Ten produkt to rczna elektryczna dmuchawa z zasysaniem. Jest ona przeznaczona do przydomowych zada, takich jak zdmuchiwanie ziemi, zanieczyszcze i innych drobnych materiaw. Suy take do zasysania lekkiej materii organicznej, takiej jak trawa i licie. Nie jest ona przeznaczona do uytku w zamknitych pomieszczeniach, na obszarach o wysokim zapyleniu, do rozpalania ognia ani zasysania twardych przedmiotw. Masa urzdzenia wynosi 5,2 kg.

Produkt jest zgodny z wszelkimi stosownymi dyrektywami europejskimi; szczegowe informacje podane zostay w osobnym formularzu deklaracji zgodnoci dla danego produktu.

Bezpieczeństwo

Aby zapewni maksymalne bezpieczestwo, najlepsze rezultaty i aby uzyska wiedz na temat produktu, uytkownik lub inny operator urzdzenia musi koniecznie przed pierwszym uyciem urzdzenia przeczyta ze zrozumieniem niniejsz instrukcj obsugi. Zwracaj szczegln uwag na symbol alarmu bezpieczestwa Graphic, tj. UWAGA, OSTRZEENIE lub NIEBEZPIECZESTWO – instrukcje dotyczce bezpieczestwa osobistego. Przeczytaj instrukcj, poniewa dotyczy ona bezpieczestwa. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji moe prowadzi do obrae ciaa, zagroenia poarem lub poraeniem prdem.

Important: Urzdzenie to jest przeznaczone wycznie do zastosowania przydomowego.

Szkolenie

 • Przeczytaj dokadnie instrukcje. Zapoznaj si z elementami sterowania i prawidow obsug urzdzenia.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsugiwa urzdzenia.

 • Nie zezwalaj w adnym wypadku osobom nieznajcym tych instrukcji na obsug urzdzenia. Przepisy lokalne mog ogranicza wiek operatora.

 • Nigdy nie obsuguj urzdzenia, gdy w pobliu znajduj si inne osoby, w szczeglnoci dzieci, lub zwierzta.

 • Operator lub uytkownik ponosz odpowiedzialno za wszelkie wypadki i zagroenia dotyczce osb lub ich mienia.

Przygotowanie

 • Podczas obsugi maszyny no zawsze pene obuwie i dugie spodnie.

 • Nie uywaj lunej odziey ani biuterii, gdy mogyby one zosta pochwycone i wcignite do wlotu powietrza (patrz poniszy rysunek). Nie zbliaj dugich wosw do wlotu powietrza.

  g025390
 • Podczas uytkowania urzdzenia no okulary ochronne i ochronniki suchu.

 • Aby zapobiec podranieniu przez kurz, naley nosi mask ochronn.

 • Przed uyciem naley sprawdzi przewd zasilajcy i przeduacze pod ktem oznak uszkodze i zuycia. Nie uywaj urzdzenia, jeeli przewd zasilajcy jest uszkodzony lub zuyty.

 • W adnym przypadku nie uywaj urzdzenia z wadliwymi osonami lub bez zaoonych urzdze zabezpieczajcych, takich jak worek/rura do zasysania albo rura/pokrywa wlotu dmuchawy.

 • Uywaj wycznie opatrzonych znakiem CE wodoodpornych przewodw przeduajcych wyposaonych we waciwy rodzaj wtyczki dla danego regionu oraz postpuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Obsuga

 • Nie korzystaj z urzdzenia na mokrych powierzchniach. Nie naraaj urzdzenia na dziaanie deszczu. Przechowuj je w pomieszczeniu.

 • Nie dotykaj wtyczki zasilajcej ani urzdzenia mokrymi rkoma.

 • Przewd zawsze utrzymuj skierowany do tyu, z dala od urzdzenia.

 • Jeeli podczas uytku dojdzie do uszkodzenia przewodu, natychmiast odcz przewd od zasilania. Przed odczeniem wtyczki nie dotykaj przewodu.

