ymmärrä koneessa tai ohjeissa käytettyjen kuvien selitykset.

Bensiini

VAARA – Bensiini on erittäin tulenarkaa. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Säilytä polttoaine tarkoitukseen suunnitelluissa astioissa.

 • Täytä polttoainesäiliö aina ulkona äläkä tupakoi täyttäessäsi polttoainesäiliötä.

 • Lisää polttoaine ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai lämmin.

 • Jos bensiiniä roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria vaan siirrä laite pois alueelta, jolla on bensiiniroiskeita. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin bensiinihöyryt ovat hälvenneet.

 • Asenna polttoainesäiliöiden ja muiden säiliöiden korkit huolellisesti.

Valmistelut

 • Käytä aina ruohoa leikatessa tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kivet, kepit, johdot ja muut esineet.

 • Tarkista aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että suojukset ja suojalaitteet, kuten suuntainlevyt ja/tai ruohonkeräimet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

 • Tarkasta aina ennen käyttöä silmämääräisesti, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyy.

Käynnistys

 • Älä kallista konetta moottorin käynnistyksen aikana, ellei konetta ole tarpeen kallistaa käynnistystä varten. Kallista tällöin vain sen verran kuin on aivan välttämätöntä ja nosta vain sitä osaa, joka on käyttäjästä poispäin.

 • Käynnistä moottori huolellisesti ohjeiden mukaan jalat kaukana terästä. Älä myöskään seiso heittosuppilon edessä.

Käyttö

 • Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Pidä silmällä monttuja ja muita piileviä vaaroja.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä mene koskaan heittoaukon eteen.

 • Älä nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä.

 • Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa tai vetäessäsi kävellen ohjattavaa ruohonleikkuria itseäsi kohti.

 • Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

 • Rinteet:

  • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä.

  • Noudata erittäin suurta varovaisuutta rinteillä.

  • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

  • Varo, että jalkasi eivät luista rinteissä.

 • Vähennä nopeutta rinteissä ja ennen jyrkkiä käännöksiä, jotta kone ei kaadu tai menetä ohjattavuuttaan.

 • Pysäytä terä, jos konetta on kallistettava ylitettäessä muita kuin ruohoalustoja ja kuljetettaessa leikattavalle alueelle ja sieltä pois.

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Sammuta moottori

  • aina, kun poistut laitteen luota.

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen ruohonkerääjän irrottamista

  • ennen korkeuden säätämistä, paitsi jos säätö voidaan tehdä kuljettajan istuimelta käsin.

 • Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto

  • ennen tukkeuman poistamista tai tukoksen poistamista suppilosta

  • ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai huoltamista.

  • Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, tarkasta, onko koneessa vaurioita ja korjaa ne ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä.

  • jos laite alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

Kunnossapito ja varastointi

 • Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

 • Älä pese konetta painepesulaitteilla.

 • Älä säilytä laitetta, jonka säiliössä on bensiiniä, sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

 • Puhdista moottori, äänenvaimennin, akkutila ja bensiinin säilytysalue ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta palovaaran vähentämiseksi.

 • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilon suojus säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

 • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuuden parantamiseksi.

 • Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

 • Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

 • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Moottorin käyttäminen ylikierroksilla lisää henkilövahingon riskiä.

 • Varo koneen säädön aikana, että sormet eivät jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

 • Varmista hyvä suorituskyky ja turvallisuus hankkimalla ainoastaan alkuperäisiä Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Älä käytä muiden valmistajien osia ja lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta.

Äänenpaine

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN ISO 5395-1:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 1 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Varoitus

Pitkäaikainen melualtistus konetta käyttäessä voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Käytä kunnollisia kuulosuojaimia, kun käytät konetta pitkiä aikoja kerrallaan.

Käden/käsivarren värinä

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 4.7 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 3.6 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 2,4 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN ISO 5395-1:2013 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Varoitus

Pitkäaikainen värinäaltistus konetta käyttäessä voi aiheuttaa käsien ja ranteiden puutumista.

Käytä värinää vaimentavia käsineitä, kun käytät konetta pitkiä aikoja kerrallaan.

Turva- ja ohjetarrat

Important: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8867
decal115-8411
decal112-8760
decal131-0894
decal131-4514b

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.

