Indledning

Denne maskine er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er beregnet primært til bearbejdning af store områder på velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner samt kommercielle områder.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre personskade. For nærmere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmateriale, henvises til www.Toro.com.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden (hvis der er en) på serienummermærkaten med din mobilenhed for at få adgang til oplysninger om garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g235770

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver, når de korrekt opsætningsprocedurer er blevet gennemført. Yderligere oplysninger fås i den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i betjeningsvejledningen til både maskinen og bugseringskøretøjet, før denne maskine tages i brug. Sørg for, at alle, der anvender produktet, er fortrolige med betjeningen af både maskinen og bugseringskøretøjet samt at de forstår advarslerne.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning." Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal117-7052
decal100-3612
decal127-4235
decal117-7051
decal92-1581
decal92-1582
decal117-7050
decal120-0625

Opsætning

Udtagningen af dybdelufteren fra kassen

 1. Udtag dybdelufteren fra kassen.

 2. Fjern de bolte, der fastholder dybdelufterens støtteben til forsendelsespallen, og fjern dybdelufteren fra pallen.

 3. Fjern støttebenene fra dybdelufteren. Behold dem til brug ved opbevaring.

  Note: SR54-S og SR70-S har ikke støtteben til forsendelse.

 4. Placer dybdelufteren på en flad, jævn overflade med frontrullen på jorden og en træklods under hovederne.

Tilslutning af trækstangens arme

Dele, der skal bruges til dette trin:

Koblingstap 2
Ringstift2
 1. Bak traktoren op til dybdelufteren i en ret vinkel, indtil trækstangens arme er rettet ind efter monteringsbeslagene.

  Note: Dybdelufterens gearkasseaksel skal være rettet ind efter traktorens kraftudtagsaksel (midt på traktoren). Hvis ikke de er rettet ind, skal trækstangens arme justeres fra side til side, indtil akslerne er rettet ind.

 2. Sørg for, at kraftudtaget er udkoblet.

 3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud. Vent, til motoren og alle bevægelige dele er standset, før du forlader traktorens førersæde.

  Note: For at opnå frihøjde skal koblingstapperne fastgøres i dybdelufterens nederste monteringshuller (hvis sådanne findes). Se Indkobling af kraftudtagsakslen for at finde ud af, hvornår de øverste monteringshuller skal bruges.

  Kun dybdelufter SR54 og SR54-S

  Note: SR54- og SR54-S-dybdeluftere leveres med koblingstapperne og ringstifterne monteret.

 4. Fastgør trækstangens arme til dybdelufterens monteringstapper med ringstifter (Figur 3).

  g016127

  Kun SR70-, SR70-S- og SR72-dybdeluftere

 5. Fastgør trækstangens arme på dybdelufterens monteringsbeslag med koblingstapper og ringstifter (Figur 4).

  g016183

Tilslutning af den hydrauliske topstang

Model SR54, SR70 og SR72

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hydraulisk topstang 1
Hydraulikslange (106 cm)1
Hydraulikslange (76 cm)1
Forlængerbeslag2
Rotationsbeslag1
Lynkoblinger til slanger2

Note: Sørg for, at de leverede koblinger passer til traktoren. Hvis ikke, skal traktorproducenten kontaktes for at få de korrekte koblinger.

Traktoren skal være udstyret med en dobbeltvirkende spoleventil med et betjeningsanordningshåndtag og to 12,7 mm lynafkoblingskoblinger bag på traktoren. De 2 lynkoblinger er leveret til montering på de hydrauliske topstangsslanger (1/2-14 NPTF gevindstørrelse på slangeende).

Dette afsnit anvendes til montering af slangerne og til at afgøre, om der er behov for forlænger- eller drejeklodser. Disse oplysninger hjælper til med at afgøre dybdelufterens dybdeinterval.

 1. Fastgør koblingsforbindelsen til den hydrauliske topstang til traktoren med de stifter, bolte og tapper, der fulgte med traktoren (Figur 5). Placer den hydrauliske topstang, så stangenden vender mod dybdelufteren. Cylinderens huller skal placeres, så de peger frem mod traktorens hjælpehydraulikkraft.

  Note: Hvis hydraulikcylinderen skal placeres med hullerne vendt opad, skal du bruge rotationsbeslaget i stedet for standardmonteringsbeslaget for at flytte cylinderen (Figur 5). En 90 graders fitting kan anvendes i stedet for drejeklodser (fittings ikke vedlagt).

  Monter rotationsbeslaget som følger:

  1. Fjern låseclipsen, og clipsen der fastgør standardkoblingsforbindelsen til cylinderen (Figur 5). Fjern koblingsforbindelsen fra cylinderen.

  2. Monter rotationsbeslaget på cylinderen med de stifter, bolter og tapper, du fjernede tidligere (Figur 5).

  g010840
 2. Tilslut den 106 cm lange hydraulikslange til porten på den hydrauliske topstang, som er tættest på dybdelufteren Figur 5. Påfør rørgevindforseglingstape eller -masse på slangegevindene for at forhindre eventuelle lækager.

 3. Tilslut den 76 cm lange hydraulikslange til porten på den hydrauliske topstang, som er tættest på traktoren (Figur 5). Påfør rørgevindforseglingstape eller -masse på slangegevindene for at forhindre eventuelle lækager.

 4. Monter lynkoblinger på hydraulikslangerne (1/2-14 NPTF gevindstørrelse på slangeende). Påfør rørgevindforseglingstape eller -masse på slangegevindene for at forhindre eventuelle lækager.

 5. Tilslut de 2 hydraulikslangelynkoblinger til portene på traktoren.

 6. Start traktorens motor, og anvend traktorspoleventilen til at kontrollere den hydrauliske topstangs udtræknings- og indtrækningsbevægelser.

  Note: Byt om på slangetilslutningerne på traktoren, hvis de ikke i er overensstemmelse med traktorbetjeningsanordningen.

 7. Fastgør den hydrauliske topstangs stangende til det hul, der er længst muligt fremme i dybdelufterens beslag, med en kædebolt og ringstift (Figur 6 eller Figur 7).

  Important: Når stangenden på den hydrauliske forbindelse fastgøres, skal du bruge de monteringshuller, der er længst fremme på monteringsbeslaget, så der er nok afstand til cylinderløbet, når det er skubbet ind.

  g016184
  g016185

  Hvis den hydrauliske cylinder ikke kan nå dybdelufterens monteringsbeslag, kan du bruge en forlængerklods i stedet for standardmonteringsklodsen til at tilslutte cylinderen til traktoren (Figur 5).

  Note: Hvis en forlængerklods monteres, og cylinderen skal trækkes tilbage for at kunne monteres, kommer dybdelufterens tinehoveder tættere på jorden.

  Monter forlængerklodserne som følger:

  1. Fjern låseclipsen og clipsen, der fastgør standardkoblingsforbindelsen til cylinderen (Figur 5). Fjern koblingsforbindelsen fra cylinderen.

  2. Monter den nødvendige længdeforlængerklods på cylinderen med de clips, du fjernede tidligere (Figur 5).

Montering af dybdemåleren

Model SR54, SR70 og SR72

Dele, der skal bruges til dette trin:

Dybdemåler 1
Glideblok 1
Maskinskrue (nr. 10 x ½") 2
Skrue (¼" x 2½")2
Rørklemme 1
Svejseplade 1
Dybdemærkat 1
 1. Placerer komponenterne som vist i Figur 8, og monter dybdemåleren på glideblokkens flade side med 2 maskinskruer (nr. 10 x ½").

  g024283
 2. Brug rørklemmen, svejsepladen og 2 skruer (¼" x 2½") til at montere dybdemåleren løst på topstangscylinderens stangende (Figur 8). Sørg for, at klemmerne er tilstrækkeligt løse til, at de kan drejes til den ønskede position.

