Wprowadzenie

Dmuchawa jest przeznaczona dla uytkownikw domowych do usuwania lici i podobnych zanieczyszcze. Jest ona zaprojektowana do zasilania za pomoc akumulatorw typu 88525 (dostarczany z modelem 51134) lub typu 88526.

Przeczytaj uwanie ponisze informacje, aby pozna zasady waciwej obsugi i konserwacji urzdzenia, nie uszkodzi go i unikn obrae ciaa. Odpowiedzialno za prawidowe i bezpieczne uytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyska informacje na temat urzdzenia i akcesoriw, znale dealera, wprowadzi informacje dotyczce gwarancji lub zarejestrowa swoje urzdzenie, skontaktuj si bezporednio z firm Toro za pomoc witryny internetowej www.Toro.com.

Model 51134T jest dostarczany bez akumulatora i bez adowarki.

Bezpieczeństwo

OSTRZEENIE: Podczas uytkowania elektrycznych narzdzi ogrodowych naley zawsze przestrzega podstawowych zalece bezpieczestwa, ktre pozwol ograniczy ryzyko powstania poaru, poraenia prdem i obrae ciaa. S to w szczeglnoci:

Ostrzeżenie

Niezastosowanie si do wszelkich ostrzee i instrukcji moe doprowadzi do poraenia prdem, powstania poaru i/lub powanych obrae ciaa.

Naley zwraca uwag na wszystkie ostrzeenia bezpieczestwa i wszystkie instrukcje.

Zachowaj wszelkie ostrzeenia i instrukcje do uycia w przyszoci.

Uywane w treci wszystkich ostrzee okrelenie narzdzie elektryczne oznacza urzdzenie o zasilaniu sieciowym (przewodowe) lub urzdzenie o zasilaniu bateryjnym (bezprzewodowe).

 1. Bezpieczestwo na obszarze wykonywania pracy

  1. Utrzymuj porzdek na obszarze roboczym i dbaj, aby by on dobrze owietlony.Zabaaganione lub sabo owietlone miejsca zwikszaj ryzyko wypadkw.

  2. Nie uytkuj narzdzi elektrycznych w obszarach zagroonych wybuchem, na przykad w pobliu atwopalnych cieczy, gazw lub pyw.Narzdzia elektryczne generuj iskry, ktre mog spowodowa zapon pyw lub oparw.

  3. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego pilnuj, aby dzieci i osoby postronne znajdoway si w bezpiecznej odlegoci.Rozproszenie uwagi moe spowodowa utrat kontroli nad urzdzeniem.

 2. Bezpieczestwo osobiste

  1. Podczas pracy z uyciem narzdzia elektrycznego bd czujny, zwracaj uwag na to co robisz i kieruj si zdrowym rozsdkiem. Nie uywaj narzdzia elektrycznego gdy jeste zmczony lub pod wpywem rodkw odurzajcych, alkoholu lub lekarstw.Moment nieuwagi podczas pracy z narzdziem elektrycznym moe doprowadzi do wypadku z powanymi obraeniami ciaa.

  2. Korzystaj ze sprztu ochrony osobistej. Zawsze chro wzrok.Sprzt ochronny, taki jak maska przeciwpyowa, bezpieczne obuwie z podeszw przeciwpolizgow, sztywny kask lub ochronniki suchu uywane w odpowiednich warunkach pozwol ograniczy ryzyko obrae ciaa.

  3. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Przed podczeniem urzdzenia do rda zasilania i/lub akumulatora oraz przed podniesieniem lub przenoszeniem go upewnij si, e wycznik jest w pozycji WYCZENIA.Przenoszenie narzdzi elektrycznych z palcem na wczniku lub podczenie do zasilania urzdze, ktrych wcznik znajduje si w pooeniu wczonym moe doprowadzi do wypadkw.

  4. Nie sigaj zbyt daleko narzdziem. Zawsze utrzymuj stabiln postaw i rwnowag.Pozwoli to lepiej zapanowa nad narzdziem elektrycznym w niespodziewanych sytuacjach.

  5. No odpowiedni odzie. Nie uywaj lunej odziey ani biuterii. Zwi dugie wosy i pilnuj, aby wosy, odzie i rkawice nie dostay si do czci ruchomych.Luna odzie, biuteria lub dugie wosy mog zosta pochwycone przez ruchome czci.

