Úvod

Tyto nky na iv plot jsou vhodn pro soukrom majitele pozemk kdrb ivch plot ake. Jsou napjeny pouze modelem akumultoru 88525 (dodvanm smodelem 51136) nebo 88526.

Peliv si tuto pruku prostudujte, abyste se nauili stroj sprvn obsluhovat audrovat, apedeli tak zrann apokozen stroje. Za dnou abezpenou obsluhu vrobku nesete odpovdnost vy.

Spolenost Toro mete kontaktovat pmo na adrese www.Toro.com. Zde najdete informace ovrobcch apsluenstv, mete vyhledat prodejce, zskat pln informace o zruce nebo zaregistrovat svj vrobek.

Model 51136T nezahrnuje akumultor ani nabjeku akumultoru.

Bezpečnost

VSTRAHA: Pi pouvn elektrickch zazen pro zahradnick prce vdy dodrujte zkladn bezpenostn opaten, abyste snili riziko poru, razu elektrickm proudem aporann osob, vetn nsledujcch opaten:

Důležité upozornění

Nedodrovn vech bezpenostnch pokyn avstrah me mt za nsledek raz elektrickm proudem, por a/nebo vn porann osob.

Pette si vechny bezpenostn vstrahy aveker pokyny.

Ulote vechna varovn a bezpenostn pokyny pro budouc pouit.

Pojem elektrick nad “ ve vech pokynech avstrahch se tk elektrickho nad napjenho ze st (pomoc kabelu) nebo elektrickho nad napjenho zakumultoru (bez kabelu).

 1. Bezpenost pracovnho prostoru

  1. Udrujte pracovn prostor ist adobe osvtlen.Nepodek v pracovnm prostoru nebo nedostatek osvtlen me vst k razm.

  2. Nepracujte selektrickm nadm ve vbunm prosted, napklad vptomnosti holavch kapalin, plyn nebo prachu.Elektrick nad je zdrojem jisker, kter mohou zpsobit vzncen prachu nebo vpar.

  3. Pi prci s elektrickm nadm udrujte dti a kolemjdoucosoby v bezpen vzdlenosti.Odveden pozornosti me zpsobit, e ztratte kontrolu nad strojem.

  4. Nepracujte vprosted, kde hroz jakkoli nebezpe.Nepouvejte zazen na mokrch nebo vlhkch mstech.

 2. Bezpenost osob

  1. Pi prci selektrickm nadm bute neustle vpohotovosti, sledujte, co dlte, aite se zdravm rozumem. Elektrick nad nepouvejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu i lk.Chvilka nepozornosti pi prci s elektrickm nadm me vst k vnmu zrann.

  2. Pouvejte osobn ochrann pomcky. Vdy pouvejte ochrann brle.Ochrann prostedky jako maska proti prachu, neklouzav bezpenostn obuv, ochrann pilba nebo chrnie sluchu sniuj riziko porann osob, pokud jsou pouvny vpslunch podmnkch.

  3. Zabrate nhodnmu sputn zazen. Ujistte se, e ped pipojenm ke zdroji napt a/nebo akumultoru aped zvednutm nebo penenm nad je spna ve VYPNUT poloze.Penen nad s prstem na hlavnm spnai nebo pipojen napjecho kabelu k nad, kter maj spna v poloze zapnuto, me vst k nehodm.

  4. Ped zapnutm elektrickho nad odstrate ppadn pouit stavc klny nebo maticov kle.Maticov kl nebo stavc kln, kter jsou ponechan pipojen k rotujcmu dlu elektrickho nad, mou mt za nsledek porann osob.

  5. Nenatahujte se. Vdy dbejte na sprvn postoj arovnovhu.To umouje lep kontrolu nad elektrickm nadm v neoekvanch situacch.

  6. Pracujte ve vhodnm obleen. Nenoste voln odv aperky. Mjte vlasy staen dozadu aodv arukavice udrujte vdostaten vzdlenosti od pohybujcch se st stroje.Voln odv, perky nebo dlouh vlasy mohou bt zachyceny pohybujcmi se stmi stroje.

  7. Pokud je zazen vybaveno adaptrem pro pipojen odsvn prachu asbrnho zazen, zajistte jejich sprvn pipojen adnou funkci.Pouit zazen pro odsvn prachu me snit nebezpe spojen svskytem prachu.

