Johdanto

Tämä työnnettävä vaakatasoleikkuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa asuinkiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g226629

Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumerot alla olevaan tilaan:

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Brutto- tai nettovääntö: Moottorin valmistaja on mitannut tämän moottorin brutto- tai nettoväännön laboratoriossa SAE J1940:n tai J2723:n mukaisesti. Tämän luokan leikkurin moottorin todellinen vääntö on huomattavasti alhaisempi, koska se on säädetty turvallisuuteen, päästöihin ja käyttöön liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tutustu koneen mukana toimitettuihin moottorin valmistajan tietoihin.

Älä kajoa koneen turvalaitteisiin tai poista niitä käytöstä ja tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti. Älä yritä säätää tai muuttaa moottorin kierrosnopeuden säädintä, sillä tämä saattaa heikentää käyttöturvallisuutta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 5395:2013 mukaisesti.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decaloemmarkt
decal110-9457
decal112-8760
decal114-2820
decal119-3796
decal121-2370

Käyttöönotto

Important: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus ja muut konetta suojaavat muovit ja kääreet.

Kahvan suoristaminen

 1. Siirrä kahvaa taaksepäin ja pidä yläkahvaa paikallaan (Kuva 3).

  g010260
 2. Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle (Kuva 4).

  g020803

Narukäynnistimen asennus naruohjaimeen

Important: Asenna narukäynnistin naruohjaimeen, jotta moottori voidaan käynnistää turvallisesti ja helposti aina laitetta käytettäessä.

Pidä terän ohjaustankoa yläkahvaa vasten ja vedä narukäynnistin kahvassa olevan naruohjaimen läpi (Kuva 5).

g003251

Öljyn lisääminen moottoriin

Important: Laitteen moottorissa ei ole öljyä toimitettaessa. Täytä moottori öljyllä ennen sen käynnistämistä.

Moottoriöljyn laatuvaatimukset

Moottorin öljytilavuus0,55 l
Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
 1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

 2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 6).

  g010261
 3. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

 4. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

 5. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

 6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

 7. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 6).

  • Jos mittatikku näyttää liian matalan öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 5–7, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

  • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

 8. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

Important: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto.

Leikkuujätteen heittosuojuksen tai ruohonkeräimen asennus

Leikkuujätteen heittosuojus (leikkuujätteen kierrätykseen tai sivulle heittoon) tai ruohonkeräin on asennettava oikein, sillä muutoin moottori ei käynnisty.

Laitteessa on turvakytkin, joka estää laitetta toimimasta, jos leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä ei ole asennettu. Kytkin sijaitsee laitteen takana ylhäällä oikealla olevan kanavan alaosassa. Näin laitetta estetään heittämästä leikkuujätettä käyttäjän päälle taka-aukon kautta.

Leikkuujätteen heittosuojuksen vivun yläreunan on oltava kokonaankanavan alaosan sisällä, jotta kytkin havaitsisi heittosuojuksen (Kuva 7).

g005324
 1. Asenna leikkuujätteen heittosuojus laitteeseen, jos sitä ei vielä ole asennettu (Kuva 8).

  g005308
 2. Paina vivun painiketta peukalolla ja työnnä heittosuojus kokonaan aukkoon (Kuva 9).

  g005309
 3. Vapauta vivun painike ja varmista, että vivun yläreuna on kokonaan kytkinkanavan sisällä (Kuva 10). Jos vivun yläreuna ei ole kokonaan kytkinkanavassa, laite ei käynnisty.

  g005310

  Note: Jos vipu ei lukitu kunnolla, irrota sytytystulpan johto ja tarkista, onko kanavassa roskaa. Poista tarvittaessa roskat.

Ruohonkeräimen kokoaminen

 1. Liu’uta ruohonkeräin rungon päälle kuvan mukaisesti (Kuva 11).

  g027156

  Note: Älä liu’uta keräintä kahvan päälle (Kuva 11).

 2. Ripusta keräimen pohjakanava rungon pohjaan (Kuva 12).

  g027157
 3. Ripusta keräimen yläkanava rungon päälle ja sivukanavat rungon sivuille (Kuva 12).

