Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver, er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller utstyrsskade. Det er ditt ansvar å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert.

g007404

Noter produktets modell- og serienummer nedenfor:

Denne håndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke overholder de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940. Konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil faktiske dreiemoment for motoren for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Gå til www.Toro.com for å se spesifikasjonene for din gressklippermodell.

Ikke tukle med motorstyringen eller endre hastighetsregulatoren. Hvis du gjør dette, kan det føre til en usikker tilstand som kan medføre personskader.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Feilaktig bruk og vedlikehold av gressklippere kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene.

For å sikre maksimum sikkerhet, og for å bli kjent med produktet, er det viktig at du og eventuelt andre som skal bruke gressklipperen leser og forstår innholdet i denne manualen før motoren startes. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsadvarselssymbolet (Figur 2), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – ”instruksjoner for personlig sikkerhet”. Les og forstå sikkerhetsinstruksjonen. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet.

Sikkerhet ved bruk av gressklipper

Denne maskinen kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Dersom man ikke følger sikkerhetsinstruksjoner, kan dette føre til alvorlige skader eller dødsulykker.

Opplæring

 • Les grundig gjennom bruksanvisningen. Gjør deg kjent med kontrollene og hvordan utstyret skal brukes.

 • Aldri la barn eller personer som ikke har lest disse instruksjonene bruke maskinen. Undersøk evt. aldersgrense for bruk av dette utstyret.

 • Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.

 • Forstå alle forklaringer for piktogrammer som er brukt på maskinen eller instruksjonene.

Bensin

´╗┐ADVARSEL – bensin er meget brannfarlig. Ta følgende forholdsregler:

 • Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.

 • Bare fyll bensin utendørs, og ikke røyk mens du fyller.

 • Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll bensin mens motoren går eller er varm.

 • Hvis du søler bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet, og unngå alt som kan antennes til all bensindamp er forsvunnet.

 • Sett lokket godt på alle drivstofftanker og -kanner.

Forberedelser

 • Når du klipper, må du alltid ha på deg kraftig, sklisikkert fottøy og langbukser. Bruk ikke maskinen uten sko eller med åpne sandaler.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle steiner, pinner, wire, bein og andre gjenstander.

 • Foreta alltid en visuell inspeksjon før bruk for å kontrollere at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Før bruk må du alltid sjekke at knivene, knivboltene og klippeenheten er i orden, og fri for skader og slitasje. Skadde eller slitte kniver og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

Starte

 • Ikke vipp maskinen når du starter motoren, med mindre den må vippes for å starte. I dette tilfellet må ikke gressklipperen vippes mer enn absolutt nødvendig og løft kun den delen som er vendt bort fra operatøren.

 • Start motoren forsiktig i henhold til instruksjonene og med føttene godt unna kniven(e) og ikke foran utslippssjakten.

Bruk

 • Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.

 • Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 • Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.

 • Løft eller bær aldri en gressklipper mens motoren er i gang.

 • Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker gressklipperen mot deg.

 • Gå, ikke løp.

 • Skråninger:

  • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger.

  • Vær ytterst forsiktig i skråninger.

  • Klipp på tvers av skråninger, aldri opp og ned, og vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.

  • Vær alltid sikker på hvor du setter føttene i skråninger.

 • Reduser hastigheten i skråninger og skarpe svinger for å unngå at maskinen velter eller at du mister kontrollen over den.

 • Stopp kniven hvis maskinen må vippes for transportering når du krysser andre overflater enn gress, og når du transporterer maskinen til og fra området som skal klippes.

 • Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos og andre eksosgasser kan samle seg.

 • Stopp motoren

  • når du forlater maskinen

  • før du fyller drivstoff

  • før du tar av gressoppsamleren

  • før du justerer høyden, hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerplassen.

 • Stans motoren og koble fra tennpluggledningen:

  • før du fjerner blokkeringer eller rensker utslippssjakten

  • før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på maskinen

  • når du har truffet en gjenstand, undersøk om maskinen ble skadet, og reparer den før du starter og bruker utstyret igjen

  • hvis maskinen vibrerer unormalt mye (Den bør da undersøkes øyeblikkelig.)

 • Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.

Vedlikehold og oppbevaring

 • Sørg for at alle mutre, bolter og skruer er godt tilstrammet, for å være sikker på at utstyret er trygt å bruke.

 • Maskinen må ikke trykkvaskes.