 3. Pouit a pe o elektrick nad

  1. Na elektrick nad netlate silou. Zvolte sprvn typ elektrickho nad pro vae pouit.Sprvn elektrick nad bude pracovat lpe a bezpenji pi rychlosti, pro kterou bylo navreno.

  2. Nepouvejte elektrick nad, pokud spna nebude nad zapnat a vypnat.Jakkoliv elektrick nad, kter nelze kontrolovat pomoc vypnae, je nebezpen a mus bt opraveno.

  3. Ped jakmkoliv seizovnm, vmnou psluenstv nebo ped uloenm nepouvanho elektrickho nad odpojte zstrku od zdroje energie a/nebo akumultor z elektrickho nad. Tato preventivn bezpenostn opaten sniuj riziko nhodnho sputn nad.

  4. Ulote elektrick nad mimo dosah dt a nedovolte ostatnm osobm, kter nejsou seznmeny elektrickm nadm nebo s tmto nvodem, aby s nadm pracovaly.Elektrick nad je nebezpen v rukou nekvalifikovanch osob.

  5. drba elektrickho nad. Zkontrolujte nesprvn vyrovnn nebo zaden pohybujcch se st stroje, pokozen jednotlivch dl a jin okolnosti, kter mohou ovlivnit chod elektrickho nad. Je-li pokozeno, nechejte elektrick nad ped pouitm opravit.Mnoho nehod je zpsobeno nedostatenou drbou elektrickho nad.

  6. ezn nstroje udrujte ostr a ist.dn udrovan ezn nstroje s ostrmi eznmi bity jsou mn nchyln k uvznut zpsobenmu neistotami a lpe se ovldaj.

  7. Elektrick nad, psluenstva vsazen ezn nstroje pouvejte vsouladu stmito pokyny. Vdy pitom berte vvahu pracovn podmnky ael prce. Pouit elektrickho nad kjin innosti, ne kjak je ureno, me vst knebezpenm situacm.

 4. Pouit a pe o akumultorov nad

  1. Akumultor nabjejte pouze pomoc nabjeky specifikovan vrobcem.Nabjeka vhodn pro jeden typ akumultoru me zpsobit riziko poru pi pouit sjinm akumultorem.

  2. Pouvejte elektrick nad pouze s vslovn urenmi akumultory.Pouit jinch akumultor me mt za nsledek nebezpe zrann aporu.

  3. Pokud akumultor nepouvte, uchovvejte jej oddlen od kovovch pedmt, jako jsou kancelsk sponky na papr, mince, kle, hebky, roubky nebo dal drobn kovov pedmty, dky nim me dojt ke vzniku spojen zjedn svorky do druh.Zkratovn svorek baterie me zpsobit popleniny nebo por.

  4. V nevhodnch podmnkch me z baterie uniknout kapalina; vyvarujte se kontaktu s kyselinou z baterie. Pokud dojde k nhodnm kontaktu, oplchnte zasaen msta vodou. Pi zasaen o vyhledejte lkaskou pomoc.Kapalina unikajc z akumultoru me zpsobit podrdn pokoky nebo popleniny.

  5. Pokud nen akumultor nabjen vdoporuenm teplotnm rozmez, doba nabjen se prodluuje, viz Technické údaje.

 5. Servis

  Servis tohoto elektrickho nad mus provdt kvalifikovan osoba za pouit pouze originlnch nhradnch dl.Tm bude zajitna bezpenost elektrickho nad.

Bezpenostn vstrahy pro nky na iv plot

 • Udrujte vechny sti tla daleko od epele. Neodstraujte ezan materil nebo nedrte materil, kter by ml bt sthn, kdy jsou epele v pohybu. Ped odstraovnm uvzlho materilu zazen vypnte. epele po vypnut zazen dobhaj.Chvilka nepozornosti pi prci snkami na iv plot me vst kvnmu zrann.

 • Stiha ivho plotu penejte za rukoje se zastavenou epel.Sprvn manipulace snkami na iv plot sniuje monost razu ostm epele.

 • Drte elektrick nad pouze za izolovan rukojeti, protoe epele se mohou dostat do kontaktu se skrytmi vodii nebo svlastnm napjecm kabelem.Bity epele, kter se dostanou do kontaktu svodii pod naptm, mohou pivst proud do kovovch dl elektrickho nad. Obsluha pak me bt zasaena elektrickm proudem.

