Úvod

Tato rotační, ručně vedená sekačka na trávu je vhodná pro soukromé majitele pozemků. Je určena primárně k sečení trávy na dobře udržovaných trávnících soukromých pozemků. Není určena k sekání křovin ani k zemědělskému použití.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com zde najdete informace o výrobcích a příslušenství, můžete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na štítku sériového čísla.

g226627

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je vhodné věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobnosti najdete na příslušném Prohlášení o shodě pro tento výrobek.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers, Asociace automobilových inženýrů) J1940 a J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si příručku výrobce motoru dodávanou se strojem.

Nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními na stroji, nevypínejte je a pravidelně kontrolujte jejich funkci. Nepokoušejte se nastavovat nebo upravovat regulátor otáček motoru. Mohou tak vzniknout nebezpečné provozní podmínky, což může vést ke zranění.

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před nastartováním motoru si prostudujte pokyny a upozornění uvedené v provozní příručce, na stroji a na přídavných zařízeních a řiďte se jimi.

 • Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí stroje a nedávejte je pod stroj. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti musí být v bezpečné vzdálenosti od stroje. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Více doplňujících informací o bezpečnosti je uvedeno v této příručce tam, kde jsou potřebné.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decal104-7953
decal112-8760
r:\decal117-1054
decal125-5026
decal133-1900
decal132-4470
decal131-4514b
decal137-9196

Nastavení

Important: Sejměte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii, která zakrývá motor, i všechny další plastové nebo obalové materiály na stroji.

Important: Abyste předešli neúmyslnému spuštění, nevkládejte tlačítko elektrického startéru do spínače elektrického zapalování (dle výbavy), dokud nejste připraveni na spuštění motoru.

Montáž a rozložení rukojeti

 1. Z držáků rukojeti demontujte 2 knoflíky rukojeti a 2 vratové šrouby a uschovejte je (Obrázek 3).

  g032865
 2. Nasaďte konce rukojeti na skříň sekačky tak, aby čep připevněný ke každému držáku rukojeti byl umístěn ve spodním otvoru příslušného konce rukojeti (Obrázek 4).

  g032866

  Note: Je-li rukojeť ve složené poloze, čepy nejsou v otvorech na koncích rukojeti viditelné.

 3. Rozložte rukojeť do provozní polohy jejím otočením dozadu (Obrázek 5).

  g032868
 4. Zasuňte vratový šroub (hlava šroubu musí směřovat dovnitř) do horního nebo dolního čtvercového otvoru v držáku rukojeti a horního otvoru na konci rukojeti (Obrázek 6).

  g032869
 5. Volně namontujte knoflíky rukojeti na vratové šrouby.

 6. Viz kroky 3 až 5 v části Nastavení výšky rukojeti.

Instalace lanka ručního startéru do vodiče lanka

Important: Aby bylo při každém použití stroje možné bezpečně a snadno spouštět jeho motor, je třeba nainstalovat lanko ručního startéru do vodiče lanka.

Přidržte ovládací tyč žacího nože v poloze přitažené k horní rukojeti a protáhněte lanko ručního startéru vodičem lanka na rukojeti (Obrázek 7).

g003251

Doplnění oleje do motoru

Important: Stroj není dodáván s olejem v motoru, součástí dodávky je však lahev oleje. Před spuštěním motoru doplňte do motoru olej.

Specifikace motorového oleje

Množství motorového oleje0,44 l
Viskozita olejedetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
API klasifikaceSJ nebo vyšší
 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 8).

  g033377
 3. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

 4. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

 5. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 6. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vyjměte.

 7. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 8).

  • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 5 až 7, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Výměna motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 8. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

Dobíjení akumulátoru

Pouze model s elektrickým startérem

Viz Dobíjení akumulátoru.

Montáž sběracího koše

 1. Nasuňte sběrací koš na rám tak, jak je znázorněno na Obrázek 9.

  g027257

  Note: Koš nenasunujte přes rukojeť (Obrázek 9).

 2. Zahákněte spodní kanál koše na spodní část rámu (Obrázek 10).

  g027258
 3. Zahákněte horní a boční kanály koše na horní a boční části rámu (Obrázek 10).

