Úvod

Tato rotační, ručně vedená sekačka na trávu je vhodná pro soukromé majitele pozemků. Je určena primárně k sečení trávy na dobře udržovaných trávnících soukromých pozemků. Není určena k sekání křovin ani k zemědělskému použití.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com zde najdete informace o výrobcích a příslušenství, můžete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku.

Important: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód na štítku sériového čísla.

g226629

Vepište typové a sériové číslo výrobku do mezery níže:

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a obsahuje bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může způsobit vážný úraz nebo usmrcení, nebudete-li dodržovat doporučená opatření.

g000502

V této příručce jsou pro zdůraznění informací používána dvě slova. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, které stojí za zvláštní pozornost.

Hrubý nebo čistý točivý moment: Hrubý nebo čistý točivý moment tohoto motoru byl laboratorně stanoven výrobcem motoru v souladu se specifikacemi SAE (Society of Automotive Engineers, Asociace automobilových inženýrů) J1940 a J2723. V souladu s bezpečnostními, emisními a provozními požadavky byl efektivní točivý moment motoru u sekačky této třídy nastaven na výrazně nižší hodnotu. Prostudujte si příručku výrobce motoru dodávanou se strojem.

Nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními na stroji, nevypínejte je a pravidelně kontrolujte jejich funkci. Nepokoušejte se nastavovat nebo upravovat regulátor otáček motoru. Mohou tak vzniknout nebezpečné provozní podmínky, což může vést ke zranění.

Important: Pokud trvale používáte tento stroj v nadmořské výšce nad 1 500 m, namontujte soupravu pro vysoké nadmořské výšky, aby motor splňoval emisní předpisy CARB/EPA. Souprava pro vysoké nadmořské výšky zvyšuje výkon motoru a současně zabraňuje zanášení zapalovací svíčky, obtížnému startování a zvyšování emisí. Jakmile namontujete soupravu, připevněte na stroj štítek pro vysoké nadmořské výšky vedle typového štítku. Správnou soupravu pro vysoké nadmořské výšky a štítek pro vysoké nadmořské výšky vám poskytne jakékoli autorizované servisní středisko Toro. Chcete-li vyhledat svého nejbližšího prodejce, navštivte naše webové stránky www.Toro.com nebo kontaktujte naše oddělení zákaznické péče Toro na číslech uvedených v našem prohlášení o záruce na systém řízení emisí.Jestliže je motor provozován v nadmořské výšce pod 1 500 m, demontujte soupravu z motoru a uveďte jej do své původní konfigurace z výrobního závodu. Neprovozujte motor s přestavbou do vysokých nadmořských výsek v nižších nadmořských výškách, neboť se může přehřát a poškodit.Pokud si nejste jisti, zda je váš stroj vybaven přestavbou do vysokých nadmořských výšek, vyhledejte následující štítek (Obrázek 3).

decal127-9363

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu s normou EN ISO 5395:2013.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před nastartováním motoru si prostudujte pokyny a upozornění uvedené v provozní příručce, na stroji a na přídavných zařízeních a řiďte se jimi.

 • Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí stroje a nedávejte je pod stroj. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze nebo pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Přihlížející osoby a děti musí být v bezpečné vzdálenosti od stroje. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou zodpovědné, k tomu proškolené, obeznámené s pokyny a fyzicky způsobilé.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj, vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

Nesprávné používání nebo údržba této sekačky mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který označuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Více doplňujících informací o bezpečnosti je uvedeno v této příručce tam, kde jsou potřebné.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal115-2896
decal115-2897
decal119-2283
decal131-4514b
decal137-9196
decal104-7953
decal133-1900

Nastavení

Important: Sejměte a zlikvidujte ochrannou plastovou fólii, která zakrývá motor, i všechny další plastové nebo obalové materiály na stroji.

Important: Abyste předešli neúmyslnému spuštění, nevkládejte tlačítko elektrického startéru do spínače elektrického zapalování (dle výbavy), dokud nejste připraveni na spuštění motoru.

