Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja

g226629

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Brutto- tai nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.

Älä kajoa koneen turvalaitteisiin tai poista niitä käytöstä ja tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä yritä säätää tai muuttaa moottorin kierrosnopeuden säädintä, sillä tämä saattaa heikentää käyttöturvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet sekä laitteessa ja lisälaitteissa olevat merkinnät ennen moottorin käynnistämistä ja noudata niitä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle tai koneen alle. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä sivulliset ja lapset turvallisen matkan päässä koneesta. Lapset eivät saa käyttää konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien aikuisten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8760
decal115-2884
decal115-8411
decal131-4514b
decal133-1900
decal132-4470
decal137-9196

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Important: Älä laita sähkökäynnistyspainiketta sähkökäynnistimeen (jos varusteena) ennen kuin olet valmis käynnistämään moottorin, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

Kahvan kokoaminen ja suoristus

Vaara

Jos kahva kootaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun kokoat tai suoristat kahvaa.

 • Varmista, että kaapelit on viety kahvan ulkopuolelle.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Nosta laitteen kotelon takaosa korkeimpaan leikkausasentoon siirtämällä kaksi takaleikkuukorkeuden säätövipua kokonaan eteenpäin. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

 2. Kiinnitä kahvojen päät laitteen koteloon kahdella aluslaatalla ja kahdella kahvapultilla (Kuva 3), mutta älä kiristä kahvapultteja.

  g234813

  Important: Vie kaapelit kahvan ulkopuolelle (Kuva 3).

 3. Käännä kahvaa taaksepäin (Kuva 4).

  g187600
 4. Lukitse kahva halutulle korkeudelle. Katso Kahvan korkeuden säätö.

 5. Kiristä kahvan pultit momenttiin 14–17 N·m.

 6. Säädä leikkuukorkeus. Katso Leikkuukorkeuden säätö.

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Important: Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina laitetta käytettäessä.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).

g003251

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen sen käynnistämistä.

Moottoriöljyn laatuvaatimukset

Moottorin öljytilavuus0,44 l
Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 6).

  g187518
 3. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

 4. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

 5. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

 6. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

 7. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 6).

  • Jos mittatikku näyttää liian matalan öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 5–7, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 8. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Akun lataus

Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

Katso Akun lataus.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 7).

  g027257

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 7).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 8).

  g027258
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 8).

Laitteen yleiskatsaus

g189753
g009526
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
2079236 kg165 cm 56 cm 104  cm
2079738 kg165 cm 56 cm 104  cm

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten suuntaimet tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

 • Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

  • Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistä moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

 • Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 11).

Important: Käynnistysongelmia voi vähentää lisäämällä bensiiniin polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

Lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa.

g230458

Moottorin öljymäärän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 12).

   g187518
  3. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

  5. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 12).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän (Kuva 12), lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä puhdistavaa SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän (Kuva 12), valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  Kahvan korkeuden säätö

  Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle mukavimpaan asentoon.

  Käännä kahvan lukkoa, siirrä kahvaa (käytettävissä on kolme asentoa) ja lukitse kahva paikalleen (Kuva 13).

  g007284

  Leikkuukorkeuden säätö

  Vaara

  Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena).

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

  Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle. Nosta ja laske laite kuvan mukaisesti (Kuva 14).

  g189041

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  • Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia käyttöalueelle. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

  • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa koneen kaatumisen tai aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota virta-avain (jos varusteena), odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilo säännöllisesti kulumisen ja vikojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

  Turvallisuus rinteissä

  • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

  • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

  • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

  Moottorin käynnistys

  Moottori voidaan käynnistää sähkökäynnistyspainikkeella (jos varusteena) tai narukäynnistimen kahvalla.

  Moottorin käynnistys sähkökäynnistyspainikkeen avulla

  Sähkökäynnistimellä varustetut mallit
  1. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 15).

   g009546
  2. Paina sitten sähkökäynnistyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes moottori käynnistyy (Kuva 16).

   Note: Jos sähkökäynnistyspainike ei ole paikallaan, aseta se sähkökäynnistimeen. Katso Kuva 16.

   g020174

   Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Moottorin käynnistys narukäynnistimen kahvan avulla

  1. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 17).

   g009546
  2. Vedä narukäynnistimen kahvasta (Kuva 18).

   g009548

   Note: Vedä käynnistyskahvaa hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti (Kuva 18). Päästä naru kelautumaan hitaasti kahvaan.

   Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Itsevetolaitteiston käyttö

  Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 19).

  g003221

  Note: Jos kone ei kulje vapaasti taaksepäin itsevetolaitteiston käytön jälkeen, pysähdy, pidä kädet samassa asennossa ja anna koneen siirtyä muutaman sentin eteenpäin, jotta pyöräveto vapautuisi. Voit myös koettaa ulottua yläkahvan alapuolella olevaan metallikahvaan ja työntää konetta muutaman sentin eteenpäin. Jos laite ei vieläkään liiku vapaasti taaksepäin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Moottorin sammutus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko.

