Úvod

Tento směrový vrtací stroj je určen pro podzemní vrtání a zpětné zavádění inženýrských sítí, jako jsou elektrické, plynové, komunikační, vodní a jiné sítě. Může pracovat s celou řadou přídavných zařízení, z nichž každé vykonává specifickou funkci. Tento stroj lze používat v teplotním rozmezí 17 až 37 °C.

Před spuštěním nebo prací se strojem si pozorně přečtěte následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat, jak jej udržovat a jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Na adrese www.Toro.com můžete společnost Toro přímo požádat o poskytnutí informací o bezpečnosti výrobku, podkladů pro zaškolení obsluhy a informací o příslušenství, vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a sériového čísla na produktu. Tyto údaje zapište do následujícího pole.

g217463

Tato příručka upozorňuje na potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení s výstražným symbolem (Obrázek 2), který signalizuje nebezpečí vážného zranění nebo smrti v případě nedodržování doporučených bezpečnostních opatření.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Použití nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v oddílu 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením oddílu 4442 a 4443 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie.

Bezpečnost

Important: Tento stroj byl vyroben v souladu s příslušnými regulačními normami. Jakékoli úpravy tohoto stroje mohou být v rozporu s těmito normami a pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Úpravy tohoto stroje může provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko společnosti Toro.

Important: Před zahájením práce v oblasti, kde je přítomno vysokonapěťové elektrické vedení nebo kabely, kontaktujte službu One-Call System Directory“. Ve Spojených státech volejte na 811 nebo volejte energetické společnosti ve své zemi. Pokud neznáte telefonní číslo místní energetické společnosti, volejte na národní číslo (pouze Spojené státy nebo Kanada) 1-888-258-0808. V Austrálii volejte celostátní vyznačovací službu na č. 1100. Kontaktujte také každou energetickou společnost, která není registrována ve službě One-Call System Directory“. Více informací viz Vrtání v blízkosti inženýrských sítí.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vymršťovat předměty. Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli i okolostojícím osobám.

 • Před spuštěním motoru si přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty a jiná bezpečnostní ochranná zařízení funkční a ve správné poloze.

 • Přihlížející osoby a zvířata musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Nikdy nedovolte dětem stroj řídit.

 • Před prováděním údržby nebo doplňováním paliva zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který znamená upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Další doplňující informace o bezpečnosti jsou uvedeny v této provozní příručce tam, kde je to potřebné.

Bezpečnost při přepravě

Stroj se přepravuje na pracoviště a z něj s použitím ovládací skříně pojezdu. Při přepravě (přemísťování stroje pomocí ovládací skříně) dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Ovládácí skříň pojezdu používejte vedle stroje a mimo nebezpečnou zónu (Obrázek 3).

 • Během přepravy nedovolte, aby se kdokoli ke stroji přibližoval.

 • Nepřevážejte na stroji žádné osoby.

 • Dávejte pozor na dosah v poloměru otáčení vrtacího rámu, neboť střed poloměru otáčení je koncem pásu.

 • Při používání ovládací skříně k přepravě pohybujte strojem pomalu.

 • Při nakládání a vykládání stroje z návěsu buďte opatrní.

 • Při přejíždění silnic dávejte pozor na provoz.

 • Před přepravou pod jakýmikoli objekty zkontrolujte prostor nad hlavou (např. dveřní vstupy, větve, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

 • V případě přepravy ve svahu se musí obsluha pohybovat nad strojem.

Podle následujícího obrázku určete nebezpečnou zónu, do které nesmí během přepravy stroje kdokoli vstupovat.

g217464

Bezpečnost při vrtání

 • Před zahájením vrtání vždy spusťte kryt podávání trubek (Obrázek 4).

 • Před zahájením práce vždy uzamkněte výstupní stranu.

 • Přihlížející osoby a zvířata musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Pokud při vrtání kdokoli vstoupí do nebezpečné zóny, vypněte stroj.

 • Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k trubce, pokud se otáčí.

Nebezpečná zóna při vrtání

Nebezpečná zóna je oblast v prostoru stroje a kolem něj, ve které hrozí osobám nebezpečí zranění.

Nebezpečná zóna vymezuje prostor, který je potřebný pro bezpečné vrtání (včetně pohybu vozíku).

Podle následujícího obrázku určete nebezpečnou zónu, do které nesmí během vrtání nikdo vstupovat.

g217462

Vrtání v blízkosti inženýrských sítí

Important: Před zahájením práce v oblasti, kde je přítomno vysokonapěťové elektrické vedení nebo kabely, kontaktujte službu One-Call System Directory“. Ve Spojených státech volejte na 811 nebo volejte energetické společnosti ve své zemi. Pokud neznáte telefonní číslo místní energetické společnosti, volejte na národní číslo (pouze Spojené státy nebo Kanada) 1-888-258-0808. V Austrálii volejte celostátní vyznačovací službu na č. 1100. Kontaktujte také každou energetickou společnost, která není registrována ve službě One-Call System Directory“.

Barva inženýrské sítě

V následující tabulce naleznete správnou inženýrskou síť a její příslušnou barvu (Spojené státy a Kanada).

Inženýrská síťBarva inženýrské sítě
ElektřinaČervená
Telekomunikace, poplach nebo signál, kabely nebo potrubíOranžová
Zemní plyn, olej, pára, petrolej a jiné plynné nebo hořlavé materiályŽlutá
Kanál a drenážZelená
Pitná vodaModrá
Regenerovaná voda, zavlažování a kanalizaceFialová
Dočasné průzkumné značeníRůžová
Navržené meze pro hloubeníBílá

Bezpečnost při práci v blízkosti elektrického nebo komunikačního vedení

Důležité upozornění

Pokud opustíte sedadlo stroje nebo se dotknete jakékoli jeho části, pokud je stroj v kontaktu s elektrickým proudem, hrozí nebezpečí vážného zranění nebo smrti.

Pokud je stroj v kontaktu s elektrickým napětím, neopouštějte jeho sedadlo.

Výstraha

Pokud poškodíte optický kabel a podíváte se do velmi intenzivního světla, hrozí nebezpečí poškození zraku.

 • Vypněte stroj a vyjměte klíč.

 • Vykažte všechny nepovolané osoby z pracovního prostoru.

 • Neprodleně kontaktuje příslušné úřady pro nouzové situace a správu inženýrských sítí a požádejte je o zabezpečení oblasti.

V případě, že stroj přijde do kontaktu s elektrickým napětím, rozezní se alarm systému Zap-Alert a bude aktivní po celou dobu, kdy je stroj pod napětím.

Note: Neprodleně kontaktujte příslušné úřady pro nouzové situace a správu inženýrských sítí, aby zabezpečily oblast v případě, že byl stroj zasažen elektřinou a vy nemůžete opustit sedadlo.

Note: Stroj může také narušit inženýrskou síť, aniž by došlo k jeho zasažení elektrickým proudem.

 • Alarm se rozezní, pokud vrtací korunka přijde do kontaktu se zdrojem elektrického napětí.

 • Nepokoušejte se stroj opustit.

  Note: Budete v bezpečí, pokud zůstanete posazeni na sedadle stroje.

 • Pokud se dotknete jakékoli části stroje, můžete být spojeni se zemí.

 • Je-li stroj v kontaktu s elektrickým proudem, nedovolte, aby se ke stroji přibližovaly jiné osoby.

 • V případě poškození komunikačního kabelu se může rozeznít alarm, který však musíte považovat za upozornění na zásah elektrickým proudem, dokud si nebudete úplně jisti.

Bezpečnost při práci v blízkosti plynovodu

Důležité upozornění

Pokud poškodíte plynovod, hrozí okamžité nebezpečí exploze a vzniku požáru. Unikající plyn je jak vznětlivý, tak výbušný a může způsobit vážné zranění a smrt.

 • Při práci se strojem nekuřte.

 • Vypněte stroj a vyjměte klíč.

 • Vykažte všechny nepovolané osoby z pracovního prostoru.

 • Neprodleně kontaktuje příslušné úřady pro nouzové situace a správu inženýrských sítí a požádejte je o zabezpečení oblasti.

Bezpečnost při práci v blízkosti vodovodu

Jestliže poškodíte vodovodní potrubí, hrozí potenciální nebezpečí záplavy.

 • Vypněte stroj a vyjměte klíč.

 • Vykažte všechny nepovolané osoby z pracovního prostoru.

 • Neprodleně kontaktuje příslušné úřady pro nouzové situace a správu inženýrských sítí a požádejte je o zabezpečení oblasti.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decalbatterysymbols
g228534
decal137-7160
g228521
decal125-6130
decal125-6128
decal125-6115
g228522
decal137-7166
g228523
decal137-7167
g228524
decal137-7168
g228525
decal137-7172
g228526
decal125-6127
decal125-6129
decal137-7164
decal137-7174
g231766
decal125-6152
decal137-7171
decal137-7175
g228528
decal125-6694
g228532
decal137-7179
decal137-7178
g228533
decal125-6197
decal125-4967
g228531
decal137-7180
decal125-8473
decal125-6119
g228960
decal117-2718
decal137-7161
g228527
decal125-6140
decal137-7183
decal137-7182
decal125-6124
g228530
decal137-7165
decal125-8483
decal137-7169
decal137-7170
decal127-1829
g228520
decal125-6107
g231767
decal137-7177
decal137-7176
decal125-6193
decal125-6194

Součásti stroje

g218957
g218958
g218959
g218960

V následujících částech naleznete příslušné ovládací prvky stroje.

Plošina obsluhy

V plošině obsluhy, která se nachází v pravém předním rohu stroje, se nachází většina ovládacích prvků, které používáte k ovládání funkcí vrtání stroje.

g218950

Kryty ovládacích prvků

Kryty chrání ovládací prvky před nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako je déšť, vítr, sluneční světlo apod. Před prací se strojem je demontujte a před opuštěním stroje na konci dne je opět namontujte.

Západka plošiny obsluhy

Plošinu obsluhy je možné vychýlit od stroje, abyste měli dostatek prostoru při sezení. Umožňuje nastavení 5 poloh: přepravní (zcela zasunuté do stroje), zcela vysunuté polohy a 3 poloh mezi nimi. Před přepravou stroje uveďte plošinu do PřEPRAVNí polohy.

Chcete-li plošinu posunout, zvedněte zadní západku plošiny nebo stlačte dolů přední západku plošiny (Obrázek 27).

g218956

Chcete-li plošinu uvolnit a vysunout ji ze stroje nebo ji do něj zasunout, vysuňte přední západku plošiny nahoru (Obrázek 27).

Nastavení šroubů ovládací konzoly

Dotažením šroubů konzoly zvýšíte třecí sílu konzol, viz Obrázek 28.

Levou konzolu lze otočit o 10 stupňů směrem dovnitř.

Pravou konzolu lze otočit o 10 stupňů směrem dovnitř a o 45 stupňů směrem ven.

g230008

Přední ovládací panel

g218968

Spínač otáček motoru

 • Pokud chcete zvýšit otáčky motoru, stiskněte a podržte horní část tohoto spínače.

 • Pokud chcete snížit otáčky motoru, stiskněte a podržte spodní část tohoto spínače.

 • Po uvolnění spínače zůstanou nastaveny stávající otáčky motoru.

Tlačítko spuštění motoru

Stiskem tohoto tlačítka (Obrázek 29) spustíte motor. Spínač s klíčem na zadním ovládacím panelu musí být v ZAPNUTé poloze. Přesvědčte se, zda jsou oba spínače nouzového vypnutí ve zdvižené poloze.

Spínač pracovních světel

Stiskem horní části tohoto spínače (Obrázek 29) zapnete světlomety, stiskem jeho spodní části světlomety vypnete.

Tlačítko nouzového vypnutí motoru

Pokud stisknete toto tlačítko (Obrázek 29), okamžitě zastavíte motor a všechny úkony vrtání. Před opětovným spuštěním motoru je nutné toto tlačítko vytáhnout.

Uzamčení výstupní strany – kontrolka pohotovostního režimu

Tato kontrolka (Obrázek 29) se rozsvítí oranžově, jakmile se vypne funkce uzamčení výstupní strany, což značí, že můžete systém resetovat.

Uzamčení výstupní strany – kontrolka zapnutého vrtáku

Tato kontrolka (Obrázek 29) se rozsvítí zeleně, pokud byl systém uzamčení výstupní strany resetován a stroj je připraven k vrtání.

Baterie uzamčení výstupní strany – stavová kontrolka

Tato kontrolka (Obrázek 29) se rozsvítí červeně, pokud je nabití baterie vysílače uzamčení výstupní strany příliš nízké na to, aby bylo umožněno vysílání. Zastavte úkony vrtání a před tím, než budete pokračovat, vyměňte baterie ve vysílači.

Uzamčení výstupní strany – spínač resetování

Stiskem tohoto spínače (Obrázek 29) aktivujete postup vrtání, jakmile se rozsvítí žlutá kontrolka resetování.

Spínač resetování v případě kontaktu s elektrickým proudem

Stiskem tohoto spínače (Obrázek 29) resetujete systém Zap-Alert po kontaktu s elektrickým proudem a následném odstranění problému, viz Příprava systému Zap-Alert.

Spínač vrtání/nastavení

Stiskem horní části tohoto spínače (Obrázek 29) aktivujete ovládací prvky nastavení, stiskem spodní části zapnete vrták a funkce podavače trubek.

Joysticky v režimu nastavení

Chcete-li tyto funkce používat, stroj musí být v režimu nastavení (Obrázek 29) a vy musíte sedět na sedadle.

g225942

Levý joystick v režimu nastavení

 • Dopředu: Přesunutím joysticku dopředu spustíte levý sloup dolů.

 • Dozadu: Přesunutím joysticku dozadu levý sloup zvednete.

 • Doleva: Přesunutím joysticku doleva otočíte levý sloup proti směru hodinových ručiček.

 • Doprava: Přesunutím joysticku doprava otočíte levý sloup ve směru hodinových ručiček.

Pravý joystick v režimu nastavení

 • Dopředu: Přesunutím joysticku dopředu spustíte pravý sloup dolů.

 • Dozadu: Přesunutím joysticku dozadu pravý sloup zvednete.

 • Doleva: Přesunutím joysticku doleva otočíte pravý sloup proti směru hodinových ručiček.

 • Doprava: Přesunutím joysticku doprava otočíte pravý sloup ve směru hodinových ručiček.

Levý joystick

g226145
g226143

Přesunutím joysticku doleva a současným stiskem a přidržením spínače excentru použijete funkci vyřazení excentru.

Important: Tím se vyřadí z činnosti funkce výstrahy pro prevenci kolize a hrozí nebezpečí poškození stroje.

Přesunutím spínače excentru dopředu otočíte montážní celek excentru směrem ven.

Přesunutím spínače excentru dozadu otočíte montážní celek excentru směrem dovnitř.

Pravý joystick

Ovládací funkce joysticku se mění podle režimu ovládání zvoleného při zapnutí stroje. K dispozici jsou 2 ovládací režimy – režim vrtání I a režim vrtání II. Více informací o nastavení režimů ovládání naleznete v softwarové příručce v části Výběrová obrazovka ovládání“.

g226146

Pravý joystick – režim vrtání I

g226144

Pravý joystick – režim vrtání II

g226144

Uzamčení výstupní strany

Systém uzamčení výstupní strany umožňuje osobám pracujícím v okolí stroje vypnout funkce otáčení a tlačení vrtací trubky.

Více informací a pokyny pro systém uzamčení výstupní strany naleznete v provozní příručce.

Zadní ovládací panel

g229102

Kontrolka možného spuštění

Pokud je stroj připraven ke spuštění, rozsvítí se zelená kontrolka.

Pokud se kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte 2 tlačítka nouzového vypnutí. Před spuštěním stroje musí být tlačítka uvolněna.

Motor, spínač s klíčem

Spínač s klíčem má tři následující polohy (Obrázek 36):

g220853
 • Poloha vypnutého motoru – otočením klíče do této polohy vypnete motor. Je-li klíč v této poloze, motor není možné nastartovat z plošiny obsluhy.

 • Poloha spuštěného motoru—otočte klíč do této polohy, jakmile se spustí motor. Pokud se otočí klíč do této polohy, aktivuje se také tlačítko spuštění motoru na plošině obsluhy.

 • Poloha spouštění motoru – otočením klíče do této polohy spustíte motor. Jakmile se motor spustí, uvolněním klíče umožněte jeho návrat do polohy SPUšTěNéHO motoru.

Spínač čerpadla kapaliny

Tímto spínačem zapnete čerpadlo kapaliny, aby bylo možné použít stříkací pistoli k čištění stroje.

Ovládací skříň pojezdu

Umístění viz Obrázek 36.

g225940

K ovládání funkcí nastavení a přepravy použijte příslušný spínač přítomnosti obsluhy.

Pokud během provozu stroje uvolníte spínač přítomnosti obsluhy, před opětným zahájením činnosti musíte všechny ovládací prvky uvolnit.

Spínač přítomnosti obsluhy

Stiskem a podržením tohoto tlačítka aktivujete další ovládací prvky na ovládací skříni pojezdu. Pokud toto tlačítko uvolníte, pohyb stroje se zastaví.

Spínač otáček motoru

 • Stiskem horní části tohoto spínače lze otáčky motoru zvyšovat po krocích v rozsahu 100 ot/min. Přidržením spínače otáčky rychle zvýšíte na vysoký volnoběh.

 • Stiskem spodní části tohoto spínače lze otáčky motoru snižovat po krocích v rozsahu 100 ot/min. Přidržením spínače otáčky rychle snížíte na nízký volnoběh.

 • Po uvolnění spínače zůstanou nastaveny stávající otáčky motoru.

Joystick ovládání směru při přepravě

K ovládání směru jízdy stroje použijte joystick. Stroj se bude pohybovat ve směru vychýlení joysticku.

Kontrolka závad

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud stisknete tlačítko volby 2 rychlostí. Pokud kontrolka bliká, v ovládací skříni pojezdu došlo k interní závadě.

Spínač pojezdové rychlosti

Spínačem se nastavuje rychlost, jakou se bude stroj pohybovat. Stiskem spínače lze přepínat mezi vysokou a nízkou rychlostí.

Spínač přítlačného rámu

Tímto spínačem zvednete nebo spustíte přítlačný rám.

Spínač pravé stabilizační nohy

Tímto spínačem zvednete nebo spustíte pravou stabilizační nohu.

Spínač levé stabilizační nohy

Tímto spínačem zvednete nebo spustíte levou stabilizační nohu.

Tlačítko nouzového vypnutí motoru

Pokud stisknete toto tlačítko, okamžitě zastavíte motor a všechny pohyby či úkony vrtání. Před opětovným spuštěním motoru musíte toto tlačítko vytáhnout.

Odpojovač akumulátoru

Otevřete přední kapotu, abyste získali přístup k ODPOJOVAčI AKUMULáTORU, viz Otevření přední a zadní kapoty .

ODPOJOVAč AKUMULáTORU se nachází na pravé straně motoru a používá se k odpojení stroje od elektrického napájení akumulátorem.

Important: Odpojovač akumulátoru nepoužívejte k vypínání motoru.

Otočením ODPOJOVAčE AKUMULáTORU do ZAPNUTé nebo VYPNUTé polohy provedete následující:

 • Chcete-li připojit stroj k napájení, otočte ODPOJOVAč AKUMULáTORU ve směru hodinových ručiček do ZAPNUTé polohy (Obrázek 39).

 • Chcete-li odpojit stroj od napájení, otočte ODPOJOVAč AKUMULáTORU proti směru hodinových ručiček do VYPNUTé polohy (Obrázek 39).

g218942

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Stroj

Šířka147 cm (58 palců)
Délka521 cm (205 palců)
Výška198 cm (78 palců)
Hmotnost4 302 kg (9 485 lb)

Obsluha

Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Majitel musí zajistit, aby byli všichni pracovníci obsluhy řádně proškoleni a kompetentní k bezpečné obsluze stroje.