Laitteen yleiskatsaus

g012240
g005325
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
2089734 kg159 cm56 cm 110 cm

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Varmista, että kaikki suojukset ja turvalaitteet, kuten suuntaimet tai ruohonkerääjät, ovat paikoillaan ja että ne toimivat oikein.

 • Tarkasta aina, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmä eivät ole kuluneet tai vaurioituneet.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, jotka voivat haitata koneen käyttöä tai joita kone voi singota.

 • Leikkuukorkeutta säädettäessä kädet ja jalat saattavat joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoaineturvallisuus

 • Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta säiliö tai laite suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

  • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta säiliöön moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

  • Jos polttoainetta läikkyy, älä yritä käynnistä moottoria. Vältä luomasta kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta.

 • Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot ja kädet etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Polttoainetta ei saa säilyttää talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä (Kuva 15).

Important: Käynnistysongelmia voi vähentää lisäämällä bensiiniin polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiaine alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

Lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa.

g230458

Moottorin öljymäärän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 16).

   g010261
  3. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  4. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

  5. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 44).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän (Kuva 44), lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä puhdistavaa SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 3–5, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos mittatikku näyttää liian suuren öljymäärän (Kuva 44), valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea. Katso Moottoriöljyn vaihto.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  6. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  Yläkahvan korkeuden säätö

  Yläkahvan voi laskea tai nostaa käyttäjälle mukavaan asentoon.

  Note: Yläkahvaa ei voi nostaa alakahvan kulmaa korkeammalle.

  1. Löysää yläkahvan nuppia (Kuva 17).

   g010334
  2. Siirrä yläkahva haluttuun asentoon (Kuva 18).

   g010265
  3. Kiristä yläkahvan nuppi mahdollisimman kireälle (Kuva 19).

   g010352

  Leikkuukorkeuden säätö

  Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki leikkuukorkeusvivut samalle korkeudelle. Nosta ja laske laite kuvan mukaisesti (Kuva 20).

  g010264

  Important: Leikkuukorkeusasetukset ovat 25 , 38 mm, 51 mm, 64 mm, 83 mm, mm. 95 mm ja 108 mm.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkälahkeisia housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin täytyy sammua ja terän pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  • Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia käyttöalueelle. Pysäytä kone, jos alueelle tulee ihmisiä.

  • Katso alas ja taakse aina ennen kuin konetta liikutetaan taaksepäin.

  • Käytä laitetta vain, kun näkyvyys on hyvä ja kun sääolosuhteet ovat hyvät. Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Kostea ruoho tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Ole erityisen varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita esteitä, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Epätasainen maasto voi aiheuttaa koneen kaatumisen tai aiheuttaa tasapainon tai jalansijan menettämisen.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota virta-avain (jos varusteena), odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, sammuta moottori, irrota virta-avain (vain sähkökäynnistimellä varustettu malli) ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Jos moottori on juuri sammutettu, äänenvaimennin on kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä kuumasta äänenvaimentimesta.

  • Tarkista ruohonkerääjän osat ja heittosuppilo säännöllisesti kulumisen ja vikojen varalta ja vaihda ne tarvittaessa valmistajan suosittelemiin varaosiin.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita.

  Turvallisuus rinteissä

  • Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Ole erittäin varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteillä.

  • Älä yritä leikata ruohoa jyrkissä rinteissä. Epävakaalla alustalla on helppo liukastua ja kaatua.

  • Ole varovainen leikatessasi ruohoa pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä.

  Moottorin käynnistys

  Important: Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta tai ruohonkeräintä.

  1. Asenna laitteeseen leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 21) tai ruohonkeräin (Kuva 22).

   g005309
   g010266
  2. Käännä polttoaineventtiilin vipu PääLLä-asentoon (Kuva 20).

   g002896
  3. Vedä narukäynnistintä (Kuva 24).

   g010489

   Note: Jos laite ei edelleenkään käynnisty, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Itsevetolaitteiston käyttö

  Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin laite liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia.

  Moottorin sammutus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Pidä virtalukko PYSäYTYS-asennossa, kunnes moottori sammuu.