 • NEBEZPE – Udrujte ruce vbezpen vzdlenosti od epele.Kontakt s epel bude mt za nsledek vn porann osob.

Doplujc bezpenostn vstrahy

 • Ruce anohy neustle udrujte vbezpen vzdlenosti od zazen, zejmna pi jeho zapnn.

 • Nepokouejte se uchopit nebo odstranit osthan materil, je-li zazen sputno. Osthan materil odstraujte jen tehdy, kdy je zazen vypnuto aodpojeno od napjen.

 • Nikdy nedrte zazen za kryt.

 • Pi pouvn zazen vdy udrujte bezpenou astabiln provozn polohu.

 • Nikdy nepouvejte zazen, pokud stojte na schodech nebo ebku. Nepracujte nad vkou ramen.

 • Ped pouitm zazen se ujistte, e je nasazen dodvan ochrann kryt. Nikdy se nepokouejte pouvat nepln zazen nebo zazen upraven bez pslunho oprvnn.

 • Pravideln kontrolujte, zda zazen nen nijak pokozeno, akad pokozen neprodlen opravte.

 • Zazen nepetujte.

 • Pokud zazen zane abnormln vibrovat, neprodlen je zkontrolujte. Nadmrn vibrace mohou zpsobit porann.

 • Je-li zazen zablokovno, vypnte je. Odpojte je od elektrickho napjen (nap. vyjmutm akumultoru) aodstrate uvzl materil. Ped optovnm pouitm znovu nky zkontrolujte.

 • Dodrujte pokyny tkajc se drby aoprav tohoto vrobku. Vrobek nikdy dnm zpsobem neupravujte. Informace odrb aoprav jsou uvedeny vtto provozn pruce.

 • Naute se, jak vrobek rychle vypnout vppad nouze.

 • Chrate vrobek ped detm. Vrobek nepouvejte na mokr iv plot.

 • Zazen pouvejte pouze za dennho svtla nebo pi dobrm umlm osvtlen.

 • Ped zahjenm prce se ujistte, zda vivm plotu nejsou dn ciz pedmty (nap. drtn ploty). Dvejte pozor, aby nky nepily do styku sdrtem nebo jinm kovovm pedmtem.

 • Nky na iv plot drte sprvn (nap. obma rukama, je-li zazen vybaveno 2 rukojemi). Pi ztrt kontroly hroz vn zrann.

Doplujc bezpenostn vstrahy tkajc se nabjeky

 • Tuto nabjeku mohou pouvat osoby se snenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmi schopnostmi i nedostatkem zkuenost aznalost, jestlie jsou pod dohledem nebo poueny ojejm bezpenm pouvn arozum monm souvisejcm nebezpem.

 • Snabjekou si nesm hrt dti.

 • itn auivatelskou drbu nesm provdt dti bez dozoru.

 • Je-li napjec kabel pokozen, vzjmu pedchzen nebezpe mus bt vymnn vrobcem, jeho servisnm zstupcem nebo podobn kvalifikovanmi osobami.

 • Ped itnm, drbou, uskladnnm apepravou nabjeku odpojte ze zsuvky anechejte ji vychladnout.

 • Ped pouitm nabjeky si pette vechny pokyny aseznamte se svarovnmi znakami na nabjece akumultoru inaakumultoru.

 • Nabjeka aakumultor dodvan snabjekou jsou speciln vyrobeny tak, aby byly navzjem kompatibiln. Nabjeku pouvejte pouze sakumultorem urenm pro toto nad.

 • Akumultor nabjejte pouze vbudovch, nebo nabjeka je urena pouze kpouit uvnit budov.

 • Nenabjejte znovu baterie, kter ktomu nejsou ureny.

 • Chrate nabjeku ped vlhkost amokrem. Hroz nebezpe razu elektrickm proudem.

 • Na horn st nabjeky nepokldejte dn pedmty, nebo by mohly zpsobit jej peht. Neukldejte nabjeku do blzkosti zdroje tepla.

 • Snabjekou nepouvejte prodluovac kabel, pokud to nen nezbytn nutn. Pi pouit nesprvnho prodluovacho kabelu hroz riziko vzniku poru, razu nebo usmrcen elektrickm proudem.

 • Nepouvejte nabjeku, pokud byla vystavena silnmu nrazu, spadla nebo byla jinak pokozena. Nechejte nabjeku zkontrolovat aopravit vautorizovanm servisnm stedisku.