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou určovat místní předpisy.

 • Dobře se seznamte se zásadami bezpečného používání zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních značek.

 • Naučte se, jak rychle stroj zastavit a vypnout motor.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nepracují správně.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Příručku (příručky) uchovávejte společně se strojem. Náhradní příručku naleznete na stránkách www.Toro.com.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Vždy uhaste cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nedoplňujte ani nevypouštějte palivo v uzavřeném prostoru.

 • Neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Vysvětlení horizontálního směrového vrtání

Horizontální směrové vrtání je proces, který se používá pro vrtání vodorovného otvoru v zemi pod překážkami, jako jsou veřejné komunikace, budovy, vodní toky apod. Jakmile vyvrtáte otvor, protáhněte otvorem zpět inženýrské sítě nebo trubky a podle potřeby je připojte. Vzhledem k tomu, že při úkonu nedochází k významnému porušení povrchu, instalací sítí pomocí směrového vrtání je – ve srovnání s tradičními způsoby instalace, jako je hloubení výkopů – chráněno životní prostředí a také zajištěny časové a finanční úspory.

Před instalací kabelů nebo potrubí pomocí směrového vrtacího stroje je nutné provést následující kroky:

 1. Shromážděte informace o staveništi.

  Před zahájením práce v oblasti, kde je přítomno vysokonapěťové elektrické vedení nebo kabely, kontaktujte službu One-Call System Directory“. Ve Spojených státech volejte na 811 nebo volejte energetické společnosti ve své zemi. Pokud neznáte telefonní číslo místní energetické společnosti, volejte na národní číslo (pouze Spojené státy nebo Kanada) 1-888-258-0808. V Austrálii volejte celostátní vyznačovací službu na č. 1100. Kontaktujte také každou energetickou společnost, která není registrována ve službě One-Call System Directory“. Více informací viz Vrtání v blízkosti inženýrských sítí.

  Před finálním naplánováním trasy vrtu si vyžádejte informace o pracovišti, jako je umístění jiných inženýrských sítí a pozice překážek, a také informace o předpisech a povoleních, která musíte získat pro dokončení práce, viz Shromáždění informací o pracovišti.

 2. Naplánujte trasu vrtu.

  Na základě získaných informací naplánujte před vrtáním trasu vrtu. Viz Plánování trasy vrtu.

 3. Připravte staveniště a stroj.

  Před zahájením vrtu připravte na pracovišti vstupní bod, kontrolní otvor hloubky (volitelně) a výstupní otvor. Přepravte stroj na pracoviště, nastavte jej pro vrtání a připojte jej ke směšovači výplachové kapaliny.

  Note: Před vrtáním připojte stroj ke směšovači výplachové kapaliny, který mísí vodu s bentonitem a jinými přísadami. Stroj přečerpává tuto směs, nazývanou výplachová kapalina nebo kal, do vrtací trubky. Kapalina následně vytéká z vrtací korunky. Výplachová kapalina zajišťuje mazání vrtací korunky, napomáhá udržovat průchodnost otvoru při vrtání a mísí se se zeminou, kterou následně vyplavuje místem vstupu.

  Pokyny pro přípravu staveniště a stroje viz Příprava pracoviště a stroje.

 4. Vyvrtejte otvor.

  Otvor je nutné vrtat ve 3 krocích:

  1. Vstup

   Ve fázi zavádění vrtu zasunete vrtací korunku a hlavici do země pod úhlem maximálně 16 stupňů. Jakmile zasunete jednu nebo více trubek, zahájíte vrtání ve směru dolů a dopředu tak, abyste dosáhli požadované hloubky nebo kontrolního otvoru hloubky (pokud je připraven).

  2. Vodorovné přiblížení

   Jakmile dosáhnete požadované hloubky, zatlačíte korunku dopředu a navedete ji do vodorovného směru. Plášť sondy vysílá rádiový signál, díky kterému mohou pracovníci obsluhy vyhledávacího zařízení na povrchu sledovat polohu a hloubku hlavice během vrtání a navádění podél plánované trasy vrtu. K tomu používají přijímač signálu sondy.

  3. Výstup

   Jakmile dosáhnete plánovaného vodorovného přiblížení, nasměrujete hlavici nahoru pod úhlem podobným úhlu zavedení. Tak navedete vrtací korunku do výstupního otvoru nebo výkopu.

  Viz Hloubení vrtu.

 5. Zpětné rozšíření pilotního otvoru a vtažení kabelu nebo trubky.

  Jakmile se hlavice dostane do výstupního otvoru, pracovník na koncovém místě odpojí vrtací korunku a plášť sondy od vrtací trubky. Připevněte rozšiřovací hlavu a konec kabelu nebo trubky, kterou je zapotřebí protáhnout otvorem. Rozšiřovací hlava je vyrobena tak, aby během zpětného vtahování zvětšovala pilotní otvor. Čerpejte výplachovou kapalinu trubkou do rozšiřovací hlavy a současně protahujte kabel nebo trubku otvorem. Výplachová kapalina zajišťuje mazání rozšiřovací hlavy a snadné protažení kabelu nebo trubky otvorem. Pokračujte s protahováním potrubí zpět, dokud rozšiřovací hlava nedosáhne kontrolního otvoru hloubky nebo nevystoupí ve vstupním bodu. Demontujte rozšiřovací hlavu a produkt od vrtací trubky a současně táhněte trubku po zbytek trasy zpět ke stroji.

  Pokyny pro zpětné rozšiřování pilotního otvoru a protahování kabelu nebo trubky viz Rozšiřování pilotního otvoru a zpětné zavádění.

 6. Začistěte otvor a opusťte staveniště.

  Jakmile dokončíte tuto operaci, odpojte a vyčistěte stroj a naložte jej na návěs, viz Dokončení práce.

Shromáždění informací o pracovišti

Úvodní plánování trasy

Před vrtáním naplánujte trasu vrtání a proveďte následující přípravné kroky:

 • Sestavte základní plán vrtu a zmapujte navrhovanou trasu.

  • Věnujte pozornost překážkám, které mohou vrt ovlivnit, jako jsou velké stromy, vodní toky, budovy apod.

  • Naplánujte trasu vrtu tak, abyste se vyhnuli co největšímu množství překážek.

  • Zjistěte hloubku všech vodních toků, které budete muset křížit, abyste pod nimi prostupovali v dostatečné hloubce.

 • Zjistěte hloubku, kterou budete potřebovat pro instalaci materiálu, a minimální poloměr ohybu jak vrtací trubky, tak instalovaného materiálu. To bude mít vliv na délku vrtu a úhel, pod nímž je možné vrt začít a ukončit, viz Plánování trasy vrtu.

 • V místě trasy vrtu si nechejte vytyčit inženýrské sítě (ve Spojených státech volejte 811). Přesvědčte se, zda jsou všechny sítě také vyznačeny ve vašich plánech vrtu.

 • Požádejte místní úřady o poskytnutí všech povolení a zajištění případného řízení dopravního provozu, které budete potřebovat k provedení práce.

Kontrola navrženého staveniště

Fyzicky zkontrolujte staveniště následujícím způsobem:

 • Věnujte pozornost terénu, svahům, údolím, kopcům a všem podmínkám, které nebyly dříve zahrnuty do plánu.

  Určete sklon svahu jak na navrhovaném vstupním bodu, tak výstupním bodu.

 • Zjistěte, jaký je v oblasti typ půdy, a je-li to možné, jaký typ půdy je v dané hloubce vrtu. Abyste mohli typ půdy stanovit kompletně, je možné, že budete muset vyhloubit kontrolní otvory v intervalech podél trasy vrtu.

 • Projděte oblast trasy vrtu a snažte se vyhledat možné neoznačené překážky. Věnujte pozornost šachtám, podstavcům, starým základům apod.

 • Určete veškerá nebezpečí, která budete míjet ve vzdálenosti do 3 metrů.

  Mezi běžná nebezpečí patří následující:

  • Plynovody

  • Silnoproudé vedení

  • Krystalický křemen a jiný prach

   Pokud budete vrtat nebo hloubit v betonu, písku nebo jiných typech materiálů, které vytvářejí prach nebo kouř, musíte zajistit, aby všichni pracovníci používali ochranu dýchacího ústrojí a chránili si tak plíce před prachem.

   Nebezpečí

   V případě kontaktu stroje s nebezpečnými sítěmi pod zemí během vrtání nebo rozšiřování pilotního vrtu hrozí nebezpečí exploze, zásahu elektrickým proudem, vzniku potíží s dýcháním, vážného traumatu a smrti, což se týká všech osob na staveništi.

   • Zajistěte, aby všechny osoby na staveništi používaly osobní ochranné prostředky, včetně ochranné přilby, ochrany zraku, elektricky izolační bezpečnostní obuvi a rukavic a ochrany sluchu.

   • Znemožněte přístup nepovolaným a přihlížejícím osobám na staveniště a do celého prostoru trasy prováděného vrtu.

   • Vyhledejte a opatrně ručně odhalte všechny elektrické kabely a plynové trubky, které můžete křížit.

   • Přesvědčte se, že je po celou dobu práce se strojem používán systém Zap-Alert.

   Nebezpečí

   V případě porušení plynovodu při vrtání hrozí nebezpečí exploze nebo vzniku požáru, popálení, zranění nebo smrti osob, které se vyskytují v blízkosti místa nehody.

   • Nekuřte ani nepoužívejte žádné zdroje otevřených ohňů v blízkosti plynovodů nebo na kterémkoli konci vrtu, který bude plynovod křížit.

   • Znemožněte přístup nepovolaným a přihlížejícím osobám na staveniště a do celého prostoru trasy prováděného vrtu.

   • Vyhledejte a opatrně ručně odhalte všechny plynové trubky, které můžete křížit.

   • Před zahájením vrtání požádejte plynárenskou společnost o přerušení přívodu plynu do každého potrubí, které budete křížit.

   • Použitím přijímače sledujte přesnou polohu vrtací hlavy, pokud se přibližuje k plynovému potrubí.

   Nebezpečí

   V případě narušení elektrického kabelu dojde k zásahu stroje elektrickým proudem, což může vést k usmrcení osob.

   • Znemožněte přístup nepovolaným a přihlížejícím osobám na staveniště a do celého prostoru trasy prováděného vrtu.

   • Vyhledejte a opatrně ručně odhalte všechny elektrické kabely, které můžete křížit.

   • Před zahájením vrtání požádejte elektrárenskou společnost o přerušení přívodu elektřiny do každé větve, kterou budete křížit.

   • Použitím přijímače sledujte přesnou polohu vrtací hlavy, pokud se přibližuje k elektrickému kabelu.

   • Před zahájením vrtání nastavte a začněte používat systém Zap-Alert, který vás upozorní v případě zásahu stroje elektrickým proudem. Pokud se systém Zap-Alert aktivuje, ukončete právě prováděnou činnost a neopouštějte pozici obsluhy. Podrobné pokyny týkající se použití systému Zap-Alert viz Příprava systému Zap-Alert.

   Důležité upozornění

   Při zpracování nebo manipulaci s kamenem, zdivem, betonem, kovy a dalšími materiály se může vytvářet prach, mlha a výpary s obsahem chemických látek, jako je oxid křemičitý, o němž je známo, že způsobuje vážná nebo smrtelná zranění nebo onemocnění, jako je respirační onemocnění, silikóza, rakovina, vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození.

   • Mějte prach, mlhu a výpary v místě zdroje stále pod kontrolou. K potlačení vzniku prachu by měla být používána voda tam, kde to je proveditelné.

   • Používejte správné pracovní postupy a postupujte podle doporučení výrobce nebo dodavatele, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) a jiných profesních a obchodních sdružení.

   • Jestliže nelze vyloučit nebezpečí vdechování, obsluha a všechny ostatní přítomné osoby musejí používat respirátor schválený agenturou OSHA pro materiál, se kterým bude manipulováno.

   Důležité upozornění

   Silikóza – varování – při broušení, řezání nebo vrtání kamene, zdiva, betonu, kovu a dalších materiálů, jež obsahují oxid křemičitý, se mohou uvolňovat prach nebo mlhy, které obsahují krystalický křemen. Oxid křemičitý je základní složkou písku, křemene, cihel, hlíny, žuly a mnoha dalších minerálů a hornin. Opakované a/nebo dlouhodobé vdechování polétavého krystalického křemene může způsobit smrtelná onemocnění dýchacích cest včetně silikózy. Kromě toho některé orgány uvedly, že dýchatelný krystalický křemen je znám jako látka, která způsobuje vznik rakoviny. Při řezání takových materiálů se řiďte opatřeními pro ochranu dýchacích cest.

Plánování trasy vrtu

Před zařízením staveniště je nutné naplánovat dráhu vrtu včetně následujících položek:

g218955
 • Vstup vrtu

  Jedná se o místo, kam umístíte stroj a kde vstupuje vrtací korunka do země. V závislosti na podmínkách bude toto místo přibližně 9 až 15 m před začátkem vrtu ve specifické hloubce.

 • Začátek vrtu ve specifické hloubce

  Jedná se o místo, ve kterém bude končit inženýrská síť nebo potrubí po dokončení instalace. Běžně je to místo, kde se vrt vyrovnává a začíná být veden vodorovně. Může to být místo totožné s místem vstupu nebo v tomto místě můžete vyhloubit samostatný kontrolní otvor hloubky (Obrázek 40).

 • Hloubka vrtu

  Jedná se o hloubku, ve které chcete instalovat inženýrskou síť nebo potrubí.

 • Překážky v trase vrtu

  Vrt budete muset směrovat kolem překážek nebo pod nimi. Před zahájením vrtu je nutné znát pozici překážek, abyste mohli včas určit, ve kterém místě je nutné zahájit úkon změny směru před tím, než na překážku narazíte.

 • Konec vrtu ve specifické hloubce

  Jedná se o místo, ve kterém bude začínat inženýrská síť nebo potrubí po dokončení instalace. Ve většině případě to bude také výstupní místo vrtu.

 • Výstup vrtu

  Jedná se o místo, kde vystoupí vrtací hlava ze země a místo, ve kterém budete vtahovat inženýrské sítě nebo trubku zpět do vrtu. Je-li toto místo na úrovni zemského povrchu namísto v hloubce instalace, bude nutné určit vzdálenost od konce vrtu ve specifické hloubce, jež je potřebná pro změnu směru vrtáku na povrch, což je běžně 9 až 15 metrů od konce vrtu ve specifické hloubce.

Určení vstupního místa vrtu

Jedním z nejnáročnějších aspektů plánování trasy vrtu je určení vstupního místa vrtu. Při určování místa vstupního bodu je nutné brát v úvahu následující aspekty:

 • Hloubka vrtu

  Jedná se o hloubku, ve které chcete instalovat inženýrskou síť nebo potrubí. Tento stroj je určen převážně pro instalace v rozmezí 1 až 3 metrů.

 • Ohebnost trubky a materiálu

  3m trubky, které tento stroj používá, umožňují průhyb ve sklonu 8 % na délku trubky, což odpovídá ohnutí maximálně 20 cm z přímého směru (Obrázek 41).

  Important: Pokud změníte směr vrtu tak, že dojde k ohnutí jedné trubky o více než 20 cm, může dojít k poškození trubek a jejich spojů. Změnu směru vrtu je nutné také provádět postupně po celé délce jednotlivých trubek. Pokud změníte směr o celých 20 cm na vzdálenost pouhých 25 až 50 cm dráhy, můžete trubky trvale poškodit.

  g021765

  Tato ohebnost je často uvedena u materiálů jako minimální poloměr ohybu, což je poloměr velkého kruhu, který se vytvoří spojením a ohnutím materiálu nebo trubek k sobě. Minimální poloměr kruhu z trubek, které používá tento stroj, je 31 m.

 • Vstupní úhel sklonu

  Vstupní úhel sklonu je takový úhel, pod kterým vstupuje vrtací korunka do země. Jsou-li pásy na rovném povrchu, spuštěné stabilizátory a spouštěcí deska sloupu je na zemi, vrtací rám je pod úhlem 15 stupňů nebo ve sklonu 27 %. Tento úhel sklonu se mění v závislosti na sklonu terénu a jiných faktorech na staveništi. Tento úhel sklonu je možné také zmenšit nanesením určité vrstvy zeminy pod spouštěcí desku sloupu před tím, než se umístí stroj do pracovní polohy. Současný úhel sklonu vrtacího rámu je možné určit tak, že se umístí vrtací korunka a plášť sondy na rám a poté se pomocí přijímače zobrazí úhel sklonu.

  Čím strmější je vstupní úhel, tím hlubší bude muset vrt být (v důsledku omezení ohebnosti trubek). Obvykle je třeba zasunout vrtací korunku a zahloubit alespoň 1/3 trubky do země před tím, než bude možné změnit směr k začátku místa vrtu. Vztah mezi vstupním úhlem sklonu a hloubkou viz Obrázek 42, Obrázek 43 a následující tabulka.

  g218953
  g218953

  Note: Hloubky uvedené v následující tabulce platí pro společnou délku 3 m vrtací hlavice a trubky. Jakmile začnete směrovat vrt nahoru, úhel sklonu zaváděného úseku se změní a je možné jej monitorovat pomocí přijímače. Podle údajů v následující tabulce je možné určit, kolik délek trubek bude nutné k zasunutí a směrování k zahajovacímu místu, a zvolit vhodné vstupní místo.

  Úhel sklonuZměna hloubky na 3 metryÚhel sklonuZměna hloubky na 3 metry
  1 %2 cm26 %76 cm
  2 % 5 cm27 %79 cm
  3 %10 cm28 %81 cm
  4 %13 cm29 %84 cm
  5 %15 cm30 %86 cm
  6 %18 cm31 %91 cm
  7 %20 cm32 %94 cm
  8 %25 cm33 %97 cm
  9 %28 cm34 %99 cm
  10 %30 cm35 %102 cm
  11 %33 cm36 %104 cm
  12 %36 cm37 %107 cm
  13 %39 cm38 %109 cm
  14 %43 cm39 %112 cm
  15 %46 cm40 %114 cm
  16 %48 cm41 %117 cm
  17 %51 cm42 %117 cm
  18 %53 cm43 %119 cm
  19 %56 cm44 %122 cm
  20 %61 cm45 %124 cm
  21 %64 cm46 %127 cm
  22 %66 cm47 %130 cm
  23 %69 cm48 %133 cm
  24 %71 cm49 %135 cm
  25 %74 cm50 %137 cm
  Všechny rozměry jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na půdních podmínkách.

  Note: Dodatečné informace o systému navádění naleznete v provozní příručce.

Podle informací v tabulce je možné vypočítat počet trubek potřebných k dosažení zahajovacího místa v příslušné hloubce. Společnost Toro doporučuje, abyste vstupní místo vyhloubili v takové vzdálenosti od začátku vrtu ve specifické hloubce, která odpovídá délce trubek, jež budete potřebovat k dosažení tohoto místa. Tím zajistíte dostatek prostoru a nebudete muset provádět nadměrné změny směru; také tím předejdete poškození trubek.

Na následujícím obrázku je znázorněn proces instalace pod maximálním vstupním úhlem (26 %) stroje na rovném povrchu:

g218954
 • Zasunete první 3 m vrtací korunky/trubky do země bez směrování. Konec vrtací korunky je 76 cm hluboko (Obrázek 44).

 • Zahajte změnu směru nahoru v následující délce 3 m, přičemž změna sklonu zasunovaných trubek musí být maximálně 8 %. Výsledkem toho bude změna sklonu ze 26 % na začátku délky 3 m na 18 % na konci délky 3 m, čímž se získá průměrný sklon 22 %. Za těchto podmínek vrtací hlavice klesne o dalších 66 cm a pronikne do hloubky 142 cm.

