Wprowadzenie

Pia acuchowa jest przeznaczona do przecinania gazi i pni drzew oraz belek drewnianych o rednicy nieprzekraczajcej dugoci tncej prowadnicy acucha. Moe by ona uywana wycznie przez osoby dorose. Zostaa ona zaprojektowana do zasilania za pomoc akumulatorw typu 88525 (dostarczany z modelem 51138) lub typu 88526.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera, wprowadzi informacje dotyczce gwarancji lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Model 51138T jest dostarczany bez akumulatora i bez adowarki.

Bezpieczeństwo

Podczas uytkowania narzdzi elektrycznych naley zawsze przestrzega podstawowych zalece bezpieczestwa, ktre pozwol ograniczy ryzyko powstania poaru, poraenia prdem i obrae ciaa. S to w szczeglnoci:

Ostrzeżenie

Niezastosowanie si do wszelkich ostrzee i instrukcji moe doprowadzi do poraenia prdem, powstania poaru i/lub powanych obrae ciaa.

Naley zwraca uwag na wszystkie ostrzeenia bezpieczestwa i wszystkie instrukcje.

Zachowaj wszelkie ostrzeenia i instrukcje do uycia w przyszoci.

Uywane w treci wszystkich ostrzee okrelenie narzdzie elektryczne oznacza urzdzenie przewodowe lub urzdzenie o zasilaniu bateryjnym (bezprzewodowe).

 1. Bezpieczestwo na obszarze wykonywania pracy

  1. Utrzymuj porzdek na obszarze roboczym i dbaj, aby by on dobrze owietlony.Zabaaganione lub sabo owietlone miejsca zwikszaj ryzyko wypadkw.

  2. Nie uytkuj narzdzi elektrycznych w obszarach zagroonych wybuchem, na przykad w pobliu atwopalnych cieczy, gazw lub pyw.Narzdzia elektryczne generuj iskry, ktre mog spowodowa zapon pyw lub oparw.

  3. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego pilnuj, aby dzieci i osoby postronne znajdoway si w bezpiecznej odlegoci.Rozproszenie uwagi moe spowodowa utrat kontroli nad urzdzeniem.

 2. Bezpieczestwo osobiste

  1. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego bd czujny, zwracaj uwag na to co robisz i kieruj si zdrowym rozsdkiem. Nie uywaj narzdzia elektrycznego gdy jeste zmczony lub pod wpywem rodkw odurzajcych, alkoholu lub lekarstw.Moment nieuwagi podczas pracy z narzdziem elektrycznym moe doprowadzi do wypadku z powanymi obraeniami ciaa.

  2. Korzystaj ze sprztu ochrony osobistej. Zawsze chro wzrok.Sprzt ochronny, taki jak maska przeciwpyowa, bezpieczne obuwie z podeszw przeciwpolizgow, sztywny kask lub ochronniki suchu uywane w odpowiednich warunkach ograniczaj ryzyko obrae ciaa.

  3. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Przed podczeniem urzdzenia do rda zasilania i/lub akumulatora oraz przed podniesieniem lub przeniesieniem go upewnij si, e wycznik jest w pozycji WYCZENIA.Przenoszenie narzdzi elektrycznych z palcem na wczniku lub podczenie do zasilania urzdze, ktrych wcznik znajduje si w pooeniu wczonym moe doprowadzi do wypadkw.

  4. Przed wczeniem narzdzia elektrycznego odcz wszelkie klucze i narzdzia uywane do regulacji.Klucz lub narzdzie podczone do narzdzia elektrycznego moe doprowadzi do obrae ciaa.

  5. Nie sigaj zbyt daleko narzdziem. Zawsze utrzymuj stabiln postaw i rwnowag.Pozwoli to lepiej zapanowa nad narzdziem elektrycznym w niespodziewanych sytuacjach.

  6. No odpowiedni odzie. Nie uywaj lunej odziey ani biuterii. Pilnuj, aby wosy, odzie i rkawice nie dostay si do czci ruchomych.Luna odzie, biuteria lub dugie wosy mog zosta pochwycone przez ruchome czci.

  7. Jeeli urzdzenia s wyposaone w ukady odcigu lub zbierania pyu, dopilnuj ich prawidowego podczenia i uywania we waciwy sposb.Skorzystanie z takich ukadw pozwala ograniczy stwarzane przez py zagroenia.

  8. Nie zbliaj doni ani stp do obszaru cicia.

 3. Uywanie i dbanie o narzdzie elektryczne

  1. Nie uywaj narzdzia elektrycznego na si. Uyj odpowiedniego narzdzia elektrycznego do danego zastosowania.Waciwie dobrane narzdzie elektryczne wykona zadanie lepiej i bezpieczniej z prdkoci, do ktrej zostao zaprojektowane.

  2. Nie uywaj narzdzia elektrycznego, jeeli nie daje si ono wczy i wyczy za pomoc wycznika.Kade narzdzie elektryczne, ktrego nie da si kontrolowa za pomoc wycznika stwarza zagroenie i naley je odda do naprawy.

  3. Przed wykonaniem regulacji, wymiany akcesoriw lub przechowywaniem odcz wtyczk od rda zasilania i/lub odcz akumulator od narzdzia elektrycznego.Taki rodek zapobiegawczy moe zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzdzia elektrycznego.