  Note: Irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) aina, kun poistut laitteen luota.

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottori sammuu ja terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Leikkuujätteiden kierrättäminen

  Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

  Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku. Katso Sivuheittosuppilon irrotus ennen leikkuujätteiden kierrätystä.

  Important: Varmista, että takasuojus on lukittuna paikoilleen. Suojus lukitaan avaamalla takaluukku (Kuva 20), työntämällä suojusta lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen kielekkeiden taakse, ja kiertämällä suojuksen vipua vasemmalle (Kuva 21).

  g017463
  g010084

  Note: Takasuojuksen lukitus avataan kääntämällä suojuksen vipua oikealle (Kuva 21).

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Jos koneeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se ja asenna sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

  Ruohonkeräimen asennus

  1. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri (ruutu A, Kuva 22).

   Note: Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun vedät narukäynnistimen kahvaa.

  2. Nosta takasuuntain, pidä sitä ylhäällä ja vedä takasuojus ulos (ruutu B, Kuva 22).

  3. Vedä takasuojus ulos (ruutu C, Kuva 22).

  4. Ripusta ruohonkeräimen ylempi ulkoreuna kahvojen tukien kielekkeiden tappeihin (ruutu D, Kuva 22).

  5. Laske takasuuntain alas.

  g231915

  Ruohonkeräimen irrotus

  1. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri (ruutu A, Kuva 23).

   Note: Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun vedät narukäynnistimen kahvaa.

  2. Nosta takasuuntain, pidä sitä ylhäällä ja nosta ruohonkeräin kahvojen tukien kielekkeiltä tarttumalla sen kahvasta (ruutu B, Kuva 23).

  3. Asenna takasuojus (ruutu C, Kuva 23).

   Important: Varmista, että takasuojus on lukittuna paikoilleen. Suojus lukitaan työntämällä suojusta lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen kielekkeiden taakse, ja kiertämällä suojuksen vipua vasemmalle (ruutu D, Kuva 23).

   Note: Suojuksen lukitus avataan kääntämällä suojuksen vipua oikealle.

  4. Laske takasuuntain alas.

  g231916

  Leikkuujätteiden poisto

  Käytä sivu- tai takaheittojärjestelmää leikatessasi erittäin pitkää ruohoa.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

  Jos laitteeseen on asennettu ruohonkeräin, irrota se ja asenna takasuojus. Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus.

  Important: Varmista, että takasuojus on lukittuna paikoilleen. Suojus lukitaan nostamalla takasuuntain (Kuva 24), työntämällä suojusta lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen kielekkeiden taakse, ja kiertämällä suojuksen vipua vasemmalle (Kuva 24).

  g231918

  Note: Suojuksen lukitus avataan kääntämällä suojuksen vipua oikealle.

  Sivuheittosuppilon asennus

  Avaa sivusuuntaimen lukitus ja sen salpa, nosta sivusuuntain ja asenna sivuheittosuppilo (Kuva 25).

  g236532

  Sivuheittosuppilon irrotus

  Irrota sivuheittosuppilo suorittamalla yllä mainitut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä nostamalla sivusuuntain ylös, irrottamalla sivuheittosuppilo ja laskemalla sivusuuntain alas.

  Important: Lukitse sivuheittokanavan suuntain sulkemisen jälkeen (Kuva 26).

  g231921

  Leikkuujätteiden heitto taaksepäin

  Jos laitteeseen on asennettu keräin, irrota se. Katso kohta Ruohonkeräimen irrotus.

  Jos koneeseen on asennettu sivuheittosuppilo, irrota se ja asenna sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus.

  1. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä.

  2. Avaa takaheittokanavan suojuksen lukitus (ruutu A, Kuva 27).

  3. Vedä takaheittokanavan suojus ulos (ruutu B, Kuva 27).

  g231932

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos kone törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) ja tarkista, että kone ei ole vaurioitunut.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena), ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta.

  • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

  Laitteen alapuolen puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Vaara

  Leikkuujätettä saattaa irrota laitteen alta.

  • Käytä silmäsuojaimia.

  • Pysy käyttäjän paikalla (kahvan takana), kun moottori on käynnissä.

  • Älä päästä sivullisia alueelle.

  Parhaat tulokset saadaan puhdistamalla kone pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Laske laite alimpaan leikkuukorkeusasetukseen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

  3. Pese tarvittaessa takaluukun alapuolinen alue, jonka kautta leikkuujätteet menevät laitteen alapuolelta ruohonkeräimeen.

  4. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku pesuporttiin (Kuva 28).

   g005477
  5. Avaa vedensyöttö.

  6. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes koneen alta ei enää tule leikkuujätettä.

  7. Sammuta moottori.

  8. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku koneesta.

  9. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu.

  10. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

  Kahvan taittaminen

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Irrota sähkökäynnistyspainike kuvan mukaisesti (Kuva 29). (Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli.)

   g186627
  2. Käännä kahvaa eteenpäin (Kuva 30).

