Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä oleva QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g226629

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Brutto- tai nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.

Älä kajoa koneen turvalaitteisiin tai poista niitä käytöstä ja tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä yritä säätää tai muuttaa moottorin kierrosnopeuden säädintä, sillä tämä saattaa heikentää käyttöturvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Important: Jos tätä konetta käytetään yli 1 500 m:n korkeudessa pitkäkestoisesti, korkean ilmanalan sarjan on oltava asennettuna, jotta moottori täyttää CARB/EPA-päästömääräykset. Korkean ilmanalan sarja parantaa moottorin suorituskykyä ja estää sytytystulppien likaantumisen, käynnistysvaikeudet ja päästöjen lisääntymisen. Kun sarja on asennettu, kiinnitä korkean ilmanalan kilpi koneen sarjanumerokilven viereen. Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen oikean korkean ilmanalan sarjan ja korkean ilmanalan kilven saamiseksi. Etsi lähin huoltoliike sivustoltamme osoitteessa www.Toro.com tai ota yhteys Toro Customer Care Department -asiakaspalveluun, jonka numero(t) on lueteltu päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).Poista sarja moottorista ja palauta moottori alkuperäisiin tehdasmäärityksiin, kun konetta käytetään alle 1 500 m:n korkeudessa. Älä käytä korkeaa ilmanalaa varten muunnettua moottoria alhaisemmassa ilmanalassa. Muuten moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.Jos et ole varma, onko kone muunnettu korkeaa ilmanalaa varten, katso, onko siinä seuraava kilpi (Kuva 3).

decal127-9363

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet sekä laitteessa ja lisälaitteissa olevat merkinnät ennen moottorin käynnistämistä ja noudata niitä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle tai koneen alle. Älä mene heittoaukkojen eteen.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä sivulliset ja lapset turvallisen matkan päässä koneesta. Lapset eivät saa käyttää konetta. Anna vain vastuullisten, koulutettujen, ohjeisiin perehtyneiden ja fyysisesti konetta käyttämään kykenevien aikuisten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal115-2896
decal115-2897
decal119-2283
decal131-4514b
decal137-9196
decal104-7953
decal133-1900

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Important: Älä laita sähkökäynnistyspainiketta sähkökäynnistimeen (jos varusteena) ennen kuin olet valmis käynnistämään moottorin, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

Kahvan suoristaminen

Vaara

Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

 • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

 • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Löysää kahvan nupit (Kuva 4).

  g038687
 2. Liikuta yläkahvaa varovasti eteenpäin, kunnes kahvan puoliskot ovat linjassa ja asettuvat yhteen kuvan mukaisesti (Kuva 5).

  g038688
 3. Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin.

 4. Kierrä kahvaa taaksepäin käyttöasentoon ja lukitse kahva halutulle korkeudelle. Katso Kahvan korkeuden säätö.

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Important: Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina laitetta käytettäessä.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 6).

g003251

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen sen käynnistämistä.

Moottoriöljyn laatuvaatimukset

Moottorin öljytilavuus0,55 l
Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 7).

  g038772
 3. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

 4. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

 5. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

 6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

 7. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 7).

  • Jos mittatikku näyttää liian matalan öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 5–7, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottorin öljymäärän tarkistus.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 8. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Akun lataus

Katso Akun lataus.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 8).

  g027257

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 8).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 9).

  g027258
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 9).

Laitteen yleiskatsaus

g038706
g038720
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
2083841 kg 152 cm 53 cm 109 cm

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten suuntaimet tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

 • Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

  • Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistä moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

 • Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 12).

Important: Käynnistysongelmia voi vähentää lisäämällä bensiiniin polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

g230458

Moottorin öljymäärän tarkistus

 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 13).

  g038772
 3. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

 4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

 5. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 28).

  • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän (Kuva 28), lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä puhdistavaa SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän (Kuva 28), valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Kahvan korkeuden säätö

Kahvaa voidaan nostaa ja laskea käyttäjälle mukavimpaan asentoon.

Käännä kahvan lukkoa, siirrä kahvaa (käytettävissä on kolme asentoa) ja lukitse kahva paikalleen (Kuva 14).

g007284

Leikkuukorkeuden säätö

Säädä leikkuukorkeus halutuksi.

Note: Nosta laitetta siirtämällä kumpaakin leikkuukorkeusvipua eteenpäin ja laske laitetta siirtämällä niitä taaksepäin (Kuva 15).

g012130

Note: Keskimääräiset leikkuukorkeusasetukset: A = 25 mm; B = 38 mm; C = 51 mm; D = 64 mm; E = 83 mm; F = 95 mm; G = 108 mm.

