Wprowadzenie

Ta maszyna służy do wysiewu trawy. Jest ona przeznaczona do zastosowań obejmujących małe do średnich trawników przy posiadłościach domowych i komercyjnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia lokalizację numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje) lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g020744

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Dołączona instrukcja obsługi silnika zawiera informacje dotyczące wymagań amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) oraz prawa stanu Kalifornia dotyczącego kontroli emisji w systemach emisji, konserwacji i gwarancji. Części zamienne mogą być zamawiane u producenta silnika.

Bezpieczeństwo

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Praktyki bezpiecznej obsługi

Szkolenie

 • Przeczytaj Instrukcję obsługi i pozostałe materiały szkoleniowe. Jeżeli operator (operatorzy) lub mechanik (mechanicy) nie znają języka angielskiego, właściciel ponosi odpowiedzialność za objaśnienie im tego materiału.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni być przeszkoleni. Odpowiedzialność za przeszkolenie użytkowników spoczywa na właścicielu.

 • Nie wolno dopuszczać dzieci lub osób nieprzeszkolonych do obsługi lub serwisowania urządzeń. Wiek operatora może być ograniczony przez lokalne przepisy.

 • Właściciel/użytkownik może zapobiegać i jest odpowiedzialny za wypadki oraz obrażenia ciała u samego siebie i innych osób oraz uszkodzenia mienia.

Przygotowanie

 • Dokonaj oceny terenu, aby określić, jakie akcesoria i osprzęt będą Ci niezbędne w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania pracy. Używaj jedynie akcesoriów i sprzętu zatwierdzonych przez producenta.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

 • Dokonaj oceny obszaru, na którym będziesz używać sprzętu, i usuń wszystkie obiekty, takie jak: kamienie, zabawki i druty, z którymi maszyna może się zetknąć.

 • Sprawdź, czy elementy kontrolujące obecność operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony są zamontowane i działają prawidłowo. Nie przystępuj do obsługi, jeśli elementy te nie działają prawidłowo.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie atestowanego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Obsługa

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni.

 • Używaj maszyny tylko przy dobrym oświetleniu, z dala od dziur i ukrytych zagrożeń.

 • Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Nie obsługuj maszyny bez zamocowanych osłon, pokryw i innych zabezpieczeń. Upewnij się, że wszystkie blokady działają prawidłowo.

 • Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie zwiększaj prędkości obrotowej silnika do zbyt wysokiej wartości.

 • Bez względu na przyczyny przed opuszczeniem pozycji operatora unieś ostrza tnące, zatrzymaj maszynę i wyłącz silnik.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik, odczekaj aż zatrzymają się wszystkie ruchome elementy i sprawdź ostrza tnące. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp w pobliże ostrzy tnących.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Podczas skręcania zachowaj czujność, zwolnij i postępuj ostrożnie. Przed zmianą kierunku obejrzyj się za siebie i na boki.

 • Podczas przejeżdżania przez drogi i chodniki zwolnij i zachowaj ostrożność.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Rażenie piorunem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli nad obszarem pracy widać błyski lub słychać grzmoty, zaprzestań użytkowania urządzenia i znajdź miejsce, w którym można się schronić.

 • Podczas załadunku maszyny na przyczepę lub ciężarówkę oraz podczas jej rozładunku zachowaj ostrożność.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Uważaj na przeszkody, które mogą się znajdować na obszarze roboczym. Zaplanuj drogę pracy tak, aby uniknąć kontaktu własnego lub maszyny z przeszkodami.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Pracuj maszyną zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

 • Nie używaj maszyny na bardzo stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Zachowaj ostrożność przy używaniu maszyny w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

Konserwacja i przechowywanie

 • Przed regulacją, czyszczeniem lub naprawą wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie elementy się zatrzymają. Unieś ostrza tnące, zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej.

 • Oczyść ostrza, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed odstawieniem maszyny do przechowywania w pomieszczeniu należy zaczekać, aż silnik ostygnie; nie przechowuj maszyny w pobliżu źródeł ognia.

 • Podczas magazynowania lub transportowania urządzenia na przyczepie należy odciąć dopływ paliwa. Nie należy przechowywać paliwa w pobliżu ognia ani spuszczać paliwa, gdy maszyna stoi w pomieszczeniu.

 • Nie zezwalaj nieprzeszkolonemu personelowi na wykonywanie czynności serwisowych maszyny.