 • Utstyr med bensin på tanken må aldri oppbevares innendørs, dersom det er mulighet for at bensindamp kan komme i kontakt med åpne flammer eller gnister.

 • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

 • Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der bensin oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.

 • Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippsvernet regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.

 • Skift alltid ut deler med skader eller slitasje for sikkerhets skyld.

 • Skift ut defekte lyddempere.

 • Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.

 • Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går med for høyt turtall, øker faren for at det skjer en ulykke.

 • Vær forsiktig når du justerer maskinen, slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler.

 • For best mulig ytelse og sikkerhet bør du bare kjøpe ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Bruk ikke uoriginale deler og tilbehør, da disse kan utgjøre en sikkerhetsfare.

Transport

 • Vær forsiktig når du lesser eller avlesser maskinen på eller av en lastebil.

 • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

 • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både de fremre og bakre stroppene må ledes nedover og utover fra maskinen.

Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykknivå på 90 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydtrykknivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395-1:2013.

Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 98 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN 11094.

Forsiktig

Langvarig eksponering for støy ved betjening av maskinen, kan føre til svekket hørsel.

Bruk egnet hørselsvern når du betjener maskinen i lengre perioder.

Hånd-arm-vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 4,7 m/s2

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 3,6 m/s2

Usikkerhetsverdi (K) = 2,4 m/s2

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 5395-1:2013.

Forsiktig

Langvarig eksponering for vibrasjoner ved betjening av maskinen, kan føre til nummenhet i hender og håndledd.

Bruk hansker som demper vibrasjonen når du betjener maskinen i lengre perioder.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Important: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en mulig fare. Skift ut skadde merker.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8867
decal115-8411
decal112-8760
decal131-0894
decal131-4514b

Montering

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren.

Sette sammen og folde ut håndtaket

Advarsel

Hvis man setter sammen og folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

 • Pass på at du ikke skader ledningene når du setter sammen og folder ut håndtaket.

 • Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

 1. Hev bakdelen av maskinhuset til dets høyeste klippehøydeinnstilling ved å flytte de to bakre klippehøydespakene helt fram. Se Justere klippehøyden.

 2. Fest håndtaksendene til maskinhuset med to skiver og to håndtaksbolter (Figur 3), men ikke stram til håndtaksboltene.

  g007705
 3. Roter håndtaket bakover (Figur 4).

  g020751
 4. Lås håndtaket ved ønsket høyde, se Justere håndtakshøyden.

 5. Stram håndtaksboltene til 14–17 N·m.

 6. Juster klippehøyden, se Justere klippehøyden.

Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Important: Du må montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren.

Hold knivkontrollbøylen til det øvre håndtaket, og trekk tilbakespolingsstartersnoren gjennom snorføreren på håndtaket (Figur 5).

g003251

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Important: Skift motorolje etter de fem første driftstimene, deretter én gang i året. Se Skifte motorolje.

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven (Figur 6), og hell olje i oljepåfyllingrøret til veivhuset er 3/4 fullt.

  Note: Maks. påfyll: 0,59 l, type: SAE 30 rensende bilolje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

  g003270
 3. Tørk av enden på peilestaven med en ren fille.

 4. Sett peilestaven ned i oljepåfyllingsrøret og vri lokket mot høyre til det sitter fast.

 5. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået på peilestaven. Se Figur 6.

  • Hvis oljenivået er for lavt, fyll langsomt på litt olje i oljepåfyllingsrøret, og gjenta så trinn 3 til og med 5 til oljenivået er korrekt, som vist i Figur 6.

  • Hvis oljenivået er for høyt, tapp ut overflødig olje til du oppnår korrekt oljenivå på peilestaven. Se Skifte motorolje for informasjon om hvordan du fyller på olje i veivhuset.

  Important: Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 6. Sett peilestaven ordentlig på plass for hånd.

Lade batteriet

Montere gressposen

 1. Plasser posen over rammen som vist i Figur 7.

  g027257

  Note: Ikke plasser posen over håndtaket (Figur 7).

 2. Hekt bunnen på posen fast til rammebunnen (Figur 8).

  g027258
 3. Hekt topp- og sidekantene av posen fast til henholdsvis toppen og sidene av rammen (Figur 8).

Oversikt over produktet

g027389
g014400
ModellVektLengdeBreddeHøyde
2079742 kg 165 cm 56 cm104 cm

Bruk

Fylle drivstofftanken

Fare

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Tørk opp søl.

