Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte konstruerad för att klippa snår eller för jordbruksändamål.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat

g226629

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Gör inga otillåtna ändringar på och inaktivera säkerhetsmekanismer på maskinen, och kontrollera regelbundet att den fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan skapa ett farligt driftstillstånd, vilket kan leda till personskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 5395:2013.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 • Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här bruksanvisningen samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avståndet till utkastaröppningen.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn på säkert avstånd från maskinen. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Vid behov finns ytterligare säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal104-7953
decal112-8760
decal115-2884
decal115-8411
decal131-4514b
decal133-1900
decal132-4470
decal137-9196

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

Important: Vänta med att sätta i knappen till den elektriska startmotorn i tändningslåset (i förekommande fall) tills du är redo att starta motorn, så att motorn inte startas oavsiktligt.

Montera och fälla upp handtaget

Varning

Om du monterar och fäller upp handtaget på fel sätt kan detta skada kablarna och resultera i ett farligt driftstillstånd.

 • Skada inte kablarna när du monterar och fäller upp handtaget.

 • Kontrollera att alla kablar är dragna på utsidan av handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

 1. Höj upp maskinhusets bakre del till det högsta läget genom att flytta de två bakre klipphöjdsspakarna så långt det går framåt. Se Justera klipphöjden.

 2. Montera handtagsändarna på maskinhuset med de båda brickorna och handtagsbultarna (Figur 3), men dra inte åt bultarna.

  g234813

  Important: Dra kablarna på utsidan av handtaget (Figur 3).

 3. För handtaget bakåt (Figur 4).

  g187600
 4. Lås handtaget på önskad höjd. Se Justera handtagets höjd.

 5. Dra åt handtagsbultarna till 14–17 N·m.

 6. Justera klipphöjden. Se Justera klipphöjden.

Montera startsnöret i styrningen

Important: Montera startsnöret i styrningen för att säkert och lätt starta motorn när du använder maskinen.

Håll knivstyrstången mot det övre handtaget och dra startsnöret genom styrningen på handtaget (Figur 5).

g003251

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

Motoroljespecifikationer

Motoroljevolym0,44 liter
OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
API-klassificeringSJ eller högre
 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 6).

  g187518
 3. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

 4. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

 5. Torka av oljestickan med en ren trasa.

 6. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

 7. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 6).

  • Om oljenivån på oljestickan är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar stegen 5 till 7 tills oljestickan visar korrekt nivå.

  • Om oljenivån på oljestickan är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se Byta ut motoroljan.

  Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

 8. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

Ladda batteriet

Endast modeller med elstart

Se Ladda batteriet.

Montera gräsuppsamlaren

 1. För gräsuppsamlaren över ramen i enlighet med Figur 7.

  g027257

  Note: För inte uppsamlaren över handtaget (Figur 7).

 2. Haka fast uppsamlarens nedre kanal på den nedre delen av ramen (Figur 8).

  g027258
 3. Haka fast uppsamlarens övre kanal och sidokanaler på överdelen respektive sidorna på ramen (Figur 8).

Produktöversikt

g189753
g009526
ModellViktLängdBreddHöjd
2079236 kg 165 cm56 cm104 cm
2079738 kg 165 cm56 cm104 cm

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, som t.ex. gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna, knivbultarna och klippenheten är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn, avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan vid justering av klipphöjden.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

 • Använd endast ren och färsk blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Använd inte etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte stabiliserare har tillsatts till bränslet.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fyll bränsletanken med färsk, blyfri regularbensin från en bensinmack som ingår i en av de större kedjorna (Figur 11).

Important: Undvik startproblem genom att tillsätta en bränslestabiliserare i bensinen året runt. Stabiliseraren ska blandas med högst 30 dagar gammal bensin.

Du hittar mer information finns i motorns bruksanvisning.

g230458

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 12).

   g187518
  3. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  4. Sätt i oljestickan i oljepåfyllningsröret utan att skruva fast den och ta sedan ut stickan igen.

  5. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 12).