 • W stosownych przypadkach używaj podpór lub blokad, aby podtrzymać podzespoły.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

 • Przed dokonaniem jakichkolwiek napraw, zdemontuj przewód świecy zapłonowej.

 • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części ruchomych. Jeśli to możliwe, unikaj regulacji przy pracującym silniku.

 • Wszystkie części muszą być w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe – dobrze dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

 • Dla najlepszej ochrony inwestycji i zachowania optymalnej wydajności urządzeń zaufaj oryginalnym częściom Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane dokładnie z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Stosuj jedynie oryginalne części Toro.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal93-7321
decal98-4387
decal117-4979
decal119-4655
decal125-3897
decal125-3917
decal127-4061
decal130-8322
decal133-8056
decal125-3809
decal116-8537

Montaż

Rozkładanie uchwytu

 1. Unieś uchwyt w pozycję roboczą (Rysunek 3).

  g023004
 2. Przesuń znajdujące się po obu stronach górnej części uchwytu owalne pierścienie zabezpieczające w dół, nasuwając je na dolną część uchwytu (Rysunek 3) i unieruchamiając obie części uchwytu względem siebie.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Maszyna jest dostarczana ze skrzynią korbową napełnioną olejem, konieczne może być jednak uzupełnienie jego poziomu. Patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku. Dolej tylko tyle oleju, aby podnieść poziom do oznaczenia Full (pełny) na wskaźniku poziomu.

Przegląd produktu

g023003
g023178

Uchwyt rozrusznika linkowego

Aby uruchomić silnik, należy szybko pociągnąć za uchwyt rozrusznika (Rysunek 5) w celu wykonania obrotu silnika. Należy zawsze stosować odpowiednią procedurę uruchamiania opisaną w rozdziale Uruchamianie silnika.

Zawór odcięcia paliwa

Zamykaj zawór odcinający dopływ paliwa przed transportowaniem lub przechowywaniem maszyny (Rysunek 5).

Dźwignia ssania

Przed uruchomieniem zimnego silnika należy przesunąć dźwignię ssania do przodu. Po uruchomieniu silnika należy wyregulować ssanie w celu zapewnienia płynnej pracy silnika. Należy jak najszybciej przemieścić dźwignię ssania maksymalnie do tyłu.

Note: Rozgrzany silnik wymaga niewielkiej ilości ssania lub nie wymaga go w ogóle.

Dźwignia przepustnicy

Przestaw dźwignię do przodu, aby zwiększyć obroty silnika lub do tyłu, aby zmniejszyć, patrz Rysunek 6.

g241996

Czujnik obecności operatora

Czujnik obecności operatora umożliwia uruchomienie i pracę maszyny.

 • Aby uruchomić maszynę, przytrzymaj czujnik obecności operatora (Rysunek 7). Czujnik ten należy trzymać przez cały czas pracy maszyny.

  g241994
 • Aby zatrzymać ostrza tnące zwolnij czujnik obecności operatora.

Dźwignia regulacji zagłębienia

Dźwignia regulacji zagłębienia pozwala ustawić głębokość ostrzy tnących na jedną z 10 różnych głębokości cięcia oraz w jednej pozycji transportowej. W celu zmiany zagłębienia wyjmij zawleczkę sprężynową, wyciągnij sworzeń blokujący i przesuń dźwignię do przodu lub do tyłu do pozycji odpowiadającej ustawieniu pożądanej głębokości (Rysunek 8).

Important: Nie ciągnij dźwigni na boki, gdyż może to spowodować jej wygięcie.

g019441

Regulator szybkości wysiewu

Regulator szybkości wysiewu służy od ustawienia prędkości przepływu nasion. Jest skalibrowany z prędkością maszyny dla zapewnienia stałej prędkości wysiewu przy dowolnej szybkości. Aby zmienić prędkość wysiewu poluzuj pokrętło regulatora i przestaw wskaźnik regulatora do wybranego położenia, a następnie dokręć go pokrętłem.

g013146

Na maszynie znajduje się wykres wysiewu, który pozwala określić właściwe ustawienie regulatora dla typu trawy, który jest wysiewany i wybranej grubości sadzenia.

Dźwignia sterowania zaworem nasion

Popchnij dźwignię sterowania zaworem nasion (Rysunek 10) do przodu, aby rozpocząć wysiew; pociągnij ją do tyłu, aby zakończyć wysiew.