Rozložení rukojeti

Důležité upozornění

Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

 • Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškoďte kabely.

 • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

 1. Povolte knoflíky rukojeti (Obrázek 4).

  g038687
 2. Opatrně posunujte horní částí rukojeti směrem dopředu, dokud obě části rukojeti nejsou v jedné rovině, jak je patrné na obrázku Obrázek 5.

  g038688
 3. Pevně utáhněte rukou knoflíky rukojeti.

 4. Otáčejte rukojetí směrem dozadu do provozní polohy a zajistěte rukojeť v požadované výšce. Viz Nastavení výšky rukojeti.

Instalace lanka ručního startéru do vodiče lanka

Important: Aby bylo při každém použití stroje možné bezpečně a snadno spouštět jeho motor, je třeba nainstalovat lanko ručního startéru do vodiče lanka.

Přidržte ovládací tyč žacího nože v poloze přitažené k horní rukojeti a protáhněte lanko ručního startéru vodičem lanka na rukojeti (Obrázek 6).

g003251

Doplnění oleje do motoru

Important: Vaše sekačka není dodávána s olejem v motoru. Před nastartováním motoru doplňte do motoru olej.

Specifikace motorového oleje

Množství motorového oleje0,55 l
Viskozita olejedetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
API klasifikaceSJ nebo vyšší
 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 7).

  g038772
 3. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

 4. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

 5. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 6. Zasuňte měrku do olejové plnicí trubice, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

 7. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 7).

  • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 5 až 7, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 8. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

Dobíjení akumulátoru

Montáž sběracího koše

 1. Nasuňte sběrací koš na rám tak, jak je znázorněno na Obrázek 8.

  g027257

  Note: Koš nenasunujte přes rukojeť (Obrázek 8).

 2. Zahákněte spodní kanál koše na spodní část rámu (Obrázek 9).

  g027258
 3. Zahákněte horní a boční kanály koše na horní a boční části rámu (Obrázek 9).

Součásti stroje

g038706
g038720
ModelHmotnostDélkaŠířkaVýška
2083841 kg 152 cm 53 cm 109 cm

Obsluha

Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Vždy se přesvědčte, zda jsou všechny ochranné kryty a bezpečnostní prvky, jako například deflektory a sběrací koš, na svém místě a správně fungují.

 • Vždy se přesvědčte, zda žací nože, jejich šrouby a montážní celek žací jednotky nejsou opotřebené nebo poškozené.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštěny.

 • Při nastavování výšky sekání se můžete dostat do kontaktu s pohyblivým nožem, který může způsobit vážné poranění.

  • Vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

  • Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Palivo je extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, položte před tankováním nádobu s palivem nebo sekačku přímo na zem, nikoli na vozidlo nebo jiný předmět.

  • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlité palivo utřete.

  • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker, nebo když kouříte.

  • Nikdy neodstraňujte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru nebo je-li motor horký.

  • Pokud rozlijete palivo, nepokoušejte se spustit motor. Dokud se neodpaří palivové výpary, zabraňte vzniku jiskření.

  • Palivo skladujte ve schválených nádobách a odstraňte je z dosahu dětí.

 • Požití paliva může vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy na zdraví a onemocnění.

  • Vyhýbejte se delšímu vdechování výparů.

  • Ruce ani obličej nepřibližujte k trysce a otvoru palivové nádrže.

  • Dávejte pozor, aby vám palivo nevniklo do očí a nedostalo se do kontaktu s pokožkou.

Doplňování paliva do nádrže

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Přijatelná jsou i okysličená paliva až s 10 % etanolu nebo 15 % MTBE.

 • Nepoužívejte etanolové směsi benzínu, např. E15 nebo E85 s více než 10 % etanolu. Pokud tyto směsi použijete, můžete snížit výkon motoru či jej poškodit, na což se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín obsahující metanol.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži nebo nádobách na palivo, aniž byste do něj přidali stabilizátor paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Natankujte do nádrže čerstvý normální bezolovnatý benzín ze značkové čerpací stanice (Obrázek 12).