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg (Figur 12) fyller du försiktigt på lite renande olja av typen SAE 30 eller SAE 10W-30 i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 3 till 5 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög (Figur 12) tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå. Se Byta ut motoroljan.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  6. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  Justera handtagets höjd

  Du kan höja eller sänka handtaget till en för dig behaglig nivå.

  Vrid på handtagslåset, flytta handtaget till något av de tre lägena och lås fast det (Figur 13).

  g007284

  Justera klipphöjden

  Varning

  Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (i förekommande fall).

  • Stick inte in fingrarna under kåpan när du justerar klipphöjden.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

  Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden. Ställ in alla fyra hjulen till samma höjd. Information om hur du höjer och sänker maskinen finns i Figur 14.

  g189041

  Under arbetets gång

  Säkerhet vid användning

  Allmän säkerhet

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn, avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  • Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

  • Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få maskinen att välta eller göra att du tappar balansen eller fotfästet.

  • Om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, ta ur nyckeln (i förekommande fall), vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Stäng av motorn, avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (endast modeller med elstart) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  • Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot delar som rekommenderas av tillverkaren.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av The Toro® Company.

  Säkerhet på sluttningar

  • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

  • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

  Starta motorn

  Starta motorn med knappen till den elektriska startmotorn (i förekommande fall) eller med startsnörehandtaget.

  Starta motorn med knappen till den elektriska startmotorn

  Modeller med elstart
  1. Håll knivstyrstången mot handtaget Figur 15).

   g009546
  2. Håll in knappen till den elektriska startmotorn tills motorn startar (Figur 16).

   Note: Om knappen till den elektriska startmotorn har avlägsnats ska du sätta i den i den elektriska startmotorn. Se Figur 16.

   g020174

   Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Starta motorn med startsnörehandtaget

  1. Håll knivstyrstången mot handtaget Figur 17).

   g009546
  2. Dra i startsnörehandtaget (Figur 18).

   g009548

   Note: Dra lätt i starthandtaget tills du känner motstånd och dra sedan kraftigt (Figur 18). Låt snöret sakta gå tillbaka till handtaget.

   Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen fortfarande inte startar efter flera försök.

  Använda självdrivningen

  När du ska köra med drivning går du helt enkelt rakt fram med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Maskinen håller automatiskt samma tempo som du (Figur 19).

  g003221

  Note: Om maskinen inte rullar bakåt av sig själv efter självdrivning ska du stanna, hålla händerna stilla och låta maskinen rulla några centimeter framåt så att drivhjulet kopplas ur. Du kan även försöka att sträcka in handen till metallhandtaget precis under det övre handtaget och skjuta maskinen några centimeter framåt. Om maskinen fortfarande inte rullar bakåt med lätthet kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Stänga av motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Stäng av motorn genom att släppa knivstyrstången.

  Note: Ta i förekommande fall bort knappen till den elektriska startmotorn varje gång du lämnar maskinen.

  Important: Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar slutar du genast att använda maskinen och kontaktar en auktoriserad återförsäljare.

  Återvinna klippet

  Din gräsklippare levereras färdig för att kunna återvinna gräs och lövklipp tillbaka ned i gräsmattan.

  Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på maskinen och lås fast sidoutkastarluckan. Se Ta bort sidoutkastarriktaren innan du återvinner klippet.

  Important: Kontrollera att pluggen på baksidan har spärrats ordentligt. Spärra pluggen genom att lyfta upp den bakre luckan (Figur 20), trycka in pluggen ordentligt tills den snäpper fast bakom flikarna och vrida spaken på pluggen åt vänster (Figur 21).

  g017463
  g010084

  Note: Lossa pluggen på baksidan genom att vrida spaken på pluggen åt höger (Figur 21).

  Samla upp klippet

  Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Ta bort sidoutkastaren om den är monterad på maskinen och lås fast sidoutkastarriktaren. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

  Montera gräsuppsamlaren

  1. För in startsnöret längs den nedre styrningen (A i Figur 22).

   Note: Startsnöret åker ur den nedre styrningen när du drar i handtaget.