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, moottori sammuu ja terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa. Jos näin ei tapahdu, lopeta koneen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Terän kytkentä

  Kun moottori käynnistetään, terä ei käänny. Terä on kytkettävä leikkuuta varten.

  1. Paina terän ohjauspainiketta ja vedä terän ohjaustanko kahvaan (Kuva 25).

   g010491
  2. Pidä terän ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 26).

   g010492

  Terän vapautus

  Vapauta terän ohjaustanko (Kuva 27).

  g010493

  Important: Kun vapautat terän ohjaustangon, terän pitäisi pysähtyä kolmen sekunnin kuluessa. Jos se ei pysähdy kunnolla, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Teränpysäytysjärjestelmän toiminnan tarkistus

  Tarkasta terän ohjaustanko ennen jokaista käyttökertaa ja varmista, että teränpysäytysjärjestelmä toimii oikein.

  Ruohonkeräimen käyttö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista teränpysäytysjärjestelmän toiminta.
 • Teränpysäytysjärjestelmä voidaan testata toisella tavalla ruohonkeräimen avulla.

  1. Asenna tyhjä ruohonkeräin laitteeseen.

  2. Käynnistä moottori.

  3. Kytke terä.

   Note: Ruohonkeräimen pitäisi alkaa pullistua merkiksi siitä, että terä on kytketty ja että se kiertää.

  4. Vapauta terän ohjaustanko.

   Note: Jos keräin ei tyhjene heti, terä pyörii edelleen. Teränpysäytysjärjestelmän kunto voi olla huonontumassa. Jos tähän ei puututa, ruohonleikkurin käyttö voi olla vaarallista. Anna laite valtuutetun huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja huollettavaksi.

  5. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  Ilman ruohonkeräintä

  1. Siirrä laite päällystetylle pinnalle tuulettomaan paikkaan.

  2. Aseta kaikkien neljän pyörän leikkuukorkeusasetukseksi 89 mm.

  3. Rutista puolikas sanomalehtisivu palloksi, joka mahtuu laitteen kotelon alle (halkaisija noin 76 mm).

  4. Aseta sanomalehtipallo laitteen eteen noin 13 cm:n päähän.

  5. Käynnistä moottori.

  6. Kytke terä.

  7. Työnnä kone välittömästi sanomalehtipallon päälle.

  8. Vapauta terän ohjaustanko.

  9. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  10. Mene laitteen eteen ja tarkasta sanomalehtipallo.

   • Jos sanomalehtipallo ei mennyt laitteen alle, toista vaiheet 4–10.

   • Jos sanomalehtipallo on purkautunut tai silppuuntunut, terä ei pysähtynyt oikein, jolloin laitteen käyttö voi olla vaarallista. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Leikkuujätteiden levitys

  Laitteessa on valmiina ominaisuus, joka levittää ruoho- ja lehtijätteen takaisin nurmelle.

  Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus) ennen leikkuujätteiden levitystä. Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus ennen leikkuujätteiden levitystä.

  Important: Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta (Kuva 28).

  Asenna leikkuujätteen heittosuojus kuvan mukaisesti (Kuva 28).

  g005324

  Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

  Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

  Vaara

  Jos ruohonkeräin on kulunut, pieniä kiviä tai muuta vastaavaa jätettä voi sinkoutua käyttäjään tai sivullisiin päin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

  Tarkasta ruohonkeräin säännöllisesti. Jos keräin on vaurioitunut, asenna uusi Toro-ruohonkeräin.

  Jos sivuheittosuppilo on kiinni laitteessa, irrota se ja lukitse sivuheittokanavan suuntain. Katso kohta Sivuheittosuppilon irrotus ennen leikkuujätteiden keräämistä.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  Ruohonkeräimen asennus

  1. Irrota leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 29).

   g005309
  2. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri (Kuva 30).

   g010267

   Note: Alempi naruohjain vapauttaa narukäynnistimen, kun narukäynnistimen kahvaa vedetään.