  4. Przechowuj nieuywane narzdzia elektryczne poza zasigiem dzieci i nie pozwalaj na uywanie narzdzia elektrycznego osobom z nim nieobeznanym lub ktre nie zapoznay si z instrukcjami jego obsugi.Narzdzia elektryczne s niebezpieczne w rkach niewyszkolonych uytkownikw.

  5. Nieuywane urzdzenie przechowuj wewntrz pomieszcze.Jeeli urzdzenia nie s uywane, naley je przechowywa w pomieszczeniu, w suchym miejscu i wysoko albo pod zamkniciem, poza zasigiem dzieci.

  6. Utrzymuj narzdzia elektryczne w dobrym stanie. Sprawd czci ruchome pod ktem waciwego pooenia lub zablokowania si, a pozostae czci pod ktem uszkodze lub dowolnego innego stanu mogcego mie wpyw na uywanie narzdzi elektrycznych. W razie uszkodzenia oddaj urzdzenie elektryczne do naprawy przed kontynuowaniem jego uytkowania.Wiele wypadkw jest spowodowanych przez narzdzia elektryczne w kiepskim stanie technicznym.

  7. Pilnuj, aby narzdzia do cicia byy ostre i czyste.Waciwie utrzymywane narzdzia tnce o naostrzonych krawdziach tncych maj mniejsze szanse zablokowania si i s atwiejsze do kontrolowania.

  8. Uywaj narzdzia elektrycznego, akcesoriw, ostrzy roboczych itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, i w sposb, do jakiego dany rodzaj narzdzia elektrycznego jest przeznaczony, uwzgldniajc warunki robocze oraz planowan prac.Uywanie narzdzi elektrycznych do czynnoci innych ni te, do ktrych s przeznaczone moe doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

  9. Osony musz by zawsze zamontowane i w dobrym stanie technicznym.

  10. Uywaj tylko zamiennych prowadnic i acuchw okrelonych przez producenta.Uycie niewaciwych prowadnic i acuchw moe spowodowa pknicie acucha i/lub podrzucanie piy.

  11. Postpuj zgodnie z instrukcjami ostrzenia i konserwacji piy acuchowej podanymi przez producenta.Zmniejszenie wysokoci ogranicznika gbokoci moe doprowadzi do zwikszonego podrzucania piy.

 4. Bezpieczestwo piy acuchowej

  1. Poniewa acuch tncy moe dotkn ukrytych kabli lub przewodu zasilajcego urzdzenia, przytrzymuj narzdzie elektryczne tylko za izolowane powierzchnie do chwytania.W razie kontaktu acucha tncego z przewodem pod napiciem na odsonitych metalowych czciach narzdzia elektrycznego moe pojawi si napicie elektryczne groce poraeniem prdem.

  2. No okulary ochronne, ochronniki suchu i sprzt ochronny na gowie, doniach, nogach i stopach.Noszenie odpowiedniej odziey ochronnej pozwoli zmniejszy ryzyko obrae na skutek wyrzucanych w powietrze fragmentw lub przypadkowego kontaktu z acuchem piy.

  3. cinanie drzew moe by czynnoci niebezpieczn i wymaga dowiadczenia.Nie uywaj piy acuchowej do cinania duych drzew, ktrych rednica przekracza dugo prowadnicy.

  4. Nie uywaj piy acuchowej siedzc na drzewie.Praca pi acuchow podczas przebywania na drzewie moe doprowadzi do obrae ciaa.

  5. Zawsze utrzymuj rwnowag i uywaj piy acuchowej stojc na staej, bezpiecznej i poziomej powierzchni.liskie lub niestabilne powierzchnie takie jak drabiny mog spowodowa utrat rwnowagi lub kontroli nad pi acuchow.

  6. Podczas cinania napronej gazi bd wiadom moliwoci jej sprystego odgicia si.Po uwolnieniu naprenia we wknach drewna naprona ga moe uderzy operatora i/lub potrci pi acuchow, powodujc utrat kontroli nad ni.

  7. Podczas cinania krzeww i modych drzew zachowaj szczegln ostrono.Wiotki materia moe zosta pochwycony przez acuch piy i gwatownie wygi si w stron operatora uderzajc go lub wytrci go z rwnowagi.

  8. No pi acuchow za przedni uchwyt majc pi wyczon i oddalon od ciaa. Podczas przenoszenia lub przechowywania piy zawsze zakadaj oson prowadnicy acucha.Waciwe posugiwanie si pi acuchow pozwala ograniczy prawdopodobiestwo przypadkowego kontaktu z poruszajcym si acuchem piy.

  9. Przestrzegaj instrukcji smarowania, naprania acucha oraz wymiany akcesoriw.Niewaciwie naprony lub nasmarowany acuch moe pkn lub zwikszy prawdopodobiestwo podrzucania piy.

  10. Uchwyty utrzymuj w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smarw.Tuste, zaolejone uchwyty s liskie i gro utrat kontroli.