  2. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren och dra ut den bakre pluggen (B i Figur 22).

  3. Dra ut den bakre pluggen (C i Figur 22).

  4. Häng gräsuppsamlarens övre framkant på gräsuppsamlarstiften i skårorna på handtagsfästena (D i Figur 22).

  5. Sänk ned den bakre gräsriktaren igen.

  g231915

  Ta bort gräsuppsamlaren

  1. För in startsnöret längs den nedre styrningen (A i Figur 23).

   Note: Startsnöret åker ur den nedre styrningen när du drar i handtaget.

  2. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren och lyft upp gräsuppsamlaren i handtaget och lyft av den från skårorna på handtagsfästena (B i Figur 23).

  3. Sätt i den bakre pluggen (C i Figur 23).

   Important: Kontrollera att den bakre pluggen är ordentligt fäst. Lås fast pluggen genom att trycka in den ordentligt tills den snäpper på plats bakom flikarna och vrid spaken på pluggen åt vänster (D i Figur 23).

   Note: Lossa på pluggen genom att vrida spaken på pluggen åt höger.

  4. Sänk ned den bakre gräsriktaren.

  g231916

  Använda utkastaren för klippet

  Använd sidoutkastaren eller den bakre utkastaren för klippet när du klipper mycket högt gräs.

  Varning

  Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  Använda sidoutkastaren för klippet

  Om gräsuppsamlaren har monterats på maskinen så tar du bort den och för in pluggen på baksidan enligt Ta bort gräsuppsamlaren.

  Important: Kontrollera att pluggen på baksidan har spärrats ordentligt. Lås fast pluggen genom att lyfta upp den bakre gräsriktaren (Figur 24), trycka in pluggen ordentligt tills den snäpper på plats bakom flikarna och vrida spaken på pluggen åt vänster (Figur 24).

  g231918

  Note: Lossa på pluggen genom att vrida spaken på pluggen åt höger.

  Montera sidoutkastaren

  Lås upp, lossa och lyft upp sidoriktaren och montera sidoutkastaren (Figur 25).

  g236532

  Ta bort sidoutkastarriktaren

  Om du vill ta bort sidoutkastaren ska du genomföra stegen ovan i omvänd ordning, lyfta upp sidoriktaren, ta bort sidoutkastaren och sänka ned sidoutkastarriktaren.

  Important: Lås fast sidoutkastarriktaren när du har stängt den (Figur 26).

  g231921

  Använda den bakre utkastaren för klippet

  Ta bort uppsamlaren om den sitter på maskinen, se Ta bort gräsuppsamlaren.

  Ta bort sidoutkastaren om den är monterad på maskinen och lås fast sidoutkastarriktaren. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

  1. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren.

  2. Lossa den bakre utkastarpluggen (A i Figur 27).

  3. Dra ut den bakre utkastarpluggen (B i Figur 27).

  g231932

  Arbetstips

  Allmänna klipptips

  • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga omkring.

  • Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng omedelbart av motorn om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera. Lossa tändkabeln från tändstiftet, ta i förekommande fall bort knappen till den elektriska startmotorn och kontrollera noga om maskinen har skadats.

  • Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  Klippa gräs

  • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

  • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan klipparen täppas igen och det kan leda till motorstopp.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

   • Byt ut kniven eller låt slipa den.

   • Gå saktare när du klipper.

   • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

   • Klipp gräset oftare.

   • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm klipper du först på en högre klipphöjd och sedan igen på önskad klipphöjd.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Låt motorn svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, som t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Ta i förekommande fall bort knappen till den elektriska startmotorn innan maskinen ska transporteras.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

  • Se till att maskinen inte kan rulla.

  Rengöra under maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Varning

  Det kan lossna material från under maskinen.

  • Använd ögonskydd.

  • Stå kvar i körläget (bakom handtaget) med motorn igång.

  • Håll kringstående på avstånd.

  För bästa resultat bör du rengöra maskinen så snart som möjligt när du har slutat att klippa.