Note: Maszyna została stworzona w ten sposób, aby przepływ nasion zwalniał i/lub zatrzymywał się, gdy zatrzymasz maszynę lub zwolnisz, aby skręcić. Aby ograniczyć utratę nasion, podnieś przednie kółka, gdy skręcasz maszyną. Nie ma potrzeby włączania i wyłączania wysiewu nasion zawsze podczas skręcania.

g241995

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szerokość70 cm
Długość (robocza)130 cm
Długość (ze złożonym uchwytem)96,5 cm
Wysokość (robocza)94 cm
Wysokość (ze złożonym uchwytem)63,5 cm
Waga77 kg

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się ze swoim autoryzowanym punktem serwisowym lub dystrybutorem, lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Important: Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. Inny osprzęt może stworzyć niebezpieczne środowisko pracy lub spowodować uszkodzenie maszyny.

Dla najlepszej ochrony inwestycji i zachowania optymalnej wydajności urządzeń zaufaj oryginalnym częściom Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Stosuj jedynie oryginalne części Toro.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Uzupełnianie paliwa

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie atestowanego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Zalecane paliwo

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że używasz stabilizatora paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Używanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo

Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo może przynieść następujące korzyści:

 • Zachowanie świeżości paliwa przy przechowywaniu przez okres 90 dni lub krótszy (w przypadku przechowywania maszyny przez okres dłuższy niż 90 dni należy spuścić paliwo ze zbiornika paliwa)

 • Oczyszczanie silnika w trakcie pracy.

 • Wyeliminowanie powstawania w układzie paliwowym gumiastych osadów, które utrudniają rozruch silnika.

  Important: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo zawierających metanol lub etanol.

  Dodaj do paliwa właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.

  Note: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo powstania osadów w układzie paliwowym, stabilizator paliwa należy stosować przez cały czas.

Uzupełnianie paliwa

 1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

 2. Odczekaj, aż silnik ostygnie.

 3. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa, po czym odkręć korek (Rysunek 11).

  Note: Korek jest doczepiony do zbiornika paliwa.

  g013315
 4. Wlewaj do zbiornika benzynę bezołowiową do momentu, aż osiągnie ona poziom kosza filtra siatkowego.

  Important: Ta przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Nie napełniaj do końca całego zbiornika.

 5. Dokręć korek zbiornika paliwa.

 6. Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.

Uruchamianie silnika

 1. Jeśli uruchamiasz zimny silnik, przesuń dźwignię ssania w lewo.

 2. Przestaw dźwignię przepustnicy do pozycji w połowie między WOLNO (żółw) i SZYBKO (królik).

  Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

 3. Jedną ręką przytrzymaj czujnik obecności operatora.

 4. Pociągnij mocno uchwyt rozrusznika mechanicznego, aby uruchomić silnik.

 5. Po uruchomieniu silnika stopniowo przesuwaj dźwignię ssania w prawo.

  Note: Jeśli silnik gaśnie lub dławi się, przemieść dźwignię ssania ponownie do przodu do momentu rozgrzania silnika.

 6. Ustaw dźwignię przepustnicy w wymaganym położeniu.

Zatrzymywanie silnika

 1. Zwolnij czujnik obecności operatora.

 2. Zamknij zawór paliwowy.

 3. Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

Użytkowanie maszyny

 1. Ustaw dźwignię regulacji zagłębienia w wymaganym położeniu.

 2. Uruchom silnik.

 3. Naciśnij uchwyt do dołu, aby unieść przednie koła.

 4. Pociągnij dźwignię sterowania ostrzami tnącymi do uchwytu i powoli opuść przednie koła na podłoże, umożliwiając stopniowe zagłębienie się ostrzy w trawę i glebę.

 5. Po zakończeniu pracy zwolnij dźwignię sterowania ostrzami wycinającymi, wyłącz silnik i unieś ostrza tnące do pozycji transportowej.

Czyszczenie maszyny

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść maszynę z zanieczyszczeń.
  1. Wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Wytrzyj zanieczyszczenia z filtra powietrza oraz otworów silnika.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  • Jako że prędkość wysiewu nasion jest różna dla różnych typów nasion, napełnij pojemnik niewielką ilością ziaren i przeprowadź próbę, aby upewnić się, że prędkość wysiewu jest odpowiednia.

  • Dla optymalnego pokrycia zaleca się zmniejszenie prędkości wysiewu o 1/2 wybranej ilości i obsianie całego terenu w 1. kierunku, a następnie przeprowadzenie drugiego wysiewu w kierunku prostopadłym do pierwszego.