Součásti stroje

g033494
g009526
ModelHmotnostDélkaŠířkaVýška
2095536 kg151 cm59 cm109 cm
(80 lb)(59 palců)(23 palců)(43 palců)
2095639 kg151 cm59 cm109 cm
(87 lb)(59 palců)(23 palců)(43 palců)

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například deflektory a sběrací koš, na svém místě a správně fungují.

 • Vždy se přesvědčte, zda žací nože, jejich šrouby a montážní celek žací jednotky nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivým nožem, který může způsobit vážné poranění.

  • Vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

  • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

  • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

  • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo je-li motor horký.

  • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Dokud se neodpaří palivové výpary, zabraňte vzniku jiskření.

  • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

 • Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

  • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

  • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

  • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Doplňování paliva do nádrže

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Přijatelná jsou i okysličená paliva až s 10 % etanolu nebo 15 % MTBE.

 • Nepoužívejte etanolové směsi benzínu, např. E15 nebo E85 s více než 10 % etanolu. Pokud tyto směsi použijete, můžete snížit výkon motoru či jej poškodit, na což se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo, aniž byste do něj přidali stabilizátor paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Natankujte do nádrže čerstvý normální bezolovnatý benzín ze značkové čerpací stanice (Obrázek 13).

Important: Chcete-li zredukovat problémy se startováním, do benzínu celoročně přidávejte stabilizátor paliva. Stabilizátor míchejte s palivem, které nesmí být starší než 30 dní.

Dodatečné informace naleznete v návodu k obsluze motoru.

g230458

Kontrola hladiny motorového oleje

 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 14).

  g033377
 3. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 4. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vyjměte.

 5. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 14).

  • Obrázek 14Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství detergentního oleje SAE 30 nebo SAE 10W-30, počkejte 3 minuty a opakujte kroky 3 až 5, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce. Typ oleje viz část Doplnění oleje do motoru.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká (Obrázek 14), vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Výměna motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 6. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

Nastavení výšky rukojeti

Rukojeť můžete zvednout nebo snížit do jedné ze 2 poloh, která vám při práci vyhovuje (Obrázek 15).

g032867
 1. Povolte oba knoflíky rukojeti tak, aby bylo možné vytlačit hranatou část vratových šroubů ze čtvercových otvorů v držácích rukojeti.

 2. Zatlačte knoflíky tak, aby byly volné.

 3. Přesuňte rukojeť do horní nebo dolní výškové polohy.

 4. Zatáhněte za knoflíky tak, aby se hranatá část vratových šroubů zasunula do příslušných čtvercových otvorů.

 5. Knoflíky rukojeti co nejvíce utáhněte.

Nastavení výšky sekání

Důležité upozornění

Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivým nožem, který může způsobit vážné poranění.

 • Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

 • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Výstraha

Pokud byl spuštěný motor, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení.

Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

Nastavte výšku sekání podle potřeby. Nastavte všechna kola do stejné výšky, viz Obrázek 16.

g027451

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy, zabezpečte volný oděv a nenoste volné šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 • Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

 • Přihlížející osoby, především malé děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

 • Před rozjetím se strojem vzad se vždy podívejte dolů a za sebe.

 • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.

 • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

 • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu se může stroj převrátit nebo kvůli němu můžete ztratit rovnováhu.

 • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy), počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 • Pokud byl motor spuštěný, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

 • Pravidelně kontrolujte, zda součásti sběracího koše a vyhazovací kanál nejsou opotřebené či poškozené, a v případě potřeby je vyměňte za náhradní díly doporučené výrobcem.

 • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností The Toro® Company.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní.

 • Nesekejte na příliš strmých svazích. Špatný postoj nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou uklouznutí a pádu.

 • Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů.

Spuštění motoru

Motor je možné nastartovat buď pomocí tlačítka elektrického startéru (dle výbavy), nebo ruční startovací rukojeti.

Startování motoru pomocí tlačítka elektrického startéru

Pro modely s elektrickým startérem
 1. Přidržte ovládací tyč žacího nože u držadla (Obrázek 17).

  g009546
 2. Stiskněte a přidržte tlačítko elektrického startéru, dokud motor nenastartuje (Obrázek 18).