 • Håndter ikke drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

 • For best resultat, bruk kun ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 11).

Important: For å redusere oppstartsproblemer, ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammel.

g027380

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
 • Maks. påfyll: 0,59 l, type: SAE 30 rensende bilolje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Fjern peilestaven (Figur 12).

   g003270
  3. Tørk av enden på peilestaven med en ren fille.

  4. Sett peilestaven ned i oljepåfyllingsrøret, og vri lokket mot høyre til det sitter fast.

  5. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået. Se Figur 12.

   • Hvis oljenivået er under Add et merke på peilestaven, tilfør oljefyllingsrøret langsomt en liten oljemengde og gjenta trinn 3 til 5 til oljenivået er ved merket Full på peilestaven.

   • Hvis oljenivået er over merket Full på peilestaven, tømmer du ut olje helt til oljenivået er ved merket Full på peilestaven. Se Skifte motorolje for informasjon om hvordan du fyller på olje i veivhuset.

    Important: Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  6. Sett peilestaven ordentlig på plass for hånd.

  Justere klippehøyden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme lyddemperen.

  Juster klippehøyden som ønsket. Still alle fire hjul til samme høyde.

  Note: Flytt alle fire klippehøydespaker forover for å heve maskinen, og bakover for å senke den (Figur 13).

  g027605

  Justere håndtakshøyden

  Du kan heve eller senke det øvre håndtaket til en stilling som er komfortabel for deg.

  Roter håndtakslåsen, beveg håndtaket til én av tre posisjoner, og lås håndtaket i posisjon (Figur 14).

  g007284

  Starte motoren

  1. Trekk knivkontrollbøylen mot håndtaket (Figur 15).

   g003219
  2. Vri om tenningsnøkkelen (Figur 16) eller trekk tilbakespolingshåndtaket (Figur 17).

   Note: Når du drar i tilbakespolingsstarteren, skal du først dra lett til du føler motstand og deretter dra kraftig til (Figur 17). La snoren gå sakte inn på spolen igjen.

   g009547
   g003274

  Note: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

  Bruke selvdrift

  For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuene ved siden, og maskinen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 18).

  g003221

  Stoppe motoren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Slipp knivkontrollstangen for å stoppe motoren (Figur 19).

  Important: Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  g003222

  Resirkulere gress- og løvrester

  Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du resirkulerer gress- og løvrester.

  Important: Kontroller at den bakre utslippspluggen er låst på plass. For å fjerne pluggen: Hev utslippsavlederen (Figur 20), trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene og roter spaken på pluggen mot venstre (Figur 21).

  g007288
  g010084

  Note: For å låse opp pluggen, roter spaken på pluggen mot høyre (Figur 21).

  Samle opp gresset

  Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

  Advarsel

  Hvis gressposen er slitt kan småsteiner eller liknende gjenstander kastes mot deg eller andre i nærheten, og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  Kontroller gressposen ofte. Skift den ut med en ny Toro-reservepose, hvis den er skadet.

  Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se Fjerne sideutslippssjakten) før du samler opp gress- og løvrester.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  Montere gressposen

  1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 22).

   g007650

   Note: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

  2. Hev og hold oppe den bakre utslippsavlederen (Figur 23).

   g007285
  3. Trekk ut bakre utslippsplugg (Figur 23).

  4. Heng øvre, fremre kant av posen på hakkene (Figur 24).

   g007287
  5. Senk den bakre utslippsavlederen.

  Fjerne gressposen

  1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (Figur 25).

   g007650

   Note: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

  2. Hev og hold oppe den bakre utslippsavlederen.

  3. Løft gressposen av hakkene etter håndtaket.

  4. Monter bakre utslippsplugg (fig. 23).

   g007288

   Important: Kontroller at den bakre utslippspluggen er låst på plass. For å låse pluggen, trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene og roter spaken på pluggen mot venstre (Figur 27).

   g010084

   Note: For å låse opp pluggen, roter spaken på pluggen mot høyre (Figur 27).

  5. Senk den bakre utslippsavlederen.

  Sideutslipp av gress- og løvrester

  Bruk sideutslippet ved klipping av svært høyt gress.

  Hvis gressposen er på maskinen, skal den fjernes og den bakre utslippspluggen settes i før du slipper ut gress- og løvrester på siden. Se Fjerne gressposen.