  3. Asenna ruohonkeräimen kahva laitteen yläosassa oleviin uriin (Kuva 31).

   Important: Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu ruohonkeräintä.

   g010268

  Ruohonkeräimen irrotus

  1. Vie narukäynnistin alemman naruohjaimen ympäri (Kuva 32).

   g010269
  2. Nosta ruohonkeräimen kahva laitteen yläosan urista ja irrota keräin laitteesta (Kuva 33).

   g010270
  3. Asenna leikkuujätteen heittosuojus (Kuva 34).

   g005309

  Leikkuujätteiden heittäminen sivulle

  Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

  Jos ruohonkeräin on kiinni laitteessa, irrota se (katso kohta Ruohonkeräimen irrotus) ennen leikkuujätteiden heittoa sivulle.

  Important: Laitteen turvakytkin estää moottoria käynnistymästä, jos laitteeseen ei ole asennettu leikkuujätteen heittosuojusta. Katso kohta Leikkuujätteiden levitys.

  Sivuheittosuppilon asennus

  Avaa sivusuuntaimen lukitus ja sen salpa, nosta sivusuuntain ja asenna sivuheittosuppilo (Kuva 35).

  g236532

  Sivuheittosuppilon irrotus

  Irrota sivuheittosuppilo nostamalla sivusuuntain ylös, irrottamalla sivuheittosuppilo ja laskemalla sivusuuntain alas.

  Important: Lukitse sivuheittokanavan suuntain sulkemisen jälkeen (Kuva 36).

  g231921

  Käyttövihjeitä

  Yleisiä leikkuuvinkkejä

  • Tarkasta laitteen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

  • Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla tahallasi minkään esteen yli.

  • Jos laite törmää esteeseen tai alkaa täristä, sammuta moottori välittömästi, irrota avain (jos varusteena), irrota sytytystulpan johto ja tarkasta laite vaurioiden varalta.

  • Jotta ruohonleikkuri toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.

  • Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

  Ruohon leikkaaminen

  • Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua.

  • Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, laite saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.

  • Kostea ruoho ja lehdet paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia laitteen tai pysäyttää moottorin. Vältä leikkaamasta ruohoa märissä olosuhteissa.

  • Huomioi palovaara erittäin kuivissa olosuhteissa, noudata kaikkia paikallisia palovaroituksia ja pidä laite puhtaana kuivasta ruohosta ja lehdistä.

  • Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

  • Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:

   • Vaihda terä tai teroita se.

   • Kävele hitaammin leikatessasi.

   • Nosta laitteen leikkuukorkeutta.

   • Leikkaa ruoho useammin.

   • Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.

  Lehtien leikkaaminen

  • Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.

  • Jos nurmikolla on lehtiä yli 13 cm:n kerros, leikkaa ensin korkeammalla leikkuukorkeudella ja sitten uudestaan halutulla leikkuukorkeudella.

  • Hidasta leikkuunopeutta, jos laite ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Ehkäise tulipalovaara puhdistamalla kone ruohosta ja leikkuujätteistä. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  Kuljetusturvallisuus

  • Irrota virta-avain (jos varusteena), ennen kuin lastaat koneen kuljettamista varten.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta.

  • Kiinnitä kone niin, ettei se liiku.

  Laitteen alapuolen puhdistaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • Parhaat tulokset saadaan puhdistamalla laitteen alapuoli pian leikkuun lopettamisen jälkeen.

  1. Laske laite alimpaan leikkuukorkeusasetukseen.

  2. Siirrä laite tasaiselle päällystetylle alustalle.

  3. Käytä moottoria, kytke terä ja ruiskuta vettä oikean takapyörän eteen (Kuva 37).

   Note: Vesi roiskuu terän reitille ja poistaa leikkuujätteet.

   g002600
  4. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä laite kuivalle alueelle.

  5. Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan, jotta laitteen alapuoli kuivuu.