Doplujc bezpenostn vstrahy tkajc se akumultoru

 • Nepokouejte se nabt akumultor pomoc jin nabjeky, ne kter byla svrobkem dodna. Nabjeka aakumultor dodvan snabjekou jsou speciln vyrobeny tak, aby fungovaly spolen.

 • Vzjmu zajitn co nejdel ivotnosti anejlepho vkonu akumultoru jej nabjejte askladujte pouze ve vhodnm rozmez teplot, viz Technické údaje. Akumultor nenabjejte ani neskladujte pi teplotch mimo doporuen rozsah.

 • Pi extrmnm vyten zazen nebo mimodnch teplotnch podmnkch me dojt kmalmu niku kapaliny zakumultoru. Je-li vak pokozeno vnj tsnn aunikajc kapalina vm potsn pokoku, zasaenou oblast rychle omyjte vodou. Pokud unikajc kapalina zashne oi, proplachujte je istou vodou po dobu alespo 10minut aneprodlen vyhledejte lkaskou pomoc.

 • Akumultor nikdy zdnho dvodu neotevrejte. Pokud plastov pl akumultoru praskne nebo se oteve, okamit jej pestate pouvat anenabjejte jej.

 • Nhradn akumultor neskladujte ani nepenejte vkapse, skce na nad ani jinde, kde by mohl pijt do kontaktu skovovmi pedmty. Akumultor se me zkratovat, co by mohlo vst kjeho pokozen, vzniku poru apoplen osob.

 • Akumultor nepropichujte hebky, netlute do nj kladivem, nestoupejte na nj ani jej nevystavujte silnm nrazm i otesm.

 • Akumultor chrate ped horkem. Nepokldejte akumultor na pm slunce anepouvejte jej ani neskladujte za horkho poas uvnit vozidel. Mohl by toti zat vytvet teplo, explodovat nebo se vzntit.

 • Nikdy se nepokouejte nabjet akumultor, kter je praskl nebo jakmkoli jinm zpsobem pokozen. Hroz nebezpe razu nebo usmrcen elektrickm proudem.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Akustick tlak

Hladina akustickho tlaku utohoto zazen vblzkosti ucha obsluhy in 82,3dBA sodchylkou (K) 3dBA.

Hladina akustickho tlaku byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11201.

Akustick vkon

Zazen garantuje hladinu akustickho vkonu 95 dBA, kter zahrnuje i hodnotu nejistoty (K) 3 dBA.

Hladina akustickho vkonu byla urena podle postup stanovench normou EN ISO 11094.

Vibrace rukou/pa

Namen rove vibrac pro pravou ruku = 2,04m/s2

Namen rove vibrac pro levou ruku = 1,83m/s2

Hodnota nejistoty (K) = 1.5m/s2

Namen hodnoty byly zskny vsouladu spostupy uvedenmi vnorm EN ISO 20643.

Important: rove vibrac pi konkrtnm pouit elektrickho nad se me liit od deklarovan celkov hodnoty v zvislosti na zpsobu, jakm je nad pouvno. Provozovatel by ml pijmout bezpenostn opaten na zklad odhadu expozice ve skutench podmnkch pouit.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpenostn ttky a pokyny jsou umstny na viditelnm mst v blzkosti kadho prostoru pedstavujcho potenciln nebezpe. Vppad ztrty nebo pokozen pvodnho ttku jej nahrate ttkem novm.

SymbolOznaen/vysvtlen
GraphicPette si nvod kobsluze.
GraphicPouvejte chrnie sluchu.
GraphicPouvejte ochrann brle.
GraphicNoste protiprachovou masku.
GraphicPouvejte ochrann rukavice.
GraphicNoste ochrannou protiskluzovou obuv.
GraphicNevystavujte vrobek deti ani mokrmu prosted (vlhku).
GraphicNepibliujte prsty kpohybujcm se soustem nek.
GraphicSymbol WEEE. Odpadn elektrick vrobky nesm bt likvidovny spolen skomunlnm odpadem. Recyklujte je prosm vdostupnm recyklanm stedisku. Informace orecyklaci vm poskytne mstn ad nebo obchod.
decal136-2495
decal136-2496
decal136-2499
decal136-2501
decal136-2504
decal136-2534
decal136-2537
decal136-2539

Nastavení

Note: Pi zakoupen nen akumultor pln nabit. Ped prvnm pouitm nad se ite pokyny vsti Nabjen akumultoru.