  Wysiew

  • Ustaw ostrza tnące na głębokość 3 do 6 mm w podłożu (poniżej pozycji zerowej).

  • Przed przystąpieniem do wysiewu skoś trawę na niższą wysokość niż normalnie.

  • Zasiej trawnik przed okresem pierwszego wzrostu trawy.

  • Po wysiewie zadbaj o obfite nawadnianie.

  Wyczesywanie/renowacja trawnika

  Aby rozluźnić nową glebę lub zaorać istniejący trawnik, ustaw ostrza tnące na głębokość 6 do 12 mm w podłożu (poniżej pozycji zerowej). Prowadź maszynę, pozwalając jej przemieszczać się swoim tempem przez glebę. Można też przesuwać ją w obu kierunkach po obszarze do wyrównania lub przesuwać wielokrotnie przez dany obszar za każdym razem od innej strony.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść maszynę z zanieczyszczeń.
 • Sprawdź stan wkładów filtra powietrza.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź naprężenie paska. Sprawdź naprężenie paska, jeżeli silnik pracuje, lecz ostrza tnące obracają się z niewystarczającą siłą.
 • Sprawdź ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.
 • Sprawdź poluzowane łączniki.
 • Co 50 godzin
 • Wyczyść wkłady filtra powietrza.Czyść je częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Sprawdź, oczyść i skoryguj przerwę świecy zapłonowej; w razie potrzeby ją wymień.
 • Co 200 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Co 300 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Wymieniaj go częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Pomaluj miejsca z odpryśnięciami farby.
 • Przed wykonaniem konserwacji

  Podłączanie przewodu świecy zapłonowej

  Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych silnika, pasków lub ostrzy wycinających odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 12).

  g019426

  Konserwacja silnika

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź stan wkładów filtra powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Wyczyść wkłady filtra powietrza.Czyść je częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Co 300 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Wymieniaj go częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Important: Zabrania się eksploatacji silnika bez filtra powietrza; doprowadzi to do poważnego uszkodzenia silnika.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Odkręć nakrętkę mocującą pokrywę ().

   g019427
  4. Zdejmij pokrywę.

   Note: Uważaj, aby zanieczyszczenia nie spadły na podstawę filtra.

  5. Odkręć nakrętkę mocującą zespół filtra powietrza.

  6. Zdejmij z podstawy wkłady piankowy i papierowy ().

  7. Wyjmij wkład piankowy z wkładu papierowego ().

  8. Sprawdź oba wkłady, piankowy oraz papierowy, i wymień je, jeżeli są uszkodzone lub zbyt zabrudzone.

  9. Wymień wkład papierowy, jeżeli jest nadmiernie zabrudzony.

   Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z wkładu papierowego szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń we włókna.

  10. Umyj wkład piankowy w ciepłej wodzie z mydłem lub za pomocą niepalnego rozpuszczalnika.

   Note: Do czyszczenia wkładu piankowego nie używaj paliwa, ponieważ groziłoby to pożarem lub wybuchem.

  11. Dokładnie opłucz i wysusz piankowy wkład filtra.

  12. Zanurz wkład piankowy w czystym oleju silnikowym, a następnie wyciśnij nadmiar oleju.

   Note: Pozostawienie nadmiaru oleju w piankowym filtrze spowoduje ograniczenie przepływu powietrza przez wkład. Krople oleju mogą dostawać się na filtr papierowy i zatykać go.

  13. Zetrzyj zabrudzenia z podstawy i pokrywy filtra za pomocą wilgotnej szmatki.

   Note: Uważaj, aby zanieczyszczenia nie spadły do kanału dolotowego prowadzącego do gaźnika.

  14. Zamontuj wkłady filtra powietrza, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.

  15. Zabezpiecz wkłady filtra powietrza wcześniej odkręconą nakrętką.

  16. Zamontuj pokrywę, dokręcając wcześniej odkręconą nakrętkę.

  Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

   Note: Dla zapewnienia dokładniejszego pomiaru wyreguluj dźwignię regulacji zagłębienia, gdy silnik jest również wypoziomowany.

  2. Oczyść obszar wokół wskaźnika poziomu (Rysunek 14), aby brud nie wpadł do otworu napełniania i nie uszkodził silnika.

   g019540
  3. Odkręć wskaźnik poziomu oleju i oczyść końcówkę (Rysunek 14).