 3. Sørg for, at cylindertoppen er ren nok til, at mærkatet kan sættes på.

 4. Sæt dybdemærkatet på toppen af cylinderen, så det er synligt fra betjeningspositionen og ikke rører ved hydraulikslanger eller andre forhindringer (Figur 8). Mærkatets ende med bogstavet "J" skal vendes mod dybdelufteren.

 5. Sørg for, at cylinderstangen kan trækkes helt ud og ind uden at røre ved andre traktor- eller dybdelufterkomponenter. Stram derefter dybdemålerens monteringsskruer, når den ønskede position er opnået.

 6. Bogstaverne på mærkatet svarer ikke til en bestemt dybde. Kør dybdelufteren på et prøveområde for at bestemme den ønskede indstilling, og noter den tilsvarende position på dybdeindikatoren. Du kan så efter behov justere cylinderen under drift til en dybere indstilling ("J") eller en fladere indstilling ("A").

Tilslutning af traktorens topstang

Dele, der skal bruges til dette trin:

Fjederbelastet topstang1
Kædebolt3
Ringstift3
 1. Monter den fjederbelastede topstang på dybdelufterens beslag med 2 kædebolte og ringstifter (Figur 9)

 2. Løsn låsemøtrikken på traktorens topstang. Juster topstangens længde, indtil den flugter med gaffelbolten på dybdelufterens fjederbelastede topstang (Figur 9).

  g010966
 3. Tilslut traktorens topstang med gaffelbolten på den fjederbelastede topstang, og fastgør med en kædebolt og ringstift (Figur 9).

 4. Smør gevindet på topstangsrørene af stål.

 5. Mål længden på fjederen i topstangen.

 6. Drej topstangen, indtil fjederen er sammentrykt med ca. 13 mm (Figur 9).

 7. Stram låsemøtrikken for at fastgøre topstangen på plads.

Kontrol af opsætningen for den hydrauliske topstang

 • Forlængelse af den hydrauliske cylinder forøger tinedybden.

 • Forlæng den hydrauliske cylinder helt for at bestemme tinehovedernes placering, og kontroller, om de rører jorden.

  Note: På en bølget plæne kan operatøren justere cylinderen til at opretholde tinedybden (ved kørsel over bakke), men det vil være nødvendigt at have tinehovederne ca. 5 cm under jorden.

 • Hvis tinehovederne berører jorden, kan plænen blive beskadiget.

  Hvis tinehovederne berører jorden, skal du justere placeringen af cylinderenderne for at flytte toppen af dybdelufteren tættere på traktoren.

 • Hvis tinehovederne ikke berører jorden, kan du montere forlængerbeslag (vedlagt dybdelufteren) på topstangen for at flytte tinehovederne tættere på jorden.

Important: Når kraftudtaget indkobles, skal du være sikker på, at dybdelufteren ikke løftes højere end nødvendigt. Drejeleddet på kraftudtagsakslen går i stykker, hvis maskinen løftes for højt (Figur 10). Lad ikke kraftudtaget dreje, når dybdelufteren hæves. Du kan anvende kraftudtaget i en vinkel på op til 25°, men overskrid ikke en 35° vinkel, når dybdelufteren er i sin højeste position, da der ellers kan opstå alvorlige akselskader.

g010803

Kontrol af kraftudtagsvinklen

Important: Sørg for, at maskinens tines er fjernet, inden du udfører denne procedure.

Når dybdelufteren står på jorden og er sænket til den dybeste placering, skal du kontrollere vinklen mellem kraftudtaget og dybdelufteren.

Løft dybdelufteren, og træk den hydrauliske topstangscylinder helt tilbage. Brug en vinkelindikator til at kontrollere vinklen mellem kraftudtaget og dybdelufteren. Hvis denne vinkel er større end 35°, skal du justere traktoren, så dybdelufteren ikke kan løftes mere end 35°. Brug traktorløftestoppet (hvis et sådant findes), eller flyt trækstængerne til et højere monteringshul (hvis et sådant findes).

Montering af kraftudtagsakslen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kraftudtagsaksel1
 1. Parker traktoren og dybdelufteren på en plan overflade.

 2. Hæv dybdelufteren helt, og træk den hydrauliske topstangscylinder eller den øverste forbindelse helt tilbage (Figur 11).

  g010798
 3. Mål afstanden fra låserillen på enden af traktorens kraftudtagsaksel til låserillen på kraftudtagsakslen på dybdelufterens gearkasse (Figur 12). Noter denne afstand. F.eks. 67 cm.

  g237884
 4. Sænk dybdelufteren ned på jorden, og udstræk den hydrauliske topstangscylinder eller topstangen helt (Figur 13).

  g010807
 5. Mål afstanden fra låserillen på enden af traktorens kraftudtagsaksel til låserillen på kraftudtagsakslen på dybdelufterens gearkasse (Figur 14). Noter denne afstand. F.eks. 70 cm.

  g237883
 6. På kraftudtagsakslen skal du måle afstanden fra midten af kuglelåsepinden på den ene ende til midten af låsepinden på den anden ende (Figur 15). Noter denne afstand. F.eks. 81 cm.

  g237882
 7. Brug det mindste af de to mål i Figur 14 og Figur 12, og træk den afstand fra afstanden i Figur 15. F.eks. 81 cm minus 67 cm er lig med 14 cm.

 8. Målene i eksemplet viser, at akslen er 14 cm for lang. Tilføj 1,2 cm ekstra for at sikre, at kraftudtagsakslen ikke er helt i bund, når dybdelufteren løftes i den højeste position.

  F.eks. 14 cm plus 1,3 cm er lig med 15 cm.

 9. Skub rørene på kraftudtagsakslerne sammen, indtil de er trykket helt sammen. Kontroller, at det indvendige rør ikke stikker ind i kryds- og lejedelen på det udvendige rør (Figur 16). Hvis dette sker, skal du skære mere af det indvendige rør for at afhjælpe problemet. Fortsæt til næste trin.

 10. Mål, hvor langt det indvendige rør stikker ind i kryds- og lejedelen på det udvendige rør (Figur 16). Tilføj denne længde til den længde, der måltes i trin 8.

  g237881
 11. Skil de to halvdele af kraftudtagsakslen fra hinanden (Figur 17).

 12. Mål afstanden fra enden af hvert rør til dets sikkerhedsskærm (Figur 17). Noter afstandene.

  g237887
 13. Brug dimensionerne målt i trin 8 til at finde, markere og afskære skærmen og røret fra hver kraftudtagshalvdel (Figur 18 og Figur 19).

  Note: Der skal kun skæres mere af det indvendige rør, hvis det stikker ind i det udvendige rørs kryds- og lejedel.

  g237888
  g237889
 14. Brug dimensionerne fra trin 11 til at finde og markere, og afskær kun sikkerhedsskærmene for at blotlægge rørene (Figur 20 og Figur 21).

  g237890
  g237891
 15. Afgrat forsigtigt enderne af rørene med en fil, og fjern alle spånerne fra rørene.

 16. Smør fedt på det indvendige rør.

  Note: Teleskoprør skal altid have en overlapning på halvdelen af deres længde ved normal betjening og mindst en tredjedel af deres længde under alle driftsforhold. Under transport, når drivremmen ikke roterer, skal teleskoprørene have en passende overlapning for at opretholde rørenes justering og få dem til at glide frit.

Montering af kraftudtagsskærmen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Kraftudtagsskærm1
 1. Fjern de 4 bolte, låseskiver og flade spændeskiver, der er fastgjort på enden af dybdelufterens gearkasse (Figur 22).

  g010849
 2. Monter kraftudtagsskærmen på dybdelufterens gearkasse med fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere (Figur 22). Når kraftudtagsskærmen monteres, skal du kontrollere, at adgangspanelet (Figur 22) er placeret øverst eller på siden afhængig af dybdelufterens rammekonfiguration.