  11. Unikaj podrzucania piy.Podrzucanie moe wystpowa, gdy koniec lub czubek prowadnicy dotknie przedmiotu lub gdy acuch pochwyci drewno w trakcie cicia. Kontakt czubka moe spowodowa nag odwrotn reakcj, podrzucajc prowadnic do gry i w kierunku operatora, zablokowanie acucha na grnej krawdzi prowadnicy moe gwatownie pchn prowadnic w kierunku operatora. Obydwie z tych reakcji mog spowodowa utrat kontroli nad pi, co moe doprowadzi do powanego obraenia ciaa. Podrzucania piy mona unikn, stosujc si do poniszych zalece:

   • Do posugiwania si pi acuchow zawsze uywaj obydwu doni. Utrzymuj pewny chwyt, obejmujc kciukiem i palcami uchwyty piy acuchowej i trzymajc pi obydwoma domi, a ciao i ramiona majc ustawione tak, aby by w stanie oprze si siom podczas podrzucenia piy. Moesz kontrolowa siy podczas podrzucenia piy zachowujc waciwe rodki zapobiegawcze. Nie puszczaj piy acuchowej!

   • Nie sigaj zbyt daleko i nie tnij wyej ni na wysokoci ramion.Pozwoli to zapobiec niezamierzonemu dotkniciu drzewa kocwk piy i lepiej zapanowa nad pi acuchow w niespodziewanych sytuacjach.

 5. Serwisowanie

  Narzdzie elektryczne oddawaj do serwisowania u wykwalifikowanego mechanika, a przy wymianie czci uywaj tylko identycznych czci zamiennych.Pozwoli to zagwarantowa bezpieczestwo narzdzia elektrycznego.

 6. Bezpieczestwo akumulatora

  1. Nie aduj narzdzia elektrycznego w deszczu ani w miejscach naraonych na wilgo.

  2. Nie uywaj w deszczu narzdzi elektrycznych o zasilaniu bateryjnym.

  3. Uywaj tylko nastpujcych typw i wielkoci akumulatorw: modele akumulatorw Toro typu 88525 lub typu 88526 oraz adowarka model 88527.

  4. Przed serwisowaniem, czyszczeniem lub usuwaniem materiau z narzdzia elektrycznego odcz lub zdemontuj akumulator.

  5. Nie wrzucaj akumulatorw do ognia, ogniwo moe wybuchn. Sprawd ewentualne szczegowe wymagania dotyczce utylizacji wedug obowizujcych przepisw.

  6. Nie otwieraj ani nie naruszaj obudowy akumulatora. Mogcy si wydosta elektrolit jest rcy i stanowi zagroenie dla oczu lub skry. W razie poknicia moe dziaa toksycznie.

  7. Nie otwieraj ani nie naruszaj obudowy akumulatora. Uwolniony elektrolit jest atwopalny, a w razie kontaktu z ogniem moe spowodowa obraenia.

  8. Podczas posugiwania si akumulatorem zachowaj ostrono i uwaaj, aby nie zewrze stykw akumulatora za pomoc piercionkw, bransoletek lub kluczy. Akumulator lub przewodnik moe nagrza si do wysokiej temperatury i spowodowa poparzenia.

  9. W przypadku adowania poza waciwym zakresem temperatur czas adowania ulegnie wydueniu.

INSTRUKCJE NALEY ZACHOWA

Cinienie akustyczne

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom cinienia akustycznego wynosi 85 dBA, ze wspczynnikiem niepewnoci (K) wynoszcym 3 dBA.

Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11201.

Moc akustyczna

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 105 dBA z uwzgldnieniem wspczynnika niepewnoci (K) o wartoci 1 dBA.

Poziom mocy akustycznej zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 22868.

Drgania przenoszone przez koczyny grne

Zmierzony poziom drga dla prawej rki = 1,65 m/s2

Zmierzony poziom drga dla lewej rki = 1,65 m/s2

Wspczynnik niepewnoci (K) = 1.5 m/s2

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 20643.

Important: W zalenoci od sposobu uycia narzdzia rzeczywisty poziom drga podczas uytkowania moe si rni od deklarowanej wartoci. Operator powinien podj rodki ostronoci w oparciu o szacowany poziom naraenia w rzeczywistych warunkach uytkowania.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal136-2497
decal136-2498
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2538
decal136-2539

Montaż

Note: W momencie zakupu akumulator nie jest cakowicie naadowany. Przed pierwszym uyciem narzdzia postpuj zgodnie z adowanie akumulatora.

Napenianie piy olejem do smarowania prowadnicy i acucha

Important: Uywaj tylko oleju do smarowania prowadnic i acuchw (sprzedawany oddzielnie).

 1. Ustaw pi acuchow na poziomej powierzchni.

 2. Wyczy obszar wok korka oleju (Figure 1).

  Note: Dopilnuj, aby do zbiornika oleju nie dostay si zanieczyszczenia/wiry drzewne.

  g192110
 3. Odkr korek i wlewaj olej do zbiornika, a wypeni on ca wysoko wziernika (Figure 1).

  Nie wlewaj oleju wyej ni do dolnej krawdzi szyjki wlewu.

 4. Wytrzyj rozlany olej i przykr korek oleju.

Monta adowarki akumulatora (opcjonalnie)

W razie potrzeby adowark mona zamocowa pewnie do ciany, uywajc do tego celu otwory do montau ciennego znajdujce si z tyu adowarki.

