Tento produkt pedstavuje run elektrick dmychadlo a vysava. Je uren k domcmu pouit k odfukovn neistot, odpadu a volnch materil a k vysvn lehk organick hmoty, jakou je trva a list. Nen uren k pouit v uzavench nebo vysoce pranch mstech, k rozdlvn ohn nebo k vysvn tkch pedmt. Hmotnost produktu: 5,2kg

Tento vrobek spluje vechny pslun smrnice Evropsk unie. Podrobn informace naleznete vProhlen oshod ktomuto vrobku.

Bezpečnost

Pro zajitn maximln bezpenosti a vkonnosti a pro obeznmen se spstrojem je nezbytn, abyste si Vy a vechny ostatn obsluhujc osoby peetli a pochopili tento nvod jet ped manipulac s pstrojem. Zvltn pozornost vnujte varovnmu bezpenostnmu symbolu Graphic, kter je pouit ve vznamu VAROVN, VSTRAHA nebo NEBEZPE – jako pokyn pro osobn bezpenost “. Pette si tyto instrukce, protoe se tkaj bezpenosti. Nedodren tchto pokyn me mt za nsledek porann, vznik poru nebo raz elektrickm proudem.

Important: Tento pstroj je uren pouze pro pouit vdomcnosti.

Zakolen

 • Peliv si pette pokyny. Dkladn se seznamte sovldacmi prvky a dnm pouvnm pstroje.

 • Nikdy nedovolte, aby pstroj pouvaly dti.

 • Nikdy nedovolte, aby pstroj pouvaly osoby, kter nejsou obeznmeny s tmito instrukcemi. Mstn pedpisy mohou omezovat vk obsluhujc osoby.

 • Nikdy nepracujte s pstrojem v blzkosti jinch osob, zejmna dt, nebo domcch zvat.

 • Obsluha nebo uivatel odpovd za razy a ohroen jinch osob nebo jejich majetku.

Pprava

 • Pi manipulaci s pstrojem mjte na sob vdy vhodnou a pevnou obuv a dlouh kalhoty.

 • Nenoste voln odv nebo perky, kter se mohou zaplst do pvodu vzduchu (viz nsledujc obrzek). Zajistte, aby byly dlouh vlasy mimo pvody vzduchu.

  g025390
 • Bhem prce pouvejte ochrann brle a ochranu sluchu.

 • Pro zabrnn podrdn prachem noste obliejovou masku.

 • Ped pouitm zkontrolujte, zda napjec a prodluovac kabel nevykazuje znmky pokozen i opoteben. Je-li napjec kabel pokozen nebo opoteben, stroj nepouvejte.

 • Nikdy nemanipulujte s pstrojem, kter m poruen ochrann prvky, nebo bez pouit bezpenostnch prvk, jako je vak/ trubice vysavae nebo trubice dmychadla/kryt pvodu.

 • Pouvejte pouze prodluovac kabel, kter m znakuCE, je odoln proti povtrnostnm vlivm a je vybaven sprvnou zstrkou pro msto, kde se nachzte, vsouladu smstnmi pedpisy.

Provoz

 • Nepouvejte pstroj na vlhkch plochch. Chrate jej ped detm. Skladujte jej vuzavench prostorch.

 • Pstroje ani zstrky se nedotkejte mokrma rukama.

 • Vdy mjte kabel nasmrovan za pstroj.

 • Dojde-li pi prci kpokozen napjecho kabelu, okamit jej vythnte ze zsuvky. Ne kabel vythnete ze zsuvky, nedotkejte se jej.

 • Za napjec kabel netahejte, nepouvejte jej jako drk, nepivrejte do dve ani jej neohbejte kolem ostrch hran a roh. Kabel udrujte vbezpen vzdlenosti od horkch ploch.

 • Ped odpojenm od zdroje napt vypnte vechny ovldac prvky.

 • Pi odpojovn pstroje od napt netahejte za kabel. Pro odpojen uchopte a vythnte zstrku, nikoli kabel.

 • Pstroj odpojte od zdroje napt v nsledujcch ppadech:

  • kdykoli pstroj opoutte

  • ped itnm ucpn

  • ped kontrolou, itnm nebo pi jakkoliv prci na pstroji

  • pokud pstroj zane abnormln vibrovat

 • S pstrojem manipulujte pouze za dennho svtla nebo pi dobrm umlm svtle.