Indkobling af kraftudtagsakslen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Stift (vedlagt kraftudtagsakslen) 1
Møtrik (vedlagt kraftudtagsakslen)1

Note: Du kan åbne adgangspanelet (Figur 22) for at gøre det nemmere at fjerne og montere kraftudtagsakslernes fastgørelsesanordninger.

 1. Fjern stiften og møtrikken fra kraftudtagsakslen (Figur 23).

 2. Tilslut kraftudtagets koblingsende til indgangsakslen på dybdelufterens gearkasse med stiften og møtrikken, der blev fjernet tidligere (Figur 23). Stiften kan kun sættes i på én måde.

  g010850

  Note: Luk og lås kraftudtagets adgangspanel, hvis det står åbent.

  Note: Sørg for, at stiften er ført helt ind i kraftudtagets gaffel.

 3. Tilslut kraftudtagsakslen til traktorens kraftudtagsaksel (Figur 24).

  g007328
 4. Skyd kraftudtagsakslen fremad i det omfang, traktoren tillader det.

 5. Træk låsemuffen tilbage for at fastgøre kraftudtagsakslen. Skub kraftudtagsakslen frem og tilbage for at sikre, at den er låst forsvarligt.

 6. Tilslut sikkerhedsafskærmningskæderne til kraftudtagsskærmen og traktorens beslag (Figur 25). Sørg for, at kæderne forbliver slappe, når dybdelufteren hæves eller sænkes.

  g010852

  Note: For at undgå unødvendige løft kan du tilslutte traktorens løftearme til løftebeslagets øverste huller (hvis sådanne forefindes (Figur 26)). Den maksimale vinkel på kraftudtagsakslen er 35°.

  g010804

  Important: Når kraftudtaget indkobles, skal du være sikker på, at dybdelufteren ikke løftes højere end nødvendigt. Drejeleddet på kraftudtagsakslen går i stykker, hvis maskinen løftes for højt (Figur 27). Lad aldrig kraftudtaget dreje, når dybdelufteren løftes. Kraftudtaget kan betjenes op til en vinkel på 25°, men kan aldrig overskride en vinkel på 35°, når dybdelufteren er i sin højeste position.

 7. Kontroller, at kraftudtagsskærmen ikke kommer i berøring med koblingen.

  g010803

Justering af stabiliseringsleddene

Dybdelufteren er konstrueret, således at den er centreret i forhold til midterlinjen på traktorens kraftudtagsaksel. Juster stabiliseringsleddene som ønsket.

Kraftudtagsakslen skal være så lige som muligt i forhold til traktorens kraftudtagsaksel.

Juster stabiliseringsleddene på de nederste løftearme for at minimere bevægelsen fra side til side til maksimum 25 mm på hver side (Figur 28).

g007333

Juster trækstængerne indad, indtil de kommer i berøring med dybdelufterens monteringsplader. Dette mindsker belastningen på stifterne. Hvis traktoren er udstyret med stabiliseringskæder i stedet for stabiliseringsled, skal spændeskiverne monteres mellem trækstangens arm og ringstiften for at mindske belastningen på løftestifterne.

Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for yderligere installations- og justeringsprocedurer.

Nivellering af dybdelufteren fra side til side

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vaterpas (medfølger ikke)1
 1. Parker traktoren og dybdelufteren på en fast, plan overflade.

 2. Anbring et vaterpas oven på dybdelufterens stel for at undersøge nivelleringen fra side til side (Figur 29).

  g010854
 3. Drej det justerbare forbindelseshovedelement (hvis et sådant findes) for at hæve eller sænke forbindelsesarmen, indtil dybdelufteren er nivelleret fra side til side.

  Note: Se betjeningsvejledningen til traktoren for yderligere justeringsprocedurer.

Montering af tines

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tines (efter behov)

Der fås et bredt udvalg af tines til dybdelufteren. Vælg den tinetype, -størrelse og indbyrdes afstand, som er nødvendig til opgaven. Se listen over tilbehør i reservedelskataloget.

 1. Sørg for, at støttebenene eller støtteblokkene understøtter dybdelufteren fuldstændigt.

 2. Sluk traktorens motor, og fjern nøglen.

 3. Løsn låseboltene, og fjern de tidligere brugte tines (Figur 30).

  g016131
 4. Skub de nye tines ind i hullerne, der passer til de valgte tines. Brug aldrig tines med en lille diameter i hullerne med en stor diameter – tines skal passe tæt i hullet. Sørg for at skubbe tinen op i hovedet, indtil den går helt i bund.

  Note: Hule kernetines skal placeres med åbningen til udblæsning bagest, mens massive tines skal have tinespidsen mod maskinen (Figur 30).

 5. Tilspænd låseboltene godt for at fastgøre tines. Brug ikke slagværktøjer.

 6. Indstil tinevinklen for de nye tines. Se Justering af tinevinklen.

 7. Inden dybdeluftning af en formel plæne den første gang efter montering af tines skal du teste dybdelufteren på et mindre vigtigt område, så du kan afprøve andre traktorgear og finindstille justeringen til at opnå det ønskede mellemrum mellem hullerne og plænens ønskede udseende.

Indstilling af tinedybden

Du kan ændre tinedybden ved at hæve eller sænke bagrullen. Rullehøjden justeres ved at flytte rullens justeringsbolte til den ønskede position.

Note: Dybdelufteren afsendes i position A.

g016181
 • Position A – maksimal dybde

 • Position B – dybden mindskes med 38 mm fra position A

 • Position C – dybden mindskes med 76 mm fra position A

Montering af den bageste afskærmning

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bageste afskærmning1
Skrue (⅜" x 3¼")4
Flad spændeskive (0,438" x 1")12
Låsemøtrik4
Endedæksel2
 1. Indfør endedækslet i enderne på den bageste afskærmnings rør (Figur 32).

  g016186
 2. Ret hullerne i den bageste afskærmnings monteringsrør ind med hullerne i dybdelufterens sideplader (Figur 32).

  Note: På model SR54-S og SR70-S skal rørenderne monteres på den nederste sideplades monteringshuller, hvis dybdelufterens tinedybde er indstillet i position A (Figur 33). Brug de øverste monteringshuller til dybdeindstillingsposition B eller C.

  g016181
 3. Fastgør afskærmningens monteringsrør på sidepladerne med 4 skruer, flade spændeskiver og møtrikker (Figur 32).

  Note: Anvend de resterende spændeskiver som påkrævet til at udfylde et evt. mellemrum mellem rørene og dybdelufterens sideplader.

Fjernelse af støttebenene

Model SR54 og SR70

 1. Hæv dybdelufterens rulle(r) 7,5-15 cm op fra jorden. Læg støtteblokke under rullen/-erne.

 2. Fjern de bolte, låseskiver og møtrikker, der fastgør støttebenene på hver ende af dybdelufteren (Figur 34).

  g010857
 3. Fjern støttebenene.

 4. Brug støttebenene, når dybdelufteren frakobles traktoren.

Model SR72

 1. Hæv dybdelufterens rulle(r) 7,5-15 cm op fra jorden. Læg støtteblokke under rullen/-erne.

 2. Fjern de bolte, låseskiver og møtrikker, der fastgør støttebenene på hver ende af dybdelufteren (Figur 35).

  g010967
 3. Fjern støttebenene.

 4. Brug støttebenene, når dybdelufteren frakobles traktoren.

  Note: Når støttebenene monteres, skal du sørge for, at de monteres på indersiden af rullepladerne, så det nederste rammerør hviler på toppen af støttebenene.

  Note: Model SR54-S og SR70-S har ikke støtteben.

Montering af smæklåsen

Kun CE

Dele, der skal bruges til dette trin:

Låseplade2
Fransk skrue2
Låsering2
 1. Placer låsepladen over motorhjelmslåsen, mens monteringshullet rettes ind efter hullet i sidepladen (Figur 36).

  g016161
 2. Fastgør låsepladen på sidepladen med en fransk skrue og en låsering (Figur 36).