   Important: Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat yläkahvaa.

   g187601
  3. Suorista kahva kohdan Kahvan kokoaminen ja suoristus mukaisesti.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Lataa akkua (jos varusteena) 24 tunnin ajan.
 • Voitele takapyörän hammaspyörät.
 • Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Puhdista moottori poistamalla lika ja roskat sen päältä ja sivuilta. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja irrota sähkökäynnistyspainike ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää. Älä korjaa tai muuta teriä.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 31).

   g226990
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmansuodatin. Huolla ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain
 • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
  1. Avaa ilmansuodattimen kannen yläosan pidike (Kuva 32).

   g187602
  2. Irrota ilmansuodatin (Kuva 32).

  3. Tarkista ilmansuodatin.

   Note: Jos ilmansuodatin on hyvin likainen, vaihda se uuteen suodattimeen. Muussa tapauksessa irrota lika napauttamalla ilmansuodatinta kovaa pintaa vasten.

  4. Asenna ilmansuodatin.

  5. Kiinnitä ilmansuodattimen kansi pidikkeellä.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Moottoriöljyn vaihto ei ole tarpeen, mutta jos öljy halutaan vaihtaa, toimi seuraavasti.

  Note: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,44 l
  Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 33).

   g187518
  4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 34).

   g187603
  5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

  7. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  8. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  9. Työnnä mittatikku öljyntäyttöputkeen ja vedä se takaisin ulos.

  10. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 33).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 8–10, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  11. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  12. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Akun lataus

  Sähkökäynnistimellä varustetut mallit
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Lataa akkua (jos varusteena) 24 tunnin ajan.
 • Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämmössä (22 °C), jos mahdollista.

  1. Kytke laturi koneen johdinsarjaan, joka sijaitsee sähkökäynnistyspainikkeen alla (Kuva 35).

   g189390
  2. Kytke laturi pistorasiaan.

   Note: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä tai hävitä lyijyakku paikallisten säännösten mukaisesti

  Note: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen tilat:

  • Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.

  • Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut tai että laturi on irrotettu akusta.

  • Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut. Tämä tila kestää vain muutaman minuutin, ennen kuin akku on täysin latautunut.

  Sulakkeen vaihtaminen

  Vain sähkökäynnistimellä varustettu malli

  Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda tilalle 40 ampeerin laattasulake.

  1. Irrota akkutilan suojus (Kuva 36).

  2. Vedä akku ulos ja etsi sulake (Kuva 36).

  3. Asenna sulake sulakepitimeen (Kuva 36).

   g187604

   Note: Laitteen akkutilassa on varasulake toimitettaessa.

  4. Asenna suojus akkutilan päälle (Kuva 36).

  Hammaspyörien voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Voitele takapyörän hammaspyörät.
  1. Pyyhi takapyörien sisäpuolella olevat rasvanipat puhtaalla rievulla (Kuva 37).

   g003234
  2. Pumppaa voitelupistoolilla varovasti 2–3 painallusta litiumpohjaista rasvaa (nro 2) jokaiseen rasvanippaan.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina polttoaineen loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

  3. Tue terä puun kappaleella (Kuva 38).

   g231389
  4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 38).

  5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 39).

   g231390

   Important: Suuntaa terän käyrät päät laitteen koteloa kohti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 Nm:n momenttiin.

   Important: 82 Nm:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

  Itsevetolaitteiston säätö

  Säädä itsevetolaitteisto aina, kun asennat uuden itsevetolaitteiston kaapelin tai jos itsevetolaitteiston säädössä tuntuu olevan vikaa.

  1. Löysää kaapelin säätöä kääntämällä säätönuppia vastapäivään (Kuva 40).

   g027231
  2. Säädä kaapelin jännitystä (Kuva 40) vetämällä sitä taaksepäin tai työntämällä sitä eteenpäin ja pitämällä kyseisessä asennossa.

   Note: Lisää vetoa työntämällä kaapelia moottoria kohti. Pienennä vetoa vetämällä kaapelia poispäin moottorista.

  3. Kiristä kaapelien säätöä kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.

   Note: Kiristä nuppi tiukasti käsin.

  Varastointi

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta (esim. Toro Premium Fuel Treatment) vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla pakkauksen ohjeiden mukaan.

  2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

   Note: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta 90 päivää kauempaa.

  3. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  5. Irrota johto sytytystulpasta, kiinnitä johto kiinnitystappiin (jos varusteena) ja irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena).

  6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

  7. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

  8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  9. Vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit: Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin johto ja varastoi kone lämmittämättömään tilaan. Jos joudut varastoimaan laitetta lämmitetyssä tilassa, lataa akku 90 päivän välein. Katso Akun lataus.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit: Lataa akkua 24 tuntia. Katso Akun lataus.

  2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  3. Poista ylimääräinen öljy sylinteristä irrottamalla sytytystulppa ja vetämällä narukäynnistimen kahvasta, jolloin moottori pyörii nopeasti.

  4. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 N·m.

  5. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  6. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  7. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  8. Kytke johto sytytystulppaan.