Upevnn nabjeky akumultoru (voliteln)

Vppad poteby nabjeku akumultoru bezpen pipevnte ke stn spouitm montnch otvor ve tvaru klov drky na zadn stran nabjeky.

Zazen mus bt namontovno vbudov (napklad vgari nebo jinm suchm mst), vblzkosti elektrick zsuvky amimo dosah dt.

Figure 1 slou jako pomcka pi monti nabjeky.

Note: Nasute nabjeku na vhodn umstn upevovac rouby ajejm otoenm ji upevnte vpoloze (upevovac rouby nejsou soust balen).

g194202

Součásti stroje

g204357
Model5113651136T
ezn dlka nek610mm610mm
Jmenovit napt40V DC maximln; 36V DC jmenovit
Rychlost bez zaten3000 dvojinnch zdvih za minutu (SPM) pi 40V max.
ka ac stopy18mm
Typ nabjeky88527
Typ akumultoru88525 (soust modelu 51136), 88526 (prodvn samostatn)
Hmotnost
Hmotnost zazen bez akumultoru3,6kg (8,0lb)
Hmotnost zazen sakumultorem 885254,6kg (10,2lb)
Hmotnost zazen sakumultorem 885265,2kg (11,5lb)
Vhodn teplotn rozsah
Nabijte akumultor pi teplot0 °C a 40 °C *
Vrobky pouvejte pi teplot-15 °C a 60 °C
Vrobky skladujte pi teplot-15 °C a 60 °C
Odpojte nabjeku pi nsledujcch teplotchpod 0°C nebo nad 40°C

*Doba nabjen se zvyuje, pokud nabjen akumultoru neprobh vtomto teplotnm rozsahu.

Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Obsluha

Sputn nek na iv plot

 1. Sejmte ochrann kryt z epel (Figure 3).

  Důležité upozornění

  epele nek na iv plot mohou zpsobit poezn nebo amputaci konetin.

  Pi manipulaci snkami na iv plot bute opatrn, je-li sejmut ochrann kryt epel.

  g203890
 2. Pesvdte se, zda vtrac prduchy nek na iv plot nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 3. Vyrovnejte dutinu vakumultoru sjazykem vplti rukojeti, uchopte rukoje azatlate akumultor do rukojeti tak, aby se zpadka zajistila vpslun poloze (Figure 4)

  g228569
 4. Polote jednu ruku na rukoje se spout. Druhou ruku polote na pomocnou rukoje (Figure 4).

 5. Chcete-li nky na iv plot zapnout, stisknte zamykac spna apot spoutc spna spolen se spnaem pomocn rukojeti (Figure 4).

  Nky na iv plot zstanou zapnuty po dobu stisknut spnae pomocn rukojeti aspoutcho spnae. Jakmile jsou nky na iv plot zapnuty, zamykac spna mete uvolnit (Figure 4).

Oten rukojeti nek na iv plot do vhodn polohy

 1. Stisknte apodrte tlatko zmku oten (pole A, Figure 5).

 2. Otejte rukojet doprava nebo doleva po 90° podle poadovanho smru sthn; potom uvolnnm tlatka zmku oten uzamknte rukoje vpoadovan poloze (pole B, Figure 5).

g190070

Vypnut nek na iv plot

Chcete-li nky na iv plot vypnout, uvolnte spoutc spna a/nebo spna pomocn rukojeti (Figure 4). Vykejte alespo 5 sekund, ne se zastav pohyb epele.

Pokad, kdy nky nepouvte nebo je pepravujete (napklad zpracovit nebo na pracovit), sejmte akumultor.

Vyjmut akumultoru

Stiskem zpadky akumultoru na nad uvolnte akumultor avysute jej znad (Figure 6).

g194190

Nabjen akumultoru

Important: Pette si informace ovech bezpenostnch opatench.

Important: Akumultor nabjejte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Note: Stiskem tlatka ukazatele nabit na akumultoru mete kdykoli zkontrolovat aktuln stav nabit akumultoru (LED kontrolky).