 • Nie przeno urzdzenia za przewd, nie uywaj przewodu jako uchwytu, nie przycinaj go drzwiami ani nie cignij za niego, gdy dotyka ostrych krawdzi lub naroy cian. Przewd musi si znajdowa z dala od gorcych powierzchni.

 • Przed odczeniem od gniazdka zasilajcego wycz wszystkie przyciski sterujce.

 • Nie odczaj od gniazdka, cignc za przewd. Aby odczy urzdzenie od gniazdka, chwy za wtyczk a nie za przewd.

 • W nastpujcych sytuacjach odczaj urzdzenie od rda zasilania:

  • Zawsze gdy pozostawiasz urzdzenie bez nadzoru

  • Przed przystpieniem do oczyszczania po zatkaniu

  • Przed przeprowadzeniem inspekcji, czyszczenia lub czynnoci konserwacyjnych

  • Jeli urzdzenie zaczyna nieprawidowo drga

 • Korzystaj z urzdzenia wycznie przy wietle dziennym lub przy dobrym owietleniu sztucznym.

 • Nie sigaj zbyt daleko urzdzeniem i zawsze utrzymuj rwnowag.

 • Na stokach zawsze uwaaj na oparcie dla stp.

 • Podczas pracy z urzdzeniem chod, nie biegaj.

 • Utrzymuj wszystkie wloty powietrza chodzcego w stanie wolnym od zanieczyszcze. Nie wkadaj adnych przedmiotw do otworw urzdzenia. Nie uywaj, gdy ktrykolwiek z otworw jest zablokowany.

 • Nigdy nie zdmuchuj zanieczyszcze w kierunku osb postronnych.

 • Podczas oczyszczania schodw naley zachowa dodatkow ostrono.

 • Nie uywaj do zasysania palnych lub atwopalnych cieczy, takich jak benzyna; nie uywaj na obszarach, na ktrych takie ciecze mog wystpowa.

 • Nie wolno zasysa adnych poncych ani dymicych przedmiotw, takich jak papierosy, zapaki lub gorcy popi.

 • Urzdzenie to jest wyposaone w podwjn izolacj elektryczn (tzn. jest to urzdzenie klasy 2). Naley uywa wycznie identycznych czci zamiennych. Naley stosowa si do instrukcji serwisowania urzdze z podwjn izolacj (klasa 2).

 • Raenie piorunem moe spowodowa powane obraenia lub mier. Jeli nad obszarem pracy wida byski lub sycha grzmoty, zaprzesta uytkowania urzdzenia i znajd miejsce, w ktrym mona si schroni.

Konserwacja i przechowywanie

 • Dokadnie dokrcaj wszystkie nakrtki, ruby i wkrty, aby zachowa pewno, e urzdzenie bdzie pracowa bezpiecznie.

 • Sprawdzaj czsto, czy worek podcinieniowy nie uleg zuyciu ani uszkodzeniu.

 • Wymieniaj zuyte lub uszkodzone czci.

 • Jeeli urzdzenie nie dziaa w sposb prawidowy, zostao upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewntrz budynku lub wpado do wody, naley je zwrci do autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

 • Uywaj tylko oryginalne czci zamienne i akcesoria.

 • Przechowuj urzdzenie w suchym miejscu.

Cinienie akustyczne

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom cinienia akustycznego wynosi 93 dBA z uwzgldnieniem wspczynnika niepewnoci (K) o wartoci 1 dBA.

Poziom cinienia akustycznego okrelono zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11201.

Moc akustyczna

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 102 dBA z uwzgldnieniem wspczynnika niepewnoci (K) o wartoci 1 dBA.

Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami przedstawionymi w normie ISO 11094.

Drgania

 • Zmierzony poziom wibracji = 2,4 m/s2

 • Wspczynnik niepewnoci (K) = 1,0 m/s2

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 20643.

Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Graphic Dyrektywa europejska 2002/96/WE klasyfikuje niniejszy produkt jako narzdzie elektryczne lub elektroniczne.
Nie wolno go wyrzuca wraz z niesortowanymi odpadkami gospodarczymi.
Narzdzie to naley odda do punktu zbirki lub zakadu utylizacji w sposb przewidziany obowizujcymi przepisami prawa.
Nabywca urzdzenia odgrywa wan rol w zmniejszeniu obcienia rodowiska odpadami. Rola ta polega ona na zwrceniu zuytych narzdzi elektrycznych lub elektronicznych do recyklingu.
Recykling pozwala unikn wprowadzania substancji niebezpiecznych do strumienia odpadw komunalnych.
Przekrelony symbol kosza na odpady przypomina uytkownikowi, aby nie wyrzuca tego produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Important: Naklejki ostrzegawcze i instruktaowe znajduj si w pobliu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Wymieniaj uszkodzone lub brakujce etykiety.

decal127-2293b
decal110-7434

Montaż

Monta dmuchawy

Części potrzebne do tej procedury:

Rura dmuchawy1
Pokrywa wlotu1

Zamontuj rur dmuchawy, a nastpnie pokryw dolnego wlotu.

Important: Jeeli pokrywa dolnego wlotu nie jest zamocowana, nie bdzie moliwe uruchomienie silnika.

Note: Jeeli silnik daje si uruchomi bez zaoonej pokrywy dolnego wlotu, nie uywaj urzdzenia. Oddaj maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

g025391

Ustawienie dmuchawy w tryb zasysania

Części potrzebne do tej procedury:

Rura zasysajca1
Worek do zasysania1

Ostrzeżenie

Wirnik obraca si jeszcze kilka sekund po wyczeniu urzdzenia i moe spowodowa przecicie lub zranienie palcw.

Nie zdejmuj pokrywy dolnego wlotu przy pracujcym silniku lub gdy urzdzenie jest podczone do gniazdka zasilania.

 1. Zdejmij pokryw dolnego wlotu i odcz rur dmuchawy.

  g027307
 2. Zamocuj rur do zasysania i zamocuj j za pomoc doczonego cznika.

  Important: Silnik nie powinien da si uruchomi, jeeli rura do zasysania nie jest zablokowana na swoim miejscu.

  Note: Jeeli silnik daje si uruchomi bez zaoonej rury zasysania, nie uywaj urzdzenia. Oddaj maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

  Note: Zcze moe wymaga mocnego docinicia w celu penego osadzenia na rurze zasysajcej.

  g027315
 3. Zamontuj worek do zasysania.

 4. Wyreguluj pasek worka, aby praca bya komfortowa.

Ustawienie dmuchawy z trybu zasysania w tryb dmuchania

Części potrzebne do tej procedury:

Rura dmuchawy1
Pokrywa wlotu1
 1. Zdejmij worek do zasysania i odcz rur zasysajc.

  g027309
 2. Zamontuj rur dmuchawy, a nastpnie pokryw dolnego wlotu.

  Important: Silnik nie powinien da si uruchomi, jeeli pokrywa dolnego wlotu nie jest zablokowana na swoim miejscu.

  g027310

  Note: Jeeli silnik daje si uruchomi bez zaoonej pokrywy dolnego wlotu, nie uywaj urzdzenia. Oddaj maszyn do przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Działanie

Important: Opisywane urzdzenie jest przeznaczone wycznie do zastosowa przydomowych i do stosowania na zewntrz budynkw. Nie naley jej uywa wewntrz pomieszcze. Dmuchawa nie jest rwnie przeznaczona do celw komercyjnych albo przemysowych.

Podczanie do zasilania

Dmuchaw naley podcza wycznie do rda zasilania zabezpieczonego wycznikiem rnicowo-prdowym (RCD) o wartoci prdu wyzwalajcego nie wyszej ni 30 mA. Uywaj tylko przeduacza z oznaczeniem CE zalecanego do uytku na zewntrz. Nie modyfikuj wtyczki zasilania urzdzenia ani przewodu przeduajcego.

