Indledning

Denne dybdelufter, der betjenes af en fører til fods, er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til luftning af store områder på velholdte plæner i parker, på golfbaner, sportsbaner samt kommercielle områder.

Important: For at sikre maksimal sikkerhed, ydeevne og korrekt betjening af denne maskine skal du omhyggeligt læse og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen eller manglende grundig undervisning kan medføre personskade. For nærmere oplysninger om sikker driftspraksis, herunder sikkerhedstip og uddannelsesmateriale, henvises til www.Toro.com.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten med din mobilenhed, hvis den er udstyret med en QR-scanner, for at få adgang til oplysninger om reservedele, garanti og andet.

g241897

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver, når de korrekte opsætningsprocedurer er gennemført. Yderligere oplysninger fås i den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og virker på maskinen.

 • Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen, når den er i bevægelse.

 • Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og kæledyr på sikker afstand af maskinen.

 • Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan der være risiko for personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – "personlig sikkerhedsanvisning." Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal93-6696
decal93-9084
decal93-9363
decal117-2718
decal106-8835
decal106-8853
decal106-8856
decal107-7547
decal107-7555
decal110-4664
decalbatterysymbols
decal106-8854
decal107-7534
decal115-4716

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Note: Hvis kernehovedet skal hæves, efter at maskinen er pakket ud, skal motoren startes, og der skal trykkes på RESET-knappen. Se for at få flere oplysninger.

Montering af baghjulene

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hjulsamling2
 1. Fjern de otte låsemøtrikker, der fastgør dybdelufterens bagende til emballagen.

 2. Monter en hjulenhed på hvert baghjulsnav (Figur 3).

  g010018
 3. Monter låsemøtrikkerne (Figur 3), og spænd dem til 61 til 75 N·m.

 4. Sænk lufttrykket i alle dæk til 0,83 bar.

Montering af håndtaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

Låsemøtrik (½ tomme)3
Kabelholder1
Bolt (5/16 x ½ tomme)2
 1. Drej forsigtigt håndtaget frem til maskinens forende. Sørg for ikke at beskadige kablerne.

 2. Sæt håndtagets monteringstappe ind i gaflens huller (Figur 4).

  g010019
 3. Fastgør håndtagets tappe på gaflen med 3 låsemøtrikker (½ tomme) (Figur 4)

 4. Sæt kabelholderen rundt om kablerne.

 5. Monter kabelholderen øverst på gaflen med to bolte (5/16 x ½ tomme) (Figur 4).

Aktivering og opladning af batteriet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (¼ x 1 tomme)2
Flangemøtrik (5/16 tomme)2

Advarsel

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

 1. Lås batterirummets låg op, og åbn det.

 2. Fjern batteriet fra batterirummet (Figur 5).

  g010020
 3. Rengør batteriet ovenpå, og fjern ventilationshætterne.

 4. Fyld forsigtigt hver celle med elektrolyt, indtil pladerne er dækket med ca. 6 mm væske.

  Benyt kun elektrolyt (specifik vægtfylde 1,265) til at fylde batteriet første gang.

  Important: Tilføj ikke elektrolyt, mens batteriet sidder i maskinen. Du kan risikere at spilde og dermed forårsage korrosion.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

 5. Vent ca. 20 til 30 minutter indtil al den resterende gas er fjernet fra pladerne. Fyld efter behov for at bringe elektrolytstanden op til ca. 6 mm fra bunden af påfyldningshullet.

 6. Slut en 3-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet med 3 til 4 A, indtil vægtfylden er 1,250 eller højere, og temperaturen er mindst 16 °C, mens gasserne fra alle celler spredes frit.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra det.

 7. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  Note: Når batteriet er blevet aktiveret, så påfyld kun destilleret vand for at erstatte normalt tab. Vedligeholdelsesfri batterier bør dog ikke kræve vand under normale driftsforhold.

 8. Sæt batteriet ind i bakken i batterirummet (Figur 6). Placer batteriet således, at batteripolerne vender udad.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

 9. Fastgør batteriet til rummets bund med en batteristang, 2 holdestænger, 2 flade skiver og 2 vingemøtrikker (Figur 6).

  g010021
 10. Fastgør først pluskablet (rødt) på batteriets pluspol (+) med en bræddebolt og møtrik (Figur 6), og dernæst minuskablet (sort) på batteriets minuspol (–) med en bræddebolt og møtrik (Figur 6). Skyd gummikappen ind over pluspolen for at forhindre eventuel kortslutning.

  Important: Sørg for, at der er frigang mellem batterikablerne og hastighedsvælgerhåndtaget. Kontroller, at hastighedsvælgerstangen ikke er tættere på nogen af batterikablerne end 2,5 cm, uanset hvordan den bevæges. Bind ikke batteriets plus- og minuskabel sammen med kabelbånd eller tape.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets sorte minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det (sorte) minuskabel.

 11. Luk og lås batterirummets låg.

Fastgøring af den bageste hjelm (kun CE)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sliskelås 2
Fransk skrue 2
Indvendig tandlåseskive 2

Hvis denne maskine skal bruges i den Europæiske Union (CE), skal den bageste hjelm fastgøres som beskrevet nedenfor for at overholde CE-bestemmelserne.

 1. Monter en sliskelås over venstre og højre motorhjelmlås med en fransk skrue (2 stk. i alt) (Figur 7).

  g013611
 2. Brug en tang eller justerbar nøgle til at skrue en indvendig låseskive på hver skrue (1-2 gevind) og fastgøre boltene (Figur 7).

Fastgøring af remskærmen (kun CE)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Snor1
Popnitte1
Bolt (¼ x 1 tomme)1
Låsemøtrik (¼")1

Hvis denne maskine skal være i overensstemmelse med CE, skal remskærmen fastgøres som følger.

 1. Find hullet i remskærmen ved siden af låsegrebet (Figur 8 og Figur 9).

  g010024
 2. Brug hullet i remskærmen til at montere snorenheden med en popnitte (Figur 9).

  g012264
 3. Skru bolten ind i låsegrebet (Figur 10).

g012265

Påsætning af CE-mærkaten og mærkaten med produktionsår

Kun CE

Dele, der skal bruges til dette trin:

CE-mærkat1
Mærkat med produktionsår1

Når alle nødvendige CE-krav er opfyldt, skal CE-mærkaten og mærkaten med produktionsår sættes på gaffelbenet (Figur 11).

g243051

Montering af tineholderne, plæneafskærmninger og tines

Der fås et bredt udvalg af tineholdere, plæneafskærmninger og tines til dybdelufteren. Monter den opsætning, der passer til dit arbejdsformål, som beskrevet i Montering af tineholdere, plæneafskærmninger og tines.

Produktoversigt

g010150

Før du starter motoren og anvender dybdelufteren, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle betjeningsanordninger.

g010151

Traktionshåndtag

Flyt traktionshåndtaget frem for at køre fremad. Flyt traktionshåndtaget bagud for at køre baglæns (Figur 13).

Jo mere du flytter traktionshåndtaget, jo hurtigere bevæger dybdelufteren sig.

Udløs traktionshåndtaget for at stoppe.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres ved at flytte grebet mod motoren. Parkeringsbremsen kobles fra ved at flytte grebet frem (Figur 13).

Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser dybdelufteren eller efterlader den uden opsyn.

Skub traktionshåndtaget frem og tilbage for at deaktivere parkeringsbremsen.

Kontrollampe for olietryk

Kontrollampen for olietryk (Figur 13) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau. Hvis der opstår et lavt olietryk, skal du slukke motoren og finde årsagen. Skaden skal udbedres, før motoren startes igen.

Kontakt til at hæve, sænke/aktivere

Hæv – tryk øverst på kontakten (Figur 13) for at hæve kernehovedet og udkoble kernehovedet. Motoren skal køre for at generere et tryk. Se Nulstilling af systemstyrekredsløbet, hvis kernehovedet er under transporthøjde.

Sænk/aktiver – tryk nederst på kontakten (Figur 13) for at sænke og aktivere kernehovedet. Traktionshåndtaget skal være i den fremadgående position for at aktivere kontakten.

Forsigtig

Hold hænder og fødder væk fra kernehovedet. Kontroller, at området omkring kernehovedet er ryddet for forhindringer, før det sænkes.

Hvis kernehovedet skal sænkes uden at blive aktiveret, skal tændingsnøglen drejes til positionen RUN (Kør) (uden at motoren kører), traktionshåndtaget skal flyttes til den fremadgående position, og der skal trykkes nederst på kontakten.

Tændingskontakt

Tændingskontakten (Figur 14), som bruges til at starte og stoppe motoren, har tre positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Drej nøglen med uret til positionen START for at aktivere startmotoren. Når motoren starter, slippes nøglen, som automatisk flytter sig til positionen ON (til). Drej nøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke for motoren.

g010034

Dybdelufterafstandsgreb

Flyt dybdelufterafstandsgrebet (Figur 14) til det ønskede hulmellemrum eller til T for transport.