 • Nezachzejte pli daleko a udrujte vdy rovnovhu.

 • Pi prci na svazch vdy dbejte na pevnou oporu nohou.

 • Pohybujte se chz, nikdy bhem.

 • Udrujte vechny chladic vzduchov pvody ist. Do otvor pstroje nezasunujte dn pedmty. Nepouvejte pstroj, pokud je jakkoli otvor blokovn.

 • Nikdy neodfukujte odpad smrem k blzko stojcm osobm.

 • Pi itn schod bute mimodn opatrn.

 • Stroj nepouvejte kvysvn holavch nebo vzntlivch kapalin, jako je napklad benzn. Nepouvejte jej ani vmstech, kde tyto ltky mohou bt ptomny.

 • Nevysvejte hoc ani kouc pedmty, jako napklad cigarety, zpalky nebo popel.

 • Tento pstroj m dvojitou izolaci (tj. prostedek tdy 2). Pouvejte pouze identick nhradn dly. Viz pokyny pro opravy elektrickch zazen s dvojitou izolac (tda 2).

 • Blesk me zpsobit vn porann nebo smrt. Pokud spatte blesk nebo uslyte v mst hrom, pstroj nepouvejte a vyhledejte kryt.

drba askladovn

 • Udrujte vechny matice, rouby a roubky pevn utaen, aby bylo zajitno, e pstroj je v dobrm bezpenostnm stavu.

 • Provdjte ast kontroly opoteben a zhoren stavu vaku vysavae.

 • Opotebovan nebo pokozen soustky vymte.

 • Pokud stroj nefunguje sprvn nebo pokud spadl na zem, je pokozen, zstal ve venkovnm prosted nebo spadl do vody, vrate jej autorizovanmu servisnmu stedisku.

 • Pouvejte pouze originln nhradn dly a psluenstv.

 • Pstroj uskladnte na suchm mst.

Akustick tlak

Zazen m nastavenou hladinu akustickho tlaku na ucho obsluhy 93dBA, co zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 1dBA.

Hladina akustickho tlaku byla stanovena dle pokyn definovanch v norm EN ISO 11201.

Akustick vkon

Zazen garantuje hladinu akustickho vkonu 102 dBA, kter zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 1 dBA.

Hladina akustickho vkonu byla stanovena dle pokyn definovanch v norm ISO 11094.

Chvn

 • Rychlost mench vibrac = 2,4m/s2

 • Hodnota nejistoty (K) = 1,0m/s2

Men hodnoty byly stanoveny dle pokyn definovanch v norm EN ISO 20643.

Smrnice o pouitch elektrickch a elektronickch zazench (WEEE)

Graphic Smrnice EU2002/96/ES klasifikuje tento vrobek jako elektrick nebo elektronick zazen.
Nevyhazujte ho do netdnho komunlnho odpadu.
Likvidaci tohoto pstroje provdjte ve sbrnm nebo recyklanm centru podle mstnch a nrodnch legislativnch poadavk.
Spotebitel m dleitou roli pi sniovn odpadu tm, e vrt elektrick/elektronick pstroje k recyklaci.
Recyklac dle zabrnte vniknut nebezpench materil do komunlnho odpadu.
Symbol pekrtnutho odpadnho koe pipomn uivateli, aby tento pstroj nevhazoval do netdnho komunlnho odpadu.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Important: Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny v blzkosti mst pedstavujcch potenciln nebezpe. Pokozen nebo chybjc ttky vymte.

decal127-2293b
decal110-7434

Nastavení

Mont dmychadla

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice dmychadla1
Kryt sn1

Namontujte trubici dmychadla a doln kryt pvodu.

Important: Motor nesm pracovat, pokud doln kryt pvodu sprvn nezapadne.

Note: Jestlie motor pracuje i bez dolnho krytu pvodu, pstroj nepouvejte. Vrate jej zpt autorizovanmu servisnmu stedisku.

g025391

Zmna funkce zdmychadla na vysava

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice vysavae1
Vak do vysavae1

Důležité upozornění

Ventiltor se ot jet nkolik sekund po vypnut pstroje a mohl by useknout nebo poranit prsty.