Ostrzeżenie

Wtyczka przewodu zasilania lub przeduacza, ktra nie zostaa cakowicie docinita do gniazdka, moe nagrza si do wysokiej temperatury, powodujc poar i niebezpieczestwo poparzenia operatora lub innych osb.

 • Upewnij si, e wtyczka przewodu jest wcinita do koca.

 • Regularnie sprawdzaj stan poczenia, aby upewni si, e przewd jest pewnie zamocowany.

 • Nie uywaj zuytego ani lunego przewodu przeduajcego.

Dugo przewodu przeduajcegoMinimalne pole przekroju przewodw
30 m1,0 mm2
45 m2,0 mm2

Note: Nie uywaj przeduacza o dugoci powyej 45 m.

Important: Podczas pracy sprawdzaj czsto, czy w przeduaczu nie ma uszkodze lub pkni izolacji. Nie uywaj uszkodzonego przewodu. Nie kad przewodu w wodzie stojcej ani na mokrej trawie.

Zamocuj przeduacz do urzdzenia za pomoc blokady przewodu uformowanej w obudowie.

g224197

Uruchamianie/wyczanie/regulacja prdkoci strumienia powietrza

g027311

Korzystanie z akcesoryjnej dyszy skupiajcej

Zamontuj dysz kierunkow i skupiajc wewntrz rury dmuchawy, co pozwoli wydmuchiwa zanieczyszczenia z trudno dostpnych miejsc oraz oczyszcza zanieczyszczenia, ktre przywary do twardych powierzchni.

g025397

Korzystanie z akcesoryjnej dyszy oscylacyjnej

Zamontuj dysz oscylacyjn na rurze dmuchawy, aby oszczdza czas podczas oczyszczania twardych powierzchni elementw architektonicznych. Dysza samoczynnie porusza si w przd i w ty, zwikszajc szeroko zdmuchiwania bez poruszania doni w lewo i w prawo.

g026691

Note: Po zakoczeniu pracy zdejmij dysz oscylacyjn przed uyciem kocwki do owijania przewodu.

Korzystanie z urzdzenia jako dmuchawy

Opisywane urzdzenie jest przeznaczone wycznie do zastosowa przydomowych. Korzystaj z niej na zewntrz budynkw, aby zdmuchiwa zanieczyszczenia.

Ostrzeżenie

Urzdzenie moe spowodowa odrzucenie zanieczyszcze z du si, co moe doprowadzi do obrae ciaa operatora lub osb postronnych.

 • Nie dmuchaj ni na twarde przedmioty, takie jak gwodzie, ruby lub kamienie.

 • Nie uywaj dmuchawy, jeeli w pobliu znajduj si osoby postronne lub zwierzta.

 • Podczas usuwania zanieczyszcze ze schodw lub z wskich przestrzeni naley zachowa dodatkow ostrono.

 • No okulary ochronne lub inne rodki ochrony oczu, dugie spodnie oraz obuwie robocze.

Korzystanie z urzdzenia jako dmuchawy w trybie zasysania

Opisywane urzdzenie pracujce w trybie zasysania jest przeznaczone wycznie do zastosowa przydomowych. Korzystaj z niego na zewntrz budynkw, aby zbiera zanieczyszczenia.

Ostrzeżenie

Urzdzenie w trybie zasysania moe spowodowa odrzucenie zanieczyszcze z du si, co moe doprowadzi do obrae ciaa operatora lub osb postronnych.

 • Nie uywaj dmuchawy w trybie zasysania bez zaoonego worka lub z otwartym suwakiem worka.

 • Nie zasysaj ostrych, spiczastych ani twardych przedmiotw, ktre mogyby zosta wrzucone z du si do worka, takich jak druty, zszywki, gwodzie lub kamienie.

g004942

Important: Uywaj urzdzenia jedynie do zasysania lici i mikkich przedmiotw. Twarde przedmioty, takie jak patyki, kamienie, odzie i szyszki, powoduj uszkodzenie wirnika.