Gashåndtag

Gashåndtaget (Figur 14) bruges til at betjene motoren ved forskellige hastigheder. Når gashåndtaget flyttes fremad, øges motorens hastighed (positionen Fast); når den flyttes bagud, sænkes motorens hastighed (positionen Slow). Gashåndtaget regulerer kernehovedets hastighed og styrer maskinens kørehastighed.

Timetæller/omdrejningstæller

Når motoren er slukket, viser timetælleren/omdrejningstælleren (Figur 14) antallet af driftstimer, som er logget på maskinen. Når motoren kører, viser den motorens hastighed i omdrejninger pr. minut (o/min.).

Efter de første 50 driftstimer og derefter efter hver 100 timer (f.eks. 150, 250, 350, etc.) viser skærmen ”CHG OIL” for at minde dig om, at motorolien skal skiftes. Efter hver 100 timer (f.eks. 100, 200, 300 osv.) viser skærmen ”SVC” for at minde dig om at udføre de andre vedligeholdelsesprocedurer i henhold til et skema, der viser vedligeholdelsen for hver 100, 200 eller 500 timer. Disse påmindelser starter tre timer før tidspunktet for eftersynsintervallet og blinker med jævne mellemrum i seks timer.

Choker

En kold motor startes ved at lukke karburatorchokeren Figur 14 ved at trække chokeren helt frem. Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Åbn chokeren, så snart det er muligt ved at trække den tilbage.

Manuel terrænkontaktomkobler

Drej omkobleren til nede-positionen for at frakoble TrueCore-funktionen (Figur 14) Fjern bolten for at få adgang til omkobleren for manuel terrænkontakt.

Systemnulstilling

Tryk på systemnulstillingskontakten (Figur 14) for at hæve kernehovedet hvis systemet deaktiveres (dvs. hvis motoren er løbet tør for brændstof osv.).

Luftningsdybdehåndtag

Flyt håndtaget til den ønskede luftningsdybde (Figur 15).

g010035

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Bredde127,3 cm
Akselafstand113 cm
Sporbredde97,3 cm
Kernebredde122 cm
Længde265,4 cm
Højde, hævet112 cm
Højde, sænket112 cm
Højde, håndtag104 cm
Afstand fra jorden12,1 cm
Fremadgående hastighed0-8 km/t
Bakhastighed0-13 km/t
Nettovægt721 kg

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller distributør, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Se den følgende tabel for konfigurationer af tinehoved, tineholder og tine:

TinehovedTinehovedmellemrumSkaftstørrelseTinehovedmodelPåkrævede græsholdere (antal)Påkrævede tines
2x5 Minitinehoveder41 mm9,5 mm09736110–4365 (2)110-4366 (1)60
1x6 Minitinehoveder32 mm9,5 mm09737110-4369 (2)110-4370 (1)36
3 tinehoveder66 mm22,2 mm09797110–4357 (1)110-4358 (1)18
3 tinehoveder66 mm19,5 mm09794110–4357 (1)110-4358 (1)18
4 tinehoveder51 mm19,5 mm09796110–4361 (1)110-4362 (1)24
5 nåletinehoveder41 mm09793110–4365 (2)110-4366 (1)30

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Forsigtig

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

Sænk kernehovedet til jorden, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages eftersyn eller justeringer på maskinen.

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgrebene, sikkerhedskontakterne og afskærmningerne er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis disse ikke fungerer korrekt.

 • Før betjening skal du altid efterse maskinen for at sikre, at maskinens tines er i god driftsmæssig stand. Udskift slidte eller beskadigede tines.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan ramme.

 • Find og markér alle elektriske ledninger eller kommunikationslinjer, overvandingskomponenter og andre forhindringer i det område, der dybdeluftes. Fjern farerne, hvis det er muligt, eller planlæg, hvordan de kan undgås.

 • Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du udfører justeringer på maskinen.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller aftappe brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Påfyldning af brændstof

 • Brændstoftankens kapacitet: 26,5 l

 • Anbefalet brændstof:

  • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

  • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ddriftproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

  • Anvend ikke brændstof, der indeholder metanol.

  • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

  • Fyld ikke olie i brændstof.

Important: Brug ikke andre brændstofadditiver end brændstofstabilisator. Brug ikke alkoholbaserede brændstofstabilisatorer som f.eks. ethanol, metanol eller isopropanol.

Important: Brug aldrig methanol, benzin indeholdende methanol eller gasohol, der indeholder mere end 10 % ethanol, da disse væsker kan beskadige motorens brændstofsystem. Bland ikke olie i brændstoffet.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

 2. Rengør området omkring brændstofdækslet og afmonter det (Figur 16).

  g010026
 3. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 mm til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen.

  Important: Dette giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig. Fyld ikke brændstoftanken helt op.

 4. Monter dækslet til brændstoftanken sikkert.

 5. Tør eventuel spildt brændstof op.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.(Kontroller olien, mens motoren er kold.)
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Krumtaphusets kapacitet er ca. 1,9 l med filteret monteret.

  Brug motorolie af høj kvalitet som beskrevet i Udskiftning af motorolie og filter.

  Note: Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under mærket ”Add” (påfyld) på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på mærket ”Full” (fuld). Fyld ikke for meget på. Hvis oliestanden er mellem mærkerne ”Full” og ”Add”, skal der ikke fyldes mere olie på.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Rengør området omkring målepinden (Figur 17), så der ikke trænger snavs ned i påfyldningshullet og beskadiger motoren.

   g002359
  3. Fjern målepinden, tør den af, og sæt den tilbage igen så den sidder helt i bund (Figur 17).

  4. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden.

   Oliestanden bør nå op til ”Full”-mærket på målepindens metalende (Figur 17).

  5. Hvis olieniveauet er under ”Full”-mærket, skal du fjerne påfyldningsrørets dæksel (Figur 17) og fylde olie på, indtil niveauet når ”Full”-mærket på målepinden. Fyld ikke for meget på.

   Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under ”Low”-mærket, da dette kan beskadige motoren.

  6. Monter påfyldningsrørets dæksel og målepinden.

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrol af hydraulikvæskestanden.
 • Hydraulikbeholderen fyldes på fabrikken med ca. 6,6 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt.

  Hydraulikvæsketypespecifikation:

   Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (fås i spande med 19 liter eller tromler med 208 liter. Reservedelsnumrene findes i reservedelskataloget. Alternativt kan du spørge din Toro-forhandler).

  Alternative væsker: Hvis den specificerede væske ikke er tilgængelig, kan der anvendes andre universaltraktorhydraulikvæsker (UTHF), men de må kun være gængse, mineraloliebaserede produkter, ikke syntetiske eller bionedbrydelige væsker. Specifikationerne skal ligge inden for de anførte grænser for alle følgende materialeegenskaber, og væsken skal overholde branchestandarder. Kontroller med din væskeleverandør, om væsken overholder specifikationerne.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Materialeegenskaber:
  Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 55 til 62
  Viskositetsindeks ASTM D2270140 til 152
  Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
  Branchespecifikationer: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 og Volvo WB-101/BM
   

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 hos din autoriserede Toro-forhandler.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn, og fjern remskærmen (Figur 18).

   g010024
  3. Rengør området omkring påfyldningshalsen og hydrauliktankens dæksel (Figur 19). Fjern dækslet fra påfyldningsstudsen.

   g010028
  4. Fjern målepinden fra påfyldningsstudsen, og tør den af med en ren klud. Indfør oliemålepinden i påfyldningshalsen, tag den op igen, og kontroller væskestanden. Væskestanden skal nå op til mærket på målepinden (Figur 20).

   g010029
  5. Hvis væskestanden er lav, skal du efterfylde med passende væske for at hæve den til mærket "Full".

  6. Sæt målepinden i igen, og sæt dækslet på påfyldningsstudsen.

  Rensning af motorskærm

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra motorskærmen.(Rengør oftere under snavsede driftsforhold).
 • Kontroller og rengør motorskærm før hver anvendelse. Fjern eventuelt ophobet græs, snavs eller andet affald fra motorens luftindtagsskærm.

  Sikkerhed under drift

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, skridsikkert, kraftigt fodtøj, lange bukser og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løsthængende smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Medtag aldrig passagerer på maskinen, og hold omkringstående og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Hold hænder og fødder væk fra tineområdet.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Stands maskinen, sluk for motoren, tag nøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og efterse alle tines, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Oprethold altid det korrekte tryk i dækkene.

  • Sænk hastigheden på ujævne veje og overflader

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at operatøren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå forholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Gennemlæs hældningsinstruktionerne nedenfor til betjening af maskinen på skråninger, og gennemgå forholdene for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige skift i hastighed eller retning. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  Start og slukning af motoren

  Start af motoren

  1. Slip traktionshåndtaget (bøjle), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt chokerhåndtaget i positionen ON (til), før en kold motor startes.

   Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke gasregulering. Når motoren er startet, skal chokerhåndtaget sættes i positionen RUN (kør).

  3. Flyt gashåndtaget til positionen FAST(hurtig), før du starter en kold motor.

  4. Drej tændingsnøglen til start. Slip nøglen, når motoren starter.

   Important: Aktiver ikke starteren i mere end 10 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du lade den køle af i 30 sekunder mellem startforsøgene. Følges disse anvisninger ikke, kan startermotoren brænde sammen.

  5. Når motoren er startet, flyttes chokeren til positionen OFF (fra). Hvis motoren sætter ud eller er langsom til at starte, skal du flytte chokeren tilbage til positionen ON (til) i nogle få sekunder. Flyt derefter gashåndtaget til den ønskede indstilling. Gentag denne procedure efter behov.

  Slukning af motoren

  1. Flyt gashåndtaget til positionen Langsom.

  2. Lad motoren køre i tomgang i 60 sekunder.

  3. Drej tændingsnøglen til positionen Fra, og tag nøglen ud.

  4. Luk brændstofafbryderventilen før transport eller opbevaring af dybdelufteren.

   Important: Sørg for, at brændstofafbryderventilen er lukket, før dybdelufteren transporteres på en anhænger eller stilles til opbevaring, da der kan opstå en brændstoflækage. Aktiver parkeringsbremsen, inden maskinen transporteres. Sørg for at fjerne nøglen, da brændstofpumpen kan køre og dermed forårsage, at batteriet aflades.

   Forsigtig

   Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

   Tag altid tændingsnøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader dybdelufteren uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

  Sikkerhedslåsesystem

  Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadiget, kan dybdelufteren reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelt beskadigede kontakter, før du betjener dybdelufteren.

  Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

  Sikkerhedslåsesystemet er konstrueret til at forhindre, at motoren starter, medmindre traktionsbøjlen er i neutral position.

  Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet.
 • Afprøv følgende:

  • Motoren må ikke tørne, medmindre traktionshåndtaget er i neutral position.

  • Hvis traktionshåndtaget slippes eller flyttes til neutral position, bør kernehovedet hæve sig og ophøre med at dreje.

  Hvis systemet ikke fungerer som beskrevet ovenfor, skal du straks tilkalde en autoriseret serviceforhandler med henblik på reparation af sikkerhedssystemet.

  Brug af maskinen

  1. Start motoren.

  2. Deaktiver parkeringsbremsen.

  3. Orienter dig i den planlagte rutes retning for at sikre, at vejen er fri.

  4. Flyt traktionshåndtaget ned for at køre maskinen fremad.

   Når du betjener maskinen, skal du gå fremad. Du må ikke gå baglæns eller kigge bagud.

  5. Aktiver kraftudtaget, og sænk kernehovedet.

  6. Deaktiver kraftudtaget, og hæv kernehovedet.

  7. Hvis du vil standse maskinen, skal du slippe traktionshåndtaget.

  Montering af servicelåsene

  Monter servicelåsene før kernehovedet skal efterses, eller når maskinen stilles til opbevaring i mere end et par dage.

  Fare

  Når kernehovedet skal efterses, herunder også ved udskiftning af tines eller plæneafskærmninger, skal servicelåsen altid monteres for at fastgøre hovedet i den hævede position, således at den ikke kan sænkes og forårsage personskade på dig og omkringstående.

  1. Hæv kernehovedet.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  3. Fjern klemmeringen, der fastholder servicelåsen i opbevaringspositionen (Figur 21).

   g010036
  4. Drej servicelåsen bagud, og sæt den fast på kernehovedstiften (Figur 22). Fastgør den med klemmeringen.

   g010037

  Montering af tineholdere, plæneafskærmninger og tines

  Der fås et bredt udvalg af tineholdere, plæneafskærmninger og tines til dybdelufteren. Vælg de nødvendige komponenter i henhold til tilbehørsdiagrammet i Tilbehør og udstyr.

  1. Hæv kernehovedet, og fastlås det i denne position med servicelåsen.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  3. Monter en tineholder på hver tinearm med 3 bolte (½ x 1¼ tommer) (Figur 23). Tilspænd boltene til et moment på 101,6 N·m.

   Note: Boltene fås med tineholdersættene.

   g010038
  4. Monter plæneafskærmningerne løst på plæneafskærmningsbeslagene med 4 plæneafskærmningsklemmer og 12 flangemøtrikker (Figur 24). Tilspænd ikke fastgørelsesanordningerne.

   Note: Plæneafskærmningsklemmerne og flangemøtrikkerne er fastgjort til plæneafskærmningsbeslagene ved leveringen (Figur 24).

   g010039
  5. Monter en tineklemme løst på hver tineholder med 4 bolte (⅜ x 1½ tommer) (Figur 25). Tilspænd ikke boltene.

   g010041
  6. Monter tines på nummer 2 og 5 tineholder (Figur 26) Stram boltene.

   g010040
  7. Kontroller, at tines sidder i midten af mellemrummene i plæneafskærmningerne (Figur 27). Juster plæneafskærmningerne efter behov, og stram møtrikkerne.

   g010042
  8. Monter de øvrige tines på tineholder nummer 1, 3, 4 og 6. Spænd alle tineholderbolte til 40,6 N·m

  Udskiftning af tines

  Se Montering af tineholdere, plæneafskærmninger og tines for illustrationer.

  1. Hæv kernehovedet, og fastlås det i denne position med servicelåsen.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  3. Løsn boltene, der holder tineholderne, og fjern de gamle tines.

  4. Sæt de nye tines i tineholderen.

  5. Stram boltene til det anbefalede moment.

  6. Gentag denne procedure for de resterende hjul.

  Indstilling af kernedybden

  Følg nedenstående metode for at indstille dybdelufterens kernedybde:

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Vælg den ønskede tine til formålet.

  3. Læg tinen på tinedybdemærkaten (Figur 28) med den ene ende flugtende med den ønskede luftningsdybde (se tineskabelonen på mærkaten).

   g010035
  4. Fastlæg, hvilken bogstavsindstilling den anden ende af piben flugter med, og indstil dybdekontrolhåndtaget til den tilsvarende bogstavsindstilling.

  Note: Efterhånden som piben bliver slidt, vil du eventuelt kunne justere dybdeindstillingen igen for at tage højde for sliddet. Hvis den nye tinedybdeindstilling for eksempel er ”G”-positionen, kan du nulstille den til ”H”-positionen efter 6 mm tineslid.

  Klargøring til manuel terrænkontakt

  Det eneste tilfælde, hvor der er behov for afstandsstykker til manuel dybdeindstilling, er, hvis TrueCore® terrænkontaktsystemet ikke fungerer som følge af beskadigelse af feedbacksystemet (plæneafskærmninger, forbindelsesstang og aktuatorenhed), eller hvis den maksimale kernedybde er påkrævet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Fjern ringstiften, der fastholder afstandsstykker og dybdestifter (Figur 29).

   g010043
  3. Placer afstandsstykkerne over eller under beslaget for at opnå den ønskede kernedybde.

   • Tykke afstandsbøsninger svarer til trin på 19 mm.

   • Tynde afstandsbøsninger svarer til en trindybde på 9,5 mm.

   • Med alle afstandsbøsninger på oversiden er dybdeindstillingen 10,7 cm.

  4. Fjern låsebolten og møtrikken fra omkobleren (Figur 30).

   g010044
  5. Drej omkobleren til nedepositionen for at slå True Core-funktionen fra.

  6. Monter låsebolten og møtrikken for at sikre, at indstillingen ikke ændres utilsigtet.

  Sikkerhedshensyn efter drift

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Manuel skub/træk af dybdelufteren

  Important: Træk aldrig dybdelufteren hurtigere end 1,6 km/t, da den hydrauliske komponent kan blive beskadiget.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Find omløbsventilen mellem motoren og den hydrostatiske pumpe (Figur 31).

  3. Drej omløbsventilen en omgang mod uret med en skruenøgle på ⅝ tommer. Derved får hydraulikvæsken mulighed for at løbe uden om pumpen, hvilket gør hjulene i stand til at dreje (Figur 31).

   g010045

   Important: Drej ikke omløbsventilen mere end én omgang. Dette forhindrer ventilen i at komme ud af huset og forårsager, at væsken løber ud.

   Important: Skub/træk ikke dybdelufteren mere end 30 meter eller hurtigere end 1,6 km/t, da det kan beskadige den hydrauliske komponent.

  4. Deaktiver parkeringsbremsen, inden maskinen skubbes/trækkes.

   Important: Betjen ikke motoren med åben omløbsventil i mere end 10-15 sekunder.

  5. Drej omløbsventilen en omgang med uret for at betjene dybdelufteren igen (Figur 31).

   Note: Stram ikke omløbsventilen for meget.