 1. K nabjece akumultor pipojte napjec kabel, kter je vhodn pro pipojen do stvajc elektrick zsuvky.

 2. Pesvdte se, zda vtrac prduchy akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 3. Vyrovnejte dutinu vakumultoru (Figure 7) sjazykem na nabjece.

  g228487
 4. Pesvdte se, zda vtrac prduchy nabjeky akumultoru nejsou zaneseny prachem aneistotami.

 5. Zasute akumultor do nabjeky, dokud zcela nezapadne na msto (Figure 8).

  g194423
 6. Chcete-li akumultor vyjmout, vysute jej znabjeky dozadu.

 7. Vysvtlen LED kontrolek na nabjece akumultoru naleznete vnsledujc tabulce.

Lev kontrolkaPrav kontrolkaVznam
ZhasnutaervenNabjeka je zapnuta, akumultor nen vloen.
ervenervenProbh nabjen akumultoru.
ZelenervenAkumultor je nabit.
OranovervenAkumultor je pli hork.
erven, blikervenVymte akumultor.

Provozní tipy

 • Elektrick nad se pouv ke sthn vobou smrech pomalm pohybem ze strany na stranu.

 • Stjte tak, abyste stli stabiln a vyven na obou nohou. Nenatahujte se.

 • Zkontrolujte a vyistte oblast od jakchkoliv skrytch objekt.

 • Nikdy nepouvejte nky na iv plot vblzkosti elektrickho veden, oplocen, sloupk, budov nebo jinch pevnch objekt.

 • Nikdy nepouvejte epel po nrazu na tvrd objekt, ani byste nejprve neprovedli kontrolu, zda nen pokozen. Je-li pokozena, nepouvejte ji.

 • Nikdy se nedotkejte epel ani neprovdjte drbu jednotky s pipojenm napjenm.

 • Netlate nky na iv plot silou do hustch kovinnch porost. To me zpsobit, e epele uvznou a zpomal se jejich pohyb. Pokud se epele zpomaluj, snite tempo.

 • Nepokouejte se sthat kmnky nebo vtviky oprmru nad 18mm, nebo ty, kter jsou oividn pli velk, aby se vely do mezery eznch epel. Pro ezn velkch kmen pouijte run nebo proezvac pilu.

 • Pokud se epele zaseknou, zastavte motor aped pokusem oodstrann materilu blokujcho zazen vyjmte akumultor. UPOZORNN: epele se mohou v dsledku zbytkovho napnut mrn pohnout.

 • Mete pout i nataenou strunu, kter vm pome stihat iv plot rovn. Rozhodnte se, jak vysok chcete iv plot mt. Nathnte strunu podl ivho plotu v poadovan vce. Sthejte iv plot tsn nad vodic lini struny.

 • Pouvejte rukavice pi sthn trnitho nebo pichlavho porostu. Pi sthn novho porostu pouvejte irok kvav pohyb ze strany na stranu tak, aby se vtve dostvaly pmo do ezn epele.

Údržba

Ped provdnm drby nebo itnm odpojte vrobek od napjen (tj. vythnte zstrku ze zsuvky nebo vyjmte akumultor).

Pouvejte pouze vrobcem doporuen nhradn dly a psluenstv.

Pravideln provdjte kontrolu adrbu vrobku. Nechejte vrobek opravit u svho autorizovanho stediska.

Olejovn epel nek na iv plot

Note: Ped kadm pouitm apo nm aplikujte na litu nek olej.

 1. Zastavte motor avyjmte akumultor.

 2. Tleso nek na iv plot vyistte od neistot adrobnch lomk pomoc vlhkho hadku aetrnho isticho prostedku.

  Note: Nepouvejte na itn plastovho krytu nebo rukojeti agresivn istic prostedky. Pokodit je mohou nkter aromatick oleje (nap. olej borovice acitronu) arozpoutdla (nap. petrolej).

 3. Polote nky na iv plot na rovn povrch. Naneste lehk strojn olej podl bitu horn epele. Pokud budete nky na iv plot pouvat po del dobu, olejujte epele tak bhem pouvn.

  Note: Nky na iv plot neolejujte, jsou-li sputn.

Uskladnn

Important: Nad, akumultor anabjeku skladujte pouze pi teplotch ve vhodnm rozmez, viz Technické údaje.

Important: Pokud hodlte nad uloit na dobu del ne jeden rok, vyjmte znj akumultor anabijte jej tak, aby se na nm rozsvtily 2 nebo 3 modr LED kontrolky. Akumultor neskladujte, je-li zcela nabit nebo zcela vybit. Chcete-li nad zat znovu pouvat, nabijte akumultor tak, aby lev kontrolka na nabjece svtila zelen nebo aby na akumultoru vechny 4 LED kontrolky svtily mode.