Zamontuj j wewntrz budynku (na przykad w garau lub innych suchym pomieszczeniu), w pobliu gniazdka zasilania i poza zasigiem dzieci.

Informacje pomocne przy montau adowarki s podane na Figure 2.

Note: Nasu adowark na odpowiednio ustawione elementy montaowe i przekr j, aby zamocowa pewnie na swoim miejscu (elementy montaowe nie s doczane).

g194202

Przegląd produktu

g192115
g192114
Masy
Masa maszyny bez akumulatora5,4 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885256,4 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885267,0 kg
Zakresy dopuszczalnej temperatury
aduj akumulator w temperaturzeod 0°C do 40°C*
Uywaj produktu w temperaturzeod -15°C do 60°C
Przechowuj produkt w temperaturzeod -15°C do 60°C
Odcz wtyczk adowarki, jeli temperatura wyniesiePoniej 0°C lub powyej 40°C

*Czas adowania ulegnie zwikszeniu w przypadku adowania w temperaturze spoza tego zakresu.

Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

Przed rozpoczciem uytkowania piy acuchowej

Przed uyciem piy acuchowej wykonaj nastpujce czynnoci:

Uruchamianie piy acuchowej

 1. Upewnij si, e otwory wentylacyjne piy acuchowej (Figure 5 oraz Figure 6) s wolne od pyu i zanieczyszcze.

  g197204
  g197205
 2. Ustaw pi acuchow na poziomej powierzchni.

 3. Ustaw wypustk na akumulatorze rwno z wgbieniem w pile acuchowej (Figure 7).

  g228731
 4. Wsu akumulator we wgbienie, a akumulator zostanie zablokowany w swoim miejscu.

 5. Zdejmij pokryw ochronn z acucha.

 6. Upewnij si, e hamulec acucha znajduje si w pooeniu PRACY (Figure 8).

  g192111
 7. Trzymajc jedn do na uchwycie przednim i drug na uchwycie tylnym nacinij blokad przycisku uruchamiajcego, a nastpnie nacinij przycisk uruchamiajcy (Figure 9).

  g192113

Wyczanie piy acuchowej

Aby wyczy pi acuchow, zwolnij przycisk uruchamiajcy.

Ustaw hamulec acucha w pozycji ZATRZYMANIA (Figure 8) i wyjmij akumulator zawsze, gdy nie uywasz piy lub przewozisz pi do lub z obszaru roboczego.

Cicie z uyciem piy acuchowej

Ostrzeżenie

Uywanie piy acuchowej w niewaciwy sposb moe spowodowa powane obraenia ciaa lub mier.

Przeczytaj i uwanie przestrzegaj wszelkich instrukcji obsugi, gdy pozwol one unikn ewentualnych obrae ciaa.

Ostrzeżenie

Podrzucenie piy moe spowodowa u operatora powane lub miertelne obraenia.

Przed uyciem piy zawsze sprawd, czy ukad hamulca acucha dziaa prawidowo.

Unikaj dotykania przecinanych przedmiotw kocem piy acuchowej.

Wystpuj dwa rodzaje podrzucenia piy:

 • Szybki ruch piy w gr, wynikajcy z dotknicia przedmiotu acuchem na kocu prowadnicy piy

 • Szybki ruch piy w ty, wynikajcy z pochwycenia acucha na kocu lub na grnej krawdzi prowadnicy piy przez przecinany przedmiot

Figure 10 pokazuje obszar prowadnicy, ktrym nie naley dotyka przedmiotu, gdy moe to spowodowa podrzucenie piy.

g026070
 1. Chwytaj pi acuchow 2 rkoma, trzymajc lew do na uchwycie przednim i praw na uchwycie tylnym w sposb pokazany na Figure 11.

  Note: Trzymanie lewej rki wyprostowanej z zablokowanym okciem pozwoli ograniczy podrzucanie piy.

  g025213
 2. Podczas przecinania pi stj po lewej stronie piy acuchowej, nie w linii acucha, i przyjmij zrwnowaon, stabiln postaw.

 3. Stj na stabilnym, rwnym podou przed przecinanym drzewem/drewnem.

 4. Podczas przecinania utrzymuj drewno w pobliu gowicy piy, przy odsonitym, bliszym kocu prowadnicy piy.

  Moesz uy zbw przytrzymujcych (Figure 12) w celu docinicia, ale najlepiej sprawdza si dobrze naostrzony acuch.

  g200720
 5. Docinij lekko pi acuchow do drewna, pozwalajc, aby masa piy powodowaa przecinanie.

 6. Utrzymuj rwnomierny nacisk na pi podczas przecinania, zwalniajc docisk dopiero pod koniec cicia.

Przycinanie gazi drzew

Ostrzeżenie

Ucinanie wyszych gazi drzewa na podwyszeniach moe narazi operatora na utrat stabilnoci, co moe by niebezpieczne podczas posugiwania si pi i moe prowadzi do powanych wypadkw lub mierci operatora lub osb postronnych.

Podczas przycinania gazi rosncego drzewa naley stosowa si do poniszych zalece:

 • Nie wchod na drzewo lub gazie trzymajc pi w rku.

 • Nie sigaj zbyt daleko, zawsze przecinaj trzymajc pi acuchow dwoma rkami.

 • Upewnij si, e wszystkie osoby postronne znajduj si w bezpiecznej odlegoci od miejsc, na ktre mog upada gazie.