 • Pokračujete ve směrování hlavice nahoru po další 3 m při 8% změně sklonu; tím se změní úhel sklonu z 18 % na 10 % a průměrný sklon bude 14 %. Za těchto podmínek vrtací hlavice klesne o dalších 43 cm a pronikne do hloubky 185 cm.

 • Pokračujete ve směrování hlavice nahoru po další 3 m při 8% změně sklonu; tím se změní úhel sklonu z 10 % na 2 % a průměrný sklon bude 6 %. Za těchto podmínek vrtací hlavice klesne o dalších 18 cm a pronikne do hloubky 203 cm.

 • K uvedení vrtací hlavice do vodorovné polohy ze 2 % na 0 % dojde ve vzdálenosti kratší než 1,5 m, čímž se získá finální hloubka 208 cm. K dosažení tohoto finálního místa je zapotřebí 4,5 trubky o délce 3 m. Podle tohoto příkladu musí tedy být vstupní místo ve vzdálenosti 14,7 m od začátku vrtu ve specifické hloubce vaší instalace.

Na následujícím obrázku je znázorněn proces instalace pod 18% vstupním úhlem sklonu stroje na rovném povrchu:

g218952
 • Zasunete první 3 m vrtací korunky/trubky do země bez směrování. Konec vrtací korunky je 53 cm hluboko (Obrázek 45).

 • Zahajte změnu směru nahoru v následující délce 3 m, přičemž změna sklonu zasunovaných trubek musí být maximálně 8 %. Výsledkem toho bude změna sklonu z 18 % na začátku délky 3 m na 10 % na konci délky 3 m, čímž se získá průměrný sklon 14 %. Za těchto podmínek vrtací hlavice klesne o dalších 43 cm a pronikne do hloubky 96 cm.

 • Pokračujete ve směrování hlavice nahoru po další 3 m při 8% změně sklonu; tím se změní úhel sklonu z 10 % na 2 % a průměrný sklon bude 6 %. Za těchto podmínek vrtací hlavice klesne o dalších 18 cm a pronikne do hloubky 114 cm.

 • K uvedení vrtací hlavice do vodorovné polohy ze 2 % na 0 % dojde ve vzdálenosti kratší než 1,5 m, čímž se získá finální hloubka 119 cm. K dosažení tohoto finálního místa je zapotřebí 3,5 trubky o délce 3 m. U tohoto příkladu musí tedy být vstupní místo ve vzdálenosti 10,6 m od začátku vrtu ve specifické hloubce instalace, kterou provádíte.

Important: Podle informací uvedených v této části můžete určit jak prostor potřebný k řízení hlavice směrem nahoru, tak výstupního místa, a také způsob, jak obcházet překážky.

Mapování vrtu Trasa

Podle dříve získaných informací zmapujte trasu vrtu. Určete následující místa tak, abyste později mohli pracoviště vyznačit.

 • Vstupní místo

 • Umístění stroje a opěrného zařízení

 • Zahájení vrtu v dané hloubce

 • Jakékoli překážky, kterým je nutné se vyhnout, a místa, ve kterých bude nutné začít úkon změny směru za účelem obejití nebo podejití překážek

 • Jakékoli inženýrské sítě, které budou kříženy

 • Změny sklonu a typu půdy podél trasy, jež mohou ovlivnit vrtání

 • Konec vrtu v dané hloubce

 • Výstupní místo, pokud se liší od konce vrtu

Vyznačení a příprava trasy vrtu

 1. Projděte trasu vrtu a vytyčte ji na povrchu pomocí značkovací barvy tak, aby obsluha přijímače mohla trasu sledovat.

 2. Ručně odkryjte všechny dříve vytyčené podzemní inženýrské sítě, které bude trasa vrtu křížit. Tak obsluze přijímače umožníte, aby znala jejich přesnou polohu.

 3. Pokud bude vrt vystupovat na povrchu, nikoli ve stávajícím výkopu, vyhlubte šikmý otvor, do kterého vstoupí vrtací korunka na konci vrtu.

 4. V případě potřeby vyhlubte otvor v místě zahájení vrtu, kde můžete odpojit trubku nebo sítě po jejich zpětném vtažení.

Kontrola funkce ochranných spínačů

Kontrola bezpečnostních blokovacích funkcí přítomnosti obsluhy na plošině obsluhy

 1. Nastartujte motor.

 2. Při spuštěném motoru se zvedněte nad sedadlo a stiskněte tlačítko některé z funkcí na joysticku.

  Note: Funkce vrtání by se neměly zapnout. Pokud se zapnou, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

Kontrola bezpečnostních blokovacích funkcí přítomnosti obsluhy na plošině obsluhy

K tomuto postupu budou zapotřebí dvě osoby.

 1. Nastartujte motor.

 2. Při spuštěném motoru musí jedna osoba sedět v sedadle.

 3. Na ovládací skříni pojezdu stiskněte ovládací prvky pro přepravu stroje.

  Note: Funkce ovládání pojezdu by se neměly zapnout. Pokud se zapnou, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

 4. Při spuštěném motoru na ovládací skříni pojezdu stiskněte ovládací prvky pro spuštění stabilizační nohy. Tlačítko přítomnosti obsluhy nedržte stisknuté.

  Note: Funkce stabilizační nohy by se neměly zapnout. Pokud se zapnou, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

 5. Při spuštěném motoru na ovládací skříni pojezdu stiskněte ovládací prvky pro přepravu stroje. Tlačítko přítomnosti obsluhy nedržte stisknuté.

  Note: Funkce pro přepravu by se neměly zapnout. Pokud se zapnou, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

Kontrola bezpečnostních blokovacích funkcí krytu podávání trubek

K tomuto postupu budou zapotřebí dvě osoby.

 1. Nastartujte motor.

 2. Spusťte kryt podávání trubek dolů.

 3. Při běžícím motoru zajistěte, aby jedna osoba seděla na sedadle, a zahajte proces vrtání.

 4. Zvedněte kryt podávání trubek.

  Note: Montážní celek excentru by se neměl zapnout. Pokud se zapne, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

Ověření funkce systému Zap-Alert

Nebezpečí

Jestliže se systém Zap-Alert aktivuje během vrtání, bude celý stroj pod napětím. Jestliže vystoupíte z plošiny obsluhy nebo se někdo dotkne stroje nebo mokré země v blízkosti stroje nebo ve vrtu, může dojít k úrazu elektrickým proudem s následkem zranění nebo smrti.

 • Ověřte funkci systému Zap-Alert před zahájením vrtání.

 • Před vrtáním rozviňte uzemňovací kolík. Přesvědčte se, že je kolík úplně zasunut do mokré země.

 • Pokud se spustí systém Zap-Alert:

  • Zůstaňte posazeni na sedadle a nedotýkejte se země ani žádných jiných součástí stroje, dokud nebude vypnut přívod elektrické energie. Z plošiny obsluhy nelijte kapaliny ani nemočte na zem.

  • Zastavte vrtání, uzavřete tok výplachové kapaliny a vysuňte vrták ze země.

  • Nedovolte, aby se kdokoli přiblížil ke stroji.

  • Udržujte stojící nebo tekoucí vodu a výplachovou kapalinu na jednom místě v blízkosti stroje. Udržujte vodu a zdroje tekoucí kapaliny v bezpečné vzdálenosti od porušeného vedení.

  • Požádejte energetickou společnost o uzavření porušeného vedení. Neresetujte systém Zap-Alert, dokud není přerušen přívod elektrického proudu.

Systém Zap-Alert je snímací zařízení kontaktu s elektrickým proudem namontované na stroji, které aktivuje maják a akustický alarm v případě, že vrtací korunka, rozšiřovací hlava nebo sloup naruší elektrické vedení. V případě zásahu elektrickým proudem bude stroj pod napětím a spustí se alarm.

Systém Zap-Alert kontrolujte každý den před použitím vrtacího stroje následujícím způsobem:

 1. Z úložného prostoru v zadní části stroje vyjměte zemnicí kabel (Obrázek 49).

 2. Položte zemnicí kolík naplocho na zem stranou od stroje. Nezasunujte kolík do země.

  Important: Nedovolte, aby se kolík dotýkal nějaké části stroje.

 3. Otevřete přední kapotu; viz Otevření přední a zadní kapoty .

 4. Připojte elektrickou svorku (krokodýlek) od zkoušečky systému Zap-Alert k zemnicímu kolíku na systému Zap-Alert (Obrázek 46 a Obrázek 47).

  g218967
  g230010
 5. Připojte druhou elektrickou svorku (krokodýlek) ke kovové součásti rámu stroje.

 6. Stiskněte TESTOVACí tlačítko na zkoušečce systému Zap-Alert (Obrázek 48).

  Musí se rozeznít alarm systému Zap-Alert a rozblikat maják na horní části přední kapoty.

  g230009
 7. Stiskem tlačítka RESETOVáNí SYSTéMU ZAP-ALERT alarm vypnete (Obrázek 29).

 8. Odpojte elektrické svorky (krokodýlky) od zemnicího kolíku a stroje.

 9. Z úložného prostoru v zadní části stroje vyjměte zemnicí kolík (Obrázek 49).

  g218966

Jestliže se při stisku TESTOVACíHO tlačítka akustický alarm nebo maják nespustí, nechejte systém opravit ještě před tím, než vrtací stroj použijete.

Upevnění hasicího přístroje

Hasicí přístroj namontujte pod sedadlo obsluhy (Obrázek 50).

Note: Hasicí přístroj není dodáván se strojem.

Doporučený je suchý chemický hasicí přístroj, který je schválen k hašení požárů třídy B a C.

Hasicí přístroj obsluhujte a udržujte podle pokynů na samotném přístroji.

g218948

Naplnění vrtacími trubkami

Postup doplňování vrtných trubek do trubkového boxu nebo vrtné kolony naleznete v softwarové příručce.

Doplňování paliva do nádrže

Objem palivové nádrže

114 l

Specifikace paliva

Important: Používejte pouze motorovou naftu s velmi nízkým obsahem síry. Palivo s vyšším obsahem síry narušuje oxidační katalyzátor vznětového motoru (DOC), což způsobuje provozní problémy a zkracuje životnost součástí motoru.Nerespektování následujících upozornění může vést k poškození motoru.

 • Nikdy nepoužívejte místo motorové nafty petrolej či benzin.

 • Nikdy s motorovou naftou nemíchejte petrolej nebo vyjetý motorový olej.

 • Nikdy palivo neuchovávejte v nádobách s pozinkovanou vnitřní stranou.

 • Nepřidávejte do paliva aditiva.

Ropná nafta

Cetanové číslo: 45 nebo vyšší

Obsah síry: velmi nízký (<15 ppm)

Tabulka paliva

Specifikace motorové naftyUmístění
ASTM D975USA
Č. 1-D S15
Č. 2-D S15
EN 590Evropská unie
ISO 8217 DMXMezinárodní
JIS K2204, č. třídy 2Japonsko
KSM-2610Korea
 • Používejte pouze čistou čerstvou motorovou naftu nebo bionaftu.

 • Palivo nakupujte v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní a zůstalo tak čerstvé.

Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní palivo (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D).

Note: Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Bionafta

U tohoto vozidla lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % ropné nafty).

Obsah síry: velmi nízký (<15 ppm)

Specifikace bionafty: ASTM D6751 nebo EN14214

Specifikace smíchaného paliva: ASTM D975, EN590 nebo JIS K2204

Important: Použitá ropná nafta musí mít velmi nízký obsah síry.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Směsi bionafty mohou poškodit lakované povrchy.

 • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • Více informací o bionaftě vám poskytne autorizované servisní středisko.

Doplňování paliva

 1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu.

 2. Přítlačný rám umístěte do vodorovné polohy.

 3. Vypněte motor.

 4. Očistěte okolí uzávěru palivové nádrže a uzávěr odšroubujte.

  g218946
 5. Doplňte palivo a namontujte uzávěr palivové nádrže. Veškeré rozlité palivo utřete.

Provádění úkonů denní údržby

Každý den před spuštěním stroje proveďte postupy, jež mají být prováděny před každým použitím/každý den a které jsou uvedeny v části .

Spuštění a vypnutí motoru

Chcete-li spustit motor, postupujte následovně:

 1. Otevřete přední kapotu; viz Otevření přední a zadní kapoty .

 2. Otočte odpojovač akumulátoru do polohy ZAPNUTO, viz Odpojovač akumulátoru.

 3. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

 4. Otevřete dveře na zadním ovládacím panelu.

 5. Otočte klíčem do PROVOZNí polohy.

  Přesvědčte se, zda svítí kontrolka možného spuštění. Pokud kontrolka nesvítí, přesvědčte se, zda jsou uvolněna tlačítka nouzového vypnutí motoru (Obrázek 29 a Obrázek 38).

 6. Otočením klíčku do polohy START spusťte motor, poté klíč uvolněte.

Chcete-li motor vypnout, otočte klíč do polohy VYPNUTO.

V případě nouze můžete motor a všechny další procesy zastavit rovněž stiskem tlačítka NOUZOVéHO ZASTAVENí MOTORU buď na ovládací skříni pojezdu, nebo na ovládacím panelu.

Přeprava stroje

Viz Bezpečnost při přepravě.

 1. Zvedněte zdvihadla.

 2. Vložte spodní čepy trubkového boxu.

 3. Spusťte zdvihadla.

 4. Přepněte vrtací stroj do režimu NASTAVENí (Obrázek 29).

 5. Obejděte stroj a přesvědčte se, zda se v jeho blízkosti nenacházejí žádné osoby. Zajistěte, aby do určeného prostoru pro stroj nevstupovaly žádné nepovolané osoby.

 6. Vyjměte ovládací skříň pojezdu ze zadního ovládacího panelu.

 7. Držte ovládací skříň pojezdu v ruce a běžte podél stroje ve vzdálenosti minimálně 1,8 m od jeho boční strany. Tuto bezpečnou vzdálenost udržujte při každém přemísťování stroje.

 8. Stiskněte a podržte tlačítko PříTOMNOSTI OBSLUHY na ovládací skříni pojezdu.

 9. S použitím spínače otáček na ovládací skříni podle potřeby zvyšte nebo snižte otáčky motoru.

 10. S použitím spínače otáček nastavte požadovanou pojezdovou rychlost.

 11. Pomocí joysticku pohybujte strojem podle potřeby.

Note: Více informací o ovládací skříni pojezdu viz Ovládací skříň pojezdu.

Naložení a vyložení stroje

Důležité upozornění

Při přepravě stroje této velikosti na návěsu po veřejných komunikacích jsou ohrožovány osoby v blízkosti stroje, pokud dojde k jeho uvolnění, stroj se stane součástí nehody, zasáhne do zavěšené konstrukce apod.

 • Při přepravě stroje postupujte podle pokynů pro přivázání uvedených v této části.

 • Dodržujte všechny místní dopravní předpisy, jež se vztahují na vlečení velkých strojů. V této příručce není možné uvést všechny zákony a bezpečnostní předpisy; je vaší povinností znát a dodržovat zákony a předpisy, které se vás týkají.

Důležité upozornění

Stroj se může sesunout a spadnout z návěsu nebo plošiny, čímž může dojít k přimáčknutí osob pod ním a následnému zranění nebo smrti.

 • Nedovolte, aby se ke stroji přibližovaly nepovolané osoby.

 • Přesvědčte se, zda nejsou návěs a nájezdová plošina kluzké, zda nejsou pokryty ledem, mazivem, olejem apod.

 • Přepravte stroj na nájezdovou plošinu pomalou rychlostí, přičemž udržujte nízké otáčky motoru.

 • Přesvědčte se, zda se stroj nachází na středu nájezdové plošiny a návěsu.

 1. Ujistěte se, že nájezdová plošina a ložná plocha návěsu nebo nákladního automobilu jsou schopny unést hmotnost stroje.

 2. Přesvědčte se, zda jsou nainstalovány horní pásy a spodní čepy trubkového boxu (Obrázek 52).

  g218951
 3. Založte přední a zadní kola návěsu a/nebo nákladního automobilu klíny.

 4. S použitím ovládací skříně pojezdu nastavte nízké otáčky motoru a pomalou pojezdovou rychlost.

 5. S použitím ovládací skříně pojezdu najeďte nebo nacouvejte se strojem opatrně nahoru po nájezdové plošině a umístěte jej na návěsu do příslušné polohy.

 6. Spusťte spouštěcí trubku sloupu na ložnou plochu návěsu.

 7. Spusťte stabilizátory tak, aby se stabilizační noha dotýkala ložné plochy návěsu.

 8. Vypněte motor.

 9. Pomocí řetězů a vázacího popruhu o dostatečné pevnosti připevněte stroj k návěsu za oka na rámech levého a pravého pásu a skrze trubku na spouštěcí desce sloupu (Obrázek 53).

  g239626
 10. Změřte vzdálenost od země k nejvyššímu bodu stroje, abyste se ujistili, že nedojde ke kolizi s nízko zavěšenými překážkami.

 11. Odstraňte klíny za koly návěsu a uschovejte je, abyste je mohli použít při vykládce stroje.

 12. Po ujetí několika kilometrů zastavte a přesvědčte se, zda jsou všechny řetězy stále napnuté a zda se stroj nepohnul.

Chcete-li stroj vyložit, postupujte dle pokynů výše v opačném pořadí.

Nastavení vrtací hlavy a systému monitorování polohy

Vrtací hlava sestává ze 2 součástí – vrtací korunky a pláště sondy (Obrázek 54).

g023076

Vrtací korunky jsou k dispozici v různých velikostech a typech pro různé půdní podmínky, ve kterých je vyžadován vrt. K dispozici jsou mimo jiné následující možnosti:

 • Přímý břit – používá se v různých typech půdy střední hustoty.

 • Zahnutý břit – používá se ve střední až měkké půdě. Součástí břitu je část ohnutá o 20° pro zvýšení schopnosti měnit směr v měkké půdě.

 • Břit s trojhranným hrotem – používá se v tvrdé nebo kamenité půdě. Tento břit má karbidové ostří pro nižší opotřebení.

Všechny výše uvedené břity jsou k dispozici v různých šířkách. Širší břit zvyšuje schopnost změny směru v měkkých půdách. Užší břit lépe prostupuje tvrdou půdou. Úplný seznam dostupných břitů je k dispozici v autorizovaném servisním středisku.

K přesnému sledování polohy vrtací hlavy během procesu vrtání jsou důležité sondy a přijímače. Plášť sondy je otevíratelný, aby bylo možné vložit rádiový maják sondy, který spolupracuje s přijímačem pro sledování polohy, sklonu, směru, orientace hlavy a jiných stavů vrtací hlavy. Pokyny k použití systému naleznete v provozní příručce k systému monitorování polohy.

Chcete-li nainstalovat maják sondy do pláště sondy na vrtací hlavě, postupujte následovně:

 1. Vyměňte baterie v majáku sondy podle pokynů v provozní příručce k systému monitorování polohy.

 2. Demontujte šrouby, kterými je kryt připevněn k plášti, a kryt sejměte (Obrázek 55).

  g023073
 3. Vložte maják sondy do pláště přední stranou směrem k vrtací korunce (Obrázek 56).

  g218969
 4. Nasaďte kryt pláště a upevněte jej dříve demontovanými šrouby (Obrázek 55).

Nastavení stroje pro vrtání

 1. S použitím ovládací skříně pojezdu přepravte stroj na předem připravené místo a přesvědčte se, zda je přední část stroje ve správné vzdálenosti od vstupního místa a zda je vrtací rám v ose s trasou vrtu.

 2. Najeďte se strojem na místo a přesvědčte se, zda jsou před vrtáním vytyčeny a správně vyznačeny všechny inženýrské sítě.

 3. Sejměte kryty ovládací konzoly.

  Note: Uložte je na celý den na bezpečné místo.

 4. Spusťte kryt podávání trubek (Obrázek 57).

  g230516
 5. Stlačte dolů západku plošiny obsluhy a otočte plošinu směrem ven do požadované polohy tak, aby se v příslušné poloze bezpečně uzamkla (Obrázek 58).