  4. Włóż wskaźnik do końca w szyjkę wlewu. Nie wkręcaj go (Rysunek 14).

  5. Ponownie wyjmij wskaźnik poziomu oleju i popatrz na jego koniec. Jeżeli poziom oleju silnikowego jest niski, powoli wlej do szyjki wlewu tyle oleju, aby poziom uniósł się do górnej kreski na wskaźniku poziomu lub dolnej krawędzi szyjki wlewu (Rysunek 15).

   g241983

   Important: Nie napełniaj nadmiernie skrzyni korbowej olejem silnikowym i nie uruchamiaj silnika, gdyż może to doprowadzić do jego zniszczenia.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Ostrzeżenie

  Po uruchomieniu silnika olej może być gorący, dlatego kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  Unikaj kontaktu z gorącym olejem silnikowym podczas opróżniania silnika.

  Rodzaj oleju: olej zawierający detergenty (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

  Pojemność skrzyni korbowej: 1,1 l

  Lepkość: Patrz tabela poniżej

  g013375
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Unieś przednie koła kilkanaście centymetrów nad podłoże i umieść płaski pojemnik na olej pod korkiem spustowym silnika.

  4. Zdejmij korek spustowy (Rysunek 17).

   g019428
  5. Gdy cały olej spłynie do pojemnika, opuść przednie koła na podłoże, wkręć z powrotem korek spustowy i dokręć go z momentem 17 N-m.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  6. Wykręć wskaźnik poziomu oleju i powoli wlewaj olej przez szyjkę wlewu, aż jego poziom osiągnie połowę wysokości zakresu na wskaźniku (Rysunek 15).

  7. Włóż i wkręć wskaźnik poziomu oleju.

  8. Wytrzyj cały rozlany olej.

  9. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Czyszczenie miski osadowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Wyłącz silnik i nie zbliżaj źródeł ciepła, iskier ani otwartego ognia.

  • Paliwo przelewaj wyłącznie na zewnątrz.

  • Natychmiast wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie pal w czasie prac przy paliwie.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Ustaw zawór odcięcia paliwa w pozycji zamkniętej.

  4. Odkręć miskę osadową i pierścień o-ring (Rysunek 18).

   g020282
  5. Umyj miskę osadową, używając niepalnego rozpuszczalnika, i dokładnie ją osusz.

  6. Załóż pierścień uszczelniający O-ring w zaworze paliwowym i załóż miskę osadową, mocno ją dokręcając.

  7. Ustaw dźwignię zaworu odcięcia paliwa w pozycji otwartej.

   W razie zauważenia wycieków paliwa powtórz tę procedurę, zakładając nowy pierścień o-ring.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź, oczyść i skoryguj przerwę świecy zapłonowej; w razie potrzeby ją wymień.
 • Co 200 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Rodzaj: NGK BPR6ES lub jej odpowiednik.

  Szczelina powietrzna: 0,76 mm

  Wyjmowanie świecy zapłonowej

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Oczyść obszar wokół podstawy świecy zapłonowej (świec zapłonowych), aby zanieczyszczenia i brud nie dostały się do silnika.

  4. Wymontuj świece zapłonowe zgodnie z Rysunek 19.

   g027478

  Sprawdzanie świecy zapłonowej

  Important: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, gdy pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustym filmem lub gdy są popękane.

  Jeżeli widzisz, że izolator ma kolor jasnobrązowy lub szary, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

  Ustaw szerokość szczeliny na 0,76 mm.

  g206628

  Montaż świecy zapłonowej

  1. Ostrożnie załóż świecę ręcznie (aby uniknąć przekoszenia gwintu), dokręcając do wyczuwalnego ręką oporu.

  2. Dokręć świecę zapłonową o dodatkowe 1/2 obrotu, jeżeli jest nowa; w przeciwnym razie dokręć o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

   Important: Zbyt luźno dokręcona świeca może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika, a zbyt mocno dokręcona może uszkodzić gwint w głowicy cylindra.

  3. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzenie naprężenie paska

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź naprężenie paska. Sprawdź naprężenie paska, jeżeli silnik pracuje, lecz ostrza tnące obracają się z niewystarczającą siłą.
  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF. Unieś ostrza tnące do pozycji transportowej.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu, wyłącz silnik, zwalniając czujnik obecności operatora i odłącz kabel świecy zapłonowej.

  4. Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę paska do lewego boku maszyny, a następnie zdejmij pokrywę (Rysunek 21).

   g020749
  5. Sprawdź naprężenie paska (Rysunek 21).