Important: Chcete-li zredukovat problémy se startováním, do benzínu celoročně přidávejte stabilizátor paliva. Stabilizátor míchejte s palivem, které nesmí být starší než 30 dní.

g230458

Kontrola hladiny motorového oleje

 1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

 2. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 13).

  g038772
 3. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

 4. Zasuňte měrku do olejové plnicí trubice, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

 5. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Obrázek 28).

  • Obrázek 28Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství detergentního oleje SAE 30 nebo SAE 10W-30, počkejte 3 minuty a opakujte kroky 3 až 5, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

  • Je-li hladina oleje příliš vysoká (Obrázek 28), vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné hladiny; viz Výměna motorového oleje.

  Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

 6. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

Nastavení výšky rukojeti

Rukojeť musíte zvednout nebo spustit dolů do polohy pohodlné pro Vaši práci.

Otočte pojistkou rukojeti, posuňte rukojeť do jedné ze tří poloh a zajistěte rukojeť ve vybrané poloze (Obrázek 14).

g007284

Nastavení výšky sekání

Nastavte výšku sekání podle potřeby.

Note: Chcete-li stroj zvednout, posuňte obě páky pro nastavení výšky sečení dopředu; chcete-li stroj snížit, posuňte páky dozadu (Obrázek 15).

g012130

Note: Přibližná nastavení výšky sečení jsou A = 25 mm, B = 38 mm, C = 51 mm, D = 64 mm, E = 83 mm, F = 95 mm a G = 108 mm.

Během provozu

Bezpečnostní kroky během použití

Obecné bezpečnostní informace

 • Používejte vhodný oděv, včetně ochrany zraku, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy, zabezpečte volný oděv a nenoste volné šperky.

 • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unaveni nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

 • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 • Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte sekačku okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

 • Přihlížející osoby, především malé děti, se musí zdržovat mimo pracovní prostor. Pokud někdo do tohoto prostoru vstoupí, stroj zastavte.

 • Před rozjetím se strojem vzad se vždy podívejte dolů a za sebe.

 • Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

 • Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte za mokrých podmínek.

 • Buďte velmi opatrní, blížíte-li se k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, které vám mohou bránit ve výhledu.

 • Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu se může stroj převrátit nebo kvůli němu můžete ztratit rovnováhu.

 • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, vytáhněte klíč (dle výbavy), počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti, odpojte koncovku zapalovací svíčky a zkontrolujte, zda stroj není poškozený. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

 • Než opustíte provozní pozici, vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (pouze model s elektrickým startérem) a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 • Pokud byl motor spuštěný, tlumič výfuku bude žhavý a může způsobit vážné popálení. Nepřibližujte se ke žhavému tlumiči výfuku.

 • Pravidelně kontrolujte, zda součásti sběracího koše a vyhazovací kanál nejsou opotřebené či poškozené, a v případě potřeby je vyměňte za náhradní díly doporučené výrobcem.

 • Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená společností The Toro® Company.

Bezpečnost při práci ve svahu

 • Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní.

 • Nesekejte na příliš strmých svazích. Špatný postoj nebo špatná pozice při sekání mohou být příčinou uklouznutí a pádu.

 • Sekejte opatrně v blízkosti prudkých svahů, příkopů nebo náspů.

Spuštění motoru

 1. Přitáhněte ovládací tyč žacího nože k rukojeti a přidržte ji (Obrázek 16).

  g009546
 2. Stiskněte tlačítko elektrického startéru (Obrázek 17) nebo zlehka zatáhněte za rukojeť ručního startéru (Obrázek 18), dokud neucítíte odpor; poté za ni prudce zatáhněte a pomalu ji nechejte vrátit na vodič lanka.