  Note: Plošina obsluhy umožňuje nastavení 5 poloh: přepravní (zcela zasunuté do stroje), zcela vysunuté polohy a 3 poloh mezi nimi.

  g218956

Příprava systému Zap-Alert

Systém Zap-Alert je snímací zařízení kontaktu s elektrickým proudem namontované na stroji, které aktivuje maják a akustický alarm v případě, že vrtací korunka, rozšiřovací hlava nebo sloup naruší elektrické vedení. V případě zásahu elektrickým proudem bude stroj pod napětím a spustí se alarm.

Nebezpečí

Jestliže se systém Zap-Alert aktivuje během vrtání, celý stroj bude pod napětím (včetně plošiny obsluhy). Jestliže vystoupíte z plošiny obsluhy nebo se někdo dotkne stroje nebo mokré země v blízkosti stroje nebo ve vrtu, může dojít k úrazu elektrickým proudem s následkem zranění nebo smrti.

 • Ověřte funkci systému Zap-Alert před zahájením vrtání.

 • Před vrtáním rozviňte uzemňovací kolík. Přesvědčte se, že je kolík úplně zasunut do mokré země.

 • Pokud se spustí systém Zap-Alert:

  • Zůstaňte posazeni na sedadle a nedotýkejte se země ani žádných jiných součástí stroje, dokud nebude vypnut přívod elektrické energie. Z plošiny obsluhy nelijte kapaliny ani nemočte na zem.

  • Zastavte vrtání, uzavřete tok výplachové kapaliny a vysuňte vrták ze země.

  • Nedovolte žádným osobám přibližovat se ke stroji, mokrému povrchu v blízkosti stroje, kapalinám vytékajícím ze stroje a všem otevřeným zdrojům vody/kalu ve vrtu, které jsou v kontaktu s poškozeným elektrickým vedením.

  • Požádejte energetickou společnost o uzavření porušeného vedení. Neresetujte systém Zap-Alert, dokud není přerušen přívod elektrického proudu.

 1. Vyjměte zemnicí kolík z držáku na straně plošiny obsluhy (Obrázek 59).

  g218966
 2. Přemístěte kolík v přímém směru od stroje kolmo k vrtacímu rámu a zasuňte jej do země tak, aby se rukojeť dotýkala země.

 3. Je-li země v místě zasunutého kolíku suchá, nechejte ji nasáknout vodou před tím, než použijete stroj, aby byl zajištěn dobrý elektrický kontakt.

Spouštění sloupů

Příprava stroje na spouštění sloupů

 1. Přemístěte plošinu obsluhy do požadovaného úhlu, přepněte spínač VRTáNí/NASTAVENí do polohy pro VRTáNí a zvedněte zdvihadla trubek tak, aby byla trubka umístěna na zdvihadlech, viz Zahájení s první trubkou.

 2. Vyjměte přepravní čepy trubkového boxu.

 3. Zapněte napájení systému uzamčení výstupní strany.

 4. Vložte první trubku a nainstalujte sondu na vrtací hlavu, viz Zahájení s první trubkou.

 5. Umístěte vrtací hlavu na vrtací rám a nastavte úhel sklonu podle údaje přijímače, viz provozní příručka k systému monitorování polohy.

Spouštění sloupů

 1. Přemístěte plošinu obsluhy do požadovaného úhlu, přepněte spínač VRTáNí/NASTAVENí do polohy pro VRTáNí a zvedněte zdvihadla trubek tak, aby byla trubka umístěna na zdvihadlech, viz Zahájení s první trubkou.

 2. Přepněte spínač VRTáNí/NASTAVENí do polohy NASTAVENí, spusťte přítlačný rám a naklopte vrtací rám tak, aby se deska položila na zem (Obrázek 60).

  g218964
 3. Spusťte zadní stabilizátory tak, aby se pevně opřely o zem, nebo dokud nezískáte požadovaný zaváděcí úhel (Obrázek 61).

  Note: Zadní část pásů by se měla začít mírně zvedat nad zem.

  Note: Je-li povrch měkký, pod stabilizátory umístěte dřevěné trámy a stabilizátory spusťte.

  g218941
 4. Připravte systém Zap-Alert, viz Příprava systému Zap-Alert.

 5. Stiskněte spodní ovládací prvek směru sloupu na pravém joysticku a otáčejte šnekem pravého sloupu, dokud se úplně neusadí.

 6. Tento postup zopakujte pro levý sloup.

Připojení ke zdroji výplachové kapaliny

V průběhu vrtání a rozšiřování pilotního vrtu se do trubek a vrtu čerpá směs bentonitu a vody a někdy i jiných přísad, která se souhrnně nazývá výplachová kapalina nebo kal. Tato výplachová kapalina neboli kal má ve vrtu následující funkce:

 • maže vrtací hlavu;

 • chladí sondu;

 • rozmělňuje půdu, do které je zahlubován vrták;

 • proniká do volné půdy a váže ji, aby nedocházelo k sesouvání zeminy na vrtací trubku.

Potřebná specifická směs se bude lišit v závislosti na typu půdy a prováděném úkonu. Více informací o směšovacím systému naleznete v provozní příručce.

Na některých staveništích (v závislosti na typu půdy a vzdálenosti) je naopak možné do vrtáku namísto směsi výplachové kapaliny čerpat filtrovanou vodu z přírodního vodního zdroje, jako je jezero nebo řeka.

Nastavení směšovacího systému

Připravte směšovací systém k provozu poblíž místa směrového vrtání stroje, nejlépe po směru větru, aby výpary z motoru směšovacího systému neobtěžovaly pracovníky při vrtání. Pokyny k nastavení a použití naleznete v provozní příručce směšovacího systému.

Podle následujícího postupu připojte výstupní hadici ze směšovacího systému k čerpadlu výplachové kapaliny stroje.

 1. Zvedněte páky uzamykacího excentru na uzávěru přívodu čerpadla a sejměte uzávěr (Obrázek 62).

  g218943
 2. Připojte hadici od směšovacího systému k přívodu čerpadla a zajistěte ji pákami uzamykacího excentru.

Příprava čerpadla na použití přírodního vodního zdroje

Chcete-li připravit čerpadlo k použití s přírodním vodním zdrojem, použijte filtr ve tvaru Y“ pro zachycení všech cizích materiálů nacházejících se ve vodě.

 1. Sejměte uzávěr přívodu čerpadla (pole A, viz Obrázek 63).

  g220801
 2. Vyrovnejte filtr tvaru Y“ se závity na čerpadle (pole B, viz Obrázek 63).

 3. Otáčením utáhněte filtr tvaru Y“ na čerpadle.

 4. Připevněte hadici k filtru tvaru Y“ a začněte čerpat vodu z přírodního vodního zdroje.

Během provozu

Bezpečnost za provozu

Obecné bezpečnostní informace

 • Majitel nebo obsluha odpovídá za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a má jim předcházet.

 • Používejte vhodný oděv, včetně dlouhých kalhot, ochranných brýlí, chráničů sluchu, protiskluzové pevné obuvi a přilby. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby byly přihlížející osoby nebo zvířata v bezpečné vzdálenosti od stroje.

 • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a skrytému nebezpečí.

 • Nepřibližujte nohy ani ruce k pohybujícím se částem.

 • Před couváním se podívejte dozadu a dolů a ověřte si, že máte volnou cestu.

 • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

 • Stroj nepoužívejte blízko srázů, příkopů či náspů.

 • Vypínejte stroj pokaždé, když s ním nepracujete.

 • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

 • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

 • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

 • Před opuštěním pracovní polohy proveďte následující:

  • Umístěte stroj na rovný povrch.

  • Vypněte motor a vyjměte klíč.

  • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

 • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

 • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.

Bezpečnost při práci ve svahu

Používáte-li stroj ve svahu, musíte brát ohled na mnoho různých faktorů, jako je množství, rozložení a výška nákladu, stabilita povrchu, nerovnost terénu, překážky a stav brzdového systému. Z důvodu těchto a jiných proměnných faktorů není praktické stanovit maximální sklon, při kterém může pracovník obsluhy stroj používat na všech svazích a ve všech situacích bezpečně.

Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením. Takové nehody mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci na svahu odpovídá za bezpečnost pracovník obsluhy. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti. Před použitím stroje na svahu musí pracovník obsluhy provést následující:

 • Přečíst si pokyny pro práci ve svahu uvedené v příručce a na stroji a řídit se jimi.

 • V konkrétní den vyhodnotit stav pracoviště a určit, zda je svah pro práci se strojem bezpečný. Při provádění tohoto vyhodnocení je třeba se řídit zdravým rozumem a uplatňovat dobrý úsudek. Provoz stroje na svahu mohou rychle ovlivnit změny v terénu, jako je vlhkost.

 • Při přemísťování stroje proti svahu nebo po svahu dolů jít vedle stroje.

 • Nebezpečí vyhodnotit na úpatí svahu. Nepracovat se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů, vodních toků nebo jiných nebezpečných míst. V případě přejetí pásu přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Stroj je třeba udržovat od veškerých rizikových prvků v bezpečné vzdálenosti (dvojnásobek šířky stroje).

 • Na svahu stroj nerozjíždět, nezastavovat ani jej neotáčet. Neměnit náhle rychlost ani směr, zatáčet pomalu a postupně.

 • Nepracovat se strojem v podmínkách, kdy je ohrožena tahová síla, schopnost řízení nebo stabilita. Je třeba si uvědomit, že při práci se strojem na mokrém terénu, napříč svahem nebo po svahu dolů může stroj klouzat i po zastavení pásů.

 • Odstranit nebo vyznačit překážky, jako jsou příkopy, výmoly, koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté nebezpečné předměty. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout.

Regenerace filtru pevných částic pro vznětové motory

Filtr pevných částic pro vznětové motory (DPF) je součástí výfukového systému. Oxidační katalyzátor vznětového motoru filtru DPF snižuje množství škodlivých plynů a filtr sazí odvádí saze z výfuku motoru.

Proces regenerace filtru DPF pomocí tepla z výfuku motoru spaluje saze nahromaděné ve filtru sazí, přeměňuje je na popel a čistí kanály filtru, aby filtrované výfukové plyny motoru mohly vystupovat z filtru DPF.

Řídicí jednotka motoru monitoruje množství usazených sazí na základě protitlaku ve filtru DPF. Je-li protitlak příliš vysoký, během běžného provozu motoru nedochází ve filtru sazí ke spalování sazí. V zájmu udržení filtru DPF v čistotě a bez sazí pamatujte na následující:

 • Pasivní regenerace probíhá průběžně při spuštěném motoru – kdykoli je to možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF probíhala snadněji.

 • Je-li protitlak příliš vysoký, řídicí jednotka motoru vás prostřednictvím displeje informuje o tom, že probíhají další procesy (asistovaná a obnovovací regenerace).

Stroj obsluhujte a udržujte s ohledem na funkci filtru DPF. Teploty výfuku vhodné pro regeneraci filtru DPF je dosaženo, pracuje-li motor pod zatížením při vysokých volnoběžných otáčkách.

Important: V zájmu omezení usazování sazí ve filtru sazí nechejte motor pracovat na volnoběh nebo při nízkých volnoběžných otáčkách co nejméně.

Výstraha

Během tzv. klidové regenerace nebo obnovovací regenerace filtru DPF je teplota výfuku vysoká (přibližně 600 °C. Horké výfukové plyny mohou poranit pracovníka obsluhy nebo jiné osoby.

 • Motor nikdy nenechejte pracovat v uzavřeném prostoru.

 • Přesvědčte se, zda se v okolí výfukového systému nenacházejí žádné hořlavé materiály.

 • Nikdy se nedotýkejte horkých součástí výfukového systému.

 • Nikdy nestůjte v blízkosti výfukové trubky stroje nebo za ní.

Usazování sazí ve filtru DPF

 • Ve filtru sazí DPF se v průběhu času usazují saze. Množství sazí ve filtru DPF vyhodnocuje řídicí jednotka motoru.

 • Pokud se ve filtru usadí dostatečné množství sazí, řídicí jednotka informuje pracovníka obsluhy, že je potřebné provést regeneraci filtru pevných částic vznětového motoru.

 • Regenerace filtru DPF je proces, který zahřátím filtru DPF přemění saze na popel.

 • Vedle zobrazování výstražných zpráv řídicí jednotka snižuje výkon motoru v závislosti na množství usazených sazí.

Informace o chybových zprávách a doporučených postupech naleznete v softwarové příručce.

Usazování popelu ve filtru DPF

 • Lehčí popel je odveden výfukovým systémem, zatímco těžší popel se usazuje ve filtru sazí.

 • Popel je zbytkem procesu regenerace. Ve filtru pevných částic vznětového motoru se v průběhu času usazuje popel, který nebyl odveden s výfukovými plyny motoru.

 • Množství popelu usazeného ve filtru DPF vyhodnocuje řídicí jednotka motoru.

 • Pokud se ve filtru usadí dostatečné množství popelu, řídicí jednotka motoru odešle na displej systémové údaje nebo chybové zprávy motoru, jež informují o usazení popelu ve filtru DPF.

 • Systémové údaje nebo chybové zprávy označují, že je třeba provést údržbu filtru DPF.

 • Vedle zobrazování výstražných zpráv řídicí jednotka snižuje výkon motoru v závislosti na množství usazeného popelu.

Informace o chybových zprávách a doporučených postupech naleznete v softwarové příručce.

Typy regenerace filtru pevných částic vznětového motoru

Typy regenerace filtru pevných částic vznětového motoru, které se provádějí při spuštěném stroji:

Typ regeneracePodmínky pro regeneraci filtru DPFPopis funkce filtru DPF
PasivníProbíhá za běžného provozu stroje při vysokých otáčkách nebo vysokém zatížení motoru.Pasivní regenerace se na displeji nezobrazuje prostřednictvím ikony.
Během pasivní regenerace filtr DPF zpracovává vysoce zahřáté výfukové plyny prostřednictvím oxidace škodlivých emisí a přeměny sazí na popel spalováním.
Viz Pasivní regenerace filtru DPF.
AsistovanáProbíhá v důsledku nízkých otáček motoru, nízkého zatížení motoru nebo poté, kdy řídicí jednotka zjistila protitlak filtru DPF.V průběhu asistované regenerace řídicí jednotka ovládá sací škrticí klapku a zvyšuje teplotu výfuku, což je nutné k procesu asistované regenerace.
Viz Asistovaná regenerace filtru DPF.
ObnovovacíProbíhá po dokončení asistované regenerace jen tehdy, když řídicí jednotka zjistí, že po provedení asistované regenerace se množství sazí nesnížilo dostatečně.Během obnovovací regenerace řídicí jednotka reguluje sací škrticí klapku a vstřikovače paliva za účelem zvýšení teploty výfuku během regenerace.
Probíhá rovněž po prvních 50 provozních hodinách motoru a poté po každých 100 hodinách; vždy se přitom vynulují základní hodnoty snímače.Viz Obnovovací regenerace.

Typy regenerace filtru pevných částic vznětového motoru, při kterých je nutné zaparkovat stroj:

Typ regeneracePodmínky pro regeneraci filtru DPFPopis funkce filtru DPF
KlidováK nárůstu množství sazí dochází při dlouhodobém chodu motoru při nízkých otáčkách nebo při nízkém zatížení motoru. Proběhnout může rovněž v případě, používá-li se nesprávné palivo nebo olej.Klidová regenerace je nutná, pokud se na displeji zobrazí ikona klidové regenerace Graphic.
Řídicí jednotka zjišťuje protitlak vzniklý v důsledku nárůstu množství sazí a vyžádá klidovou regeneraci.
 • Abyste se vyhnuli nutnosti provést obnovovací regeneraci, co nejdříve proveďte klidovou regeneraci.
• Klidová regenerace trvá 30 minut.
• K dispozici musíte mít alespoň 1/4 nádrže paliva.
• K provedení obnovovací regenerace musí být stroj zaparkován.
Viz část Klidová regenerace a obnovovací regeneracesoftwarová příručka pro váš stroj.
ObnovovacíMusí se provést, opomíjíte-li požadavky na provedení klidové regenerace a pokračujete v práci. Tím dochází k nárůstu množství sazí v době, kdy je již nutná klidová regenerace filtru DPF.Obnovovací regenerace je nutná, pokud se na displeji zobrazí ikona obnovovací regenerace Graphic.
• Obnovovací regenerace trvá přibližně 4 hodiny.
• Ve stroji musíte mít k dispozici alespoň 1/2 nádrže paliva.
• K provedení obnovovací regenerace musí být stroj zaparkován.
Viz část Klidová regenerace a obnovovací regeneracesoftwarová příručka pro váš stroj.

Pasivní regenerace filtru DPF

 • Pasivní regenerace probíhá za běžného provozu motoru.

 • Kdykoli je to možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF probíhala snadněji.

Asistovaná regenerace filtru DPF

 • Řídicí jednotka ovládá sací škrticí klapku, aby se zvýšila teplota výfuku motoru.

 • Kdykoli je to možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF probíhala snadněji.

Obnovovací regenerace

 • Řídicí jednotka ovládá sací škrticí klapku a mění proces vstřikování paliva, aby se zvýšila teplota výfuku motoru.

  Important: Ikona asistované/obnovovací regenerace značí, že teplota výfukových plynů, jež vystupují ze stroje, může být vyšší než za běžného provozu.

 • Kdykoli je to možné, nechejte motor pracovat na plné otáčky, aby regenerace filtru DPF probíhala snadněji.

Klidová regenerace a obnovovací regenerace

Více informací najdete v softwarové příručce.

Příprava na provedení klidové nebo obnovovací regenerace

Přesvědčte se, zda je v palivové nádrži stroje dostatečné množství paliva pro daný typ prováděné regenerace:

 • Klidová regenerace: Před provedením klidové regenerace se přesvědčte, zda máte k dispozici alespoň 1/4 nádrže paliva.

 • Obnovovací regenerace: Před provedením obnovovací regenerace se přesvědčte, zda máte k dispozici alespoň 1/2 nádrže paliva.

Přepravte stroj na místo, které je v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Postup provedení klidové nebo obnovovací regenerace naleznete v softwarové příručce.

Hloubení vrtu

Zahájení s první trubkou

Tento postup je uveden v softwarové příručce.

 1. Přesvědčte se, že v blízkosti stroje nejsou žádné osoby a že je AKTIVOVáNO uzamčení výstupní strany.

 2. Posuňte vrtací vozík do úplné dolní polohy na vrtacím rámu a na závity vřetena nástřikem aplikujte sloučeninu na závitové spoje, poté vraťte vrtací vozík do horní koncové polohy rámu (Obrázek 59).

  g023075
 3. Změnou voliče řady na řadu 1 na displeji otočte montážní celek excentru na první řadu v držáku trubek; viz softwarová příručka.

 4. Spuštěním zdvihadel trubek vložte trubku do montážního celku excentru.

 5. Otočte montážní celek excentru s trubkou nasměrovanou k vrtacímu rámu a vysunujte upínací mechanismy trubek, dokud trubka nebude vycentrována nad vrtnou kolonou a před vrtacím vřetenem na vozíku.

 6. Zvedněte zdvihadla trubek.

 7. Aktivujte systém uzamčení výstupní strany, otáčejte vrtacím vřetenem ve směru hodinových ručiček a pomalu posunujte vozík dopředu, aby se vřeteno zasunulo do konce trubky s vnitřním závitem (Obrázek 65).

  g218963
 8. Dále pomalu posunujte vrtací vozík dolů po rámu tak, aby se konec trubky s vnějším závitem trubky umístil pod aplikátor pasty na závitové spoje a poté aplikujte pastu na závitové spoje na závit.

 9. Dále otáčejte hnací vřeteno ve směru hodinových ručiček, dokud se konec trubky s vnějším závitem úplně neusadí do pláště sondy nebo vodicí tyče.