  Kahvan taittaminen

  Pystyasento

  1. Paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla (Kuva 38).

   g002773
  2. Siirrä kahva pystyasentoon (Kuva 39).

   g020809

  Etuasento

  1. Kun kahva on pystyasennossa, paina poljinta jalalla ja pidä se alhaalla.

  2. Siirrä kahva kokonaan eteen ja löysää yläkahvan nuppia (Kuva 40).

   g010273
  3. Suorista kahva kohdan Kahvan suoristaminen mukaisesti.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Varmista, että terä pysähtyy kolmen sekunnin kuluessa terän ohjaustangon vapauttamisesta.
 • Tarkista teränpysäytysjärjestelmän toiminta.
 • Tarkista, ettei ilmansuodattimessa ole likaa tai vaurioita. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Poista leikkuujätteet ja lika laitteen alapuolelta.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista teränpysäytysjärjestelmän suojus.
 • Vuosittain
 • Puhdista tai vaihda ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Voitele yläkahva.
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Puhdista moottori poistamalla lika ja roskat sen päältä ja sivuilta. Puhdista se useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan ja ennen vuosittaista varastointia.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltoa.

  • Käytä käsineitä ja silmäsuojaimia konetta huoltaessasi.

  • Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Käytä käsineitä, kun huollat terää. Älä korjaa tai muuta teriä.

  • Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.

  • Konetta kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Polttoaine on tulenarkaa ja räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa henkilövahingon. Käytä moottoria, kunnes polttoaine loppuu, tai poista polttoaine käsipumpulla, älä koskaan lapolla.

  • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

  Valmistelu huoltoa varten

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta (Kuva 41).

   g002901
  3. Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan huoltotöiden jälkeen.

   Important: Ennen kuin kallistat laitetta öljyn tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalissa käytössä. Jos laitetta on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista laite kyljelleen aina siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  Ilmansuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, ettei ilmansuodattimessa ole likaa tai vaurioita. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Puhdista tai vaihda ilmansuodatin (useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset).
  1. Paina ilmansuodattimen suojuksen päällä olevat salvat alas (Kuva 42).

   g002902
  2. Avaa suojus.

  3. Irrota ilmansuodatin (Kuva 43).

   g002903
  4. Vaihda ilmansuodatin, jos se on vaurioitunut tai öljyn tai polttoaineen kastelema.

  5. Jos ilmansuodatin on likainen, napauta sitä kovaa pintaa vasten useita kertoja tai puhalla paineilmaa (alle 2,07 bar) suodattimen moottorin puoleisen sivun läpi.

   Note: Älä harjaa likaa irti suodattimesta, sillä harjaaminen työntää lian kuituihin.

  6. Poista lika ilmansuodattimen rungosta ja suojuksesta kostealla liinalla. Älä pyyhi likaa ilmakanavaan.

  7. Asenna ilmansuodatin.

  8. Sulje suojus.

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Note: Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,55 l
  Öljyn viskositeettiPuhdistava SAE 30- tai SAE 10W-30 -öljy
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi
  1. Siirrä laite tasaiselle alustalle.

  2. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  3. Irrota mittatikku pyörittämällä korkkia vastapäivään ja vetämällä mittatikku ulos (Kuva 44).

   g010271
  4. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputkesta kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin (Kuva 44).

   g010272
  5. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta laite käyttöasentoon.

  6. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

  7. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  8. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.

  9. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

  10. Katso öljymäärä mittatikusta (Kuva 16).

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 8–10, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  11. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  12. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Yläkahvan voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Voitele yläkahva.
 • Voitele yläkahvan vasen ja oikea puoli alhaisen viskositeetin silikonisuihkeella.

  1. Suihkuta voiteluainetta kahvan sisäosan muoviselle ulkopinnalle (Kuva 46).

   g010349

   Note: Suuntaa suihke pullon mukana toimitetun pillin avulla.

  2. Työnnä yläkahva kokonaan alas ja suihkuta voiteluainetta kahvan ulko-osan muoviselle sisäpinnalle (Kuva 47).

   g010350

  Itsevetolaitteiston säätö

  Jos laitteen itsevetolaitteisto ei toimi oikein, säädä itsevetolaitteiston kaapelia.

  1. Löysää kaapelin pidikkeen mutteri (Kuva 48).

   g010351
  2. Vedä yläkahva mahdollisimman taakse.

   Note: Jos kahva ei liiku esteettä, katso kohta Yläkahvan voitelu.