 1. Chwy pi acuchow w sposb pokazany na Figure 11.

 2. Podczas przecinania cienkich gazi wywieraj na nie niewielki nacisk.

 3. Podczas przecinania grubszych gazi wykonaj niewielkie podcicie od spodu, po czym dokocz cicie od gry gazi.

  1. Natnij ga okoo 15 cm od pnia. Natnij ga na jedn trzeci jej gruboci.

  2. Tnij ga o 5 do 10 cm dalej i od gry. Przecinaj ga, a spadnie na podoe.

  3. Natnij kikut gazi od spodu na okoo jedn trzeci rednicy tak blisko pnia, jak tylko si da.

  4. Przetnij kikut gazi od gry tak, aby doj do poprzedniego podcicia, tak blisko pnia, jak tylko si da.

cinanie drzewa

Ostrzeżenie

cinanie rosncych drzew stwarza wiele zagroe i wymaga dowiadczenia.

 • Przed przystpieniem do cinania drzew o duej rednicy pnia powicz przecinanie gazi, konarw lub maych kd w celu zapoznania si z uywaniem piy acuchowej.

 • Nie uywaj tej piy do cinania duych drzew, dla ktrych rednica pnia przekracza dugo prowadnicy piy.

Prawidowa postawa operatora przy cinaniu drzewa jest pokazana na Figure 13.

g195831
 1. Okrel kierunek upadania drzewa. Uwzgldnij kierunek wiatru, wystpowanie ciszych konarw po jednej ze stron pnia oraz naturalne pochylenie pnia, jeeli wystpuje.

 2. Okrel niezablokowan, bezpieczn drog ucieczki z obszaru zagroenia, patrz Figure 14.

  g024800
 3. Chwy pi acuchow w sposb pokazany na (Figure 11).

 4. Wykonaj pierwsze cicie na jedn trzeci wgb rednicy pnia od strony, w ktr powinno upa drzewo (Figure 15).

  Note: Wykonanie tego nacicia zapobiegnie zakleszczeniu si piy podczas wykonywania kolejnego cicia.

  g228707
 5. Wykonaj drugie cicie w celu utworzenia karbu, rozpoczynajc cicie co najmniej 5 cm powyej i w oddaleniu od pierwszego cicia (Figure 15).

 6. Wykonaj cicie od tyu po stronie przeciwnej do karbu i okoo 5 cm wyej ni dolna powierzchnia karbu, jak pokazano na Figure 15.

  Important: Zakocz trzecie cicie 2,5 do 5 cm od karbu, aby utworzy zawias midzy ciciami (Figure 15). Zapobiegnie ona upadkowi drzewa w niewaciwym kierunku lub jego przekrceniu si podczas upadania.

  Note: Drzewo powinno zacz upada, gdy cicie od tyu zacznie zblia si do zawiasy (Figure 15).

 7. Gdy drzewo zacznie upada, wyjmij pi acuchow, zatrzymaj i od j, po czym zacznij oddala si drog wybran w kroku 2.

  Important: Jeeli drzewo zacznie upada w kierunku innym ni wybrany, natychmiast przerwij cicie, wycz i od pi, po czym uywajc klina podwa nacicie i pchaj drzewo w podanym kierunku.

Okrzesywanie citego drzewa

 1. Chwy pi acuchow w sposb pokazany na Figure 11.

 2. Odetnij od drzewa mniejsze konary, ktre nie opieraj si o podoe.

  g194824
  g194825
 3. Wiksze konary, na ktrych opiera si pie odcinaj od spodu, tak aby konary nie spowodoway zakleszczenia si ostrza piy (Figure 18).

  g194822

Przecinanie kd

 • Przy przecinaniu gazi citego drzewa lub ciciu kd na odcinki podeprzyj kod tak, aby spoczywaa ponad podoem (najlepiej uywajc kozw), patrz Figure 19.

  g194820
 • Jeeli koda jest podparta na jednym kocu, tnij od gry. Jeeli pia acuchowa zakleszcza si w naciciu, nie prbuj uwolni jej kontynuujc prac silnika. Wycz pi, a nastpnie za pomoc klina rozewrzyj rzaz i uwolnij pi.

 • Jeeli koda jest podparta na obu kocach, rozpocznij od gry i wykonaj cicie na okoo jedn trzeci gruboci kody (Figure 19 - A). Wykonaj drugie cicie od spodu tak, aby doj do pierwszego nacicia (Figure 19 - B oraz Figure 19 - C). W ten sposb koda nie spowoduje zakleszczenia si piy.

 • Jeeli koda jest podparta na caej dugoci, wykonaj pene cicie od gry kody.

 • Jeeli koda jest podparta na obu kocach ale nie na rodku, wykonaj cicie od gry na jedn trzeci rednicy, nastpnie wykonaj cicie od dou lub przekr kod tak, aby doj do pierwszego cicia (Figure 20).

  g194819
 • Jeeli koda znajduje si na pochyoci, podczas przecinania zawsze stj wyej ni koda (Figure 21).

  g024807

Wyjmowanie akumulatora

 1. Ustaw pi acuchow na paskiej powierzchni.

 2. Nacinij zatrzask i wysu adowark z wgbienia.

  g192109

adowanie akumulatora

Important: Przeczytaj wszelkie zalecenia bezpieczestwa.