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

 • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 • Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia käyttöalueelle. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

 • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

 • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

 • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

 • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa koneen kaatumisen tai aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

 • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota virta-avain (jos varusteena), odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

 • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

 • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilo säännöllisesti kulumisen ja vikojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

 • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

Turvallisuus rinteissä

 • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

 • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

 • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

Moottorin käynnistys

 1. Vedä terän ohjaustanko kahvaan ja pidä se paikallaan (Kuva 16).

  g009546
 2. Paina sähkökäynnistyspainiketta (Kuva 17) tai vedä narukäynnistimen kahvaa (Kuva 18) hieman, kunnes tunnet vastuksen. Vetäise sitten voimakkaasti ja anna sen palata hitaasti takaisin kahvassa olevaan naruohjaimeen.

  Note: Jos sähkökäynnistyspainike ei ole paikallaan, aseta se sähkökäynnistimeen.

  g020174
  g009548

  Note: Jos laite ei käynnisty usean yrityksen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia (Kuva 19).

g003221

Note: Jos kone ei kulje vapaasti taaksepäin itsevetolaitteiston käytön jälkeen, pysähdy, pidä kädet samassa asennossa ja anna koneen siirtyä muutaman sentin eteenpäin, jotta pyöräveto vapautuisi. Voit myös koettaa ulottua yläkahvan alapuolella olevaan metallikahvaan ja työntää konetta muutaman sentin eteenpäin. Jos laite ei vieläkään liiku vapaasti taaksepäin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Moottorin sammutus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Sammuta moottori vapauttamalla terän ohjaustanko.

  Note: Irrota sähkökäynnistyspainike aina, kun poistut koneen luota.

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottori sammuu ja terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Leikkuujätteiden kierrättäminen

  Laitteessa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

  Note: Ruohonkeräin voi olla kiinni laitteessa leikkuujätteiden kierrätyksen aikana.

  Kun haluat kierrättää leikkuujätteet, siirrä keräimen valitsimen vipu KIERRäTYSASENTOON (Kuva 20).

  g038696

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Vaara

  Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

  Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Asenna ruohonkeräin; katso kohta Ruohonkeräimen asennus. Siirrä keräimen valitsimen vipu KERäYSASENTOON kuvan mukaisesti (Kuva 20).

  Ruohonkeräimen asennus

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Nosta takasuuntain ylös ja pidä sitä ylhäällä, asenna keräin loviin ja laske takasuuntain alas (Kuva 21).

   g038773

  Ruohonkeräimen irrotus

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Nosta ruohonkeräintä ylös ja poispäin kahvasta.

   Note: Kallista ruohonkeräintä hieman taaksepäin, mikä estää kerättyjen leikkuujätteiden putoamisen.

  Leikkuujätteiden heitto taaksepäin

  Käytä takaheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

  Note: Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus) ennen leikkuujätteiden heittoa taaksepäin. Keräimen valitsimen vivun on oltava KERäYSASENNOSSA kuvan mukaisesti (Kuva 20).

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos kone törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) ja tarkista, että kone ei ole vaurioitunut.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena), ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta.

  • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

  Laitteen alapuolen puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Parhaat tulokset saadaan puhdistamalla kone pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Laske laite alimpaan leikkuukorkeusasetukseen. Katso kohta Leikkuukorkeuden säätö.

  2. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

  3. Kiinnitä vesipisteeseen liitetty puutarhaletku pesuporttiin (Kuva 22).

   g014538
  4. Avaa vedensyöttö.

  5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes koneen alta ei enää tule leikkuujätettä.

  6. Sammuta moottori.

  7. Katkaise vedensyöttö ja irrota puutarhaletku koneesta.

  8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan, jotta koneen alapuoli kuivuu.

  9. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

  Kahvan taittaminen

  Vaara

  Jos kahva taitetaan tai suoristetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin ruohonleikkuria ei ole turvallista käyttää.

  • Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.

  • Jos kaapeli on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  1. Irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) kuvan mukaisesti (Kuva 23).

   g186627
  2. Löysää kahvan nupit.

  3. Käännä koko kahvaa eteenpäin (Kuva 24).

   Important: Vie kaapelit kahvan nuppien ulkopuolelle, kun taitat yläkahvaa.

   g038688
  4. Käännä kahvan yläosa takaisin moottoria kohti. Katso Kuva 25.

   g038687

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että moottori sammuu kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Lataa akkua 24 tunnin ajan.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Huolla sytytystulppa.
 • Vuosittain
 • Huolla ilmansuodatin.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Puhdista moottori poistamalla lika ja roskat sen päältä ja sivuilta. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.
 • Turvallisuus huollon aikana

  • Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja irrota sähkökäynnistyspainike ennen huoltotöiden suorittamista.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää. Älä korjaa tai muuta teriä.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Sammuta moottori, irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 26).

   g038697
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Huolla ilmansuodatin.
  1. Paina ilmansuodattimen suojuksen päällä olevat salvat alas (Kuva 27).

   g011722
  2. Avaa suojus.