  Important: Kontroller at den bakre utslippspluggen er låst på plass. For å fjerne pluggen: Hev utslippsavlederen (Figur 28), trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene og roter spaken på pluggen mot venstre (Figur 27).

  g007288

  Note: For å låse opp pluggen, roter spaken på pluggen mot høyre (Figur 27).

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  Montere sideutslippssjakten

  1. Lås opp sideutslippsluken (Figur 29).

   g002590
  2. Løft opp sideutslippsluken (Figur 30).

   g007430
  3. Monter sideutslippssjakten og lukk luken på sjakten (Figur 31).

   g002637

  Fjerne sideutslippssjakten

  For å fjerne sideutslippssjakten, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

  Important: Lås sideutslippsluken når du har lukket den (Figur 32).

  g002593

  Brukstips

  Generelle klippetips

  • Fjern pinner, steiner, ståltråd, grener og andre gjenstander som kniven kan treffe fra området.

  • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, stans motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

  • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere. Se Justere klippehøyden.

  • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet. Klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Klipp kun tørt gress og løv. Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser.

   Advarsel

   Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade, hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Bruk kun gressklipperen under tørre forhold.

  • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut kniven eller bryn den.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

   • Sett klippehøyden på forhjulene ett hakk lavere enn på bakhjulene. Still f.eks. forhjulene til 51 mm og bakhjulene til 64 mm.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, still klippehøyden på forhjulene ett eller to hakk høyere enn klippehøyden på bakhjulene.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
 • Kontroller at motoren stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.
 • Rengjør under maskinhuset.
 • Hver 25. driftstime
 • Lad opp batteriet.
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Hver 50. driftstime
 • Skift motorolje, og skift den oftere ved bruk i støvete driftsforhold.
 • Før lagring
 • Lad opp batteriet.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret årlig, oftere under støvete driftsforhold.
 • Smør hjulgirene.
 • Important: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i eierhåndboken din for motoren.

  Gjøre klar til vedlikehold

  1. Stopp motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 33) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer .

   g003127
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Important: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

   Advarsel

   Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Bensin er meget brannfarlig og eksplosiv, og kan føre til personskader.

   Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  Skifte luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut luftfilteret årlig, oftere under støvete driftsforhold.
  1. Utfør prosedyrene for forberedelse av vedlikehold, se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Bruk en skrutrekker til å åpne luftfilterdekselet (Figur 34).

   g003128
  3. Skift ut luftfilteret (Figur 35).

   g003129
  4. Sett på luftfilterdekslet.

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 5 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Hver 50. driftstime
 • Skift motorolje, og skift den oftere ved bruk i støvete driftsforhold.
 • Note: Maks. påfyll: 0,59 l, type: SAE 30 rensende bilolje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Påse at drivstofftanken inneholder lite eller ikke noe drivstoff, slik at det ikke lekker ut når du vipper maskinen over på siden.

  3. La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den.

   Note: Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  4. Koble ledningen fra tennpluggen. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  5. Sett et oljetappefat ved siden av maskinen på siden av peilestaven.

  6. Fjern peilestaven fra oljefyllingsrøret (Figur 36).

   g003130
  7. Vipp maskinen på siden med oljefyllingsrøret vendt nedover for å tømme brukt olje gjennom oljefyllingsrøret ut i oljetappefatet (Figur 37).

   g003131
  8. Etter at den brukte oljen er tappet, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  9. Hell olje i oljepåfyllingsrøret til veivhuset er 3/4 fullt.

   Note: Maks. påfyll: 0,59 l, type: SAE 30 rensende bilolje med API-serviceklassifisering SF, SG, SH, SJ, SL eller høyere.

  10. Tørk av enden på peilestaven med en ren fille.

  11. Sett peilestaven ned i oljepåfyllingsrøret, og vri lokket mot høyre til det sitter fast.

  12. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået. Se Figur 38.

   g003270
   • Hvis oljenivået er under Add et merke på peilestaven, tilfør oljefyllingsrøret langsomt en liten oljemengde og gjenta trinn 10 til 12 til oljenivået er ved merket Full på peilestaven.

   • Hvis oljenivået er over merket Full på peilestaven, tømmer du ut olje helt til oljenivået er ved merket Full på peilestaven.

    Important: Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  13. Sett peilestaven ordentlig på plass.