  3. Vedä kaapelin vaippaa alas, kunnes näkyvissä olevassa kaapelissa ei ole enää löysää (Kuva 49).

   g007744
  4. Työnnä kaapelin vaippaa 3 mm ylöspäin.

   Note: Voit asettaa viivaimen mustan kaapelipidikkeen yläsivua vasten ja mitata, kuinka kauas kaapelin vaipan yläpää liikkuu (Kuva 50).

   g007745

   Important: Kun siirrät kaapelin vaippaa ylöspäin, ajonopeus laskee. Kun siirrät kaapelin vaippaa alaspäin, ajonopeus kasvaa.

  5. Kiristä mutteri tiukkaan.

  6. Käynnistä laite ja tarkista säädöt.

   Note: Jos itsevetolaitteiston säädöt eivät ole oikeat, toista nämä toimenpiteet.

  Terän vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Vaihda terä tai teroituta se (useammin, jos terä tylsyy nopeasti).
 • Important: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

  Tarkista terä aina polttoaineen loppuessa. Jos terä vaurioituu tai murtuu, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta ja tasapainotuta terä tai vaihda se uuteen.

  Vaara

  Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Käytä käsineitä, kun huollat terää.

  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

  3. Irrota kaksi teräpulttia ja jäykistäjä (Kuva 51).

   g003133
  4. Irrota terä (Kuva 51).

  5. Asenna uusi terä (Kuva 51).

  6. Asenna aiemmin irrottamasi jäykistin.

  7. Asenna terämutterit ja kiristä ne momenttiin 20–37 N·m.

  Teränpysäytysjärjestelmän suojuksen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Puhdista teränpysäytysjärjestelmän suojus.
  1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta. Katso kohta Valmistelu huoltoa varten.

  2. Kallista laite kyljelleen siten, että mittatikku osoittaa alaspäin.

  3. Irrota kaksi teräpulttia ja jäykistäjä (Kuva 52).

   g003133
  4. Irrota terä (Kuva 52).

  5. Irrota terän ohjain ja nurmisuojalevy (Kuva 52).

  6. Irrota teränpysäytysjärjestelmän suojus (Kuva 52).

  7. Harjaa tai puhalla suojuksen sisällä ja osien ympärillä olevat roskat pois.

  8. Asenna aiemmin irrotettu teränpysäytysjärjestelmän suojus.

  9. Asenna aiemmin irrotettu terän ohjain ja nurmisuojalevy.

  10. Asenna terä, jäykistin ja kaksi teräpulttia, jotka irrotit aiemmin (Kuva 52).

  11. Asenna teräpultit.

   Note: Kiristä terämutterit momenttiin 20–37 N·m.

  Varastointi

  Varastoi laite viileään, puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.

  Laitteen valmistelu varastointia varten

  1. Lisää polttoaineeseen stabilointiainetta (esim. Toro Premium Fuel Treatment) vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla pakkauksen ohjeiden mukaan.

  2. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

   Note: Polttoainesäiliössä oleva vanha polttoaine on suurin syy käynnistysongelmiin. Älä varastoi stabilointiaineetonta polttoainetta yli 30 päivää kauempaa äläkä varastoi lisäaineistettua polttoainetta 90 päivää kauempaa.

  3. Käytä laitetta, kunnes moottori sammuu polttoaineen loppumisen vuoksi.

  4. Käynnistä moottori uudelleen ja anna sen käydä, kunnes se sammuu. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.

  5. Irrota johto sytytystulpasta ja kiinnitä johto kiinnitystolppaan (jos varusteena).

  6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml moottoriöljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä hitaasti useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.

  7. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.

  8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

  Laitteen käyttöönotto varastoinnin jälkeen

  1. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet.

  2. Poista ylimääräinen öljy sylinteristä irrottamalla sytytystulppa ja vetämällä narukäynnistimen kahvasta, jolloin moottori pyörii nopeasti.

  3. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 N·m.

  4. Tee tarvittavat huoltotoimenpiteet. Katso kohta .

  5. Tarkista moottorin öljymäärä. Katso kohta Moottorin öljymäärän tarkistus.

  6. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella. Katso kohta Polttoaineturvallisuus.

  7. Kytke johto sytytystulppaan.