  Note: Jestliže bylo vyjmuto tlačítko elektrického startéru, zasuňte je do startéru.

  g020174
  g009548

  Note: Jestliže se sekačka nenastartuje ani po několika pokusech, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Použití ručního pohonu

V případě použití ručního pohonu se jednoduše pohybujte volnou chůzí a tlačte stroj před sebou, s rukama na horním držadle a s lokty u těla (Obrázek 19).

g003221

Note: Pokud se stroj nepohybuje volně zpět po práci s ručním pohonem, zastavte se, přidržte ruce na místě a nechejte stroj popojet několik centimetrů dopředu, aby došlo k odpojení pohonu kol. Můžete také zkusit dosáhnout na kovovou rukojeť těsně pod horní rukojetí a zatlačit stroj několik centimetrů dopředu. Pokud se stroj stále nepohybuje vzad volně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Vypnutí motoru

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Chcete-li vypnout motor, uvolněte ovládací tyč žacího nože.

  Note: Tlačítko elektrického startéru vytahujte pokaždé, když opouštíte stroj.

  Important: Po uvolnění ovládací tyče žacího nože by se motor i žací nůž měly do 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, přestaňte stroj okamžitě používat a kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Mulčování

  Stroj je podle továrního nastavení schopen vtlačovat jemně posekanou trávu a listí zpět do trávníku.

  Note: Při mulčování může sběrací koš zůstat připevněný na stroji.

  Pro funkci mulčování přesuňte páku nastavitelného koše do polohy MULčOVáNí (Obrázek 20).

  g038696

  Sbírání trávy

  Pro sběr posekané trávy a listí z trávníku použijte sběrací koš.

  Důležité upozornění

  Z opotřebeného sběracího koše mohou odlétávat drobné kamínky a jiné podobné úlomky směrem k vám a okolostojícím osobám a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  Pravidelně sběrací koš kontrolujte. Je-li poškozený, vyměňte jej za nový sběrací koš Toro.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Namontujte sběrací koš (viz Připevnění sběracího koše) a přesuňte páku nastavitelného koše do polohy SBěRU TRáVY, jak znázorňuje Obrázek 20.

  Připevnění sběracího koše

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Zvedněte a podržte zadní deflektor, vsaďte sběrací koš do drážek a spusťte zadní deflektor dolů (Obrázek 21).

   g038773

  Vyjmutí sběracího koše

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Zvedejte sběrací koš nahoru a směrem od rukojeti.

   Note: Nakloňte sběrací koš mírně dozadu, aby sesbíraná tráva nevypadávala ven.

  Vyhazování trávy zadním otvorem

  Při sekání velmi vysoké trávy použijte zadní vyhazovací otvor.

  Note: Je-li na stroji sběrací koš, před vyndáváním posekané trávy zadem jej sejměte (viz část Vyjmutí sběracího koše). Páka nastavitelného sběracího koše by měla být v poloze SBěRU TRáVY, jak znázorňuje Obrázek 20.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  Provozní tipy

  Všeobecná doporučení k sekání

  • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

  • Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.

  • Pokud sekačka narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, okamžitě vypněte motor, odpojte koncovku zapalovací svíčky, vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) a zkontrolujte, zda stroj není poškozen.

  • Pro dosažení maximální výkonnosti namontujte před začátkem sezóny nový žací nůž.

  • V případě potřeby vyměňte žací nůž za náhradní nůž Toro.

  Sekání trávy

  • Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Nenastavujte výšku na méně než 51 mm, pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje.

  • Při sekání trávy vyšší než 15 cm nastavte maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji; potom sekání zopakujte s menší nastavenou výškou pro co možná nejlepší vzhled trávníku. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a motor se zastaví.

  • Mokrá tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor. Nesekejte za mokrých podmínek.

  • Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.

  • Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptylovat posekanou trávu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.

  • Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:

   • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.

   • Pohybujte se při sekání pomaleji.

   • Nastavte na stroji větší výšku sekání.

   • Sekejte trávu častěji.

   • Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

  Sekání listí

  • Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.

  • Pokud vrstva listí na trávníku přesahuje 13 cm, sekejte s větší výškou sekání a poté nastavte požadovanou výšku sekání.

  • Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno, zpomalte.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Aby nedošlo k požáru, odstraňte ze stroje trávu a nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  Bezpečnost při přepravě

  • Před naložením stroje pro přepravu vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy).

  • Při nakládání a vykládání stroje buďte opatrní.

  • Zabezpečte stroj tak, aby se nemohl pohybovat.

  Čištění spodní části stroje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků stroj co nejdříve po dokončení sekání vyčistěte.

  1. Spusťte stroj dolů do nejnižší výšky sekání. Viz Nastavení výšky sekání.

  2. Umístěte stroj na rovnou plochu.

  3. Připevněte zahradní hadici napojenou na zdroj vody k proplachovacímu otvoru (Obrázek 22).

   g014538
  4. Pusťte vodu.

  5. Nastartujte motor a nechejte jej běžet, dokud zpod stroje nepřestanou vycházet zbytky trávy.

  6. Vypněte motor.

  7. Zastavte vodu a odpojte zahradní hadici od stroje.

  8. Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet, aby mohla vyschnout spodní strana sekačky.

  9. Vypněte motor a nechejte stroj vychladnout.

  Složení rukojeti

  Důležité upozornění

  Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

  • Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškoďte kabely.

  • Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  1. Vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy), viz Obrázek 23.

   g186627
  2. Povolte knoflíky rukojeti.

  3. Otočte celou rukojetí směrem dopředu (Obrázek 24).

   Important: Při skládání horní části rukojeti nasměrujte kabely na vnější stranu knoflíků rukojeti.

   g038688
  4. Otočte horní část rukojeti dozadu směrem k motoru, viz Obrázek 25.

   g038687

  Údržba

  Note: Levou a pravou stranu stroje určete z normálního místa obsluhy.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Dbejte na to, aby se motor zastavil do 3 sekund po uvolnění ovládací tyče žacího nože.
 • Odstraňte rozsekané kousky trávy a nečistoty pod strojem.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Baterii nabíjejte po dobu 24 hodin.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu zapalovací svíčky.
 • Každý rok
 • Proveďte servis vzduchového filtru.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Odstraňte nečistoty z horní části a bočních stran motoru. Motor čistěte častěji v prašných provozních podmínkách.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Před prováděním oprav podle uvedených pokynů a před každoročním uskladněním sekačky vyprázdněte palivovou nádrž.
 • Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  • Před prováděním jakékoli údržby odpojte kabel od zapalovací svíčky a vytáhněte tlačítko elektrického startéru.

  • Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.

  • Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění. Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice. Nesnažte se nože opravovat nebo upravovat.

  • Nikdy nemanipulujte s bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte jejich řádný provoz.

  • Naklonění stroje může způsobit vytékání paliva. Palivo je hořlavé a výbušné a může způsobit zranění. Spotřebujte palivo provozem nebo je odčerpejte ručním čerpadlem; nikdy ne násoskou.

  • K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

  Příprava na údržbu

  1. Vypněte motor, vyjměte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy) a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.

  2. Odpojte kabel zapalovací svíčky (Obrázek 26).

   g038697
  3. Jakmile dokončíte údržbu, připojte koncovku zpět k zapalovací svíčce.

   Important: Abyste stroj mohli naklonit kvůli výměně oleje nebo žacího nože, spotřebujte nejprve během normálního provozu palivo v nádrži. Je-li nezbytné naklonit stroj před spotřebováním paliva, odčerpejte palivo ručním palivovým čerpadlem. Naklánějte sekačku na stranu vždy tak, aby měrka oleje byla dole.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Proveďte servis vzduchového filtru.
  1. Zatlačte na zajišťovací výstupky na horní části krytu vzduchového filtru (Obrázek 27).

   g011722
  2. Otevřete kryt.

  3. Vyjměte papírový vzduchový filtr a pěnový předběžný filtr (Obrázek 27).

  4. Zkontrolujte pěnový předběžný filtr a vyměňte jej, pokud bude poškozený nebo nadměrně znečištěný.

  5. Zkontrolujte papírový vzduchový filtr.

   • Je-li vzduchový filtr poškozen nebo je navlhčen olejem nebo palivem, vyměňte jej.