   Note: Dybdelufteren kører ikke, medmindre omløbsventilen er drejet til lukket position. Prøv ikke at køre traktionssystemet med åben omløbsventil.

  Nulstilling af systemstyrekredsløbet

  Hvis kernehovedet nogensinde efterlades i luftningspositionen (er løbet tør for brændstof, glemt at montere servicelås til opbevaring, mekanisk fejl i motor/pumpe osv.), deaktiveres det elektriske system, der styrer de hydrauliske solenoider og den elektriske kobling for at forhindre utilsigtet bevægelse af kernehovedet, uden at systemet nulstilles med overlæg.

  Systemet nulstilles, efter motoren er startet, ved at trykke på vippekontakten (Figur 32) for at hæve kernehovedet og nulstille det elektriske styrekredsløb.

  g010046

  Bevægelse af maskinen når borehovedet er strandet i den sænkede position

  Hvis motoren går i stå og ikke kan startes igen, og kernehovedet er sænket og tines sidder nede i jorden, skal følgende fremgangsmåde følges:

  1. Fjern tineholderne fra stampearmene.

  2. Åbn omløbsventilen med en omdrejning.

  3. Træk/skub dybdelufteren til et sted i nærheden for at fortsætte servicen eller læsse den på en anhænger.

  Important: Træk/skub ikke dybdelufteren mere end 30 meter eller hurtigere end 1,6 km/t, da der kan forekomme hydraulisk beskadigelse.

  Identificering af surringspunkter

  Der er bindepunkter på maskinens forside og bagside (Figur 33,Figur 34 og Figur 35).

  Note: Brug korrekt klassificerede og DOT-godkendte stropper til at fastgøre maskinen.

  g010047
  g010048
  g010049

  Bugsering af maskinen

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses i en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen forsvarligt.

  Important: Denne dybdelufter må ikke transporteres på Hydroject-anhængeren/-transportvognen.

  Anbefalinger for anhænger

  Vægt721 kg eller 805 kg med to ekstra vægte
  Bredde130 cm minimum
  Længde267 cm minimum
  Rampevinkel3,5/12 hældning (16 grader) maksimum
  PålæsningsretningKernehoved frem (foretrækkes)
  Køretøjs bugserkapacitetStørre end anhængerens bruttovægt (GTW)

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Betjen ikke dybdelufteren på offentlige gader og veje.

  Brug af linjemarkøren

  Benyt linjemarkøren til at rette luftningsrækkerne ind (Figur 36).

  g010050

  Justering af vægtoverførslen

  Maskinen er konstrueret til at overføre vægten fra traktionsenheden til kernehovedet for at hjælpe med til at bevare huldybden ved forskellige jordstrukturer. Hvis jordstrukturen er så fast, at fuld luftningsdybde ikke kan lade sig gøre, kan der være behov for yderligere vægtoverførsel. Følg nedenstående metode for at forøge vægtoverførselsfjedrenes nedadrettede tryk:

  Advarsel

  Pludselig frigørelse af fjederpladerne kan forårsage personskade.

  Få hjælp af en anden person til at justere vægtoverførselsfjederen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn de bræddeboltmøtrikker, der holder fjederbeslagene på kernehovedet (Figur 37). De må ikke fjernes.

   g010051
  3. Sæt en skraldenøgle på 1/2 tomme eller et ledhåndtag ind i det firkantede hul i fjederpladen (Figur 38).

   g010052
  4. Hold skraldenøglen eller ledhåndtaget således, at spændingen tages af fjederpladen, og fjern så den bageste bræddebolt.

  5. Drej fjederpladen, indtil den er ud for det andet hul, sæt bræddebolten ind, og stram møtrikkerne.

   Note: Hvis fjederpladerne drejes opad, forøges vægtoverførslen.

  Tilføjelse af vægt

  Med forøget vægtoverførsel er det muligt at lufte jord, der er fast nok til, at vægtoverførslen begynder at løfte de to baghjul over jorden. Dette kan føre til uregelmæssige hulmellemrum.

  Hvis dette forekommer, kan der tilføjes en ekstra vægtplade på bagrammens akselrør. Hver støbt vægt forøger maskinens vægt med 28,5 kg. Der kan tilføjes op til to plader. Se Reservedelskataloget for at se disse reservedelsnumre.

  Dybdeluftermodul (ACM)

  Dybdelufterens kontrolmodul er en indstøbt elektronisk anordning, der fremstilles i en one size-konfiguration. Modulet benytter solid-state og mekaniske komponenter til at overvåge og styre elektriske funktioner, der er nødvendige for sikker produktdrift.

  g010053

  Modulet overvåger indgange, herunder hoved lavt, hoved højt, transport, dybdeluft og terrænkontakt. Modulet opdeles i indgange og udgange. Indgange og udgange identificeres af grønne lysdioder, der er monteret på printpladen. ”Tændt” identificeres af en rød lysdiode.

  Startkredsløbets indgang aktiveres af 12 V jævnstrøm. Alle andre indgange aktiveres, når kredsløbet sluttes til jord. Hver indgang har en lysdiode, der tænder, når det pågældende kredsløb aktiveres. Benyt indgangssignallysdioder til fejlfinding på kontakter og indgangssignalkredsløb.

  Udgangskredsløb aktiveres af et relevant sæt af indgangsforhold. De tre udgange omfatter SVL, SVR og SVQ. Udgangssignallysdioderne overvåger relætilstande og angiver tilstedeværelsen af spænding på en af tre specifikke udgangsterminaler.

  Udgangskredsløb fastlægger ikke udgangsanordningens integritet, så elektrisk fejlfinding omfatter eftersyn af udgangssignallysdioder traditionel integritetsafprøvning af udstyret og ledningsnet. Mål afbrudt komponentimpedans, impedans via ledningsnet (afbryd ved ACM) eller ved midlertidigt at tilføre testspænding til den pågældende komponent.

  ACM kan ikke tilsluttes en ekstern computer eller håndholdt udstyr, kan ikke omprogrammeres og registrerer ikke fejlfindingsdata for uregelmæssigt forekommende fejl.

  Mærkaten på ACM omfatter udelukkende symboler. Der er vist tre lysdiodesymboler i udgangsboksen. Alle andre lysdioder er indgange. Skemaet nedenfor identificerer symbolerne.

  decal106-8835

  Her er de logiske fejlfindingstrin for ACM-enheden.

  1. Fastlæg hvilken udgangsfejl, du forsøger at løse.

  2. Flyt nøglekontakten til tændt position, og kontroller, at den røde ”tændt”-lysdiode lyser.

  3. Flyt alle indgangskontakter for at sikre, at alle lysdioder skifter tilstand.

  4. Placer indgangsenheder i den korrekte position for at opnå den ønskede udgang.

  5. Hvis specifikke lysdioder er tændt uden den tilsvarende udgangsfunktion, kontroller da udgangsledningsnet, forbindelser og komponenten. Reparer efter behov.

  6. Hvis den pågældende udgangssignallysdiode ikke er tændt, kontroller da begge sikringer.

  7. Hvis den pågældende udgangssignallysdiode ikke er tændt, og indgange er i korrekt tilstand, så installer en ny ACM, og se, om fejlen forsvinder.

  Tip vedrørende betjening

  Generelt

  Advarsel

  Vær altid opmærksom på evt. forhindringer i arbejdsområdet. Planlæg luftningsbanen for at undgå, at du eller maskinen støder ind i forhindringer.

  • Foretag meget gradvise vendinger under luftning. Foretag aldrig skarpe vendinger med kernehovedet aktiveret. Planlæg den luftningsbane, der skal køres, før du sænker dybdelufteren.

  • Vær altid opmærksom på om der ligger genstande forude, når der køres fremad. Undgå at arbejde for tæt på bygninger, hegn og andet udstyr.

  • Kig ofte bagud for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og justeringen opretholdes i forhold til de tidligere kørte baner.

  • Ryd altid området for alle beskadigede maskindele, f.eks. iturevne tines osv. for at forhindre, at de bliver samlet op af plæneklippere eller andet plænevedligeholdelsesudstyr.

  • Udskift iturevne tines, og efterse og afhjælp skader på dem, der stadig kan bruges. Reparer eventuel anden maskinskade før betjening påbegyndes.

  • Hvis der dybdeluftes, når maskinen ikke er i sin fulde bredde, kan tines fjernes, men tinehovederne bør fortsat være monteret på stampearmene for at sikre, at maskinen er i god balance under driften.

  • Maskinen lufter dybere end de fleste andre greendybdeluftere. På naturligt forekommende eller modificerede greens og tees, der er formet med den jord, der var der i forvejen, kan de længere, hule tines have svært ved at skyde hele kernen ud. Dette skyldes, at den hårdere, naturligt forekommende jord sætter sig fast i tinens ende. Green/teetines med sideudkast fra Toro forbliver renere og reducerer den tid, der skal bruges til at rense tinerne. Dette problem løser sig efterhånden af sig selv efter løbende dybdeluftnings- og overfladegødskningsprogrammer.