  1. Sänk maskinen till den lägsta klipphöjdsinställningen. Se Justera klipphöjden.

  2. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  3. Skölj området under den bakre luckan (om tillämpligt) där klippet passerar från maskinens undersida till gräsuppsamlaren.

  4. Anslut en trädgårdsslang, som är ansluten till en vattenkälla, till tvättanslutningen (Figur 28).

   g005477
  5. Vrid på vattnet.

  6. Starta motorn och låt den gå tills det inte längre kommer ut något gräsklipp från undersidan av maskinen.

  7. Stäng av motorn.

  8. Stäng av vattnet och koppla bort trädgårdsslangen från maskinen.

  9. Kör motorn i några minuter för att låta undersidan av maskinen torka.

  10. Stäng av motorn och låt den svalna.

  Fälla ned handtaget

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  1. Avlägsna knappen till den elektriska startmotorn enligt Figur 29 (endast modeller med elstart).

   g186627
  2. För handtaget framåt (Figur 30).

   Important: För kablarna längs utsidan av handtagsvreden samtidigt som du fäller ned det övre handtaget.

   g187601
  3. Läs mer om att fälla upp handtaget i Montera och fälla upp handtaget.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Var 25:e timme
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Ladda batteriet (i förekommande fall) i 24 timmar.
 • Smörj de bakre kugghjulen.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Byt oljan i motorn.
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Rengör motorn genom att ta bort smuts och skräp från ovansidan och sidorna. Rengör den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen eller före förvaring
 • Töm bränsletanken innan reparation enligt anvisningarna och innan årlig förvaring.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Säkerhet vid underhåll

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet och avlägsna knappen till den elektriska startmotorn innan du utför något underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Underhållsförberedelser

  1. Stäng av motorn, ta i förekommande fall bort knappen till den elektriska startmotorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 31).

   g226990
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

   Important: Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippar maskinen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa maskinen innan bränslet har tagit slut. Tippa alltid maskinen på sidan med oljestickan nedåt.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Serva luftfiltret. Serva det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen
 • Byt ut luftfiltret. Byt ut det oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
  1. Öppna klämman överst på luftfilterkåpan (Figur 32).

   g187602
  2. Ta bort luftfiltret (Figur 32).

  3. Kontrollera luftfiltret.

   Note: Byt ut filtret mot ett nytt om det är mycket smutsigt. Annars kan du knacka filtret försiktigt mot en hård yta för att lossa på skräpet.

  4. Sätt tillbaka luftfiltret.

  5. Montera luftfilterkåpan med hjälp av klämman.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt oljan i motorn.
 • Det är inte ett krav att byta motorolja, men om du vill byta den ska du följa nedanstående anvisningar.

  Note: Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,44 liter
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
  API-klassificeringSJ eller högre
  1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

  2. Se Underhållsförberedelser.

  3. Lossa oljestickan genom att vrida locket moturs och dra stickan uppåt (Figur 33).

   g187518
  4. Tippa maskinen på sidan (med luftfiltret uppåt) för att tömma ut den gamla oljan från påfyllningsröret (Figur 34).

   g187603
  5. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläget.

  6. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med cirka tre fjärdedelar av den olja som ryms i motorn.

  7. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  8. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  9. Sätt oljestickan i oljepåfyllningsröret och ta sedan ut den.

  10. Läs av oljenivån på oljestickan (Figur 33).

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 8 till 10 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

   Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  11. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  12. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Ladda batteriet

  Modeller med elstart
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Ladda batteriet (i förekommande fall) i 24 timmar.
 • Ladda batteriet i 24 timmar den första gången och därefter en gång per månad (efter var 25:e start) eller vid behov. Använd alltid laddaren i ett skyddat utrymme och ladda batteriet i rumstemperatur (22 °C) om möjligt.

  1. Anslut laddaren till kablaget nedanför knappen till den elektriska startmotorn (Figur 35).

   g189390
  2. Sätt i laddaren i ett vägguttag.