  Note: Jestliže bylo vyjmuto tlačítko elektrického startéru, zasuňte jej do elektrického startéru, viz Obrázek 18.

  g020174

  Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Startování motoru pomocí ruční startovací rukojeti

 1. Přidržte ovládací tyč žacího nože u držadla (Obrázek 19).

  g009546
 2. Zatáhněte za ruční startovací rukojeť (Obrázek 20).

  g009548

  Note: Pokud taháte za ruční startovací rukojeť, zatáhněte nejprve zlehka, dokud neucítíte odpor, a potom zatáhněte prudce (Obrázek 20). Lanko nechte pomalu navinout zpět do rukojeti.

  Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Použití ručního pohonu

V případě použití ručního pohonu se jednoduše pohybujte volnou chůzí a tlačte stroj před sebou, s rukama na horním držadle a s lokty u těla (Obrázek 21).

g009549

Note: Pokud se stroj nepohybuje volně zpět po práci s ručním pohonem, zastavte se, přidržte ruce na místě a nechejte stroj popojet několik centimetrů dopředu, aby došlo k odpojení pohonu kol. Můžete také zkusit dosáhnout na kovovou rukojeť těsně pod horní rukojetí a zatlačit stroj několik centimetrů dopředu. Pokud se stroj stále nepohybuje vzad volně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Vypnutí motoru

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Chcete-li vypnout motor, uvolněte ovládací tyč žacího nože.

  Note: Tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) vytahujte pokaždé, když opouštíte stroj.

  Important: Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte stroj okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Mulčování

  Stroj je podle továrního nastavení schopen vtlačovat jemně posekanou trávu a listí zpět do trávníku.

  Pokud je ke stroji připevněn koš na trávu a páka nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy, posuňte páku do polohy pro mulčování (viz Ovládání páky nastavitelného koše). Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte jej; viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu.

  Sbírání trávy

  Chcete-li posekanou trávu a listí z trávníku sesbírat, použijte sběrací koš.

  Pokud je na sekačce připevněný boční vyhazovací kanál, sejměte jej, viz Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu. Pokud je páka nastavitelného koše v poloze pro mulčování, posuňte ji do polohy pro sběr trávy (viz Ovládání páky nastavitelného koše).

  Připevnění sběracího koše

  1. Nadzvedněte a podržte zvednutý zadní deflektor (Obrázek 22).

   g033379
  2. Upevněte koš na trávu a dbejte na to, aby kolíky na koši zapadaly do zářezů na rukojeti (Obrázek 22).

  3. Spusťte zadní deflektor dolů.

  Vyjmutí sběracího koše

  Opačným postupem můžete sběrací koš vyjmout, viz Montáž bočního vyhazovacího kanálu.

  Ovládání páky nastavitelného koše

  Funkce nastavitelného koše umožňuje buď sbírat, nebo mulčovat posečenou trávu a listí, zatímco je koš na trávu připevněný ke stroji.

  • Chcete-li sbírat trávu a listí, stiskněte tlačítko na páce nastavitelného koše a posunujte páku dopředu, dokud tlačítko na páce nevyskočí (Obrázek 23).

   g033491
  • Chcete-li mulčovat trávu a listí, stiskněte tlačítko na páce nastavitelného koše a posunujte páku dozadu, dokud tlačítko na páce nevyskočí.

   Important: V zájmu zajištění správné funkce vypněte motor, počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti, poté odstraňte z dvířek nastavitelného koše a z okolního otvoru zbytky posečené trávy a nečistoty (Obrázek 24), teprve poté posuňte páku nastavitelného koše z jedné polohy do druhé.

   g027454

  Vyhazování kousků trávy bočním otvorem

  Při sekání velmi vysoké trávy použijte boční vyhazovací otvor.

  Pokud je ke stroji připevněn koš na trávu a páka nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy, posuňte páku do polohy pro mulčování (viz Ovládání páky nastavitelného koše).