  Hård jord

  Hvis jorden er for fast til, at den ønskede kernedybde kan opnås, kan kernehovedet begynde at hoppe rytmisk. Dette skyldes den hårde såkaldte al, som tines forsøger at trænge igennem. Dette problem kan løses ved at forsøge følgende:

  • Undlad at lufte, hvis jorden er for hård eller tør. Du opnår de bedste resultater efter regn, eller når græsset er vandet dagen i forvejen.

  • Skift til et 3-tinet hoved, hvis du forsøger at benytte det 4-tinede hoved, eller reducer antallet af tines pr. stampearm. Forsøg at opretholde en symmetrisk tinekonfiguration for at belaste stampearmene ensartet.

  • Reducer dybdelufterens nedramning (dybdeindstilling), hvis jorden er stenhård. Rens kernerne, vand græsset og gentag dybdeluftningen med en dybere nedramning.

  Luftning af jordtyper lagt oven på hård underjord (dvs. jord/sand placeret oven på stenet jord) kan forårsage uønsket hulkvalitet. Dette sker, når luftningsdybden er større end det jordlag, der er lagt oven på underjorden, og underjorden er for hård at trænge igennem. Når tines rammer denne hårdere jord, kan dybdelufteren løfte sig og bevirke, at hullerne bliver aflange for oven. Reducer luftningsdybden så meget, at der ikke foretages nedramning i den hårde underjord.

  Indgang/udgang

  Hvis indgangs/udgangshulkvaliteten forværres, kan det skyldes, at koblingen ikke kobler ind tidligt nok. Kontroller følgende:

  • Placering af kontakt nr.3 på H-rammen

  • Koblingsslid/slip

  Hvis hulkvaliteten ved indgang er rillet (trukket frem), eller hvis kernehovedet ikke kobler ind, før det rammer græsset, kan det være nødvendigt at justere koblingspositionskontakten.

  • Bekræft, at kontaktenheden langs med H-rammen ikke er mere end 1,5 mm fra målpladen..

  • Kontroller, at kontakt nr. 3 fungerer korrekt.

  • Ved behov løsn eventuelt kontaktmonteringspladen, og løft den til den højeste position, og fastgør monteringspladen igen. Jo højere kontakten er, jo tidligere aktiveres koblingen.

  Hvis kernehovedet ikke starter før indgang, og positionskontakten er placeret så højt, som det er muligt, kan den elektriske kobling være forringet så meget, at den forsinker indkoblingen. Kontakt din Toro-forhandler, eller se servicevejledningen.

  Minitine (Quadtine)

  Minitinehovedet, som er udviklet af Toro, er en meget hurtig måde at lufte på som følge af det dobbelte rækkedesign. Dette kernehoved kræver, at hulmellemrummet indstilles til 6,3 cm. Kørehastigheden er afgørende for at bevare et mellemrum på 3,2 cm mellem hullerne. Se Justering af hulafstand, hvis hulafstanden kræver en mindre justering.

  Når du bruger minitinehovedet eller de større massive tines, er det vigtigt, at være opmærksom på græssets rodstruktur for at forhindre beskadigelse af græsset som følge af oprivning af rodzonen. Følg nedenstående metode, hvis de to midterste arme begynder at løfte græsset, eller rodzonen beskadiges kraftigt:

  • Gør hulmellemrummet større

  • Reducer tinestørrelsen

  • Reducer tinedybden

  • Fjern nogle af tines

  Denne beskadigelse forårsages af den løftning, massive tines skaber, når de trækkes op af græsset. Dette løft kan rive rodzonen op, hvis tines tæthed eller diameter er for stor.

  Forreste hul er bulet eller skubbet (Massive tines eller forhold med blødere jord)

  Når du lufter med længere massive tines (dvs. 1 cm x 10 cm lange) eller tines af nåletypen, kan hullerne blive rillede eller tuftede fortil. For at få en fremragende hulkvalitet med denne konfiguration skal motorens høje tomgang sænkes til 2800-2900 o/min. Hulmellemrummet påvirkes ikke, da traktions- og kernehovedhastigheden begge er en funktion af motorhastigheden.

  Hvis sænkning af motorhastigheden ikke afhjælper hulkvaliteten for de større massive tines, kan det være nødvendigt at indstille Roto-Link-dæmpermekanismen stivere. En stivere Roto-Link-indstilling kan hjælpe med at forhindre, at hullernes forende deformeres. I de fleste tilfælde fungerer fabriksindstillingen dog bedst.

  Note: Foretag ændring på halvdelen af RotoLinkene (3 arme), og afprøv forskellen på en prøveplæne.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Fjern de låsemøtrikker, der holder Roto-Link-dæmperenheden fast på kernehovedrammen.

  3. Fjern den øverste dæmperafstandsbøsning (1,25 cm tyk), og fastgør RotoLink-dæmperenheden på kernehovedrammen igen. Sørg for at benytte den hærdede D-skive.

  4. Løsn boltene, der fastholder stødfangerpladen.

  5. Skyd stødfangerpladen frem og fastspænd boltene. Dette gør, at Roto-Link-stødfangerne kan oscillere korrekt.

  Bring dybdelufteren til et testområde, og sammenlign hulkvaliteten. Hvis den er bedre, så foretag denne procedure med de resterende Roto-Link-dæmperenheder.

  Note: Denne omplacering af RotoLink-dæmperen skal ændres tilbage igen, hvis tines skiftes tilbage til kernetypen eller en minitine.

  Efter brug

  Efter daglig brug skal maskinen vaskes grundigt med en haveslange uden dyse for at undgå forurening og skader på forseglinger og lejer pga. for stort vandtryk. Du kan bruge en børste til at fjerne materiale, som har sat sig fast i kager. Brug en mild sæbeopløsning til at rengøre dækslerne. Regelmæssig påføring af et lag autovoks vil bevare skærmens blanke overflade. Efter rengøring: efterse for maskinskader, olielækage, slid på komponenter og tines.

  Fjern, rengør og smør tines. Sprøjt en let olietåge på kernehovedets lejer (krumtap og dæmperled).

  Fastgør servicelåsen, hvis dybdelufteren skal opbevares i mere end et par dage.

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Juster pumperemmen.
 • Udskift hydraulikvæsken samt retur- og ladefiltrene.
 • Kontroller fastgøringsboltenes moment på kernehovederne, plovhåndtaget og hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 50 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.(Kontroller olien, mens motoren er kold.)
 • Kontrol af hydraulikvæskestanden.
 • Fjern snavs fra motorskærmen.(Rengør oftere under snavsede driftsforhold).
 • Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller hydraulikrørene.
 • For hver 25 timer
 • Rengør skumluftfilteret og kontroller, om papirindsatsen er beskadiget.(oftere under støvede eller sandede forhold).
 • Kontroller elektrolytstanden og rengør batteriet.
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • For hver 100 timer
 • Udskift papirluftfilteret.(oftere under støvede eller sandede forhold)
 • Skift motorolie og filter.(oftere under støvede eller sandede forhold)
 • Udskift brændstoffilteret.
 • For hver 200 timer
 • Kontroller tændrørene.
 • Udskift hydraulikvæsken samt retur- og ladefiltrene.
 • For hver 500 timer
 • Efterse kernehovedlejerne og udskift om nødvendigt.
 • Før opbevaring
 • I afsnittet Opbevaring findes oplysninger om procedurer, der skal udføres, før maskinen stilles til opbevaring i mere end 30 dage.
 • Årlig
 • Kontroller kernehovedets lejer.
 • Kontroller remmene for slitage og beskadigelse.
 • Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Stands maskinen, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden du udfører service eller vedligeholdelse af maskinen.

  • Udfør kun den vedligeholdelse, som er beskrevet i instruktionerne i denne vejledning. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det på noget tidspunkt skulle blive nødvendigt med større reparationer, eller hvis du har brug for anden hjælp.

  • Sørg for, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand ved at holde møtrikker, bolte og skruer tilspændte.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Kontroller tinemonteringsboltene dagligt for at sikre, at de er strammet i henhold til specifikationerne.

  • Sørg for, at alle afskærmninger er monteret, og at motorhjelmen er forsvarligt lukket efter vedligeholdelse eller justering af maskinen.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontrol af sikkerhedslåsesystemets funktion.       
  Kontrol af parkeringsbremsens funktion.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller brændstofstanden       
  Kontroller luftfilteret.       
  Kontrol af motor for affald.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontrol af hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontrol for væskelækager.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Efterse tines tilstand.       
  Reparer beskadiget maling.       

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Important: Fastgørelsesanordningerne på dækslerne til denne maskine er designet til at blive på dækslet, når det fjernes. Løsn alle fastgørelsesanordningerne på hvert dæksel et par omgange, så dækslet sidder løst, men ikke falder af, og start derefter forfra, og løsn dem, indtil dækslet kan komme af. På denne måde kommer du ikke til at trække boltene fri af holderne.