   Note: Pasek nie powinien odginać się o więcej niż 12 mm przy umiarkowanym naciskaniu palcem tuż powyżej ramy maszyny.

  6. Jeżeli pasek jest zbyt słabo naprężony, postępuj zgodnie z opisem w Regulacja naprężenia paska.

  7. Przed uruchomieniem maszyny załóż pokrywę paska.

  Regulacja naprężenia paska

  1. Aby zwiększyć naprężenie paska, poluzuj 4 nakrętki mocujące silnik do ramy.

   g019740
  2. Przesuń silnik, aby zwiększyć naprężenie paska do właściwego poziomu.

  3. Dokręć 4 nakrętki i śruby mocujące.

   Note: Dokręć śruby mocujące silnik do ramy z momentem 271 N∙m.

  Konserwacja ostrza

  Wymiana zużytych ostrzy tnących

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.
 • Gdy ostrza tnące są zużyte i nie spełniają swojej funkcji, wymień je zgodnie z poniższym opisem:

  Important: Czynność tę wykonaj, gdy zbiornik paliwa jest pusty lub prawie pusty. Przechyl maszynę do przodu, aby filtr powietrza znajdował się u góry.

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Odkręć 4 śruby i 4 nakrętki mocujące pokrywę paska do lewego boku maszyny, a następnie zdejmij pokrywę.

  4. Zdemontuj z maszyny pasek napędowy ostrzy tnących.

  5. Przechyl maszynę do przodu, ustawiając ją na przedniej krawędzi obudowy i podeprzyj kawałkiem drewna.

   Note: Bezpieczne przechylenie maszyny do przodu wymaga współpracy dwóch osób.

  6. Opuść ostrza tnące do najniższej pozycji.

  7. Ręcznie obróć zespół ostrzy tnących.

   Note: Zespół ostrzy tnących powinien obracać się swobodnie. Słyszalny dźwięk tarcia i zatrzymywanie się zespołu wskazuje na zużycie łożysk. Należy je wymienić przed wymianą ostrzy.

  8. Zdemontuj 4 śruby i przeciwnakrętki mocujące zespół ostrzy tnących (Rysunek 23) i zdemontuj go z maszyny.

   g013392
  9. Poluzuj i odkręć nakrętkę i podkładkę z wału (Rysunek 23).

  10. Wysuń przekładkę dystansową z wału (Rysunek 23).

  11. Ostrożnie zsuń ostrza z wału (Rysunek 23) i wymień je w razie konieczności.

  12. Montaż zespołu odbywa się odwrotnie do demontażu opisanego powyżej.

  Przechowywanie

  1. Zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz ostrza tnące, wyłącz silnik, poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i przekręć przełącznik silnika do położenia OFF.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Usuń brud i zanieczyszczenia z całego urządzenia.

   Important: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myć urządzenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Należy unikać zbyt obfitego stosowania wody, szczególnie w pobliżu silnika.

  4. Wyczyść filtr powietrza (patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza).

  5. Wymień olej silnikowy, patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

  6. W przypadku magazynowania przekraczającego 30 dni przygotuj maszynę zgodnie z następującymi wskazówkami:

   1. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/kondycjonujący na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania, podanych przez producenta środka stabilizującego (1 uncja na galon, tj. 7,8 mililitra na litr). Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

    Note: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem i będzie stosowany przez cały czas.

   2. Uruchom silnik i zaczekaj, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

   3. Włącz ssanie.

   4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował do momentu, w którym nie da się go ponownie uruchomić.

   5. Odpowiednio zutylizuj paliwo. Utylizacji paliwa dokonaj zgodnie z przepisami kodeksów lokalnych.

   Important: Nie przechowuj stabilizatora/paliwa kondycjonowanego przez okres dłuższy niż 90 dni.

  7. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  8. Pomaluj wszystkie zadrapane lub gołe powierzchnie metalowe farbą dostępną u autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

  9. Przechowuj urządzenie w czystym, suchym garażu lub magazynie.

  10. Przykryj urządzenie w celu jego zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Sprawdź świecę zapłonową i wymień ją, jeśli jest zanieczyszczona, zużyta lub pęknięta; patrz Instrukcja obsługi silnika.

  3. Wkręć świecę zapłonową ręcznie do oporu, następnie dokręć o dodatkowe 1/2 obrotu, jeżeli jest nowa; w przeciwnym razie dokręć o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

  4. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji; patrz .

  5. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  6. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.