  6. Nie zbliaj doni ani stp do obszaru cicia.

 3. Uywanie i dbanie o narzdzie elektryczne

  1. Nie uywaj narzdzia elektrycznego na si. Uyj odpowiedniego narzdzia elektrycznego do danego zastosowania.Waciwie dobrane narzdzie elektryczne wykona zadanie lepiej i bezpieczniej z prdkoci, do ktrej zostao zaprojektowane.

  2. Nie uywaj narzdzia elektrycznego, jeeli nie daje si ono wczy i wyczy za pomoc wycznika.Kade narzdzie elektryczne, ktrego nie da si kontrolowa za pomoc wycznika stwarza zagroenie i naley je odda do naprawy.

  3. Przed przystpieniem do jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriw lub przechowywania narzdzi elektrycznych odcz akumulator od narzdzia elektrycznego.Taki rodek zapobiegawczy moe zmniejszy ryzyko przypadkowego uruchomienia narzdzia elektrycznego.

  4. Przechowuj nieuywane narzdzia elektryczne poza zasigiem dzieci i nie pozwalaj na uywanie narzdzia elektrycznego osobom z nim nieobeznanym lub ktre nie zapoznay si z instrukcjami jego obsugi.Narzdzia elektryczne s niebezpieczne w rkach niewyszkolonych uytkownikw.

  5. Nieuywane urzdzenie przechowuj wewntrz pomieszcze.Jeeli urzdzenia nie s uywane, naley je przechowywa w pomieszczeniu, w suchym miejscu i wysoko albo pod zamkniciem, poza zasigiem dzieci.

  6. Utrzymuj narzdzia elektryczne w dobrym stanie. Sprawd, czy ruchome elementy s waciwie ustawione i czy nie blokuj si, zwr uwag na uszkodzone elementy lub inny ich stan mogcy mie wpyw na dziaanie narzdzia elektrycznego. W razie uszkodzenia oddaj urzdzenie elektryczne do naprawy przed kontynuowaniem jego uytkowania.Wiele wypadkw jest spowodowanych przez narzdzia elektryczne w kiepskim stanie technicznym.

  7. Pilnuj, aby narzdzia do cicia byy ostre i czyste.Waciwie utrzymywane narzdzia tnce o naostrzonych krawdziach tncych maj mniejsze szanse zablokowania si i s atwiejsze do kontrolowania.

  8. Uywaj narzdzia elektrycznego zgodnie z niniejszymi instrukcjami, i w sposb, do jakiego dany rodzaj narzdzia elektrycznego jest przeznaczony, uwzgldniajc warunki robocze oraz planowan prac.Uywanie narzdzi elektrycznych do czynnoci innych ni te, do ktrych s przeznaczone moe doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

  9. Osony musz by zawsze zamontowane i w dobrym stanie technicznym.

 4. Serwisowanie

  Narzdzie elektryczne oddawaj do serwisowania u wykwalifikowanego mechanika, a przy wymianie czci uywaj tylko identycznych czci zamiennych.Pozwoli to zagwarantowa bezpieczestwo narzdzia elektrycznego.

 5. Bezpieczestwo akumulatora

  1. Nie aduj urzdzenia w deszczu ani w miejscach naraonych na wilgo.

  2. Urzdze o zasilaniu bateryjnym nie uywaj podczas opadw deszczu.

  3. Uywaj tylko nastpujcych typw i wielkoci akumulatorw: modele akumulatorw Toro typu 88525 lub typu 88526.

  4. Przed serwisowaniem, czyszczeniem lub usuwaniem materiau z urzdzenia ogrodowego odcz lub zdemontuj akumulator.

  5. Nie wrzucaj akumulatorw do ognia. Ogniwa mog wybuchn. Sprawd ewentualne szczeglne wymagania dotyczce utylizacji wedug obowizujcych przepisw.

  6. Nie otwieraj ani nie naruszaj obudowy akumulatora. Mogcy si wydosta elektrolit jest rcy i stanowi zagroenie dla oczu lub skry. W razie poknicia moe dziaa toksycznie.