  Løftning af maskinen

  Forsigtig

  Sørg for at benytte de korrekte blokke, hejseanordninger og donkrafte ved udskiftning af tilbehør, dæk eller ved udførelse af anden service. Sørg for, at maskinen er placeret på et fast, plant underlag, som for eksempel et betongulv. Før maskinen hæves, skal eventuelt udstyr, der kan gøre det svært at hæve maskinen på sikker og korrekt vis, fjernes. Sørg for altid at spærre eller blokere hjulene. Brug støttebukke eller massive træblokke til at understøtte den hævede maskine. Hvis maskinen ikke er korrekt understøttet af blokke eller støttebukke, kan maskinen flytte sig eller vælte, hvilket kan føre til personskade.

  Løft af forenden med donkraft

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Spær baghjulene for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

   Important: For at forhindre beskadigelse af hjulmotoren må forhjulsmotoren ikke benyttes som løftepunkt.

  3. Placer donkraften forsvarligt under rammens forende (Figur 41).

   g010055
  4. Løft maskinens forende fra jorden med donkraften.

  5. Placer støttebukke eller blokke af hårdt træ under rammens forende for at støtte maskinen.

  Løft af bagenden med donkraft

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Spær forhjulet for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

   Important: For at forhindre beskadigelse af hjulmotoren må baghjulsmotoren ikke benyttes som løftepunkt.

  3. Placer donkraften forsvarligt under rammepladen lige på den indvendige side af baghjulet (Figur 42).

   g010056

   Note: En hejseanordning, kan også bruges, hvis den er tilgængelig, til at løfte bagenden af maskinen. Brug øjerne i kernehovedernes lejehuse som hejsepunkter (Figur 43)

   g010057
  4. Løft maskinens bagende fra jorden med donkraften (eller hejs).

  5. Placer støttebukke eller blokke af hårdt træ under rammen for at støtte maskinen.

  Smøring

  Kontrol af kernehovedets lejer

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Efterse kernehovedlejerne og udskift om nødvendigt.
 • Årlig
 • Kontroller kernehovedets lejer.
 • Dybdelufteren har ingen smørenipler, der skal smøres.

  Important: Lejer bliver sjældent defekte som følge af materialefejl og fejl ved den håndværksmæssige udførelse. Den mest almindelige årsag til fejl er fugt og kontaminering, der har arbejdet sig forbi de beskyttende tætninger. Lejer, der smøres, skal vedligeholdes regelmæssigt for at fjerne skadeligt affald fra lejeområdet. Forseglede lejer skal påfyldes et særligt smørefedt fra begyndelsen og have en robust integreret tætning, der kan holde kontaminanter og fugt ude af de rullende elementer.

  De forseglede lejer kræver ingen smøring eller vedligeholdelse på kort sigt. Dette minimerer rutinemæssig service og reducerer risikoen for beskadigelse af græsset som følge af kontaminering med smørefedt. Disse forseglede lejepakker har en god funktion og holdbarhed ved normal brug, men der bør foretages regelmæssigt eftersyn af lejernes tilstand og tætningernes uskadthed for at undgå nedetid. Disse lejer skal efterses hver sæson og udskiftes, hvis de er beskadiget eller slidt. Lejer bør fungere gnidningsløst uden nogen ødelæggende karakteristika som for eksempel kraftig varme, støj, løshed eller rustudsivning.

  Som følge af de driftsforhold, disse lejer udsættes for (f.eks. sand, kemikalier, vand, stød, osv.) betragtes de som normale sliddele. Lejer, der bliver defekte af andre årsager end materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, dækkes normalt ikke af garantien.

  Note: Lejernes levetid kan påvirkes negativt af uhensigtsmæssige vaskeprocedurer. Vask ikke enheden, mens den stadig er varm, og undgå at sprøjte direkte på lejerne med højtryk eller store vandmængder.

  Det er ikke usædvanligt, at nye lejer skubber fedt ud af tætninger på en ny enhed. Dette fedt bliver sort som følge af opsamling af snavs, og ikke som følge af for høj varme. Det er en god ide at tørre dette overskydende fedt af tætningerne efter de første 8 timer. Det kan godt se ud som om, der altid er et vådt område omkring tætningernes kant. Dette har normalt ingen negativ indflydelse på lejernes levetid, men holder tætningernes kant smurt.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk for motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengør skumluftfilteret og kontroller, om papirindsatsen er beskadiget.(oftere under støvede eller sandede forhold).
 • For hver 100 timer
 • Udskift papirluftfilteret.(oftere under støvede eller sandede forhold)
 • Afmontering af filtrene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Rengør området omkring luftfilteret for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse.

  3. Skru knappen af, og afmonter luftfilterdækslet (Figur 44).

   g004195
  4. Skub forsigtigt skumforfilteret ud af papirindsatsen (Figur 44).

  5. Skru dækselmøtrikken af, og fjern dækslet, afstandsbøsningen og papirfilteret (Figur 44).

  Rengøring af skumforfilteret

  Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  1. Vask skumforfilteret i sæbe og varmt vand. Når det er rent, skal det skylles grundigt.

  2. Tør forfilteret ved at klemme det i en ren klud (undgå at vride det).

  3. Smør 30 til 60 ml olie på forfilteret (Figur 45).

   g004196
  4. Klem forfilteret for at fordele olien.

  5. Efterse papirfilteret for revner, en olieagtig film og beskadigelse af gummipakningen (Figur 46).

   g004197

   Important: Rengør aldrig papirindsatsen. Udskift papirindsatsen, hvis den er snavset eller beskadiget (dvs. efter ca. 100 driftstimer).

  Montering af filtrene

  Important: For at undgå motorskade skal der altid være monteret et komplet skum- og papirluftfilter, når motoren betjenes.

  1. Skub forsigtigt skumforfilteret over på papirindsatsen (Figur 46).

  2. Placer luftfilteret på luftfilterfoden (Figur 44).

  3. Monter dækslet og afstandsklodsen og fastgør det med dækselmøtrikken (Figur 44). Spænd møtrikken til et moment på 11 N·m.

  4. Monter luftfilterdækslet, og fastgør det med knappen (Figur 44).

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolie og filter.(oftere under støvede eller sandede forhold)
 • Note: Skift olie og filter hyppigere, når maskinen anvendes under meget støvede eller sandede forhold.

  Olietype: selvrensende olie (API-service SJ, SK, SL, SM eller højere)

  Viskositet: Se nedenstående tabel

  g010152
  1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter. På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

  2. Parker maskinen, så dræningssiden er lidt lavere end den modsatte side, hvilket sikrer, at al olien aftappes. Sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  3. Placer en bakke under olieaftapningsproppen. Afmonter aftapningsproppen, og lad olien løbe ud.

  4. Når al olie er aftappet, sættes aftapningsproppen på plads igen.

   Note: Bortskaf den brugte olie på et godkendt genbrugsanlæg.

  5. Anbring en lav bakke eller klud under filteret for at opfange olien (Figur 48).

   g010058
   g001056
  6. Fjern det gamle filter (Figur 48 og Figur 49), og aftør filteradapterens pakningsoverflade.

  7. Hæld ny olie af den korrekte type gennem midterhullet i filteret. Stop, når olien når bunden af gevindene.

  8. Giv olien 1-2 minutter til at blive opsuget af filtermateriale, og hæld derefter den overskydende olie væk.

  9. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag ny olie.

  10. Monter det nye oliefilter på filteradapteren. Drej oliefilteret med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter filteret yderligere 1/2 omgang.

  11. Fjern oliepåfyldningsdækslet, og hæld langsomt ca. 80 % af den angivne mængde olie ind gennem ventildækslet.

  12. Kontroller oliestanden. Se Kontrol af motoroliestanden.

  13. Hæld langsomt yderligere olie på for at bringe oliestanden op til mærket F (full) på oliepinden.

  14. Monter påfyldningsdækslet.

  Serviceeftersyn af tændrørene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Kontroller tændrørene.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne er korrekt, før hvert tændrør monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt nye tændrør.

  Type: Champion RC12YC eller tilsvarende. Gnistgab: 0,75 mm

  Afmontering af tændrørene

  1. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Træk ledningerne af tændrørene (Figur 50).

   g004207
  3. Rengør området rundt om tændrørene.

  4. Afmonter begge tændrør og metalskiverne.

  Kontrol af tændrørene

  1. Se på midten af begge tændrør (Figur 51). Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

   Important: Rens aldrig tændrørene. Udskift altid tændrørene, når de har en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

   g004219
  2. Kontroller gnistgabet mellem midter- og sideelektroderne (Figur 51).

  3. Bøj sideelektroden (Figur 51), hvis gabet ikke er korrekt.

  Montering af tændrørene

  1. Skru tændrørene fast i tændrørshullerne.

  2. Tilspænd tændrørene med et moment på 27 N·m.

  3. Sæt ledningerne på tændrørene (Figur 50).

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade.