Kahvan kokoaminen ja suoristus

Vaara

Jos kahva kootaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun kokoat tai suoristat kahvaa.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Nosta laitteen kotelon takaosa korkeimpaan leikkausasentoon siirtämällä kaksi takaleikkuukorkeuden säätövipua kokonaan eteenpäin. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

 2. Kiinnitä kahvojen päät laitteen koteloon kahdella aluslaatalla ja kahdella kahvapultilla (Kuva 3), mutta älä kiristä kahvapultteja.

  g007705
 3. Käännä kahvaa taaksepäin (Kuva 4).

  g020751
 4. Lukitse kahva halutulle korkeudelle. Katso Kahvan korkeuden säätö.

 5. Kiristä kahvapultit momenttiavaimella 14–17 N·m:n momenttiin.

 6. Säädä leikkuukorkeus. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Important: Narukäynnistin on asennettava naruohjaimeen.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).

g003251

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen moottorin käynnistämistä.

Important: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto.

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Poista mittatikku (Kuva 6) ja kaada öljyä öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

  Note: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

  g003270
 3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

 4. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä kiinni, kunnes se pysähtyy.

 5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä mittatikusta. Katso Kuva 6.

  • Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on oikea (Kuva 6).

  • Jos öljyä on liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 6. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.

Akun lataus

Katso Akun lataus.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 7).

  g027257

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 7).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 8).

  g027258
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 8).

Laitteen yleiskatsaus

g027389
g014400
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
2079742 kg 165 cm 56 cm 104  cm

Käyttö

Polttoainesäiliön täyttö

Hengenvaara

Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

 • Aseta säiliö ja/tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoli: Enintään 10 % etanolia (bensiinin ja etanolin seosta) tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertiääri-butyylieetteriä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää. Etanoli ja MTBE eivät ole sama asia. Bensiiniä, jonka tilavuudesta on enemmän kuin 15 % (E15) etanolia, ei ole hyväksytty käyttöön. Älä käytä bensiiniä, jonka tilavuudesta enemmän kuin 10 % on etanolia (kuten 15 % etanolia sisältävä E15, 20 % etanolia sisältävä E20 tai enintään 85 % etanolia sisältävä E85). Muun kuin hyväksytyn bensiinin käyttö voi aiheuttaa toimintaongelmia ja/tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 11).

Important: Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

g027380

Moottoriöljyn määrän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku (Kuva 12).

   g003270
  3. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  4. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä kiinni, kunnes se pysähtyy.

  5. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. Katso Kuva 12.

   • Jos öljyn pinta on mittatikun Add-merkin alapuolella, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

   • Jos öljyn pinta on Full-merkin yläpuolella, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn pinta on mittatikun Full-merkin tasalla. Lisätietoa ylimääräisen öljyn tyhjentämisestä on kohdassa Moottoriöljyn vaihto.

    Important: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  6. Asenna mittatikku käsin tukevasti paikalleen.

  Leikkuukorkeuden säätö

  Vaara

  Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.

  Note: Nosta laitetta siirtämällä kaikkia neljää leikkuukorkeusvipua eteenpäin ja laske laitetta siirtämällä niitä taaksepäin (Kuva 13).

  g027605

  Kahvan korkeuden säätö

  Yläkahvan voi laskea tai nostaa käyttäjälle mukavaan asentoon.

  Käännä kahvan lukkoa, siirrä kahvaa (käytettävissä on kolme asentoa) ja lukitse kahva paikalleen (Kuva 14).

  g007284

  Moottorin käynnistys

  1. Vedä terän ohjaustanko kahvaan (Kuva 15).

   g003219
  2. Käännä virta-avainta (Kuva 16) tai vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 17).

   Note: Vedä käynnistyskahvaa hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti (Kuva 17). Päästä naru kelautumaan hitaasti kahvaan.

   g009547
   g003274

  Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Itsevetolaitteiston käyttö

  Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 18).

  g003221

  Moottorin sammutus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko (Kuva 19).

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  g003222

  Leikkuujätteiden kierrättäminen

  Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

  Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku. Katso Sivuheittosuppilon irrotus ennen leikkuujätteiden kierrätystä.

  Important: Varmista, että takaheittokanavan suojus on lukittuna paikallaan. Suojuksen lukitseminen: Nosta takaheittokanavan suuntain (Kuva 20), työnnä suojusta lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen kielekkeiden taakse, ja kierrä suojuksen vipua vasemmalle (Kuva 21).

  g007288
  g010084

  Note: Suojuksen lukitus avataan kääntämällä suojuksen vipua oikealle (Kuva 21).

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Vaara

  Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

  Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

  Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku. Katso Sivuheittosuppilon irrotus ennen leikkuujätteiden keräämistä.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  Ruohonkeräimen asennus

  1. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri (Kuva 22).

   g007650

   Note: Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun vedät narukäynnistimen kahvaa.