Important: Nie wsuwaj rury zasysajcej w gb sterty zanieczyszcze ani nie trzymaj rury pionowo, wciskajc zanieczyszczenia w gb rury. Moe to spowodowa zatkanie i uszkodzenie wirnika. Jeeli dmuchawa zacznie drga lub wydawa nietypowy odgos, wycz j, odcz od zasilania i sprawd przyczyn.

Oprnianie worka

 1. Wycz urzdzenie i odcz je od rda zasilania.

 2. Oprnij worek z zebranych zanieczyszcze.

  g026692

  Nie przechowuj zanieczyszcze w worku. Aby oczyci worek, wywr go na lew stron i wytrznij z niego pozostaoci zasysanych materiaw. Raz w roku wypierz rcznie worek w wodzie z mydem, po czym zostaw na powietrzu do wyschnicia.

  Niebezpieczeństwo

  Korzystanie z worka powoduje z czasem jego zuycie. Zuyty worek powoduje, e bd si z niego wydostaway mae przedmioty, co moe doprowadzi do odniesienia obrae przez operatora lub osoby postronne.

  Sprawdzaj czsto stan worka. Jeli worek jest zuyty lub uszkodzony, wymie go na oryginalny worek do zasysania Toro.

Usuwanie zanieczyszcze blokujcych wirnik

 1. Wycz urzdzenie i odcz je od zasilania, a nastpnie zaczekaj, a wszystkie ruchome czci si zatrzymaj.

 2. Zdejmij rur zasysajc, a nastpnie usu zanieczyszczenia spomidzy opatek wirnika.

  g025399
 3. Sprawd wirnik pod ktem oznak uszkodze. Jeeli zosta on uszkodzony, skontaktuj si z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Toro.

 4. Zamontuj rur zasysajc lub doln pokryw wlotu, jeeli chcesz korzysta z trybu dmuchawy. Dodatkowe informacje mona znale w rozdziale Ustawienie dmuchawy w tryb zasysania lub Ustawienie dmuchawy z trybu zasysania w tryb dmuchania.

Serwisowanie

Firma Toro zaprojektowaa ten produkt w taki sposb, aby moliwe byo jego bezproblemowe uytkowanie przez wiele lat. Jeeli jednak bdzie wymaga serwisu, przynie go do autoryzowanego przedstawiciela serwisu

Urzdzenia z podwjn izolacj (klasa 2)

W urzdzeniu o podwjnej izolacji (klasa 2) zamiast uziemienia stosowane s dwa ukady izolujce. Urzdzenia z podwjn izolacj (klasa 2) nie posiadaj uziemienia i nie naley wyposaa ich w uziemienie. Serwisowanie urzdze z podwjn izolacj (klasa 2) wymaga najwyszej ostronoci i znajomoci urzdzenia. Moe je przeprowadza wycznie wykwalifikowany personel serwisowy w autoryzowanym przedstawicielstwie serwisowym Toro. W urzdzeniach z podwjn izolacj (klasa 2) musz by stosowane czci zamienne identyczne z oryginalnymi. Urzdzenie z podwjn izolacj (klasa 2) jest oznaczone specjalnym symbolem (kwadrat wewntrz kwadratu) Graphic.

Przechowywanie

Przechowuj urzdzenie oraz przeduacz wewntrz budynku, w suchym i chodnym miejscu poza zasigiem dzieci i zwierzt.

Uywanie kocwki do owijania przewodu

Za kocwk do owijania przewodw, jak pokazano poniej. Owi przewd przeduajcy wok dmuchawy, aby atwiej byo j przechowywa.

Note: Przed nawiniciem przewodu zdejmij dysz oscylacyjn.

Important: Przed nawiniciem lub przechowywaniem przewodu odcz dmuchaw od zasilania.

g017267

Rozwiązywanie problemów

 • Upewnij si, e dolna pokrywa wlotu lub rura zasysajca s zamocowane na swoim miejscu.

 • Upewnij si, e przewd zasilajcy jest zamocowany na swoim miejscu z tyu urzdzenia oraz e wtyczka jest schowana do koca.