  7. Podczas posugiwania si akumulatorem zachowaj ostrono i uwaaj, aby nie zewrze stykw akumulatora za pomoc piercionkw, bransoletek lub kluczy. Akumulator lub przewodnik moe nagrza si do wysokiej temperatury i spowodowa poparzenia.

INSTRUKCJE NALEY ZACHOWA

Cinienie akustyczne

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom cinienia akustycznego wynosi 81,3 dBA, ze wspczynnikiem niepewnoci (K) wynoszcym 3 dBA.

Poziom cinienia akustycznego zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11201.

Moc akustyczna

W tym urzdzeniu gwarantowany poziom mocy akustycznej wynosi 96 dBA z uwzgldnieniem wspczynnika niepewnoci (K) o wartoci 3 dBA.

Poziom mocy akustycznej zosta okrelony zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 11094.

Drgania przenoszone przez koczyny grne

Zmierzony poziom drga dla prawej rki = 3,28 m/s2

Zmierzony poziom drga dla lewej rki = 1,8 m/s2

Wspczynnik niepewnoci (K) = 1.5 m/s2

Zmierzone wartoci zostay okrelone zgodnie z procedurami podanymi w normie EN ISO 20643.

Important: W zalenoci od sposobu uycia narzdzia rzeczywisty poziom drga podczas uytkowania moe si rni od deklarowanej wartoci. Operator powinien podj rodki ostronoci w oparciu o szacowany poziom naraenia w rzeczywistych warunkach uytkowania.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczce bezpieczestwa oraz instrukcje s wyranie widoczne dla operatora i znajduj si w pobliu wszystkich miejsc potencjalnego zagroenia. Uszkodzone i brakujce etykiety naley wymieni.

decal136-2493
decal136-2494
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2536
decal136-2537
decal136-2539

Montaż

Note: W momencie zakupu akumulator nie jest cakowicie naadowany. Przed pierwszym uyciem narzdzia postpuj zgodnie z adowanie akumulatora.

Monta adowarki akumulatora (opcjonalnie)

W razie potrzeby adowark mona zamocowa pewnie do ciany, uywajc do tego celu otwory do montau ciennego znajdujce si z tyu adowarki.

Zamontuj j wewntrz budynku (na przykad w garau lub innych suchym pomieszczeniu), w pobliu gniazdka zasilania i poza zasigiem dzieci.

Informacje pomocne przy montau adowarki s podane na Figure 1.

Note: Nasu adowark na odpowiednio ustawione elementy montaowe i przekr j, aby zamocowa pewnie na swoim miejscu (elementy montaowe nie s doczane).

g194202

Monta dmuchawy

Części potrzebne do tej procedury:

Rura dmuchawy1
 1. Wsu rur dmuchawy do obudowy dmuchawy. W celu zablokowania rury na swoim miejscu konieczne moe by nacinicie wypustki na rurze dmuchawy (Figure 2).

  g190102
 2. Przy wgbienie w akumulatorze do wypustki w obudowie uchwytu, po czym trzymajc za uchwyt wsu akumulator do wntrza uchwytu, dociskajc go a zaskoczy zapadka zatrzasku (Figure 3).

  g194149

Przegląd produktu

Masy
Masa maszyny bez akumulatora2,8 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885253,8 kg
Masa maszyny z akumulatorem 885264,4 kg
Zakresy dopuszczalnej temperatury
aduj akumulator w temperaturzeod 0°C do 40°C*
Uywaj produktu w temperaturzeod -15°C do 60°C
Przechowuj produkt w temperaturzeod -15°C do 60°C
Odcz wtyczk adowarki, jeli temperatura wyniesiePoniej 0°C lub powyej 40°C

*Czas adowania ulegnie zwikszeniu w przypadku adowania w temperaturze spoza tego zakresu.

Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Działanie

Ostrzeżenie

Dmuchawa moe spowodowa odrzucenie zanieczyszcze z du si, co moe doprowadzi do obrae ciaa operatora lub osb postronnych.

 • Nie dmuchaj ni na twarde przedmioty, takie jak gwodzie, ruby lub kamienie.

 • Nie uywaj dmuchawy, jeeli w pobliu znajduj si osoby postronne lub zwierzta.

 • Podczas usuwania zanieczyszcze ze schodw lub z wskich przestrzeni naley zachowa dodatkow ostrono.