 10. Uvolněte a zasuňte upínací mechanismus trubek a otočte jej úplně do parkovací polohy.

  Important: Přesvědčte se, zda je upínací mechanismus trubek úplně zasunut a zcela vytočen směrem ven. V opačném případě hrozí kolize vozíku s upínacím mechanismem, což může vést k poškození stroje.

  Note: Závity utáhněte na utahovací moment 2 305 Nm.

Instalace vrtací hlavy

Důležité upozornění

Jestliže se vrták otáčí nebo vysunuje ve chvíli, kdy jiné osoby pracují na vrtací korunce nebo trubce v přední části stroje, pracovník může být zachycen korunkou nebo trubkou, což může vést k vážnému zranění, amputaci nebo smrti.

 • Aktivujte uzamčení výstupní strany na vysílači uzamykání výstupní strany před tím, než se přiblížíte k vrtací korunce nebo trubce připevněné ke stroji. Tím se zastaví pohyb vrtacího vozíku a funkce otáčení.

 • Při práci na vrtací korunce nebo trubce připevněné ke stroji nenoste volné oblečení nebo šperky. Dlouhé vlasy svažte nahoru, aby vám při práci nepřekážely.

 1. S použitím vysílače uzamykání výstupní strany aktivujte uzamčení výstupní strany.

 2. Ručně našroubujte vodicí tyč na závity trubky, poté opusťte přední stranu stroje.

 3. Až v pracovním prostoru nebudou žádné osoby, na předním ovládacím panelu stiskněte spínač resetování uzamykání výstupní strany.

 4. Protáhněte vrtací trubku a vodicí tyč zpět vodítkem trubek a do klíčů a vyrovnejte přitom rameno horního spoje vodicí tyče s horním klíčem (Obrázek 66).

  Important: Neupínejte klíč na těle trubky, neboť hrozí její poškození. Upněte trubky na ramenu trubkového spoje.

  g218962
 5. S použitím horního klíče upněte vodicí tyč a utáhněte ji na správný utahovací moment.

 6. S použitím vysílače uzamykání výstupní strany aktivujte uzamčení výstupní strany.

 7. Dvakrát zkontrolujte vrtací hlavu a korunku a přesvědčte se, zda jsou otvory výplachové kapaliny čisté a zda nejsou ničím ucpané.

 8. Nainstalujte vrtací hlavu na konec vodicí tyče podle pokynů výrobce vrtací hlavy, poté opusťte přední stranu stroje.

  Important: Nezasunujte vrtací hlavu do vodítka trubek, neboť by mohlo dojít k poškození stroje nebo vrtací hlavy.

Vrtání vstupní šachty

Prvním krokem vrtání je vytvoření vstupní šachty. Zatlačte a zahlubte vrtací korunku a několik prvních trubek do země pod úhlem od 0 do 16 stupňů (s pásy po celé délce na zemi), dokud nedosáhnete požadované hloubky.

Important: Vrtejte a rozšiřujte vstup ve směru hodinových ručiček. Pokud budete otáčet proti směru hodinových ručiček, trubky se oddělí a pod zemí může dojít k jejich rozpojení.

 1. Až před strojem nebudou žádné osoby, deaktivujte uzamčení výstupní strany pomocí vysílače uzamykání výstupní strany a stiskněte spínač resetování uzamykání výstupní strany na ovládacím panelu.

 2. Zapněte spínač čerpadla výplachové kapaliny a nastavte její tlak na 1 379 až 2 068 kPa.

 3. Natočte vrtací hlavu tak, aby byla korunka v poloze 6 hodin.

 4. Posunutím vozíku dopředu zaveďte korunku v přímém směru do země tak, aby byl celý plášť vrtáku pod zemí.

 5. Dále tlačte dopředu a spuštěním otáčení vrtacího vřetena ve směru hodinových ručiček zahajte úkon vrtání.

 6. Vrtejte směrem dopředu, dokud vozík nedosáhne konce rámu, poté jej zasuňte přibližně o 6 mm.

Doplnění vrtacích trubek

 1. Vyrovnejte spoj trubky na sestavě klíče.

 2. Uzavřete spodní klíč (nehybný klíč) na první trubce.

  Note: Jakmile aktivujete spodní klíč, automaticky se přeruší tok výplachové kapaliny.

 3. Posuňte vozík dozadu přibližně o 12,7 mm.

  Note: Tím umožníte plavání“ vozíku a předejdete tak poškození závitů trubek.

 4. Otáčejte vrtací hlavou proti směru hodinových ručiček, dokud se vřeteno úplně nevysune z trubky.

 5. Nastříkejte na vřeteno sloučeninu na závitové spoje, poté vraťte vrtací vozík až na horní konec rámu.

 6. Natočte montážní celek excentru na nejbližší řadu trubek v držáku trubek.

 7. Spusťte trubku do montážního celku excentru a upněte ji v poloze.

 8. Otočte montážní celek excentru k vrtacímu rámu a vysunujte upínací mechanismy trubek, dokud trubka nebude vycentrována nad vrtnou kolonou a před vřetenem na vozíku.

 9. Otáčejte vrtacím vřetenem ve směru hodinových ručiček a pomalu posunujte vozík dopředu, aby se zasunulo vřeteno do konce trubky s vnitřním závitem (Obrázek 65).

  Note: Utahujte spoj, dokud se nebude trubka otáčet s vřetenem.

 10. Pomalu posunujte vrtací vozík dolů po rámu tak, aby se konec trubky s vnějším závitem umístil pod aplikátor pasty na závitové spoje, a poté aplikujte pastu na závitové spoje na závit.

 11. Otáčejte vrtacím vřetenem ve směru hodinových ručiček a pomalu posunujte vozík dopředu, aby se zasunul konec trubky s vnějším závitem do konce předchozí trubky s vnitřním závitem. Utáhněte spoj na maximální utahovací moment 2 304 Nm.

 12. Uvolněte a zasuňte upínací mechanismus trubek a vytočte jej úplně ven za třetí řadu trubek.

  Important: Přesvědčte se, zda je upínací mechanismus trubek úplně zasunut a zcela vytočen směrem ven. V opačném případě hrozí kolize vozíku s upínacím mechanismem, což může vést k poškození stroje.

 13. Uvolněte klíč a pokračujte s vrtáním.

Ovládání směru vrtací hlavy

Vrtací korunka má tvar klínu, z jedné strany korunky na druhou vede šikmá plocha. Pokud zasunete korunku do půdy bez otáčení, bude postupovat ve směru, který stanovuje klín. Pokud budete otáčet trubkou a vrtací hlavou, korunka bude procházet zeminou v přímém směru.

g023111

Během vrtání bude pracovník sledovat postup vrtací hlavy. Přijímač přijímá signály od sondy ve vrtací hlavě a určuje její polohu, hloubku, úhel sklonu, směr, teplotu vysílače a orientaci v zemi. Vzdálený panel je obrazovka ve vaší blízkosti (obsluha vrtáku), na které se zobrazují informace z přijímače během vrtání, abyste mohli rozhodovat o změnách směru.

Podrobné informace o použití přijímače a vzdáleného panelu pro ovládání vrtací hlavy naleznete v provozní příručce, který je dodáván s přijímačem.

Important: Při pohybu vpřed neprovádějte změnu směru vrtací hlavy o více než 20 cm mimo osu na každé 3 metry. Jestliže změníte směr více, dojde k poškození vrtacích trubek.

Vrtání vodorovné šachty

Jakmile vyhloubíte vstupní šachtu, postupně měňte směr vrtací hlavy nahoru během tlačení vpřed, přičemž je nutné dodržovat plánovanou trasu vrtu. Jakmile dosáhnete požadované hloubky, uveďte vrtací hlavu do roviny a vyvrtejte vodorovnou šachtu, přičemž postupně přidávejte trubky. Během vrtání důsledně věnujte pozornost informacím o stavu a umístění vrtací hlavy, které vám předává příslušný pracovník, abyste dodrželi plánovanou trasu.

Important: V průběhu vrtání sledujte teplotu sondy. Všechny sondy mají maximální teplotu a při překročení této teploty dojde k jejich poškození. V důsledku tření mezi vrtací hlavou a zeminou se zvyšuje teplota. Je-li nutné teplotu snížit, snižte otáčky a dopředný tlak a zvyšte průtok výplachové kapaliny. Jestliže vrtací hlava prostupuje typem půdy, pro který není určena, zvýšení teploty může být způsobeno také tímto faktorem. Vyhodnoťte situaci, vytáhněte vrtací hlavu a v případě potřeby ji vyměňte za jinou.

Jestliže narazíte na překážku, postupujte následovně:

 1. Zastavte vrtání a na několik sekund zvyšte průtok výplachové kapaliny, poté se pokuste znovu vrtat dopředu.

  Tím může dojít k uvolnění překážky, což umožní další postup za překážku.

 2. Jestliže překážka odolává, vyzkoušejte jednu z následujících možností:

  • Jestliže se překážka nachází v místě, kde můžete provést výkop, zastavte vrtací hlavu pomocí funkce uzamčení výstupní strany a vyhlubte otvor, abyste mohli určit překážku a případně ji vyjmout.

  • Zatáhněte vrtací hlavu dozadu o 15 m nebo více a změňte směr vrtací hlavy do strany, přičemž vyznačte novou trasu vrtu kolem překážky.

   Important: Při pohybu vpřed neprovádějte změnu směru vrtací hlavy o více než 20 cm mimo osu na každé 3 metry. Jestliže změníte směr více, dojde k poškození vrtacích trubek.

  • Je-li překážkou ve skutečnosti změna typu půdy, jako je například oblast se skalnatou půdou, úplně vytáhněte vrtací hlavu zpět a vyměňte vrtací korunku za správnou pro vrtání novým typem půdy.

Výstup ze země

Během přibližování ke konci vrtu navádějte vrtací hlavu na výstupní místo. Při tomto úkonu pamatujte na omezení pro změnu směru. Před výstupem ze země se přesvědčte, zda se v místě výstupu nenacházejí žádné osoby. Jakmile pronikne vrtací hlava povrchem, zastavte přívod výplachové kapaliny. Vysuňte vrták dopředu tak, aby byla vysunuta ze země celá vrtací hlava.

Rozšiřování pilotního otvoru a zpětné zavádění

Po vyvrtání pilotního otvoru připojíte k trubce rozšiřovací hlavu, která se následně připevní k instalovanému produktu. Rozšiřovací hlava je vyrobena tak, aby rozšiřovala vrt, zhutňovala jeho stěny a zajistila lubrikaci při prostupu produktu do vrtu.

V autorizovaném servisním středisku jsou k dispozici následující rozšiřovací hlavy v různých velikostech podle vašich potřeb a půdních podmínek:

 • Karbidová stupňovitá fréza – použijte tuto rozšiřovací hlavu v písčité a středně jílovité půdě, aby docházelo ke směšování výplachové kapaliny s půdou a tvorbě takové směsi, která snadno obtéká vtahovaný produkt.

 • Litá kuželová pěchovací hlava – použijte tuto rozšiřovací hlavu v půdě umožňující snadné zhutňování, jako je například měkká hlína, rašelina a jíl, která se snadno zhutní na stranách vrtu, čímž se zachová jeho správný otvor.

 • Drážkový výstružník – použijte tuto rozšiřovací hlavu v tvrdé jílovité hlíně a kamenité půdě – kombinuje funkce 2 uvedených rozšiřovacích hlav.

Připojení rozšiřovací hlavy k produktu

Důležité upozornění

Jestliže se vrták otáčí nebo vysunuje ve chvíli, kdy jiné osoby pracují na vrtací korunce nebo trubce v přední části stroje, pracovník může být zachycen korunkou nebo trubkou, což může vést k vážnému zranění, amputaci nebo smrti.

 • Aktivujte uzamčení výstupní strany na vysílači uzamykání výstupní strany před tím, než se přiblížíte k vrtací korunce nebo trubce připevněné ke stroji. Tím se zastaví vrtací vozík a otáčení převodovky.

 • Při práci na vrtací korunce nebo trubce připevněné ke stroji nenoste volné oblečení nebo šperky. Dlouhé vlasy svažte nahoru, aby vám při práci nepřekážely.

 1. S použitím vysílače uzamykání výstupní strany aktivujte uzamčení výstupní strany.

 2. Pomocí povolovacích nástrojů demontujte vrtací hlavu z vodicí tyče.

  Important: Nepoužívejte klíče na trubky.

 3. Dvakrát zkontrolujte rozšiřovací hlavu a korunku a přesvědčte se, zda jsou otvory výplachové kapaliny čisté a zda nejsou ničím ucpané.

 4. Nainstalujte rozšiřovací hlavu a otočný mechanismus na konec vodicí tyče podle pokynů výrobce rozšiřovací hlavy..

 5. Připojte výrobek k rozšiřovací hlavě pomocí vhodné tažné upínací hlavice. Více informací o vhodné upínací hlavici pro vaše požadavky získáte v autorizovaném servisním středisku.

Demontáž vrtacích trubek

 1. S použitím vysílače uzamykání výstupní strany aktivujte uzamčení výstupní strany.

 2. Nainstalujte stírač kolem vrtací trubky a do přídržné konzoly v přední části stroje.

  Tento postup během zasunování trubky do stroje odstraní z trubky většinu nečistot a kalu. Díky tomu bude stroj uchován v čistotě. Stírače vrtacích trubek je možné zakoupit v autorizovaném servisním středisku.

  g234769
  g234768
 3. Deaktivujte uzamčení výstupní strany a resetujte systém.

 4. Zapněte otáčení vrtacího vřetene ve směru hodinových ručiček a pomalu zasunujte vrtací vozík, čímž budete vtahovat trubku zpět do stroje..

 5. Jakmile se spoj mezi trubkami umístí na střed mezi 2 klíče, vrtací vozík se zastaví a za rozprašovacím ventilem se rozsvítí zelené světlo.

 6. Zavřete spodní klíč na spoji trubky.

  Note: Jakmile zavřete spodní klíč, automaticky se přeruší tok výplachové kapaliny.

 7. Zavřete horní klíč na spoji trubky.

 8. Otočením horního klíče proti směru hodinových ručiček uvolněte spoj.

 9. Uvolněte horní klíč a zasuňte ramena upínacího mechanismu trubek.

 10. Otáčejte vrtacím vřetenem proti směru hodinových ručiček a současně je pomalu posunujte dozadu, dokud se trubky nerozdělí.

 11. Posuňte vrtací vozík dozadu jen do takové vzdálenosti, dokud se nerozdělí konce spodní trubky s vnějším a vnitřním závitem, poté zavřete horní klíč na trubkové rameno, ne však na závit.

 12. Otáčejte vrtacím vřetenem proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní spoj horní trubky, který se však nesmí rozdělit.

 13. Uvolněte horní klíč.

 14. Otočte montážní celek excentru k vrtacímu rámu, vysuňte ramena upínacího mechanismu na trubku a sevřením ji přidržte.

 15. Posunujte vrtací vozík dozadu, dokud se vrtací trubka neuvede do polohy pro vkládání do držáku trubek. Rozsvítí se zelené světlo.

 16. Otáčejte vrtacím vřetenem proti směru hodinových ručiček a současně je pomalu posunujte dozadu, dokud se vřeteno úplně neoddělí od trubky.

 17. Přesuňte vozík na zadní doraz na přítlačném rámu.

 18. Zasuňte ramena upínacího mechanismu trubek.

 19. Otočte excentr trubek na požadovanou řadu.

  Note: Nejdříve naplňte vnější řadu.

 20. Uvolněte upínací zařízení trubek a pomocí zdvihadla trubek zvedněte trubku do trubkového boxu.

 21. Otočte upínací mechanismus trubek za třetí řadu trubek.

  Important: Přesvědčte se, zda je upínací mechanismus trubek úplně zasunut a zcela vytočen směrem ven. V opačném případě hrozí kolize vozíku s upínacím mechanismem, což může vést k poškození stroje.

 22. Posunujte vrtací vřeteno dolů po přítlačném rámu, a jakmile je vřeteno umístěno pod aplikátorem, aplikujte na ně pastu na závitový spoj.

 23. Otáčejte vrtacím vřetenem ve směru hodinových ručiček a pomalu posunujte vozík dopředu, aby se vřeteno zasunulo do konce trubky s vnitřním závitem uchycené ve spodním klíči.

  Note: Utáhněte spoj na maximální utahovací moment 2 304 Nm.

 24. Uvolněte spodní klíč a pokračujte s úkony rozšiřování a zasouvání podle potřeby.

Demontování poslední trubky a rozšiřovací hlavy

Important: Nezasunujte vrtací hlavu do vodítka trubek, neboť by mohlo dojít k poškození stroje a vrtací hlavy.

 1. S použitím vysílače uzamykání výstupní strany aktivujte uzamčení výstupní strany.

 2. Jakmile rozšiřovací hlava vystoupí ze země, odpojte instalovaný výrobek od rozšiřovací hlavy (pokud jste již tak neučinili).

 3. Připojte čerpadlo výplachové kapaliny ke zdroji čisté vody.

 4. Zapněte čerpadlo a čistou vodou propláchněte čerpadlo, vřeteno a rozšiřovací hlavu, dokud nebude vytékat čistá voda.

 5. Demontujte a uložte poslední trubku, viz Demontáž vrtacích trubek.

 6. Ponechejte vodicí tyč upnutou ve spodním klíči, avšak nepřipojujte k ní vrtací vřeteno.

 7. Demontujte rozšiřovací hlavu z konce vodicí tyče podle pokynů výrobce rozšiřovací hlavy.

 8. Uvolněte spodní klíč a vytáhněte vodicí tyč z vodítka trubek.

Po provozu

Bezpečnostní kroky po provozu

Obecné bezpečnostní informace

 • Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

 • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

Dokončení práce

Každý den po použití stroje proveďte následující úkony.

Použití aplikátoru pasty na závitový spoj (TJC)

Nastavení trysky aplikátoru

Proud trysky aplikátoru pro nástřik pasty na závitový spoj (TJC) je možné nastavit do tvaru vějíře nebo přímého proudu.

 • Chcete-li nastavit tvar proudu do vějíře – otočte rozprašovací ventil na straně trysky do vodorovné polohy (Obrázek 70).

 • Chcete-li nastavit přímý proud trysky – otočte rozprašovací ventil na straně trysky do svislé polohy (Obrázek 70).

g023077

Nastavení množství nastřikované pasty TJC

Chcete-li nastavit množství nastřikované pasty na závity aplikátorem, postupujte následovně:

 1. Povolte pojistnou matici na stavěcím šroubu, jenž se nachází v horní části pístu aplikátoru TJC (Obrázek 71).

  g218970
 2. Nastavte šroub následujícím způsobem:

  • Chcete-li zvýšit množství aplikované pasty, šroub vyšroubujte (nahoru).

  • Chcete-li snížit množství aplikované pasty, šroub zašroubujte (dolů).

 3. Jakmile nastavíte požadované aplikované množství, utažením pojistné matice nastavení zaaretujte.

Naplnění aplikátoru pasty na závitový spoj (TJC)

 1. Zastavte stroj a vypněte motor.

 2. Povolte křídlové matice zajištující krycí pásy stroje (pole A, viz Obrázek 72).

  g218945
 3. Otočte krytem a stáhněte krycí pásy z přídržných šroubů (pole B a C, viz Obrázek 72).