Nesundavejte doln kryt pvodu, kdy je motor vchodu nebo kdy je pstroj pipojen ke zdroji napt.

 1. Demontujte doln kryt pvodu a trubici dmychadla.

  g027307
 2. Nasate sac trubku a upevnte ji dodanm upevovacm prvkem.

  Important: Nen-li sac trubka zajitna na svm mst, motor nebude pracovat.

  Note: Jestlie motor pracuje i bez sac trubky ve sv poloze, pstroj nepouvejte. Vrate jej zpt autorizovanmu servisnmu stedisku.

  Note: Mon budete muset na svorku pevn zatlait, aby cel zapadla do vakuov trubice.

  g027315
 3. Nasate vak vysavae.

 4. Nastavte pohodlnou dlku popruh vaku.

Zmna funkce zvysavae na dmychadlo

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Trubice dmychadla1
Kryt sn1
 1. Sejmte vak a sac trubku.

  g027309
 2. Namontujte trubici dmychadla a doln kryt pvodu.

  Important: Motor by neml pracovat, pokud nen doln kryt pvodu sprvn zajitn v poloze.

  g027310

  Note: Jestlie motor pracuje i bez dolnho krytu pvodu, pstroj nepouvejte. Vrate jej zpt autorizovanmu servisnmu stedisku.

Obsluha

Important: Pstroj je uren pouze pro venkovn pouit vdomcch podmnkch. Nepouvejte vuzavench prostorech nebo pro komern nebo prmyslov ely.

Pipojen ke zdroji napt

Pstroj pipojujte kdomovnmu rozvodu napt chrnnmu jistiem s maximlnm vypnacm proudem do 30mA. Pouvejte pouze prodluovac kabely doporuen pro venkovn pouit. Nemte dnm zpsobem zstrku pstroje nebo prodluovacho kabelu.

Důležité upozornění

Pokud nezasunete pln prodluovac kabel do pvodn zstrky nebo pokud zstrka a kabel na sebe pevn nepasuj, mohlo by uvolnn zstrky vst k pehvn a zpsobit por, co by Vm a ostatnm osobm mohlo zpsobit poplen.

 • Ujistte se, e kabel pln zasunete na zstrku.

 • Pipojen pravideln kontrolujte pro zajitn pevnho nasazen kabelu.

 • Nepouvejte opotebovan kabel nebo uvolnn prodluovac kabel.

Dlka prodluovacho kabeluMinimln tlout'ka drtu
30m1,0mm2
45m2,0mm2

Note: Nepouvejte prodluovac kabel del ne 45m.

Important: Bhem provozu asto kontrolujte, zda nen poruena nebo popraskna izolace napjecho kabelu. Nepouvejte pokozen kabel. Kabel nevete stojatou vodou ani mokrou trvou.

Zabezpete prodluovac kabel na pstroji pomoc vlisovanho zmku kabelu.

g224197

Sputn/vypnut/nastaven rychlosti vzduchu

g027311

Pouit nstavce pro zen hubice

Nstavce pro velk vkon a zen hubice pouijte pi itn zkch, tko pstupnch prostor nebo kodstrann pevn drcch neistot ztvrdho povrchu.

g025397

Pouit kyvnho nstavce hubice

Nainstalujte kyvnou trubici na trubici fukaru pro rychl itn chodnk. Trubice se automaticky kv dopedu a dozadu, m se vytvo ir stopa foukn pi mench pohybech zpst.

g026691

Note: Kyvnou trysku demontujte ped pouitm navjee kabelu pro uloen fukaru.

Pouit pstroje jako fukaru

Pstroj je uren pouze pro pouit vdomcnosti. Podle poteby pouvejte pstroj venku kodstraovn neistot.

Důležité upozornění

Pstroj me vrhat neistoty a zpsobit obsluze i okolostojcm osobm vn zrann.

 • Pomoc dmychadla se nesnate odstraovat tvrd pedmty, jako napklad hebky, rouby i kameny.

 • Dmychadlo nepouvejte vblzkosti osob nebo zvat.

 • Bute obzvlt opatrn pi itn neistot ze schod nebo jinch tsnch oblast.

 • Pracujte vochrannch brlch nebo s jinou vhodnou ochranou zraku, vdlouhch kalhotch a dnm obut.