   • Pokud je vzduchový filtr znečištěný, několikrát s ním poklepejte na tvrdou plochu nebo jej ze strany, která směřuje k motoru, profoukněte stlačeným vzduchem o tlaku nižším než 207 kPa.

   Note: Nesnažte se vykartáčovat nečistoty z filtru, kartáčováním by se nečistoty zatlačily do vláken.

  6. K odstranění nečistot z tělesa vzduchového filtru a krytu použijte vlhký hadr.

   Important: Neutírejte nečistoty směrem do vzduchového vedení.

  7. Do vzduchového filtru nainstalujte pěnový předřadný filtr a papírový vzduchový filtr.

  8. Upevněte kryt.

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 5 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vyměňte motorový olej.
 • Note: Několik minut před výměnou oleje spusťte motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Specifikace motorového oleje

  Množství motorového oleje0,55 l
  Viskozita olejedetergentní olej SAE 30 nebo SAE 10W-30
  API klasifikaceSJ nebo vyšší
  1. Umístěte sekačku na rovnou plochu.

  2. Viz Příprava na údržbu.

  3. Otáčením uzávěru doleva a jeho vytažením vyjměte měrku hladiny oleje (Obrázek 28).

   g010261
  4. Nakloňte stroj na stranu (vzduchový filtr musí směřovat nahoru) a nechte vytéct olej plnicí trubicí (Obrázek 28).

   g038698
  5. Po vypuštění vyjetého oleje umístěte stroj znovu do provozní polohy.

  6. Prostřednictvím plnicí trubice opatrně nalijte olej v množství přibližně ¾ objemu motoru.

  7. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

  8. Otřete měrku hladiny oleje čistým hadříkem.

  9. Zasuňte měrku do olejové plnicí trubice, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

  10. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce (Kontrola hladiny motorového oleje).

   • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 8 až 10, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

   • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné výšky oleje na měrce.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

  11. Zasuňte měrku pevně do plnicí trubice oleje.

  12. Olej předejte k recyklaci podle platných předpisů.

  Dobíjení akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Baterii nabíjejte po dobu 24 hodin.
 • Před prvním použitím nechte baterii 24 hodin dobíjet, následně ji dobíjejte jednou za měsíc (každých 25 startů) nebo podle potřeby. Nabíječku používejte vždy v krytém prostoru, a kdykoli je to možné, dobíjejte akumulátor při pokojové teplotě (22 °C).

  1. Připojte nabíječku ke svazku kabelů pod tlačítkem elektrického startéru (Obrázek 30).

   g002889
  2. Zapojte nabíječku do zásuvky ve zdi.

   Note: Jakmile již olověný akumulátor nedrží napětí, recyklujte jej nebo zlikvidujte podle místních předpisů.

  Note: Vaše nabíječka může mít dvoubarevný LED displej, který ukazuje následující stavy nabíjení:

  • Červené světlo indikuje, že probíhá dobíjení akumulátoru.

  • Zelené světlo indikuje, že akumulátor je zcela dobitý nebo že nabíječka je odpojená od akumulátoru.

  • Střídavě blikající červené a zelené světlo indikuje, že akumulátor je téměř zcela dobitý. Tento stav trvá pouze několik minut, než se akumulátor zcela dobije.

  Výměna pojistky

  Pokud nelze nabít baterii nebo spustit motor elektrickým startérem, příčinou může být spálená pojistka. Nahraďte ji elektrickou pojistkou 40 A.

  Important: Bez namontované pojistky nelze spouštět motor stroje pomocí elektrického spouštěče ani nabíjet baterii.

  1. Viz Příprava na údržbu.

  2. Odepněte na obou koncích kryt baterie a sejměte jej (Obrázek 31).

   g017476
  3. Vyměňte pojistku v držáku (Obrázek 32).

   g002878

   Note: Stroj má v přihrádce pro akumulátor náhradní pojistku.