Important: aduj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie moesz naciskajc przycisk wskanika stanu naadowania sprawdzi aktualny poziom naadowania (lampki LED).

 1. Podcz do adowarki przewd zasilajcy pasujcy do danego rodzaju gniazdka.

 2. Upewnij si, e otwory wentylacyjne akumulatora s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 3. Ustaw wgbienie w akumulatorze (Figure 23) rwno z wypustk adowarki.

  g228487
 4. Upewnij si, e otwory wentylacyjne na adowarce s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 5. Wsu akumulator w adowark do pooenia zamocowania (Figure 24).

  g194423
 6. Aby wyj akumulator, wysu go z adowarki.

 7. Ponisza tabela zawiera objanienie stanw lampek LED na adowarce.

Lewa lampkaPrawa lampkaZnaczenie:
ZgaszonaCzerwonaadowarka jest wczona, brak akumulatora
CzerwonaCzerwonaAkumulator jest adowany
ZielonaCzerwonaAkumulator jest naadowany
PomaraczowaCzerwonaAkumulator jest zbyt gorcy
Czerwona migajcaCzerwonaAkumulator jest uszkodzony

Podczenie akumulatora

 1. Ustaw pi acuchow na poziomej powierzchni.

 2. Ustaw wypustk na akumulatorze rwno z wgbieniem w pile acuchowej (Figure 25).

  g192108
 3. Wsu akumulator we wgbienie, a akumulator zostanie zablokowany w swoim miejscu.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Before each use or daily
 • Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby dolej oleju smarujcego prowadnic i acuch.
 • Sprawd hamulec acucha.
 • Sprawd naprenie acucha i w razie potrzeby dokonaj regulacji.
 • Sprawd, czy acuch jest ostry. W celu naostrzenia lub wymiany acucha skontaktuj si z autoryzowanym punktem serwisowym.
 • After each battery cycle
 • Sprawd poziom oleju i w razie potrzeby dolej oleju smarujcego prowadnic i acuch.
 • Sprawd hamulec acucha.
 • Sprawd naprenie acucha i w razie potrzeby dokonaj regulacji.
 • Yearly or before storage
 • Serwis prowadnicy, acucha i koa napdzajcego.
 • Sprawd, czy acuch jest ostry. W celu naostrzenia lub wymiany acucha skontaktuj si z autoryzowanym punktem serwisowym.
 • Sprawdzanie poziomu oleju i dolewanie oleju smarujcego prowadnic i acuch

  1. Ustaw pi acuchow na paskiej powierzchni i wyjmij akumulator, patrz Wyjmowanie akumulatora.

  2. Sprawd poziomu oleju we wzierniku. Jeeli we wzierniku nie wida oleju, olej do zbiornika oleju do smarowania prowadnicy i acucha (Figure 26).

   g192110
  3. Wyczy obszar wok korka oleju (Figure 26).

   Note: Dopilnuj, aby do zbiornika oleju nie dostay si zanieczyszczenia/wiry drzewne.

  4. Odkr korek i wlewaj olej do zbiornika, a wypeni on ca wysoko wziernika (Figure 26).

   Note: Nie wlewaj oleju wyej ni do dolnej krawdzi szyjki wlewu.

  5. Wytrzyj rozlany olej i przykr korek oleju.

  Sprawdzanie hamulca acucha

  1. Ustaw pi acuchow na paskiej powierzchni i wyjmij akumulator, patrz Wyjmowanie akumulatora.

  2. Zacz hamulec acucha przesuwajc jego uchwyt do pozycji ZATRZYMANIA (Figure 27).

   g192111
  3. Chwy za acuch doni w rkawicy i sprbuj pocign go wzdu prowadnicy. acuch nie powinien da si przesun. Jeli si poruszy, zanie pi do przedstawiciela autoryzowanego serwisu celem naprawy.

  4. Rozcz hamulec acucha przesuwajc jego uchwyt w ty, do pozycji PRACY (Figure 27).

  5. Chwy za acuch doni w rkawicy i sprbuj pocign go wzdu prowadnicy. acuch powinien da si przesun. Jeli tak si nie stanie, zanie pi do przedstawiciela autoryzowanego serwisu celem naprawy.

  Regulacja naprenia acucha

  Upewnij si, e acuch jest prawidowo naprony. Poluzowany acuch spowoduje skrcenie trwaoci napdzajcego koa acuchowego i prowadnicy, moe take spowodowa pknicie acucha. Nadmiernie naprony acuch spowoduje nadmierne nagrzewanie si prowadnicy i acucha, co doprowadzi do szybkiego ich zuycia z moliwoci spalenia silnika. Naprenie acucha naley rwnie sprawdzi po wykonaniu kilku ci. Nowy acuch zazwyczaj nieznacznie si rozciga i wymaga regulacji po pierwszym uyciu.

  acuch jest prawidowo naprony, jeeli moliwe jest przecignicie go doni w rkawicy wok prowadnicy. acuch powinien pozostawa w kontakcie z doln krawdzi prowadnicy.

  Niebezpieczeństwo

  Kontakt z zbami acucha moe spowodowa powane obraenia ciaa.