 3. Gentag proceduren på den anden motorhjelmslås.

Påsætning af CE-mærkaten og mærkaten med produktionsår

Kun CE

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-mærkat1
Mærkat med produktionsår1

Når alle nødvendige CE-krav er opfyldt, skal CE-mærkaten og mærkaten med produktionsår sættes på ved siden af seriepladen (Figur 37).

g237188

Produktoversigt

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

 ProCore SR54ProCore SR54-SProCore SR70ProCore SR70-SProCore SR72
Vægt med kraftudtag og topstang528 kg563 kg623 kg679 kg948 kg
Arbejdsbredde1,37 m1,37 m1,85 m1,85 m1,83 m
Arbejdsdybde (kan tilpasses)25 mm til 250 mm25 mm til 250 mm25 mm til 250 mm25 mm til 250 mm25 mm til 400 mm
Hulafstand64 mm til 102 mm64 mm til 102 mm64 mm til 102 mm64 mm til 102 mm75 mm til 150 mm
Produktivitet3.345 m2/t.3.345 m2/t.4.460 m2/t.4.460 m2/t.3.530 m2/t.
Anbefalet traktorstørrelse16 til 18 hk18 hk25 til 35 hk25 til 35 hk45 hk
Anbefalet løftekapacitet544 kg680 kg771 kg817 kg1.270 kg
Anbefalet kontravægt70 kg70 kg115 kg115 kg135-225 kg
Anbefalet kraftudtagshastighed400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.400 til 460 o/m.
Faktisk arbejdshastighed ved 400 kraftudtagsomdrejninger i minuttet (Varierer med hulafstand)2,4 til 4 km/t2,4 til 4 km/t2,4 til 4 km/t2,4 til 4 km/t1,3 til 1,5 km/t
LøftesystemStd. 3-punktsStd. 3-punktsStd. 3-punktsStd. 3-punktsStd. 3-punkts

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftsikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele – kvalitet du kan stole på.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Sikkerhedshensyn før drift

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke fungerer korrekt.

 • Før betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at maskinens tines er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede tines.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan ramme.

 • Find og markér alle elektriske ledninger eller kommunikationslinjer, overvandingskomponenter og andre forhindringer i det område, der dybdeluftes. Fjern farerne, hvis det er muligt, eller planlæg, hvordan de kan undgås.

 • Sørg for, at traktoren er egnet til brug med et redskab af denne vægt ved at rådføre dig med traktorleverandøren eller -producenten.

 • Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du udfører justeringer på maskinen.

Betjeningsanordninger på OutCross-traktionsenheden

Se betjeningsvejledningen til OutCross-traktionsenheden for at få oplysninger om betjeningsanordninger og drift samt yderligere oplysninger om indstilling af dybdelufteren.

Betjeningsanordninger på traktoren

Bliv fortrolig med betjeningen af følgende betjeningsanordninger på traktoren, inden du betjener dybdelufteren:

 • Indkobling af kraftudtaget

 • Motor-/kraftudtagshastighed

 • 3-punktstræk (hæv/sænk)

 • Aflastningsventildrift

 • Kobling

 • Gashåndtag

 • Gearvalg

 • Parkeringsbremse

  Important: Se betjeningsvejledningen til traktoren for at få oplysninger om betjening.

Betjeningsprincipper

Traktorens 3-punktstrækforbindelse/hydrauliske topstang løfter dybdelufteren med henblik på transport og sænker den med henblik på drift.

Kraften fra kraftudtaget overføres via aksler, gearkasse og O-ringkædedrev til en krumtapaksel, som trækker tineholdearme ned i plænens overflade.

Når traktoren kører fremad med kraftudtaget indkoblet og maskinen sænket, skabes der en række huller i plænens overflade.

Nedramningsdybden for tines bestemmes ved at forlænge den hydrauliske topstang eller ved at indstille den fastetopstang til den ønskede position.

Afstanden mellem de frembragte huller bestemmes af traktorens udvekslingsforhold (eller den hydrostatiske traktionspedals position) og antallet af tines i hvert tinehoved. Ændring af motorhastigheden ændrer ikke hulafstanden.

Traktorens kraftudtagshastighed

Dybdelufteren er konstrueret til brug med et kraftudtagshastighed på 460 o/min. afhængig af tines størrelse/vægt. De fleste traktorer angiver en position for 540 kraftudtagsomdrejninger i minuttet på bakmodstanden. Da motor- og kraftudtagshastighederne er direkte proportionale, kan du fastsætte motorens hastighed til 400 kraftudtagsomdrejninger i minuttet ved at bruge følgende udregning:

(Motorens o/min. ved 540 kraftudtagshastighed) x (400÷540) = påkrævet motor-o/min.

Hvis motorens omdrejningstal f.eks var 2.700 ved en kraftudtagshastighed på 540 o/min., ville du få følgende:

2.700 x (400÷540) = 2.000 o/min.

I dette eksempel får du en kraftudtagshastighed på 400 o/min, når din traktor kører med 2.000 o/min.

Hvis din traktor angiver en anden motoromdrejning i minuttet ved 540 kraftudtagsomdrejninger i minuttet, kan du erstatte de 2.700, der var brugt i eksemplet, med dette tal.

Note: Den anbefalede kraftudtagshastighed for 25,4 cm tines og kortere er 460 o/min. og 425 o/min. for tines, der er længere end 25,4 cm.

Uddannelsesperiode

Find et område uden forhindringer, og øv dig i at bruge maskinen, før du bruger dybdelufteren. Betjen traktoren med de anbefalede gearindstillinger og kraftudtagsdrevhastigheder, og lær at håndtere maskinen, så du er helt fortrolig med den. Øv dig i at standse og starte, hæve og sænke dybdelufteren, udkoble kraftudtagsdrevet og rette maskinen ind efter tidligere kørte baner. En øvelsessession øger driftssikkerheden for dybdelufterens ydeevne medvirker ligeledes til at sikre, at du benytter en korrekt driftsteknik, uanset hvor maskinen betjenes.

Hvis der er sprinklerhoveder, elektriske ledninger, kommunikationslinjer eller andre forhindringer i det område, der skal luftes, skal disse genstande afmærkes for at sikre, at de ikke bliver beskadiget under drift.

Forsigtig

Bevægelige dele kan forårsage personskade.

Forlad ikke førersædet uden først at have udkoblet kraftudtagsdrevet, aktiveret parkeringsbremsen og slukket for motoren med henblik på at undgå personskade. Udfør ikke reparationer på dybdelufteren uden først at have sænket dybdelufteren ned på støtteben eller lignende blokke eller donkrafte. Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger sidder rigtigt på plads, før du genoptager driften.

Før luftning

Find og markér alle elektriske ledninger eller kommunikationslinjer, overvandingskomponenter og underjordiske farer.

Efterse arbejdsområdet for farer, som kan beskadige maskinen, og fjern dem om muligt, eller planlæg, hvordan de kan undgås. Medtag tines til udskiftning, fjedertråde, fjedre samt værktøj i tilfælde af, at tines beskadiges ved berøring med fremmedlegemer.

Important: Brug ikke dybdelufteren i bakgear, eller når den er hævet.

Sikkerhed under drift

 • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj, lange bukser og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løse smykker.

 • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

 • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

 • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

 • Hold hænder og fødder væk fra tineområdet.

 • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og efterse alle tines, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

 • Dybdelufteren er tung. Når den er koblet til en traktor og i den hævede position, påvirker dens vægt stabilitet samt bremse- og styrekontrol. Udvis forsigtighed under transport mellem arbejdsområder.

 • Oprethold altid det korrekte tryk i traktordækkene.