Pouit pstroje jako vysavae

Pstroj pouvan jako vysava je uren pouze pro pouit vdomcnosti. Podle poteby pouvejte pstroj venku k vysvn neistot.

Důležité upozornění

Pstroj pestaven na vysava me vrhat neistoty a zpsobit obsluze i okolostojcm osobm vn zrann.

 • Vysava pouvejte pouze snasazenm vakem na neistoty a se zapnutm zipem.

 • Nevysvejte ostr, zapiatl nebo tvrd pedmty, kter by mohly prorazit ltku vaku, jako jsou drty, svorky, hebky nebo kameny.

g004942

Important: Vysvejte pouze listy a jin mkk pedmty. Tvrd pedmty, jako napklad vtve, kameny, aludy a iky, by pokodily ventiltor.

Important: Nevtlaujte trubici vysavae do hromady neistot ani nedrte trubici ve svisl poloze pi nasvn neistot. Mohlo by dojt kucpn a pokozen ventiltoru. Pokud vysava zane vibrovat nebo vydvat neobvykl zvuky, vypnte jej, odpojte napjec kabel a zjistte pinu.

Vyprzdnn vaku

 1. Pstroj vypnte a odpojte jej od zdroje napjen.

 2. Vyprzdnte vak s neistotami.

  g026692

  Neistoty neskladujte ve vaku vysavae. Chcete-li vak vyprzdnit, obrate jej naruby a vyklepejte veker neistoty. Jednou za rok umyjte vak run vmdlov vod a nechte uschnout na vzduchu.

  Nebezpečí

  Pi bnm pouvn dojde asem kopoteben vaku. Opoteben nebo ponien vak do vysavae me propoutt drobn pedmty, kter by mohly zranit obsluhu nebo okolostojc osoby.

  Vak asto istte. Pokud je opoteben nebo ponien, vymte ho za originln vak do vysavae Toro.

Odstrann neistot uvzlch ve ventiltoru

 1. Pstroj vypnte a odpojte od zdroje napt a pokejte, a se zastav vechny jeho pohybliv sousti.

 2. Demontujte sac trubku, pot odstrate neistoty z lopatek ventiltoru.

  g025399
 3. Zkontrolujte, zda ventiltor nen pokozen. Je-li pokozen, nechte jej opravit u autorizovanho prodejce Toro.

 4. Nasate trubici vysavae nebo, pokud chcete pstroj pouvat jako dmychadlo, kryt spodnho otvoru sn. Vce informac viz Zmna funkce zdmychadla na vysava nebo Zmna funkce zvysavae na dmychadlo.

Servis

Tento produkt Toro je zkonstruovn tak, aby bez zvady fungoval adu let. Pokud by peci jen vyadoval opravu, nechte jej opravit u autorizovanho prodejce

Pstroje sdvojitou izolac (tda 2)

U elektrickch spotebi s dvojitou izolac (tda 2) jsou namsto ochrany zemnnm pouity dva systmy izolace. Pstroj s dvojitou izolac (tda 2) nem dn prostedek zemnn ani by neml bt dn takov prostedek k pstroji pidvn. Oprava elektrickho zazen s dvojitou izolac (tda 2) vyaduje mimodnou opatrnost a znalost systmu a mla by bt provdna pouze kvalifikovanm servisnm personlem autorizovanho servisnho prodejce Toro. Nhradn dly elektrickch zazen sdvojitou izolac (tda 2) mus byt toton sdly pvodnmi. Pstroje s dvojitou izolac (tda 2) jsou oznaeny symbolem (tverec uvnit tverce) Graphic.

Uskladnění

Pstroj a napjec kabel skladujte na suchm mst pod stechou mimo dosah dt a zvat.

Pouit navjee kabelu

Navje kabelu nainstalujte dle obrzku ne. Navite prodluovac kabel kolem dmychadla pro snaz skladovn.

Note: Kyvnou trysku demontujte ped navinutm kabelu.

Important: Ped navinutm kabelu nebo uloenm vdy fukar odpojte.

g017267

Odstraňování závad

 • Zkontrolujte, zda je sprvn nasazen spodn kryt sn vzduchu nebo trubice vysavae.

 • Zkontrolujte, zda je napjec kabel zajitn na zadn stran pstroje a zstrka je zcela zasunuta do zdky.