 4. Odklopte sestavu krytu a vytáhněte prázdnou nádobu pasty na závity (pole D, viz Obrázek 72).

 5. Prázdnou nádobu vyměňte za novou, plnou nádobu.

 6. Do nové nádoby umístěte píst a spusťte dolů sestavu krytu na nádobu.

 7. Nasuňte krycí pásy přes přídržné šrouby a otočením krytu umístěte pásy do příslušné polohy na šrouby.

 8. Utáhněte křídlové matice.

Přeprava vypnutého stroje

Při každém zastavení stroje a vypnutí motoru se automaticky aktivují hydrostatické brzdy. Nepokoušejte se vléci stroj, pokud se nemůže pohybovat sám pomocí vlastního pohonu. Je-li to možné, stroj opravte přímo na staveništi. Pokud to možné není, s použitím jeřábu a rozpěrné tyče zvedněte stroj na návěs, přičemž je nutné použít zvedací body, viz Obrázek 73.

g218947

Údržba

Důležité upozornění

V případě nesprávné údržby stroje může dojít k předčasnému selhání systémů stroje, což by mohlo vám nebo jiným osobám způsobit vážné zranění.

O stroj důkladně pečujte a udržujte jej v dobrém provozním stavu podle pokynů v této příručce.

Note: Levou a pravou stranu stroje určete vzhledem k běžné provozní poloze. Během provádění postupů údržby umístěte na stroj servisní značku.Po provedení údržby nebo čištění stroje vraťte zpět všechny krycí dveře a kryty. Pokud nejsou krycí dveře nebo kryty ve svých polohách, stroj nepoužívejte.

Note: Bezplatnou kopii elektrického nebo hydraulického schématu si můžete stáhnout na stránkách www.Toro.com, kde na domovské stránce vyhledáte svůj stroj v odkazech na návody.

Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v návodu k obsluze motoru.

Doporučený harmonogram údržby

Servisní intervalPostup při údržbě
Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Po prvních 100 hodinách
 • Vyměňte olej pohonu převodovky.
 • Po prvních 250 hodinách
 • Vyměňte olej planetové převodovky.
 • Při každém použití nebo denně
 • Promažte vozidlo.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Zkontrolujte olej pohonu otáčení převodovky.
 • Zkontrolujte napnutí pásů.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádrži chladiče.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hladinu oleje čerpadla výplachové kapaliny.
 • Vyčistěte stroj pomocí stříkacího nástavce hadice.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Sejměte plášť vzduchového filtru a vyčistěte veškeré nečistoty. Nevyjímejte filtr.
 • Zkontrolujte stav akumulátoru.
 • Zkontrolujte hladinu oleje v pohonu s planetovými koly (zkontrolujte také, zda nedochází k úniku oleje z vnější strany).
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.
 • Po každých 250 hodinách provozu
 • Přesvědčte se, zda není vzduchový filtr poškozen, neboť by to mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte.
 • Zkontrolujte celý sací vzduchový systém, zda se v něm nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.
 • Zkontrolujte stav hnacího řemene motoru.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Zkontrolujte a případně vyměňte palivové hadice a hadice chladicí kapaliny motoru.
 • Vyměňte vložku odlučovače vody v palivu.
 • Vyměňte palivovou filtrační vložku.
 • Zkontrolujte stav součástí chladicího systému. Odstraňte nečistoty z těchto součástí a v případě potřeby je opravte nebo vyměňte za nové.
 • Vyměňte olej čerpadla výplachové kapaliny.
 • Proveďte kalibraci joysticků a ovládací skříně pojezdu.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Seřiďte vůli ventilů motoru (v případě potřeby)
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Vyměňte olej planetové převodovky (nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Zkontrolujte olej pohonu otáčení převodovky (nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Vyměňte olej pohonu převodovky (nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Koncentraci chladicí kapaliny zkontrolujte před zimní sezonou.
 • Vyčistěte chladicí systém.(Vyčistěte chladicí systém, je-li chladicí kapalina znečištěná nebo má barvu koroze.)
 • Zkontrolujte napnutí hnacího řemene motoru.
 • Vyměňte zpětný filtr hydraulické kapaliny.
 • Vyměňte tlakový filtr hydraulického oleje.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyčistěte chladič EGR motoru.
 • Zkontrolujte odvětrávací systém klikové skříně motoru.
 • Po každých 2000 hodinách provozu
 • Přelapujte nebo seřiďte sací a výfukové ventily motoru (dle potřeby).
 • Po každých 3000 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a případně vyčistěte součásti řízení emisí motoru a turbodmychadlo.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Opravte porušený nátěr.
 • Každé 2 roky
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Důležité upozornění

  V případě nesprávné údržby nebo opravy stroje hrozí nebezpečí zranění nebo smrti.

  Pokud nerozumíte postupům údržby tohoto stroje, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo si prostudujte servisní příručku pro tento stroj.

  Důležité upozornění

  Je-li stroj provozován bez krytů a štítů umístěných v příslušné poloze, hrozí vážné zranění nebo smrt.

  Po provedení údržby nebo čištění stroje vraťte zpět všechny krycí dveře a kryty. Pokud nejsou krycí dveře nebo kryty ve svých polohách, stroj nepoužívejte.

  Postupy před údržbou stroje

  Bezpečnost před prováděním úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, opravou nebo opuštěním stroje proveďte následující:

   • Přepravte stroj na rovný povrch.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč.

   • Otočte odpojovač akumulátoru do VYPNUTé polohy.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části.

   • Před prováděním údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte vhodné podstavce.

  • Opatrně uvolněte tlak z dílů s akumulovanou energií.

  Přístup k vnitřním součástem

  Otevření přední a zadní kapoty

  Pomocí 1 klíče odemkněte západku a přesuňte páku do polohy pro otevření.

  Pomocí menšího klíče odjistěte kapotu.

  g218949

  Použití zámku válce

  Důležité upozornění

  Přítlačný rám se může snížit, je-li ve zvednuté poloze, což může vést k vážnému zranění nebo smrti.

  Nainstalujte zámek válce před tím, než začnete provádět údržbu, jež vyžaduje zvednutý přítlačný rám.

  Instalace zámku válce

  1. Spusťte motor.

  2. Snižte přítlačný rám do úplně spuštěné polohy.

  3. Vypněte motor.

  4. Umístěte zámek válce na pístní tyč válce (Obrázek 75).

  5. Zajistěte zámek válce závlačkou a čepem (Obrázek 75).

  6. SPUSťTE motor a zvedněte přítlačný rám tak, aby byl opřen o zámek válce.

   g230470

  Mazání

  Mazání vozidla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Promažte vozidlo.(Mažte neprodleně po každém mytí stroje.)
 • Typ maziva: Univerzální mazivo.

  Celkový počet maznic: 51

  1. Hadrem očistěte maznice.

  2. Do každé maznice zasuňte mazací pistoli.

  3. Pumpujte mazivo do maznice, dokud z ložisek nezačne vytékat mazivo (pumpujte přibližně 3x).

  4. Otřete přebytečné mazivo.

  g223044
  g220079
  g220078
  g222835
  g222836
  g222837
  g220081
  g220082
  g224193
  g223045
  g223046

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Údržba vzduchového filtru

  Přesvědčte se, zda není poškozeno těleso vzduchového filtru, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Je-li poškozeno, vyměňte je. Zkontrolujte celý sací systém, zda v něm nejsou netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky. Zkontrolujte také připojení pryžové sací hadice ke vzduchovému filtru a turbodmychadlu a přesvědčte se, zda je připojení dostatečně těsné.

  Údržbu vzduchového filtru provádějte jen tehdy, když se na displeji zobrazí zpráva Check Air Filter“ (zkontrolovat vzduchový filtr); viz softwarová příručka ke stroji. Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru v okamžiku demontáže filtru.

  Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s tělesem vzduchového filtru.

  Údržba pláště vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Sejměte plášť vzduchového filtru a vyčistěte veškeré nečistoty. Nevyjímejte filtr.
 • Přesvědčte se, zda není těleso vzduchového filtru poškozeno, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Poškozené pouzdro vzduchového filtru vyměňte.

  Vyčistěte plášť vzduchového filtru (Obrázek 87).

  g031340

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Přesvědčte se, zda není vzduchový filtr poškozen, neboť by to mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte.
 • Zkontrolujte celý sací vzduchový systém, zda se v něm nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.
 • Sací vzduchový systém tohoto stroje nepřetržitě kontroluje snímač omezeného proudění vzduchu. Ten v případě potřeby upozorní na nutnou výměnu vzduchového filtru. Filtrační vložky neměňte, dokud k tomu nebudete vyzváni.

  Important: Sekundární filtrační vložku měňte až po 3 provedeních servisu primárního filtru. Při čištění nebo výměně primární filtrační vložky nevyjímejte sekundární filtrační vložku. Vnitřní filtrační vložka zamezuje prostupu prachu do motoru, když provádíte údržbu primární vložky.

  Important: Nespouštějte motor, pokud jsou vložky vzduchového filtru vyjmuty, neboť by do motoru mohl proniknout cizí materiál a způsobit jeho poškození.

  1. Uvolněte západky upevňující kryt vzduchového filtru k pouzdru vzduchového filtru (Obrázek 88).

   g008909
  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  3. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (čistý a suchý vzduch o tlaku 275 kPa nebo 40 psi) větší nahromadění nečistot mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou.

   Note: Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sání. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání, je-li primární filtr demontován.

  4. Demontujte primární filtr (Obrázek 89).

   Note: Použitou vložku nečistěte, aby nedošlo k poškození filtračního média.

   Note: Vyměňte sekundární filtr vždy po 3 provedeních servisu primárního filtru (Obrázek 90).

   g008910
   g034926
  5. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě.

   Important: Nepoužívejte poškozený filtr.

  6. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu a usaďte jej v nádobě.

   Important: Netlačte na pružný střed filtru, aby nedošlo k jeho poškození.

  7. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu.

  8. Vyjměte z krytu pryžový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  9. Nasaďte kryt tak, aby pryžový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně do polohy mezi 5. a 7. hodinou při pohledu směrem od konce.

  10. Upevněte kryt pomocí západek.

  Výměna motorového oleje

  Množství oleje v klikové skříni

  11,2 l včetně filtru

  Specifikace oleje

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej s nízkým obsahem popelu, který splňuje následující specifikace (nebo je překračuje):

  • norma API, kategorie CJ-4 nebo vyšší

  • norma ACEA, kategorie E6

  • norma JASO, kategorie DH-2

  Important: Při použití motorového oleje s klasifikací jinou než API CJ-4 nebo vyšší, ACEA E6 nebo JASO DH-2 hrozí ucpání filtru pevných částic vznětového motoru nebo poškození motoru.

  Používejte motorový olej s následujícím stupněm viskozity:

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad 0 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  V autorizovaném servisním středisku lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Čísla dílů naleznete v katalogu náhradních dílů.

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejem v klikové skříni; před prvním nastartováním motoru a po něm je však nutné hladinu oleje zkontrolovat.

  Important: Hladinu motorového oleje kontrolujte každý den. Jestliže hladina motorového oleje sahá nad značku horní meze na měrce, motorový olej lze zředit palivem.Jestliže hladina motorového oleje sahá nad značku horní meze, motorový olej vyměňte.

  Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením práce na začátku dne, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje byla na značce horní meze. Motor olejem nepřeplňujte.

  Important: Hladinu motorového oleje udržujte mezi značkami dolní a horní meze na měrce. Je-li v motoru příliš málo nebo příliš mnoho oleje, může se motor poškodit.

  Zkontrolujte hladinu motorového oleje, viz Obrázek 91.

  g220795g031256

  Výměna motorového oleje a filtru motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Note: Pokud stroj používáte v extrémně prašných nebo písčitých podmínkách, motorový olej měňte častěji.

  1. Spusťte motor a nechejte jej 5 minut pracovat, aby se olej zahřál.

  2. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Vyměňte motorový olej, viz Obrázek 93.

   g220852g220851
  4. Vyměňte filtr motorového oleje (Obrázek 94).

   Note: Utáhněte tak, aby se těsnění olejového filtru dotýkalo motoru, poté utáhněte o další 3/4 otáčky.

   g220797
   g031261

  Seřízení vůle ventilů motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Seřiďte vůli ventilů motoru (v případě potřeby)
 • Postupy seřízení naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Čištění chladiče EGR motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyčistěte chladič EGR motoru.
 • Informace o čištění chladiče EGR motoru naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Kontrola odvětrávacího systému klikové skříně motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 1500 hodinách provozu
 • Zkontrolujte odvětrávací systém klikové skříně motoru.
 • Informace o kontrole odvětrávacího systému klikové skříně motoru naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Kontrola a výměna palivových hadic a hadic chladicí kapaliny motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a případně vyměňte palivové hadice a hadice chladicí kapaliny motoru.
 • Informace o kontrole a výměně palivových hadic a hadic chladicí kapaliny motoru naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Lapování nebo seřizování sacích a výfukových ventilů motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 2000 hodinách provozu
 • Přelapujte nebo seřiďte sací a výfukové ventily motoru (dle potřeby).
 • Informace o lapování nebo seřizování sacích a výfukových ventilů motoru naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Kontrola a čištění součástí řízení emisí motoru a turbodmychadla

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 3000 hodinách provozu
 • Zkontrolujte a případně vyčistěte součásti řízení emisí motoru a turbodmychadlo.
 • Informace o kontrole a čištění součástí řízení emisí motoru a turbodmychadla naleznete v návodu k obsluze motoru.

  Údržba palivového systému

  Údržba palivového systému

  Vypouštění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Palivovou nádrž vypusťte a vyčistěte i v případě, pokud došlo ke znečištění palivového systému nebo pokud byl stroj dlouhodobě odstaven mimo provoz. K propláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Údržba odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte vložku odlučovače vody v palivu.
 • Vypouštění odlučovače vody

  1. Umístěte pod palivový filtr nádobu.

  2. Povolte vypouštěcí ventil na spodní straně filtru (Obrázek 95).

   g220798
  3. Po vypuštění ventil utáhněte.

  Výměna vložky odlučovače vody

  1. Pod odlučovač vody umístěte čistou nádobu.

  2. Vypusťte určité množství paliva povolením odvětrávací zátky a otevřením vypouštěcího ventilu (Obrázek 95).

  3. Vyčistěte místo, kde je filtrační vložka namontována k hlavě.

  4. Vyjměte filtrační vložku.

  5. Na nové kruhové těsnění a těsnění vložky aplikujte vrstvu čistého paliva nebo motorového oleje.

  6. Rukou namontujte nádobu nového filtru tak, aby se těsnění dotýkalo hlavy filtru, a poté ji utáhněte o další 1/2 otáčky.

   Note: Nepoužívejte nářadí.

  7. Nainstalujte zpět vypouštěcí zátku.

  8. Je-li odvětrávací zátka stále otevřená, otočte klíč do provozní polohy (nestartujte motor), aby elektrické palivové čerpadlo mohlo nový filtr naplnit.

  9. Jakmile začne z odvětrávací zátky vytékat palivo, zavřete odvětrávací zátku, nastartujte motor a zkontrolujte, zda palivo neuniká.

   Note: Při vypnutém motoru případně proveďte opravu.

  Výměna palivové filtrační vložky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivovou filtrační vložku.
  1. Očistěte oblast kolem hlavy palivového filtru (Obrázek 96).

   g220797
  2. Demontujte filtr a vyčistěte montážní plochu hlavy filtru (Obrázek 96).

  3. Na těsnění filtru aplikujte čistý motorový olej. Více informací naleznete v uživatelské příručce k motoru (dodávána se strojem).

  4. Rukou namontujte nádobu suchého filtru tak, aby se těsnění dotýkalo hlavy filtru, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  5. Otočením klíče do PROVOZNí polohy zajistěte, aby elektrické palivové čerpadlo naplnilo nádobu palivového filtru.

  6. Nastartujte motor a přesvědčte se, zda v okolí hlavy filtru neuniká palivo.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při manipulaci s akumulátorem

  • Před opravou odpojte akumulátor. Nejprve odpojte záporný konektor a potom kladný. Jako první připojte kladný kabel a jako poslední záporný kabel.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru odpojte nejprve nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nástroje.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav akumulátoru.
 • Důležité upozornění

  CALIFORNIA

  Důležité upozornění, poučka 65

  Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

  Important: Před tím, než zahájíte svařování na stroji, odpojte záporný kabel z akumulátoru, abyste předešli poškození elektrického systému. Před svařováním na stroji také odpojte řídicí jednotky motoru a stroje.

  Note: Stav akumulátoru kontrolujte každý týden nebo po každých 50 hodinách provozu. Udržujte svorky a celou skříň akumulátoru v čistotě, neboť znečištěný akumulátor se pomalu vybíjí. Chcete-li akumulátor vyčistit, umyjte celou skříň roztokem jedlé sody a vody. Opláchněte čistou vodou. Na vývody akumulátoru a svorky kabelů naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

  Důležité upozornění

  V případě vystavení vlivům kyseliny z akumulátoru nebo exploze akumulátoru hrozí vážné zranění.

  Při údržbě akumulátoru použijte prostředky k ochraně obličeje, ochranné rukavice a ochranný oděv.

  Důležité upozornění

  Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné popáleniny; akumulátory mohou produkovat výbušné plyny.

  • Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima nebo oděvem; zasažená místa opláchněte vodou.

  • V případě požití vypijte velké množství vody nebo mléka. Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

  • K akumulátoru se nepřibližujte s jiskrami, plamenem a zapálenými cigaretami.

  • Při nabíjení nebo používání akumulátoru v uzavřeném prostoru zajistěte dostatečnou ventilaci.

  • Při práci v blízkosti akumulátoru používejte ochranu očí.

  • Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

  • Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.

  Důležité upozornění

  Pokud se pokusíte nabít zmrzlý akumulátor, nebo pokud se jej pokusíte připojit k pomocnému akumulátoru, hrozí nebezpečí výbuchu s následkem zranění osob v blízkosti stroje.

  Aby nedošlo k zamrznutí elektrolytu akumulátoru, udržujte jej maximálně nabitý.

  Důležité upozornění

  • V případě kontaktu vodíkového plynu s jiskrami nebo plamenem hrozí nebezpečí exploze akumulátoru.

  • Při odpojování kabelů akumulátoru nejdříve odpojte záporný (–) kabel.

  • Při připojování kabelů akumulátoru připojte záporný kabel (-) jako poslední.

  • Nezkratujte vývody akumulátoru kovovým předmětem.

  • V blízkosti akumulátoru nesvářejte, nebruste a nekuřte.

  Note: Elektrický systém tohoto stroje je pod napětím 12 V.

  Nabíjení akumulátoru

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a nemějte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  Important: Udržujte akumulátor maximálně nabitý. Toto je obzvláště důležité proto, aby nedošlo k poškození akumulátoru při teplotě nižší než 0 °C.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Vyčistěte vnější prostor skříně akumulátoru a vývody akumulátoru.

   Note: Před připojením nabíječky ke zdroji elektrické energie připojte kabely nabíječky akumulátoru k vývodům akumulátoru.

  4. Podívejte se na akumulátor a zjistěte polohu kladného a záporného vývodu akumulátoru.

  5. Připojte kladný kabel nabíječky akumulátorů ke kladnému vývodu akumulátoru (Obrázek 97).

   g003792
  6. Připojte záporný kabel nabíječky akumulátorů k zápornému vývodu akumulátoru (Obrázek 97).

  7. Zapojte nabíječku akumulátorů do elektrické sítě.

   Important: Akumulátor nepřebíjejte.

   Note: Akumulátor nabíjejte dle údajů v tabulce nabíjení akumulátoru.

   Tabulka nabíjení akumulátoru

   Nastavení nabíječkyDoba nabíjení
   10 A8 až 10 hodin
   20 A4 až 6 hodin (nepřekročte 6 hodin)
  8. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, odpojte nabíječku od zdroje napájení a potom odpojte kabely nabíječky od vývodů akumulátoru (Obrázek 97).

  Použití startovacích kabelů

  Důležité upozornění

  Při připojení akumulátoru k pomocnému akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte a nemějte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  Note: K tomuto postupu jsou zapotřebí dvě osoby. Přesvědčte se, že osoba, která provádí připojení, používá řádnou ochranu obličeje, ochranné rukavice a oděv.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Přesvědčte se, zda jsou všechny ovládací prvky v NEUTRáLNí poloze.