 • Sørg for, at alle regler er overholdt, før transport af udstyr på offentlig vej og motorvej. Sørg for, at alle påkrævede reflektorer og lys er på plads samt rene og synlige for overhalende og modkørende trafik.

 • Lad ikke passagerer sidde eller stå på maskinen under transport.

 • Sænk hastigheden på ujævne veje og overflader

 • Uafhængige hjulbremser skal altid være låst sammen under transport.

 • Det er stærkt tilrådeligt at kontakte den lokale Toro-forhandler, når en ståldel i kraftudtagsakslen (rør, lejer, samlinger osv.) skal demonteres eller repareres. Ved afmontering af komponenter med henblik på reparation og genmontering kan visse dele blive beskadiget, hvis afmonteringen ikke udføres med specialværktøj af uddannede teknikere.

 • Kraftudtagsakslen må ikke bruges uden de medfølgende afskærmninger.

 • Friktionskoblinger kan blive meget varme under brug. Rør ikke ved dem. For at undgå brandfare skal området omkring koblingen holdes fri for brandbart materiale. Undgå desuden langvarigt koblingsslip.

Sikkerhed på skråninger

 • Læs bugseringskøretøjets specifikationer, så du sikrer dig, at du ikke overstiger den maksimale ydeevne for betjening på skråninger.

 • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

 • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

 • Gennemlæs hældningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå forholdene for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

 • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

 • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

 • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

 • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

 • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

Luftningsprocedurer

Important: Hvis maskinen har stået opbevaret i længere tid, skal det kontrolleres, at kraftudtagets glidning fungerer. Se Justering af kraftudtagskoblingen.

 1. Sænk dybdelufteren, så maskinens tines er tæt på jorden i den nederste del af deres vandring.

 2. Aktiver koblingen til kraftudtaget ved lav traktormotorhastighed for at starte dybdelufteren.

 3. Vælg et gear, som giver en fremadgående hastighed på ca. 1 til 4 km/t ved en normeret kraftudtagshastighed på 400 til 460 o/min. (se betjeningsvejledningen til traktoren).

 4. Idet koblingen slippes, og traktoren kører fremad, skal dybdelufteren sænkes helt ned til rullen/rullerne, og motorens hastighed skal øges for at opnå maks. 400 til 460 o/min. (460 på model SR72) ved kraftudtaget.

  Important: Traktorens kraftudtag må aldrig betjenes med et omdrejningstal på over 460 o/min., da der ellers kan opstå skader på dybdelufteren.

  Important: Sørg for, at rulleren altid er på jorden, når dybdelufteren er i brug.

 5. Bemærk hulmønstret. Hvis du har behov for større hulafstand, skal du øge traktorens hastighed i fremadgående retning ved at skifte et gear op eller – med en traktor med hydrostatisk drev – aktivere hydrostatgrebet eller -pedalen for at opnå højere hastighed. Sænk traktorens fremadgående hastighed for at få mindre hulafstand. Hvis motorhastigheden ændres i det samme gear, ændres hulmønstret ikke.

  Important: Kig ofte bagud for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og justeringen opretholdes i forhold til de tidligere kørte baner.

 6. Brug det forreste traktorhjul som hjælp til at holde samme sideværts hulafstand som i den forrige bane.

 7. Ved enden af luftningsbanen skal du hæve dybdelufteren og hurtigt udkoble kraftudtaget.

 8. Hvis du bakker ind på et snævert område (som f.eks. et tee-sted), skal du udkoble kraftudtaget og hæve dybdelufteren til den højeste position. Forsøg aldrig at dybdelufte i bakgear.

 9. Ryd altid området for alle beskadigede maskindele såsom brækkede tines osv. for at forhindre plæneklipperen eller andet plænevedligeholdelsesudstyr i at opsamle og udkaste sådanne enheder.

 10. Udskift brækkede tines, og efterse og afhjælp skader på dem, der stadig kan bruges. Reparer eventuel anden maskinskade, før betjening påbegyndes.

Bearbejdning af undergrunden

Bearbejdning af undergrunden, sprækker eller træk laves med en spadebevægelse i tinen i jorden, når dybdelufteren og traktoren kører fremad. Den færdige kvalitet på legeoverflader efter dybdeluftning afhænger af forskellige faktorer, der omfatter plænetilstand, rodvækst og fugtighedsindhold.

Hård jord

Hvis jorden er for fast til, at den ønskede luftningsdybde kan opnås, kan kernehovedet komme ind i en "hoppende" rytme. Dette skyldes den hårde såkaldte al, som maskinens tines forsøger at trænge igennem. Dette forhold kan korrigeres ved at foretage en af følgende handlinger:

 • De bedste resultater opnås efter regn, eller når plænen er blevet vandet dagen før.

 • Reducer antallet af tines pr. stampearm. Forsøg at opretholde en symmetrisk tinekonfiguration for at belaste stampearmene ensartet.

 • Reducer dybdelufterens nedramning (dybdeindstilling), hvis jorden er stenhård. Fjern kernerne, vand plænen, og foretag dybdeluftning igen med en dybere nedramning.

Luftning af jordtyper, der er lagt oven på hård underjord (dvs. sand/forvitringsskorpe oven på stenet jord), kan medføre en uønsket hulkvalitet. Dette sker, når luftningsdybden er større end forvitringsskorpen, og når underjorden er for hård til, at tines kan ramme ned i den. Når tines rammer denne underjord, kan dybdelufteren løfte sig og bevirke, at hullerne bliver aflange for oven. Reducer luftningsdybden så meget, at der ikke foretages nedramning i den hårde underjord.

Længere/større tines

25 cm eller derover

Brug af længere/større tines kan efterlade det forreste eller bageste af hullet tottet eller en anelse deformeret. Hulkvaliteten for denne konfiguration forbedres generelt, hvis kernehovedets hastighed reduceres 10-15 % i forhold til fuld driftshastighed. Ved kraftudtagsdrevne dybdeluftere skal motorhastigheden reduceres, indtil kraftudtagshastigheden er ca. 400 til 420 o/min. Hulafstanden i fremadgående retning påvirkes ikke, når motorhastigheden reduceres. Det skubbede hul kan også påvirkes af hældningsbeslagets position. Se Justering af tinevinklen.

Adapterhoved med flere rækker

Når der anvendes adapterhoveder med flere rækker, skal motorhastigheden reduceres, indtil kraftudtagshastigheden er ca. 400 til 420 o/min. Hulafstanden i fremadgående retning påvirkes ikke, når motorhastigheden reduceres.

Løftning af rodzonen

Ved at bruge tines med flere hoveder samt større kernetines eller kraftige tines med en stor diameter kan man belaste plænens rodzone betydeligt. Denne belastning kan skabe brud på rodzonen og medføre, at plænen løftes. Hvis denne skade sker, skal du forsøge at udføre en eller flere af følgende handlinger:

 • Reducer tine tæthed (fjern nogle af tines)

 • Mindsk kernedybden (foreslåede intervaller på 13 mm).

 • Øg hulafstanden i fremadgående retning (sæt traktorens transmission et gear op)

 • Reducer tinediameteren (fast materiale eller kerner)

Justering af tinevinklen

Model SR72

Indstil hældningsbeslaget (Figur 38) til den korrekte position baseret på længden af de tines, der skal bruges. Hovedstoppet indstilles til en af fem forudindstillede positioner ved at vælge det hul, som justeringsstanden er boltet gennem. Disse huller er kun forudindstillede. Ved at bruge en 25,4 cm tine i 30,48 cm-positionen kan du f.eks. opnå et blødere finish afhængig af brugen.

 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 3. Frigør fjederspændingen på tinehovedet (Figur 38).

 4. Fjern møtrikken og bolten i justeringshullerne i hældningsbeslaget (Figur 38).

  g016132
 5. Roter hældningsbeslaget, indtil det er på linje med det ønskede hul i armen, og fastspænd bolten og møtrikken.