 • No okulary ochronne lub inne rodki ochrony oczu, dugie spodnie oraz obuwie robocze.

Uruchamianie dmuchawy

 1. Upewnij si, e otwory wentylacyjne dmuchawy s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 2. Aby uruchomi dmuchaw, nacinij przycisk uruchamiajcy z regulacj prdkoci (Figure 4).

  Note: Wcinij przycisk blokady prdkoci, aby umoliwi prac maszyny bez potrzeby przytrzymywania przycisku uruchamiajcego z regulacj prdkoci (Figure 4).

  g194437

Regulacja prdkoci podmuchu powietrza z dmuchawy

Aby zwikszy prdko dmuchawy, nacinij przycisk Turbo Boost i przytrzymaj go przez wymagany czas (Figure 4).

W celu zmiany prdkoci powietrza w trakcie pracy dmuchawy naley uy przycisku uruchamiajcego z regulacj prdkoci (Figure 4).

W celu utrzymania aktualnej prdkoci powietrza naley uy przycisku blokady prdkoci (Figure 4).

Wyczanie dmuchawy

Aby wyczy dmuchaw, zwolnij przycisk blokady prdkoci (jeli jest uywany) i pu przycisk uruchamiajcy z regulacj prdkoci (Figure 4).

Important: Po zatrzymaniu dmuchawy nie zostawiaj wcinitego przycisku blokady prdkoci, jeli do dmuchawy podczony jest akumulator.

Wyjmuj akumulator zawsze, gdy nie uywasz dmuchawy lub przewozisz dmuchaw do lub z obszaru roboczego.

Odczanie rury dmuchawy

W celu odczenia rury dmuchawy od dmuchawy nacinij wypustk (Figure 5).

g228499

Odczanie akumulatora od maszyny

W celu odczenia akumulatora od dmuchawy nacinij zatrzask akumulatora (Figure 6).

g194150

Uywanie osprztu

Stosuj doczony osprzt wedug potrzeb.

Note: Osobno sprzedawane s zestaw do oprniania rynien (model 51667) oraz rura wychylna (model 51764).

g244381

adowanie akumulatora

Important: Przeczytaj wszelkie zalecenia bezpieczestwa.

Important: aduj akumulator tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie moesz naciskajc przycisk wskanika stanu naadowania sprawdzi aktualny poziom naadowania (lampki LED).

 1. Podcz do adowarki przewd zasilajcy pasujcy do danego rodzaju gniazdka.

 2. Upewnij si, e otwory wentylacyjne akumulatora s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 3. Ustaw wgbienie w akumulatorze (Figure 8) rwno z wypustk adowarki.

  g244370
 4. Upewnij si, e otwory wentylacyjne na adowarce s wolne od pyu i zanieczyszcze.

 5. Wsu akumulator w adowark do pooenia zamocowania (Figure 9).

  g194423
 6. Aby wyj akumulator, wysu go z adowarki.

 7. Ponisza tabela zawiera objanienie stanw lampek LED na adowarce.

Lewa lampkaPrawa lampkaZnaczenie:
ZgaszonaCzerwonaadowarka jest wczona, brak akumulatora
CzerwonaCzerwonaAkumulator jest adowany
ZielonaCzerwonaAkumulator jest naadowany
PomaraczowaCzerwonaAkumulator jest zbyt gorcy
Czerwona migajcaCzerwonaWymie akumulator na nowy

Przechowywanie

Important: Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark tylko w podanym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Important: W przypadku przechowywania narzdzia przez okres roku lub duej naley odczy akumulator od narzdzia i naadowa akumulator do momentu, gdy 2 lub 3 lampki LED na akumulatorze zawiec si na niebiesko. Nie przechowuj cakowicie naadowanego lub cakowicie rozadowanego akumulatora. Przed ponownym uyciem narzdzia naaduj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na adowarce zawieci si na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zawiec si na niebiesko.

 • Po uyciu odcz produkt od zasilania (tzn. odcz wtyczk z gniazdka lub wyjmij akumulator) i sprawd, czy nie zosta on uszkodzony.

 • Oczy produkt z wszelkich substancji obcych.