  3. Irrota paperinen ilmansuodatin ja vaahtomuovinen esisuodatin (Kuva 27).

  4. Tarkista vaahtomuovinen esisuodatin ja vaihda se, jos se on vaurioitunut tai erittäin likainen.

  5. Tarkista paperinen ilmansuodatin.

   • Vaihda ilmansuodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

   • Jos ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

   Note: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

  6. Poista lika ilmansuodattimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla.

   Important: Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

  7. Asenna vaahtomuovinen esisuodatin ja paperinen ilmansuodatin ilmansuodattimeen.

  8. Asenna kansi.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  5 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Note: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,55 l
  Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 28).

   g010261
  4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 28).

   g038698
  5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

  7. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  8. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  9. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

  10. Katso öljymäärä mittatikusta (Moottorin öljymäärän tarkistus).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 8–10, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  11. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  12. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Akun lataus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Lataa akkua 24 tunnin ajan.
 • Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten kuukausittain (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämmössä (22 °C), jos mahdollista.

  1. Kytke laturi koneen johdinsarjaan, joka sijaitsee sähkökäynnistyspainikkeen alla (Kuva 30).

   g002889
  2. Kytke laturi pistorasiaan.

   Note: Kun akku ei enää lataudu, kierrätä tai hävitä lyijyakku paikallisten säännösten mukaisesti

  Note: Akkulaturissa saattaa olla kaksivärinen merkkivalonäyttö, joka ilmaisee seuraavat latauksen tilat:

  • Punainen valo ilmaisee, että laturi lataa akkua.

  • Vihreä valo ilmaisee, että akku on täysin latautunut tai että laturi on irrotettu akusta.

  • Vuoronperään punaisena ja vihreänä vilkkuva valo ilmaisee, että akku on lähes täysin latautunut. Tämä tila kestää vain muutaman minuutin, ennen kuin akku on täysin latautunut.

  Sulakkeen vaihtaminen

  Jos akku ei lataudu tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla palanut. Vaihda tilalle 40 ampeerin laattasulake.

  Important: Laitetta ei voida käynnistää sähkökäynnistimellä eikä akkua voi ladata, jos sulake ei ole asennettuna.

  1. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Avaa akun kannen kumpikin pää ja irrota se (Kuva 31).

   g017476
  3. Asenna sulake sulakepitimeen (Kuva 32).

   g002878

   Note: Laitteen akkutilassa on varasulake toimitettaessa.

  4. Aseta akun suojus paikalleen.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Huolla sytytystulppa.
 • Käytä Champion RL87YC -sytytystulppaa tai vastaavaa.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota johto sytytystulpasta (Kuva 26).

  3. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

  4. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

  5. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm. Katso Kuva 33.

   g000533
  6. Asenna sytytystulppa.

  7. Kiristä sytytystulppa momenttiin 20 N·m.

  8. Kytke johto sytytystulppaan.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina polttoaineen loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

  3. Tue terä puun kappaleella (Kuva 34).

   g231389
  4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 34).

  5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 35).

   g231390

   Important: Suuntaa terän käyrät päät laitteen koteloa kohti.

  6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 N·m:n momenttiin.

   Important: 82 N·m:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

  Varastointi

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta (esim. Toro Premium Fuel Treatment) vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla pakkauksen ohjeiden mukaan.

  2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

   Note: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta 90 päivää kauempaa.

  3. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  5. Irrota johto sytytystulpasta, kiinnitä johto kiinnitystappiin (jos varusteena) ja irrota sähkökäynnistyspainike (jos varusteena).

  6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

  7. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

  8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  9. Vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit: Lataa akkua 24 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin johto ja varastoi kone lämmittämättömään tilaan. Jos joudut varastoimaan laitetta lämmitetyssä tilassa, lataa akku 90 päivän välein. Katso Akun lataus.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit: Lataa akkua 24 tuntia. Katso Akun lataus.

  2. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  3. Poista ylimääräinen öljy sylinteristä irrottamalla sytytystulppa ja vetämällä narukäynnistimen kahvasta, jolloin moottori pyörii nopeasti.

  4. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 N·m.

  5. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  6. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  7. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Katso kohta Polttoainesäiliön täyttö.

  8. Kytke johto sytytystulppaan.