  Note: Sørg for, at bolten går gennem hældningsbeslaget og pladen.

 6. Tilslut fjederspændingen på tinehovedet.

Model SR54, SR54-S, SR70 og SR70-S

Indstil tinevinklen efter tinelængden ved at bruge en af de to justeringshuller i forbindelsesarmen. Disse huller er kun forudindstillede. Når du bruger tines på 17,77 cm til 25,4 cm, skal hovedstødfangeren være tættest på den bageste del af tinehovedet. Den anden position (hullet længst væk fra hovedet) kan være nødvendigt afhængig af forskelle i jordforhold.

 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

 3. Frigør fjederspændingen på tinehovedet (Figur 39).

  g016193
 4. Fjern støddæmperbolten og støddæmperen fra forbindelsesarmen, og sæt dem i det andet justeringshul (Figur 39).

 5. Tilslut fjederspændingen på tinehovedet.

Justering af tinedybden

Model SR54-S og SR70-S

Du kan ændre tinedybden ved at hæve eller sænke bagrullen. Du kan justere rullehøjden ved at flytte rullens justeringsbolte til den ønskede position.

Note: Dybdelufteren afsendes i position A.

g016181
 • Position A – maksimal dybde

 • Position B – dybden mindskes med 38 mm fra position A

 • Position C – dybden mindskes med 76 mm fra position A

Model SR54, SR70 og SR72

Start traktorens motor, og anvend traktorspoleventilen til at kontrollere den hydrauliske topstangs udtræknings- og indtrækningsbevægelser.

Note: Byt om på slangetilslutningerne på traktoren, hvis de ikke i er overensstemmelse med traktorbetjeningsanordningen.

Bogstaverne på mærkatet svarer ikke til en bestemt dybde. Kør dybdelufteren på et prøveområde for at bestemme den ønskede indstilling, og noter den tilsvarende position på dybdeindikatoren. Du kan så efter behov justere cylinderen under drift til en dybere indstilling ("J") eller en fladere indstilling ("A").

Note: Forlængelse af cylinderen får dybdelufteren til at trænge dybere ned.

g010840

Indstilling af hovedreturfjedre

Du kan justere hovedreturfjedrene for at øge eller mindske spændingen. Hvis fjederen flyttes mod dybdelufterens forende, øges fjederens spænding, hvilket øger afstanden mellem fjedermonteringsstængerne.

 1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

 3. Frigør fjederspændingen på forbindelsesarmen.

 4. Monter møtrikken, der fastgør fjedermonteringsstangens bolt til forbindelsesarmen (Figur 42 eller Figur 43).

  g024284
  g024285
 5. Fjern monteringsstangen og monteringsstangens bolt fra forbindelsesarmen, og sæt dem i det andet justeringshul (Figur 42 eller Figur 43).

 6. Monter møtrikken, der fastgør fjedermonteringsstangens bolt til forbindelsesarmen.

 7. Forbind fjederspændingen til forbindelsesarmen igen.

Betjening ved transport

Når dybdelufteren skal transporteres, skal den først hæves, og kraftudtaget skal udkobles. Undgå at miste herredømmet: kør langsomt hen over stejle skråninger, kør hen til ujævne områder med nedsat hastighed, og kryds meget kuperet terræn med forsigtighed.

Important: Overskrid ikke en transporthastighed på 24 km/t.

Sikkerhedshensyn efter drift

 • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

 • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

Eftersyn og rengøring efter brug

Efter daglig brug skal maskinen vaskes grundigt med en haveslange uden dyse for at undgå forurening og skader på forseglinger og lejer pga. for stort vandtryk. Du kan bruge en børste til at fjerne ophobet materiale. Brug et mildt rengøringsmiddel til at rengøre dækslerne. Efter rengøring skal alle transmissioner og rullelejer smøres, og maskinen skal efterses for skade, olielækage samt slitage på komponenter og tines. Smør ikke O-ringdrivkæden med olie.

Fjern, rengør og smør tines. Sprøjt en let olietåge på kernehovedets lejer (krumtap og dæmperled).

Rengør og smør fjedrene med et tørt smøremiddel, som f.eks. grafit eller silikone.

Tip vedrørende betjening

 • Medtag tines til udskiftning, fjedertråde, fjedre samt værktøj i tilfælde af, at tines beskadiges ved berøring med fremmedlegemer.

 • Indkobl kraftudtaget ved lav motorhastighed. Øg motorens hastighed for at nå den ønskede kraftudtagshastighed på 400 til 460 o/min. (maksimum), og sænk dybdelufteren. Betjenes ved en motorhastighed, hvor dybdelufteren kører mest gnidningsløst.

  Note: Hvis du ændrer motorens/kraftudtagets hastighed i et bestemt traktorgear (eller fast hydrostatisk pedalposition på traktorer med hydrostatisk transmission), ændres hulafstanden ikke.

 • Foretag meget gradvise vendinger under luftning. Foretag aldrig skarpe vendinger med kraftudtagsdrevet indkoblet. Planlæg den luftningsbane, der skal køres, før du sænker dybdelufteren. Skarpe sving, mens der dybdeluftes, vil skade dybdelufteren og tines.

 • Hvis traktoren kører fast under kørsel på en hård flade eller op ad bakke: Hæv dybdelufteren en anelse, indtil hastigheden er genvundet, og sænk derefter dybdelufteren igen.

 • De bedste resultater opnås, når tineindgangen skråner lidt indad mod bagenden af maskinen. Udvis forsigtighed, når du forlænger den hydrauliske topstang for at undgå at slå på plænen med tinehovederne. I nogle tilfælde opnår du måske ikke de bedste resultater ved at bruge forudindstillede huller i hældningsbeslagene, især hvis græsrødderne er korte eller svage. Du kan forsøge at bruge en anden hældningsindstilling, der vil indstille tines til en mere skrående flade for at undgå at trække jord ud af hullet.

 • Luft ikke, hvis jorden er for hård eller tør. De bedste resultater opnås efter regn, eller når plænen er blevet vandet dagen før.

  Note: Hvis rullen ikke følger jordens overflade under luftning, er jorden for hård til at opnå den ønskede dybde. Reducer luftningsdybden, indtil rullen berører jorden under drift.

 • Hæv dybdelufteren, hvis jorden er stenhård. Fjern kernerne, og luft igen med dybere nedramning, helst efter vanding.

  Forsigtig

  Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade.

  Forlad aldrig traktorsædet uden først at have udkoblet kraftudtagsdrevet, aktiveret parkeringsbremsen og slukket for motoren med henblik på at undgå personskade. Udfør ikke justeringer eller reparationer på dybdelufteren uden først at sænke dybdelufteren ned på sikkerhedsstøttebenet. Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger sidder rigtigt på plads, før du genoptager driften.

 • Kig ofte bagud for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at justeringen opretholdes i forhold til de tidligere kørte baner. Et tab af en linje af huller indikerer en bøjet eller mistet tine. Kontroller efter hver omgang.

 • Ryd altid området for alle beskadigede maskindele, såsom brækkede tines osv., for at forhindre, at de opsamles og udkastes af plæneklipperen eller andet plænevedligeholdelsesudstyr.