  4. Nasaďte kryt baterie.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu zapalovací svíčky.
 • Použijte zapalovací svíčku Champion RL87YC nebo rovnocenný typ.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.

  2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky (Obrázek 26).

  3. Vyčistěte okolí zapalovací svíčky.

  4. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody, protože nečistoty pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  5. Mezeru mezi elektrodami svíčky nastavte na 0,76 mm, jak znázorňuje Obrázek 33.

   g000533
  6. Namontujte zapalovací svíčku.

  7. Utáhněte zapalovací svíčku na 20 N·m.

  8. Připojte koncovku zapalovací svíčky ke svíčce.

  Výměna žacího nože

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit (častěji pokud se hrany rychle otupí).
 • Important: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Po každém spotřebování paliva zkontrolujte žací nůž. Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.

  Důležité upozornění

  Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

  Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

  1. Viz Příprava na údržbu.

  2. Nakloňte stroj ke straně tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.

  3. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 34).

   g231389
  4. Sundejte žací nůž a uložte si veškeré upevňovací součástky (Obrázek 34).

  5. Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací součástky (Obrázek 35).

   g231390

   Important: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat ke krytu stroje.

  6. Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub žacího nože na utahovací moment 82 N·m.

   Important: Při použití momentu 82 N·m je šroub pevně utažen. Zajistěte žací nůž dřevěným špalkem a utahovákem nebo klíčem šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

  Uskladnění

  Stroj uskladněte na chladném, čistém, suchém místě.

  Příprava stroje k uskladnění

  1. Při posledním doplňování paliva v roce přidejte do paliva stabilizátor paliva (např. přípravek Toro Premium Fuel Treatment), jak je uvedeno na štítku.

  2. Veškeré nespotřebované palivo řádně zlikvidujte. Palivo recyklujte v souladu s místními předpisy nebo je použijte ve svém automobilu.

   Note: Staré palivo v palivové nádrži je hlavní příčinou obtížného startování. Neskladujte palivo bez stabilizátoru paliva déle než 30 dnů a palivo se stabilizátorem déle než 90 dnů.

  3. Nechte stroj pracovat, dokud se palivo nespotřebuje a motor se nezastaví.

  4. Spusťte znovu motor a nechte jej pracovat, dokud se sám nezastaví. Jakmile motor nejde nastartovat, je dostatečně suchý.

  5. Odpojte koncovku zapalovací svíčky a upevněte kabel k přídržnému kolíku (dle výbavy); poté demontujte tlačítko elektrického startéru (dle výbavy).

  6. Demontujte svíčku, do otvoru pro svíčku nalijte 30 ml motorového oleje a několikrát pomalu zatáhněte za lanko ručního startéru, aby se olej rozmístil po celém válci a v období mimo sezónu v něm tak nedocházelo ke korozi.

  7. Namontujte volně zapalovací svíčku.

  8. Utáhněte všechny matice a šrouby.

  9. Pouze modely s elektrickým startérem: Akumulátor nabíjejte 24 hodin, potom nabíječku odpojte a uskladněte stroj v nevytápěném prostoru. Pokud stroj uskladňujete ve vytápěném prostoru, musíte každých 90 dnů dobít akumulátor. Viz Dobíjení akumulátoru.

  Použití stroje po uskladnění

  1. Pouze modely s elektrickým startérem: Nabíjejte akumulátor 24 hodin, viz Dobíjení akumulátoru.

  2. Zkontrolujte a dotáhněte všechny upevňovací prvky.

  3. Vyjměte koncovku zapalovací svíčky a natočte rychle motor zatažením za držadlo ručního startéru, abyste z válce vyhnali přebytečný olej.

  4. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji momentovým klíčem na utahovací moment 20 N·m.

  5. Proveďte veškeré postupy údržby; viz .

  6. Zkontrolujte hladinu oleje motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

  7. Palivovou nádrž naplňte čerstvým palivem, viz Doplňování paliva do nádrže.

  8. Připojte koncovku kabelu k zapalovací svíčce.