  Montáž bočního vyhazovacího kanálu

  Odjistěte a nadzvedněte boční deflektor a upevněte boční vyhazovací kanál (Obrázek 25).

  g235646

  Vyjmutí bočního vyhazovacího kanálu

  Chcete-li boční vyhazovací komín odstranit, nadzvedněte boční deflektor, sejměte boční vyhazovací komín a spusťte boční deflektor dolů tak, aby se zajistil na západku.

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sekání

  • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

  • Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky, vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) a zkontrolujte, zda stroj není poškozen.

  • Pro dosažení maximální výkonnosti namontujte před začátkem sezóny nový žací nůž.

  • V případě potřeby vyměňte žací nůž za náhradní nůž Toro.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Nenastavujte výšku na méně než 51 mm, pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje.

  • Při sekání trávy vyšší než 15 cm nastavte maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji; potom sekání zopakujte s menší nastavenou výškou pro co možná nejlepší vzhled trávníku. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

  • Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.

   • Pohybujte se při sekání pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

  • Pokud vrstva listí na trávníku přesahuje 13 cm, sekejte s větší výškou sekání a poté nastavte požadovanou výšku sekání.

  • Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno, zpomalte.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Bezpečnost při přepravě

  • Před naložením stroje pro přepravu vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy).

  • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

  • Zabezpečte stroj tak, aby se nemohl pohybovat.

  Čištění spodní části stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků stroj co nejdříve po dokončení sekání vyčistěte.

  1. Přemístěte stroj na rovnou dlážděnou plochu.

  2. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  3. Spusťte stroj dolů do nejnižší výšky sekání. Viz Nastavení výšky sekání.

  4. Prostor pod zadními dvířky, kudy posečená tráva vychází ze spodní části sekačky do koše na trávu, vypláchněte vodou.

   Note: Vypláchněte tento prostor s nastavitelným košem (je-li ve výbavě) v krajní přední poloze i v krajní zadní poloze.

  5. Připevněte zahradní hadici napojenou na zdroj vody k proplachovacímu otvoru (Obrázek 26).

   g033492
  6. Pusťte vodu.

  7. Nastartujte motor a nechejte jej pracovat, dokud nepřestanou být ze spodní části stroje vyhazovány zbytky trávy.

  8. Vypněte motor.

  9. Zastavte vodu a odpojte zahradní hadici od stroje.

  10. Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet, aby mohla vyschnout spodní strana sekačky a nedocházelo ke vzniku koroze.

  11. Než stroj uložíte v uzavřeném prostoru, vypněte motor a nechejte jej vychladnout.

  Složení rukojeti

  Důležité upozornění

  Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

  • Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškoďte kabely.

  • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  1. Vtáhněte tlačítko elektrického startéru (Obrázek 27).

   g035929
  2. Z držáků rukojeti demontujte 2 knoflíky rukojeti a 2 vratové šrouby a uschovejte je (Obrázek 28).

   Important: Při sklápění rukojeti nasměrujte kabely vně knoflíků rukojeti.

   g032869
  3. Sklopte rukojeť otočením dopředu (Obrázek 29).

   g032870
  4. Zasuňte vratový šroub (hlava šroubu musí směřovat dovnitř) do držáku rukojeti a horního otvoru na konci rukojeti. Přesvědčte se, že hranaté konce každého vratového šroubu jsou zasunuty do horního nebo dolního hranatého otvoru v příslušném držáku rukojeti (Obrázek 30).

   g032865
  5. Volně namontujte knoflíky rukojeti a vratové šrouby na držáky rukojeti.

  6. Rozložení rukojeti viz Montáž a rozložení rukojeti.

  Údržba

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
 • Akumulátor (dle výbavy) nabíjejte po dobu 24 hodin.
 • Promažte zadní ozubené soukolí.
 • Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Odstraňte nečistoty z horní části a bočních stran motoru. Motor čistěte častěji v prašných provozních podmínkách.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Před prováděním oprav podle uvedených pokynů a před každoročním uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Note: Náhradní díly jsou k dostání v autorizovaném servisním středisku (navštivte stránku www.toro.com, kde najdete nejbližší středisko), nebo na adrese www.shoptoro.com.

  Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před prováděním jakékoli údržby odpojte kabel od zapalovací svíčky a vytáhněte tlačítko elektrického startéru.

  • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice. Nesnažte se nože opravovat nebo upravovat.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

  • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

  • K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Příprava na údržbu

  1. Vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

  2. Odpojte kabel zapalovací svíčky (Obrázek 31).

   g032617
  3. Po dokončení údržbářských prací připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

   Important: Abyste stroj mohli naklonit kvůli výměně oleje nebo žacího nože, spotřebujte nejprve během normálního provozu palivo v nádrži. Je-li nezbytné naklonit stroj před spotřebováním paliva, odčerpejte palivo ručním palivovým čerpadlem. Naklánějte sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru. Při provozu v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
 • Každý rok
 • Vyměňujte vzduchový filtr; častěji při provozu v prašném prostředí.
  1. Uvolněte horní část krytu vzduchového filtru (Obrázek 32).

   g033493
  2. Vyjměte vzduchový filtr (Obrázek 32).

  3. Zkontrolujte vzduchový filtr.

   Note: Je-li vzduchový filtr nadměrně znečištěný, vyměňte jej za nový. Pokud není výměna nutná, lehce poklepejte vzduchovým filtrem o tvrdý povrch, abyste uvolnili nečistoty.

  4. Namontujte vzduchový filtr.

  5. Kryt vzduchového filtru namontujte pomocí spony.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte motorový olej.
 • Výměna motorového oleje není nutná, pokud jej však chcete vyměnit, postupujte následovně.

  Note: Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Specifikace motorového oleje

  Množství motorového oleje0,44 l
  Viskozita olejedetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
  API klasifikaceSJ nebo vyšší
  1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

  2. Viz Příprava na údržbu.

  3. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 33).

   g033377
  4. Nakloňte stroj na stranu (vzduchový filtr musí směřovat nahoru) a nechte vytéct olej plnicí trubicí (Obrázek 34).

   g032618
  5. Po vypuštění vyjetého oleje umístěte stroj znovu do provozní polohy.

  6. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

  7. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

  8. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  9. Zasuňte měrku hladiny oleje do plnicí trubice a opět ji vyjměte.

  10. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 33).

   • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 8 až 10, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

   • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné výšky oleje na měrce.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

  11. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

  12. Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.

  Dobíjení akumulátoru

  Pro modely s elektrickým startérem
  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Akumulátor (dle výbavy) nabíjejte po dobu 24 hodin.
 • Před prvním použitím nechte akumulátor 24 hodin dobíjet, následně jej dobíjejte jednou za měsíc (každých 25 startů) nebo podle potřeby. Nabíječku používejte vždy v krytém prostoru, a kdykoli je to možné, dobíjejte akumulátor při pokojové teplotě (22 °C).

  1. Připojte nabíječku ke svazku kabelů pod tlačítkem elektrického startéru (Obrázek 35).

   g009555
  2. Zapojte nabíječku do zásuvky ve zdi.

   Note: Jakmile již olověný akumulátor nedrží napětí, recyklujte jej nebo zlikvidujte podle místních předpisů.

  Note: Vaše nabíječka může mít dvoubarevný LED displej, který ukazuje následující stavy nabíjení:

  • Červené světlo indikuje, že probíhá dobíjení akumulátoru.

  • Zelené světlo indikuje, že akumulátor je zcela dobitý nebo že nabíječka je odpojená od akumulátoru.

  • Střídavě blikající červené a zelené světlo indikuje, že akumulátor je téměř zcela dobitý. Tento stav trvá pouze několik minut, než se akumulátor zcela dobije.

  Výměna pojistky

  Pro modely s elektrickým startérem

  Pokud nelze nabít akumulátor nebo spustit motor elektrickým startérem, příčinou může být spálená pojistka. Nahraďte ji elektrickou pojistkou 40 A.

  1. Nadzvedněte zadní deflektor a najděte přihrádku pro akumulátor (Obrázek 36).

   g009506
  2. Vytřete z přihrádky pro akumulátor veškeré nečistoty.

  3. Vyšroubujte šroub, který upevňuje přihrádku pro akumulátor, vytáhněte akumulátor a najděte pojistku (Obrázek 37).

   g017398
  4. Vyměňte pojistku v držáku (Obrázek 37).