  4. Posaďte se na sedadlo obsluhy a požádejte druhou osobu o provedení připojení.

   Note: Přesvědčte se, zda je napětí pomocného akumulátoru 12 V.

   Important: Pokud k napájení použijete jiný stroj, zajistěte, aby se oba stroje navzájem nedotýkaly.

  5. Připravte se k nastartování motoru, viz Spuštění a vypnutí motoru.

  6. Demontujte kryt z vývodu pomocného akumulátoru (Obrázek 98).

   g234645
  7. Připojte kladný (+) startovací kabel k vývodu pomocného akumulátoru (Obrázek 98).

  8. Připojte záporný startovací kabel (–) k místu ukostření, jako je šroub bez laku nebo nosník rámu (Obrázek 98).

  9. Nastartujte motor, viz Spuštění a vypnutí motoru.

   Important: Pokud se motor spustí a hned se opět zastaví, nepoužívejte znovu startér, dokud se motor startéru nepřestane otáčet. Při jednom pokusu o nastartování nespouštějte motor startéru na více než 30 sekund. Před spuštěním motoru startéru počkejte 30 sekund, aby mohl vychladnout motor a došlo k navýšení startovacího napětí v akumulátoru.

  10. Pokud se motor nastartuje, požádejte druhou osobu o odpojení nejdříve záporného (–) startovacího kabelu od rámu, poté kladného (+) startovacího kabelu (Obrázek 98).

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola hladiny oleje v pohonu planetovými koly

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu oleje v pohonu s planetovými koly (zkontrolujte také, zda nedochází k úniku oleje z vnější strany).
 • Specifikace oleje: SAE 85W-140 úroveň GL4 podle klasifikace API

  Množství oleje v pohonu s planetovými koly: přibližně 1,4 l

  Převodový olej Toro Premium Gear Oil je k dispozici u autorizovaného servisního prodejce. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Vyčistěte prostor v okolí kontrolní zátky hladiny oleje pomocí čisticího rozpouštědla (Obrázek 99).

   g021828
  3. Otáčejte pohonem s planetovými koly, dokud nebudou kontrolní a vypouštěcí zátka oleje kolmo k zemi (v poloze 6 hodin), viz Obrázek 99.

  4. Demontujte kontrolní zátku hladiny oleje (Obrázek 99).

   Note: Hladina oleje je správná, pokud sahá ke spodní části otvoru kontrolní zátky hladiny oleje.

  5. Je-li hladina oleje pod spodním okrajem otvoru, doplňte specifikovaný olej tak, aby hladina oleje sahala ke spodnímu okraji kontrolního otvoru.

  6. Zašroubujte a utáhněte kontrolní zátku hladiny oleje.

  7. Zopakujte kroky 1 až 6, abyste zkontrolovali hladinu oleje pohonu s planetovými koly také na druhé straně stroje.

  Výměna oleje pohonu s planetovými koly

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 250 hodinách
 • Vyměňte olej planetové převodovky.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte olej planetové převodovky (nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Note: Olej měňte, je-li teplý (pokud je to možné).

  1. Umístěte stroj na rovnou plochu.

  2. Očistěte prostor kolem kontrolní zátky hladiny oleje (Obrázek 99).

  3. Otáčejte pohonem s planetovými koly, dokud nebude vypouštěcí zátka oleje přímo pod kontrolní zátkou hladiny oleje (Obrázek 99).

  4. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  5. Pod vypouštěcí zátku oleje umístěte sběrnou nádobu.

  6. Demontujte kontrolní zátku hladiny oleje a vypouštěcí zátku oleje.

  7. Nainstalujte vypouštěcí zátku oleje.

  8. Naplňte pásový pohon s planetovými koly olejem tak, aby jeho hladina byla na spodním okraji otvoru kontrolní zátky hladiny oleje.

  9. Nainstalujte kontrolní zátku hladiny oleje.

  10. Zopakujte kroky 1 až 9, abyste vyměnili olej pohonu s planetovými koly také na druhé straně stroje.

  Kontrola oleje pohonu otáčení převodovky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte olej pohonu otáčení převodovky.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte olej pohonu otáčení převodovky (nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Specifikace oleje: SAE 85W-140, úroveň GL4 podle klasifikace API

  Množství oleje v pohonu otáčení převodovky: přibližně 2,7 l

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Hladinu oleje kontrolujte pomocí průzoru na pohonu převodovky (Obrázek 100).

   Note: Hladina oleje musí být v polovině průzoru.

   g220070
  3. Sejměte krytku odvzdušňovače a doplňujte olej do pohonu převodovky, dokud hladina oleje nevystoupá alespoň do poloviny průzoru (Obrázek 100).

  Výměna oleje pohonu otáčení převodovky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 100 hodinách
 • Vyměňte olej pohonu převodovky.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte olej pohonu převodovky (nebo jednou za rok, podle toho, která z možností nastane dříve).
 • Note: Olej měňte, je-li teplý (pokud je to možné).

  1. Přepravte stroj na rovný povrch a přesuňte vozík až na zadní doraz.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Demontujte zátku vypouštěcího otvoru a vypusťte olej (Obrázek 101).

   g235823
  4. Nainstalujte vypouštěcí zátku zpět.

  5. Sejměte odvětrávací zátku (Obrázek 102).

   g235824
  6. Naplňte převodovku olejem tak, aby jeho hladina byla nad polovinou průzoru (Obrázek 100).

  7. Nainstalujte odvětrávací zátku (Obrázek 102).

  Údržba pásů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte napnutí pásů.
 • Důležité upozornění

  Pokud demontujete napínací maznici pásu, jež se nachází na napínáku hydraulického pásu, nebo ji nadměrně povolíte, mazivo může uniknout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  Mazivo v hydraulickém pásu je pod vysokým tlakem, takže je nutné, aby se napínací maznice pásu v rámci jednoho úkonu nepovolovala o více než 1 otáčku.

  Zvýšení napnutí pásu

  Pokud se pás zdá být volný, zvyšte napnutí pásu následujícím způsobem.

  1. Přepravte stroj na rovný povrch a zvedněte přítlačný rám a stabilizátory tak, aby byly zdviženy pásy.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odstraňte nečistoty v okolí napínací maznice pásu (Obrázek 103).

   Important: Před nastavením napnutí pásu se přesvědčte, zda je prostor kolem napínací maznice pásu čistý.

  4. Demontujte přídržné šrouby a kryt, ve kterém se nachází napínací maznice pásu.

  5. Aplikujte mazivo do maznice, dokud napnutí nedosáhne hodnoty 22 063 kPa, viz Obrázek 103.

   g220084
  6. Odstraňte nadbytečné mazivo v okolí maznice.

  7. Nainstalujte kryt a přídržné šrouby.

  8. Podle kroků 3 až 7 zvyšte napnutí pásu na druhé straně.

  Snížení napnutí pásu

  Pokud se pás zdá být příliš napnutý, snižte napnutí pásu následujícím způsobem.

  1. Přepravte stroj na rovný povrch a zvedněte přítlačný rám a stabilizátory tak, aby byly zdviženy pásy.

  2. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  3. Odstraňte nečistoty v okolí napínací maznice pásu (Obrázek 103).

   Important: Před nastavením napnutí pásu se přesvědčte, zda je celý prostor kolem napínací maznice pásu čistý.

  4. Demontujte přídržné šrouby a kryt, ve kterém se nachází napínací maznice pásu.

  5. Otočte napínací maznici pásu proti směru hodinových ručiček maximálně o 1 otáčku (Obrázek 103).

   Note: Jakmile se maznicí otočí o 1 otáčku, mazivo se začne uvolňovat a dojde k povolení pásu.

  6. Jakmile hodnota napnutí dosáhne 22 063 kPa, otočením napínací maznice pásu ve směru hodinových ručiček ji utáhněte.

  7. Odstraňte nadbytečné mazivo v okolí maznice.

  8. Nainstalujte kryt a přídržné šrouby.

  9. Podle kroků 3 až 8 snižte napnutí pásu na druhé straně.

  Údržba chladícího systému

  Specifikace chladicí kapaliny: roztok nemrznoucí směsi na bázi ethylenglykolu a vody v poměru 50:50 nebo ekvivalentní.

  Množství chladicí kapaliny v motoru a chladiči: 16,77 l

  Důležité upozornění

  Pokud se odstraní uzávěr chladiče při teplém motoru, může vystříknout horká chladicí kapalina a způsobit opaření.

  • Při odstraňování uzávěru chladiče používejte ochranu obličeje.

  • Před odstraněním uzávěru chladiče nechejte vychladnout chladicí systém na teplotu nižší než 50 °C.

  • Kontrolu a údržbu chladicího systému motoru provádějte podle daných pokynů.

  Důležité upozornění

  Chladicí kapalina je jedovatá.

  • Skladujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí a domácích zvířat.

  • Pokud stejnou chladicí kapalinu nepoužijete znovu, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Po požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte ji mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny v nádrži

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádrži chladiče.
 • Important: Během tohoto postupu neodstraňujte uzávěr plnicího hrdla chladiče.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Nechejte motor vychladnout.

  3. Otevřete přední kapotu.

  4. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádrži (Obrázek 104).

   g220074
  5. Doplňte specifikovanou chladicí kapalinu tak, aby její hladina sahala do 1/2 objemu nádrže.

   Note: Před doplněním roztoku chladicí kapaliny do nádrže se přesvědčte, zda je pečlivě promíchán.

  Kontrola hladiny chladicí kapaliny v chladiči

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči.
 • Důležité upozornění

  Pokud byl spuštěn motor, chladič bude pod tlakem a chladicí kapalina uvnitř bude horká. Při odstraňování uzávěru může chladivo vystříknout a způsobit vážné popáleniny.

  • Uzávěr chladiče neodstraňujte za účelem zjištění hladiny chladiva.

  • Uzávěr chladiče neodstraňujte, pokud je motor horký. Počkejte alespoň 15 minut, až motor vychladne, případně počkejte, až bude uzávěr chladiče dostatečně chladný, abyste se jej mohli bezpečně dotknout.

  Note: Chladicí systém je naplněn roztokem vody a nemrznoucí směsi ethylenglykolu v poměru 50:50.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Nechejte motor vychladnout.

  3. Otevřete přední a zadní kapotu.

  4. Odstraňte uzávěr chladiče z plnicího hrdla chladiče a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny (Obrázek 104 a Obrázek 105).

   Note: Chladicí kapalina musí být sahat až k plnicímu hrdlu.

   g220074
  5. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, doplňte ji až po spodní okraj plnicího hrdla (Obrázek 105).

   Important: Chladič nepřeplňujte.

   Note: Je-li hladina chladicí kapaliny v chladiči nízká, ale v nádrži chladicí kapaliny dosahuje ke značce "Full" (horní), zkontrolujte únik vzduchu v hadici mezi chladičem a nádrží chladicí kapaliny.

  6. Nainstalujte zpět uzávěr plnicího hrdla chladiče a přesvědčte se, že je pevně zajištěný (Obrázek 105).

  7. Jestliže teplota okolního vzduchu klesá pod 0 °C, úplně smíchejte ethylenglykol s vodou tak, že necháte motor spuštěný při jeho provozní teplotě po dobu 5 minut.

  Kontrola stavu součástí chladicího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav součástí chladicího systému. Odstraňte nečistoty z těchto součástí a v případě potřeby je opravte nebo vyměňte za nové.
 • Zkontrolujte stav chladicího systému a přesvědčte se, zda z něj neuniká kapalina, zda není znečištěný ani poškozený a zda nejsou uvolněné svorky a objímky hadic. V případě potřeby součásti vyčistěte, opravte, utáhněte nebo vyměňte.

  Kontrola koncentrace chladicí kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Koncentraci chladicí kapaliny zkontrolujte před zimní sezonou.
 • Zkontrolujte koncentraci nemrznoucí směsi na bázi ethylenglykolu v hladicí kapalině: Přesvědčte se, zda chladicí kapalina obsahuje 50 % ethylenglykolu a 50 % vody nebo zda je kapalina ekvivalentní.

  Note: Směs s obsahem 50 % ethylenglykolu a 50 % destilované vody bude celoročně chránit motor do teploty -37 °C.

  Pomocí měřicího přístroje koncentrace zjistěte koncentraci směsi chladicí kapaliny, abyste se ujistili, že obsahuje 50 % ethylenglykolu a 50 % destilované vody nebo že jde o ekvivalentní kapalinu. Postup kontroly viz pokyny výrobce.

  Čištění chladicího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyčistěte chladicí systém.(Vyčistěte chladicí systém, je-li chladicí kapalina znečištěná nebo má barvu koroze.)
 • Vypuštění chladicí kapaliny ze systému

  Important: Chladicí kapalinu nevypouštějte na zem ani do neschválené nádoby, ze které může chladicí kapalina unikat.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Nechejte motor vychladnout.

  3. Otevřete přední kapotu.

  4. Demontujte uzávěr chladiče (Obrázek 105).

  5. Pod zátku vypouštěcího otvoru umístěte sběrnou nádobu (Obrázek 106).

   Note: Množství chladicí kapaliny v motoru a chladiči je 16,8 l.

   g220073
  6. Demontujte vypouštěcí zátku chladiče a vypusťte veškerou chladicí kapalinu ze systému chlazení.

   Note: Použitou chladicí kapalinu zlikvidujte řádným způsobem podle místních předpisů.

  7. Vyčistěte závit na vypouštěcí zátce a aplikujte na něj 3 vrstvy těsnicí pásky PTFE.

  8. Nainstalujte zpět vypouštěcí zátku (Obrázek 106).

  Vypláchnutí chladicího systému

  Množství chladicí kapaliny v motoru a chladiči: 16,8 l.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Chladicí systém vyčistěte následujícím způsobem:

   1. Přesvědčte se, zda je vypuštěna chladicí kapalina z chladiče a zda je nainstalována vypouštěcí zátka, viz Vypuštění chladicí kapaliny ze systému.

   2. Nalijte čisticí roztok chladicího systému plnicím hrdlem do chladiče (Obrázek 107).

    Note: Použijte čisticí roztok s obsahem 21 g uhličitanu sodného na každých 17 l vody nebo běžně dostupný ekvivalentní prostředek. Řiďte se pokyny dodávanými s čisticím roztokem.

    g220077
   3. Nainstalujte zpět vypouštěcí zátku (Obrázek 106).

    Important: Neinstalujte uzávěr chladiče.

   4. Spusťte motor a nechejte jej pracovat po dobu 5 minut, nebo dokud teplota chladicí kapaliny nestoupne na 82 °C; poté motor vypněte.

    Výstraha

    Čisticí roztok je horký a může způsobit opaření.

    Stůjte mimo výtokovou stranu vypouštěcí zátky chladicí kapaliny.

   5. Demontujte vypouštěcí zátku z chladiče a vypusťte čisticí roztok do sběrné nádoby.

   6. Vyčistěte závit na vypouštěcí zátce a aplikujte na něj 3 vrstvy těsnicí pásky PTFE.

   7. Nainstalujte zpět vypouštěcí zátku.

  3. Chladicí systém vypláchněte následujícím způsobem:

   1. Sejměte uzávěr plnicího hrdla.

   2. Naplňte chladič čistou vodou (Obrázek 108).

    g220076
   3. Nasaďte uzávěr plnicího hrdla.

   4. Spusťte motor a nechejte jej pracovat po dobu 5 minut, nebo dokud teplota chladicí kapaliny nestoupne na 82 °C; poté motor vypněte.

    Výstraha

    Voda je horká a může způsobit opaření.

    Stůjte mimo výtokovou stranu vypouštěcí zátky chladicí kapaliny.

   5. Demontujte vypouštěcí zátku a vypusťte vodu do sběrné nádoby.

   6. Vyčistěte závit na vypouštěcí zátce a aplikujte na něj 3 vrstvy těsnicí pásky PTFE.

   7. Je-li voda vypuštěná z chladiče znečištěná, proveďte postup 3-1 až 3-5, dokud nebude voda vypouštěná z chladiče čistá.

   8. Nainstalujte zpět vypouštěcí zátku (Obrázek 106).

  Naplnění systému chladicí kapalinou

  Important: Chladicí systém musíte naplnit správně, aby nedošlo k vytvoření vzduchových kapes v chladicích kanálech. V případě nesprávného odvzdušnění chladicího systému hrozí vážné poškození chladicího systému a motoru.

  Important: Použijte ve stroji směs s obsahem 50 % ethylenglykolu a 50 % vody nebo ekvivalentní. Nejnižší provozní teplota okolí, ve které je možné používat tuto směs, je –37 °C. Je-li okolní teplota nižší, upravte poměr směsi. Směs s obsahem 50 % ethylenglykolu a 50 % vody nebo ekvivalentní používejte ve stroji po celý rok.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Demontujte uzávěr chladiče (Obrázek 105).

  3. Naplňte chladicí kapalinu do chladiče tak, aby hladina sahala ke spodnímu okraji plnicího hrdla (Obrázek 109).

   Note: Množství chladicí kapaliny v motoru a chladiči je 16,8 l.

   g220077
  4. Nasaďte uzávěr chladiče (Obrázek 105).

  5. Úplně naplňte nádrž chladicí kapaliny.

  6. Nasaďte uzávěr nádrže chladicí kapaliny.

  7. Spusťte motor a nechejte jej pracovat ve středním rozsahu otáček po dobu 5 minut.

  8. vypněte motor a vyjměte klíč.

  9. Počkejte 30 minut, a poté zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádrži. Je-li nízká, doplňte chladicí kapalinu.

  Údržba řemenů

  Údržba klínového řemene motoru

  Důležité upozornění

  V případě doteku rotujícího klínového řemene může dojít k vážnému zranění nebo smrti.

  Před zahájením práce v blízkosti řemenů vypněte motor a vyjměte klíč.

  Kontrola stavu řemene

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 250 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav hnacího řemene motoru.
  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Přesvědčte se, zda nejsou řemeny potrhané, prasklé, zda nemají volná vlákna, zda nejsou znečištěné mazivem nebo olejem, pokroucené nebo nadměrně opotřebované (Obrázek 110).

   Note: Je-li řemen poškozený nebo nadměrně opotřebený, vyměňte jej.

  Kontrola napnutí řemene

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí hnacího řemene motoru.
  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Umístěte pravítko na hnací řemen a přes řemenice (Obrázek 110).

   g220794
  4. Stlačte řemen ve střední části mezi řemenicí ventilátoru a řemenicí alternátoru, viz Obrázek 110.

   Note: Rozmezí průvěsu mezi pravítkem a řemenem musí být 7 až 9 mm pod zatížením 10 kg.

  5. Je-li napnutí řemene nad nebo pod specifikovaným rozmezím, nastavte napnutí hnacího řemene, viz Nastavení napnutí řemene.

  Nastavení napnutí řemene

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Povolte matici a šroub na otočném bodu alternátoru (Obrázek 111).

   g021648
  4. Povolte stavěcí šroub alternátoru (Obrázek 111).

  5. Odtažením alternátoru od motoru zvýšíte napnutí řemenu a přitažením alternátoru k motoru napnutí řemenu snížíte (Obrázek 111).

  6. Utáhněte stavěcí šroub alternátoru (Obrázek 111).

  7. Zkontrolujte napnutí řemene, viz Kontrola napnutí řemene.

  8. Je-li napnutí správné, utáhněte matici a šroub na otočném bodu alternátoru (Obrázek 111); v opačném případě zopakujte krok 4 až 7.

  Údržba hydraulického systému

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit během několika hodin.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Udržujte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od netěsných otvorů nebo trysek, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  Údržba hydraulické kapaliny

  Nádrž hydraulické kapaliny je při výrobě naplněna přibližně 102 litry vysoce kvalitní hydraulické kapaliny. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den. Jako náhradní kapalina se doporučuje:

  Hydraulická kapalina Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (K dispozici v 19litrových kbelících nebo 208litrových sudech. Čísla dílů vám poskytne autorizované servisní středisko.)

  Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné kapaliny, pokud splňují veškeré následující materiálové vlastnosti a oborové specifikace. Nedoporučujeme používat syntetickou kapalinu. Požádejte prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen výrobky od osvědčených výrobců, kteří zaručují kvalitu svých produktů.

  Vysoký index viskozity / hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46

  Materiálové vlastnosti: 
   Viskozita, ASTM D44542,2 cSt při 40 °C
   7,8 cSt při 100 °C
   Index viskozity ASTM D2270158
   Teplota tuhnutí, ASTM D97–6 °C
  Oborové specifikace:Vickers I-286-S (úroveň kvality), Vickers M-2950-S (úroveň kvality), Denison HF-0

  Note: Mnoho hydraulických kapalin je téměř čirých, takže zjišťování úniků může být obtížné. Pro hydraulickou kapalinu je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička postačí na 15 až 22 l hydraulické kapaliny. Hydraulický olej objednávejte v autorizovaném servisním středisku.

  Note: Pokud okolní teplota přesahuje teplotu 43 °C, společnost Toro vám nabídne doporučené alternativy.

  Kontrola hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Hydraulickou kapalinu zkontrolujte následovně:

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Počkejte 10 minut, aby motor vychladl a hladina hydraulického oleje se ustálila.

  3. Je-li hladina nízká, otevřete uzávěr nádrže hydraulického oleje, doplňte malé množství oleje a počkejte 2 minuty, aby se hladina oleje ustálila.

   Note: Hladina oleje je v rozmezí 1/2 až 2/3 plného objemu, jestliže má olej teplotu okolního prostředí nebo pokud nebyl toho dne dosud spuštěn motor.

  4. Dále doplňujte vhodnou kapalinu po malých dávkách, dokud hladina nedosáhne horní části plnicího hrdla.

  5. Nasaďte uzávěr zpět na plnicí hrdlo.

   g220799

  Výměna zpětného filtru hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte zpětný filtr hydraulické kapaliny.
  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Starý zpětný filtr hydraulické kapaliny zlikvidujte.

   g229101
  3. Nainstalujte nový zpětný filtr hydraulické kapaliny.

  Výměna filtru přívodu hydraulického oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte tlakový filtr hydraulického oleje.
  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Umístěte pod filtr vypouštěcí nádobu.

  4. Pomocí klíče demontujte filtr přívodu hydraulického oleje (Obrázek 114).

   g229100
  5. Zlikvidujte starý filtr.

  6. Potřete kruhové těsnění filtru tenkou vrstvou specifikovaného hydraulického oleje.

  7. Nainstalujte nový filtr a utáhněte jej klíčem na filtry.

  8. Spusťte motor, nechejte jej pracovat na volnoběh po dobu přibližně 1 minuty a poté zkontrolujte těsnost v okolí filtru přívodu hydraulického oleje.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Important: Pokud je kapalina znečištěná, obraťte se na autorizované servisní středisko a požádejte o propláchnutí systému. Znečištěná kapalina může mít ve srovnání s čistým olejem mléčnou nebo černou barvu.

  Important: Použití jiného filtru může vyústit v ukončení platnosti záruky na některé součásti.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete přední kapotu.

  3. Zvedněte stroj pomocí vhodného zařízení.

   Důležité upozornění

   Pokud budou ke zvedání zadní části stroje použity pouze mechanické nebo hydraulické zvedáky, mohou vzniknout nebezpečné situace. Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj podepřít dostatečně nebo mohou selhat; to může způsobit pád stroje a následné zranění nebo smrt.

   • Při podpírání stroje se nespoléhejte pouze na mechanické nebo hydraulické zvedáky.

   • Použijte vhodné montážní podstavce nebo obdobné podpěry.

  4. Pod nádrž hydraulické kapaliny umístěte velkou sběrnou nádobu.

  5. Demontujte vypouštěcí zátku na spodní straně nádrže (Obrázek 115).

   g229374
  6. Vyčistěte závit na vypouštěcí zátce a aplikujte na něj 3 vrstvy těsnicí pásky PTFE.

  7. Vypusťte hydraulickou kapalinu do nádoby.

   Important: Objem nádrže hydraulické kapaliny je 102 l, takže je nutné, abyste použili sběrnou nádobu o objemu alespoň 114 l.

  8. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, nainstalujte zpět vypouštěcí zátku.

  9. Vyčistěte montážní plochy filtru.

  10. Postavte pod filtr sběrnou nádobu a filtr demontujte (Obrázek 112).

  11. Namažte těsnění jednotlivých nových filtrů a naplňte je hydraulickou kapalinou.

  12. Našroubujte filtry, až těsnění dosedne na montážní desky. Potom filtr dotáhněte o další 1/2 otáčky.

  13. Naplňte nádrž novou hydraulickou kapalinou.

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

  14. Nasaďte uzávěr nádrže.

  15. Spusťte motor a s použitím všech ovládacích prvků hydrauliky naplňte celý systém hydraulickou kapalinou. Přesvědčte se, zda nejsou patrné netěsnosti; poté motor vypněte.

  16. Zkontrolujte hladinu kapaliny a v případě potřeby doplňte hladinu ke značce horní meze na měrce. Nádrž nepřeplňujte.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Denně kontrolujte, zda se u hydraulického potrubí a hadic nevyskytují netěsnosti, zlomené potrubí, uvolněné montážní držáky, opotřebení, volné spoje nebo narušení vlivem počasí a chemikálií. Před zahájením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout kůží, a způsobit tak poranění.

  • Před natlakováním hydraulického systému zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Mějte tělo a ruce v dostatečné vzdálenosti od malých prasklin nebo trysek, ze kterých pod vysokým tlakem uniká hydraulická kapalina.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  • Pokud kapalina pronikne kůží, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  Zkušební otvory hydraulického systému

  Zkušební otvory se používají pro kontrolu tlaku v hydraulických okruzích. O pomoc požádejte autorizované servisní středisko.

  Údržba čerpadla výplachové kapaliny

  Výměna oleje čerpadla výplachové kapaliny

  Čerpadlo je dodáváno s olejovou náplní v klikové skříni, avšak před a po prvním spuštění motoru zkontrolujte hladinu oleje.

  Objem klikové skříně je 1,9 l.

  Používejte pouze vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší

  • Olej: SAE 30-weight, olej bez obsahu rozpouštědel pro použití při teplotách nad 0 °C

  Motorový olej Toro Premium Engine Oil je k dispozici u místního prodejce. Čísla dílů naleznete v katalogu náhradních dílů. Další doporučení naleznete také v příručce k motoru, která je součástí stroje.

  Kontrola hladiny oleje čerpadla výplachové kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje čerpadla výplachové kapaliny.
  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete zadní kapotu.

  3. Vyjměte měrku oleje (Obrázek 116).

   g220256
  4. Přesvědčte se, zda olej sahá ke kontrolní rysce hladiny oleje, viz Obrázek 116.

   Note: Pokud hladina oleje sahá pod tuto rysku, zopakujte krok 8 v části Výměna oleje čerpadla výplachové kapaliny a doplňte potřebné množství oleje.

  Výměna oleje čerpadla výplachové kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte olej čerpadla výplachové kapaliny.
  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Otevřete zadní kapotu.

  3. Nechejte motor vychladnout.

  4. Demontujte vypouštěcí zátku a pod výpustný otvor umístěte sběrnou nádobu (Obrázek 117).

   g220257
  5. Vyčistěte závit na vypouštěcí zátce a aplikujte na něj 3 vrstvy těsnicí pásky PTFE.

  6. Vypusťte všechen olej do sběrné nádoby (Obrázek 117).

  7. Nainstalujte vypouštěcí zátku zpět.

  8. Demontujte uzávěr plnicího hrdla oleje (Obrázek 117) a doplňte přibližně 1,9 l oleje tak, aby jeho hladina sahala ke kontrolní rysce hladiny oleje, viz Obrázek 116.

  Příprava systému výplachové kapaliny na chladné klimatické podmínky

  Po vrtání připravte stroj následujícím způsobem, pokud klesne okolní teplota pod 0 °C.

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Připravte stroj na cirkulaci nemrznoucí kapaliny následovně:

   1. Otevřete zadní kapotu.

   2. Pod vrtací vřeteno umístěte vypouštěcí nádobu pro zachycení vytékající nemrznoucí kapaliny (Obrázek 118).

    g220259
   3. Přesvědčte se, zda je na vstupním hrdle čerpadla výplachové kapaliny nainstalován uzávěr (Obrázek 119).

    g220260
   4. Demontujte uzávěr z nádrže nemrznoucí směsi pro čerpadlo výplachové kapaliny (Obrázek 120).

    g220258
   5. Přesvědčte se, zda je nádrž plná nemrznoucí směsi (Obrázek 120).

  3. Zajistěte cirkulaci nemrznoucí směsi následovně:

   1. Otevřete ventil nemrznoucí kapaliny na přední straně čerpadla výplachové kapaliny, viz Obrázek 120.

   2. Nastartujte stroj a zapněte čerpadlo výplachové kapaliny.

   3. V případě potřeby doplňte nemrznoucí směs (Obrázek 120).

   4. Jakmile začne vytékat nemrznoucí směs z vrtacího vřetena (Obrázek 118), vypněte čerpadlo.

  4. Vypněte stroj.

  5. Nainstalujte uzávěr na nádrž nemrznoucí směsi (Obrázek 120).

  6. Uzavřete ventil nemrznoucí směsi (Obrázek 120).

  Údržba ovládacích prvků

  Kalibrace joysticků a ovládací skříně pojezdu

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte kalibraci joysticků a ovládací skříně pojezdu.
 • Tento postup naleznete v kapitole pojednávající o joysticku v softwarové příručce.

  Čištění

  Čištění pomocí stříkacího nástavce hadice

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte stroj pomocí stříkacího nástavce hadice.
 • Stroj je dodáván se stříkacím nástavcem hadice, který můžete použít k čištění stroje a trubek.

  Important: Nestříkejte na žádné elektronické součásti stroje a před čištěním stroje pomocí stříkacího nástavce hadice se přesvědčte, zda je zavřená kapota.

  Important: Je-li venkovní teplota pod bodem mrazu, před čištěním viz Příprava systému výplachové kapaliny na chladné klimatické podmínky.

  Chcete-li použít stříkací nástavec hadice, postupujte následovně:

  1. Přemístěte stroj na rovný povrch, vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Přesvědčte se, zda je stříkací nástavec hadice ve VYPNUTé poloze (Obrázek 121).

   g229102
  3. Otevřete zadní kapotu.

  4. Otočte ventil výplachové kapaliny ve směru hodinových ručiček do VYPNUTé polohy (Obrázek 122).

   g234644
  5. Připojte stříkací nástavec hadice ke spojce (Obrázek 123).

   g220261
  6. Nastavte čerpadlo na čistou vodu Připojení ke zdroji výplachové kapaliny.

   Otočte spínač stříkacího nástavce hadice do ZAPNUTé polohy (Obrázek 122).

  7. Prostřednictvím displeje obrazovky ZAPNěTE čerpadlo výplachové kapaliny; viz část Hlavní funkce vrtání zobrazované na obrazovce tlaků v softwarové příručce.

  8. Při použití stříkacího nástavce hadice držte stisknutou páku a stříkejte na stroj a trubky.

  Čištění plastových a resinových dílů

  Při čištění plastových oken, panelu, přístrojové desky, monitoru, měřidel apod. se vyhněte použití benzínu, petroleje, ředidla apod. K čištění těchto dílů používejte pouze vodu, jemné mýdlo a měkký hadr.

  Pokud se k čištění plastových nebo resinových dílů použije benzín, petrolej, ředidlo a obdobné prostředky, dojde ke změně barvy, prasknutí nebo jejich deformaci.

  Uskladnění

  1. Vypněte motor a vyjměte klíč.

  2. Odstraňte nečistoty a maz z celého stroje.

   Important: Vozidlo můžete umýt vodním roztokem neagresivního čisticího prostředku. Nepoužívejte příliš mnoho vody, obzvláště pak blízko řídicího panelu, motoru, hydraulických čerpadel a motorů.

  3. Proveďte údržbu vzduchového filtru; postupujte podle pokynů v části Údržba vzduchového filtru.

  4. Proveďte mazání vozidla; postupujte podle pokynů v části Mazání vozidla.

  5. Nabijte akumulátor, viz Nabíjení akumulátoru.

  6. Zkontrolujte a upravte napnutí pásů, viz Údržba pásů.

  7. Před uskladněním stroje v zimním období zkontrolujte chladicí kapalinu, viz Údržba chladícího systému.

  8. Připravte čerpadlo výplachové kapaliny na zimní období, viz Příprava systému výplachové kapaliny na chladné klimatické podmínky.

  9. Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby, svorníky a matice. Všechny poškozené součásti opravte nebo vyměňte.

  10. Natřete poškrábaná místa a odhalený kovový povrch. Barvu získáte v autorizovaném servisním středisku.

  11. Vozidlo odstavte ve skladu anebo garáži v čistém a suchém prostředí. Vyjměte klíč ze spínače a uložte jej na snadno zapamatovatelném místě.

  12. Vozidlo přikryjte, aby bylo chráněno před znečištěním.

  Odstraňování závad

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Stroj nereaguje správně na ovládací prvky.
  1. Je třeba kalibrovat joysticky.
  2. Je třeba kalibrovat montážní celek excentru.
  3. Jeden ze snímačů nereaguje.
  1. Proveďte kalibraci joysticků.
  2. Proveďte kalibraci montážního celku excentru, viz softwarová příručka.
  3. Zkontrolujte obrazovku stroje s informacemi, viz softwarová příručka.
  Startér neprotáčí motorem.
  1. Odpojovač akumulátoru je ve vypnuté poloze.
  2. Elektroinstalace je zkorodovaná nebo má uvolněné spoje.
  3. Došlo ke spálení nebo uvolnění pojistky.
  4. Akumulátor je vybitý.
  5. Je poškozené relé nebo spínač.
  6. Je poškozený startér nebo elektromagnet startéru.
  7. Došlo k zadření vnitřních součástí motoru.
  1. Otočte odpojovač akumulátoru do zapnuté polohy.
  2. Zkontrolujte kontakty spojů elektroinstalace.
  3. Pojistku utáhněte nebo vyměňte.
  4. Akumulátor dobijte nebo vyměňte.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se protáčí, ale nespustí.
  1. Byl použit nesprávný postup startování.
  2. Palivová nádrž je prázdná.
  3. Palivový uzavírací ventil je zavřený.
  4. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  5. Palivové potrubí je ucpané.
  6. V palivu je vzduch.
  7. Svíčky nefungují.
  8. Příliš nízké otáčky při startování.
  9. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  10. Palivový filtr je ucpaný.
  11. Nesprávná jakost paliva pro použití za chladného počasí.
  12. Nízká komprese.
  13. Došlo k poruše vstřikovacích trysek nebo čerpadla.
  14. Elektromagnet ETR je nefunkční.
  1. Viz části Spuštění a vypnutí motoru.
  2. Naplňte nádrž čerstvým palivem.
  3. Palivový uzavírací ventil otevřete.
  4. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  5. Vyčistěte nebo vyměňte palivové potrubí.
  6. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  7. Zkontrolujte pojistku, svíčky a zapojení.
  8. Zkontrolujte akumulátor, viskozitu oleje a motor startéru (kontaktujte autorizované servisní středisko).
  9. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  10. Palivový filtr vyměňte.
  11. Vypusťte palivový systém a vyměňte palivový filtr. Naplňte systém čerstvým palivem správné jakosti pro aktuální okolní teplotní podmínky. Možná bude třeba zahřát celý stroj.
  12. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  13. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  14. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se spustí, ale přestane běžet.
  1. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  2. V palivovém systému jsou nečistoty nebo voda.
  3. Palivový filtr je ucpaný.
  4. V palivu je vzduch.
  5. Nesprávná jakost paliva pro použití za chladného počasí.
  6. Lapač jisker je zanesený.
  7. Palivové čerpadlo je poškozené.
  1. Uvolněte uzávěr. Pokud motor běží s uvolněným uzávěrem, vyměňte uzávěr.
  2. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  3. Palivový filtr vyměňte.
  4. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  5. Vypusťte palivový systém a vyměňte palivový filtr. Naplňte systém čerstvým palivem správné třídy pro aktuální tepelné podmínky.
  6. Lapač jisker vyčistěte nebo vyměňte.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor běží, ale klepe nebo vynechává.
  1. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  2. Motor se přehřívá.
  3. V palivu je vzduch.
  4. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  5. Nízká komprese.
  6. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  7. Nadměrné nánosy karbonu.
  8. Došlo k vnitřnímu opotřebení nebo poškození.
  1. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  2. Viz část Motor se přehřívá.
  3. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor nepracuje na volnoběh.
  1. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  2. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  3. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  4. Palivový filtr je ucpaný.
  5. V palivu je vzduch.
  6. Palivové čerpadlo je poškozené.
  7. Nízká komprese.
  1. Uvolněte uzávěr. Pokud motor běží s uvolněným uzávěrem, vyměňte uzávěr.
  2. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  3. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  4. Palivový filtr vyměňte.
  5. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor se přehřívá.
  1. Je třeba přidat chladivo.
  2. Omezené proudění vzduchu do chladiče.
  3. Hladina oleje v klikové skříni je nesprávná.
  4. Dochází k přetěžování.
  5. V palivovém systému je nesprávné palivo.
  6. Termostat je poškozený.
  7. Řemen ventilátoru je uvolněný nebo prasklý.
  8. Časování vstřikování je nesprávné.
  9. Čerpadlo chladicí kapaliny je poškozené.
  1. Zkontrolujte a doplňte chladivo.
  2. Prohlédněte a očistěte mříže bočního panelu po každém použití.
  3. Doplněním nebo upuštěním zajistěte, aby byla hladina na značce plného stavu.
  4. Omezte zátěž a použijte nižší rychlost pojezdu.
  5. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Příliš mnoho černého kouře ve výfukových plynech.
  1. Dochází k přetěžování.
  2. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  3. V palivovém systému je nesprávné palivo.
  4. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  5. Vstřikovací čerpadlo je poškozené.
  6. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  1. Omezte zátěž a použijte nižší rychlost pojezdu.
  2. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  3. Vypusťte palivový systém a naplňte jej požadovaným palivem.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  6. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Příliš mnoho bílého kouře ve výfukových plynech.
  1. Teplota motoru je nízká.
  2. Svíčky nefungují.
  3. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  4. Vstřikovací trysky jsou poškozené.
  5. Nízká komprese.
  1. Zkontrolujte termostat.
  2. Zkontrolujte pojistku, svíčky a zapojení.
  3. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  5. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  Motor ztrácí výkon.
  1. Motor je přetížen.
  2. Hladina oleje v klikové skříni je nesprávná.
  3. Vzduchové filtry jsou znečištěné.
  4. V palivovém systému jsou nečistoty, voda, zvětralé nebo nesprávné palivo.
  5. Motor se přehřívá.
  6. Lapač jisker je zanesený.
  7. V palivu je vzduch.
  8. Nízká komprese.
  9. Otvor v palivové nádrži je zablokován.
  10. Časování vstřikovacího čerpadla je nesprávné.
  11. Vstřikovací čerpadlo je poškozené.
  1. Snižte rychlost pojezdu.
  2. Doplněním nebo upuštěním zajistěte, aby byla hladina na značce plného stavu.
  3. Proveďte servis vzduchových filtrů.
  4. Vypusťte a propláchněte palivový systém a naplňte jej čerstvým palivem.
  5. Viz část Motor se přehřívá.
  6. Lapač jisker vyčistěte nebo vyměňte.
  7. Odvzdušněte trysky a zkontrolujte, zda neuniká vzduch v hadicových spojích mezi palivovou nádrží a motorem.
  8. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  9. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  10. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
  11. Kontaktujte autorizované servisní středisko.