 • Narzdzie, akumulator i adowark, jeli nie s uywane, przechowuj poza zasigiem dzieci.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark akumulatora z dala od agresywnych substancji, takich jak chemikalia ogrodowe lub sl do posypywania drg.

 • Aby ograniczy ryzyko powanych obrae, unikaj przechowywania akumulatora na zewntrz budynkw lub wewntrz pojazdw.

 • Przechowuj narzdzie, akumulator i adowark w zamknitym, czystym i suchym miejscu.

Przygotowanie akumulatora do recyklingu

Important: Po odczeniu zaklej styki akumulatora wytrzyma tam klejc. Nie prbuj zniszczy lub zdemontowa akumulatora ani nie demontuj adnego z jego podzespow. Akumulatory litowo-jonowe naley odda do recyklingu lub utylizacji w najbliszym punkcie przetwarzania zuytych akumulatorw.

Graphic

Dodatkowe informacje dotyczce recyklingu akumulatorw litowo-jonowych oraz adresy najbliszych punktw zbirki akumulatorw uzyskasz na stronie www.Call2Recycle.org (wycznie USA i Kanada). Jeli znajdujesz si poza terytorium USA i Kanady, skontaktuj si z autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

Rozwiązywanie problemów

Wykonaj tylko czynnoci opisane w niniejszej instrukcji. Jeeli nie uda si rozwiza problemu samemu, wszelkie inne czynnoci kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mog by wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy lub wykwalifikowanego specjalist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Akumulator szybko si rozadowuje.
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
adowarka nie dziaa.
 1. adowarka ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 2. W gniazdku, do ktrego jest podczona adowarka nie ma napicia.
 1. Odcz adowark i przenie j do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
 2. Skontaktuj si z elektrykiem posiadajcym odpowiednie uprawnienia w celu naprawy gniazdka.
Narzdzie nie daje si uruchomi lub nie pracuje w sposb cigy.
 1. Na stykach akumulatora znajduje si wilgo.
 2. Akumulator nie jest do koca wsunity w narzdzie.
 3. Akumulator ma niski poziom naadowania.
 1. Odczekaj, a akumulator wyschnie lub wytrzyj do sucha.
 2. Wyjmij i ponownie w akumulator w narzdzie, upewniajc si, e jest on zamontowany do koca i przytrzymywany przez zatrzask.
 3. Naaduj akumulator.
Po kilku sekundach uytkowania cakowicie naadowanego akumulatora zapalaj si tylko 3 lampki LED stanu naadowania.
 1. Jest to normalne zjawisko.
 1. Zatrzymaj narzdzie i wtedy nacinij przycisk sprawdzenia stanu naadowania lub odcz akumulator od narzdzia, aby wywietli rzeczywisty poziom naadowania.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj wszystkie 4 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Akumulator ma temperatur wykraczajc poza dopuszczalny zakres temperatur.
 1. Przenie akumulator do suchego miejsca, w ktrym panuje temperatura z zakresu od 0°C do 40°C.
Po naciniciu przycisku sprawdzenia stanu naadowania na akumulatorze migaj 2 lampki LED i pojawia si rzeczywisty poziom naadowania (gdy akumulator nie jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Po zwolnieniu przycisku uruchamiajcego na akumulatorze migaj 2 lampki LED (gdy akumulator jest uywany).
 1. Wystpuje rnica w napiciu pomidzy ogniwami akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce w celu cakowitego naadowania.
Na akumulatorze miga 1 lampka LED.
 1. Niskie napicie akumulatora.
 1. Umie akumulator w adowarce.
Wyjcie akumulatora z narzdzia wymaga znacznej siy.
 1. Akumulator/narzdzie jest nowe lub styki akumulatora i/lub styki narzdzia s skorodowane.
 1. Oczy styki akumulatora i narzdzia. Nastpnie posmaruj styki akumulatora smarem dielektrycznym. Nie uywaj innego rodzaju smaru, gdy moe on spowodowa uszkodzenie stykw.
Blokada prdkoci nie utrzymuje prdkoci po zaczeniu.
 1. ruba blokady prdkoci jest poluzowana.
 1. Dokr rub blokady prdkoci, przekrcajc j o obrotu. Jeli blokada prdkoci dalej nie utrzymuje prdkoci po zaczeniu, przekr rub blokady prdkoci o dodatkow obrotu.