  2. Nosta takaheittokanavan suuntain ja pidä sitä ylhäällä (Kuva 23).

   g007285
  3. Vedä takaheittokanavan suojus ulos (Kuva 23).

  4. Ripusta ruohonkeräimen etummainen ulkoreuna kielekkeisiin (Kuva 24).

   g007287
  5. Laske takaheittokanavan suuntain alas.

  Ruohonkeräimen irrotus

  1. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri (Kuva 25).

   g007650

   Note: Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun vedät narukäynnistimen kahvaa.

  2. Nosta takaheittokanavan suuntain ja pidä sitä ylhäällä.

  3. Nosta ruohonkeräintä tarttumalla sen kahvoihin.

  4. Asenna takaheittokanavan suojus (kuva 23).

   g007288

   Important: Varmista, että takaheittokanavan suojus on lukittuna paikallaan. Suojus lukitaan työntämällä suojusta lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen kielekkeiden taakse ja kiertämällä suojuksen vipua vasemmalle (Kuva 27).

   g010084

   Note: Suojuksen lukitus avataan kääntämällä suojuksen vipua oikealle (Kuva 27).

  5. Laske takaheittokanavan suuntain alas.

  Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

  Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

  Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se ja asenna takaheittokanavan suojus (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus) ennen leikkuujätteiden heittämistä sivulle.

  Important: Varmista, että takaheittokanavan suojus on lukittuna paikallaan. Suojuksen lukitseminen: Nosta takaheittokanavan suuntain (Kuva 28), työnnä suojusta lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen kielekkeiden taakse, ja kierrä suojuksen vipua vasemmalle (Kuva 27).

  g007288

  Note: Suojuksen lukitus avataan kääntämällä suojuksen vipua oikealle (Kuva 27).

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  Sivuheittosuppilon asennus

  1. Avaa sivuheittoluukun lukitus (Kuva 29).

   g002590
  2. Avaa sivuheittoluukku (Kuva 30).

   g007430
  3. Asenna sivuheittosuppilo ja sulje luukku suppilon päälle (Kuva 31).

   g002637

  Sivuheittosuppilon irrotus

  Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä äskeiset vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

  Important: Lukitse sivuheittoluukku sulkemisen jälkeen (Kuva 32).

  g002593

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Siivoa alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin.

   Vaara

   Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

   • Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää takapyörien leikkuukorkeutta alemmaksi. Säädä eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja takarenkaiden korkeudeksi 64 mm.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Puhdista koneen alaosa.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Lataa akku.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy. Öljy on vaihdettava tavallista useammin pölyisissä käyttöolosuhteissa.
 • Ennen varastointia
 • Lataa akku.
 • Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin vuosittain tai useammin, jos käyttöolosuhteet pölyiset.
 • Voitele hammaspyörät.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 33) ennen huoltotöiden suorittamista.

   g003127
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

   Vaara

   Laitetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon.

   Käytä moottoria, kunnes bensiini loppuu, tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

  Ilmansuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin vuosittain tai useammin, jos käyttöolosuhteet pölyiset.
  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa ilmansuodattimen kansi ruuviavaimella (Kuva 34).

   g003128
  3. Vaihda ilmansuodatin (Kuva 35).

   g003129
  4. Asenna ilmansuodattimen suojus.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy. Öljy on vaihdettava tavallista useammin pölyisissä käyttöolosuhteissa.
 • Note: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Varmista, että polttoainesäiliössä on vain vähän tai ei yhtään polttoainetta, jotta polttoainetta ei vuotaisi, kun laite kallistetaan kyljelleen.

  3. Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan.

   Note: Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  4. Irrota johto sytytystulpasta. Katso Valmistelu huoltoa varten.

  5. Aseta öljyn tyhjennysastia laitteen sille sivulle, jolla mittatikku on.

  6. Irrota mittatikku öljyntäyttöputkesta (Kuva 36).

   g003130
  7. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi öljyn tyhjennysastiaan kallistamalla laite kyljelleen siten, että öljyntäyttöputki osoittaa alaspäin (Kuva 37).

   g003131
  8. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  9. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen noin kolmen neljäsosan verran kampikammion tilavuudesta.

   Note: Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30, puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

  10. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  11. Aseta mittatikku öljyntäyttöputkeen ja ruuvaa sitä kiinni, kunnes se pysähtyy.