  • Fyld brændstoftanken udendørs i et åbent område, når motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet ligger 25 mm under kanten af tanken (ikke påfyldningsstudsen). Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  • Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist.

  • Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på.

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Important: Monter aldrig et snavset filter, hvis det er fjernet fra brændstofledningen.

  1. Lad maskinen køle af.

  2. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 52).

   g010059
  3. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra filteret (Figur 52).

  4. Fjern filteret fra brændstofrørene.

  5. Monter et nyt filter, og flyt slangeklemmerne hen til filteret (Figur 52).

  6. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  7. Åbn brændstofafbryderventilen (Figur 52).

  Tømning af brændstoftanken

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 52).

  3. Løsn slangeklemmen ved brændstoffilteret, og før den op ad brændstofrøret væk fra brændstoffilteret (Figur 52).

  4. Træk brændstofrøret fra brændstoffilteret (Figur 52). Åbn brændstofafbryderventilen, og lad brændstoffet løbe ud i en brændstofkande eller en dræningsbakke.

   Note: Dette er det bedste tidspunkt at montere et nyt brændstoffilter på, da brændstoftanken er tom.

  5. Monter brændstofrøret på brændstoffilteret. Før slangeklemmen hen til brændstofventilen for at fastgøre brændstofrøret (Figur 52).

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet.

  • Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Advarsel

  Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontroller elektrolytstanden og rengør batteriet.
 • Kontroller batterikabelforbindelserne.
 • Advarsel

  Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger: kemikalier, som ifølge staten Californien, er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages og forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  Batteriets elektrolytstand skal vedligeholdes korrekt, og oversiden af batteriet skal holdes ren. Hvis maskinen opbevares på et sted, hvor temperaturerne er ekstremt høje, vil batteriet aflades hurtigere, end hvis maskinen opbevares på et sted med kølige temperaturer.

  Kontroller elektrolytstanden efter 25. driftstimer eller hver 30. dag, hvis maskinen er taget ud af drift.

  Vedligehold celleniveauet med destilleret eller demineraliseret vand. Fyld ikke cellerne op til over bunden af splitringen i hver celle.

  Hold oversiden af batteriet rent ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron. Skyl overfladen med vand efter rengøring. Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring.

  Batteriledningerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets sorte minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det (sorte) minuskabel.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne, (minuskablet (-) først, og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod traktorens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Kontrol af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer (Figur 53). Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  1. En sikring udskiftes ved at trække den ud og fjerne den.

  2. Isæt en ny sikring.

  g010074

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  Sørg for, at lufttrykket i alle dæk er på 0,83 bar. Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde fås den mest præcise trykmåling.

  Important: Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn kernedybde.

  g010030

  Forsigtig

  Hjulvægten er meget tung, 33 kg. Vær forsigtig, når den fjernes fra dæksamlingen.

  Justering af traktionsdrevet til neutral

  Maskinen må ikke krybe, når traktionshåndtaget slippes. Hvis den kryber, er det nødvendigt at foretage en justering.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løft maskinen op med donkraft, så forhjulet og et af baghjulene netop går fri af jorden. Placer støttebukke under maskinen. Se Løftning af maskinen Donkraftvejledninger.

  3. Løsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten (Figur 55).

   g010062
  4. Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen.

   Advarsel

   Motoren skal køre, så den endelige justering af traktionsjusteringsknasten kan udføres. Dette kan forårsage personskade.

   Hold hænder, fødder, ansigt og andre kropsdele væk fra lydpotten, andre varme motordele og eventuelle roterende dele.

  5. Drej den sekskantede justeringsknast i den ene eller anden retning, indtil hjulene ikke drejer.

  6. Stram låsemøtrikken, der fastgør justeringen.

  7. Sluk for motoren.

  8. Fjern støttebukkene, og sænk maskinen ned på jorden.

  9. Afprøv maskinen for at sikre, at den ikke kryber.

  Vedligeholdelse af remme

  Justering af pumperemmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Juster pumperemmen.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn, og fjern remskærmen (Figur 56).

   g010065
  3. Fjern de 2 pumpeskærmmonteringsmøtrikker, og fjern skærmen (Figur 57).

   g010066
  4. Løsn bolten i pumperemmens styreremskive præcis så meget, at bevægelse er muligt indenfor justeringsrillen (Figur 58).

   g010067
  5. Bank let oven på styreremskiven, og lad spændefjederen justere remmens stramning.

   Note: Spænd ikke remmen mere, end spændefjederen tillader, da komponenterne ellers kan blive beskadiget.

  6. Stram styreremskivebolten.

  7. Monter pumpeskærmen og remskærmen.

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kontroller remmene for slitage og beskadigelse.
 • Drivremmene på maskinen er konstrueret til at være meget holdbare. Normal udsættelse for UV-stråling, ozon eller tilfældig udsættelse for kemikalier kan dog gradvist forringe gummiets kvalitet og føre til tidlig slitage eller materialetab (f.eks. løsrivning).

  Efterse remmene årligt for tegn på slitage, for mange revner i mellemlægsgummiet eller store stykker fastsiddende affald. Udskift dem, når det bliver nødvendigt. Du kan købe et komplet remservicesæt hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Nulstilling af terrænkontaktsystemet

  Hvis True Core-terrænkontaktsystemet kræver service af nogen som helst art (med undtagelse af udskiftning af plæneafskærmning), eller hvis tineholderne berører plæneafskærmningerne, når de står på den dybeste indstilling, kan det være nødvendigt at nulstille dybdejusteringsforbindelsesstangen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Drej det venstre plæneafskærmningsmonteringsbeslag (Figur 59) op, indtil der kan sættes en låsestift (5/16 borestang eller bolt) ind mellem beslaget og det dybdeindstillingsrør, der er svejset fast på rammen.

   g010063
  3. Flyt håndtaget til indstilling af tinedybden (Figur 59) til H-positionen (dybeste).

  4. Afbryd den udvendige kuglekontakt (Figur 59) fra ledningsnettet (hoved lavt-kontakt).

  5. Løsn kontramøtrikkerne (venstre og højre) på dybdejusteringsforbindelsesstangen (Figur 59).

  6. Brug et multimeter til at fastlægge kuglekontaktens elektriske slutning.

  7. Drej forbindelsesstangen, indtil kuglekontakten netop slutter eller får kontakt.

  8. Fastgør venstre og højre kontramøtrik på forbindelsesstangen.

  9. Tilslut atter kuglekontakten til ledningsnettet.

  10. Fjern stiften fra plæneafskærmningsbeslaget og dybdeindstillingsrøret.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Kontrol af hydraulikrørene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrørene.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger for lækager, løse fittings, rør med knæk, løse monteringsstøtter, slitage, forringelse pga. vejrlig og kemisk nedbrydning før hver anvendelse. Foretag de nødvendige udbedringer før drift.

  Note: Hold områderne omkring hydrauliksystemet fri for ophobet affald.

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Udskift hydraulikvæsken samt retur- og ladefiltrene.
 • For hver 200 timer
 • Udskift hydraulikvæsken samt retur- og ladefiltrene.
 • Important: Der må ikke monteres oliefiltre til biler, da dette kan medføre alvorlig beskadigelse af hydrauliksystemet.

  Note: Hvis returfilteret fjernes, tømmes hele væskebeholderen.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Stil et aftapningskar under filterne, fjern de gamle filtre, og tør filteradapterpakningens overflade ren (Figur 60).

   g010060
  3. Påfør et tyndt lag hydraulikvæske på gummipakningen på de nye filtre.

  4. Monter de nye hydraulikfiltre på filteradapterne. Drej hvert oliefilter med uret, indtil gummipakningen berører filteradapteren. Spænd derefter hvert filter yderligere 1/2 omgang.

  5. Påfyld væske op til mærket ”Full” på målepinden, se Kontrol af hydraulikvæsken.

  6. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet. Sluk motoren, tag nøglen ud, og kontroller, om der er lækager.

  7. Kontroller standen igen, mens væsken er varm. Påfyld om nødvendigt væske til ”Full”-mærket på målepinden. Fyld ikke for meget på.

  Hydrauliksystemets testporte

  Testportene anvendes til at teste trykket i de hydrauliske kredsløb. Kontakt den lokale Toro-forhandler for at få hjælp.

  • Testport G 2 (Figur 61) benyttes til at hjælpe ved fejlfinding i traktionsladekredsløbet.

   g010061
  • Testport G 1 (Figur 61) benyttes til at hjælpe ved fejlfinding vedr. trykket i løftekredsløbet.