 • Oistte z vrobku vechny neistoty.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultoru skladujte na dobe vtranm mst mimo dosah dt.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultoru nevystavujte vlivm korozivnch ltek, jako jsou zahradn chemiklie aposypov soli.

 • Vzjmu snen rizika vnho porann osob neskladujte zazen venku nebo ve vozidlech.

 • Nad, akumultor anabjeku akumultor skladujte na uzavenm, istm asuchm mst.

Pprava akumultoru pro recyklaci

Important: Po vyjmut akumultoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepic pskou. Nepokouejte se zniit nebo rozebrat akumultor nebo odstranit nkter zjeho soust. Lithium-iontov akumultory mus bt recyklovny nebo likvidovny pedepsanm zpsobem vnejbli provozovn pro recyklaci akumultor.

Graphic

Dal informace o recyklaci lithium-iontovch akumultor a o vyhledn nejbliho zazen pro recyklaci akumultor naleznete na adrese www.Call2Recycle.org (pouze USA a Kanada). Pokud se nachzte mimo USA a Kanadu, obrate se na autorizovanho prodejce spolenosti Toro.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokyn uvedench vtto pruce. Jestlie nejste schopni problm odstranit svpomoc, veker dal kony kontroly, drby aopravy me provdt pouze oprvnn servisn stedisko nebo kvalifikovan odbornk.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Nad nelze zapnout.
 1. Akumultor nen do nad zcela zasunut.
 2. Akumultor nen nabit.
 3. Akumultor je pokozen.
 4. Vnad vznikla jin zvada elektrickho systmu.
 1. Vyjmte akumultor, vlote jej zpt do nad apesvdte se, zda je zcela vloen azajitn na zpadku.
 2. Vyjmte akumultor znad anabijte jej.
 3. Akumultor vymte.
 4. Kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
Nad nedosahuje plnho vkonu.
 1. Kapacita akumultoru je pli nzk.
 2. Vtrac prduchy jsou zablokovny.
 1. Vyjmte akumultor znad apln jej nabijte.
 2. Vtrac prduchy vyistte.
Nad nadmrn vibruje nebo je pli hlun.
 1. Bity jsou tup nebo pokozen.
 1. Kontaktujte autorizovan servisn stedisko.
Akumultor se rychle vybj.
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Nabjeka akumultoru nefunguje.
 1. Nabjeka akumultoru je pouvna mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 2. Zsuvka, ke kter je nabjeka akumultoru pipojena, nen pod naptm.
 1. Odpojte nabjeku akumultor a ulote ji na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
 2. Podejte kvalifikovanho elektrike oopravu zsuvky.
Na akumultoru svt pouze 3 LED kontrolky jen nkolik sekund po pouit pln nabitho akumultoru.
 1. To je bn.
 1. Vypnte nad astiskem tlatka nabit akumultoru nebo vyjmutm akumultoru znad zkontrolujte aktuln stav jeho nabit.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj vechny 4 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj vechny 4 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Akumultor je pouvn mimo vhodn rozmez provozn teploty.
 1. Ulote akumultor na msto, kter je such a jeho teplota je v rozmez 0 °C a 40°C.
Jakmile stisknete tlatko ukazatele nabit akumultoru, na akumultoru se rozblikaj 2 LED kontrolky azobraz se aktuln stav nabit (kdy se akumultor nepouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Po uvolnn spoutcho spnae se na akumultoru rozblikaj 2 LED kontrolky (kdy se akumultor pouv).
 1. Mezi lnky vakumultoru je rozdl vnapt.
 1. Vlote akumultor do nabjeky anechejte jej zcela nabt.
Na akumultoru blik jedna LED kontrolka.
 1. Napt akumultoru je pli nzk.
 1. Vlote akumultor do nabjeky.
Akumultor lze znad vyjmout jen sobtemi.
 1. Akumultor a/nebo nad jsou nov, nebo jsou vvody akumultoru a/nebo nad zkorodovan.
 1. Vyistte vvody na akumultoru anad. Vvody akumultoru pot potete nevodivm mazivem. Nepouvejte jin typ maziva, nebo me vvody pokodit.