   Note: När blybatteriet inte längre går att ladda ska det återvinnas eller kasseras enligt lokala bestämmelser.

  Note: Batteriladdaren har eventuellt lysdioder i två färger som anger följande laddningsstatus:

  • Rött visar att laddaren håller på att ladda batteriet.

  • Grönt visar att laddaren är fulladdad eller att den har kopplats bort från batteriet.

  • En blinkande lampa som växlar mellan rött och grönt visar att batteriet är nästan fulladdat. Det läget visas bara i några minuter tills batteriet är fulladdat.

  Byta ut säkringen

  Endast modeller med elstart

  Om batteriet inte laddar eller motorn inte fungerar med den elektriska startmotorn kan säkringen ha gått. Byt ut den mot en 40 A-instickssäkring.

  1. Ta bort batterifackshöljet (Figur 36).

  2. Dra ut batteriet och leta reda på säkringen (Figur 36).

  3. Byt säkringen i hållaren (Figur 36).

   g187604

   Note: Maskinen levereras med en reservsäkring i batterifacket.

  4. Montera kåpan över batterifacket (Figur 36).

  Smörja kugghjulen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Smörj de bakre kugghjulen.
  1. Torka av smörjnipplarna precis innanför bakhjulen med en ren trasa (Figur 37).

   g003234
  2. Sätt fast en fettspruta på varje nippel och pumpa försiktigt två eller tre gånger med fett på litiumbas nr 2.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon momentnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera kniven varje gång bränslet tar slut. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa och balansera den om bladet är slött eller repigt.

  Varning

  Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Använd handskar då du handskas med kniven.

  1. Se Underhållsförberedelser.

  2. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.

  3. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss (Figur 38).

   g231389
  4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 38).

  5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 39).

   g231390

   Important: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

  6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 82 N·m.

   Important: En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en träkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.

  Justera självdrivningen

  Om du monterar en ny drivkabel eller om självdrivningen inte är korrekt inställd kan du justera den.

  1. Vrid justeringsvredet moturs för att lossa kabeljusteringen (Figur 40).

   g027231
  2. Justera kabelspänningen (Figur 40) genom att dra den tillbaka eller trycka den framåt och sedan hålla den i det läget.

   Note: Tryck kabeln mot motorn för att öka drivkraften och dra kabeln bort från motorn för att minska drivkraften.

  3. Vrid justeringsvredet medurs för att dra åt kabeljusteringen.

   Note: Dra åt handtagsvreden ordentligt för hand.

  Förvaring

  Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Förbereda maskinen för förvaring

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta en stabiliserare (t.ex. Toro Premium Fuel Treatment) i bränslet.

  2. Kassera oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

   Note: Gammalt bränsle i bränsletanken är den vanligaste orsaken till att det är svårt att starta gräsklipparen. Lagra inte bränsle utan stabiliserare längre än 30 dagar och lagra inte bränsle med stabiliserare längre än 90 dagar.

  3. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  4. Starta motorn igen och kör tills den stängs av. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  5. Lossa tändkabeln från tändstiftet och anslut kabeln till kabelhållaren (i förekommande fall) och ta bort knappen till den elektriska startmotorn (i förekommande fall).

  6. Ta bort tändstiftet, tillsätt 30 ml motorolja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  7. Montera tändstiftet löst.

  8. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  9. Endast modeller med elstart: Ladda batteriet i 24 timmar, koppla sedan ur batteriladdaren och förvara maskinen i ett ouppvärmt utrymme. Om du måste förvara maskinen i ett uppvärmt utrymme måste du ladda batteriet var 90:e dag. Se Ladda batteriet.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Endast modeller med elstart: Ladda batteriet i 24 timmar, se Ladda batteriet.

  2. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  3. Ta bort tändstiftet och dra runt motorn hastigt genom att dra i startsnörets handtag för att blåsa bort överflödig olja från cylindern.

  4. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 20 N·m.

  5. Utför tillämpligt underhåll, se .

  6. Kontrollera motoroljenivån, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  7. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla på bränsletanken.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.