  • Przed regulacj lub konserwacj piy acuchowej zawsze wyjmuj akumulator.

  • Podczas regulacji lub konserwacji piy acuchowej zawsze uywaj rkawic.

  1. Ustaw pi acuchow na paskiej powierzchni i wyjmij akumulator, patrz Wyjmowanie akumulatora.

  2. Roz pokrto nakrtki motylkowej i poluzuj nakrtk motylkow na pokrywie, ale nie odkrcaj jej do koca (Figure 29).

  3. Podtrzymaj koniec prowadnicy piy (Figure 28).

   g192117
  4. Wyreguluj naprenie acucha.

   • Aby napry acuch, przekr pokrto naprania acucha w prawo.

   • Aby poluzowa acuch, przekr pokrto naprania acucha w lewo.

   Zwikszaj naprenie, a acuch dotknie dolnej krawdzi prowadnicy, po czym dokr pokrto jeszcze o 1/8 do 1/4 obrotu.

  5. Dokr do oporu nakrtk motylkow, po czym z jej pokrto (Figure 29).

  6. Sprawd naprenie acucha. Powtrz procedur, jeli acuch jest luny.

  Serwisowanie prowadnicy, acucha i koa napdzajcego

  Niebezpieczeństwo

  Kontakt z zbami acucha moe spowodowa powane obraenia ciaa.

  • Przed regulacj lub konserwacj piy acuchowej zawsze wyjmuj akumulator.

  • Podczas regulacji lub konserwacji piy acuchowej zawsze uywaj rkawic.

  1. Ustaw pi acuchow na paskiej powierzchni i wyjmij akumulator, patrz Wyjmowanie akumulatora.

  2. Roz pokrto nakrtki motylkowej i odkr nakrtk motylkow mocujc pokryw (Figure 29).

   g228710
  3. Poluzuj acuch obracajc pokrto naprania acucha w lewo (Figure 29).

  4. Zdejmij acuch z prowadnic i od je osobno na bok.

  5. Zdemontuj z piy acuchowej piercie osadczy, podkadk dystansow i koo napdzajce (Figure 30).

   g192116
  6. Sprawd koo napdzajce. Jeli jest nadmiernie zuyte lub uszkodzone, naley je wymieni.

  7. Sprawd otwr dopywu oleju (Figure 30) pod ktem zabrudzenia, w razie potrzeby oczy cay obszar.

  8. Zainstaluj koo napdzajce, podkadk dystansow i piercie osadczy.

  9. Oczy prowadnic i acuch. Za pomoc drucika lub maego wkrtaka paskiego usu brud i zanieczyszczenia z rowka biegncego wzdu caej krawdzi prowadnicy - zaczynaj czyszczenie od przedniego koa acuchowego i przesuwaj si do tyu.

   Jeeli prowadnica lub rowki s uszkodzone, lub te przednie koo acuchowe nie obraca si swobodnie, wymie prowadnic. Jeeli acuch jest nadmiernie zuyty lub uszkodzony, wymie go.

  10. Za acuch wok koa acuchowego z przodu prowadnicy, tak aby krawdzie tnce zbw acucha u gry prowadnicy byy skierowane do przodu w sposb pokazany na schemacie z boku piy acuchowej (Figure 31 - C).

   g192112
  11. Poprowad acuch wok prowadnicy i umie zby acucha w rowku prowadnicy.

  12. U swobodny odcinek acucha (znajdujcy si poza prowadnic) wok koa napdzajcego piy acuchowej i zamontuj do piy acuchowej prowadnic z zaoonym acuchem w sposb pokazany na Figure 31.

   Important: Upewnij si, e koek do regulacji naprenia acucha zosta umieszczony w otworze wskazanym strzak na Figure 31 - C. W celu wsunicia koka w otwr w prowadnicy konieczne moe by przekrcenie pokrta regulacji naprenia acucha.

  13. Za pokryw i przykr lekko nakrtk motylkow, bez jej cakowitego dokrcania (Figure 31 - D). Z pokrto nakrtki motylkowej.

  14. Wyreguluj napicie acucha, patrz Regulacja naprenia acucha.

  Ostrzenie acucha

  acuch wymaga ostrzenia lub wymiany, gdy konieczne jest wciskanie piy na si w drewno lub gdy pia wytwarza znacznie mniejsze wiry ni przy nowym acuchu.

  W celu naostrzenia lub wymiany acucha skontaktuj si z autoryzowanym punktem serwisowym.

  Przygotowanie akumulatora do recyklingu

  Important: Po odczeniu zaklej styki akumulatora wytrzyma tam klejc. Nie prbuj zniszczy lub zdemontowa akumulatora ani nie demontuj adnego z jego podzespow. Akumulatory litowo-jonowe naley odda do recyklingu lub utylizacji w odpowiedni sposb do punktu przetwarzania zuytych akumulatorw.