 • Udskift brækkede tines, og efterse og afhjælp skader på dem, der stadig kan bruges. Reparer andre eventuelle maskinskader, før betjening genoptages.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Efter de første 50 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kædespændingen
 • Kontroller fjedrene
 • Rengør og smør fjedre og tinemonteringsskruer.
 • Efterse kraftudtaget for tegn på slitage.
 • For hver 50 timer
 • Indfedt lejerne og kraftudtagsakslen
 • Kontroller gearkasseolien.
 • Kontroller kædespændingen
 • Efterse lejerne.
 • For hver 500 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Efterse lejerne, og udskift dem om nødvendigt.
 • Før opbevaring
 • Smør tineholdernes fastgørelsesanordninger med olie.
 • Gennemfør alle 50 timers vedligeholdelsesprocedurer.
 • Mal eventuelle beskadigede overflader.
 • Løsn kraftudtagets koblingsbolte.
 • Fjern og rengør maskinens tines.
 • Fjern alt snavs.
 • Årlig
 • Juster kraftudtagskoblingenFør og efter opbevaring
 • Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du udfører service eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde møtrikker, bolte og skruer tilspændte.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Kædespændingen må ikke kontrolleres eller justeres, når traktormotoren kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Understøt maskinen med blokke, donkrafte eller støtteben, når du arbejder under den. Stol aldrig på, at hydrauliksystemet understøtter maskinen.

  • Kontroller tinemonteringsboltene dagligt for at sikre, at de er strammet i henhold til specifikationerne.

  • Sørg for, at alle afskærmninger er monteret, og at motorhjelmen er forsvarligt lukket efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

  Løftning af maskinen

  Forsigtig

  Hvis maskinen ikke er korrekt understøttet, kan den flytte sig eller vælte, hvilket kan føre til personskade.

  Når redskaberne skiftes, eller der udføres anden service, skal de korrekte blokke, hejseanordninger eller donkrafte bruges. Sørg for, at maskinen er placeret på et fast plant underlag, som f.eks. et betongulv. Før maskinen hæves, skal udstyr, der kan gøre det svært at hæve maskinen på sikker og korrekt vis, fjernes. Spær eller bloker altid bugseringskøretøjets hjul. Brug støtteben eller klodser til at understøtte den hævede maskine.

  Note: Du kan bruge et hejseapparat til at løfte dybdelufteren. Brug kernehovedøjet som monteringspunkt til hejseapparatet (Figur 44). Kontroller, at hejseapparatet har nok løftekapacitet. Se Specifikationer.

  g010859

  Indfedtning af lejerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Indfedt lejerne og kraftudtagsakslen
 • De arbejdende hovedlejer på dybdelufteren er forseglet og kræver hverken vedligeholdelse eller smøring. Dette mindsker den påkrævede vedligeholdelse og fjerner risikoen for, at der tabes fedt eller olie ned på plænen.

  Der er smørenipler, som skal smøres med SAE-universalfedt til høje temperaturer og med højtryksydeevne (EP) eller med SAE-litiumuniversalfedt.

  Smørepunkterne er som følger:

  Kraftudtagsaksel (3) (Figur 45)

  g007309

  Rullelejer (2 eller 4, afhængig af model) (Figur 46)

  g010861

  O-ringkæde – Smør ikke kæden.

  Important: Lejer bliver sjældent defekte som følge af materialefejl og fejl ved den håndværksmæssige udførelse. Den mest almindelige årsag til fejl er fugt og kontaminering, der har arbejdet sig forbi de beskyttende tætninger. Lejer, der smøres, skal vedligeholdes regelmæssigt for at fjerne skadeligt affald fra lejeområdet. Forseglede lejer skal påfyldes et særligt smørefedt fra begyndelsen og have en robust integreret tætning, der kan holde kontaminanter og fugt ude af de rullende elementer.

  De forseglede lejer kræver ingen smøring eller vedligeholdelse på kort sigt. Dette minimerer rutinemæssig service og reducerer risikoen for beskadigelse af græsset som følge af kontaminering med smørefedt. Disse forseglede lejepakker har en god funktion og holdbarhed ved normal brug, men der bør foretages regelmæssigt eftersyn af lejernes tilstand og tætningernes uskadthed for at undgå nedetid. Efterse disse lejer hver sæson, og udskift dem, hvis de er beskadiget eller slidt. Lejer bør fungere gnidningsløst uden nogen ugunstige egenskaber som f.eks kraftig varme, støj, løshed eller rustudsivning.

  På grund driftsforholdene, som disse lejer udsættes for (dvs. sand, kemikalier, vand stød, osv.), betragtes de som normale sliddele. Lejer, der bliver defekte af andre årsager end materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, dækkes normalt ikke af garantien.

  Note: Lejernes levetid kan påvirkes negativt af uhensigtsmæssige vaskeprocedurer. Sprøjt ikke direkte på lejerne med højtryk eller store vandmængder.Det er almindeligt, at nye lejer skubber fedt ud af tætningerne på en nye enhed. Dette fedt bliver sort som følge af opsamling af snavs, og ikke som følge af for høj varme. Tør dette overskydende fedt af tætningerne efter de første 8 timer. Det kan godt se ud som om, der altid er et vådt område omkring tætningernes kant. Dette har ingen negativ indflydelse på lejernes levetid, men holder tætningernes kant smurt.

  Kontrol af gearkasseolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gearkasseolien.
 • Gearkassen fyldes med 80 W-90-gearolie eller tilsvarende. Lad gearkassen køle af, inden olieniveauet kontrolleres.

  1. Fjern snavs fra påfyldningsproppen og kontrolproppen for at undgå kontaminering.

  2. Tag kontrolproppen af gearkassen (Figur 47).

   Note: Hvis gearkassen har 2 kontrolpropper, anvendes den nederste prop.

   g010862
  3. Kontroller, at olien når op til bunden af kontrolprophullet i gearkassen (Figur 47).

  4. Hvis oliestanden er lav, skal du tage udluftnings-/påfyldningsproppen af toppen af gearkassen og påfylde olie efter behov.

  5. Skru propperne i.

  Skift af gearkasseolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • For hver 500 timer
 • Skift gearkasseolien.
 • Gearkassen fyldes med 80W-90-gearolie eller tilsvarende.

  1. Fjern snavs fra udluftnings-/påfyldningsproppen og aftapningsdækslet for at undgå kontaminering (Figur 47).

  2. Tag udluftnings-/påfyldningsproppen af for at lette luftudsugningen.

  3. Placer en drænbakke under aftapningsdækslet, og fjern proppen.

   Note: Kold olies høje viskositet forlænger aftapningstiden (ca. 30 minutter).

  4. Når al olie er aftappet, sættes aftapningsproppen på plads igen.

  5. Fyld gearkassen med 80W-90-gearolie af høj kvalitet. Brug følgende skema til at bestemme gearkasseoliekapaciteten.

   ModelGearkassekapacitet
   SR541,9 liter
   SR54-S1,9 liter
   SR701,9 liter
   SR70-S1,9 liter
   SR723,8 liter
  6. Skru udluftnings-/påfyldningsproppen i.

  7. Kontroller oliestanden igen, og påfyld olie, hvis det er nødvendigt.

  Kontrol/justering af drivkæden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kædespændingen
 • For hver 50 timer
 • Kontroller kædespændingen
 • Kontroller drivekæden for skade og korrekt tilpasning. Kæden skal have en samlet afvigelse på ca. 13 mm (6 mm i hver retning).

  Kædespændingen kan tilpasses ved let af løsne hovedkontramøtrikken og spænde forbindelsesstangen til den ønskede position (Figur 48 eller Figur 49). Juster ikke kædespændingen, når kæden er varm.

  g010863
  g237989

  Important: Overspænd ikke kæderne. For stor kædespænding kan føre til skade på gearkassen/drivkædehjulet.

  Justering af kraftudtagskoblingen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Juster kraftudtagskoblingenFør og efter opbevaring
 • Advarsel

  Friktionskoblinger kan blive meget varme under brug.

  Rør ikke ved dem.For at undgå brandfare skal området omkring koblingen holdes fri for brandbart materiale. Undgå desuden langvarigt koblingsslip.

  1. Ved sæsonens afslutning skal hver af koblingsmøtrikkerne drejes 2 omgange tilbage (Figur 50).

   g010847
  2. Ved begyndelsen på en ny sæson skal du starte kraftudtaget og lade koblingen slippe i et par sekunder, før kraftudtaget stoppes. Drej møtrikkerne tilbage 2 gange mere.