  Vedligeholdelse af dybdelufteren

  Kontrol af fastgøringsboltenes moment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller fastgøringsboltenes moment på kernehovederne, plovhåndtaget og hjullåsemøtrikkerne.
 • Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  Sørg for, at et passende moment opretholdes på kernehovedernes og plovhåndtagets fastgøringsbolte samt på hjullåsemøtrikkerne. Kravene til fastgøringsboltenes moment er angivet på referencemærkaten, der sidder på kernehovedet.

  g010072

  Justering af sideskærmene

  Kernehovedets sideskærme skal justeres, så bunden kører mellem 25-38 mm i forhold til plænen under dybdeluftning.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn de bolte og møtrikker, der fastgør sideskærmen til stellet (Figur 63).

   g010064
  3. Juster skærmen op eller ned, og stram møtrikkerne.

  Udskiftning af plæneafskærmningerne

  Alle plæneafskærmninger skal udskiftes, hvis de er ødelagte eller slidt ned til en tykkelse, der er mindre end 6 mm. Ødelagte plæneafskærmninger kan fange og rive græsset i stykker, hvilket skaber uønsket beskadigelse.

  g010068

  Tynde plæneafskærmninger kan bevirke, at True Core-terrænkontaktsystemet står forkert i forhold til den ønskede dybdeindstilling, både som følge af slid og tab af stivhed.

  Justering af hulafstand

  Hulmellemrummet for dybdelufteren fastlægges af den kørehastighed, traktionssystemet er indstillet til at opretholde. Hulmellemrummet er indstillet til inden for 3 mm i forhold til den nominelle fabriksindstilling.

  Hvis hulmellemrummet afviger mere fra den nominelle indstilling end ønsket, følg da nedenstående vejledninger:

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Løsn, og fjern remskærmen (Figur 56).

  3. Fjern de 2 pumpeskærmmonteringsmøtrikker, og fjern skærmen (Figur 57).

  4. Indstil hulmellemrumsgrebet til det ønskede mellemrum på et åbent område, hvor der kan dybdeluftes frit (dvs. en prøvegræsplæne), og kør mindst 4,5 meter.

  5. Mål afstanden mellem en række huller, og divider med antallet af huller i rækken for at få den gennemsnitlige hulafstand.

   Eksempel: Nominel hulmellemrumsindstilling på 51 mm:

   54 cm divideret med 10 er 5,4, dvs. hulafstanden er 3 mm længere end den nominelle indstilling (Figur 65).

   g010069

   48 cm divideret med 10 er 4,8, dvs., at hulafstanden er 3 mm længere end den nominelle indstilling (Figur 66).

   g010070
  6. Hvis der er behov for at foretage en justering, skal pumpestopbolten drejes (Figur 67) tættere på stoppladen for at mindske hulmellemrummet, eller stopbolten skal drejes væk fra stoppladen for at forøge hulmellemrummet.

   g010071
  7. Gentag trin 4 til 6, indtil mellemrummet har den nominelle indstilling.

   Note: En fuld omdrejning af stopbolten justerer hulmellemrummet med ca. 16 mm.

  Kernehovedtiming

  Det er let at identificere kernehovedets timingmærker ved hjælp af mærkerne i støbningen.

  g010073

  Opbevaring

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen.

  2. Frakobl tændrørskablet.

  3. Fjern græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra ydersiden af motorens køleribber og blæserhuset.

  4. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se afsnit Eftersyn af luftfilteret.

  5. Skift krumptaphusolien. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  6. Udskift hydraulikfiltrene og -væsken. Se Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Efterse tines tilstand.

  9. Hvis maskinen skal stilles til opbevaring i mere end 30 dage, skal den klargøres som følger:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne og tag batteriet af maskinen.

   2. Rengør batteriet, klemmerne og polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. For at forebygge korrosion skal batteriets poler og kabelforbindelserne smøres med Grafo 112X-fedt (Toro delnr. 505-47) eller vaseline.

   4. Genoplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet. Sørg for, at batteriet er helt opladt, så det ikke fryser til. Et fuldt opladet batteris massefylde er 1,265 til 1,299.

    Advarsel

    Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

    Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra det.

   5. Opbevar batteriet enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar det et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet.

   6. Tilsæt en petroleumsbaseret stabilisator til brændstoffet i tanken. Følg blandingsvejledningen fra stabilisatorproducenten. Anvend ikke en alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller methanol).

    Note: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

   7. Lad motoren køre for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet (5 minutter).

   8. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se Tømning af brændstoftanken.

   9. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.

   10. Giv motoren choker. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke vil starte igen.

   11. Bortskaf brændstof korrekt og genbrug det i henhold til gældende retningslinjer.

    Important: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.

  10. Fjern tændrørene, og kontroller deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrørene. Når tændrørene er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde motorolie ned i hvert tændrørshul. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylindrene. Monter tændrørene. Sæt ikke tændrørskablerne på tændrørene.

  11. Kontroller og tilspænd alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede og slidte dele.

  12. Vask og tør hele maskinen. Fjern tines, rengør og olier dem. Sprøjt en let olietåge på kernehovedets lejer (krumtap og dæmperled).

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, hovedmotoren, hydraulikpumperne og motorerne.

   Note: Kør maskinen med motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  13. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  14. Fastgør servicelåsen, hvis dybdelufteren skal opbevares i mere end et par dage.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den på et sted, der er utilgængeligt for børn eller andre uautoriserede brugere.

  16. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Starteren tørner ikke.
  1. Traktionshåndtaget er ikke i neutral position (frigear).
  2. Batteriet er afladet.
  3. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  4. Neutralkontakten er forkert justeret.
  5. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Sæt traktionshåndtaget i neutral position
  2. Oplad batteriet.
  3. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  4. Juster neutralkontakten.
  5. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Chokeren er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tændrørskablerne er løse eller faldet af.
  5. Tændrørene er ødelagte, snavsede eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Fyld brændstof i brændstoftanken.
  2. Flyt chokeren helt frem.
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablerne på tændrørene.
  5. Monter nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Motoroliestanden er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Tændrørene er ødelagte eller snavsede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Motoroliestanden er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs fra køleribberne og luftkanalerne.
  Der er en unormal vibration.
  1. Motorens monteringsbolte er løse.
  2. Mellemakslen eller kernehovedlejer er slidt.
  3. Mellemakslen eller kernehovedkomponenterne er løse eller slidte.
  1. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  2. Udskift lejer.
  3. Stram eller udskift komponenter.
  Dybdelufteren kan ikke køre.
  1. Parkeringsbremsen er aktiveret.
  2. Hydraulikvæskestanden er lav.
  3. Bugserventilen er åben.
  4. Det hydrauliske system er beskadiget.
  1. Deaktiver parkeringsbremsen.
  2. Påfyld hydraulikvæske.
  3. Luk bugserventilen.
  4. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Kernehovedet kører ikke.
  1. Hydraulikvæskestanden er lav.
  2. Bugserventilen er åben.
  3. En rem er slidt eller løs.
  4. Koblingen er slidt.
  5. En kontakt eller et relæ er slidt.
  6. Det hydrauliske system er beskadiget.
  1. Påfyld hydraulikvæske.
  2. Luk bugserventilen.
  3. Juster eller udskift remmene.
  4. Udskift koblingen.
  5. Udskift kontakten eller relæet.
  6. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Hovedet hopper under luftning.
  1. Jorden er for hård.
  2. Der er et problem med aflastningsindstillingen/tilstoppet munding.
  1. Se Tips vedrørende betjening.
  2. Der er en dynamisk respons på løftesystemet. Juster systemtrykkene. Se servicevejledningen.
  Plænen bliver tottet/revet ved indgang og udgang.
  1. Kontakterne skal justeres.
  2. Hovedet sænkes for langsomt.
  1. Juster kontakten. Se servicevejledningen.
  2. Kontroller SVQ-solenoidens funktionalitet.
  Der er et problem med hulmellemrummet på quadtine (eller minitine).
  1. Hullerne er ikke jævnt fordelt.
  1. Kontroller afstanden. Se Tips vedrørende betjening.
  Der er hultuftning med tines med sideudkast.
  1. Udkastvinduet sidder fast ved udgang.
  1. Drej tinen 45-90 grader, så den kaster ud til siden. Prøv med en hugtine, hvis dette ikke virker.
  Plænen løftes/rives under luftning.
  1. Kontroller kernehovedets hældning.
  2. Tinens diameter, afstand eller mængden er forkert ift. anvendelsesområdet.
  3. Dybden er for stor.
  4. Hulmellemrummet er for tæt.
  5. Plæneforhold (dvs. rodstruktur) utilstrækkelig til at modstå skader.
  1. Se servicevejledningen for at få oplysninger om specifikationer.
  2. Reducer tinediameteren, reducer antallet af tines pr. hoved, eller øg hulmellemrummet.
  3. Reducer dybden.
  4. Øg hulmellemrummet.
  5. Skift luftningsmetode eller indstilling.
  Hullets forende er bulet eller skubbet.
  1. Roto-Link er i den bløde position.
  1. Se Tips vedrørende betjening.