  Graphic

  Dodatkowe informacje dotyczce recyklingu akumulatorw litowo-jonowych oraz adresy najbliszych punktw zbirki akumulatorw uzyskasz na stronie www.Call2Recycle.org (wycznie USA i Kanada). Jeli znajdujesz si poza terytorium USA i Kanady, skontaktuj si z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Serwisowanie

  Jeeli pia acuchowa bdzie wymaga serwisu, naley przynie j do autoryzowanego przedstawiciela serwisu

  Przechowywanie

  Important: Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

  Important: W przypadku przechowywania narzdzia przez okres roku lub duej naley odczy akumulator od narzdzia i naadowa akumulator do momentu, gdy 2 lub 3 lampki LED na akumulatorze zawiec si na niebiesko. Nie przechowuj cakowicie naadowanego lub cakowicie rozadowanego akumulatora. Przed ponownym uyciem narzdzia naaduj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na adowarce zawieci si na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zawiec si na niebiesko.

  • Oczy produkt z wszelkich substancji obcych.

  • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w dobrze wentylowanym miejscu niedostpnym dla dzieci.

  • Trzymaj narzdzie, akumulator i adowark akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sl do posypywania drg.

  • Aby ograniczy ryzyko powanych obrae, unikaj przechowywania akumulatora na zewntrz budynkw lub wewntrz pojazdw.

  • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

  Rozwiązywanie problemów

  Wykonaj tylko czynnoci opisane w niniejszej instrukcji. Jeeli nie uda si rozwiza problemu samemu, wszelkie inne czynnoci kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mog by wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalist.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie daje si uruchomi lub pracuje w sposb przerywany.
  1. Hamulec acucha jest zaczony.
  2. Akumulator ma niski poziom naadowania.
  3. Akumulator nie jest wsunity do koca.
  4. Akumulator jest zbyt gorcy.
  5. Akumulator przekroczy dopuszczaln warto natenia pobieranego prdu.
  6. Pod pokryw s zanieczyszczenia.
  1. Rozcz hamulec acucha przesuwajc uchwyt hamulca do tyu.
  2. Naaduj akumulator.
  3. Upewnij si, e akumulator jest wsunity do koca w obudow.
  4. Odczekaj, a akumulator ostygnie.
  5. Zwolnij przycisk uruchamiajcy, nastpnie nacinij go ponownie.
  6. Zdejmij pokryw i oczy obszar z zanieczyszcze.
  Silnik pracuje, ale acuch si nie obraca.
  1. acuch nie jest prawidowo naoony na koo napdzajce.
  1. Za acuch i upewnij si, e jego ogniwa s prawidowo osadzone na kole napdzajcym.
  Hamulec acucha nie daje si zaczy.
  1. Hamulec acucha jest uszkodzony.
  1. Natychmiast dostarcz pi acuchow do autoryzowanego przedstawiciela serwisu.
  Pia acuchowa nie tnie w sposb prawidowy.
  1. acuch nie jest prawidowo naprony.
  2. acuch jest stpiony.
  3. acuch jest zaoony w nieprawidowym kierunku.
  4. acuch jest suchy.
  1. Ustaw waciwe naprenie acucha.
  2. Wymie acuch.
  3. Zamontuj acuch poprawnie.
  4. Sprawd poziom oleju.
  Olej acuchowy nie smaruje acucha prawidowo.
  1. Otwr do podawania oleju jest zatkany.
  2. Rowek olejowy w prowadnicy jest zatkany.
  3. Sitko w zbiorniku oleju jest zatkane (jeeli wystpuje).
  1. Usu zanieczyszczenia z otworu oleju.
  2. Usu zanieczyszczenia z prowadnicy.
  3. Usu zanieczyszczenia z sitka w zbiorniku oleju (jeeli wystpuje).
  Akumulator szybko si rozadowuje.
  1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
  1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
  adowarka nie dziaa.
  1. adowarka ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
  2. W gniazdku, do ktrego jest podczona adowarka nie ma napicia.
  1. Odcz adowark i przenie j do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
  2. Skontaktuj si z elektrykiem posiadajcym odpowiednie uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
  Pia acuchowa nie daje si uruchomi lub nie pracuje w sposb cigy.
  1. Na stykach akumulatora znajduje si wilgo.
  2. Akumulator nie jest do koca zamocowany do piy acuchowej.
  1. Odczekaj, a akumulator wyschnie lub wytrzyj do sucha.
  2. Wyjmij i ponownie zamocuj akumulator do piy acuchowej, upewniajc si, e jest on zamontowany do koca i przytrzymywany przez zatrzask.
  Po kilku sekundach uytkowania cakowicie naadowanego akumulatora zapalaj si tylko 3 lampki LED stanu naadowania.
  1. Jest to normalne zjawisko.
  1. Zatrzymaj narzdzie i wtedy nacinij przycisk sprawdzenia stanu naadowania lub odcz akumulator od narzdzia, aby wywietli rzeczywisty poziom naadowania.
  Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
  1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
  1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
  Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
  1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
  1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
  Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj 2 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
  1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
  1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
  Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj 2 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
  1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
  1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
  Na akumulatorze miga 1 lampka LED.
  1. Niskie napicie akumulatora.
  1. Umie akumulator w adowarce.
  Wyjcie akumulatora z narzdzia wymaga znacznej siy.
  1. Akumulator/narzdzie jest nowe lub styki akumulatora i/lub styki narzdzia s skorodowane.
  1. Oczy styki akumulatora i narzdzia. Nastpnie posmaruj styki akumulatora smarem dielektrycznym. Nie uywaj innego rodzaju smaru, gdy moe on spowodowa uszkodzenie stykw.