   Note: Lad ikke koblingen slippe i et længere stykke tid.

  3. Hvis koblingen fortsætter med at slippe, efter at møtrikkerne er drejet tilbage, skal hver møtrik strammes yderligere ¼ omgang, indtil glidningen stopper. Spænd ikke møtrikkerne for meget, da dette kan beskadige akslen.

  Foreskrevne tilspændingsmomenter for fastgørelsesanordninger

   Model SR54, SR54-S, SR70 og SR70-SSR72
  Krumtapakselmøtrik1.288 Nm 1.627 Nm
  Krumtappindmøtrik1.288 Nm 1.288 Nm
  Hængselbolt359 Nm 407 Nm
  g010969

  Kontrol af fjedrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller fjedrene
 • Kontroller fjedrene for krydsede eller beskadigede tråde (Figur 52). Krydsede eller beskadigede fjedertråde kan føre til et uregelmæssigt hulmønster i plænen.

  g010865

  Note: Tråde til udskiftning er vedlagt dybdelufteren. Trådene betragtes som et forbrugsstof.

  Justering af hulafstand

  Hulafstanden i fremadgående retning bestemmes af traktorens udvekslingsforhold (eller den hydrostatiske traktionspedal). Ændring af motorhastigheden ændrer ikke hulafstanden i fremadgående retning.

  Den sideværts hulafstand bestemmes af antallet af tines i tinehovederne.

  Afmontering af dybdelufteren fra traktoren

  1. Stands dybdelufteren på en plan flade, ikke på en skråning.

  2. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Hæv dybdelufterens rulle(r) 7,5-15 cm op fra jorden. Læg støtteblokke under rullen/-erne.

  4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  5. Før du forlader traktorens førersæde, skal du slukke for motoren, tage nøglen ud og vente, til alle bevægelige dele er standset.

  6. Fjern tines.

  7. Monter støttebenene.

  8. Sænk langsomt dybdelufteren ned på jorden, indtil støttebenene når jorden.

  9. Fjern stiften, der fastgør topstangen til dybdelufterens beslag. Gem stiften sammen med dybdelufteren.

   På modeller med hydraulisk topstang skal du også frakoble hydraulikslangerne og koblingsforbindelsen fra traktoren. Sæt låg på hydraulikslangerne. Opbevar disse dele sammen med dybdelufteren.

  10. Frakobl sikkerhedsafskærmningskæderne fra kraftudtagsakslen.

  11. Træk låsemuffen tilbage, så drivakslen kobles af traktorens kraftudtagsaksel.

  12. Skub kraftudtagsakslen tilbage, og fjern den fra traktoren.

  13. Kobl kraftudtagets sikkerhedskæde til dybdelufteren for at forhindre kraftudtagsakslen i at berøre jorden.

  14. Fjern pindene, der fastgør trækstangens arme til dybdelufterens beslag. Opbevar stifterne sammen med dybdelufteren.

  Fejlfinding

  ProblemLøsning
  Fjedrene går i stykker eller trækker ikke hovedet tilbage til den normale position.Sænk traktorens kraftudtagshastighed. Jo længere og tungere tines er, jo større er centrifugalkraften på hovedet. Kontroller om, der er krydsede eller beskadigede fjedertråde.
  Huller er aflange eller hakkede.Juster tinevinklen, eller skift traktorens hastighed. Sørg for, at dybdelufteren kan sænkes mindst 5 cm under plan jordoverflade for at muliggøre bearbejdelse af kuperet terræn.
  Tines slår mod jorden med et ujævnt mønster.• Kontroller, om der er krydsede eller beskadigede fjedertråde.• Sænk traktorens kraftudtagshastighed.
  Kraftudtagets kobling glider for meget.Juster maskinens tines til en fladere dybde. Udfør fremgangsmåden for justering af koblingen igen. Udskift kraftudtagets koblinger.
  Plænen trækkes på med kernetines.Plæne med overfladiske rødder kan kræve massive tines den første gang.
  Jorden er for hård til fuld nedramning.Dybdeluft ved en dybde, som maskinen kan opnå, vand i løbet af natten, og forøg derefter dybden. Gentag om nødvendigt, indtil jorden kan dybdeluftes ved den ønskede dybde.
  Kernetines går i stykker.Du prøver at få for meget dybde i forhold til jordforholdet. Se ovenstående og dybdeluft til en mere overfladisk dybde.
  Maskinens tines forbliver ikke inden i hovedet.Fastspænd tineholderboltene – brug ikke kontramøtrikker eller skruenøgle. Hvis bolten ikke holder tinen, skal den udskiftes.
  Piben trækker jorden op, når maskinen løftes.Løft maskinen delvist op af jorden, inden kraftudtaget udkobles.
  Maskinen vender ikke.Sørg for, at kraftudtaget, drivakslen og drivkæderne virker ordentligt.
  Traktoren har svært ved at løfte dybdelufteren.Flyt traktorens løftearme 7,5 til 10 cm tættere på dybdelufteren. Kontroller, at traktoren har kapacitet til at løfte dybdelufteren.
  Den hydrauliske topstangscylinder er svampet. (Den giver sig og bevæger sig lidt ind og ud, når der bruges kraft.Der er luft i cylinderen eller rørene, som skal udluftes.
  Maskinen larmer eller banker.•Krumtappinden har rystet sig løs. •Kæderne er for løse.•Boltene på bunden af rammen bag ved hovedarmen har rystet sig løse.•Kontroller oliestanden i gearkassen.
  Den hydrauliske topstangscylinder kan ikke trækkes helt ind (kraftudtagsakslen sidder fast).Kraftudtagsakslen er for lang til din traktor og skal skæres af til den korrekte længde.
  Traktoren er svær at styre, når den transporterer.•Tilføj vægt til forenden af traktoren.•Kontroller dæktrykket, og juster det efter behov.
  Hældningsbeslaget er beskadiget.•Opbevar ikke dybdelufteren på jorden med monterede tines.•Lad ikke kernehovedet køre i længere tid ved høj hastighed, når maskinens tines ikke er i jorden.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Opbevar maskinen på støttebenene på en fast, plan overflade, så den ikke synker eller vælter.

  • Opbevar maskinen væk fra områder med menneskelig aktivitet.

  • Lad ikke børn lege på eller omkring maskinen, der står til opbevaring.

  Opbevaring af maskinen

  Ved slutningen af luftningssæsonen, eller når dybdelufteren ikke skal bruges i længere tid, er det en god ide at udføre følgende forebyggende vedligeholdelse.

  1. Rengør for snavs eller fedt, som kan have hobet sig op på maskinen eller nogle af de bevægelige dele.

  2. Fjern og rengør maskinens tines. Påfør et lag olie på maskinens tines og fastgørelsesanordninger for at forhindre, at de ruster under opbevaring.

  3. Åbn beskyttelseskappen, og rengør maskinen indvendig.

  4. Smør alle smørenipler og tinefastgørelsesskruetråde.

  5. Opbevar maskinen på støttebenene på et hårdt, tørt underlag.

  6. Løsn kraftudtagets koblingsbolte 2 omgange.

  7. Tilslut kraftudtagets sikkerhedskæde til dybdelufteren i opbevaringspositionen for at undgå skade, eller fjern kraftudtaget, og opbevar det under hjelmen for at minimere korrosion.

  8. Mal rullen, og pletmal evt. andre ridser i malede overflader.

  9. Udskift alle manglende eller beskadigede mærkater.

  10. Opbevar dybdelufteren i en tør, sikker bygning. Indendørs opbevaring reducerer vedligeholdelsesarbejdet, giver længere levetid og øger maskinens brugtværdi. Hvis maskinen ikke kan opbevares inden døre, skal den tildækkes med et kraftigt klæde eller en presenning, som fastgøres forsvarligt.