  14. Gjenvinn den gamle oljen ved et lokalt gjenvinningssenter.

  Lade batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Lad opp batteriet.
 • Før lagring
 • Lad opp batteriet.
 • Lad opp batteriet i 24 timer første gang, deretter hver måned (etter hver 25. oppstart) eller som nødvendig. Bruk alltid laderen på i et avskjermet område og lad batteriet ved romtemperatur (22 °C) om mulig.

  1. Koble laderen til maskinens ledningsfastspenner som sitter under tenningsnøkkelen (Figur 39).

   g009555
  2. Koble laderen til et strømuttak.

   Note: Når batteriet ikke lenger kan lades, skal det resirkuleres eller avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

  Note: Batteriladeren kan ha lysdioder i to farger som indikerer følgende ladestatuser:

  • Rødt lys indikerer at laderen lader batteriet.

  • Grønt lys indikerer at laderen er fulladet eller at laderen er frakoblet fra batteriet.

  • Et blinkende lys som veksler mellom rødt og grønt indikerer at batteriet er nesten fulladet. Denne statusen varer kun noen få sekunder før batteriet er fulladet.

  Bytte ut sikringen

  Hvis batteriet ikke kan lades eller motoren ikke vil starte ved hjelp av den elektriske starteren, kan det hende at sikringen er gått. Bytt den ut med plug-in-sikring på 40 A.

  Important: Du kan ikke starte maskinen med den elektriske starteren eller lade batterier med mindre du monterer sikringen.

  1. Løsne begge endene av batteriet og fjern det (Figur 40).

   g002877
  2. Sett sikringen tilbake i holderen (Figur 41).

   g002878

   Note: Maskinen leveres med en reservesikring i batterirommet.

  3. Sett på batteridekslet igjen.

  Justere selvdrift

  Når du monterer en ny selvdriftskabel eller hvis selvdriftsdrevet er feiljustert, juster selvdriften.

  1. Vri justeringsknotten mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 42).

   g027709
  2. Juster strammingen på kabelen (Figur 42) ved å trekke den utover eller skyve den forover, og holde den stillingen.

   Note: Skyv kabelen mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kabelen bort fra motoren for senke friksjonen.

  3. Skru justeringsknotten med klokken for å stramme justeringen av kabelen.

   Note: Stram knotten godt for hånd.

  Smøre hjulgirene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør hjulgirene.
  1. Tørk av smørefettet på innsiden av bakhjulene med en ren klut (Figur 43).

   g003234
  2. Plasser en smørepistol mot hver nippel og påfør forsiktig to-tre trykk med litiumbasert smørefett nr. 2 til vanlig bruk.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for bensin. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes eller skiftes ut.

  1. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen, se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vipp maskinen over på siden med peilestaven ned.

  3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 44).

   g003235
  4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler.

  5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler.

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.

   Important: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skrallen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

  Rengjøre maskinens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør under maskinhuset.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra maskinens underside.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket).

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  Note: For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Senk maskinen til laveste klippehøyde, se Justere klippehøyden.

  2. Flytt maskinen til en jevn, belagt overflate.

  3. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten (Figur 45).

   g005477
  4. Slå på vannet.

  5. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.

  6. Stopp motoren.

  7. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.

  8. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside.

  Lagring

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Advarsel

  Drivstoffdamp kan eksplodere.

  • Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 30 dager.

  • Maskinen skal ikke oppbevares på et sted som er i nærheten av åpen ild.

  • La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten.

  2. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  3. La motoren gå til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  4. Koble ledningen fra tennpluggen.

  5. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml olje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å forhindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  6. Monter tennpluggen løst.

  7. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  8. Lad batteriet i 24 timer, koble så fra batteriladeren og oppbevar maskinen i et uoppvarmet område. Hvis du må oppbevare maskinen i et oppvarmet område, må du lade batteriet hver 90. dag.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Roter håndtaket forover (Figur 46).

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen det øvre håndtaket.

   g007402
  2. Fold ut håndtaket, se Sette sammen og folde ut håndtaket.

  Ta maskinen frem fra oppbevaring

  1. Kontroller og stram alle fester.

  2. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å bruke starteren for å fjerne overflødig olje fra sylinderen.

  3. Monter tennpluggen og stram med en momentnøkkel til 20 N·m.

  4. Utfør de nødvendige vedlikeholdsprosedyrene. Se .

  5. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

  6. Fyll drivstofftanken med frisk bensin. Se Fylle drivstofftanken.

  7. Koble ledningen til tennpluggen.

  8. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.