   Note: Stroj má v přihrádce pro akumulátor náhradní pojistku.

  5. Upevněte přihrádku pro akumulátor šroubem, který jste vyšroubovali v kroku 3.

  6. Nasaďte kryt na přihrádku pro akumulátor.

  7. Spusťte zadní deflektor dolů.

  Mazání ozubeného soukolí

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Promažte zadní ozubené soukolí.
  1. Pomocí čistého hadru otřete maznice na vnitřní straně zadních kol (Obrázek 38).

   g003234
  2. Nasaďte na každou maznici mazací pistoli a opatrně aplikujte dvě nebo tři dávky mazacího tuku č. 2 na bázi lithia.

  Výměna žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Important: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Po každém spotřebování paliva zkontrolujte žací nůž. Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

  1. Viz Příprava na údržbu.

  2. Nakloňte stroj ke straně tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.

  3. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 39).

   g231389
  4. Sundejte žací nůž a uložte si veškeré upevňovací součástky (Obrázek 39).

  5. Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací součástky (Obrázek 40).

   g231390

   Important: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat ke krytu stroje.

  6. Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub žacího nože na utahovací moment 82 N·m.

   Important: Při použití momentu 82 N·m je šroub pevně utažen. Zajistěte žací nůž dřevěným špalkem a utahovákem nebo klíčem šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

  Seřízení mechanismu ručního pohonu

  Při každé instalaci nového lanka ručního pohonu nebo v případě, že ruční pohon není správně seřízen, proveďte jeho seřízení.

  1. Nastavení lanka povolte otáčením seřizovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček (Obrázek 41).

   g027231
  2. Napnutí lanka (Obrázek 41) nastavte jeho zatažením dozadu nebo posunutím dopředu a jeho zajištěním v dané poloze.

   Note: Chcete-li tahovou sílu zvýšit, posuňte lanko směrem k motoru; chcete-li tahovou sílu snížit, posuňte lanko směrem od motoru.

  3. Nastavení lanka utáhněte otáčením seřizovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček.

   Note: Pevně utáhněte rukou knoflík.

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém, suchém místě.

  Příprava stroje k uskladnění

  1. Při posledním doplňování paliva v roce přidejte do paliva stabilizátor paliva (např. přípravek Toro Premium Fuel Treatment), jak je uvedeno na štítku.

  2. Veškeré nespotřebované palivo řádně zlikvidujte. Palivo recyklujte v souladu s místními předpisy nebo je použijte ve svém automobilu.

   Note: Staré palivo v palivové nádrži je hlavní příčinou obtížného startování. Neskladujte palivo bez stabilizátoru paliva déle než 30 dnů a palivo se stabilizátorem déle než 90 dnů.

  3. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  4. Spusťte znovu motor a nechte jej pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  5. Odpojte koncovku zapalovací svíčky a upevněte kabel k přídržnému kolíku (dle výbavy); poté demontujte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy).

  6. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 30 ml motorového oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko ručního startéru, aby se olej rozmístil po celém válci a v období mimo sezónu v něm tak nedocházelo ke korozi.

  7. Namontujte volně zapalovací svíčku.

  8. Utáhněte všechny matice a šrouby.

  9. Pouze modely s elektrickým startérem: Akumulátor nabíjejte 24 hodin, potom nabíječku odpojte a uskladněte stroj v nevytápěném prostoru. Pokud stroj uskladňujete ve vytápěném prostoru, musíte každých 90 dnů dobít akumulátor. Viz Dobíjení akumulátoru.

  Použití stroje po uskladnění

  1. Pouze modely s elektrickým startérem: Nabíjejte akumulátor 24 hodin, viz Dobíjení akumulátoru.

  2. Zkontrolujte a dotáhněte všechny upevňovací prvky.

  3. Vyjměte koncovku zapalovací svíčky a natočte rychle motor zatažením za držadlo ručního startéru, abyste z válce vyhnali přebytečný olej.

  4. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 20 N·m.

  5. Proveďte veškeré postupy údržby; viz .

  6. Zkontrolujte hladinu oleje motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  7. Palivovou nádrž naplňte čerstvým palivem, viz Doplňování paliva do nádrže.

  8. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.