  12. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. Katso Kuva 38.

   g003270
   • Jos öljyn pinta on mittatikun Add-merkin alapuolella, lisää öljyntäyttöputkeen hitaasti pieni määrä öljyä ja toista sitten vaiheet 10–12, kunnes öljyn pinta nousee mittatikun Full-merkin tasalle.

   • Jos öljyn pinta on Full-merkin yläpuolella, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn pinta on mittatikun Full-merkin tasalla.

    Important: Jos kampikammiossa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  13. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

  14. Toimita käytetty öljy kierrätettäväksi paikalliseen kierrätyskeskukseen.

  Akun lataus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Lataa akku.
 • Ennen varastointia
 • Lataa akku.
 • Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämmössä (22 °C), jos mahdollista.

  1. Kytke laturi laitteen johdinsarjaan, joka sijaitsee virta-avaimen alla (Kuva 39).

   g009555
  2. Kytke laturi pistorasiaan.

   Note: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä tai hävitä lyijyakku paikallisten säännösten mukaisesti

  Note: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen tilat:

  • Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.

  • Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut tai että laturi on irrotettu akusta.

  • Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut. Tämä tila kestää vain muutaman minuutin, ennen kuin akku on täysin latautunut.

  Sulakkeen vaihtaminen

  Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda tilalle 40 ampeerin laattasulake.

  Important: Laitetta ei voida käynnistää sähkökäynnistimellä eikä akkua voi ladata, jos sulake ei ole asennettuna.

  1. Avaa akun kannen kumpikin pää ja irrota se (Kuva 40).

   g002877
  2. Asenna sulake sulakepitimeen (Kuva 41).

   g002878

   Note: Laitteen akkutilassa on varasulake toimitettaessa.

  3. Aseta akun suojus paikalleen.

  Itsevetolaitteiston säätö

  Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uuden itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä tuntuu olevan vikaa.

  1. Löysää kaapelin säätöä kääntämällä säätönuppia vastapäivään (Kuva 42).

   g027709
  2. Säädä kaapelin jännitystä (Kuva 42) vetämällä sitä taaksepäin tai työntämällä sitä eteenpäin ja pitämällä kyseisessä asennossa.

   Note: Lisää vetoa työntämällä kaapelia moottoria kohti. Pienennä vetoa vetämällä kaapelia poispäin moottorista.

  3. Kiristä kaapelien säätöä kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.

   Note: Kiristä nuppi tiukasti käsin.

  Hammaspyörien voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele hammaspyörät.
  1. Pyyhi takapyörien sisäpuolella olevat rasvanipat puhtaalla rievulla (Kuva 43).

   g003234
  2. Pumppaa voitelupistoolilla varovasti 2–3 painallusta litiumpohjaista yleisrasvaa (nro 2) jokaiseen rasvanippaan.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.

  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (katso Valmistelu huoltoa varten).

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  3. Tue terä puun kappaleella (Kuva 44).

   g003235
  4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet.

  5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

   Important: Suuntaa terän käyrät päät koneen koteloa kohti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n tiukkuuteen.

   Important: 82 N·m:iin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

  Koneen alaosan puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista koneen alaosa.
 • Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota koneen alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana).

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  Note: Parhaiden tulosten saamiseksi puhdista kone pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Laske laite alimpaan leikkuukorkeuden asetukseen. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle pinnalle.

  3. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku pesuporttiin (Kuva 45).

   g005477
  4. Avaa vedensyöttö.

  5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes koneen alta ei enää tule leikkuujätettä.

  6. Sammuta moottori.

  7. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku koneesta.

  8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu.

  Varastointi

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  Vaara

  Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

  • Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.

  • Älä varastoi laitetta suljettuun tilaan lähelle avotulta.

  • Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

  2. Käytä laitetta, kunnes moottori pysähtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.

  3. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  4. Irrota johto sytytystulpasta.

  5. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

  6. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

  7. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  8. Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin johto ja siirrä laite lämmittämättömään varastoon. Jos joudut varastoimaan laitteen lämmittyyn tilaan, lataa akku 90 päivän välein.

  Kahvan taittaminen

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Käännä kahvaa eteenpäin (Kuva 46).

   Important: Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat yläkahvaa.

   g007402
  2. Suorista kahva kohdan Kahvan kokoaminen ja suoristus mukaisesti.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  2. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.

  3. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiavaimella momenttiin 20 N·m.

  4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  6. Täytä polttoainesäiliö uudella bensiinillä, katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  7. Kytke johto sytytystulppaan.

  8. Lataa akku. Katso kohta Akun lataus.